Thông tư 05/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
146
lượt xem
20
download

Thông tư 05/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi Sè 05/2001/TT- BL§TBXH ngµy 29 th¸ng 01 n¨m 2001 Híng dÉn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhµ níc Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28/3/1997 vµ NghÞ ®Þnh sè 03/2001/N§-CP ngµy 11/01/2001 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 28/CP vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhµ níc, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam vµ mét sè Bé, ngµnh liªn quan, Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc nh sau: i. ®èi tîng ¸p dông. - Doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh theo LuËt doanh nghiÖp nhµ níc; - Doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých theo LuËt doanh nghiÖp nhµ níc (kÓ c¶ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ ho¹t ®éng theo ®óng qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 56/CP ngµy 02/10/1996 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 01 BKH/DN ngµy 29/01/1997 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t nhng cha cã quyÕt ®Þnh lµ doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých; - C¸c tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ ® îc phÐp ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô thuéc c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, §¶ng, ®oµn thÓ, c¸c Héi quÇn chóng, tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh. C¸c ®èi tîng trªn gäi chung lµ doanh nghiÖp nhµ níc. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých thuéc lùc lîng vò trang, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn vµ nguån kinh phÝ chñ yÕu tõ ng©n s¸ch Nhµ n íc, thùc hiÖn theo v¨n b¶n híng dÉn riªng. II. nguyªn t¾c chung. 1/ C¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp nhµ níc ®Òu ph¶i cã ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. §¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc x©y dùng trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng trung b×nh tiªn tiÕn cña doanh nghiÖp vµ c¸c th«ng sè tiÒn l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh. Khi thay ®æi ®Þnh møc lao ®éng vµ c¸c th«ng sè tiÒn l¬ng th× thay ®æi ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. 2/ TiÒn l¬ng vµ thu nhËp phô thuéc vµo thùc hiÖn khèi lîng s¶n phÈm, dÞch vô, n¨ng suÊt, chÊt lîng lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh.
 2. 2 3/ TiÒn l¬ng vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng ph¶i ®îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ trong Sæ l¬ng cña doanh nghiÖp theo mÉu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 238/L§TBXH-Q§ ngµy 8/4/1997 vµ Th«ng t sè 15/L§TBXH-TT ngµy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 4/ Quü khen thëng vµ quü phóc lîi cña doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo kho¶n 4 vµ 5, §iÒu 33, Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngµy 03/10/1996 cña ChÝnh phñ vµ NghÞ ®Þnh sè 27/1999/N§-CP ngµy 20/4/1999 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc (ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngµy 3/10/1996 cña ChÝnh phñ). 5/ Nhµ níc qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp th«ng qua viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc ¸p dông ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, sö dông quü tiÒn l¬ng vµ hÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng cña doanh nghiÖp. iii. x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. ViÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc tiÕn hµnh theo c¸c bíc sau: 1/ X¸c ®Þnh nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l - ¬ng. C¨n cø vµo tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc vµ chØ tiªu kinh tÕ g¾n víi viÖc tr¶ l¬ng cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch b»ng c¸c chØ tiªu sau ®©y ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng: a) Tæng s¶n phÈm (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi) b»ng hiÖn vËt; b) Tæng doanh thu (hoÆc tæng doanh sè); c) Tæng thu trõ tæng chi (trong tæng chi kh«ng cã l¬ng); d) Lîi nhuËn. ViÖc x¸c ®Þnh nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch theo c¸c chØ tiªu nªu trªn ph¶i b¶o ®¶m: - S¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ g¾n víi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh cña n¨m tríc liÒn kÒ; - Tæng s¶n phÈm b»ng hiÖn vËt ®îc quy ®æi t¬ng øng theo ph¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm h íng dÉn t¹i Th«ng t sè 14/L§TBXH-TT ngµy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi; - ChØ tiªu tæng doanh thu (hoÆc tæng doanh sè); tæng thu trõ (-) tæng chi kh«ng cã l¬ng ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngµy 03/10/1996 cña ChÝnh phñ, NghÞ ®Þnh sè 27/1999/N§-CP ngµy 20/4/1999 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn cña Bé Tµi chÝnh; chØ tiªu lîi nhuËn kÕ ho¹ch ®îc lËp ra trªn c¬ së kÕ ho¹ch (tæng thu trõ (-) tæng chi) vµ lîi nhuËn thùc hiÖn cña n¨m tríc liÒn kÒ.
 3. 3 2/ X¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. Quü tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Σ Vkh = [L®b x TLmindn x (Hcb + Hpc ) + Vvc ] x 12 th¸ng Trong ®ã: - Σ Vkh : Tæng quü l¬ng kÕ ho¹ch; - L®b : Lao ®éng ®Þnh biªn; - TLmindn: Møc l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lùa chän trong khung quy ®Þnh; - Hcb : HÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n; - Hpc : HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp l ¬ng b×nh qu©n ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng; - Vvc : Quü tiÒn l¬ng cña bé m¸y gi¸n tiÕp mµ sè lao ®éng nµy cha tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp. C¸c th«ng sè L®b, TLmindn, Hcb, Hpc vµ Vvc ®îc x¸c ®Þnh nh sau: a) Lao ®éng ®Þnh biªn (L®b). Lao ®éng ®Þnh biªn ®îc tÝnh trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp cña s¶n phÈm, dÞch vô quy ®æi. §Þnh møc lao ®éng tæng hîp ®îc x©y dùng theo quy ®Þnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng t sè 14/L§TBXH-TT ngµy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. b) Møc l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng (TLmindn). b.1. Møc l¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28/3/1997 cña ChÝnh phñ lµ møc l¬ng tèi thiÓu chung ®îc c«ng bè trong tõng thêi kú. KÓ tõ ngµy 01/01/2001 møc l¬ng tèi thiÓu chung ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp nhµ n íc ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§-CP ngµy 15/12/2000 cña ChÝnh phñ lµ 210.000 ®ång/th¸ng. Khi ChÝnh phñ ®iÒu chØnh l¹i møc l¬ng tèi thiÓu th× ¸p dông theo møc quy ®Þnh míi. b.2. HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm kh«ng qu¸ 1,5 lÇn so víi møc l ¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh ®Ó tÝnh vµo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cã nghÜa lµ, khi x©y dùng vµ ¸p dông ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, tuú theo c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ ®¹t ®îc theo quy ®Þnh, Nhµ níc cho phÐp doanh nghiÖp ®îc tÝnh hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm kh«ng qu¸ 1,5 lÇn møc l¬ng tèi thiÓu chung. T¹i thêi ®iÓm kÓ tõ 01/01/2001 trë ®i, phÇn t¨ng thªm ¸p dông kh«ng qu¸ 315.000 ®ång/th¸ng. b.3. Doanh nghiÖp ®îc ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm trong khung quy ®Þnh khi b¶o ®¶m thùc hiÖn ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Ph¶i lµ doanh nghiÖp cã lîi nhuËn. Lîi nhuËn n¨m sau kh«ng thÊp h¬n so víi n¨m tríc liÒn kÒ ®· thùc hiÖn;
 4. 4 - Thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ níc theo ®óng LuËt ®Þnh; Nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho ngêi lao ®éng ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh; - Ph¶i b¶o ®¶m tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n thÊp h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®îc tÝnh theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 06/2001/TT-BL§TBXH ngµy 29/01/2001 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi. Trêng hîp ®Æc biÖt, nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô träng yÕu mµ Nhµ níc cã quyÕt ®Þnh can thiÖp hoÆc giao nhiÖm vô thùc hiÖn chÝnh s¸ch æn ®Þnh thÞ trêng, nh vÒ gi¸, vÒ ®iÒu tiÕt cung, cÇu; t¨ng tû lÖ khÊu hao cao h¬n khung quy ®Þnh so víi n¨m tríc liÒn kÒ nh»m thu håi vèn nhanh, ®æi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt, kinh doanh, nªn kÕ ho¹ch lîi nhuËn thÊp h¬n lîi nhuËn thùc hiÖn n¨m tr íc liÒn kÒ hoÆc bÞ lç th× doanh nghiÖp vÉn ® îc phÐp ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. b.4. X¸c ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm so víi møc l¬ng tèi thiÓu: HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm ®îc x¸c ®Þnh nh sau: K®c = K1 + K2 Trong ®ã: - K®c : hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm; - K1 : hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng; - K2 : hÖ sè ®iÒu chØnh theo ngµnh. HÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng (K1): C¨n cø vµo cung cÇu lao ®éng, gi¸ thuª nh©n c«ng vµ gi¸ c¶ sinh ho¹t, hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng (K1) ®îc x¸c ®Þnh nh sau: HÖ sè ®iÒu 0,3 0,2 0,1 chØnh t¨ng thªm §Þa bµn §èi víi c¸c §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®Þa bµn thµnh phè lo¹i II, gåm: doanh ®ãng trªn ®Þa H¶i Phßng; Nam §Þnh; Vinh; HuÕ; nghiÖp bµn thµnh phè §µ N½ng; Quy Nh¬n; Nha Trang; ®ãng trªn Hµ Néi vµ §µ L¹t; Biªn Hoµ; Vòng Tµu; CÇn ®Þa bµn thµnh phè Hå Th¬ vµ thµnh phè H¹ Long, c¸c khu c¸c tØnh ChÝ Minh c«ng nghiÖp tËp trung. cßn l¹i Doanh nghiÖp ë trªn ®Þa bµn nµo th× ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh (K 1) theo ®Þa bµn ®ã. Trêng hîp, doanh nghiÖp cã c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®ãng trªn nhiÒu ®Þa bµn kh¸c nhau th× tÝnh b×nh qu©n gia quyÒn hÖ sè ®iÒu chØnh vïng theo sè lao ®éng ®Þnh møc cña c¸c ®¬n vÞ ®ãng trªn c¸c ®Þa bµn ®ã. HÖ sè ®iÒu chØnh theo ngµnh (K2):
 5. 5 C¨n cø vµo vai trß, vÞ trÝ, ý nghÜa cña ngµnh trong ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ vµ møc ®é hÊp dÉn cña ngµnh trong thu hót lao ®éng, hÖ sè ®iÒu chØnh theo ngµnh (K2) ®îc quy ®Þnh nh sau: - Nhãm 1 cã hÖ sè 1,2: + Khai th¸c kho¸ng s¶n (hÇm lß vµ lé thiªn); + LuyÖn kim; + DÇu khÝ; + C¬ khÝ chÕ t¹o c«ng cô, s¶n xuÊt ph ¬ng tiÖn vËn t¶i, ®¸nh b¾t h¶i s¶n, m¸y n«ng nghiÖp; + X©y dùng c¬ b¶n; + §iÖn; + S¶n xuÊt xi m¨ng; + Ho¸ chÊt c¬ b¶n; + VËn t¶i biÓn; + §¸nh b¾t h¶i s¶n ngoµi biÓn, vËn chuyÓn thu mua c¸ trªn biÓn; + §Þa chÊt, ®o ®¹c c¬ b¶n. - Nhãm 2 cã hÖ sè 1,0: + Trång rõng, khai th¸c rõng; + N«ng nghiÖp, thuû lîi; + ChÕ biÕn l©m s¶n, l©m nghiÖp kh¸c; + Thuû s¶n, ®¸nh b¾t c¸ níc ngät ...; + ChÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm; + Cao su; + S¶n xuÊt giÊy; + S¶n xuÊt dîc phÈm; + C¬ khÝ cßn l¹i; + Ho¸ chÊt cßn l¹i; + VËt liÖu x©y dùng, sµnh sø thuû tinh; + VËn t¶i hµng kh«ng, qu¶n lý ®iÒu hµnh bay; + VËn t¶i ®êng bé, ®êng s¾t, ®êng thuû; + DÞch vô hµng kh«ng, s©n bay; + DÞch vô hµng h¶i, hoa tiªu, b¶o ®¶m hµng h¶i, b¶o ®¶m ® êng s«ng ...; + N¹o vÐt s«ng, biÓn; trôc vít vµ cøu hé; + Duy tu b¶o dìng ®êng bé, ®êng s¾t; + §iÖn tö - tin häc; + Bu chÝnh - viÔn th«ng;
 6. 6 + Ng©n hµng th¬ng m¹i; + X¨ng dÇu; + DÖt, da, may ...; + In tiÒn; + DÞch vô vÖ sinh m«i trêng; cÊp tho¸t níc; + S¶n xuÊt kh¸c cßn l¹i; - Nhãm 3 cã hÖ sè 0,8: + Du lÞch; + B¶o hiÓm; + Th¬ng m¹i (gåm: th¬ng nghiÖp, xuÊt nhËp khÈu); + ChÕ t¸c vµ kinh doanh vµng b¹c, ®¸ quÝ; + V¨n ho¸ phÈm; + Giao th«ng, c«ng chÝnh ®« thÞ: vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng, qu¶n lý c«ng viªn, c©y xanh, vên thó, chiÕu s¸ng ...; + Xæ sè kiÕn thiÕt; + DÞch vô kh¸c cßn l¹i; C¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh ®îc quy ®Þnh, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh theo ngµnh (K 2) theo b¶ng trªn vµ tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Òu ¸p dông theo hÖ sè ®iÒu chØnh cña doanh nghiÖp. b.5. X¸c ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng: Sau khi cã hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tèi ®a (K ®c = K1 + K2), doanh nghiÖp ®îc phÐp lùa chän c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm trong khung cña m×nh ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ phï hîp víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, mµ giíi h¹n díi lµ møc l¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh (t¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn tõ ngµy 01/01/2001 lµ 210.000 ®ång/th¸ng) vµ giíi h¹n trªn ®îc tÝnh nh sau: TLmin®c = TLmin x (1 + K®c) Trong ®ã: - TLmin®c: TiÒn l¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh tèi ®a doanh nghiÖp ®îc phÐp ¸p dông; - TLmin : lµ møc l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc quy ®Þnh còng lµ giíi h¹n díi cña khung l¬ng tèi thiÓu; - K®c : lµ hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm cña doanh nghiÖp. Nh vËy khung l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lµ TLmin ®Õn TLmin®c. Doanh nghiÖp cã thÓ chän bÊt cø møc l¬ng tèi thiÓu nµo n»m trªn khung nµy, khi b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2 nªu trªn.
 7. 7 VÝ dô: Tæng c«ng ty B thuéc ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, cã 10 ®¬n vÞ trùc thuéc, trong ®ã cã 4 ®¬n vÞ víi sè lao ®éng ®Þnh møc lµ 2.000 ngêi n»m trªn ®Þa bµn cã hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng 0,1; 3 ®¬n vÞ víi sè lao ®éng ®Þnh møc lµ 1.500 ngêi n»m trªn ®Þa bµn cã hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng 0,2 vµ 3 ®¬n vÞ víi sè lao ®éng ®Þnh møc lµ 800 ng êi n»m trªn ®Þa bµn cã hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng 0,3 th× khung l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh nh sau: + HÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng (K1) cña doanh nghiÖp lµ: (0,1 x 2.000) + (0,2 x 1.500) + (0,3 x 800) K1 = ----------------------------------------------------------- = 0,17 2.000 + 1.500 + 800 + HÖ sè ®iÒu chØnh theo ngµnh (K2) cña doanh nghiÖp lµ: 1,0 thuéc ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. + HÖ sè ®iÒu chØnh chung (K®c = K1 + K2) cña doanh nghiÖp lµ: K®c = 0,17 + 1,0 = 1,17 + Giíi h¹n trªn cña khung l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lµ: TLmin®c = 210.000 x (1+ 1,17) = 455.700 ®ång/th¸ng + Khung l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lµ: 210.000 ®ång/th¸ng ®Õn 455.700 ®ång/th¸ng. Nh vËy, Tæng c«ng ty B cã thÓ lùa chän bÊt kú møc l¬ng tèi thiÓu nµo phï hîp víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng n»m trong khung tõ 210.000 ®ång/th¸ng ®Õn 455.700 ®ång/th¸ng khi b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh. b.6. §èi víi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2 nªu trªn, nÕu cã ®ñ hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh d íi ®©y th× trªn c¬ së hÖ sè ®iÒu chØnh tèi ®a ®· tÝnh theo tiÕt b.4, ®iÓm 2 nªu trªn, doanh nghiÖp ®îc bæ sung ®Ó hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l- ¬ng tèi thiÓu kh«ng qu¸ 2 lÇn so víi møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh, tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng: - KÕ ho¹ch lîi nhuËn x©y dùng cao h¬n tõ 5% trë lªn so víi lîi nhuËn thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ; - Do yªu cÇu c«ng viÖc thêng xuyªn ph¶i sö dông trªn 50% lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao trong tæng sè lao ®éng ®ang lµm viÖc theo c¸c lo¹i hîp ®ång lao ®éng trong doanh nghiÖp, bao gåm: + Viªn chøc qu¶n lý doanh nghiÖp; + Viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn ® îc xÕp ng¹ch tõ chuyªn viªn, kü s, kinh tÕ viªn hoÆc t¬ng ®¬ng trë lªn; + C«ng nh©n ®îc xÕp l¬ng tõ bËc 5 trë lªn ®èi víi thang l ¬ng 6 bËc vµ thang l¬ng 7 bËc; + C«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng chuyªn gia, nghÖ nh©n; c«ng nh©n viªn ®îc xÕp tõ bËc 4 trë lªn
 8. 8 ®èi víi b¶ng l¬ng 5 bËc vµ ®îc xÕp bËc l¬ng cã hÖ sè tõ 2,45 trë lªn ®èi víi c¸c b¶ng l¬ng cßn l¹i. PhÇn hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm trªn møc hÖ sè tèi ®a trong khung quy ®Þnh t¹i tiÕt b.4, ®iÓm 2, kh«ng ph©n biÖt theo vïng, ngµnh vµ kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thuéc doanh nghiÖp ®îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i xö lý ®iÒu kiÖn lîi nhuËn trong tr êng hîp ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2, môc III nªu trªn. c) HÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n (Hcb): C¨n cø vµo tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, tr×nh ®é c«ng nghÖ, tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt, chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ ®Þnh møc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n (Hcb) cña tÊt c¶ sè lao ®éng ®Þnh møc ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. d) HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp b×nh qu©n ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng (Hpc): C¨n cø vµo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vµ híng dÉn cña Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi, x¸c ®Þnh ®èi tîng vµ møc phô cÊp ®îc tÝnh ®a vµo ®¬n gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n phô cÊp b×nh qu©n (tÝnh theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn). HiÖn nay, c¸c kho¶n phô cÊp ®îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, gåm: phô cÊp khu vùc; phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm; phô cÊp tr¸ch nhiÖm; phô cÊp lµm ®ªm; phô cÊp thu hót; phô cÊp lu ®éng; phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ chÕ ®é thëng an toµn ngµnh ®iÖn. Lµm thªm giê lµ chÕ ®é tr¶ l¬ng, kh«ng ph¶i lµ phô cÊp, do ®ã kh«ng ®a vµo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. e) Quü tiÒn l¬ng cña viªn chøc qu¶n lý cha tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp (Vvc): Quü tiÒn l¬ng (Vvc) bao gåm quü tiÒn l¬ng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, cña bé phËn gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y V¨n phßng Tæng c«ng ty hoÆc C«ng ty, c¸n bé chuyªn tr¸ch §¶ng, ®oµn thÓ vµ mét sè ®èi tîng kh¸c (gäi chung lµ viªn chøc qu¶n lý), mµ tÊt c¶ c¸c ®èi tîng kÓ trªn cha tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp, hoÆc quü tiÒn l¬ng cña c¸c ®èi tîng nµy kh«ng ®îc trÝch tõ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña doanh nghiÖp. C¨n cø vµo sè lao ®éng ®Þnh biªn do Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi doanh nghiÖp cã Héi ®ång qu¶n trÞ) hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý quy ®Þnh, hÖ sè l¬ng cÊp bËc, chøc vô ®îc xÕp, c¸c kho¶n phô cÊp ®îc hëng cña viªn chøc qu¶n lý vµ møc l¬ng tèi thiÓu do doanh nghiÖp ®îc lùa chän nh híng dÉn nªu trªn, doanh nghiÖp tÝnh quü tiÒn l¬ng cña c¸c ®èi tîng nµy vµ ®a vµo quü tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l- ¬ng. Trêng hîp sè lao ®éng nµy ®· ®îc tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp hoÆc quü tiÒn l¬ng cña lao ®éng nµy trÝch tõ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn th× kh«ng ®îc céng quü tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸. Trªn c¬ së c¸c th«ng sè híng dÉn t¹i tiÕt a, b, c, d, e, ®iÓm 2 nªu trªn, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo híng dÉn t¹i ®iÓm 4, môc III díi ®©y. 3/ Ph¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng:
 9. 9 Sau khi x¸c ®Þnh ®îc tæng quü tiÒn l¬ng vµ chØ tiªu nhiÖm vô n¨m kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh, ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp ®îc x©y dùng theo 4 ph¬ng ph¸p: a) §¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm (hoÆc s¶n phÈm quy ®æi): Ph¬ng ph¸p nµy t¬ng øng víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh ®- îc chän lµ tæng s¶n phÈm b»ng hiÖn vËt (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi), th êng ®îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh lo¹i s¶n phÈm hoÆc mét sè lo¹i s¶n phÈm cã thÓ quy ®æi ®îc, nh: xi m¨ng, vËt liÖu x©y dùng, ®iÖn, thÐp, rîu, bia, x¨ng dÇu, dÖt, may, thuèc l¸, giÊy, vËn t¶i ... C«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ lµ: V®g = Vgiê x Tsp Trong ®ã: - V®g : §¬n gi¸ tiÒn l¬ng (®¬n vÞ tÝnh lµ ®ång/®¬n vÞ hiÖn vËt); - Vgiê : TiÒn l¬ng giê. Trªn c¬ së l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n, phô cÊp l¬ng b×nh qu©n vµ møc l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lùa chän, tiÒn l¬ng giê ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 197/CP ngµy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ. - Tsp : Møc lao ®éng cña ®¬n vÞ s¶n phÈm hoÆc s¶n phÈm quy ®æi (tÝnh b»ng sè giê-ngêi). b) §¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh trªn doanh thu: Ph¬ng ph¸p nµy t¬ng øng víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh ®- îc chän lµ doanh thu (hoÆc doanh sè) thêng ®îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô tæng hîp. C«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ lµ: ΣVkh V®g = -------------- ΣTkh Trong ®ã: - V®g : §¬n gi¸ tiÒn l¬ng (®¬n vÞ tÝnh ®ång/1.000 ®ång) - ΣVkh : Tæng quü tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch, ®îc tÝnh theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2, môc III nãi trªn; - ΣTkh : Tæng doanh thu (hoÆc doanh sè) kÕ ho¹ch, tÝnh theo ®iÓm 1, môc III nãi trªn; c) §¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh trªn tæng doanh thu trõ (-) tæng chi phÝ: Ph¬ng ph¸p nµy t¬ng øng víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh ®- îc chän lµ tæng thu trõ (-) tæng chi kh«ng cã l ¬ng, thêng ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp qu¶n lý ®îc tæng thu, tæng chi mét c¸ch chÆt chÏ trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc chi phÝ.
 10. 10 C«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ lµ: ΣVkh V®g = ---------------------------------------- ΣTkh - ΣCkh (kh«ng cã l¬ng) Trong ®ã: - V®g : ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng (®¬n vÞ tÝnh ®ång/1.000 ®ång) - ΣVkh: Tæng quü tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch, ®îc tÝnh theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2, môc III nãi trªn; - Tkh : Tæng doanh thu (hoÆc doanh sè) kÕ ho¹ch, tÝnh theo ®iÓm 1, môc III nãi trªn; - Σ Ckh: Lµ tæng chi phÝ kÕ ho¹ch (ch a cã tiÒn l¬ng), tÝnh theo ®iÓm 1, môc III nãi trªn. d) §¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh trªn lîi nhuËn: Ph¬ng ph¸p nµy t¬ng øng víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh ®- îc chän lµ lîi nhuËn, thêng ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp qu¶n lý ®îc tæng thu, tæng chi vµ x¸c ®Þnh lîi nhuËn kÕ ho¹ch s¸t víi thùc tÕ thùc hiÖn. C«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ lµ: ΣVkh V®g = --------------- ΣPkh Trong ®ã: - V®g : ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng (®¬n vÞ tÝnh ®ång/1.000 ®ång); - ΣVkh : Tæng quü tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch, ®îc tÝnh theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2, môc III nãi trªn; - ΣPkh : Lîi nhuËn kÕ ho¹ch, tÝnh theo ®iÓm 1, môc III nãi trªn. 4/ Quy ®Þnh viÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng trong doanh nghiÖp ®Ó tr×nh thÈm ®Þnh. C¨n cø vµo 4 ph¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng nªu trªn vµ c¬ cÊu tæ chøc, doanh nghiÖp tiÕn hµnh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh nh sau: a) §èi víi c¸c doanh nghiÖp cã c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc th× x©y dùng mét ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tæng hîp. b) §èi víi c¸c doanh nghiÖp võa cã c¸c thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, võa cã c¸c thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc mµ s¶n phÈm, dÞch vô ®a d¹ng, phøc t¹p, kh«ng thÓ quy ®æi ®Ó x©y dùng mét ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng tæng hîp th× cã thÓ x©y dùng mét sè ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng.
 11. 11 VÝ dô: Tæng c«ng ty cã 15 ®¬n vÞ thµnh viªn, trong ®ã cã 8 ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, 4 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã s¶n phÈm, dÞch vô quy ®æi ®îc vµ 3 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã s¶n phÈm, dÞch vô kh«ng quy ®æi ®îc th× viÖc tæ chøc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®Ó tr×nh duyÖt nh sau: - 8 ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc x©y dùng 1 ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, trong ®ã cã c¶ tiÒn l¬ng bé m¸y v¨n phßng Tæng c«ng ty, Héi ®ång qu¶n trÞ, §¶ng ®oµn thÓ ë TTæng c«ng ty; - 4 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã s¶n phÈm, dÞch vô quy ®æi ®îc x©y dùng 1 ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng; - 3 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã s¶n phÈm, dÞch vô kh«ng quy ®æi ® îc x©y dùng 3 ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng; Nh vËy, Tæng c«ng ty ph¶i x©y dùng 5 ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh. c) §èi víi c¸c doanh nghiÖp võa cã c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, võa cã c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc, nhng c¸c lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô trong doanh nghiÖp cã thÓ quy ®æi ® îc th× còng chØ x©y dùng mét ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tæng hîp. 5/ Giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng æn ®Þnh tõ 2 ®Õn 3 n¨m: Doanh nghiÖp b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y th× ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn, thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®Ó thùc hiÖn tõ 2 ®Õn 3 n¨m: - Kh¼ng ®Þnh ®îc kh¶ n¨ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh æn ®Þnh trong 2 ®Õn 3 n¨m; - Trong thêi h¹n tõ 2 ®Õn 3 n¨m, h»ng n¨m b¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2, môc III nªu trªn. - Mäi ph¸t sinh trong thêi h¹n ®îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. 6/ Tæng quü tiÒn l¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch: Tæng quü tiÒn l¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch kh«ng ph¶i ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng mµ ®Ó lËp kÕ ho¹ch tæng chi vÒ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp, ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Vc = Vkh + Vpc + Vbs + Vtg Trong ®ã: - Vc : Tæng quü tiÒn l¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch; - Vkh : Tæng quü tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l- ¬ng, ®îc híng dÉn tÝnh theo ®iÓm 2, môc III nãi trªn; - Vpc : Quü c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng kÕ ho¹ch vµ c¸c chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) kh«ng ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh (vÝ dô: phô cÊp thî lÆn; chÕ ®é thëng an toµn hµng kh«ng...); quü nµy tÝnh theo sè lao ®éng thuéc ®èi tîng ®îc hëng; - Vbs : Quü tiÒn l¬ng bæ sung theo kÕ ho¹ch chØ ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ®îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm. Quü tiÒn l¬ng bæ sung tr¶ cho sè lao ®éng theo kÕ ho¹ch kh«ng tham gia s¶n xuÊt nh ng ®îc h-
 12. 12 ëng l¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh, mµ khi x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng kh«ng ®îc tÝnh ®Õn, bao gåm: quü tiÒn l¬ng nghØ phÐp n¨m, nghØ viÖc riªng, nghØ lÔ, TÕt, nghØ theo chÕ ®é lao ®éng n÷,... theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng. - Vtg : Quü tiÒn l¬ng lµm thªm giê ®îc tÝnh theo kÕ ho¹ch, kh«ng vît qu¸ sè giê lµm thªm quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng. Quü tiÒn l ¬ng lµm thªm giê chØ ¸p dông ®èi víi nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh ngoµi kÕ ho¹ch mµ doanh nghiÖp ®· b¸o c¸o ®Ó x©y dùng vµ thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. IV. qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp. A. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc. 1/ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. a) Tríc th¸ng 4 h»ng n¨m, thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xÕp h¹ng ®Æc biÖt sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ mét sè ®¬n vÞ liªn quan cña Bé Tµi chÝnh; b) H»ng n¨m tæng hîp t×nh h×nh giao ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng; c) H»ng n¨m tæng hîp t×nh h×nh lao ®éng, tiÒn l¬ng, thu nhËp vµ n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng; d) Phèi hîp víi Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam thanh tra, kiÓm tra viÖc x©y dùng, thùc hiÖn ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc, c¸c TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 2/ §èi víi c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc. a) Tríc th¸ng 4 h»ng n¨m, thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn, kÕ ho¹ch lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý; b) Phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®èi víi c¸c Tæng c«ng ty thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 90/TTg ngµy 7/3/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ®îc xÕp doanh nghiÖp h¹ng ®Æc biÖt; c) T¨ng cêng, cñng cè bé phËn chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l¬ng ë cÊp Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc; Híng dÉn c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý thµnh lËp, cñng cè vµ t¨ng cêng chÊt lîng, sè lîng c¸n bé, viªn chøc bé phËn chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l ¬ng theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 980/L§TBXH-TL ngµy 24/3/1999 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi; d) Phèi hîp víi C«ng ®oµn ngµnh, nghÒ kiÓm tra viÖc x©y dùng, thùc hiÖn ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý.
 13. 13 e) ChËm nhÊt vµo th¸ng 5 h»ng n¨m, b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi t×nh h×nh giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch cho c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý vµ t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m tr íc vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp theo mÉu sè 1 vµ mÉu sè 2 kÌm theo Th«ng t nµy. 3/ Uû ban nh©n d©n TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o ®Ó Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi phèi hîp víi c¸c Së qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc: a) Tríc th¸ng 4 h»ng n¨m, thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn, kÕ ho¹ch lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n íc thuéc quyÒn qu¶n lý sau khi trao ®æi ý kiÕn víi c¬ quan tµi chÝnh ®Þa ph¬ng. b) Phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®èi víi c¸c Tæng C«ng ty thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 90/TTg ngµy 7/3/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ®îc xÕp h¹ng ®Æc biÖt (nÕu cã). c) T¨ng cêng, cñng cè bé phËn chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l¬ng ë cÊp Së qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc; Híng dÉn c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý thµnh lËp, cñng cè vµ t¨ng cêng chÊt lîng, sè lîng c¸n bé, viªn chøc bé phËn chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l ¬ng theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 980/L§TBXH-TL ngµy 24/3/1999 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi; d) Phèi hîp víi Liªn ®oµn Lao ®éng cÊp TØnh thanh tra, kiÓm tra viÖc x©y dùng, thùc hiÖn ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc ®Þa ph¬ng. e) ChËm nhÊt vµo th¸ng 5 h»ng n¨m, b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi t×nh h×nh giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch cho c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý vµ t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m tr íc vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng, thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp theo mÉu sè 1 vµ mÉu sè 2 kÌm theo Th«ng t nµy. B. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp. 1/ VÒ tæ chøc c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l¬ng: §Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ nhiÖm vô, yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý theo Bé LuËt lao ®éng vµ LuËt doanh nghiÖp nhµ níc; thùc hiÖn viÖc x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ ph©n phèi tiÒn l¬ng g¾n víi n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ngêi lao ®éng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thµnh lËp, cñng cè vµ t¨ng cêng chÊt lîng, sè lîng c¸n bé, viªn chøc bé phËn chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 980/L§TBXH-TL ngµy 24/3/1999 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, bè trÝ vµ båi d ìng viªn chøc cã ®ñ tr×nh ®é nghiÖp vô, chuyªn m«n thùc hiÖn c«ng viÖc theo yªu cÇu. 2/ VÒ chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng:
 14. 14 H»ng n¨m c¨n cø yªu cÇu, nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh, Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc) doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm: - LËp kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng b¸o c¸o Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi Tæng c«ng ty cã Héi ®ång qu¶n trÞ) hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý xem xÐt tríc khi thùc hiÖn, trong ®ã ®Æc biÖt coi träng viÖc tinh gi¶n lao ®éng gi¸n tiÕp; - TuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng trong ph¹m vi kÕ ho¹ch lao ®éng ®· ®îc thÈm ®Þnh; - ThÈm ®Þnh, ph©n bæ, giao kÕ ho¹ch lao ®éng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn; - Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc) doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh sè lao ®éng kh«ng cã viÖc lµm vµ lao ®éng kh«ng ®ñ viÖc lµm, cã ph¬ng ¸n bè trÝ, s¾p xÕp vµ gi¶i quyÕt døt ®iÓm tõng n¨m phï hîp kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp; gi¶i quyÕt mäi chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ®èi víi ngêi lao ®éng d«i d do tuyÓn dông vît qu¸ nhu cÇu s¶n xuÊt, kinh doanh b»ng c¸c nguån kinh phÝ cña doanh nghiÖp. Kh«ng h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi nµy vµo gi¸ thµnh hoÆc phÝ l u th«ng 3/ VÒ x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng: a) §èi víi doanh nghiÖp nhµ níc nãi chung: Gi¸m ®èc doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o x©y dùng vµ ®¨ng ký ®Þnh møc lao ®éng theo quy ®Þnh; x©y dùng kÕ ho¹ch lîi nhuËn, ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, b¸o c¸o Héi ®ång qu¶n trÞ (nÕu cã) hoÆc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý ®Ó thÈm ®Þnh. b) §èi víi doanh nghiÖp ®îc xÕp h¹ng ®Æc biÖt: Tæng gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o x©y dùng vµ ®¨ng ký ®Þnh møc lao ®éng theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 14/L§TBXH-TT ngµy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; x©y dùng kÕ ho¹ch lîi nhuËn, ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng b¸o c¸o Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc (nÕu lµ Tæng c«ng ty 90/TTg ®îc xÕp h¹ng ®Æc biÖt) xem xÐt, cã c«ng v¨n göi Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. C¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh vµ giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tríc th¸ng 4 n¨m kÕ ho¹ch. 4/ Thñ tôc hµnh chÝnh ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng: Theo ph©n cÊp vµ tæ chøc qu¶n lý, sau khi x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, doanh nghiÖp cã c«ng v¨n göi cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh vµ giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 nãi trªn. C«ng v¨n ph¶i göi kÌm c¸c biÓu sau: - BiÓu gi¶i tr×nh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo mÉu sè 3a vµ sè 3b; - §èi víi doanh nghiÖp cã nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn vµ cã nhiÒu ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng th× lËp biÓu tæng hîp ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo mÉu sè 4.
 15. 15 §¬n gi¸ tiÒn l¬ng sau khi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh hoÆc quyÕt ®Þnh, doanh nghiÖp ph¶i göi cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý ®Ó lµm c¨n cø quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng vµ x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ. 5/ B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp. ChËm nhÊt lµ th¸ng 4 n¨m kÕ ho¹ch, doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o cho cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp cña n¨m tr íc liÒn kÒ theo mÉu sè 5 kÌm theo Th«ng t nµy. c. x¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh. 1/ §iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn: a) C¸c chØ tiªu tæng s¶n phÈm hµng ho¸ (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi), tæng doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn thùc hiÖn ®îc x¸c ®Þnh theo quy chÕ tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngµy 3/10/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 27/1999/N§- CP ngµy 20/4/1999 cña ChÝnh phñ. Trong c¸c chØ tiªu nªu trªn, nÕu cã yÕu tè t¨ng hoÆc gi¶m do nguyªn nh©n kh¸ch quan, kh«ng tÝnh ®Õn khi x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng th× ph¶i lo¹i trõ khi x¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn. b) Tríc khi x¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ n íc, nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, lîi nhuËn thùc hiÖn vµ so s¸nh víi lîi nhuËn kÕ ho¹ch ® îc x¸c ®Þnh g¾n víi ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. NÕu lîi nhuËn thùc hiÖn thÊp h¬n lîi nhuËn kÕ ho¹ch ®îc x¸c ®Þnh g¾n víi ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2, môc III cña Th«ng t nµy th× doanh nghiÖp ph¶i trõ lïi quü tiÒn l ¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t 18/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC ngµy 31/12/1998 vµ Th«ng t 19/1999/TTLT-BL§TBXH-BTC ngµy 14/8/1999 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh. c) TrÝch mét phÇn lîi nhuËn t¨ng thªm ®Ó bæ sung vµo quü tiÒn l¬ng. Doanh nghiÖp khi quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn, nÕu b¶o ®¶m ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i tiÕt b.3, ®iÓm 2, môc III cña Th«ng t nµy mµ lîi nhuËn thùc hiÖn cao h¬n lîi nhuËn kÕ ho¹ch ® îc x¸c ®Þnh g¾n víi ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng th× doanh nghiÖp ®îc trÝch tèi ®a 60% phÇn lîi nhuËn t¨ng thªm sau khi ®· nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®Ó nép thuÕ thu nhËp bæ sung (nÕu cã), bï lç cña n¨m tríc ®èi víi c¸c kho¶n lç kh«ng ®îc trõ vµo lîi nhuËn tr- íc thuÕ, nép tiÒn thu vÒ sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc, trÝch lËp quü dù phßng nghiÖp vô (nÕu cã), phÇn cßn l¹i bæ sung vµo quü tiÒn l¬ng, tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng b×nh qu©n thùc tÕ thùc hiÖn cña doanh nghiÖp ®Ó ph©n phèi trùc tiÕp cho ng êi lao ®éng theo quy chÕ tr¶ l¬ng cña doanh nghiÖp vµ dù phßng quü tiÒn l¬ng cho n¨m sau. ViÖc x¸c ®Þnh lîi nhuËn thùc hiÖn cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 2/ X¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn: a) C¨n cø vµo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng do c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh nh sau:
 16. 16 Vth = (V®g x Csxkd) + Vpc + Vbs + Vtg Trong ®ã: - Vth : quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn; - V®g : ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng do cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý giao; - Csxkd: ChØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh theo tæng s¶n phÈm hµng ho¸ thùc hiÖn, hoÆc doanh thu (doanh sè) thùc hiÖn, hoÆc tæng thu thùc hiÖn trõ (-) tæng chi thùuc hiÖn (kh«ng cã tiÒn l¬ng), hoÆc lîi nhuËn thùc hiÖn víi chØ tiªu ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc giao; - Vpc : Quü c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) kh«ng ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ theo quy ®Þnh (vÝ dô: phô cÊp thî lÆn; chÕ ®é th ëng an toµn hµng kh«ng...), tÝnh theo sè lao ®éng thùc tÕ ®îc hëng cña tõng chÕ ®é. - Vbs : Quü tiÒn l¬ng bæ sung, chØ ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ® îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm. Quü tiÒn l¬ng bæ sung tr¶ cho thêi gian thùc tÕ kh«ng tham gia s¶n xuÊt ®îc hëng l¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh cña sè lao ®éng trong doanh nghiÖp, mµ khi x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng kh«ng tÝnh ®Õn, bao gåm: quü tiÒn l¬ng nghØ phÐp n¨m, nghØ viÖc riªng, nghØ lÔ, TÕt, nghØ theo chÕ ®é lao ®éng n÷, héi häp, häc tËp...... theo quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng; - Vtg: Quü tiÒn l¬ng lµm thªm giê ®îc tÝnh theo khèi lîng vµ sè giê thùc tÕ lµm thªm nhng kh«ng vît qu¸ quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng. b) C¸c doanh nghiÖp cha x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng vµ cha cã ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh hoÆc bÞ lç th× quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn ®îc x¸c ®Þnh theo sè lao ®éng thùc tÕ b×nh qu©n sö dông nh©n hÖ sè møc l¬ng b×nh qu©n cña doanh nghiÖp do cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý quyÕt ®Þnh vµ víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh. T¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn tõ ngµy 01/01/2001 lµ 210.000 ®ång/th¸ng. c) Sau khi quyÕt to¸n tµi chÝnh, nÕu quü l¬ng thùc hiÖn theo ®¬n gi¸ ®îc giao cao h¬n quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch theo ®¬n gi¸ ®îc giao th× phÇn chªnh lÖch ®îc trÝch lËp quü dù phßng cho n¨m sau nh»m æn ®Þnh thu nhËp cña ngêi lao ®éng trong trêng hîp s¶n xuÊt, kinh doanh gi¶m do nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng. Møc quü dù phßng do Gi¸m ®èc tho¶ thuËn víi Ban ChÊp hµnh c«ng ®oµn cïng cÊp quyÕt ®Þnh vµ kh«ng ® îc sö dông vµo môc ®Ých kh¸c. Tæng quü tiÒn l¬ng dù phßng h»ng n¨m tõ quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn cao h¬n quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch theo ®¬n gi¸ ®îc x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp vµ phÇn trÝch tõ lîi nhuËn t¨ng thªm quy ®Þnh t¹i tiÕt c, ®iÓm 1 nãi trªn kh«ng vît qu¸ 15% tæng quü l¬ng thùc hiÖn cña n¨m tríc liÒn kÒ. d. giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ quy chÕ ph©n phèi, tr¶ l¬ng trong doanh nghiÖp. 1/ Giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp:
 17. 17 C¨n cø vµo kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng do c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, trªn c¬ së c¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn cïng cÊp, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Gi¸m ®èc doanh nghiÖp (®èi víi doanh nghiÖp kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ), xem xÐt vµ giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng g¾n víi kÕ ho¹ch lîi nhuËn lµm c¬ së cho viÖc quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn (h¹ch to¸n ®éc lËp hoÆc phô thuéc). ViÖc giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cÇn chó ý néi dung sau: - §¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc giao ph¶i g¾n víi chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt; - HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cho tõng ®¬n vÞ thµnh viªn cã thÓ kh¸c nhau tuú vµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh nh ng kh«ng vît qu¸ hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tèi ®a lµ 1,5 lÇn hoÆc 2 lÇn so víi møc l¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh t¹i môc III Th«ng t nµy; - §îc trÝch lËp quü l¬ng dù phßng tèi ®a lµ 7% tæng quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch (ΣVkh) ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc giao nh»m ®iÒu chØnh vµ khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¶ doanh nghiÖp. Quü dù phßng nµy ph¶i ®îc ph©n bæ hÕt tríc khi quyÕt to¸n tµi chÝnh n¨m; - ViÖc giao ®¬n gi¸ vµ quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn khi tæng hîp l¹i kh«ng vît qu¸ ®¬n gi¸ vµ quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch do cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2/ Quy chÕ ph©n phèi vµ tr¶ l¬ng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn: a) C¨n cø vµo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc giao, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã toµn quyÒn ph©n phèi quü tiÒn l¬ng vµ tr¶ l¬ng g¾n víi n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cho tõng ®¬n vÞ, bé phËn vµ c¸ nh©n ng êi lao ®éng thuéc quyÒn qu¶n lý trªn c¬ së quy chÕ ph©n phèi, tr¶ l ¬ng do doanh nghiÖp x©y dùng theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 4320/L§TBXH-TL ngµy 29/12/1998 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. B¶n quy chÕ ph©n phèi, tr¶ l¬ng do c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn x©y dùng ph¶i ®îc tæ chøc C«ng ®oµn cïng cÊp tho¶ thuËn tr íc khi ban hµnh vµ phæ biÕn ®Õn tõng ngêi lao ®éng. Sau ®ã ®¨ng ký víi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Þa ph¬ng (nÕu doanh nghiÖp thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý) hoÆc víi cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng (nÕu doanh nghiÖp thuéc Trung ¬ng qu¶n lý). b) ViÖc quy ®Þnh tr¶ l¬ng cho tõng bé phËn, c¸ nh©n ngêi lao ®éng theo quy chÕ chñ yÕu phô thuéc vµo n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c, gi¸ trÞ cèng hiÕn cña tõng bé phËn, c¸ nh©n ng êi lao ®éng, kh«ng ph©n phèi b×nh qu©n. §èi víi lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao, giái, gi÷ vai trß vµ ®ãng gãp quan träng cho viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh cña ®¬n vÞ th× møc tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ph¶i ®îc tr¶ tho¶ ®¸ng. §èi víi lao ®éng lµm c«ng viÖc chuyªn m«n, nghiÖp vô, phôc vô gi¶n ®¬n, phæ biÕn th× møc l¬ng ®îc tr¶ cÇn c©n ®èi víi møc l¬ng cña lao ®éng cïng lo¹i trªn ®Þa bµn, kh«ng t¹o ra sù chªnh lÖch thu nhËp qu¸ bÊt hîp lý, g©y mÊt c«ng b»ng x· héi. Chªnh lÖch vÒ tiÒn l¬ng vµ thu nhËp gi÷a lao ®éng phôc vô, gi¶n ®¬n víi lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao, giái trong
 18. 18 néi bé ®¬n vÞ do ®¬n vÞ xem xÐt quy ®Þnh cho phï hîp, b¶o ®¶m chèng ph©n phèi b×nh qu©n. V. tæ chøc thùc hiÖn. 1/ C¨n cø néi dung híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc, c¸c TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c Së Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi chØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp, x©y dùng vµ ®¨ng ký ®Þnh møc lao ®éng, x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh ®óng néi dung vµ thêi h¹n. §èi víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, nÕu cã nguyÖn väng th× ® îc ¸p dông Th«ng t nµy sau khi ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ nhÊt trÝ. 2/ Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2001, thay thÕ Th«ng t sè 13/L§TBXH-TT ngµy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn ph¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhµ níc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, Uû ban nh©n nh©n c¸c TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi xem xÐt, gi¶i quyÕt.
 19. MÉu sè 1 Bé, ngµnh hoÆc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh Thµnh phè
 20. B¸o c¸o t×nh h×nh giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng N¨m:...... Sè Tªn ChØ tiªu nhiÖm vô n¨m kÕ Lao ®éng Tæng quü tiÒn l¬ng TiÒn l¬ng b×nh qu©n Quü tiÒn l¬ng, th- NSL§ b×nh qu©n TT doanh ho¹ch ®îc duyÖt ®Ó giao ®¬n ®Þnh biªn n¨m kÕ ho¹ch ®Ó giao ®¬n gi¸ ëng, phô cÊp ngoµi tÝnh theo doanh thu nghiÖp gi¸ tÝnh ®¬n gi¸ ®¬n gi¸ KH cña 1 CNVC tiÒn l¬ng S¶n Doanh Nép Lîi §îc §îc §îc duyÖt §îc duyÖt N¨m tríc N¨m nay N¨m tríc N¨m tnay N¨m tríc N¨m nay phÈm thu ng©n nhuËn duyÖt duyÖt n¨m tríc n¨m nay 1000®/th¸ng 1000®/th¸n (Tr.®) (Tr.®) (Tr.®/ (Tr.®/ (tÊn, hoÆc s¸ch n¨m tr- n¨m (Tr.®) (Tr.®) g ng,n¨m) ng,n¨m) m3, doanh Nhµ n- íc (ng- nay chiªc) sè íc êi) (ngêi) (Tr.®) (Tr.®) (Tr.®) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ....., ngµy.... th¸ng... n¨m.... Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký vµ ghi râ hä tªn, chøc vô) (Ký tªn, ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản