Thông tư 04/2004/TT-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
565
lượt xem
75
download

Thông tư 04/2004/TT-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2004/TT-BCA về việc một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2004/TT-BCA

 1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 04/2004/TT-BCA Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ V VI C HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04/4/2003 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH M T S ĐI U C A LU T PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY Ngày 04 tháng 4 năm 2003 Chính ph đã ban hành Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP "Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy". Đ th c hi n th ng nh t trong c nư c, B Công an hư ng d n chi ti t thi hành m t s đi u c a Ngh đ nh nêu trên như sau: I. H SƠ THEO DÕI, QU N LÝ HO T Đ NG PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. H sơ theo dõi, qu n lý ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy g m: a. Quy đ nh, n i quy, quy trình, các văn b n ch đ o, hư ng d n v phòng cháy và ch a cháy; b. Văn b n th m duy t, nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy (n u có); gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy (n u có); c. Phi u phân lo i cơ s v phòng cháy và ch a cháy; d. Quy t đ nh thành l p đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s , đ i dân phòng; đ. Phương án ch a cháy đã đư c phê duy t; e. Biên b n ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy; các văn b n đ xu t, ki n ngh v công tác phòng cháy và ch a cháy; biên b n vi ph m và quy t đ nh liên quan đ n x lý vi ph m v phòng cháy và ch a cháy (n u có); g. Các s theo dõi v công tác tuyên truy n, b i dư ng, hu n luy n nghi p v và ho t đ ng c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s , đ i dân phòng; s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy; h. Th ng kê, báo cáo v phòng cháy và ch a cháy; h sơ v cháy (n u có). 2. H sơ theo dõi, qu n lý ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy ph i b sung thư ng xuyên và k p th i. 3. H sơ thco dõi, qu n lý ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy do ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c, cơ s ch đ o l p và lưu gi . II. TH NG KÊ, BÁO CÁO V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Th ng kê v phòng cháy và ch a cháy g m: a. Th ng kê v s l n ki m tra an toàn, tuyên truy n, b i dư ng, hu n luy n v phòng cháy và ch a cháy, x lý vi ph m v phòng cháy và ch a cháy; b. Th ng kê s lư ng cán b , đ i viên dân phòng, đ i viên phòng cháy và ch a cháy cơ s ; c. Th ng kê phương ti n ch a cháy; d. Th ng kê v h c t p, th c t p phương án ch a cháy; v v cháy, công tác ch a cháy và nh ng v n đ khác có liên quan đ n ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy. 2. Báo cáo v phòng cháy và ch a cháy g m: a. Báo cáo v v cháy, n ; b. Báo cáo v ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy 6 tháng, m t năm; c. Báo cáo cáo sơ k t, t ng k t phòng cháy và ch a cháy theo chuyên đ .
 2. 3. Th ng kê, báo cáo v tình hình phòng cháy và ch a cháy đ nh kỳ ph i g i đ n cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p. Trư ng h p có nh ng thay đ i l n liên quan đ n b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy cơ quan, t ch c thì cơ quan, t ch c đó thông báo k p th i cho đơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy tr c ti p qu n lý đ a bàn đó. III. N I QUY AN TOÀN, SƠ Đ CH D N, BI N C M, BI N BÁO, BI N CH D N V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. N i quy an toàn v phòng cháy và ch a cháy g m các n i dung cơ b n sau: quy đ nh vi c qu n lý, s d ng ngu n l a, ngu n nhi t, ch t d cháy và thi t b , d ng c có kh năng sinh l a, sinh nhi t; quy đ nh nh ng hành vi b c m và nh ng vi c ph i làm đ ngăn ch n, phòng ng a cháy, n ; quy đ nh vi c b o qu n, s d ng h th ng, thi t b , phương ti n phòng cháy và ch a cháy; quy đ nh c th nh ng vi c ph i làm khi có cháy, n x y ra. 2. Sơ đ ch d n v phòng cháy và ch a cháy ph i th hi n đư c các h ng m c công trình, h th ng đư ng n i b , l i thoát n n, hư ng thoát n n, v trí ngu n nư c ch a cháy và phương ti n ch a cháy; tùy theo tính ch t, đ c đi m ho t đ ng c th , sơ đ ch d n v phòng cháy và ch a cháy có th tách thành nh ng sơ đ ch d n riêng th hi n m t ho c m t s n i dung trên. 3. Bi n c m, bi n báo và bi n ch d n trong lĩnh v c phòng cháy và ch a cháy: a. Bi n c m l a (bi n c m ng n l a tr n), bi n c m hút thu c, bi n c m c n tr l i đi l i, bi n c m dùng nư c làm ch t d p cháy. Đ i v i nh ng nơi s n xu t, b o qu n, s d ng v t li u n , khí đ t hóa l ng, xăng d u và nh ng nơi tương t khác có tính ch t nguy hi m cháy, n cao c n thi t c m hành vi mang diêm, b t l a, đi n tho i di đ ng và các thi t b , v t d ng, ch t có kh năng phát sinh ra tia l a ho c l a thì có bi n ph ghi rõ nh ng v t c n c m; b. Bi n báo khu v c ho c v t li u có nguy hi m cháy, n ; c. Bi n ch d n v phòng cháy và ch a cháy là bi n ch hư ng thoát n n, c a thoát n n và ch v trí đ đi n tho i, bình ch a cháy, tr nư c, b n l y nư c ch a cháy và phương ti n ch a cháy khác. 4. Quy cách, m u bi n c m, bi n báo và bi n ch d n trong lĩnh v c phòng cháy và ch a cháy th c hi n theo quy đ nh c a tiêu chu n TCVN 4897:1989. Phòng cháy - d u hi u an toàn v m u mã, kích thư c. Trong trư ng h p c n thi t ph i quy đ nh rõ hi u l c c a các bi n c m, bi n báo thì có bi n ph kèm theo. 5. N i quy, sơ đ ch d n v phòng cháy và ch a cháy c a nơi nào ph i đư c ph bi n cho m i ngư i nơi đó bi t và ph i niêm y t nh ng nơi d th y đ m i ngư i khác có liên quan bi t và ch p hành. IV. TH M DUY T V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các d án, công trình xây d ng quy đ nh l i Ph l c 3 Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP và phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy là vi c ki m tra, đ i chi u các gi i pháp và n i dung thi t k v i nh ng quy đ nh trong các quy chu n, tiêu chu n và các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c ho c tiêu chu n qu c t , c a nư c ngoài đư c phép áp d ng t i Vi t Nam nh m b o đ m th c hi n đ y đ các yêu c u an toàn v phòng cháy và ch a cháy. Khi thi t k k thu t đáp ng đ y đ các yêu c u v phòng cháy và ch a cháy thì cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy s c p "Gi y ch ng nh n th m duy t v phòng cháy và ch a cháy" theo m u PC1 Ph l c 1 và đóng d u "Đã th m duy t v phòng cháy và ch a cháy" theo m u PC2 Ph l c 1 Thông tư này vào t ng b n v đã ki m tra, đ i chi u. 2. Vi c th m duy t v phòng cháy và ch a cháy: a. Đ i v i các d án quy ho ch xây d ng, d án đ u tư xây d ng công trình: cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy th c hi n th m duy t v phòng cháy và ch a cháy và có văn b n tr l i k t qu th m duy t; b. Đ i v i thi t k công trình: n i dung th m duy t th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 16 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP; c. Đ i v i các công trình quy đ nh t i các m c 14, 15, 19 Ph l c 3 Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP không thu c di n ph i l p d án quy ho ch xây d ng và d án đ u tư thì ph i đư c cơ quan
 3. C nh sát phòng cháy và ch a cháy ch p thu n v đ a đi m trư c khi ti n hành thi t k công trình; d. Đ i v i phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v đ m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy khi ch t o m i ho c hoán c i đư c th m duy t v các n i dung sau: - Gi i pháp đ m b o an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các ch t cháy d ki n b trí trên phương ti n; - Đi u ki n ngăn cháy, ch ng cháy lan: - Gi i pháp b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i h th ng đi n, h th ng nhiên li u và đ ng cơ; - Đi u ki n thoát n n, c u ngư i khi có cháy x y ra; - H th ng báo cháy, h th ng ch a cháy và phương ti n ch a cháy khác. - H th ng, thi t b phát hi n và x lý s c rò r các ch t khí, ch t l ng nguy hi m v cháy, n . 3. H sơ th m duy t v phòng cháy và ch a cháy g m 03 b ph i có xác nh n c a ch đ u tư, n u h sơ th hi n b ng ti ng nư c ngoài thì ph i có h n d ch ra ti ng Vi t và cơ quan, t ch c, cá nhân đ ngh th m duy t ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a b n d ch đó; N i dung h sơ th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đư c quy đ nh như sau: a. Đ i v i vi c ch p thu n đ a đi m xây d ng công trình g m: - Văn b n c a ch đ u tư đ ngh ch p thu n đ a đi m xây d ng, trong đó nêu rõ đ c đi m, quy mô, tính ch t c a công trình d ki n xây d ng; - Tài li u ho c b n v th hi n rõ đ a đi m, hư ng gió ch đ o, các thông tin v đ a hình c a khu đ t, v khí h u, thu văn, kho ng cách t công trình d ki n xây d ng đ n các cơ s , công trình xung quanh. b. Đ i v i thi t k công trình th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 16 Ngh đ nh 35/2003/NĐ- CP. c) Đ t v i phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v đ m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy g m: - Văn b n đ ngh th m duy t c a ch đ u tư, trư ng h p ch đ u tư y quy n cho m t đơn v khác th c hi n thì ph i có văn b n y quy n kèm theo; - B n sao quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n cho phép ch t o m i ho c hoán c i phương ti n (có xác nh n c a ch đ u tư); - Các b n v và thuy t minh th hi n nh ng n i dung yêu c u v phòng cháy và ch a cháy quy đ nh t i đi m d kho n 2 m c này; - Tài li u v thông s k thu t c a các thi t b , phương ti n phòng cháy và ch a cháy đư c thi t k l p đ t và trang b . d. Các b n v và b n thuy t minh, sau khi đã th m duy t, đư c tr l i cho ch đ u tư 02 b , cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy tr c ti p th m duy t gi l i 01 b đ ki m tra thi công, nghi m thu công trình v phòng cháy và ch a cháy và tr l i ch đ u tư lưu theo quy đ nh sau khi công trình đư c nghi m thu và đưa vào ho t đ ng. 4. Th i gian th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đư c tính k t khi nh n đ h sơ h p l và đư c quy đ nh như sau: a. Đ i v i vi c ch p thu n đ a đi m xây d ng công trình: không quá 10 ngày làm vi c, cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m xem xét và có văn b n tr l i ch đ u tư v đ a đi m xây d ng đó. b. Đ i v i các d án, thi t k công trình: th c hi n theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 16 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP. c. Đ i v i phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v đ m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy: không quá 20 ngày làm vi c. 5. Phân c p th m duy t v phòng cháy và ch a cháy:
 4. a. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy th m duy t v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các d án đ u tư và thi t k k thu t công trình quan tr ng qu c gia do Th tư ng Chính ph phê duy t, quy t đ nh đ u tư; h sơ thi t k ch t o m i ho c hoán c i phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v đ m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy; nh ng d án đ u tư và thi t k k thu t do Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy Công an c p t nh đ ngh ho c nh ng công trình khác do T ng c c C nh sát quy t đ nh theo yêu c u nghi p v . Trong trư ng h p do T ng c c Cánh sát quy t đ nh thì T ng c c C nh sát ph i có văn b n thông báo cho ch đ u tư bi t; b. Phòng C nh sát phòng cháy ch a cháy Công an c p t nh th m duy t v phòng cháy và ch a cháy các d án đ u tư và thi t k k thu t đ i v i nh ng trư ng h p không thu c th m quy n c a C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy và nh ng trư ng h p do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy u quy n. Trong trư ng h p u quy n. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ph i có văn b n u quy n c a C c trư ng. V. KI M TRA THI CÔNG V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy g m ki m tra thi công các h ng m c v phòng cháy và ch a cháy và l p đ t thi t b phòng cháy và ch a cháy theo thi t k đã đư c th m duy t. Vi c ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy đư c th c hi n ít nh t m t l n giai đo n thi công, l p đ t các thi t b này và ki m tra đ t xu t khi có d u hi u thi công, l p đ t sai thi t k đư c duy t. 2. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy th c hi n ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy nh ng công trình, phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy do mình th m duy t. 3. Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy th c hi n ki m tra vi c thi công v phòng cháy và ch a cháy đ i v i nh ng công trình do mình th m duy t và nh ng công trình đư c C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy u quy n ho c yêu c u. Trong trư ng h p xét th y c n thi t, C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy s cùng v i Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy ti n hành ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy. 4. Khi ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy, đ i di n c a ch đ u tư, ch phương ti n, đ i di n đơn v thi công ph i có m t tham gia, đ ng th i ch đ u tư có th m i các thành ph n khác có liên quan tr c ti p tham gia n u th y c n thi t. Ch đ u tư, ch phương ti n và nhà th u ph i chu n b đ y đ h sơ, tài li u và đ m b o các đi u ki n c n thi t ph c v cho vi c ki m tra. H sơ ph c v ki m tra thi công bao g m h sơ thi t k đư c duy t và các ch ng ch , tài li u c n thi t liên quan đ n ch t lư ng thi công, l p đ t các thi t b phòng cháy và ch a cháy. 5. Ch đ u tư, ch phương ti n có trách nhi m thông báo ti n đ thi công công trình, l p đ t thi t b phòng cháy và ch a cháy cho Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy đ a phương nơi có công trình xây d ng. 6. Trư c khi ti n hành ki m tra thi công ít nh t 3 ngày làm vi c, cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy ph i thông báo cho ch đ u tư, ch phương ti n v th i gian, n i dung, k ho ch ki m tra. 7. K t qu ki m tra đư c ghi vào biên b n theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư này. Ch đ u tư, ch phương ti n có trách nhi m th c hi n đ y đ và đúng th i h n nh ng ki n ngh c a cơ quan ki m tra đã nêu trong biên b n. VI. NGHI M THU V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy là m t ph n vi c trong nghi m thu t ng th công trình, phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy. 2. H sơ nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy do ch đ u tư, ch phương ti n chu n b g m: a. Gi y ch ng nh n th m duy t v phòng cháy và ch a cháy và Biên b n ki m tra thi công v phòng cháy và ch a cháy c a cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy. b. Báo cáo c a ch đ u tư, ch phương ti n v tình hình k t qu thi công, ki m tra, ki m đ nh, th nghi m và nghi m thu các h th ng, thi t b và k t c u phòng cháy và ch a cháy;
 5. c. Văn b n, ch ng ch ki m đ nh thi t b , phương ti n phòng cháy ch a cháy đã l p đ t trong công trình; d. Biên b n th nghi m và nghi m thu t ng ph n và t ng th các h ng m c, h th ng phòng cháy và ch a cháy; đ. Các b n v hoàn công h th ng phòng cháy và ch a cháy và các h ng m c liên quan đ n phòng cháy và ch a cháy; e. Tài li u, quy trình hư ng d n v n hành, b o dư ng các thi t b , h th ng phòng cháy và ch a cháy c a công trình, c a phương ti n; g. Văn b n nghi m thu các h ng m c, h th ng, thi t b k thu t khác có liên quan đ n phòng cháy và ch a cháy. Các văn b n và h sơ nêu trên ph i có đ d u, ch ký c a ch đ u tư, ch phương ti n, nhà th u, đơn v thi t k , n u th hi n b ng ti ng nư c ngoài thì ph i d ch ra ti ng Vi t; riêng các b n v hoàn công c a h th ng phòng cháy và ch a cháy và c a các h ng m c có liên quan đ n phòng cháy và ch a cháy ch d ch ra ti ng Vi t nh ng n i dung cơ b n theo yêu c u c a cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy. 3. N i dung và trình t ki m tra nghi m thu: a. Ki m tra n i dung và tính pháp lý c a h sơ nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy do ch đ u tư, ch phương ti n chu n b ; b. Ki m tra th c t các đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy c a công trình theo thi t k đã th m duy t; c) T ch c th nghi m ho t đ ng th c t các h th ng, thi t b phòng cháy ch a cháy c a công trình khi xét th y c n thi t. 4. K t qu ki m tra và th nghi m đư c l p thành biên b n theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư này. Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày các bên liên quan thông qua biên b n, cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m xem xét, n u đ t các yêu c u thì ra văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy. 5. Phân c p ki m tra nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy: a. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ki m tra nghi m thu và ra văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các công trình, phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy th m duy t; b. Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy ki m tra nghi m thu và ra văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các công trình do Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy th m duy t và các công trình do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy y quy n. VII. CH NG NH N Đ ĐI U KI N V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Cơ s quy đ nh t i Ph l c 2 Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP và phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy trư c khi đưa vào ho t đ ng mà có đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy quy đ nh t i Đi u 9 ho c kho n 1 Đi u 12 c a Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP thì đư c xem xét c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy" theo m u PC4 Ph l c 1 Thông tư này. Trong quá trình ho t đ ng n u có s thay đ i v công năng, tính ch t s d ng thì ph i làm th t c c p l i như l n đ u; n u không duy trì đ y đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy như t i th i đi m c p gi y thì b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Th t c c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy": a. H sơ đ ngh c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy" g m: - Đơn đ ngh c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy" theo m u PC5 Ph l c 1 Thông tư này; - B n sao "Gi y ch ng nh n th m duy t v phòng cháy và ch a cháy" và văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy đ i v i cơ s xây d ng m i ho c c i t o, phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u đ c bi t v b o đ m an toàn phòng cháy và ch a cháy khi đóng m i hay hoán
 6. c i ho c b n sao biên b n ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i cơ s và phương ti n giao thông cơ gi i khác; - B n th ng kê các phương ti n phòng cháy và ch a cháy, phương ti n thi t b c u ngư i đã trang b theo m u PC6 Ph l c 1 Thông tư này; - Quy t đ nh thành l p đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s kèm theo danh sách nh ng ngư i đã qua hu n luy n v phòng cháy và ch a cháy; - Phương án ch a cháy. b. Trong th i h n 07 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l , cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m xem xét c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy"; trư ng h p không đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy đ c p gi y ch ng nh n thì cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy ph i thông báo rõ lý do cho cơ quan, t ch c, cá nhân đ ngh bi t. 3. Th m quy n c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy": a. C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy c p gi y "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy" cho các đ i tư ng do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy th m duy t và nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy; b. Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy c p "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy" đ i v i các đ i tư ng còn l i quy đ nh t i ph l c 2 Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP và các đ i tư ng do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy y quy n. VIII. C P PHÉP V N CHUY N CH T, HÀNG NGUY HI M V CHÁY, N 1. Phương ti n giao thông cơ gi i khi v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n quy đ nh t i Ph l c 2 Thông tư này ph i b o đ m các đi u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy theo quy đ nh và ph i có gi y phép v n chuy n do cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy c p. "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " đư c ban hành th ng nh t trong toàn qu c theo m u PC7 Ph l c 1 Thông tư này và ph i có bi u trưng ch t, hàng nguy hi m v cháy, n theo m u PC7a Ph l c 1 Thông tư này dán trên kính ch n gió phía trư c c a phương ti n. Riêng vi c c p gi y phép v n chuy n v t li u n công nghi p và ch t n thì th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm1996 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n. 2. Th t c c p "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ": a. H sơ c a ch phương ti n đ ngh c p "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " g m: - Đơn đ ngh c p "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " theo m u PC8 Ph l c 1 Thông tư này; - B n sao "Gi y ch ng nh n đ đi u ki n v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " đ i v i phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b do cơ quan đăng ki m c p; biên b n ki m tra đi u ki n v phòng cháy và ch a cháy đ i v i phương ti n cơ gi i đư ng thu , đư ng s t; - B n sao h p đ ng cung ng ho c h p đ ng v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ; - B n sao các gi y t c n thi t đ m b o phương ti n đư c phép lưu hành theo quy đ nh c a pháp lu t (khi n p h sơ ph i có b n chính đ đ i chi u); b. Trong th i h n không quá 3 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l theo quy đ nh t i đi m a kho n này, cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m xem xét c p gi y phép v n chuy n; trư ng h p không đ đi u ki n đ c p gi y phép thì cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy ph i thông báo rõ lý do cho ch phương ti n bi t. c. Th i h n "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " quy đ nh như sau: - Có giá tr m t l n đ i v i phương ti n có h p đ ng v n chuy n t ng chuy n; - Có giá tr 6 tháng đ i v i phương ti n chuyên dùng v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ;
 7. 3. Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy thu c Công an c p t nh nơi ch phương ti n có h kh u thư ng trú ho c có tr s có trách nhi m xem xét c p gi y phép v n chuy n cho các phương ti n. IX. TH T C KI M TRA AN TOÀN V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Ki m tra đ nh kỳ: a. Ngư i có trách nhi m ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy, khi ti n hành ki m tra đ nh kỳ ph i thông báo trư c 3 ngày làm vi c cho đ i tư ng đư c ki m tra v th i gian, n i dung và thành ph n đoàn ki m tra. Tuỳ theo tình hình và yêu c u mà vi c ki m tra có th ti n hành theo t ng n i dung ho c ki m tra toàn di n; b. Đ i tư ng đư c ki m tra khi nh n đư c thông báo ki m tra ph i chu n b đ y đ các n i dung theo yêu c u, b trí ngư i có trách nhi m và th m quy n đ làm vi c v i đoàn ki m tra; c. Ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c c p trên khi t ch c ki m tra ho c tr c ti p ki m tra v phòng cháy và ch a cháy đ i v i cơ s , đ a bàn do c p dư i qu n lý thì ph i thông báo cho c p qu n lý cơ s , đ a bàn đó bi t, n u th y c n thi t thì yêu c u c p qu n lý cơ s , đ a bàn tham gia đoàn ki m tra cung c p tài li u và tình hình liên quan đ n công tác phòng cháy và ch a cháy c a cơ s , đ a bàn đư c ki m tra. K t qu ki m tra đư c thông báo cho c p qu n lý cơ s , đ a bàn bi t. 2. Ki m tra đ t xu t: a. Ngư i có trách nhi m ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy, khi ki m tra đ t xu t ph i thông báo rõ lý do cho đ i tư ng đư c ki m tra bi t. Riêng ngư i có trách nhi m ki m tra theo quy đ nh t i đi m c kho n 3 Đi u 19 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP ph i có gi y gi i thi u c a cơ quan; b. Đ i tư ng đư c ki m tra khi nh n đư c thông báo ph i ch p hành theo yêu c u, chu n b đ y đ các n i dung và b trí ngư i có trách nhi m và th m quy n đ làm vi c v i ngư i có trách nhi m ki m tra. 3. Vi c ki m tra đ nh kỳ, ki m tra đ t xu t an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ u ph i l p biên b n ki m tra theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư này. X. T M ĐÌNH CH , GIA H N T M ĐÌNH CH HO T Đ NG VÀ PH C H I HO T Đ NG Đ I V I CƠ S , PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I, H GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN KHÔNG Đ M B O AN TOÀN V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Vi c t m đình ch ho t đ ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 20 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP đư c ti n hành theo trình t như sau: a. L p biên b n vi ph m theo m u PC9 Ph l c 1 Thông tư này; biên b n vi ph m qui đ nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy ph i có ch ký c a ngư i l p biên b n và c a ngư i vi ph m ho c ngư i đ i di n cơ quan, t ch c vi ph m (n u ngư i vi ph m ho c ngư i đ i di n cơ quan, t ch c vi ph m không ký thì ph i ghi rõ lý do vào biên b n) và ch ký c a ngư i làm ch ng (n u có). Biên b n l p xong ph i trao ho c g i cho cá nhân ho c cơ quan, t ch c vi ph m, cơ quan, t ch c có liên quan và ngư i l p biên b n lưu gi m t b n; b. Căn c biên b n vi ph m, ngư i có th m quy n ra quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng theo m u PC10 Ph l c 1 Thông tư này; trư ng h p xét th y nguy cơ cháy, n m c cao c n ph i ngăn ch n k p th i ngay thì ngư i có th m quy n có th ra quy t đ nh t m đình ch b ng l i và trong th i h n không quá 3 ngày làm vi c ph i th hi n quy t đ nh đó b ng văn b n tr trư ng h p nguy cơ cháy, n đó đã đư c kh c ph c ngay; c. Quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng đư c g i cho đ i tư ng b t m đình ch ho t đ ng, cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t đ nh, cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p qu n lý đ i tư ng b t m đình ch (n u có) và lưu h sơ. 2. Gia h n t m đình ch ho t đ ng: a. Trư c khi h t th i h n t m đình ch mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c các vi ph m nghiêm tr ng và đ c bi t nghiêm tr ng v phòng cháy và ch a cháy v n chưa kh c ph c đư c vì lý do khách quan và c n có thêm th i gian đ kh c ph c thì cơ quan, t ch c, cá nhân b t m đình ch ho t đ ng ph i có đơn đ ngh gia h n t m đình ch ho t đ ng theo m u PC11 Ph l c 1 Thông tư này g i cơ quan đã ra quy t đ nh t m đình ch đ xem xét quy t đ nh vi c gia h n;
 8. b. Trong th i h n không quá 7 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đ ngh gia h n, ngư i có th m quy n có trách nhi m xem xét, gi i quy t vi c gia h n t m đình ch ho t đ ng. Quy t đ nh gia h n t m đình ho t đ ng đư c th hi n b ng văn b n theo m u PC12 Ph l c 1 Thông tư này và đư c g i cho các đ i tư ng như quy đ nh t i đi m c kho n 1 m c này. 3. Ph c h i ho t đ ng: a. Cơ quan, t ch c, ch h gia đình, ch phương ti n giao thông cơ gi i, ch r ng và cá nhân b t m đình ch ho t đ ng khi đã lo i tr đư c nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c đã kh c ph c đư c vi ph m v phòng cháy và ch a cháy thì có đơn đ ngh cho ph c h i ho t đ ng tr l i theo m u PC13 ph l c 1 Thông tư này g i t i cơ quan đã ra quy t đ nh t m đình ch đ xem xét cho ph c h i ho t đ ng tr l i. Đ i v i các đ i tư ng b t m đình ch ho t đ ng trong trư ng h p có nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n do b tác đ ng, nh hư ng b i các y u t khách quan, khi xét th y nguy cơ đó không còn n a thì làm văn b n thông báo cho ngư i đã ra quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng bi t đ ti n hành ki m tra, xem xét quy t đ nh vi c ph c h i ho t đ ng. Đ i v i trư ng h p b t m đình ch ho t đ ng b ng l i mà ngay sau đó nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n đã đư c kh c ph c và đư c ngư i ra quy t đ nh t m đình ch xác nh n thì cơ quan, t ch c, cá nhân b t m đình ch không nh t thi t ph i làm đơn ho c công văn đ ngh cho ph c h i ho t đ ng; b. Trong th i h n không quá 7 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đơn ho c văn b n thông báo đ ngh cho ph c h i ho t đ ng thì ngư i đã ra quy t đ nh t m đình ch ho t đ ng ph i t ch c ki m tra, xem xét k t qu kh c ph c và các đi u ki n b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy và l p biên b n ki m tra theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư này. N u nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n đã đư c lo i tr ho c các vi ph m v phòng cháy và ch a cháy đã đư c kh c ph c thì ra quy t đ nh ph c h i ho t đ ng b ng văn b n theo m u PC14 Ph l c 1 Thông tư này. Riêng trư ng h p quy t đ nh t m đình ch b ng l i mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n đư c kh c ph c ho c lo i tr ngay sau đó thì vi c quy t đ nh ph c h i ho t đ ng đư c th c hi n b ng l i; c. Quy t đ nh ph c h i ho t đ ng ph i đư c g i cho các đ i tư ng qui đ nh t i đi m c kho n 1 m c này. XI. TH T C ĐÌNH CH HO T Đ NG Đ I V I CƠ S , PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I, H GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN KHÔNG Đ M B O AN TOÀN V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY Các trư ng h p b t m đình ch theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 20 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP đã h t th i h n t m đình ch ho t đ ng (bao g m c th i gian gia h n n u có) mà cơ quan, t ch c, ch h gia đình, ch phương ti n giao thông cơ gi i, ch r ng và cá nhân b t m đình ch ho t đ ng không kh c ph c ho c không th kh c ph c đư c nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c vi ph m v phòng cháy và ch a cháy và có nguy cơ cháy, n gây h u qu nghiêm tr ng thì ngư i có th m quy n có trách nhi m t ch c ki m tra, xem xét đ quy t đ nh vi c đình ch ho t đ ng theo trình t như sau: 1. Ki m tra và l p biên b n theo m u PC3 Ph l c 1 Thông tư này; biên b n ki m tra ph i có ch ký c a ngư i l p biên b n và c a ngư i vi ph m ho c ngư i đ i di n cơ quan, t ch c vi ph m (n u ngư i vi ph m ho c ngư i đ i di n cơ quan, t ch c vi ph m không ký thì ph i ghi rõ lý do vào biên b n) và ngư i làm ch ng (n u có). Biên b n l p xong ph i trao ho c g i cho cá nhân, cơ quan, t ch c có liên quan; 2. Căn c biên b n ki m tra, xét th y ph i đình ch ho t đ ng thì ngư i có th m quy n ra quy t đ nh đình ch ho t đ ng theo m u PC15 Ph l c 1 Thông tư này; Quy t đ nh đình ch ho t đ ng đư c g i cho đ i tư ng b đình ch ho t đ ng, cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t đ nh, cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p qu n lý đ i tư ng b đình ch (n u có) và lưu h sơ. XII. THÀNH L P Đ I C NH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY Khi có yêu c u thành l p Đ i C nh sát phòng cháy và ch a cháy, Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p đ án trình Ch t ch U ban nhân dân cùng c p phê duy t, sau đó báo cáo B trư ng B Công an xem xét quy t đ nh. XIII. Đ A ĐI M XÂY D NG DOANH TR I ĐƠN V C NH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
 9. Vi c b trí Đ i C nh sát phòng cháy và ch a cháy các đô th ho c khu v c c n b o v th c hiên theo quy đ nh t i các Đi u 5.16 và Đi u 7.16 Quy chu n Xây d ng Vi t Nam, t p I. XIV. PHƯƠNG ÁN CH A CHÁY 1. Phương án ch a cháy đư c xây d ng theo m u PC16 Ph l c 1 Thông tư này; 2. Th i h n phê duy t phương án ch a cháy đư c quy đ nh như sau: a. Đ i v i phương án ch a cháy thu c th m quy n phê duy t c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã, ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c, Trư ng phòng Cánh sát phòng cháy và ch a cháy, Giám đ c, Công an c p t nh: th i h n phê duy t không quá 10 ngày làm vi c; b. Đ i v i phương án ch a cháy thu c th m quy n phê duy t c a B trư ng B Công an, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, T ng C c trư ng T ng C c C nh sát, C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy: th i h n phê duy t không quá 15 ngày làm vi c. 3. Th c t p phương án ch a cháy: a. Phương án ch a cháy ph i đư c t ch c th c t p đ nh kỳ ít nh t m i năm m t l n; m i l n th c t p phương án ch a cháy có th x lý theo m t ho c nhi u tình hu ng khác nhau, nhưng ph i b o đ m cho t t c các tình hu ng trong phương án đ u l n lư t đư c th c t p. Khi t ch c th c t p thì ngư i phê duy t phương án ch a cháy có th m quy n đư c huy đ ng l c lư ng, phương ti n tham gia th c t p phương án ch a cháy và quy t đ nh quy mô c a cu c th c t p; b. Phương án ch a cháy đư c t ch c th c t p đ t xu t khi có yêu c u b o đ m an toàn v phòng cháy và ch a cháy đ i v i các s ki n đ c bi t v chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i c a đ a phương ho c qu c gia ho c theo yêu c u c a ngư i đ ng đ u cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy XV. TH T C HUY Đ NG L C LƯ NG, PHƯƠNG TI N VÀ TÀI S N Đ CH A CHÁY Vi c huy đ ng l c lư ng, phương ti n và tài s n đ ch a cháy ph i theo đúng th m quy n quy đ nh t i Đi u 25 Ngh đ nh 35/2003/NĐ-CP và đư c th c hi n như sau: 1. Vi c huy đ ng l c lư ng, phương ti n và tài s n đ ch a cháy đư c th c hi n b ng L nh theo m u PC17 Ph l c 1 Thông tư này; trong trư ng h p kh n c p đ ch a cháy thì có th đư c huy đ ng b ng l i nhưng ch m nh t sau 3 ngày làm vi c ph i th hi n l nh đó b ng văn b n; 2. Khi huy đ ng b ng l i, ngư i huy đ ng ph i xưng rõ h tên, ch c v , đ ng th i ph i nói rõ yêu c u v ngư i, phương ti n và tài s n c n huy đ ng, th i gian và đ a đi m t p k t. XVI. T CH C, QU N LÝ, DUY TRÌ HO T Đ NG C A L C LU NG DÂN PHÒNG, PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY CƠ S VÀ CHUYÊN NGÀNH 1. T ch c, biên ch c a đ i dân phòng: a. Đ i dân phòng đư c biên ch t 10 đ n 30 ngư i ho c nhi u hơn khi th y c n thi t, trong đó có 1 đ i trư ng và các đ i phó giúp vi c. Đ i dân phòng có th đư c chia thành nhi u t theo c m dân cư, khu v c; biên ch c a t dân phòng t 5 đ n 10 ngư i ho c nhi u hơn khi th y c n thi t, trong đó có 1 t trư ng và các t phó giúp vi c; b. Cán b , đ i viên đ i dân phòng là nh ng ngư i thư ng xuyên có m t t i nơi cư trú; c. Ch t ch U ban nhân dân c p xã ra quy t đ nh b nhi m đ i trư ng, đ i phó đ i dân phòng, t trư ng, t phó t dân phòng. d. Công an c p xã có trách nhi m tr c ti p ch đ o ho t đ ng c a các đ i dân phòng. 2. T ch c, biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s ; a. Biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s đư c quy đ nh như sau: - Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i có dư i 10 ngư i thư ng xuyên làm vi c thì t t c nh ng ngư i làm vi c t i cơ s đó là thành viên đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và do nh ng ngư i lãnh đ o cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i đó làm đ i trư ng, đ i phó; - Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i có t 10 ngư i đ n 50 ngư i thư ng xuyên làm vi c thì biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s t i thi u là 10 ngư i, trong đó có 1 đ i trư ng và các đ i phó giúp vi c;
 10. - Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i có trên 50 ngư i đ n 100 ngư i thư ng xuyên làm vi c thì biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s t i thi u là 15 ngư i, trong đó có 1 đ i trư ng và các đ i phó giúp vi c; - Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i có trên 100 ngư i thư ng xuyên làm vi c thì biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s t i thi u là 25 ngư i, trong đó có 1 đ i trư ng và các đ i phó giúp vi c; - Phương ti n giao thông cơ gi i, cơ s có nhi u phân xư ng, b ph n làm vi c đ c l p ho c làm vi c theo ca thì m i b ph n, phân xư ng, m i ca làm vi c có 1 t phòng cháy và ch a cháy cơ s ; biên ch c a t phòng cháy và ch a cháy cơ s t i thi u t 5 đ n 7 ngư i, trong đó có 1 t trư ng và các t phó giúp vi c. b. Cán b , đ i viên đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s là nh ng ngư i thư ng xuyên làm vi c t i cơ s ho c trên phương ti n giao thông cơ gi i đó. c. Ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i ra quy t đ nh b nhi m đ i trư ng, đ i phó đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s , t trư ng, t phó t phòng cháy và ch a cháy cơ s . 3. T ch c, biên ch đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho t đ ng theo ch đ chuyên trách: a. Biên ch c a đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho t đ ng theo ch đ chuyên trách ph i b o đ m đ quân s b trí phù h p v i phương ti n ch a cháy đã trang b , làm vi c theo ca b o đ m thư ng tr c 24/24 gi trong ngày. Ban Lãnh đ o đ i g m có 1 đ i trư ng và các đ i phó giúp vi c; b. Ngư i đ ng đ u Ban qu n lý đ c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ra quy t đ nh thành l p, quy t đ nh b nhi m đ i trư ng, đ i phó đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho t đ ng theo ch đ chuyên trách. 4. T ch c, biên ch đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s chuyên ngành có quy đ nh riêng. 5. Ngư i ra quy t đ nh thành l p đ i dân phòng, đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành có trách nhi m duy trì ho t đ ng, đ nh kỳ hàng năm t ch c phân lo i và có k ho ch hu n luy n, b i dư ng nâng cao ch t lư ng ho t đ ng c a đ i dân phòng, đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành. Giao T ng C c C nh sát hư ng d n c th v phân lo i đ i dân phòng và đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành. XVII. HU N LUY N, B I DƯ NG NGHI P V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Đ i tư ng hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy g m: a. Ngư i có ch c danh ch huy ch a cháy quy đ nh t i kho n 2 Đi u 37 Lu t Phòng cháy và ch a cháy; b. Cán b , đ i viên đ i dân phòng, đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành; c. Ngư i làm vi c trong môi trư ng có nguy hi m v cháy, n ho c thư ng xuyên ti p xúc v i các ch t nguy hi m v cháy, n . d. Ngư i ch huy tàu thu , tàu h a, tàu bay, ngư i đi u khi n phương ti n giao thông cơ gi i có ph c p trách nhi m, ngư i đi u khi n phương ti n, ngư i làm vi c và ph c v trên phương ti n giao thông cơ gi i có t 30 ch ng i tr lên và trên phương ti n giao thông cơ gi i chuyên dùng đ v n chuy n các ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ; đ. Ngư i làm vi c trong các cơ s s n xu t, kinh doanh phương ti n phòng cháy và ch a cháy; e. Các đ i tư ng khác có yêu c u đư c hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy. 2. Ch t ch U ban nhân dân các c p, ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c và cơ s có trách nhi m t ch c các l p hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy cho các đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 m c này. Ngư i đ ng đ u cơ s đào t o ngư i đi u khi n phương ti n giao thông cơ gi i t 4 ch ng i tr lên có trách nhi m đưa n i dung ki n th c phòng cháy và ch a cháy vào trong chương trình đào t o. 3. Th i gian hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy:
 11. a. Th i gian hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy l n đ u đư c quy đ nh như sau: - T 32 đ n 48 gi đ i v i đ i tư ng quy đ nh t i đi m a, b, c và d kho n 1 m c này; - T 16 đ n 32 gi đ i v i đ i tư ng quy đ nh t i các đi m đ, e kho n 1 m c này; b. Th i gian b i dư ng b sung hàng năm v nghi p v phòng cháy và ch a cháy cho các đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 m c này t i thi u là 16 gi . 4. C p "Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy": a. Các đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 m c này, sau khi hoàn thành chương trình hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy và có k t qu ki m tra đ t yêu c u tr lên thì đư c c p "Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy" theo m u PC18 Ph l c 1 Thông tư này; b. Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy do C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ho c trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy Công an c p t nh c p. Phôi "Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy" do C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy t ch c in và phát hành. 5. Giao C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy biên so n tài li u, giáo trình hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy phù h p cho t ng đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 m c này. XVIII. ĐI U Đ NG L C LƯ NG DÂN PHÒNG, L C LƯ NG PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY CƠ S VÀ CHUYÊN NGÀNH THAM GIA HO T Đ NG PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. Đ i dân phòng, đ i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành đư c đi u đ ng tham gia tuyên truy n, c đ ng, mít tinh, di u hành, h i thao v phòng cháy và ch a cháy, th c t p phương án ch a cháy, b o v liên quan đ n cháy, n ; tham gia kh c ph c nguy cơ phát sinh cháy, n ; kh c ph c h u qu v cháy và nh ng ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy khác theo yêu c u c a ngư i có th m quy n. 2. Vi c đi u đ ng l c lư ng dân phòng, l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành tham gia ho t đ ng phòng cháy và ch a cháy ph i có quy t đ nh b ng văn b n theo m u PC19 Ph l c 1 Thông tư này; trong trư ng h p kh n c p thì đư c đi u đ ng b ng l i, nhưng ch m nh t sau 3 ngày làm vi c ph i có quy t đ nh b ng văn b n. Khi đi u đ ng b ng l i, ngư i đi u đ ng ph i xưng rõ h tên, ch c v ; đơn v công tác, đ a ch , s đi n tho i liên l c và nêu rõ yêu c u v s lư ng ngư i, phương ti n c n đi u đ ng, th i gian, đ a đi m có m t và n i dung ho t đ ng. 3. Quy t đ nh đi u đ ng đư c g i cho đ i tư ng có nghĩa v ch p hành và lưu h sơ. XIX. ĐI U KI N S N XU T, KINH DOANH PHƯƠNG TI N VÀ THI T K V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY 1. T ch c, cá nhân ho t đ ng s n xu t, kinh doanh phương ti n phòng cháy và ch a cháy ph i có đ đi u ki n v cơ s v t ch t và chuyên môn k thu t sau đây: a. Có nhà xư ng, thi t b công ngh đáp ng đư c yêu c u s n xu t, ki m tra ch t lư ng s n ph m đ i v i cơ s s n xu t; b. Trong m i lĩnh v c s n xu t ph i có cán b , công nhân có trình đ chuyên môn k thu t phù h p; c. Cán b , công nhân viên tr c ti p s n xu t, kinh doanh ph i có gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân hành ngh thi t k v phòng cháy và ch a cháy ph i có đ năng l c thi t k sau đây: a. Ch nhi m thi t k , Giám đ c ho c Phó Giám đ c ph i có đ năng l c thi t k xây d ng theo quy đ nh ho c có trình đ đ i h c phòng cháy ch a cháy tr lên; b. Các thành viên tr c ti p thi t k ph i có trình đ đ i h c chuyên ngành tr lên phù h p v i nhi m v thi t k đ m nhi m XX. KI M Đ NH PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
 12. 1. N i dung ki m đ nh: a. Ki m đ nh ch ng lo i, m u mã phương ti n phòng cháy và ch a cháy; b. Ki m đ nh các thông s k thu t liên quan đ n ch t lư ng phương ti n phòng cháy và ch a cháy. 2. Phương th c ki m đ nh: a. Ki m tra ngu n g c xu t x , th i gian s n xu t, s seri và các thông s k thu t c a phương ti n phòng cháy và ch a cháy; b. Ki m tra ch ng lo i, m u mã; c. Ki m tra, th nghi m, th c nghi m theo phương pháp l y m u xác su t; đ i v i m i lô hàng cùng ch ng lo i, m u mã ti n hành ki m đ nh m u không quá 5% s lư ng phương ti n c n ki m đ nh, nhung không ít hơn 10 m u; trư ng h p s lư ng phương ti n c n ki m đ nh dư i 10 thì ki m đ nh toàn b ; . d. Đánh giá k t qu và l p biên b n ki m đ nh theo m u PC2O Ph l c 1 Thông tư này; đ. C p "Gi y ch ng nh n ki m đ nh" theo m u PC21 Ph l c 1 ho c dán tem, đóng d u ki m đ nh theo m u PC22 Ph l c 1 Thông tư này. 3. Th t c ki m đ nh phương ti n phòng cháy và ch a cháy: a. H sơ đ ngh ki m đ nh g m: - Đơn đ ngh ki m đ nh c a ch phương ti n phòng cháy và ch a cháy theo m u PC 23 Ph l c 1 Thông tư này; - Các tài li u k thu t c a phương ti n phòng cháy và ch a cháy; - Ch ng nh n ch t lư ng phương ti n phòng cháy và ch a cháy c a cơ quan có th m quy n (n u có); - Ch ng nh n xu t xư ng c a phương ti n phòng cháy và ch a cháy. H sơ đ ngh ki m đ nh n u b ng ti ng nư c ngoài thì ph i có b n d ch ra ti ng Vi t và cơ quan, t ch c, cá nhân đ ngh ki m đ nh ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a b n d ch đó. b. Ch phương ti n chu n b 02 b h sơ và cung c p m u phương ti n c n ki m đ nh theo yêu c u c a cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy. XXI. T CH C TH C HI N 1. T ng C c C nh sát có trách nhi m ch đ o, hư ng d n, ki m tra, đôn đ c vi c thi hành Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP và Thông tư này. T ng C c trư ng các T ng c c, V trư ng, C c trư ng các V , C c tr c thu c B trư ng, Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v c a mình có nhi m v ph i h p v i T ng C c C nh sát t ch c th c hi n Thông tư này. 2. Đ ngh Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi, ch c năng, quy n h n c a mình ph i h p v i B Công an trong vi c qu n lý, ki m tra ho t đ ng c a các cơ quan, t ch c, h gia đình và cá nhân do B , ngành, đ a phương mình qu n lý. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh v B Công An (qua T ng C c C nh sát) đ nghiên c u hư ng d n, ch đ o k p th i. Lê Th Ti m (Đã ký) PH L C S 2
 13. DANH M C CH T, HÀNG NGUY HI M V CHÁY, N KHI V N CHUY N PH I CÓ GI Y PHÉP (ban hành kèm theo Thông tư s 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an) S S UN (mã Lo i, S hi u th Tên hàng s Liên nhóm nguy t H p qu c) hàng hi m 1 Acetylene 1001 3 239 2 1,2-Butadien, h n ch 1010 3 239 3 1,3-Butadien, h n ch 1010 3 239 4 H n h p c a 1,3-Butadien và hydrocarbon, h n 1010 3 239 ch 5 Butane 1011 3 23 6 1-Butylene 1012 3 23 7 Butylenes h n h p 1012 3 23 8 Trans-2-Butylene 1012 3 23 9 Dichlorodifluoromethane (R21) 1029 3 23 10 1,1-Difluorethane (R152a) 1030 3 23 11 Dimethylamine, anhydrous 1032 3 23 12 Dimethl ether 1033 3 23 13 Ch t Etan 1035 3 23 14 Ch t Etylamin 1036 3 23 15 Clorua etylic 1037 3 23 16 Ethylene, ch t l ng đông l nh 1038 3 223 17 Etylic metyla ête 1039 3 23 18 H p ch t etylen oxit và cacbon dioxyt có etylen 1041 3 239 oxit t 9 đ n 87% 19 Hydro th nén 1049 3 23 20 Butila đ ng áp 1055 3 23 21 H p ch t P1, P2: xem h p ch t methylacetylene 1060 3 239 và propadiene, cân b ng 22 H p ch t Methylacetylene và Propandien, cân 1060 3 239 b ng 23 Methylamine, th khan 1061 3 23 24 Methyl chloride 1063 3 23 25 D u khí hóa l ng 1075 3 23 26 Propylene 1077 3 23 27 Trimethylamine, th khan 1083 3 23 28 Vinyl bromide, h n ch 1085 3 239 29 Vinyl chloride, h n ch và n đ nh 1086 3 239 30 Vinyl methyl ether, h n ch 1087 3 239 31 Acetal 1088 3 33
 14. 32 Acetaldehyde 1089 3 33 33 Acetone 1090 3 33 34 Acetone d u 1091 3 33 35 Acrylonitrile, h n ch 1093 3+6.1 336 36 Ally bromide 1099 3+6.1 336 37 Ally chloride 1100 3+6 336 38 Amyl axetats 1104 3 30 39 Pentanos 1105 3 30 40 Pentanots 1105 3 33 41 Amylamine (n-amylamine, tert-anylamine) 1106 3+8 339 42 Amylamine (sec-amylamine) 1106 3+8 38 43 Amyl chloride 1107 3 33 44 1-Pentene (n-Amyiene) 1108 3 33 45 Amyl formates 1109 3 30 46 n-Amyl methyl ketone 1110 3 30 47 Amyl mercaptan 1111 3 33 48 Amyl nitrate 1112 3 30 49 Amyl nitrite 1113 3 33 50 Benzene 1114 3 33 51 Butanols 1120 3 33 52 Butyl axetats 1123 3 33 53 n-Butylamine 1125 3+8 338 54 1-Bromobutane 1126 3 33 55 n-Butyl bromide 1126 3 33 56 Chloro butanes 1127 3 33 57 n-Butyl formate 1128 3 33 58 Butyraldehyde 1129 3 33 59 D u Long não 1130 3 30 60 Carbon disulphide 1131 3+6.1 336 61 Carbon sulphide 1131 3+6.1 336 62 Các ch t dính 1133 3 33 63 Chlorobenzen 1134 3 30 64 Dung d ch ph 1139 3 33 65 Crotonylene (2-Butyne) 1144 3 339 66 Cyclohexane 1145 3 33 67 Cyclopentane 1146 3 33 68 Decahydronaphthalene 1147 3 30 69 Rư u c n diacetone, làm tinh b ng hóa h c 1148 3 30
 15. 70 Rư u c n diacetone, làm tinh b ng k thu t 1148 3 33 71 Dibutyl ether 1149 3 30 72 1,2-Dichloroethylene 1150 3 33 73 Dichloropentanes 1152 3 30 74 Etylene glycol diethyl ether 1153 3 30 75 Diethylamine 1154 3.8 338 76 Diethyl ether (ethyl ether) 1155 3 33 77 Diethyl ketone 1156 3 33 78 Diisobutyl ketone 1157 3 33 79 Diisopropylamine 1158 3+8 338 80 Diiisopropyl ether 1159 3 33 81 Dung d ch dimethylamine 1160 3+8 338 82 Dimethyl carbonate 1161 3 33 83 Dimethydichlorosilane 1162 4+8 X338 84 Dimethyl sulphide 1164 3 33 85 Dioxane 1165 3 33 86 Dioxolane 1166 3 33 87 Divinyl ether h n ch 1167 3 33 88 Các chi t xu t h p ch t thơm d ng l ng Ethanol 1169 3 30 (Ethyl Rư u c n) ho c ethwol (Rư u c n Ethyl) g m hơn 70% kh i lư ng c n 89 Phương pháp Ethanol (Dung d ch Rư u c n 1170 3 30 Ethyl) ch a trên 24% và dư i 70% lư ng c n 90 Ethylene glycol monoethyl ether 1171 3 30 91 Ethylene glycol monoethyl ether axetat 1172 3 30 92 Ethyl axetat 1173 3 33 93 Ethyl benzene 1175 3 33 94 Ethyl bocate 1176 3 33 95 Ethylbutyl axetat 1177 3 30 96 2-Ethylbutyraldehyde 1178 3 33 97 Ethyl butylether 1179 3 33 98 Ethyl butyrate 1180 3 30 99 Ethyldichlorosilace 1183 4.3+3+8 X338 100 1,2 Dichloroethane (Ethylene dichlorocide) 1184 3+6.1 336 101 Ethylene glycol monomethyl ether 1188 3 30 102 Ethylene glycol monomethyl ether axetat 1189 3 30 103 Ethyl formate 1190 3 33 104 Ocryl aldehydes (ethyl hexanldehydes) 1191 3 30 105 Ethyl lactate 1192 3 30
 16. 106 Ethyl methyl ketone (methyl ethyl ketone) 1193 3 33 107 Gi i pháp Ethyl nitrite 1194 3+6.1 336 108 Ethyl propionate 1195 3 33 109 Ethyltrichlorosilane 1196 3+8 X338 110 Ch t l ng d h p th 1197 3 30 111 Ch t l ng d h p th 1197 3 33 112 Formaldehyde dung d ch, d cháy 1198 3+8 38 113 D u rư u t p 1201 3 30 114 D u rư u t p 1201 3 33 115 D u Diesel 1202 3 30 116 Khí d u 1202 3 30 117 D u nóng (nh ) 1202 3 30 118 D u bôi trơn máy 1203 3 33 119 Heptanes 1206 3 33 120 Hexaldehyde 1207 3 30 121 Hexane 1208 3 33 122 Isobutanol 1212 3 30 123 Isobutyl axetat 1213 3 30 124 Isobutylamine 1214 3+8 338 125 Isooctenes 1216 3 33 126 Isoprene, h n ch 1218 3 339 127 Isopropanol (isopropyl Rư u c n) 1219 3 33 128 Isopropyl axetat 1220 3 33 129 Isopropylamine 1221 3+8 338 130 D ul a 1223 3 30 131 Xe ton 1224 3 30 132 Xe ton 1224 3 33 133 H p ch t mercaptans ho c mercaptan, l ng, d 1228 3+6.1 336 cháy, đ c h i 134 H p ch t mercaptans ho c mercaptan, l ng, d 1228 3+6.1 36 cháy, đ c h i 135 Mosityl oxide 1229 3 30 136 Methanol 1230 3+6.1 336 137 Methyl axetat 1231 3 33 138 Methylamy axetat 1233 3 30 139 Methylal 1234 3 33 140 Dung d ch methylamine 1235 3+8 338 141 Methylbutyrate 1237 3 33 142 Methyldichlomsilane 1242 4.3+3+8 X338
 17. 143 Methyl Formate 1243 3 33 144 Methyl isobutyl ketone 1245 3 33 145 Methyl isobutyl ketone, h n ch 1246 3 339 146 Methyl methacrylate monomer, h n ch 1247 3 339 147 Methyl propionate 1248 3 33 148 Methyl propyl ketone 1249 3 33 149 Mothyitrichlorosilme 1250 3+8 X338 150 Octanes 1262 3 33 151 Paraldehyde 1264 3 30 152 Pentanes, l ng 1265 3 33 153 Các ch t s n ph m có mùi thơm 1266 3 30 154 Các ch t s n ph m có mùi thơm 1266 3 33 155 D u thô Petrol 1267 3 33 156 S n ph m d u m 1268 3 33 157 S n ph m d u m 1268 3 30 158 D u g thông 1272 3 30 159 n-Propnol 1274 3 30 160 n-Propnol 1274 3 33 161 Propionaldehyde 1275 3 33 162 n-Propyl axetat 1276 3 33 163 Propylamine 1277 3+8 338 164 1-Chloropropane (Pryopyl chloride) 1278 3 33 165 1,2-Dichloropropane 1279 3 33 166 Propylene oxide 1280 3 33 167 Propyl đ nh hình 1281 3 33 168 Pryridine 1282 3 33 169 D u rosin 1286 3 30 170 D u rosin 1286 3 33 171 D u đá phi n sét 1288 3 30 172 D u đá phi n sét 1288 3 33 173 Ch t th i Nát ri methylate 1289 3+8 338 174 Ch t th i Nát ri methylate 1289 3+8 38 175 Tetraethyl silicate 1292 3 30 176 C n thu c, d ng thu c y t 1293 3 30 177 C n thu c, d ng thu c y t 1293 3 33 178 Toluene 1294 3 33 179 Trichlorosilane 1295 4.3+3+8 X338 180 Triethylamine 1296 3+8 338
 18. 181 Trimethylamine, dung d ch 1297 3+8 338 182 Trimethylamine, dung d ch 1297 3+8 38 183 Trimethylchlorosilane 1298 3+8 X338 184 Vinyl axetat, h n ch 1301 3 339 185 Vinyl ethyl ether, h n ch 1302 3 339 186 Vinylidene chloride, h n ch 1303 3 339 187 Vinyl isobutyl ether, h n ch 1304 3 339 188 Vinyltrichlomsilane, h n ch 1305 3+8 X338 189 Wood preservatvies, d ng l ng 1306 3 30 190 Wood presevatvies, d ng l ng 1306 3 33 191 Xylenes 1307 3 30 192 Xylenes 1307 3 33 193 Ziconium trong ch t l ng d cháy 1308 3 33 194 Ziconium trong ch t l ng d cháy 1308 3 30 195 Bomeol 1312 4.1 40 196 Calcium resminate 1313 4.1 40 197 Calcium resinate, đư c h p nh t 1314 4.1 40 198 Cabalt resinate, d ng k t t a 1318 4.1 40 199 Ferrocerium 1323 4.1 40 200 Ch t r n d cháy, ch t h u cơ 1325 4.1 40 201 Hafnium b t, làm ư t 1326 4.1 40 202 Hexa, methylenetetramine 1328 4.1 40 203 Maganese resinate 1330 4.1 40 204 Metaldehyde 1332 4.1 40 205 Naphthalene thô ho c tinh khi t 1334 4.1 40 206 Phosphorus không tinh khi t 1338 4.1 40 207 Phosphorus heptasulphide 1339 4.1 40 208 Phosphorus pentasulphide 1340 4.3 423 209 Phosphorus sesquisulphide 1341 4.1 40 210 Phosphorus trisulphide 1343 4.1 40 211 Silicon d ng b t, không tinh khi t 1346 4.1 40 212 Sulphur 1350 4.1 40 213 Titanium d ng b t, làm ư t 1352 4.1 40 214 Ziconium d ng b t ho c làm ư t 1358 4.1 40 215 Copra 1363 4.2 40 216 Diethyl K m 1366 4.2+4.3 X333 217 p-Nitrosodimethylaniline 1369 4.2 40 218 Dimethyl K m 1370 4.2+4.3 X333
 19. 219 Ch t xúc tác kim lo i, ư t 1378 4.2 40 220 Pentaborane 1380 4.2+6.1 333 221 Phosphorus m u tr ng ho c m u vàng, khô 1381 4.2+6.1 46 222 Postassium sulphide, anhydrous 1382 4.2 40 223 Postassium sulphide, anhydrous, v i ít hơn 30% 1382 4.2 40 nư c c a crystallisation 224 Nát ri dithionite 1384 4.2 40 (Nát ri hydrosulphite) 225 Nát ri sulphite, anhydrous 1385 4.2 40 226 Nát ri sulphite, v i ít hơn 30% nư c c a 1385 4.2 40 crystallisation 227 Amalgam kim lo i ki m 1389 4.3 X423 228 Amides kim lo i ki m 1390 229 Kim lo i ki m phân tán 1391 4.3+3 X423 230 Ch t phân tán kim lo i trong lòng đ t alkaline 1391 4.3+3 X423 231 H n h p kim lo i trong lòng đ t alkaline 1392 4.3 X423 232 Ferrosilicon nhôm d ng b t 1395 4.3+6.1 462 233 Caesium 1407 4.3 X423 234 Ferrsilicon 1408 4.3+6.1 462 235 Lithium 1415 4.3 X423 236 H p ch t kim lo i potasium 1420 4.3 X423 237 H p ch t kim lo i alkali, d ng l ng 1421 4.3 X423 238 H p ch t potassium Nát ri 1422 4.3 X423 239 Rubidium 1423 4.3 X423 240 Nát ri 1428 4.3 X423 241 Methylate nát ri 1431 4.2+8 49 242 Zicronium hydrite 1437 4.1 40 243 Acetonitrile (methyl cyanide) 1468 3 33 244 Allyl iodide 1723 3+9 338 245 Amyltrichlorosilane 1728 9 X80 246 Propionyl chloride 1815 3+8 338 247 Silicon tetrafiluoride, d ng nén 1859 6.1+8 268 248 Vinyl filuoride, h n ch 1860 3 239 249 Ethyl crotonate 1862 3 33 250 Nhiên li u dùng trong hàng không và đ ng cơ 1863 3 30 tuabin 251 Nhiên li u dùng trong hàng không và đ ng cơ 1863 3 30 tuabin 252 Decaborane 1868 4.1+6.1 46 253 Magnesium 1869 4.1 40
 20. 254 H p ch t Magnesium 1869 4.1 40 255 Titanium hydride 1871 4.1 40 256 Methyl chloride và methylene chloride h n h p 1912 3 23 257 Butyl propinates 1914 3 30 258 Cyclohexanone 1915 3 30 259 Ethyl arylate, h n ch 1917 3 339 260 Isoprobenzene (Cumene) 1918 3 30 261 Methyl acrylate, h n ch 1919 1 339 262 Nonanes 1920 3 30 263 Propyleneimine, h n ch 1921 3+6.1 336 264 Pyprrolidine 1922 3+8 331 265 Calcium dithionite 1923 4.2 40 266 Methyl magnesium bromide trong ethyl ether 1928 4.3+3 X323 267 Potasium dithionite 1929 4.2 40 268 K m dithionite 1931 9 90 269 Ph li u zirconium 1932 4.2 40 270 Dibromodifluoromethane 1941 9 90 271 Khí d ng nén, đ c, d cháy 1954 3 23 272 Deuterium, d ng nén 1957 3 23 273 1,1-Difluorothylene (R1132a) 1959 3 239 274 Ethane, làm l nh d ng l ng 1961 3 223 275 Ethyime, d ng nén 1962 3 23 276 H n h p khí hydrocabon, nén 1964 3 23 277 Butane (tên thương m i): xem h n h p A, AO1, 1965 3 23 AO2, AO 278 H n h p khí hidrocacbon, hóa l ng 1965 3 23 279 Miture A, AO1, AO2, AO, AI 1965 3 23 BI, B2, B, C: xem h n h p khí hidrocarbon hóa l ng 280 Propane (tên thương m i): xem h n h p C 1965 3 23 281 Hydrocarbon, làm l nh d ng l ng 1966 3 223 282 IsoButane 1969 3 23 283 Methane, d ng nén 1971 3 23 284 Khí t nhiên d ng nén 1971 3 23 285 Methane, làm l nh d ng l ng 1972 3 223 286 Natund gas, làm l nh d ng l ng 1972 3 223 287 Rư u c n, d cháy, ch t đ c 1986 3+6.1 36 288 Rư u c n, d cháy, ch t đ c 1986 3+6.1 336 289 Rư u c n, d cháy 1987 3 33
Đồng bộ tài khoản