Thông tư 02/2000/TT-NHNN7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư 02/2000/TT-NHNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2000/TT-NHNN7 về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2000/TT-NHNN7

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 24 tháng 2 năm 2000 S : 02/2000/TT-NHNN7 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 02/2000/TT-NHNN7 NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 2000 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T Đ NH S 170/1999/QĐ- TTG NGÀY 19/8/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C KHUY N KHÍCH NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI CHUY N TI N V NƯ C Nh m khuy n khích, t o đi u ki n thu n l i cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài chuy n ngo i t v Vi t Nam đ giúp đ gia đình, thân nhân hay vì m c đích t thi n khác trên cơ s tôn tr ng các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t nư c ngoài, ngày 19/8/1999 Th tư ng Chính ph đã ban hành Quy t đ nh s 170/1999/QĐ-TTg v vi c khuy n khích ngư i Vi t Nam nư c ngoài chuy n ti n v nư c. Căn c vào kho n 2 Đi u 10 c a Quy t đ nh s 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c khuy n khích ngư i Vi t Nam nư c ngoài chuy n ti n v nư c, Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n như sau: I. QUY N C A NGƯ I TH HƯ NG 1. Nh n ngo i t ho c đ ng Vi t Nam (b ng ti n m t ho c b ng chuy n kho n) theo yêu c u; 2. Trư ng h p nh n b ng ngo i t , ngư i th hư ng có quy n: a. Bán cho các t ch c tín d ng đư c phép ho c các bàn đ i ngo i t ; b. G i ti t ki m ngo i t t i các t ch c tín d ng đư c phép; c. M và g i vào tài kho n ti n g i ngo i t cá nhân t i các t ch c tín d ng đư c phép; d. S d ng ngo i t vào các m c đích khác theo các quy đ nh t i Ngh đ nh s 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i, Thông t ư s 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n t hi hành Ngh đ nh trên và các quy đ nh hi n hành khác có liên quan v qu n lý ngo i h i. 3. Ngư i th hư ng không ph i đóng thu t hu nh p đ i v i các kho n ngo i t nh n đư c c a ngư i g i t i n.
 2. II. ĐI U K I N VÀ TH T C C P GI Y PHÉP LÀM D CH V NH N VÀ CHI TR NGO I T 1. Đ i v i t ch c tín d ng a. T ch c tín d ng ch đư c phép làm d ch v nh n và chi tr ngo i t sau khi đã đư c Ngân hàng Nhà nư c c p g i y p hép ho t đ ng ngo i h i (trong đó có n i dung làm d ch v nh n và chi tr ngo i t ). b. Đi u k i n, th t c c p gi y phép ho t đ ng ngo i h i c a t ch c tín d ng quy đ nh t i Thông tư s 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i và các quy đ nh hi n hành khác có liên quan v qu n lý ngo i h i. 2. Đ i v i t ch c kinh t 2.1. Đi u k i n a. Có h p đ ng nguyên t c v i đ i t ác nư c ngoài làm d ch v nh n và chi tr ngo i t . Trong h p đ ng ph i g hi rõ hình th c nh n và chi tr , t l chia l phí chuy n t i n t hu đư c gi a t ch c kinh t và đ i tác nư c ngoài (đ i v i t rư ng h p t ch c kinh t nh n ti n c a ngư i g i t i n thông qua đ i tác nư c ngoài); b. Có đ án kh t hi làm d ch v nh n và chi tr ngo i t ; c. Có m ng lư i chi tr thu n t i n và nhanh chóng cho ngư i th hư ng. 2.2. Th t c T ch c kinh t khi xin c p g i y phép làm d ch v nh n và chi tr ngo i t ph i g i Ngân hàng Nhà nư c (V qu n lý ngo i h i) b h sơ sau: a. Đơn xin phép làm d ch v nh n và chi tr ngo i t (theo m u t i p h l c 1); b. Đ án làm d ch v nh n và chi tr ngo i t ; c. H p đ ng nguyên t c v i đ i t ác nư c ngoài v d ch v nh n và chi tr ngo i t (đ i v i trư ng h p t ch c kinh t nh n ti n c a ngư i g i t i n t hông qua đ i tác nư c ngoài); d. B n sao có công ch ng quy t đ nh thành l p t ch c kinh t , gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c gi y phép đ u t ư, gi y phép ho t đ ng; e. Ý ki n c a cơ quan ch qu n và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph t r c thu c Trung ương trên cùng đ a bàn v vi c t ch c kinh t làm d ch v nh n và chi tr ngo i t ;
 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) s xem xét c p gi y p hép ho c t ch i c p g i y p hép, trư ng h p t ch i c p g i y phép ph i có văn b n gi i t hích rõ lý do. 3. Đ i v i t ch c kinh t làm đ i lý chi tr cho các t ch c tín d ng đư c phép 3.1. Đi u k i n a. Có h p đ ng nguyên t c làm đ i lý v i t ch c tín d ng đư c phép; b. Có m ng lư i chi tr thu n ti n và nhanh chóng cho ngư i t h hư ng. 3.2. Th t c T ch c kinh t khi xin c p g i y phép làm đ i lý chi tr ngo i t cho các t ch c tín d ng đư c phép ph i g i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên cùng đ a bàn b h sơ sau: a. Đơn xin làm đ i lý chi tr ngo i t cho t ch c tín d ng đư c phép (theo m u t i ph l c II); b. H p đ ng nguyên t c làm đ i lý v i t ch c tín d ng đư c phép; c. B n sao có công ch ng quy t đ nh thành l p t ch c kinh t , gi y ch ng nh n đăng k ý kinh doanh ho c gi y phép đ u t ư, gi y phép ho t đ ng; Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n đ h sơ h p l , Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét c p gi y p hép ho c t ch i c p g i y p hép, trư ng h p t ch i c p g i y phép ph i có văn b n g i i thích rõ lý do. 4. Trong th i h n 30 ngày k t ngày Thông tư này có hi u l c, các t ch c kinh t đang th c hi n d ch v nh n và chi tr ngo i t c a Ngư i g i t i n ho c làm đ i lý chi tr ngo i t cho các t ch c tín d ng đư c phép ph i làm th t c đ xin c p g i y p hép m i theo quy đ nh t i Thông tư này. Sau th i gian nêu trên, các t ch c không đư c c p gi y phép m i p h i đình ch ngay ho t đ ng làm d ch v nh n và chi tr ngo i t c a ngư i g i t i n ho c ph i đ ình ch ngay d ch v làm đ i lý chi tr ngo i t cho các t ch c tín d ng đư c phép. III. ĐÌNH CH HO C THU H I GI Y PHÉP Ngân hàng Nhà nư c ho c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tuỳ theo th m quy n c p g i y phép s đình ch có th i h n ho c thu h i gi y phép đ i v i t ch c vi ph m m t trong các trư ng h p sau đây: 1. Các t ch c b đình ch gi y phép có th i h n t rong các trư ng h p sau:
 4. a. Thư ng xuyên không th c hi n ch đ báo cáo cho Ngân hàng theo n i dung quy đ nh t i ph n VI c a Thông tư này; b. Vi ph m các đi u k ho n trong h p đ ng ký v i đ i tác nư c ngoài ho c h p đ ng làm đ i lý chi tr ngo i t ký v i t ch c tín d ng đư c phép b p hía đ i t ác nư c ngoài ho c t ch c tín d ng yêu c u hu b h p đ ng đã ký; c. Không th c hi n đúng các quy đ nh trong gi y phép do Ngân hàng c p. 2. Các t ch c b t hu h i g i y phép trong các trư ng h p sau: a. Có ch ng c là h sơ xin gi y phép có nh ng thông tin c ý làm sai s th t. b. Sau th i h n 12 tháng k t ngày đư c c p gi y phép, t ch c không làm d ch v nh n và chi tr ngo i t c a Ngư i g i t i n ho c làm đ i lý chi tr ngo i t ; c. T nguy n ho c b cơ quan Nhà nư c có th m quy n bu c ph i g i i th ; d. Chia, sáp nh p, h p nh t, phá s n. IV. L PHÍ CHUY N TI N 1. Chuy n t i n t hông thư ng qua h t h ng t ch c tín d ng: T ch c tín d ng đư c phép thu phí d ch v chuy n t i n c a các t ch c kinh t đư c phép, doanh nghi p cung c p các d ch v tài chính bưu chính qu c t và ngư i th t hư ng theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c v phí d ch v chuy n t i n c a Ngân hàng. 2. Chuy n t i n t hông qua các t ch c làm d ch v chuy n t i n: Các t ch c tín d ng, t ch c kinh t đư c phép, doanh nghi p cung c p d ch v t ài chính bưu chính qu c t đư c tho thu n v i đ i t ác nư c ngoài đ hư ng phí d ch v chuy n t i n, không thu phí tr c ti p t Ngư i th hư ng. V. T CH C TUYÊN TRUY N 1. Các đơn v t r c thu c Ngân hàng Nhà nư c làm công tác tuyên truy n báo chí ph i h p v i các cơ quan thông tin báo chí, B Ngo i giao, U ban ngư i Vi t Nam nư c ngoài và các B ngành có liên quan đ tuyên truy n ph bi n các chính sách c a Nhà nư c Vi t Nam v khuy n khích ngư i Vi t Nam nư c ngoài chuy n ti n v nư c. 2. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph t r c thu c Trung ương ph i h p v i các cơ quan thông tin báo chí và các Ban ngành trên đ a bàn tuyên truy n ph bi n cho m i t ch c, cá nhân trên đ a bàn hi u và th c hi n đúng các chính sách c a Nhà nư c Vi t Nam v k huy n k hích ngư i Vi t Nam nư c ngoài chuy n t i n v nư c. VI. CH Đ BÁO CÁO
 5. 1. Th c hi n Đi u 8 Quy t đ nh s 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 c a Th tư ng Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c đ ngh các T ng c c, đơn v liên quan ph i h p t h c hi n theo quy đ nh v ch đ báo cáo dư i đây: a. T ng c c H i quan báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) v s li u và tình hình mang ngo i t theo ngư i c a cá nhân khi xu t nh p c nh theo m u t i ph l c III; b. T ng công ty Bưu chính Vi n thông và các doanh nghi p cung c p d ch v t ài chính, bưu chính qu c t khác đư c T ng c c Bưu đi n c p g i y phép báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) v s li u, tình hình nh n và chi tr ngo i t theo m u t i ph l c IV; c. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) v s li u và tình hình làm đ i lý chi tr ngo i t c a các t ch c kinh t trên đ a bàn cho các t ch c tín d ng đư c phép theo m u t i ph l c V. d. T ch c tín d ng đư c phép, t ch c kinh t đư c phép báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý ngo i h i) v s li u, tình hình nh n và tri tr ngo i t c a Ngư i g i ti n t heo m u t i ph l c VI. Các T ng c c và đơn v liên quan nêu trên th c hi n g i báo cáo hàng quý, ch m nh t vào ngày 15 c a tháng đ u quý sau. 2. Hàng quý ch m nh t vào ngày 5 c a tháng đ u quý sau các t ch c kinh t làm đ i lý chi tr ngo i t cho các t ch c tín d ng đư c phép ph i báo cáo cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên cùng đ a bàn v s li u và tình hình làm đ i lý chi tr ngo i t trong nư c (theo m u t i p h l c VII). 3. Hàng qu ý ch m nh t vào ngày 25 c a tháng đ u quý sau, V Qu n lý Ngo i h i t ng h p t rình Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c ký g i báo cáo Th tư ng Chính ph v s li u, tình hình chuy n ngo i t vào Vi t Nam c a ngư i g i t i n t nư c ngoài và chi tr cho ngư i t h hư ng t rong nư c. VII. ĐI U K HO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày k ý. Vi c s a đ i, b sung Thông t ư này do Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c quy t đ nh. 2. Quy t đ nh s 48/QĐ-NH7 ngày 23/2/1995 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ngư i Vi t Nam nư c ngoài chuy n ngo i t v nư c h t hi u l c thi hành. 3. Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Th trư ng các đơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám đ c các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c
 6. Trung ương, T ng Giám đ c (Giám đ c) các T ch c t ín d ng đư c phép và các t ch c kinh t đư c phép ch u t rách nhi m t hi hành Quy t đ nh này. Dương Thu Hương (Đã ký) PH L C 1 TÊN T CH C KINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T Đ c l p - T do - H nh phúc .............. S :......../ ..., ngày... tháng... năm.... ĐƠN XIN PHÉP LÀM D CH V NH N VÀ CHI TR NGO I T Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) Tên t ch c kinh t :............................................................................. Quy t đ nh thành l p s :...................................................................... Cơ quan c p:............................................. ngày... tháng... năm........... Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s : Cơ quan c p:............................................. ngày... tháng... năm........... Tr s chính đóng t i:.......................................................................... Đi n t ho i:.............................................. S fax:.................................. Căn c vào đi u k i n đư c phép làm d ch v nh n và chi tr ngo i t do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh, chúng tôi đã ký h p đ ng nguyên t c v i p hía đ i tác nư c ngoài ngày.... tháng... năm.... (ho c thành l p Văn phòng đ i di n, Chi nhánh Công ty t i nư c ngoài) đ làm d ch v nh n và chi tr ngo i t c a Ngư i g i t i n nư c ngoài;
 7. Đ ngh Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) xem xét c p gi y p hép cho......... đư c làm d ch v nh n và chi tr ngo i t . Chúng tôi xin cam k t th c hi n đúng các quy đ nh hi n hành v qu n lý ngo i h i c a Nhà nư c Vi t Nam và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng hành vi vi ph m c a đơn v . T NG GIÁM Đ C (GIÁM Đ C) (Ký tên và đóng d u) H sơ g i kèm: - QĐ thành l p và đăng ký kinh doanh - Đ án làm d ch v nh n và chi tr ngo i t ; - H p đ ng nguyên t c v i nư c ngoài; - Ý ki n c a cơ quan ch qu n và CNNH Nhà nư c t nh, thành ph v vi c cho phép làm d ch v nh n và chi tr ngo i t . PH L C 2 TÊN T CH C KINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T Đ c l p - T do - H nh phúc .............. S :......../ ..., ngày... tháng... năm.... ĐƠN XIN PHÉP LÀM Đ I LÝ CHI TR NGO I T CHO T CH C TÍN D NG ĐƯ C PHÉP Kính g i: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh (ho c thành ph )...... Tên t ch c kinh t :............................................................................. Quy t đ nh thành l p s :...................................................................... Cơ quan c p:............................................. ngày... tháng... năm........... Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s : Cơ quan c p:............................................. ngày... tháng... năm...........
 8. Tr s chính đóng t i:.......................................................................... Đi n t ho i:.............................................. S fax:.................................. Chúng tôi đã ký H p đ ng đ i lý v i........ ngày.... tháng... năm.... đ làm đ i lý chi tr cho t ch c tín d ng; Đ ngh Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph xem xét c p gi y p hép cho đơn v làm đ i lý chi tr ngo i t cho................. Chúng tôi xin cam k t th c hi n đúng các quy đ nh hi n hành v qu n lý ngo i h i c a Nhà nư c Vi t Nam và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng hành vi vi ph m c a đơn v . T NG GIÁM Đ C (GIÁM Đ C) (Ký tên và đóng d u) H sơ g i kèm: - QĐ thành l p và đăng ký kinh doanh - H p đ ng nguyên t c làm đ i lý v i t ch c tín d ng đư c phép; PH L C 3 T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ........................ S :....../ .... ngày... tháng... năm... BÁO CÁO (V VI C MANG NGO I T THEO NGƯ I C A CÁ NHÂN KHI XU T NH P C NH QUÝ... NĂM 200... T NGÀY 1 THÁNG... NĂM 200... Đ N NGÀY 1 THÁNG... NĂM 200...) Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c (V qu n lý ngo i h i) Đ t h c hi n quy đ nh t i kho n 2, Đi u 8 Quy t đ nh s 170/1999/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph v vi c khuy n khích ngư i Vi t Nam nư c ngoài chuy n t i n v nư c, T ng c c H i quan thông báo vi c mang ngo i t c a cá nhân khi xu t nh p c nh như sau:
 9. 1. S li u ngo i t c a cá nhân mang theo ngư i khi xu t nh p c nh có kê khai H i quan Các tháng trong S ngo i t mang theo S ngo i t mang theo S ngo i t mang quý ngư i k hi nh p c nh ngư i k hi xu t c nh có h khi nh p c nh có kê khai h i quan kê khai H i quan có kê khai h i (Quy ra USD) (Quy ra USD) quan (Quy ra USD) Tháng đ u Tháng th 2 Tháng th 3 T ng c ng c quý 2. Đánh giá chung v t ình hình mang ngo i t khi xu t nh p c nh T NG C C TRƯ NG PH L C 4 TÊN DOANH NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ........................ S :...../ ... ngày... tháng... năm... BÁO CÁO (V VI C NH N VÀ CHI TR NGO I T C A DOANH NGHI P HO T Đ NG KINH DOANH TRONG NGÀNH BƯU CHÍNH VÀ VI N THÔNG C A QUÝ... NĂM 200... T NGÀY 1 THÁNG... NĂM 200... Đ N NGÀY 1 THÁNG... NĂM 200....) Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý ngo i h i) 1. Tình hình nh n và chi tr ngo i t Tên nư c T ng s ngo i t nh n t T ng s ngo i t chi tr Ghi chú nư c ngoài chuy n v (quy ra USD) Tr b ng ngo i Tr b ng đ ng t (quy ra USD) Vi t Nam
 10. T ng s 2. Đánh giá chung v t ình hình nh n và chi tr ngo i t T NG GIÁM Đ C (GIÁM Đ C) PH L C 5 CHI NHÁNH NGÂN HÀNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NHÀ NƯ C T NH, THÀNH Đ c l p - T do - H nh phúc PH S ...../ T nh..., (thành ph ...) ngày... tháng... năm.... BÁO CÁO TÌNH HÌNH (V D CH V Đ I LÝ CHI TR NGO I T CHO T CH C TÍN D NG ĐƯ C PHÉP C A CÁC T CH C KINH T TRÊN Đ A BÀN T NH, THÀNH PH ... QUÝ... NĂM 200...) Kính g i: Ngân hàng nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) 1. S t ch c kinh t làm đ i lý chi tr a. T ng s t ch c kinh t làm đ i lý chi tr ngo i t vào đ u Quý... năm 200... b. T ng s t ch c kinh t đư c chi nhánh c p g i y phép làm đ i lý chi tr ngo i t cho T ch c tín d ng đư c phép trong Quý... năm 200.... c. T ng s t ch c kinh t b Chi nhánh rút gi y phép ho c đình ch làm đ i lý chi tr ngo i t cho T ch c tín d ng đư c phép trong Quý... năm 200... 2. Tình hình làm đ i lý chi tr ngo i t Tên t ch c kinh t S ti n nh n t t ch c Chi tr cho Ngư i t h hư ng Ghi tín d ng đư c phép chú (Quy ra USD) Tr b ng ngo i Tr b ng đ ng
 11. t (quy ra USD) Vi t Nam 1. T ch c kinh t A 2. T ch c kinh t B T ng s 3. Đánh giá, ki n ngh v tình hình nh n và chi tr ngo i t GIÁM Đ C PH L C 6 TÊN T CH C TÍN D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HO C T CH C KINH T Đ c l p - T do - H nh phúc ĐƯ C PHÉP S ...../ .... ngày... tháng... năm.... BÁO CÁO TÌNH HÌNH (LÀM D CH V NH N VÀ CHI TR NGO I T C A QUÝ.../200...) 1. Tình hình nh n và chi tr ngo i t Tên nư c chuy n T ng s ngo i t nh n Chi tr cho Ngư i th hư ng Ghi ti n v Vi t Nam t nư c ngoài chú Quy ra USD Tr b ng ngo i Tr b ng đ ng t (quy ra USD) Vi t Nam T ng s 2. Tình hình u nhi m đ i lý (đ i v i t ch c tín d ng đư c phép) a. T ng s t ch c kinh t làm d ch v đ i lý chi tr ngo i t cho t ch c tín d ng đ u quý. b. T ng s t ch c kinh t làm d ch v đ i lý chi tr ngo i t cho t ch c tín d ng phát sinh trong quý.
 12. c. T ng s t ch c kinh t làm đ i lý chi tr ngo i t cho t ch c tín d ng hu b h p đ ng đ i lý chi tr ngo i t trong quý. d. S ti n quy ra USD u nhi m cho T ch c kinh t chi tr 3. Đánh giá, ki n ngh v tình hình nh n và chi tr ngo i t T NG GIÁM Đ C (GIÁM Đ C) PH L C 7 TÊN T CH C KINH T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM LÀM Đ I LÝ Đ c l p - T do - H nh phúc S ...../ .... ngày... tháng... năm.... BÁO CÁO TÌNH HÌNH (LÀM Đ I LÝ CHI TR NGO I T CHO T CH C TÍN D NG ĐƯ C PHÉP, C A QUÝ.../NĂM 200...) Kính g i: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph .... Tên t ch c tín S ti n nh n t t ch c Chi tr cho Ngư i th hư ng Ghi d ng đư c phép tín d ng đư c phép chú u quy n (Quy ra USD) Tr b ng ngo i t Tr b ng đ ng (quy ra USD) Vi t Nam T ng s T NG GIÁM Đ C (GIÁM Đ C)
Đồng bộ tài khoản