intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 02/2002/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

105
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2002/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc thực hiện đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh của các doanh nghiệp trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2002/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a  é  c«n g  n g hi Ö p  s è   b 02/2002/TT­B C N   n g µ y 18  th¸ng 9 n¨ m  2002 v Ò  h í ng d É n   Ö c th ù c hi Ö n   vi ® Ç u    s¶n x u Ê t, ¾ p  r¸p  é n g  c ¬  xe g ¾ n   ¸ y  hai b¸nh  t  l ® m c ñ a c¸c d o a n h  n g hi Ö p  trong n íc ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 38/2002/Q§­TTg  µy  ng 14/3/2002  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi qu¶n  ýs¶n  Êt l¾p    µ  Ëp  Èu    Ön  hai  l  xu   r¸pv nh kh linhki xe  b¸nh  ¾n  g m¸y; ­ C¨n  Th«ng  cø  b¸o  è  s 99/TB­ VPCP   µy  ng 06/6/2002  ña  c V¨n phßng  ChÝnh  ñ  ph th«ng  b¸o  Õt  Ën  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Ên    ùc  k lu c Th t Ch ph v v ®Ò th hiÖn  Ýnh  ch s¸ch néi®Þa    haib¸nh  ¾n     ho¸ xe    g m¸y; ­ C¨n cø  c¸c Th«ng t ªn Þch sè  92/TTLT­  li  t BTC­BCN­TCHQ  ngµy  20/11/2001  ña    é   µi chÝnh    é   c LiªnB T   ­ B C«ng  nghiÖp    ­ Tæng   ôc    c H¶i quan,  sè 52/2002/TTLT­ BTC­BCN  ngµy  04/6/2002  ña  c Liªn Bé   µi  Ýnh ­  é     T ch B C«ng  nghiÖp  íng dÉn  ùc hiÖn  Ýnh  h  th   ch s¸ch  ®∙ithuÕ  i  íis¶n  Êt xe  u    ®è v   xu   haib¸nh  ¾n    g m¸y  µ  ng  ¬  haib¸nh  ¾n  v ®é c xe    g m¸y, Bé   C«ng nghiÖp  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn  u    h  vi th   ®Ç ts¶n  Êt,l¾p    ng   xu   r¸p®é c¬  g ¾n  xe  m¸y    haib¸nh  ña    c c¸cdoanh  nghiÖp trongnícnh      sau: I. è i tî ng ¸p d ô n g:  § Th«ng   µy  dông  tn ¸p  cho    c¸c doanh nghiÖp  éc m äi  µnh  Çn  thu   th ph kinh  tÕ  îcthµnh  Ëp  ®  l theo  ph¸p  ËtViÖt Nam   õc¸c doanh  lu     (tr     nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç tnícngoµi).    II.  C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó : 1. C¸c  ù    u      d ¸n ®Ç ts¶n  Êt,l¾p    ng  ¬  g ¾n  xu   r¸p®é c xe  m¸y    haib¸nh  ph¶i  ® îc x©y  ùng    d theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u     µ  ©y  l  tv x dùng  îcban  µnh  Ìm  ®  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999   vµ  îc söa  æi, bæ   ®  ®   sung  ¹  ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  cña  Ýnh  ñ,tr×nh Bé  Ch ph     C«ng  nghiÖp  xem  Ðt thÈm  nh. x  ®Þ 2. C¸c  ù    u      d ¸n ®Ç ts¶n  Êt,l¾p    ng  ¬  g ¾n  xu   r¸p®é c xe  m¸y  ph¶itu©n  ñ   th   m ôc    iÓ m   trong Quy  nh  Ò     Èn  ña  d, ® 2    ®Þ v tiªuchu c doanh  nghiÖp s¶n  Êt, xu   l¾p    haib¸nh  ¾n  r¸pxe    g m¸y  îcban  µnh  Ìm  ®  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 24/2002/ Q§­BCN   µy  ng 7/6/2002 cña  é  ëng  é    B tr B C«ng  nghiÖp. Quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi ph¶i chÕ   ¹o hoµn    t  chØnh  îc 01  ô m     Õtcña  ® c chiti   ®éng  ¬  c ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  trªn® îchiÓu      ®Þ nªu      nh sau: Doanh nghiÖp  ph¶itù ®Ç u       tc«ng  Ö,  µ  ëng    ngh nh x ®Ó s¶n  Êt ® îcc¸c xu       chitiÕtcña  ô m      c s¶n  È m   doanh  ph do  nghiÖp  ¨ng  ý  iÖtkª  ¹  ô  ôc 6, ® k (l   t i ph l     Th«ng   ªntÞch  è  tli   s 52/2002/TTLT­ BTC­BCN   µy  ng 04/6/2002  ña  ªnBé   µi c li   T  
  2. 2 chÝnh  Bé   ­  C«ng  nghiÖp) theo  ét  m quy  ×nh  tr c«ng  nghÖ   µn  ho chØnh  õ t  nguyªn liÖu vµ  thµnh  È m.      b¸n  ph C¸c  ph«i®óc, dËp, rÌncña    Õt, ô m            chiti  c chi tiÕt® îc phÐp     mua   ña  c c¸c  µ  nh s¶n  Êt  xu kh¸c  (trong níc vµ  µi níc)vµ      ngo     kh«ng  Êt thiÕtph¶is¶n  Êt c¸clo¹ gio¨ng,®Ö m   µ      Õt®∙  îctiªu nh       xu     i     v c¸cchiti   ®     chuÈn      ho¸ nh bul«ng,®ai èc,vßng      bi…  3. Doanh    nghiÖp ph¶ithùc hiÖn  ¬ng  ×nh  éi ®Þa       ch tr n  ho¸  ng  ¬    ®é c xe g ¾n  m¸y  theo  ôc    µ  Õn ®é   ô  Ó  µng  m tiªuv ti   c th h n¨m    nh sau  ¾t ®Ç u   Ýnh  õ (b   t t  n¨m  1  thø  sau    ù    ∙  i  µo  khid ¸n ® ® v s¶n  Êt): xu ho¸ ®é c ≥ 20% N¨m  1:tûlÖ  éi®Þa    ng  ¬    thø      n   ho¸ ®é c ≥ 30% N¨m  2:tûlÖ  éi®Þa    ng  ¬    thø      n   ho¸ ®é c ≥ 45% N¨m  3:tûlÖ  éi®Þa    ng  ¬    thø      n   ho¸ ®é c ≥ 60%. N¨m  4:tûlÖ  éi®Þa    ng  ¬    thø      n   ViÖc  Ýnh    û lÖ  éi®Þa    ng  ¬  haib¸nh  ¾n  t to¸nt   n   ho¸ ®é c xe    g m¸y    haib¸nh  thùc hiÖn    theo quy  nh  ¹ b¶n  ô  ôcsè  ban  µnh  Ìm    ®Þ t  i ph l   06  h k theo Th«ng   ªn   tli   tÞch  è  s 52/2002/TTLT­ BTC­BCN   ña  c Liªn Bé   µi chÝnh    é     T  ­ B C«ng  nghiÖp  ngµy  04/6/2002. 4. C¸c  ng  ¬  g ¾n     ®é c xe  m¸y    hai b¸nh  c¸c doanh  do    nghiÖp  u       ®Ç t s¶n xuÊt,l¾p      r¸pph¶i® îckiÓm        tratheo quy  nh  ¹  ôc    iÒu  (t ªuchuÈn  ®Þ tim c, ® 4  i   vÒ   ×nh ®é   ü  Ët,c«ng  Ö)  tr   k thu   ngh trong Quy  nh  Ò     Èn  ña    ®Þ v tiªuchu c doanh  nghiÖp  s¶n  Êt  ¾p    hai b¸nh  ¾n   xu l r¸p xe    g m¸y ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 24/2002/Q§­ BCN   µy  ng 07/6/2002 cña  é  ëng  é    B tr B C«ng  nghiÖp. 5. C¸c    doanh  nghiÖp  s¶n  Êt ®éng  ¬  g ¾n  xu   c xe  m¸y ph¶icã    b¶n  Òn   quy vÒ   ÕtkÕ   ng  ¬  m¸y  thi   ®é c xe  (do doanh nghiÖp  nghiªncøu    ph¸ttr Ón hoÆc    i   ® îc chuyÓn    giao c«ng  Ö   îp  ngh h ph¸p  õ nhµ  t  s¶n  Êt gèc).Trong  êng  îp xu     tr h  doanh  nghiÖp  mua   ÕtkÕ,  thi   c«ng  nghÖ  s¶n  Êt ®éng  ¬  ña  i    íc xu   c c ®è t¸cn   ngoµi,c¸c doanh     nghiÖp  ph¶icã  îcHîp  ng   ®  ®å chuyÓn giao c«ng  Ö,  îp    ngh H ®ång  Licence nh∙n m¸c      s¶n  È m,  Òn  ë  ÷u  ph quy s h c«ng  nghiÖp  ña  i t¸cn­ c ®è     ícngoµicung  Êp      c cho  Ýa  ÖtNam     ph Vi   ®Ó s¶n  Êt,l¾p    ng  ¬. xu   r¸p®é c Néi dung    chuyÓn  giao c«ng  Ö     ngh bao  å m: g ­TµiliÖu thiÕtkÕ          s¶n  È m, ph ­TµiliÖu vÒ         c«ng  Ö   ngh s¶n  Êt,l¾p    ng  ¬, xu   r¸p®é c ­GiÊy  Ðp  ö  ông    ph s d nh∙n hµng,   ­Ch ¬ng  ×nh ®µo  ¹o,   tr   t ­Ch ¬ng  ×nh hç  î ü  Ët.   tr   tr  thu k Hîp  ng  ®å chuyÓn giao c«ng  Ö   Õ   ¹o®éng  ¬  g ¾n   ngh ch t   c xe  m¸y  õ níc t    ngoµivµo  ÖtNam     Vi   ph¶i® îcthÈm  nh, phª duyÖt theo quy  nh  ña     ®Þ        ®Þ c ph¸p   luËthiÖn  µnh.   h 6. C¸c    doanh nghiÖp  s¶n  Êt,l¾p    ng  ¬  g ¾n   xu   r¸p ®é c xe  m¸y    hai b¸nh  kh«ng  îc viph¹m  Òn  ë  ÷u  ®    quy s h c«ng  nghiÖp  Ò   v nh∙n hiÖu  µng    h ho¸  Óu  ki d¸ng c«ng  nghiÖp trong  Öc  vi s¶n  Êt,l¾p    ng  ¬  g ¾n   xu   r¸p ®é c xe  m¸y, ph¶i     ®¨ng  Óm   ng  ¬  ® îc s¶n  Êt,l¾p    ki ®é c xe    xu   r¸p theo ph¸p  ËthiÖn  µnh  µ  lu   h v tu©n  ñ c¸c quy  nh  Ò   th     ®Þ v qu¶n  ýsè  l   m¸y  ña  ng  ¬  g ¾n   c ®é c xe  m¸y  ña    c c¸c c¬ quan  qu¶n  ýnhµ  íc. l  n
  3. 3 III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   1. C¸c  ù  ®Ç u      d ¸n  t s¶n  Êt,l¾p    ng  ¬  g ¾n   xu   r¸p ®é c xe  m¸y  Õu  µ c¸c (n l     doanh  nghiÖp  µ   íc ph¶i th«ng  Nh n     qua  ñ  ch qu¶n  u   )  öi hå  ¬  Ò   é  ®Ç t g   s v B C«ng  nghiÖp    îcxem   Ðt,thÈm  nh.  ®Ó ®   x  ®Þ Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  th   15  l vi kÓ   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  îp lÖ,Bé   t  nh ®   s h     C«ng  nghiÖp  Ïcã    Õn  Ýnh  s   ý ki ch thøc  vÒ   éidung  ña  ù    u  . n  c d ¸n ®Ç t 2. Sau    µn  Êt viÖc  u   , c¸c  khi ho t  ®Ç t   doanh nghiÖp b¸o c¸o  é   B C«ng  nghiÖp    îckiÓm    ô  Ó. ®Ó ®   trac th C¸c doanh  nghiÖp  ã  ù  ®Ç u     c d ¸n  t s¶n  Êt ®éng  ¬  hai b¸nh  ¾n   xu   c xe    g m¸y    ë trong níc ® îc vay  èn  Ýn  ông  u        vtd ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc theo     i   Nh n   nh Quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 3, Quy Õt  nh  è  ®Þ s 38/2002/Q§­ TTg  µy  ng 14/3/2002  ña  c Thñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  t Ch ph v vi qu¶n  ý s¶n  Êt,l¾p    µ  Ëp  Èu    l  xu   r¸p v nh kh linh kiÖn  haib¸nh  ¾n  xe    g m¸y. 3.C¸c    doanh nghiÖp  s¶n  Êt,l¾p    haib¸nh  ¾n  xu   r¸pxe    g m¸y,sau    îc   khi®   Bé  C«ng  nghiÖp  Óm       Ën      Èn  ki tra,x¸c nh ®ñ tiªuchu quy  nh  îc ban  µnh  ®Þ ®  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 24/2002/Q§­ BCN   µy  ng 07/6/2002  ña  é   c B C«ng  nghiÖp  vµ quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   ªntÞch  è  tli   s 52/2002/TTLT­ BTC   µy  ng 04/6/2002  ña c li   é   µi chÝnh    é   ªnB T   ­ B C«ng  nghiÖp, ® îc nhËp  Èu  ng  ¬  g ¾n        kh ®é c xe  m¸y nguyªn  Õc  Õu  chi (n doanh  nghiÖp  a  ã  ©y  ch c d chuyÒn  ¾p    ng  ¬    l r¸p ®é c xe m¸y) hoÆc   é    Ön  ng  ¬  g ¾n    b linhki ®é c xe  m¸y    haib¸nh  Õu  (n doanh  nghiÖp  ã  c ®Ç u    d©y  t chuyÒn  ¾p    ng  ¬)  l r¸p ®é c theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 46/Q§­ TTg  µy  ng 04/4/2001  Ò   v qu¶n  ýxuÊt khÈu, nhËp  Èu  µng    êi l      kh h ho¸ th   kú 2001­ 2005  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph 4.C¸c    doanh  nghiÖp s¶n  Êt,l¾p    ng  ¬  g ¾n  xu   r¸p®é c xe  m¸y    haib¸nh    khi lµm  ñ  ôc  Ëp  Èu  é    Ön  ng  ¬  th t nh kh b linh ki ®é c ph¶i xuÊt  ×nh    tr v¨n b¶n    x¸c nhËn    iÒu  Ön  ®ñ ® ki s¶n  Êt,l¾p    ña  é   xu   r¸p c B C«ng  nghiÖp  íic¬  v   quan    H¶i quan. 5.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l   15  k t  k
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2