Thông tư 03/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:79

0
225
lượt xem
25
download

Thông tư 03/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   0 3 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   0 6   t h ¸ n g   0 1   n ¨ m  2 0 0 5   H ¦ í N G   D É N   T H ù C   H I Ö N   Q U Y   C H Õ   C ¤ N G   K H A I   T µ I   C H Ý N H   § è I  V í I   C ¸ C   C Ê P   N G ¢ N   S ¸ C H   N H µ   N ¦ í C   V µ   C H Õ   § é   B ¸ O   C ¸ O   T × N H   H × N H  THùC HIÖN C¤NG KHAI TµI CHÝNH     C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  60/2003/N§­CP ngµy 06/6/2003 cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt   Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  192/2004/Q§­TTg ngµy 16/11/2004   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ c«ng khai   tµi chÝnh  ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ  níc, c¸c  ®¬n vÞ   dù  to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc hç   trî, c¸c dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n cã  sö  dông vèn ng©n   s¸ch nhµ  níc, c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc, c¸c quü  cã  nguån   tõ   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   vµ   c¸c   quü   cã   nguån   tõ   c¸c   kho¶n   ®ãng gãp cña nh©n d©n; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  237/2003/Q§­TTg ngµy 13/11/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ danh môc bÝ mËt nhµ n ­ íc ®é TuyÖt mËt vµ Tèi mËt trong ngµnh Tµi chÝnh; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh   ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  chÕ   ®é  b¸o c¸o t×nh   h×nh thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh  nh sau: 1. C«ng khai sè liÖu dù to¸n, quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc vµ ng©n s¸ch trung ¬ng: 1.1. Néi dung c«ng khai: 1.1.1. C©n  ®èi dù  to¸n, quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc  ®∙ ®îc Quèc héi quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 01/CKTC­ NSNN ®Ýnh kÌm). 1.1.2. C©n ®èi dù to¸n, quyÕt to¸n  ng©n s¸ch trung  ­ ¬ng vµ  ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  ®∙  ®îc Quèc héi quyÕt   ®Þnh,  phª chuÈn.  (Theo mÉu sè 02/CKTC­NSNN ®Ýnh kÌm). 1.1.3. Dù  to¸n, quyÕt to¸n thu c©n  ®èi ng©n s¸ch nhµ  níc theo lÜnh vùc ®∙ ®îc Quèc héi quyÕt ®Þnh, phª chuÈn.  (Theo mÉu sè 03/CKTC­NSNN ®Ýnh kÌm) 1.1.4. Dù to¸n, quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc, chi  ng©n s¸ch  trung  ¬ng vµ  chi ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  theo  c¬  cÊu chi ®∙ ®îc Quèc héi quyÕt ®Þnh, phª chuÈn.
 2. (Theo mÉu sè 04/CKTC­NSNN ®Ýnh kÌm)  1.1.5. Dù  to¸n, quyÕt to¸n c¸c kho¶n thu qu¶n lý  qua  ng©n s¸ch ®∙ ®îc Quèc héi quyÕt  ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 05/CKTC­NSNN ®Ýnh kÌm) 1.1.6.   Dù   to¸n,   quyÕt   to¸n   chi   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng  theo tõng lÜnh vùc ®∙ ®îc Quèc héi quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 06/CKTC­NSNN ®Ýnh kÌm) 1.1.7. Tæng sè vµ chi tiÕt theo tõng lÜnh vùc dù to¸n   chi ng©n s¸ch trung ¬ng cho tõng Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬  quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   c¬   quan   kh¸c   ë   Trung  ¬ng   ®∙   ®îc  Quèc héi quyÕt  ®Þnh, Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao; tæng sè  vµ  chi   tiÕt   theo   tõng   lÜnh   vùc   quyÕt   to¸n   chi   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng  cho  tõng  Bé, c¬  quan  ngang Bé, c¬  quan thuéc  ChÝnh phñ, c¬  quan kh¸c  ë  Trung  ¬ng  ®∙  ®îc Quèc héi phª  chuÈn. (Theo mÉu sè 07/CKTC­NSNN ®Ýnh kÌm) 1.1.8.   Dù   to¸n,   quyÕt   to¸n   chi   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng  cho c¸c dù  ¸n, ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia  ®∙  ®îc Quèc  héi   quyÕt   ®Þnh,   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   giao   (®èi   víi   dù  to¸n), Quèc héi phª chuÈn (®èi víi quyÕt to¸n). (Theo mÉu sè 08/CKTC­NSNN ®Ýnh kÌm) 1.1.9. Dù to¸n, quyÕt to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc trªn  ®Þa bµn, chi c©n  ®èi ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng, sè  bæ sung c©n  ®èi, bæ sung cã  môc tiªu tõ  ng©n s¸ch trung ¬ng cho ng©n  s¸ch   tõng   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   ®∙   ®îc  Quèc héi quyÕt  ®Þnh, Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao (®èi víi dù  to¸n),  ®∙  ®îc Quèc héi phª chuÈn, Bé  Tµi chÝnh thÈm  ®Þnh   (®èi víi quyÕt to¸n); tû  lÖ  (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu  ph©n   chia   gi÷a   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   vµ   ng©n   s¸ch   tõng  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng  ®∙  ®îc Uû  Ban thêng  vô Quèc héi quyÕt ®Þnh, Thñ tíng ChÝnh phñ giao. (Theo mÉu sè 09/CKTC­NSNN ®Ýnh kÌm) 1.2. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh thùc hiÖn c«ng khai hµng  n¨m nh÷ng néi dung quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1.1 môc 1 cña Th«ng  t nµy. (Theo mÉu sè 01/Q§­CKNS ®Ýnh kÌm) 1.3. H×nh thøc c«ng khai: ViÖc c«ng khai c¸c néi dung   quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 môc 1 cña Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn  b»ng c¸c h×nh  thøc  sau: th«ng  b¸o  b»ng  v¨n b¶n cho c¸c  Bé, c¬  quan ngang  Bé,  c¬  quan  thuéc  ChÝnh  phñ,  c¬  quan  kh¸c  ë  Trung  ¬ng, Héi  ®ång nh©n d©n vµ   ñy ban nh©n d©n  c¸c   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng;   ph¸t  hµnh   Ên  phÈm;   c«ng   bè   trªn   trang   th«ng   tin   ®iÖn   tö   cña   Bé   Tµi  chÝnh (®Þa chØ: www.mof.gov.vn)
 3. 1.4. Thêi  ®iÓm c«ng khai: chËm nhÊt sau 60 ngµy, kÓ  tõ   ngµy   Quèc   héi   ban   hµnh   NghÞ   quyÕt   vÒ   quyÕt   ®Þnh   dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc, ph©n bæ ng©n s¸ch trung ¬ng, phª  chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc. 2. C«ng khai sè  liÖu ng©n s¸ch tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng (gäi chung lµ ng©n s¸ch tØnh) vµ ng©n s¸ch  cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: 2.1. Néi dung c«ng khai: 2.1.1. C©n  ®èi dù  to¸n, quyÕt to¸n ng©n s¸ch tØnh  ®∙  ®îc Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 10/CKTC­NS§P ®Ýnh kÌm) 2.1.2.     Dù   to¸n,   quyÕt   to¸n   thu,   chi   ng©n   s¸ch   cÊp  tØnh, ng©n s¸ch huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh   ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh, phª chuÈn.  (Theo mÉu sè 11/CKTC­NS§P ®Ýnh kÌm) 2.1.3. Dù to¸n, quyÕt to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc trªn  ®Þa bµn vµ  thu ng©n s¸ch tØnh  ®∙  ®îc Héi  ®ång nh©n d©n  cÊp tØnh quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 12/CKTC­NS§P ®Ýnh kÌm) 2.1.4. Dù  to¸n, quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch tØnh  ®∙  ®îc  Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 13/CKTC­NS§P ®Ýnh kÌm) 2.1.5.   Dù   to¸n,   quyÕt   to¸n   chi   ng©n   s¸ch   cÊp   tØnh   theo   tõng   lÜnh   vùc   ®∙   ®îc   Héi   ®ång   nh©n   d©n   cÊp   tØnh  quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 14/CKTC­NS§P ®Ýnh kÌm) 2.1.6. Tæng sè vµ chi tiÕt theo tõng lÜnh vùc dù to¸n   chi ng©n s¸ch cÊp tØnh cho tõng c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc cÊp  tØnh ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh, Uû ban  nh©n   d©n   cÊp   tØnh   giao;   tæng   sè   vµ   chi   tiÕt   theo   tõng  lÜnh vùc quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp tØnh cho tõng c¬  quan,  ®¬n vÞ  thuéc cÊp tØnh  ®∙  ®îc Héi  ®ång nh©n d©n cÊp tØnh  phª chuÈn. (Theo mÉu sè 15/CKTC­NS§P ®Ýnh kÌm) 2.1.7.   Dù   to¸n,   quyÕt   to¸n   chi   x©y   dùng   c¬   b¶n   tõ  ng©n s¸ch cÊp tØnh cho tõng dù  ¸n, c«ng tr×nh  ®∙  ®îc Héi  ®ång nh©n  d©n  cÊp  tØnh  quyÕt  ®Þnh,  Uû  ban  nh©n  d©n cÊp  tØnh giao (®èi víi dù to¸n), ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n d©n cÊp  tØnh phª chuÈn (®èi víi quyÕt to¸n) (Theo mÉu sè 16/CKTC­NS§P ®Ýnh kÌm)
 4. 2.1.8. Dù  to¸n, quyÕt to¸n chi cho c¸c dù  ¸n, ch¬ng  tr×nh môc tiªu quèc gia vµ mét sè môc tiªu, nhiÖm vô kh¸c  ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 17/CKTC­NS§P ®Ýnh kÌm) 2.1.9. Dù to¸n, quyÕt to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc trªn  ®Þa bµn, chi c©n ®èi ng©n s¸ch huyÖn, thÞ x∙, quËn, thµnh   phè thuéc tØnh, sè bæ sung c©n ®èi vµ bæ sung cã môc tiªu   tõ  ng©n s¸ch cÊp tØnh cho ng©n s¸ch tõng huyÖn, thÞ  x∙,  quËn, thµnh phè  thuéc tØnh  ®∙  ®îc Héi  ®ång nh©n d©n cÊp  tØnh quyÕt  ®Þnh, Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh giao (®èi víi  dù to¸n), ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh phª chuÈn, Së  Tµi chÝnh thÈm ®Þnh (®èi víi quyÕt to¸n) (Theo mÉu sè 18/CKTC­NS§P ®Ýnh kÌm) 2.1.10. Tû  lÖ  phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu   ph©n   chia  gi÷a   ng©n   s¸ch   c¸c   cÊp   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph ¬ng  cho ng©n s¸ch tõng huyÖn, quËn, thÞ  x∙, thµnh phè  thuéc   tØnh ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh, ñy ban  nh©n d©n cÊp tØnh giao trong thêi kú æn ®Þnh ng©n s¸ch. (Theo mÉu sè 19/CKTC­NS§P ®Ýnh kÌm)  2.1.11. Tû  lÖ  phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu  cho ng©n s¸ch  tõng  x∙, phêng,  thÞ  trÊn  ®∙  ®îc Héi  ®ång  nh©n d©n cÊp tØnh  quyÕt   ®Þnh,   ñy ban nh©n  d©n  cÊp  tØnh  giao cho c¸c n¨m trong thêi kú æn ®Þnh ng©n s¸ch. (Theo mÉu sè 20/CKTC­NS§P ®Ýnh kÌm) 2.2.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc  Trung  ¬ng  thùc   hiÖn   c«ng   khai  ng©n   s¸ch   hµng   n¨m   theo   néi   dung   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2.1   môc   2   cña   Th«ng   t  nµy. (Theo mÉu sè 02/Q§­CKNS ®Ýnh kÌm)  2.3. H×nh thøc c«ng khai: ViÖc c«ng khai c¸c néi dung   quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 môc 2 cña Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn  b»ng c¸c h×nh thøc sau: th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c c¬  quan,   ®¬n  vÞ  thuéc  cÊp tØnh, Héi  ®ång  nh©n  d©n,  ñy ban  nh©n d©n c¸c huyÖn, quËn, thÞ  x∙, thµnh phè  thuéc tØnh;   ph¸t hµnh  Ên phÈm; c«ng bè  trªn trang th«ng tin  ®iÖn tö  (®èi   víi   nh÷ng   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung   ¬ng   cã  trang th«ng tin ®iÖn tö). 2.4. Thêi  ®iÓm c«ng khai: ChËm nhÊt sau 60 ngµy, kÓ  tõ ngµy Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh ban hµnh nghÞ quyÕt vÒ  quyÕt ®Þnh dù to¸n, phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch. 3. C«ng khai sè  liÖu ng©n s¸ch huyÖn, quËn, thÞ  x∙,  thµnh   phè   thuéc   tØnh   (gäi   chung   lµ   ng©n   s¸ch   huyÖn)   vµ  ng©n s¸ch cÊp huyÖn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh:  3.1. Néi dung c«ng khai:
 5. 3.1.1. C©n ®èi dù to¸n, quyÕt to¸n ng©n s¸ch huyÖn ®∙   ®îc Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 21/CKTC­NSH ®Ýnh kÌm) 3.1.2. Dù  to¸n, quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn, ng©n  s¸ch   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   ®∙   ®îc   Héi   ®ång   nh©n   d©n   cÊp  huyÖn quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 22/CKTC­NSH ®Ýnh kÌm) 3.1.3. Dù to¸n, quyÕt to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc trªn  ®Þa bµn huyÖn vµ thu ng©n s¸ch huyÖn ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n  d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh, phª chuÈn.  (Theo mÉu sè 23/CKTC­NSH ®Ýnh kÌm) 3.1.4. Dù to¸n, quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch huyÖn ®∙ ®îc  Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 24/CKTC­NSH ®Ýnh kÌm) 3.1.5.   Dù   to¸n,   quyÕt   to¸n   chi   ng©n   s¸ch   cÊp   huyÖn   theo   tõng   lÜnh   vùc   ®∙   ®îc   Héi   ®ång   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn  quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 25/CKTC­NS§P ®Ýnh kÌm) 3.1.6. Tæng sè  vµ  chi tiÕt tõng lÜnh vùc dù  to¸n chi  ng©n   s¸ch   cÊp   huyÖn   cho   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   thuéc   cÊp  huyÖn  ®∙  ®îc Héi  ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt  ®Þnh, Uû  ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   giao;   tæng   sè   vµ   chi   tiÕt   theo  tõng lÜnh vùc quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch cÊp huyÖn cho tõng   c¬  quan,  ®¬n vÞ  thuéc cÊp huyÖn  ®∙  ®îc Héi  ®ång nh©n d©n  cÊp huyÖn phª chuÈn. (Theo mÉu sè 26/CKTC­NSH ®Ýnh kÌm) 3.1.7. Dù  to¸n, quyÕt to¸n chi x©y dùng c¬  b¶n ng©n   s¸ch cÊp huyÖn cho tõng dù ¸n, c«ng tr×nh ®∙ ®îc Héi ®ång  nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt  ®Þnh, Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn  giao   (®èi   víi   dù   to¸n),   ®∙   ®îc   Héi   ®ång   nh©n   d©n   cÊp  huyÖn phª chuÈn (®èi víi quyÕt to¸n). (Theo mÉu sè 27/CKTC­NSH ®Ýnh kÌm) 3.1.8. Dù  to¸n, quyÕt to¸n chi cho c¸c dù  ¸n, ch¬ng  tr×nh môc tiªu quèc gia vµ mét sè môc tiªu, nhiÖm vô kh¸c  do cÊp huyÖn thùc hiÖn ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn  quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 28/CKTC­NSH ®Ýnh kÌm) 3.1.9.   Tû   lÖ   phÇn   tr¨m   (%)   ph©n   chia   c¸c   kho¶n   thu  gi÷a ng©n s¸ch cÊp tØnh, ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ ng©n s¸ch   x∙  ®∙  ®îc Héi  ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh,  ñy ban  nh©n d©n cÊp tØnh giao. (Theo mÉu sè 29/CKTC­NS§P ®Ýnh kÌm)
 6.   3.1.10. Tû  lÖ  phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu  cho ng©n s¸ch  tõng  x∙, phêng,  thÞ  trÊn  ®∙  ®îc Héi  ®ång  nh©n d©n cÊp tØnh  quyÕt   ®Þnh,   ñy ban nh©n  d©n  cÊp  tØnh  giao. (Theo mÉu sè 30/CKTC­NS§P ®Ýnh kÌm) 3.1.11.   Dù   to¸n,   quyÕt   to¸n   thu   ng©n   s¸ch   nhµ   n íc  trªn ®Þa bµn, chi ng©n s¸ch cña tõng x∙, ph êng, thÞ trÊn;  sè  bæ sung c©n  ®èi, bæ sung cã  môc tiªu tõ  ng©n s¸ch cÊp   huyÖn  cho  x∙,  phêng, thÞ  trÊn   ®∙  ®îc Héi  ®ång nh©n d©n  cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh, Uû ban nh©n d©n huyÖn giao (®èi víi   dù  to¸n),  ®∙  ®îc Héi  ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn phª chuÈn,  Phßng Tµi chÝnh thÈm ®Þnh (®èi víi quyÕt to¸n). (Theo mÉu sè 31/CKTC­NSH ®Ýnh kÌm) 3.2.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   thùc   hiÖn  c«ng khai ng©n s¸ch hµng n¨m theo néi dung quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 3.1 môc 3 cña Th«ng t nµy.  (Theo mÉu sè 03/Q§­CKNS ®Ýnh kÌm) 3.3. H×nh thøc c«ng khai: ViÖc c«ng khai c¸c néi dung   quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.1 môc 3 cña Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn  b»ng c¸c h×nh thøc sau: th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  thuéc cÊp huyÖn, Héi  ®ång nh©n d©n,  ñy ban  nh©n   d©n   c¸c   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   thuéc  cÊp  huyÖn;   ph¸t  hµnh Ên phÈm. 3.4. Thêi  ®iÓm c«ng khai: ChËm nhÊt sau 60 ngµy, kÓ  tõ  ngµy Héi  ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn ban hµnh NghÞ  quyÕt  vÒ quyÕt ®Þnh dù to¸n, phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch. 4.   C«ng   khai   sè   liÖu   ng©n   s¸ch   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn  (gäi chung lµ ng©n s¸ch cÊp x∙) vµ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh   kh¸c ë x∙: 4.1. Néi dung c«ng khai: 4.1.1. C©n ®èi dù to¸n, quyÕt to¸n ng©n s¸ch x∙ ®∙ ® ­ îc Héi ®ång nh©n d©n cÊp x∙ quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 32/CKTC­NSX ®Ýnh kÌm) 4.1.2.   Dù   to¸n,   quyÕt   to¸n   thu   ng©n   s¸ch   x∙   ®∙   ®îc  Héi ®ång nh©n d©n cÊp x∙ quyÕt ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 33/CKTC­NSX ®Ýnh kÌm) 4.1.3.   Dù   to¸n,   quyÕt   to¸n   chi   ng©n   s¸ch   x∙   ®∙   ®îc  Héi ®ång nh©n d©n cÊp x∙ quyÕt ®Þnh, phª chuÈn  (Theo mÉu sè 34/CKTC­NSX ®Ýnh kÌm) 4.1.4. Dù  to¸n, quyÕt to¸n chi  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n  ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n d©n cÊp x∙ quyÕt ®Þnh, phª chuÈn.  (Theo mÉu sè 35/CKTC­NSX ®Ýnh kÌm)
 7. 4.1.4. Dù  to¸n, quyÕt to¸n chi cho c¸c dù  ¸n, ch¬ng  tr×nh môc tiªu quèc gia vµ mét sè môc tiªu, nhiÖm vô kh¸c  do cÊp x∙ thùc hiÖn ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n d©n cÊp x∙ quyÕt   ®Þnh, phª chuÈn. (Theo mÉu sè 36/CKTC­NSX ®Ýnh kÌm) 4.1.5.   Tû   lÖ   phÇn   tr¨m   (%)   ph©n   chia   c¸c   kho¶n   thu  gi÷a ng©n s¸ch cÊp tØnh, cÊp huyÖn vµ ng©n s¸ch x∙ ®∙ ®îc  Héi  ®ång nh©n  d©n  cÊp  tØnh  quyÕt  ®Þnh,   ñy ban  nh©n  d©n  cÊp tØnh giao.  (Theo mÉu sè 37/CKTC­NSX ®Ýnh kÌm) 4.1.6. Chi tiÕt kÕ ho¹ch vµ kÕt qu¶ c¸c ho¹t ®éng tµi   chÝnh kh¸c cña cÊp x∙.  (Theo mÉu sè 38/CKTC­ NSX ®Ýnh kÌm) 4.2. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ thùc hiÖn c«ng  khai ng©n s¸ch hµng n¨m theo néi dung quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  4.1 môc 4 cña Th«ng t nµy. (Theo mÉu sè 04/Q§­CKNS ®Ýnh kÌm) 4.3. H×nh thøc c«ng khai: ViÖc c«ng khai c¸c néi dung   quy ®Þnh  t¹i ®iÓm 4.1 cña Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn b»ng  c¸c h×nh thøc sau: niªm yÕt c«ng khai t¹i trô  së  Uû  ban  nh©n   d©n   cÊp   x∙   Ýt   nhÊt   trong   thêi   h¹n   90   ngµy,   kÓ   tõ  ngµy niªm yÕt; th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho §¶ng ñy, c¸c tæ  chøc chÝnh trÞ ­ x∙ héi ë cÊp x∙ vµ tr ëng c¸c th«n, lµng,  Êp, b¶n, bu«n, sãc  ë  x∙ vµ  tæ d©n phè   ë  ph êng, thÞ  trÊn;  th«ng b¸o trªn hÖ thèng truyÒn thanh cña cÊp x∙. 4.4. Thêi gian c«ng khai: ChËm nhÊt sau 60 ngµy, kÓ  tõ  ngµy Héi  ®ång nh©n d©n cÊp x∙ ban hµnh NghÞ  quyÕt vÒ  quyÕt ®Þnh dù to¸n, phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch vµ c¸c   ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c. 5. ChÕ   ®é  b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai tµi  chÝnh  ®èi  víi  c¸c   cÊp   ng©n  s¸ch  nhµ   níc,  c¸c  ®¬n   vÞ   dù  to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî,  c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n cã  sö  dông vèn ng©n s¸ch  nhµ   níc,   c¸c   doanh   nghiÖp   nhµ   níc,   c¸c   quü   cã   nguån   tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  c¸c quü  cã  nguån tõ  c¸c kho¶n  ®ãng  gãp cña nh©n d©n. 5.1.  Uû  ban  nh©n  d©n cÊp  x∙ cã  tr¸ch  nhiÖm  göi  tµi  liÖu, sè liÖu c«ng khai tµi chÝnh ngay t¹i thêi ®iÓm c«ng   khai theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy cho  ñy ban nh©n d©n  cÊp huyÖn vµ Phßng Tµi chÝnh cÊp huyÖn.  5.2.   Phßng   Tµi   chÝnh   cÊp   huyÖn   hµng   n¨m   cã   tr¸ch   nhiÖm: ­ Gióp Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn tæng hîp t×nh h×nh  c«ng khai tµi chÝnh cña c¸c x∙, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc 
 8. cÊp huyÖn b¸o c¸o Së  Tµi chÝnh tríc ngµy 31 th¸ng 3 hµng  n¨m   (®èi   víi   c«ng   khai   dù   to¸n),   tríc   ngµy   31   th¸ng   8  hµng n¨m (®èi víi c«ng khai quyÕt to¸n).  (Theo mÉu sè 39/CKNS­BC ®Ýnh kÌm) ­ Tæng hîp vµ c«ng bè sè liÖu c«ng khai tµi chÝnh cña  c¸c x∙, c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  thuéc cÊp huyÖn tríc ngµy 31  th¸ng 5 hµng n¨m (®èi víi c«ng khai dù  to¸n), tríc ngµy  30 th¸ng 9 hµng n¨m (®èi víi c«ng khai quyÕt to¸n) theo  c¸c biÓu mÉu c«ng khai ®èi víi ng©n s¸ch x∙ vµ c¸c ®¬n vÞ   dù to¸n ng©n s¸ch. ­ Tæng hîp sè  liÖu c«ng khai dù  to¸n, quyÕt to¸n thu  ng©n s¸ch nhµ níc trªn ®Þa bµn huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh   phè   thuéc   tØnh   (Theo   mÉu   sè   23/CKTC­NSH);   sè   liÖu   dù  to¸n, quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch huyÖn theo lÜnh vùc (Theo  mÉu   sè   40/CKNS­BC   ®Ýnh   kÌm)   göi   c¬   quan   tµi   chÝnh   cÊp  trªn. 5.3. Së Tµi chÝnh cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm: ­ Gióp  Uû  ban  nh©n  d©n cÊp  tØnh tæng  hîp  t×nh h×nh  c«ng khai tµi chÝnh cña c¸c huyÖn vµ  c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  thuéc cÊp tØnh b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh tríc ngµy 31 th¸ng 5  hµng n¨m (®èi víi c«ng khai dù  to¸n), tríc ngµy 31 th¸ng  02 n¨m sau (®èi víi c«ng khai quyÕt to¸n) (Theo mÉu sè 41/CKNS­BC ®Ýnh kÌm) ­ Tæng hîp vµ c«ng bè sè liÖu c«ng khai tµi chÝnh cña  cÊp huyÖn, c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  thuéc cÊp tØnh  tríc ngµy  31   th¸ng   7   hµng   n¨m   (®èi   víi   c«ng   khai   dù   to¸n),   tríc  ngµy 31 th¸ng  5 n¨m sau (®èi víi c«ng  khai  quyÕt to¸n)  theo   c¸c   biÓu   mÉu   c«ng   khai   ®îc   quy   ®Þnh   ®èi   víi   ng©n  s¸ch huyÖn vµ c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch. ­ Tæng hîp sè  liÖu c«ng khai dù  to¸n, quyÕt to¸n thu  ng©n s¸ch nhµ níc trªn ®Þa bµn (Theo mÉu sè 12/CKTC­NS§P)  vµ  sè  liÖu  dù  to¸n,  quyÕt  to¸n  chi ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  theo lÜnh vùc göi   Bé  Tµi chÝnh (Theo mÉu sè  42/CKNS­BC  ®Ýnh kÌm) ­ C¸c b¸o c¸o göi Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh t¹i th«ng t nµy  ®îc göi 01 b¶n kÌm theo files d÷  liÖu  ®iÖn tö  hoÆc  truyÒn th ®iÖn tö theo ®Þa chØ email: tkns@mof.gov.vn 5.4. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm: Tæng hîp  t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh trong c¶ níc b¸o  c¸o   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ;   tæng   hîp   vµ   c«ng   bè   b»ng   h×nh  thøc ph¸t  hµnh   Ên phÈm  sè  liÖu  c«ng khai tµi chÝnh  cña  c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh   phñ, c¸c  c¬  quan kh¸c  ë  Trung  ¬ng vµ  cña c¸c  ®Þa ph¬ng theo biÓu  mÉu c«ng khai  ®èi víi ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng, c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch; Tæng hîp vµ  c«ng bè  sè  liÖu c«ng khai dù 
 9. to¸n, quyÕt to¸n thu ng©n s¸ch nhµ  níc; sè  liÖu dù  to¸n,  quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc theo lÜnh vùc. 6. KiÓm tra vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn: 6.1.   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh  phñ, c¬  quan kh¸c  ë  Trung  ¬ng, Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp,  c¸c   ®¬n   vÞ   dù   to¸n   cÊp   trªn   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   kiÓm   tra  viÖc thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh cña c¸c  ®¬n vÞ  thuéc  ph¹m vi qu¶n lý. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra gi¸m s¸t, nÕu  ph¸t hiÖn cã vi ph¹m th× ph¶i xö lý kÞp thêi hoÆc b¸o c¸o   cÊp cã  thÈm quyÒn xö  lý  kÞp thêi theo  ®óng qui  ®Þnh cña  ph¸p luËt. 6.2. C¬  quan tµi chÝnh chñ  tr×  phèi hîp cïng víi c¸c  c¬ quan qu¶n lý nhµ níc liªn quan cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra  viÖc thùc hiÖn Quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh. 6.3. MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ   ­ x∙ héi, c¸c tæ chøc  ®oµn thÓ  trong c¬  quan,  ®¬n vÞ  vµ  nh©n d©n gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh theo   c¸c quy  ®Þnh cña Quy chÕ  c«ng  khai  tµi chÝnh,  ban  hµnh  kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   192/2004/Q§­TTg   ngµy   16/11/2004  cña Thñ tíng ChÝnh phñ.  7. ChÊt vÊn vµ tr¶ lêi chÊt vÊn 7.1. C¸c tæ chøc,  ®¬n vÞ, c¸ nh©n thuéc  ®èi t îng  ®îc  tiÕp nhËn th«ng tin c«ng khai ng©n s¸ch nhµ  n íc theo c¸c  quy  ®Þnh cña Quy chÕ  c«ng  khai  tµi chÝnh cã  quyÒn  chÊt  vÊn c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ vÒ c¸c néi dung c«ng khai.  ViÖc chÊt vÊn ®îc thùc hiÖn díi c¸c h×nh thøc: ­ B»ng v¨n b¶n. ­ ChÊt vÊn trùc tiÕp trong c¸c kú häp. 7.2. Ngêi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c«ng khai ph¶i tr¶  lêi chÊt vÊn vÒ  c¸c néi dung  ®∙  ®îc c«ng bè  c«ng khai.  ViÖc tr¶ lêi chÊt vÊn ph¶i  ®îc thùc hiÖn b»ng h×nh thøc  tr¶   lêi   trùc   tiÕp   hoÆc   b»ng   v¨n   b¶n   göi   tíi   ngêi   chÊt  vÊn, tuú theo h×nh thøc chÊt vÊn vµ néi dung chÊt vÊn. 7.3. Trêng hîp tr¶ lêi chÊt vÊn b»ng v¨n b¶n, ngêi bÞ  chÊt vÊn ph¶i tr¶ lêi cho ngêi chÊt vÊn chËm nhÊt sau 10  ngµy, kÓ  tõ  ngµy tiÕp nhËn néi dung chÊt vÊn. Trêng hîp  néi dung chÊt vÊn phøc t¹p, cÇn nhiÒu thêi gian  ®Ó  chuÈn  bÞ  tr¶ lêi th×  ph¶i cã  v¨n b¶n hÑn ngµy tr¶ lêi cô  thÓ  cho   ngêi   chÊt   vÊn,   nhng   kh«ng   qu¸   45   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy  nhËn ®îc néi dung chÊt vÊn. 8. Xö lý vi ph¹m: 8.1.  C¸c  hµnh vi  vi ph¹m  quy  ®Þnh  cña ph¸p  luËt  vÒ  c«ng khai tµi chÝnh lµ nh÷ng hµnh vi sau ®©y:
 10. ­   C«ng   khai   kh«ng   ®Çy   ®ñ   néi   dung,   h×nh   thøc,   thêi  gian quy ®Þnh; ­ C«ng khai sè liÖu sai sù thËt; ­ C«ng khai nh÷ng sè  liÖu thuéc bÝ  mËt nhµ  níc theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt;  ­   Kh«ng   thùc   hiÖn   b¸o   c¸o   hoÆc   b¸o   c¸o   chËm   thêi   gian,   b¸o   c¸o   sai   sù   thËt   vÒ   chÕ   ®é   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh  thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5 cña  Th«ng t nµy. 8.2.  Tæ chøc,  c¸  nh©n,  ®¬n vÞ  vi  ph¹m c¸c  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt  vÒ  c«ng  khai  tµi chÝnh th×  tïy theo  tÝnh  chÊt, møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  kû  luËt theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ  xö  lý  kû  luËt vµ  tr¸ch nhiÖm vËt chÊt  cña c«ng chøc; xö  ph¹t hµnh chÝnh  ®èi víi vi ph¹m vÒ  b¸o  c¸o vµ c«ng khai tµi chÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè  185/2004/N§­CP   ngµy   04/11/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   xö   lý  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  to¸n, Th«ng t  sè 120/2004/TT­BTC ngµy 15/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh vÒ h­ íng   dÉn   thùc   hiÖn   mét   sè   ®iÒu   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  185/2004/N§­CP   ngµy   04/11/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   xö   lý  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n vµ c¸c v¨n  b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt  kh¸c cã  liªn quan;  hoÆc  bÞ  truy  cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 9. Tæ chøc thùc hiÖn: 9.1. Kinh phÝ  thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh cña c¸c   c¬  quan,  ®¬n vÞ  cã  tr¸ch nhiÖm ph¶i thùc hiÖn c«ng khai  theo quy  ®Þnh cña Th«ng t  nµy  ®îc bè  trÝ  trong dù  to¸n  kinh phÝ  thêng xuyªn cña c¸c  ®¬n vÞ, tæ chøc  ®∙  ®îc cÊp  cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 9.2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B∙i bá Th«ng t 01/2002/TT­ BTC ngµy 08/01/2002 cña Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn quy chÕ  c«ng khai  tµi  chÝnh  vÒ  ng©n  s¸ch nhµ níc c¸c cÊp. 9.3.   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh  phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung ¬ng, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp cã  tr¸ch  nhiÖm  tæ chøc vµ  híng  dÉn  thùc  hiÖn; c¬  quan tµi  chÝnh  c¸c  cÊp  cã  tr¸ch  nhiÖm gióp  Uû  ban nh©n  d©n  cïng  cÊp   thùc   hiÖn   ®Çy   ®ñ   nh÷ng   quy   ®Þnh   vÒ   viÖc   c«ng   khai  ng©n   s¸ch   nhµ   níc   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   QuyÕt   ®Þnh   sè  192/2004/Q§­TTg ngµy 16/11/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn.
 11. MÉu   sè   01/CKTC­ Bé TµI CHÝNH NSNN C¢N §èI Dù TO¸N (HOÆC QUYÕT TO¸N)  NG¢N S¸CH NHµ N¦íC N¡M.... (KÌm theo QuyÕt ®Þnh... /Q§­BTC ngµy.../.../20... cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh)   §¬n vÞ tÝnh: tû ®ång STT ChØ tiªu Dù to¸n  (hoÆc quyÕt  to¸n) A TæNG THU C¢N §èI NG¢N S¸CH Thu néi ®Þa (kh«ng kÓ thu tõ dÇu th«) 1 Thu tõ dÇu th« 2 Thu   tõ   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   (sè   c©n  3 ®èi) 4 Thu viÖn trî kh«ng hoµn l¹i B THU KÕT CHUYÓN Tõ N¡M TR¦íC SANG C TæNG   Sè   CHI   C¢N   §èI   NG¢N   S¸CH   NHµ  1 N¦íC 2 Chi ®Çu t ph¸t triÓn 3 Chi tr¶ nî vµ viÖn trî 4 Chi thêng xuyªn 5 Chi bæ sung quü dù tr÷ tµi chÝnh D Dù phßng (®èi víi dù to¸n) BéI CHI NG¢N S¸CH NHµ N¦íC Tû lÖ béi chi so GDP 1 Nguån bï ®¾p béi chi ng©n s¸ch nhµ níc 2 Vay trong níc Vay níc ngoµi 
 12. MÉu sè 02/CKTC­NSNN Bé TµI CHÝNH C¢N §èI THU, CHI  Dù TO¸N (HOÆC QUYÕT TO¸N)  NG¢N S¸CH TRUNG ¦¥NG Vµ NG¢N S¸CH  §ÞA PH¦¥NG N¡M.... (KÌm theo QuyÕt ®Þnh.../Q§­BTC ngµy.../.../20... cña Bé   trëng Bé Tµi chÝnh) §¬n vÞ tÝnh: tû ®ång STT ChØ tiªu Dù to¸n  (hoÆc quyÕt  to¸n) A NG¢N S¸CH TRUNG ¦¥NG   ån thu ng©n s¸ch trung  ng Ngu  ¬   I Thu   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   hëng   theo  1 ph©n cÊp   ­   Thu   thuÕ,   phÝ   vµ   c¸c   kho¶n   thu  2 kh¸c II   ­   Thu   tõ   nguån   viÖn   trî   kh«ng   hoµn   1 l¹i Thu chuyÓn nguån 2  Chi ng©n s¸ch trung  ng  ¬   Chi   thuéc   nhiÖm   vô   cña   ng©n   s¸ch  trung  ¬ng theo ph©n cÊp (kh«ng kÓ  sè  3 bæ sung cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng) III Bæ sung cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng B ­ Bæ sung c©n ®èi I ­ Bæ sung cã môc tiªu 1 Chi chuyÓn nguån ng©n s¸ch n¨m sau 2  Vay bï ®¾p béi chi ng©n s¸ch nhµ n    íc NG¢N S¸CH §ÞA PH¦¥NG   ån thu ng©n s¸ch ®Þa ph ng Ngu  ¬   3 Thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hëng theo  II ph©n cÊp 1 Thu bæ sung tõ ng©n s¸ch trung ¬ng 2 ­ Bæ sung c©n ®èi 3 ­ Bæ sung cã môc tiªu Thu chuyÓn nguån ng©n s¸ch n¨m tríc   Chi ng©n s¸ch ®Þa ph ng  ¬   Chi c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng Chi tõ nguån bæ sung cã môc tiªu  Chi chuyÓn nguån ng©n s¸ch n¨m sau
 13. MÉu sè 03/CKTC­NSNN Bé TµI CHÝNH Dù TO¸N (HOÆC QUYÕT TO¸N) THU C¢N §èI  NG¢N S¸CH NHµ N¦íC THEO LÜNH VùC N¡M…  (KÌm theo QuyÕt ®Þnh.../Q§­BTC ngµy.../.../20... cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh)   §¬n vÞ tÝnh: tû ®ång STT ChØ tiªu Dù to¸n (hoÆc quyÕt  to¸n) Tæng thu c©n ®èi ng©n s¸ch nhµ níc I Thu néi ®Þa (kh«ng kÓ thu tõ dÇu th«)  1 Thu tõ kinh tÕ quèc doanh 2 Thu tõ  doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc  ngoµi (kh«ng kÓ thu tõ dÇu th«) 3 Thu tõ khu vùc ngoµi quèc doanh  4 ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp  5 ThuÕ   thu   nhËp   ®èi   víi   ngêi   cã   thu  6 nhËp cao  7 LÖ phÝ tríc b¹ 8 Thu xæ sè kiÕn thiÕt 9 Thu phÝ x¨ng, dÇu 10 Thu phÝ, lÖ phÝ a C¸c kho¶n thu vÒ nhµ, ®Êt b ThuÕ nhµ ®Êt c ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt d Thu tiÒn thuª ®Êt e Thu giao quyÒn sö dông ®Êt 11 Thu b¸n nhµ ë thuéc së h÷u nhµ níc 12 Thu kh¸c ng©n s¸ch II Thu   quü   ®Êt   c«ng   Ých,   hoa   lîi   c«ng  s¶n t¹i x∙ III Thu tõ dÇu th« 1 Thu   c©n   ®èi   tõ   ho¹t   ®éng   xuÊt   khÈu,  2 nhËp khÈu Thu   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu,  thuÕ TT§B hµng NK ThuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng hµng nhËp khÈu  (phÇn c©n ®èi ng©n s¸ch) 3 Trong ®ã: IV ­ Sè thu
 14. ­   Sè   hoµn   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   vµ  chi phÝ qu¶n lý thu   Thu chªnh lÖch gi¸ hµng nhËp khÈu Thu viªn trî kh«ng hoµn l¹i
 15. MÉu   sè   04/CKTC­ Bé TµI CHÝNH NSNN D ù   T O ¸ N   ( H O Æ C   Q U Y Õ T   T O ¸ N )   C H I   N G ¢ N   S ¸ C H   N H µ   N ¦ í C ,  CHI NG¢N S¸CH TRUNG ¦¥NG, CHI NG¢N S¸CH §ÞA PH¦¥NG THEO C¥ CÊU CHI N¡M … (KÌm theo QuyÕt ®Þnh.../Q§­BTC ngµy.../.../20... cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh)   §¬n vÞ tÝnh: tû ®ång STT ChØ tiªu Dù to¸n  Chia ra (hoÆc quyÕt  NSTW NS§P to¸n) A Tæng chi c©n ®èi  ng©n s¸ch  I   µ n   nh  íc Chi ®Çu t ph¸t triÓn  Trong ®ã:    ­ Chi gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ   II d¹y nghÒ III   ­ Chi khoa häc, c«ng nghÖ Chi tr¶ nî vµ viÖn trî 1 Chi thêng xuyªn 2  Trong ®ã: IV Chi Gi¸o dôc,  ®µo t¹o vµ  d¹y  V nghÒ B Chi Khoa häc, c«ng nghÖ Chi bæ sung Quü dù tr÷ tµi  C chÝnh Dù phßng (®èi víi dù to¸n) Chi tõ  c¸c kho¶n thu qu¶n lý  qua NSNN Tæng sè (A+B)   Chi vay n c ngoµi vÒ  cho vay   í   l¹i Tæng sè (A+B+C)            
 16. Bé TµI CHÝNH MÉu sè 05/CKTC­NSNN Dù TO¸N (HOÆC QUYÕT TO¸N) C¸C KHO¶N THU QU¶N Lý QUA NG¢N S¸CH NHµ N¦íC N¡M.... (KÌm theo QuyÕt ®Þnh.../Q§­BTC ngµy.../.../20... cña Bé   trëng Bé Tµi chÝnh)   §¬n vÞ tÝnh: tû ®ång STT ChØ tiªu Dù to¸n  (hoÆc quyÕt  to¸n) I C¸c kho¶n thu, chi qu¶n lý  qua ng©n  1   s¸ch nhµ n    íc 2 PhÝ cÇu ®êng bé 3 LÖ phÝ c¶ng vô (®êng biÓn) 4 Chi tõ  nguån thu sö  dông h¹  tÇng  ®­ 5 êng s¾t 6 PhÝ ®¶m b¶o an toµn hµng h¶i ... C¸c   lo¹i   phÝ,   lÖ   phÝ   kh¸c   vµ   ®ãng  gãp x©y dùng h¹ tÇng C¸c kho¶n thu, chi t¹i x∙ ....  
 17. MÉu sè 06/CKTC­NSNN Bé TµI CHÝNH D ù   T O ¸ N   ( H O Æ C   Q U Y Õ T   T O ¸ N )   C H I     N G ¢ N   S ¸ C H   T R U N G   ¦ ¥ N G  THEO TõNG LÜNH VùC N¡M… (KÌm theo QuyÕt ®Þnh.../Q§­BTC ngµy.../.../20... cña Bé   trëng Bé Tµi chÝnh) §¬n   vÞ   tÝnh:   tû   ®ång STT ChØ tiªu Dù to¸n (hoÆc quyÕt  to¸n) A TæNG Sè CHI C¢N §èI NG¢N S¸CH TRUNG ¦¥NG I Chi ®Çu t ph¸t triÓn 1 Chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n 2 Gãp   vèn   cæ   phÇn   c¸c   tæ   chøc   tµi   chÝnh  3 quèc tÕ ... Chi dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng II ... Chi tr¶ nî vµ viÖn trî 1 2 Tr¶ nî trong níc 3 Tr¶ nî níc ngoµi III ViÖn trî Chi thêng xuyªn 1 2 Chi quèc phßng  3 Chi an ninh 4 Chi gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ 5 Chi y tÕ 6 Chi d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 7 Chi khoa häc ­ c«ng nghÖ  8 Chi v¨n ho¸ th«ng tin 9 Chi ph¸t thanh, truyÒn h×nh, th«ng tÊn 10 Chi thÓ dôc thÓ thao 11 Chi l¬ng hu vµ ®¶m b¶o x∙ héi 12 Chi sù nghiÖp kinh tÕ 13 Chi qu¶n lý hµnh chÝnh 14 Chi trî gi¸ hµng chÝnh s¸ch IV Chi kh¸c Dù phßng (®èi víi dù to¸n) V Chi bæ sung c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng B C Chi tõ c¸c kho¶n thu qu¶n lý qua NSNN Chi   tõ   nguån   vay   níc   ngoµi   vÒ   cho   vay  l¹i  Tæng sè (A+B+C)
 18. MÉu sè 07/CKTC­NSNN Bé TµI CHÝNH Dù TO¸N (HOÆC QUYÕT TO¸N) CHI NG¢N S¸CH TRUNG ¦¥NG CñA TõNG Bé, C¥ QUAN NGANG Bé,  C¥ QUAN THUéC CHÝNH PHñ Vµ C¸C C¥ QUAN KH¸C ë TRUNG ¦¥NG N¡M…  (KÌm theo QuyÕt ®Þnh.../Q§­BTC ngµy.../.../20... cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh)   §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång STT Tªn ®¬n vÞ Tæn I. Chi ®Çu t ph¸t triÓn  II. Chi thêng xuyªn (kh«ng kÓ chi  III. Chi ch¬ng tr×nh môc  g  (kh«ng kÓ chi ®Çu t ph¸t  thêng xuyªn cho CTMT, dù ¸n 5  tiªu sè  triÓn cho CTMT, dù ¸n 5  triÖu ha rõng, ch¬ng tr×nh 135) chi triÖu ha rõng, ch¬ng tr×nh  135) Tæn Chi ®Çu t XDCB Chi  Tæn Trong ®ã: Tæng  Chia ra g  Tæng  Vèn  vèn  §TPT  g  Gi¸o  Y  Khoa  ... Qu¶n lý  sè CTMT  Ch¬ng  Dù ¸n 5  sè sè trong  ngoµi  kh¸c sè dôc  tÕ häc  ... hµnh  quèc  tr×nh  triÖu  níc níc ®µo  c«ng  chÝnh gia 135 ha rõng t¹o nghÖ 1 V¨n phßng Chñ  tÞch níc 2 V¨n   phßng  3 Quèc héi ... Toµ   ¸n   nh©n  d©n tèi cao ... Bé Quèc phßng  Bé C«ng an Bé T ph¸p Bé X©y dùng ... MÆt   trËn   tæ 
 19. quèc ViÖt Nam Héi liªn  hiÖp  phô n÷ VN ….
 20. MÉu sè 08/CKTC­NSNN Bé TµI CHÝNH Dù TO¸N (HOÆC QUYÕT TO¸N) CHI NG¢N S¸CH TRUNG ¦¥NG  CHO C¸C CH¦¥NG TR×NH MôC TI£U QUèC GIA, Dù ¸N  N¡M… (KÌm theo QuyÕt ®Þnh.../Q§­BTC ngµy.../.../20... cña Bé trëng Bé   Tµi chÝnh)   §¬n vÞ tÝnh: tû ®ång STT ChØ tiªu Dï to¸n Chia ra (hoÆc  Vèn  Vèn sù  quyÕt  ®Çu t nghiÖp to¸n) I    ng tr×nh môc tiªu quèc gia Ch¬   1 Ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo vµ viÖc  2 lµm 3 Ch¬ng tr×nh níc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­ 4 êng n«ng th«n Ch¬ng  tr×nh  d©n sè   –  kÕ  ho¹ch  ho¸ gia  5 ®×nh 6 Ch¬ng   tr×nh   thanh   to¸n   mét   sè   bÖnh   x∙  7 héi, dÞch bÖnh nguy hiÓm vµ HIV/AIDS … Ch¬ng tr×nh v¨n ho¸ II Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o III Ch¬ng tr×nh phßng, chèng téi ph¹m ……    ng tr×nh 135 Ch¬   Dï ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng
Đồng bộ tài khoản