Thông tư 02/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
110
lượt xem
1
download

Thông tư 02/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 744/TTg ngày 08/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. T h«ng t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi s è  02/L§T B X H­T T  n g µ y     08 th¸ng  01 n¨ m  1997 h í ng d É n   ù c hi Ö n   u y Õ t ® Þ n h  s è  744/TTg,  g µ y  th Q n 08/10/1996 c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   Ò  vi Ö c th µ nh l Ë p H é i ® å n g  trä ng  T t p v t µi lao ® é n g   Ê p  tØn h. c C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 744/TTg,ngµy    08/10/1996  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  éi ®ång  äng tµilao ®éng  Êp  v vi th lH  tr       c tØnh, sau    ã      khic ý kiÕn thèng nhÊt cña Ban  Tæ  chøc c¸n bé  ChÝnh  phñ  t¹ C«ng  v¨n sè  i 02/TCCB­TC   µy  ng 02/01/1997;Bé   µi chÝnh  ¹ C«ng    è    T  ti  v¨n s 4526 TC/CSTC   ngµy  13/12/1996  µ  v Tæng  Liªn ®oµn    lao  ng  Öt  ®é Vi Nam   ¹  t iC«ng v¨n  è  s 1589/TLD  µy  ng 30/12/1996; Bé   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  ô  Ó  Ö m   ô,quyÒn     X∙      c th nhi v  h¹n  µ  ¬ng  v ph thøc  ¹t®éng  ña  éi ®ång  äng tµilao ®éng  Êp  ho   c H  tr       c tØnh    nh sau: I. hi Ö m  v ô  v µ  q u y Ò n  h ¹ n c ñ a H é i ® å n g  trä ng t µi  N lao ® é n g  c Ê p  t Ø n h. 1. Héi ®ång  äng tµilao ®éng  ã  Öm   ô  µ    µ    Õt       tr       c nhi v ho gi¶iv gi¶iquy c¸c vô tranh chÊp    ng  Ëp  Ó  ÷a tËp  Ó    ng  µ  êi sö  ông      lao ®é t th gi   th lao ®é v ng   d lao ®éng    a   µn  Êp  trªn®Þ b c tØnh  theo  n  cÇu  ña    ®¬ yªu  c c¸c bªn  ¬ng  ù  µ    ® s v sau khi Héi  ng  µ      ng  ¬  ë    ®å ho gi¶ilao ®é c s hoÆc   µ      ña  ¬  ho gi¶iviªn c c quan   lao ®éng  Êp  Ön  µ    c huy ho gi¶i kh«ng  µnh. th 2.Héi ®ång  äng tµilao®éng  ã  Òn:    tr       c quy ­  × m   Óu  ô  Öc, gÆp   ì  T hi v vi   g c¸c bªn tranh  Êp,  ÷ng  êi cã  ªn ch nh ng   li   quan,nh÷ng  êilµm    ng   chøng; ­ Thu  Ëp  µiliÖu chøng      Çu  ¬ng  ù    th t     cø,yªu c ® s cung  Êp  y      µi c ®Ç ®ñ c¸ct   liÖu cã  ªnquan  ívô    li   t   tranh chÊp; i   ­ Yªu  Çu  c c¸c bªn  ¬ng  ù  í  ® s ti phiªn häp  µ    µ      ho gi¶iv gi¶iquyÕt tranh  chÊp  ña  éi ®ång; c H  ­ §a    ¬ng    µ          ra ph ¸n ho gi¶i®Ó haibªn  tranh chÊp  ïng xem   Ðt,th ng ­   c  x  ¬ l îng. ­Ra  Õt ®Þnh    Õt vô    quy   gi¶iquy   tranh chÊp  Õu  µ      n ho gi¶ikh«ng  µnh; th II. æ  c h ø c c ñ a Tr ä n g t µi  T  lao ® é n g  c Ê p  tØ n h: 1. Sè   µnh    ña  éi ®ång  äng tµilao ®éng  Êp    th viªnc H   tr       c tØnh  theo kho¶n  1  Òu  ® îc quy  nh    §i 2    ®Þ nh sau: Héi  ng  äng tµilao ®éng  µnh  è  µ     ®å tr       th ph H Néi  µ  µnh  è  å   Ý   v th ph H Ch Minh  å m   thµnh  g 9  viªn,Héi  ng  äng  µilao   ®å tr t    ®éng    c¸c tØnh cßn  ¹  å m   hoÆc   thµnh  lig 5  7  viªn,trong  :    ñ   Þch  éi   ®ã ­ Ch t H 
  2. 2 ®ång: Lµ    Gi¸m  c  ®è hoÆc   ã  Ph gi¸m  c  ë  ®è S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h   ­C¸c  µnh    th viªn: +  ét  µnh    µ®¹idiÖn    oµn    ng  Êp  M th viªnl     Liªn® lao®é c tØnh. +  ét  µnh    µ®¹idiÖn  ña  ÷ng  êisö  ông    ng  îcchän  M th viªnl     c nh ng   d lao ®é ®   trong sè  ÷ng  êisö  ông    ng, do  chøc  îp ph¸p  ña  ÷ng  êi   nh ng   d lao ®é   tæ  h  c nh ng   sö  ông    ng    ö  éi®ång  ªnminh    îp      éi  d lao ®é ®Ò c (H   li   c¸c H t¸cx∙,H c«ng  ¬ng  th giacÊp    tØnh,C © u   ¹cbé    l   Gi¸m  c... . ®è ) +  ét  µnh    M th viªnchuyªn tr¸chlµm    ý  ña  éi ®ång  µc«ng      Th k c H   l  chøc  ë   S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  +  ét  M hoÆc   ét  è  µnh    µluËtgia,nhµ  m s th viªnl       qu¶n  ý, µ  ¹t®éng    l  nh ho   x∙ héicã  Óu  ÕtvÒ   Ünh  ùc    ng      éivµ  ã  tÝn    a  ¬ng      hi bi   l v lao ®é ­ x∙h   c uy  ë ®Þ ph do M Æt   Ën Tæ   èc  tr   qu tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ö.   ph tr     ¬ ®Ò c 2.Ngoµisè  µnh    Ýnh      th viªnch thøc,Së    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi,   X∙    Liªn ®oµn    ng  Êp    lao ®é c tØnh  µ  chøc  idiÖn  ña  ÷ng  êi sö  ông  v tæ  ®¹   c nh ng   d lao  ng  çi  ¬  ®é m c quan  ö  c thªm  ét  µnh    ù  m th viªn d khuyÕt    ®Ó thay  Õ    th khi thµnh    Ýnh  viªnch thøc  ¾ng  Æt   v m hoÆc  ph¶ithay ® æi      theo  cÇu  ña    yªu  c c¸c bªn tranh chÊp. Thµnh    ù      viªnd khuyÕt  ña  ë   c S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héilµPhã     gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c    ®è ®Ó thay thÕ    cho  ñ  Þch  éi ®ång    Ch t H  khi ph¶iv ¾ng  Æt.   m ­  µnh    Th viªn chuyªn tr¸ch lµm   ký  ña  éi  ng  äng  µilao  ng    Th c H ®å tr t   ®é cÊp tØnh  îc hëng  ô  Êp  ®  ph c chøc  ô  ëng  v Tr phßng  ë   Ö   è  S (h s 0,4  i  íi ®è v   thµnh  è  µ   éi  µ  µnh  è  å   Ý   ph H N v th ph H Ch Minh; h Ö   è    s 0,3  i  íic¸c tØnh, ®è v       thµnh  è  ph cßn  ¹ ) l i. C¸c  µnh    ¹t®éng  th viªnho   theo chÕ       ®é kiªm  Ö m    nhi khitham      éc  giac¸ccu häp  ña  éi ®ång  äng tµi®Ó   µ    µ    Õt tranh chÊp    ng  ­ c H  tr     ho gi¶i gi¶iv quy     lao®é ® îc hëng  Õ     åi dìng  µ 15.000®/ng i cho  ét  éc  äp  ña  éi  ng,   ch ®é b   l  ê  m cu h c H ®å   (vËn dông theo Quy Õt ®Þnh  sè  154/TTg, µy 12/3/1996 cña Thñ  t ng  ng í  ChÝnh  ñ  Ò   ùc hiÖn  Õ     åidìng phiªntoµ). ph v th   ch ®é b       C¸c  µnh    ña  éi  ng  äng tµilao ®éng  Êp  th viªn c H ®å tr       c tØnh  îc Së     ®   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi cung  Êp  v X∙    c th«ng    Ò     tinv c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtlao ®éng, ® îctham  ù    ípbåidìng vÒ         d c¸cl       ph¸p luËtlao ®éng  c¬       do  quan  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héitæ    X∙    chøc. 3. Héi ®ång  äng tµilao ®éng  Êp     tr       c tØnh  Æt   ôsë  ¹  ë   ® tr   t i Lao  ng    S ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héi,cã  v X∙    con  Êu  d riªng;kinh  Ý   ¹t®éng  ng©n    ph ho   do  s¸ch  cÊp  îctæng  îp trong dù    ®  h    to¸nkinh phÝ  µng    h n¨m  ña  ë  c S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éi.   X∙ h Së   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héibè  Ý ®Þa   iÓ m,  ¬ng  Ön lµm    X∙    tr   ® ph ti   viÖc,ph©n    c«ng  ét  è    é  éc Së    óp viÖc  éi ®ång  µ  ¶m     m s c¸n b thu   ®Ó gi   H  v® b¶o c¸c®iÒu  Ön  Çn  Õtcho  ¹t®éng  ña  éi ®ång  ängtµicÊp    ki c thi   ho   c H  tr     tØnh. 4. Chñ  Þch  µ    µnh    éi ®ång  äng tµilao ®éng  Êp    t v c¸cth viªnH   tr       c tØnh,kÓ     c¶  µnh    ù  th viªnd khuyÕt do  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    Ö m,  bæ nhi miÔn  Ö m   nhi theo    Þ   ña  ®Ò ngh c Gi¸m  c  ë   ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v x∙ héicïng Trëng      ban    Tæ chøc  Ýnh  Òn  ch quy tØnh  sau    ∙  èng  Êt ý  Õn  khi® th nh   ki víi   chøc  ã  µnh      tæ  c¸c c th viªntham    éi ®ång  äng tµilao®éng. giaH   tr      
  3. 3 III.N g u yªn t ¾ c h o ¹t ® é n g  c ñ a H é i ® å n g  trä ng t µi      lao ® é n g  c Ê p   tØ n h. 1­ NhiÖ m   ú  ña  éi ®ång  µi   ng  Êp    kc H  t   ®é c tØnh  µ3  lao l   n¨m. 2­  éi  ng  äng  µilao ®éng  Êp  H ®å tr t    c tØnh  µ    µ    Õt  ho gi¶iv gi¶iquy tranh  ch¸p lao®éng  Ëp  Ó  ra trªn®Þa  µn     t th x¶y      b tØnh. 3­ Trong  êigian chË m   Êt lµ 10  µy  Ó   õ ngµy  Ën  îc®¬n      th     nh     ng k t   nh ®   yªu cÇu  ña    c c¸c bªn  tranh chÊp, Héi ®ång  äng tµilao ®éng  Êp       tr       c tØnh  ph¶ihäp    ®Ó   Õn  µnh  µ    µ    Õt  Öc  ti h ho gi¶iv gi¶iquy vi tranh chÊp    ng  Ëp  Ó. Tríc   lao ®é t th     khi häp  t  Êt  ngµy   ký  éi  ng  ã    Ý nh 5  th H ®å c tr¸ch nhiÖ m     cung  Êp  c cho    c¸c thµnh    ña  éi ®ång, ®¹idiÖn  ña    viªnc H      c haibªn  tranh chÊp: ®¬n,  µiliÖu,c¸c     t     chøng  li   cø  ªnquan  n   ô  ®Õ v tranh chÊp  µ    v th«ng  danh  b¸o  s¸ch c¸cthµnh       viªn Héi  ng  ®å tham      Õt  ô  gia gi¶iquy v tranh chÊp, thêigian,®Þa   iÓ m   äp  ña         ® hc Héi ®ång  äng tµilao®éng.   tr       4­ Khi Héi ®ång  äng tµilao ®éng  Õn hµnh  µ      tr       ti   ho gi¶i    Õt  ,gi¶iquy tranh   chÊp    ng  Ëp  Ó, ®¹i diÖn  îc uû  Òn  ña    lao ®é t th     ®   quy c hai bªn tranh chÊp      lao ®éng  ph¶icã  Æt;  Õu  ét   m n m trong haibªn      tranh chÊp  ¾ng  Æt   Çn  hai   v m l thø    (theo giÊy  iÖu tËp)m µ     tr     kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng, th×  éi ®ång  äng tµi c l   ch ®   H  tr     lao®éng  Êp    c tØnh  Én  äp    Õt ®Þnh    Õt vô  v h ra quy   gi¶iquy   tranhchÊp.   T¹iphiªnhäp, sau          khinghe    ¬ng  ù  ×nh bµy  µ    ¬  ë  ÷ng  c¸c ® s tr   v trªnc s nh chøng    µiliÖu ®∙    Ëp  îc,thµnh    cø,t     thu th ®   viªnchuyªn tr¸chcña  éi ®ång  ¹n     H  so   th¶o  ¬ng  hoµ        µnh    éi ®ång  ph ¸n  gi¶i®Ó c¸c th viªnH   tham      Õn  µ  ñ  gia ý ki v Ch tÞch  éi ®ång  a  ¬ng    µ        H  ® ph ¸n ho gi¶i®Ó c¸c bªn  tranh chÊp    xem   Ðt.Trong  x  tr ng  îp    ê h hai bªn  Êt trÝ th×  Ëp    nh     l biªn b¶n  µ    µnh  ã  ÷  ý  ña    ho gi¶ith c ch k c hai bªn  tranh  Êp,  ña  ñ   Þch  éi  ng  äng  µilao  ng.  ch c Ch t H ®å tr t  ®é Hai bªn  tranh  chÊp  ã  c nghÜa  ô  Êp  µnh  v ch h c¸c tho¶  Ën    thu ghi trong  biªn b¶n  µ       ho gi¶i thµnh.Trong  êng  îp  µ      tr h ho gi¶ikh«ng  µnh  ×  µnh    th th th viªnchuyªn tr¸chcña      Héi ®ång  ¹n th¶o quyÕt  nh    éi ®ång    so     ®Þ ®Ó H   th¶o luËn  µ  Óu  Õt b»ng    v bi quy   bá  Õu  Ýn. Quy Õt  nh    éi ®ång  phi k   ®Þ ®Ó H   th¶o  Ën  µ  Óu  Õt  lu v bi quy b»ng  á  b phiÕu  Ýn. Quy Õt  nh  ña  éi  ng  äng tµilao ®éng  Ò     Õt  ô  k  ®Þ c H ®å tr       v gi¶iquy v tranh chÊp  îcth«ng  ngay    ®  b¸o  cho    tranh chÊp,n Õu    kh«ng  ã  haibªn      haibªn  c ý  Õn  ×  Õt  nh    ¬ng  ki th quy ®Þ ®ã ® nhiªn cã  Öu  ùc thihµnh. Trêng  îp  Ëp    hi l       ht thÓ  ®éng  lao  hoÆc   êi sö  ông    ng  ng   d lao ®é kh«ng  ng    íiquyÕt  nh   ®å ýv   ®Þ cña  éi  ng  äng  µilao ®éng  ×  ã  Òn  ùc  Ön  H ®å tr t    th c quy th hi theo    nh  ¹qui ®Þ t i ®iÒu  172  ña  é  Ët lao®éng. c B Lu     5­    éi  ng  äng tµilao ®éng  Êp  Khi H ®å tr       c tØnh  äp    µ    µ    h ®Ó ho gi¶iv gi¶i quyÕt  tranh chÊp    ng  Ëp  Ó,sè  µnh    ã  Æt   ña  éi ®ång    lao®é t th   th viªnc m c H  ph¶i  qu¸ b¸n  Î µ  Êt thiÕtph¶icã    µnh    ña  ë     l  nh   v     c¸c th viªnc S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ    éi,Liªn®oµn    ng  x∙ h     lao ®é tØnh  µ  idiÖn  ña  ÷ng  êi sö  ông    v ®¹   c nh ng   d lao ®éng. Trêng  îp cã  µnh      ¾ng  Æt   ¹ cuéc  äp  éi ®ång  ×  µnh  h   th viªnxinv m ti   h H  th th viªn®ã     ph¶ib¸o    íi ñ  Þch  éi ®ång. Trong  êng  îp m ét    c¸o v   Ch t H    tr h  hoÆc   hai c¶    bªn  tranh chÊp  ã    c yªu  Çu  c thay ® æi  µnh    µo    ña  éi  ng  äng   th viªnn ®ã c H ®å tr   tµilao  ng  µ    ®é v cho  r»ng  µnh      th viªn ®ã kh«ng  b¶o  ¶m   Ýnh  ® t kh¸ch quan,   c«ng  b»ng trong viÖc    Õt    gi¶iquy tranh chÊp  êi th©n  Ých    (ng   th hoÆc   êi cã  ng   lî Ých    ©n  ªnquan  ùc tiÕp    i c¸ nh li   tr   hay  g¸n  Õp  íim ét  ti v   bªn tranh  Êp)  × ch th   ph¶i cã  n  öi Héi  ng  t  Êt  ngµy  íc khi Héi  ng  Õn  µnh  µ    ®¬ g   ®å Ý nh 3  tr     ®å ti h ho gi¶i    Õt  ,gi¶iquy tranh  Êp    ñ   Þch  éi  ng  äng  µilao ®éng  ch ®Ó Ch t H ®å tr t    xem  
  4. 4 xÐt  Õt  nh.  Öc  quy ®Þ Vi thay  Õ  µnh    th th viªn trong tõng  éc  äp  µ    µ    cu h ho gi¶iv gi¶iquyÕt    tranh chÊp  Ëp  Ó  Chñ   Þch  éi  ng  äng tµiquyÕt  nh     t th do  t H ®å tr     ®Þ vµ  îcchän  ®  trong sè  µnh    ù    th viªnd khuyÕt cña  chøc  ã  µnh    Ýnh    tæ  c th viªnch thøc v ¾ng  Æt     m hoÆc  thay ® æi    theo yªu cÇu  ña    tranhchÊp.    c c¸cbªn      6­  Õng  ãi,ch÷  Õt dïng  Ti n  vi   trong qu¸  ×nh  µ  tr ho gi¶i    Õt  ,gi¶iquy tranh  chÊp    ng  Ëp  Ó  ¹ Héi ®ång  äng tµilao®éng  µtiÕng  Öt. lao®é t th t     i tr       l  Vi 7­ §¬n    Þ  µ    ®Ò ngh ho gi¶i    Õt  ,gi¶iquy tranh chÊp    ng  Ëp  Ó, biªn   lao ®é t th     b¶n  µ    µnh  µ  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång  äng tµilao®éng  Êp  ho gi¶i th v quy   c H  tr       c tØnh  ph¶i sö  ông   d theo  É u     nh  ña  é   m qui ®Þ c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    éi v x∙ h   (Phô  ôc1,2,3  Ìm  l       k theo). 8­  éi ®ång  äng tµilao ®éng  Êp  H  tr       c tØnh  äp  êng  ú  th¸ng m ét  Çn  h th k 6    l ®Ó   Óm   iÓ m,  ¸nh    éidông, kÕt  ki ® ® gi¸n     qu¶  ¹t®éng  ña  éi ®ång  µ    ho   c H  v b¸o c¸o Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,Bé  ëng  é    tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    x∙héi.   IV­ æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  T 1­ C¨n  Th«ng   íng  Én  µy, Gi¸m  c  ë   cø  th d n  ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héichuÈn  Þ  ©n  ù,néidung  µ    iÒu  Ön  Çn  Õt, ×nh Chñ  X∙    b nh s    v c¸c® ki c thi   tr   tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    ra Quy Õt  nh  µnh  Ëp Héi ®ång  äng tµilao ®Þ th l    tr       ®éng  tØnh. 2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  cø  µo  c¨n  v yªu  Çu  µ  c ho gi¶i  , gi¶iquyÕt    tranh chÊp    ng  Ëp  Ó    a   µn  ña  a   ¬ng        lao ®é t th trªn®Þ b c ®Þ ph ®Ó ra quyÕt ®Þnh  ô  Ó  Öc  µnh  Ëp Héi ®ång  ängtµilao®éng  Êp    c th vi th l    tr       c tØnh. 3.Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý.   tn c hi l   t   k 4. Qu¸  ×nh thùc hiÖn  ã  ×  íng m ¾ c     Þ    tr     cgv   ®Ò ngh ph¶n  ¶nh  Þp  êivÒ   k th   Bé  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héinghiªncøu    Õt.   X∙      gi¶iquy Ph ô   ôc  l1 M É u  ® ¬ n  g ö i H é i  å n g  trä ng  µi ® t  lao  é n g  tØ n h, th µ nh p h è  trù c thu é c  ® Trun g  ¬ n g   Ò  n g h Þ  h o µ  gi¶i ®  gi¶i u y Õ t  q tranh c h Ê p  lao ® é n g   Ë p  Ó t th C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp   ù  ­H¹nh  óc l ­T do   ph .. . ..ngµy  . . .  . , th¸ngn¨m    199
  5. 5 § ¬ n  Ò   ® ngh Þ h o µ  gi¶i,  gi¶i u y Õ t   q tranh c h Ê p  lao  é n g  t Ë p th Ó ® K Ý nh   öi:Héi  ng  äng  µilao  ng  g  ®å tr t   ®é tØnh  µnh  è).. . ... (th ph . . ... 1.Hä     a    tªn,®Þ chØ,  chøc  danh  ña  êilµm  n. c ng   ®¬ 2. Néi dung, t×nh  Õt,      ti  chøng    µiliÖu li   cø, t     ªnquan  n   ô  ®Õ v tranh chÊp    lao®éng  Ëp  Ó:   t th 3.Néi dung  µ    ¹ c¬  ë  µ  ýdo     ho gi¶i   s v l   kh«ng  µnh: ti th 4. C¸c    yªu  Çu,    Þ   éi  ng  äng  µilao ®éng  Êp  c ®Ò ngh H ®å tr t    c tØnh  µ  ho gi¶i gi¶i     Õt: , quy   §¹idiÖn  Ëp  Ó  êilao®éng   t th ng         hoÆc   êisö  ông    ng ng   d lao®é   ý  µ    â hä    (K v ghir   tªnchøc  danh) Ph ô   ôc  l2   M É u  biªn b ¶ n  h o µ  gi¶i µ nh  th              B N D   U tØnh                  é ng  ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m   C       éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc § l    do   ph          (thµ nh  è):..... ph H é i  å n g   äng  µi lao  é n g   ® tr t  ®   .. .  µy     . ., ng th¸ngn¨m    199                        Biªn b¶n h o µ  gi¶i tranh ch Ê p  lao ® é n g  t Ë p th Ó 1. Ngµy, th¸ng,n¨m,  a   iÓ m   Õn  µnh  äp  éi  ng  äng  µilao       ®Þ ® ti h h H ®å tr t    ®éng: 2.Hä     ñ  Þch,Th  ý  éi ®ång:   tªnCh t   kH   ­Hä       µnh    ña  éi ®ång  ã  Æt   µ    tªnc¸cth viªnc H   cm ho gi¶i: ­ Hä       tªn,chøc danh, ®Þa     chØ  ÷ng  êi ® îc Héi ®ång  nh ng       tham  ù  d phiªn   häp  éi ®ång: H  3. Tªn,®Þa       chØ chøc danh  ña  idiÖn    c ®¹   hai bªn tranh chÊp    ng    lao ®é tËp  Ó: th 4.Néi dung     tranhchÊp:  
  6. 6 5. Nh÷ng  ×nh  Õt,   t ti  chøng    µiliÖu li   cø, t     ªnquan  n   ô  ®Õ v tranh chÊp      lao ®éng  Ëp  Ó: t th 6.Ph¬ng    µ    ña  éi ®ång  ∙  îchaibªn  Êt trÝ,cô  Ó:   ¸n ho gi¶ic H  ® ®     nh     th Hai bªn    tranh chÊp    ng  Ëp  Ó  ã  Üa  ô  Êp  µnh      lao ®é t th c ngh v ch h c¸c tho¶  thuËn    ghitrong biªnb¶n  µy.    n TM/  éi ®ång  ängtµilao®éng H  tr            ñ  Þch    Ch t   (Ghirâ hä    µ  ng  Êu)        tªnv ®ã d     Hai  bªn  tranh  Êp  ®éng  Ëp  Ó ch lao  t th   §¹idiÖn  Ëp  Ó    ng       t th lao®é     ¹i diÖn  êi sö  ông    §  ng   d lao ®éng (Ký  µ    â hä    v ghir   tªn,chøc  danh)    ý  µ    â hä       (K v ghir   tªn,chøc  danh)   Ph ô   ôc  l3 M É u  q u y Õ t ® Þ n h  gi¶i q u y Õ t tranh ch Ê p  lao ® é n g  t Ë p th Ó                B N D   U tØnh                  é ng  ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m   C      §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc   l    do   ph          (thµ nh  è):..... ph H é i  å n g   äng  µi lao  é n g   ® tr t  ®   .. .  µy     . ., ng th¸ngn¨m    199 Sè: /H§TTL§­     Q§ Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a H é i ® å n g  trä ng t µi lao ® é n g   vÒ  gi¶i q u y Õ t tranh ch Ê p  lao ® é n g  t Ë p th Ó   ­C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 744/TTg  µy  th¸ng10  ng 08    n¨m  1996  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp Héi ®ång  äng tµilao ®éng  µ    ph v vi th l    tr       v Th«ng   è  ts 02/L§TBXH­TT,  µy  th¸ng 01  ng 08    n¨m  1997  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  X∙      th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 744/TTg. ­ T¹icuéc  äp    µ     h ®Ó ho gi¶i    Õt  ô  ,gi¶iquy v tranh chÊp    ng  Ëp  Ó    lao ®é t th theo   ®¬n   yªu   cÇu   ngµy..   th¸ng..   n¨m   19... . .   cña.. . ................................. (Cã  m Æt  hay kh«ng  cã  . . ................................. . m Æt     tranh chÊp: ghirâ hä    a  c¸c bªn          tªn,®Þ chØ,  chøc danh  ña  idiÖn    c ®¹   c¸c bªn tranh chÊp    tham  ù  d phiªnhäp).   Theo  Õt  k qu¶  á  Õu  Ýn... . ....   â sè  Õu  ng    µ  b phi k . ...  .(ghir   phi ®å ý v kh«ng  ®ång    ña    µnh    éi  ng)..  éi  ng  äng  µilao  ng  ý c c¸c th viªn H ®å .H ®å tr t  ®é tØnh  (thµnh phè) quyÕt ®Þnh    Õt vô        gi¶iquy   tranhchÊp    ng:   lao®é
  7. 7 1.  2.  3. ... Quy Õt  nh  µy  îc th«ng  ®Þ n ®  b¸o ngay cho    hai bªn tranh chÊp    ng    lao ®é vµo  åi. .  ê ngµy  h . .gi   . th¸ng n¨m      Õt  óc phiªnhäp  ña  éi ®ång  äng   19,khik th     c H  tr   tµilao®éng.    TM/  éi ®ång  ängtµilao®éng H  tr          Chñ  Þch     t  (Ghirâ hä    µ  ng  Êu)       tªnv ®ã d N¬i nhËn:   ­Hai bªn      tranhchÊp    ng  Ëp  Ó   lao®é t th ­Lu  éi ®ång  äng tµiL§  Êp   H  tr     c tØnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản