Thông tư 03/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
159
lượt xem
5
download

Thông tư 03/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 23/CP ngày 18/4/96 của Chính phủ về những quy định riêng đối với lao động nữ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. T h«ng t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi s è  03/L§T B X H­T T  n g µ y     13 th¸ng 01 n¨ m  1997  Ò  vi Ö c h í ng d É n   ù c hi Ö n   é t s è  §i Ò u   ñ a N g h Þ   v th m c ® Þ n h  s è  23/CP  g µ y  18/4/1996 c ñ a C h Ý n h   h ñ   Ò  n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h   n p v riªng ® è i víi  lao ® é n g  n ÷ Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 23/CP  µy  ng 18/4/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  ®Þnh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  Òu  ña  é   Ët lao ®éng  Ò   chi ti   h d thih m s §i c B lu     v nh÷ng  quy  nh  ®Þ riªng®èi  íilao ®éng  ÷; sau    ã    Õn  ña    v    n  khic ý ki c Tæng   ªnli   ®oµn    ng  Öt Nam   µ  ét  è  é, ngµnh  ªnquan;Bé   lao ®é Vi   vm sB  li     Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng  ×nh  µ  héi híng  Én  ét  è  Òu  ña  b v X∙    d m s §i c NghÞ   nh  è ®Þ s 23/CP  µy  ng 18/4/1996 cña  Ýnh  ñ      Ch ph nh sau: I. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi:  § §èi t ng  µ  ¹m    dông, thùc  Ön    î v ph vi ¸p    hi theo quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 1  NghÞ   nh  è  ®Þ s 23/CP  µy  ng 18/4/1996.Th«ng   µy  ãirâ thªm  ét  è  iÓ m     tn n     m s® vÒ   i t ng: ®è  î 1.  êi lao  ng  ÷  t  Êt    tuæi,cã  Ng   ®é n Ý nh ®ñ 15    kh¶ n¨ng lao  ng  ùc ®é th   hiÖn  ý  Õt  îp ®ång    ng; kk h  lao®é TrÎem   µn÷  a    tuæi lµm  Öc    ét  è  Ò   µ    l   ch ®ñ 15    vi ë m s ngh v c«ng  Öc  vi theo  quy  nh  ña  é  ®Þ c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  2.  êi  ö  ông  Ng s d lao  ng  ÷   µ: Tæng   ®é n l  gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh tÕ    hoÆc   êi ® îc Tæng   ng     gi¸m  c, Gi¸m  ®è   ®èc  û  Òn  u quy b»ng    v¨n b¶n;Thñ  ëng    ¬    tr c¸c c quan,tæ    chøc  hoÆc   êi® îc ng     Thñ   ëng  û   tr u quyÒn  b»ng  v¨n  b¶n  ng  ®ó quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   û  lu   u quyÒn. II. Ò  c h Õ  ® é  l µ m  vi Ö c c ñ a n g ê i lao ® é n g  n ÷ :  V 1.H×nh    thøc: Ch Õ     µm  Öc  ña    ng  ÷  ®é l vi c lao ®é n theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 3  NghÞ   ®Þnh  è  s 23/CP  µy  ng 18/4/1996 cña  Ýnh  ñ,bao  å m     ×nh    Ch ph   g c¸ch thøc sau:     ­ Lµ m   Öc    vi theo  êigian biÓu    ¹tlµ viÖc  è  Ý,sö  ông    ng  ÷  th     linhho     b tr   d lao ®é n lµm  c«ng  Öc  íithêigian lµm  Öc  êigian b ¾t  u   µ  Õt  óc)kh¸c víi vi v       vi (th     ®Ç v k th      thêigian lµm  Öc      vi theo quy  nh    ®Þ chung  ña  ¬  c c quan,®¬n  Þ.   v ­ Lµ m   Öc    vi kh«ng  än ngµy  µ viÖc  è  Ý,sö  ông    ng  ÷  µm  tr   l  b tr   d lao ®é nl viÖc  íithêigian  t  ¬n  è  ê  µm  Öc  v    Ýh s gi l vi trong  ét  µy  m ng theo  quy  nh   ®Þ chung  ña  ¬  c c quan,®¬n  Þ.   v ­ Lµ m   Öc    vi kh«ng  än tuÇn  µ viÖc  è  Ý,sö  ông    ng  ÷  µm  tr   l  b tr   d lao ®é nl viÖc  íisè  µy  t  ¬n  è  µy  µm  Öc  v   ng Ý h s ng l vi chung  ña  ¬  c c quan, ®¬n  Þ    v trong  m ét  Çn  Ô. tu l
 2. 2 ­ Giao  Öc  µm  ¹ nhµ  µh×nh    vi l t   i l  thøc giao viÖc      cho  êilao ®éng  ÷  µm  ng     nl viÖc  ¹  µ    nh),võa  ti nh (gia®×   kh«ng ¶nh  ëng  n   h ®Õ yªu  Çu  ña  c c s¶n  Êt vµ  xu   kinh doanh, võa    mang  ¹ lî Ých  li    i cho  ngêi lao ®éng  µ  êi sö  ông    c¶     v ng   d lao ®éng. ViÖc  dông  Õ     µm  Öc  ¸p  ch ®é l vi theo    ×nh  c¸c h thøc    i  íingêi lao trªn®è v      ®éng  ÷,doanh  n  nghiÖp  Çn u    n   ét  è  c l ý ®Õ m s nguyªn t¾c    sau: 2.Nguyªn  ¾c    ông:   t ¸p d ­ ViÖc    nh    x¸c ®Þ c«ng  Öc  µo  µ thÝch  îp  i  íim çi  ×nh  vi n l   h ®è v   h thøc  Ó   k trªnlµ doanh     nghiÖp  ñ  ng  Ýnh  ch ®é t to¸n,¸p  ông   d trong qu¸ tr×nh s¶n  Êt,      xu   kinh doanh    theo  nguyªn  ¾c  t tho¶  Ën  µ  ïng  ã  î  ¸p  thu v c c l i® øng  , yªu  Çu    c s¶n xuÊt kinh doanh  µ  v nguyÖn  äng  Ýnh  ¸ng  ña  êi lao  ng  ÷, b¶o  v ch ® c ng   ®é n  ®¶m  kh«ng  îcvîtqu¸ 8  êtrongm ét  µy,48  êtrong m ét  Çn. ®       gi     ng   gi     tu ­ Kh«ng  îcdïng  Õ     µy    ùc hiÖn  Öc  ö  ýkû  Ët®èi víi ­   ®  ch ®é n ®Ó th   vi x l   lu       tr êng  îp ngêilao®éng  ÷    ¹m  û  Ëtlao®éng. h     n viph k lu     ­ Kh«ng  îc lî dông  Õ     µm  Öc    ¹t®Ó   è  Ý,sö  ông      ®    i ch ®é l vi linhho   b tr   d lao ®éng  ÷  µm  Öc  ®ªm     íi n l vi ca  tr¸v   i ph¸p luËtlao®éng  Ön  µnh.      hi h ­ Thu  Ëp  ña  êilao®éng  ÷    è  Ýlµm  Öc    nh c ng     n khib tr   vi theo    ×nh  c¸ch thøc   nªu    trªnph¶itheo  ù    s tho¶  Ën  ÷a  êi lao ®éng  ÷  µ  êi sö  ông    thu gi ng     n v ng   d lao ®éng  b»ng    v¨n b¶n; 3.C¸c  íctiÕn hµnh:   b    a) Doanh nghiÖp  ñ  ng  µn  íic«ng  oµn    ch ®é b v  ® ®Ó x¸c  nh   ÷ng  ®Þ nh c«ng  Öc  µ  ÷ng  ×nh  vi v nh h thøc  µm  Öc, tæ  l vi   chøc  cho  êi lao  ng  ng   ®é th¶o  luËn;nh÷ng    c«ng  Öc  µ  ÷ng  ×nh  vi v nh h thøc  µm  Öc  ∙  Êt trÝ th×    µo  l vi ® nh     ghiv tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó;      t th b) Tæ     chøc  cho  êilao ®éng  ÷  ¨ng  ý    µm  ÷ng  ng     n® k ®Ó l nh c«ng  Öc  ∙  vi ® ghitrong tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó,phïhîp víi ×nh      í    t th         h thøc lµm  Öc  µ    vi v nguyÖn  väng  ña  ä; ch c) Doanh    nghiÖp  ïng  c C«ng  oµn  ® xem   Ðt  µ  ¾p   Õp  êigian  µm  x vs x th   l viÖc  ïhîp víi õng  êicã  ph       t ng   nguyÖn  äng  v theo  tùu  : êilao®éng  ÷  thø    tiªn ng     n cã    õth¸ngthø  trë®i;nu«icon  á  íi th¸ngtuæi;søc  ÎyÕu  thait     3        nh d  12      kho   theo  kÕt  Ën  ña    Ü  a  lu c b¸c s ® khoa;hoµn   c¶nh    nh  ã  ã  gia®× c kh kh¨n v.v. .   . III.V Ò  ® µ o  t¹o n g h Ò  d ù  p h ß n g  c h o   lao ® é n g  n ÷ Ngh Ò   ù  d phßng  µnghÒ   l  kh¸cvíi     Ò   ang  µm  µ  îcsö  ông    ­ ngh ® l v®  d khing êi lao ®éng  ÷     n kh«ng  Ó  Õp  ôc lµm  th ti t   nghÒ   µy  n cho  n   ®Õ tuæi ® îc nghØ      theo chÕ     ña  µ   íc.   ®é c Nh n 1.X¸c  nh  Ò   ù    ®Þ ngh d phßng  cho    ng  ÷: lao®é n C¨n  vµo  Ünh  ùc  ¹t®éng,  iÒu  Ön  cø  l v ho   ® ki s¶n  Êt  xu kinh doanh  ña  c doanh nghiÖp  µ  Æc   iÓ m   v® ® riªngcña    ng  ÷,doanh    lao ®é n   nghiÖp  th¶o luËn    víi  C«ng  oµn      nh  ¹  Ò   Çn  ® ®Ó x¸c ®Þ lo ingh c ph¶icã   thªm  Ò   ù  ngh d phßng   cho lao®éng  ÷  µ    µo    n v ghiv tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó.      t th
 3. 3 2.Tæ     chøc  o  ¹onghÒ   ù  ®µ t   d phßng  cho  êilao®éng  ÷: ng     n Doanh  nghiÖp c¨n  vµo  è  êi lao ®éng  ÷  Çn  o  ¹o nghÒ   ù  cø  s ng     nc ®µ t   d phßng  µ  v quan  ©m  y    n   t ®Ç ®ñ ®Õ nguyÖn  äng  äc  Ò   ña  ä    Ëp kÕ   v h ngh c h ®Ó l   ho¹ch  o  ¹onghÒ   ù  ®µ t   d phßng. Tuú    theo  iÒu  Ön  ô  Ó  ® ki c th doanh  nghiÖp  ù t  tæ chøc  o  ¹ohoÆc   ý  îp ®ång  o  ¹ovíi   ¬  ë  ¹y nghÒ   ®µ t   kh  ®µ t     c s d   c¸c kh¸cnh»m     thùc hiÖn  îckÕ   ¹ch ®µo  ¹onghÒ   ù    ®   ho   t  d phßng  ña  c doanh nghiÖp. IV. X¸c ® Þ n h  d o a n h  n g hi Ö p  s ö  d ô n g  n hi Ò u lao ® é n g  n ÷ . § Ó     nh  x¸c ®Þ doanh nghiÖp  ã    iÒu  Ön  µdoanh  c ®ñ ® ki l   nghiÖp  ö  ông  sd nhiÒu    ng  ÷  lao ®é n theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  5  NghÞ   nh  è  ®Þ s 23/CP  µy  ng 18/4/1996 cña  Ýnh  ñ,ph¶ic¨n cø  µo    Õu  èsau:   Ch ph       v c¸cy t  1. X¸c  nh  è    ng    ®Þ s lao ®é trong danh    s¸ch hëng ¬ng  ña    l c doanh  nghiÖp  tõng th¸ng,®Ó   Ýnh  ×nh  ©n    t b qu cho  n¨m  ¹  êi®iÓ m   Ëp  Õ   ¹ch h»ng  c¶  ti   th l k ho   n¨m. 2. C¨n  vµo  è  cø  s lao  ng  ®é trong danh s¸ch  ëng ¬ng  ×nh  ©n    h l b qu c¶ n¨m  ña  c doanh  nghiÖp    Ýnh  è    ng  ÷  ®Ó t s lao®é n theo sè  Öt®èi vµ  è ¬ng    tuy     s t ®èi vµ    nh    x¸c®Þ doanh  nghiÖp  ö  ông  Òu    ng  ÷. sd nhi lao®é n 3. Doanh    nghiÖp  ã      Õu  è trªnlËp  å  ¬    é) göicho  ë     c ®ñ c¸c y t     h s (2 b     S Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héivµo  v X∙    th¸ng 11    h»ng  n¨m. C¨n  vµo  å  ¬  µy, cø  hsn   Së Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héix¸cnhËn    X∙      doanh  nghiÖp    iÒu  Ön  µ ®ñ ® ki l   doanh  nghiÖp  ö  ông  Òu    ng  ÷  µ  öil¹ cho  sd nhi lao ®é n v g    i doanh nghiÖp  bé  1  (1  é u  ÷ t¹  ë   b l gi   iS Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi)(mÉu  è  kÌm  v X∙    s 5  theo  Th«ng   µy). tn 4. Hå   ¬      Ën    s xinx¸c nh doanh nghiÖp  ö  ông  Òu    ng  ÷  å m:    sd nhi lao ®é n g ­ C«ng      Þ  ña  v¨n ®Ò ngh c doanh  nghiÖp  Éu  è  kÌm  (m s 4  theo Th«ng   µy);   tn ­  Danh s¸ch  êi lao  ng  ëng ¬ng  µng  ng   ®é h l h th¸ng  ña  c doanh  nghiÖp  (b¶ng   ¬ng  µng  tr¶l h th¸ng)vµ  è    ng    s lao ®é trong danh    s¸ch  ëng ¬ng  ×nh  h l b qu©n  n¨m  ña  c¶  c doanh  nghiÖp. V. C h Ý n h  s¸ch u  ® ∙i ® è i v íi o a n h  n g hi Ö p  s ö  d ô n g  n hi Ò u  lao     d ® é n g  n ÷ Thùc  Ön  Ýnh  hi ch s¸ch  ®∙i ®èi  íidoanh  u    v  nghiÖp  ö  ông  Òu    sd nhi lao ®éng  ÷  n theo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  6  NghÞ   nh  è  ®Þ s 23/CP  µy  ng 18/4/1996  cña  Ýnh  ñ,nay  íng dÉn    Ch ph   h  nh sau: 1.ChÝnh    s¸ch vay  èn  íi   ÊtthÊp  õquü  èc    Ò   Öc  µm:   v v i l∙su   t  qu giav vi l a) § Ó   îcvay  èn,doanh    ®  v  nghiÖp  ph¶icã      iÒu  Ön  íi y:   ®ñ c¸c® ki d   ®© ­ Lµ    doanh nghiÖp  ö  ông  Òu    ng  ÷  sd nhi lao ®é n theo  íng dÉn  ¹ m ôc    h  ti   IV cña  Th«ng   µy; tn ­ Doanh    nghiÖp gÆp   ã  kh kh¨n ® îcgióp ®ì  Æc       ® c¸ch theo  Õt  nh     quy ®Þ cña  ñ íng ChÝnh  ñ,do    é   ñ  Th t   ph   c¸c B ch qu¶n,Tæng    c«ng    µ   íc,UBND   tyNh n   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Þ;   ph tr     ¬ ®Ò ngh
 4. 4 ­Cã   ù      d ¸n chøng  minh  îchiÖu  ®  qu¶  ö  ông  èn  sd v vay,kh¶    n¨ng    îvµ  tr¶n   gi¶i   Õt viÖc  µm  quy   l cho    ng  ÷  ña  lao®é n c doanh  nghiÖp. b) C¸ch    thøc tiÕn hµnh:     Doanh nghiÖp  ùc  Ön  th hi theo  quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v vay  èn  íil∙ v v   i suÊtthÊp  õquü  èc    Ò   Öc  µm.   t  qu giav vi l 2.Hç  î   tr kinh phÝ  ét  Çn    m l kh«ng  µn  ¹tõquü  èc    Ò   Öc  µm: ho l     i qu giav vi l a) § Ó   îcxÐt hç  î   ®     tr  kinh phÝ  ét  Çn    m l kh«ng  µn  ¹  ho l idoanh  , nghiÖp  ph¶i   cã      iÒu  Ön  íi y: ®ñ c¸c® ki d   ®© ­ Lµ    doanh nghiÖp  ö  ông  Òu    ng  ÷  sd nhi lao ®é n theo  íng dÉn  ¹ m ôc    h  ti   IV cña  Th«ng   µy; tn ­ Ph¶i cã  ù    îcx©y  ùng      d ¸n ®   d theo  ôc    iÒu  m tiªu:® chuyÓn    ng  ÷  lao ®é n ®ang  µm  Öc    ÷ng  ¬i cã    iÒu  Ön    ng  ã  ¹ivµ    l vi ë nh n   c¸c ® ki lao ®é c h   c¸c c«ng  viÖc kh«ng  îcsö  ông    ng  ÷,quy  nh  ¹  ® d lao ®é n  ®Þ tiTh«ng   ªnBé   è  tli   s 03/TT­ LB  µy  ng 28/01/1994  ña  c Liªn Bé     Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ­    Õ, v X∙    Y t   sang  µm    l c¸c c«ng  Öc  vi kh¸c phïhîp víi        søc  Î,®¶m   kho   b¶o chøc n¨ng sinh ®Î    vµ nu«icon  ña    ng  ÷;   c lao®é n ­ Ph¶i lµ doanh       nghiÖp  éc  Ön  ã  thu di kh kh¨n  Ò   µichÝnh  v t  trong tr ng   ê hîp vèn  ùcã    t   kh«ng      ùc hiÖn  ù    µy. ®ñ ®Ó th   d ¸n n b) C¸ch    thøc tiÕn hµnh:     Doanh nghiÖp  ©y  ùng  ù  theo  xd d ¸n  quy  ×nh hiÖn  µnh  Ò   Ëp  ù    tr   h v l d ¸n xinvay  èn  íi   ÊtthÊp  õquü  èc    Ò   Öc  µm.   v v i l∙su   t  qu giav vi l VI. C¨n c ø  ® Ó  x Ð t gi¶ m  thu Õ ViÖc xÐt gi¶m  thuÕ  theo §iÒu 7  cña NghÞ  ®Þnh  sè  23/CP ngµy  18/4/1996  ña  Ýnh  ñ  îc thùc  Ön  c Ch ph ®   hi theo  íng  Én  ña  é   µi chÝnh. h d c BT    Th«ng   µy  tn nªu  â    r c¸c kho¶n    Ý     chiph t¨ng thªm th«ng  êng    ö  ông    th khis d lao ®éng  ÷: n 1.  êi gian  Th   nghØ   phót/ngµy  60  trong  êigian  th   nu«i con  íi12    d   th¸ng  tuæi tÝnh    theo  è  µy  s ng c«ng  ña  ÷ng  êi lao  ng  ÷  éc  Ön  îc c nh ng   ®é n thu di ®   nghØ  quy  µnh  Òn; th ti 2. Kho¶n  î óp    tr gi thªm cho  êi lao ®éng  ÷  ã  ng     n c con trong ®é     tuæi nhµ    trÎm É u     , gi¸o; 3. Mua     trang thiÕtbÞ     ïng      ®å d cho  µ  Î m É u     doanh  nh tr   , gi¸odo  nghiÖp  tæ  chøc; 4. Thêi gian  phót vÖ       30    sinh riªng cña  êi lao ®éng  ÷  Ýnh      ng     nt theo  è  s ngµy  c«ng  êilao®éng  ÷  îcnghØ  ng     n®  quy  µnh  Òn; th ti 5. Gi¶m  giê cho  êi lao ®éng  ÷  ã    n     1    ng     n c thai®Õ th¸ng thø  tÝnh    7  theo  sè  µy  ng c«ng  ña  ÷ng  êilao®éng  ÷  éc diÖn  c nh ng     n thu   nghØ quy  µnh  Òn; th ti 6.Båidìng thªm       cho  êilao®éng  ÷  ng     n sau    ; khi®Î 7.Thuª        ë   µ  Îm É u     doanh    gi¸oviªn®Ó m nh tr   , gi¸odo  nghiÖp  chøc; tæ 
 5. 5 8. Trang  Þ    b b¶o  é    ng  h lao ®é (bæ  sung  thªm  µichÕ   )  ngo   ®é cho  ïhîp  ph   víi êilao®éng  ÷;  ng     n 9.X ©y  ùng  µ  ¾ m,  µ  Ö     d nh t nh v sinh riªngcho  êilao®éng  ÷;     ng     n 10. Tæ     chøc kh¸m søc  Î cho  êi lao ®éng  ÷  kho   ng     n (theo  nh  ú  çi  ®Þ km m ét  n¨m  ét  Çn); ml 11.Tæ     chøc    µy  û  Ö m  ña  ô  ÷. c¸cng k ni c ph n VII. Ò u c h u y Ó n  lao ® é n g  n ÷  ® a n g  l µ m  c « n g  vi Ö c  §i c Ê m  s a n g  c « n g  vi Ö c th Ý ch h î p ViÖc  iÒu  ® chuyÓn  lao  ng  ÷  ang  µm    ®é n® l c¸c c«ng  Öc  éc  vi thu danh  m ôc  c«ng  Öc  Ê m   ö  ông    ng  ÷  vi c sd lao ®é n sang  µm  l c«ng  Öc  vi kh¸cthÝch  îp   h  theo  Òu  cña  §i 11  NghÞ   nh   è  ®Þ s 23/CP  µy  ng 18/4/1996  ña  Ýnh  ñ, c Ch ph   doanh nghiÖp ph¶itiÕn hµnh  ét  è  Öc      m s vi sau  y: ®© 1. Thèng    µ  ©n  ¹  êilao ®éng  ÷  ang  µm    kª v ph lo ing     n® l c«ng  Öc  Ê m   ö  vi c s dông    ng  ÷  lao®é n (theo m É u   è  ®Ýnh  Ìm).   s 3  k 2.LËp  ù    iÒu    d ¸n ® chuyÓn    ng  ÷  lao®é n sang  c«ng  Öc  vi kh¸cphïhîp.Tr­     êng  îp doanh  h  nghiÖp  ã  ã  c kh kh¨n vÒ   µichÝnh  µ  ã    iÒu  Ön  îch­   t  v c ®ñ ® ki ®   ëng  Ýnh  ch s¸ch hç  î   tr  kinh phÝ  ét  Çn  õ quü  èc    Ò   Öc  µm  × thùc    m l t  qu gia v vi l th   hiÖn theo híng dÉn  ¹ kho¶n  m ôc  cña      t i 2  V  Th«ng   µy. tn 3. Trong  êigian  ang  ©y  ùng  ù      th   ® xd d ¸n,doanh  nghiÖp ph¶ithùc hiÖn      ngay m ét sè  biÖn ph¸p theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng t è  03/TT­  ngµy  i  s LB 28/01/1994  ña    é   c Liªn B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ­ Y   Õ  è  Ý thêi v X∙      t b tr     gian  µm  Öc  Ých  îp      ng  ÷  ã  ×  ê häc  l vi th h ®Ó lao ®é n c th gi   nghÒ   µ  µm  v l quen  dÇn  íi v  c«ng  Öc  íi. vi m VIII. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1. C¸c  é,  µnh  chøc    B ng tæ  chØ   o, híng  Én  Öc  ùc  Ön  ®¹   d vi th hi Th«ng    t nµy  i víi   ®è     doanh  c¸c nghiÖp  ùcthuéc;th ng  tr     ê xuyªn ®«n  c, kiÓm    Öc    ®è   travi thùc hiÖn  Ýnh    ch s¸ch,chÕ     íilao ®éng  ÷  ña    ®é v     n c Gi¸m  c ®è doanh  nghiÖp;  thùc hiÖn  y    Õ     c¸o theo    ®Ç ®ñ ch ®é b¸o    quy  nh  ña  é   ®Þ c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi (theo m É u   è    kÌm  v X∙      s 2, 3  theo Th«ng   µy).2. UBND     tn    c¸c tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ chØ  o    ®¹ c¸c Ban, ngµnh  ªnquan, trong ®ã     li       Së Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héilµc¬    X∙      quan  êng  ùcgióp UBND       th tr     ®Ó tæ chøc  íng dÉn    h  c¸cdoanh  nghiÖp  ng    a  µn  ùc hiÖn  ®ã trªn®Þ b th   Th«ng   µy. tn 3. Së     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi lËp  Õ   ¹ch  iÓn khai tr×nh v X∙    k ho tr       UBND   tØnh, thµnh  è  µ  chøc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  µy. §ång  êithùc   ph v tæ  th   k ho n  th     hiÖn  Õ     ch ®é b¸o    Þp  êivÒ   é   c¸o k th   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi(theo v X∙      m É u   è      kÌm  s 1,2,3  theo Th«ng   µy).   tn 4.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý.   tn c hi l   15    t  k
 6. 6 5.Trong    ×nh tæ    qu¸ tr   chøc  ùc hiÖn  Õu  ã  Ên    ×  íng m ¾ c,    th   n c v ®Ò g v   ®Ò nghÞ    é, ngµnh,®Þa  ¬ng  c¸c B     ph ph¶n  kÞp  êivÒ   é   ¸nh  th   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éi®Ó     X∙ h   nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy M É u   è  s 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 03/L§TBXH­TT  µy  ng 13/01/1997 cña  é      B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ    éivÒ   Öc  íng dÉn  ùc hiÖn  ét  è  iÒu  ña    X∙ h   vi h   th   m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 23/CP  µy  ng 18/4/1996 cña  Ýnh  ñ  Ò   ÷ng    Ch ph v nh quy  nh   ®Þ riªng®èi víi   ng  ÷       ®é n lao
 7. U B N D  tØnh, T P:........                o  ® é n g  n ÷  trong c¸c d o a n h  n g hi Ö p  c hia                  La theo L§­T B X H:............              n g µ n h  K T Q D  v µ  lo¹i o a n h  n g hi Ö p  6 th¸ng,                     d  1 n¨ m..... Së  K Ý nh   öi:Bé   g   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ  héi v X∙  (Vô  Ý nh  Ch s¸ch  ®éng  µ  Öc  µm) lao  v vi l §¬n  Þ  Ýnh:Ng êi vt   S Lo¹i  doanh  nghiÖp Tæn N÷ Tû  Doanh  nghiÖp  µ  Nh T  ©n nh DN     Liªndoanh  íi v  C«ng      Çn tycæ ph C«ng    tyTNHH Ghi  T g  è s lÖ  níc nícngoµi   chó (%) T Ngµnh  KTQD TS N÷ % TS N÷ % TS N÷ % TS N÷ % TS N÷ % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Trung  ng: ¬  §Þa  ¬ng: ph   1 Ngµnh  c«ng  nghiÖp  2 Ngµnh  n«ng  nghiÖp  3 Ngµnh  ©y  ùng  xd 4 Ngµnh  GT­VT   ..  . ... Tæng   è s x x x x x x x x x x x x  
 8.                                                                                         M É u   è  s 2: Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 03/L§TBXH­TT  µy  ng 13/01/1997 cña  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héivÒ   Öc  íng dÉn  ùc    X∙    vi h   th hiÖn  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 23/CP  µy  ng 18/4/1996 cña  Ýnh  ñ  Ò   ÷ng    Ch ph v nh quy  nh  ®Þ riªng®èi víi   ng  ÷       ®é n lao ­Bé:....... . . . . . . .                            T × n h  h × n h  th ù c hi Ö n  c h Ý n h  s¸ch, c h Õ  ® é  ® è i víi . . . . . . .     .     ­Tæng    c«ng  . . ...                       ty: . . ...                     lao ® é n g  n ÷  trong c¸c d o a n h  n g hi Ö p  n¨ m........ . .   ­Së  TBXH     L§­ tØnh,TP:.. .   .. K Ý nh   öi:Bé   g   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ  héi v X∙  (Vô  Ý nh  Ch s¸ch  ®éng  µ  Öc  µm) lao  v vi l §¬n  Þ  Ýnh:Ng êi vt   Sè   Doanh  nghiÖp Tæng   N÷ Tû  Chia ra   Gi¶m  Vay  Hç  î tr  Ngh Ò   Thêi  Ghi chó   lÖ  vèn  gian  TT sè % C¸n  é  b qu¶n  Trùc  thuÕ  (1000  m ét  Çn  dù  l biÓu  lý(gi¸ntiÕp       tiÕp  (%) ®) (1000  phßng linhho¹t   SX) s¶n  ®) xuÊt 1 Doanh  nghiÖp  A
 9. 2 Doanh  nghiÖp  B 3 .. . . .. .. . . .. Ghi chó:   ­Cét    û  Ö  Õ  îcgi¶m,   (8): l thu ®   T ­Cét    è  èn  îcvay  õquü  èc    Ò   Öc  µm,   (9): v ®   S t  qu giav vi l ­Cét    (10): è  Òn ® îchç  î ét  Çn  õquü  èc    Ò   Öc  µm,   ti     tr  S m l t  qu giav vi l ­Cét    (11): è  êilao®éng  ÷  îcchuyÓn    ng     S n®  sang  Ò   ù  ngh d phßng,  ­Cét    (12): è  êilao®éng  ÷  îcbè  Ý,sö  ông    ng     S n ®   tr   d theo chÕ     µm  Öc    ¹t.   ®é l vi linhho M É u   è  s 3: Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 03/L§TBXH­TT  µy  ng 13/01/1997 cña  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héivÒ   Öc  íng dÉn  ùc    X∙    vi h   th hiÖn m ét  è  iÒu  ña  s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 23/CP  µy  ng 18/4/1996 cña  Ýnh  ñ  Ò   ÷ng    Ch ph v nh quy  nh  ®Þ riªng®èi víi   ng  ÷       ®é n lao Bé, Tæng    CTNN,  ë  ñ  S ch qu¶n  D a n h  s¸ch n g êi lao ® é n g  n ÷  ® a n g  lµ m  c«n g  vi Ö c c Ê m  s ö  d ô n g  lao ® é n g  n ÷    Tªn  doanh  nghiÖp  K Ý nh   öi:­Bé   g    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    éi v X∙ h (Vô  Ý nh  Ch s¸ch  ®éng  µ  Öc  µm); lao  v vi l
 10.         ë       ­S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    éi. v X∙ h §¬n  Þ  Ýnh:Ng êi vt   Sè   Hä   µ  v tªn N¨m   Tr×nh  BËc  î Lo¹ihîp ®ång  C«ng  th     Thêigian     Dù   Õn  ki B Ö nh  Ò   ngh Ghi  TT sinh ®é     v¨n chuyªn lao®éng  ∙      ® viÖc  ®∙  µm  l ®iÒu  nghiÖp  Õu  (N chó hãa m«n giao kÕt   ®ang  µm l c«ng  Öc  vi chuyÓn cã) nµy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 11. G hi chó:     ­Cét      â lo¹ H§L§  ang    (6):Ghi r   i   ® giao kÕt,   ­ Cét    ù   Õn  ña    (9):D ki c doanh nghiÖp  è  Ý ngêilao ®éng  ÷  µm  b tr      n l c«ng  Öc  vi kh¸c,häc  Ò,  åidìng nghÒ     ngh b     chuyÓn  Ò   ngh kh¸c.
 12. M É u   è  s4 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 03/L§TBXH­TT  µy  ng 13/01/1997 cña  é      B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ    éivÒ   Öc  íng dÉn  ùc hiÖn  ét  è  iÒu  ña    X∙ h   vi h   th   m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 23/CP  µy  ng 18/4/1996 cña  Ýnh  ñ  Ò   ÷ng    Ch ph v nh quy  nh   ®Þ riªng®èi víi   ng  ÷       ®é n lao C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph K Ý nh   öi:­Së  g    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    éi tØnh, thµnh  è v X∙ h     ph ­Tªn    doanh  nghiÖp: ­Trùc thuéc Bé, Tæng         c«ng  ty: ­Ngµy  Ýnh    ch thøc thµnh  Ëp doanh    l  nghiÖp: ­C¬     quan    Õt ®Þnh  µnh  Ëp: ra quy   th l ­§Þa    chØ  ¬idoanh  n  nghiÖp  ng: ®ã .. ..   .. §Ò  nghÞ   ë   S Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi xem   Ðt  µ  v X∙    x v x¸c  Ën  nh doanh nghiÖp    iÒu  Ön  µ doanh  ®ñ ® ki l   nghiÖp  ö  ông  Òu    ng  ÷  sd nhi lao ®é n n¨m .. . . ..       TØnh, thµnh  è,ngµy    ph   th¸ngn¨m   Gi¸m  c  ë   ®è S L§TB­XH  tØnh  µnh (th   phè)    (Ký    ng  Êu)     tªn,®ã d M É u   è  s 5: Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 03/L§TBXH­TT  µy  ng 13/01/1997 cña  é      B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ    éivÒ   Öc  íng dÉn  ùc hiÖn  ét  è  iÒu  ña    X∙ h   vi h   th   m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 23/CP  µy  ng 18/4/1996 cña  Ýnh  ñ  Ò   ÷ng    Ch ph v nh quy  nh   ®Þ riªng®èi víi   ng  ÷       ®é n lao C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph
 13. G i Ê y x¸c n h Ë n K Ý nh   öi:­Doanh  g    nghiÖp... . ......... . . ......... ­ C¨n  vµo  Òu  cña  cø  §i 5  NghÞ   nh   è  ®Þ s 23/CP  µy  ng 18/4/1996  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ÷ng  ph v nh quy  nh  ®Þ riªng®èi víi   ng  ÷.       ®é n lao ­ C¨n  vµo  ôc  Th«ng   è: /L§TBXH­TT  µy.. th   cø  M IV  ts   ng . ¸ng. .n   . ¨m 199...   cña  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi híng  Én  ùc  Ön  ét  è  iÒu   v X∙    d th hi m s ® cña  NghÞ   nh  è  ®Þ s 23/CP  ña  Ýnh  ñ  Ò   ÷ng  c Ch ph v nh quy  nh  ®Þ riªng®èi víi      lao®éng  ÷.   n ­ C¨n  vµo  å  ¬  ña    cø  h s c doanh  nghiÖp.. . ........  ë  . . ........S Lao  ng    ­ . . ®é ­ Th ¬ng  binh vµ  héix¸cnhËn    X∙      doanh  nghiÖp.. . .......n¨m... . .... . . ......  .. . . ...: +  Tæng  sè  ngêi lao ®éng  trong danh s¸ch hëng l ng b×nh qu©n  ¬ n¨m... . .; . .. +  Tæng  è  êilao®éng  µn÷: s ng     l  +  û  Ö    ng  ÷  víi T l lao®é n so    tæng  è: s §ñ  iÒu  Ön  µdoanh  ® ki l   nghiÖp  ö  ông  Òu    ng  ÷  sd nhi lao®é n n¨m... . . ..       TØnh, thµnh  è,ngµy    ph   th¸ngn¨m   Gi¸m  c  ë   ®è S L§TB­XH  tØnh  µnh (th   phè)     ý    ng  Êu)   (K tªn,®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản