Thông tư 05/2001/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
66
lượt xem
8
download

Thông tư 05/2001/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2001/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trong xây đựng kế hoạch và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2001/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a b é  v¨n h o¸  th«ng tin S è  05/2001/TT­B V H T T   n g µ y  13 th¸ng 2 n¨ m  2001 H í ng d É n   a n  ch Ø   o  B ®¹ cu é c v Ë n  ® é n g   h o n g  trµ o "To µ n  d © n  ® o µ n  k Õ t x © y  d ù n g  ® ê i s è n g  p v¨n h o¸" trong x © y  d ù n g  k Õ  h o ¹ ch v µ  s ö  d ô n g   kinh p h Ý  t õ n g © n  s¸ch  N h µ  n íc Thihµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 235/1999/Q§­TTg  µy  12­ ng 23­ 1999  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  Ch ph v vi th l Ban  chØ  o  éc  Ën  ng  ®¹ cu v ®é phong  µo  tr "Toµn  ©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i sèng    d ® kxd ®ê   v¨n ho¸"; C¨n  C«ng    è  cø  v¨n s 3913/TC­ HCSN   µy  9­ ng 21­ 2000  ña  é   µi chÝnh   c BT  vÒ   Öc  vi tham      Õn  ù   gia ý ki D th¶o  Th«ng   íng  Én  ç  î th d h tr  kinh phÝ   õ ng©n     t  s¸ch thùc hiÖn      phong  µo"Toµn  ©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i sèng    tr   d ® kxd ®ê   v¨n ho¸";  sau      æi  íiBé   µi chÝnh, Bé   khitrao ® v  T     V¨n    ho¸ Th«ng    íng  Én  Öc  ©y   tinh d vi x dùng  Õ   ¹ch vµ  ö  ông  k ho   s d kinh phÝ  õ ng©n    t  s¸ch Nhµ   íccho    n  Ban chØ  o  ®¹ phong  µo,cô  Ó    tr   th nh sau:   I. g u yªn t ¾ c c h u n g  n 1­ Phong  µo "Toµn  ©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i sèng      tr   d ® kxd ®ê   v¨n ho¸"lµcuéc     vËn  ng  ®é mang    Üa  Ýnh  Þ­   éis©u  ¾c  íi ý ngh ch tr x∙h   s v quy    ín, m« l   nh»m   y   ®È m¹nh  tuyªntruyÒn    ôc  ùc hiÖn  Ö m   ô        gi¸od th   nhi v v¨n ho¸ trong thêikú  íi,gi¸o   m    dôc  ñ  Üa  ch ngh yªu  íc vµ  ñ  Üa    éig ¾n   Òn víiphong  µo thi®ua   n   ch ngh x∙ h   li     tr     yªu nícvµ  ù      s nghiÖp  c«ng  nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  íc. ho¸,hi ®¹     n Phong  µo"Toµn  ©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i sèng    tr   d ® kxd ®ê   v¨n ho¸"do    é,   c¸cB   Ban, ngµnh,®oµn  Ó        th ë Trung  ng  µ    a  ¬ng  chøc  ùc hiÖn,® ­ ¬ v c¸c®Þ ph tæ  th     îc ng©n    s¸ch  µ   íc hç  îkinh phÝ   Nh n   tr    cho    ¹t®éng  c¸c ho   chØ   o, th«ng    ®¹   tin, tuyªntruyÒn,kiÓm    «n  c      tra, ® ®è khen  ëng. th 2­ Ng ©n     s¸ch Nhµ   íchç  î   n   tr  cho    ¹t®éng    ùc hiÖn    Öm   c¸c ho   ®Ó th   c¸c nhi vô  ¹ §iÓm  theo nguyªn t¾c  ©n  Êp  ©n  t  i 1      ph c ng s¸ch Nhµ  íchiÖn  µnh.   n  h ­ Ng ©n     s¸ch Trung  ng  ç  î   ¬ h tr  kinh phÝ    cho    ¹t®éng  ña  c¸c ho   c Ban  chØ   ®¹o Trung  ng  µ  ¹t®éng  c¸c Ban  ¬ v ho   do    chØ   o  ña    é,  ®¹ c c¸c B Ban,  µnh, ng   ®oµn  Ó  th Trung  ng  ùc hiÖn. ¬ th   ­ Ng ©n    s¸ch ®Þa  ¬ng  ç  î   ph h tr kinh phÝ    cho  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  chØ  o  ®¹ c¸c cÊp    tØnh, thµnh  è; quËn,  Ön,  Þ      êng, thÞ  Ên  µ    ph   huy th x∙;x∙,ph   tr v Ban  chØ  o  c¸cSë, ban,ngµnh,®oµn  Ó ë  a  ¬ng  chøc  ùc hiÖn. ®¹ do          th   ®Þ ph tæ  th   3.   Õ   ¹ch    K ho kinh phÝ   ç  îhµng    h tr  n¨m  i  íiho¹t®éng  ña    ®è v     c c¸c Ban   chØ  o    é, ban,ngµnh,®oµn  Ó  Ïdo  ®¹ c¸c B       th s   Ban  chØ  o  ®¹ Trung  ng  Ëp  µ  ¬lv göiBé   µi chÝnh    T  tæng  îp   h  trong dù    ©n    to¸nng s¸ch Trung  ng  ×nh Ch Ýnh    ¬ tr   phñ  phª  Öt  µ  îc bè  Ý trong dù  duy v ®   tr     to¸n ng©n    s¸ch giao cho    é,  c¸c B ban,  ngµnh, ®oµn  Ó    th Trung  ng. K Õ   ¹ch  ¬   ho kinh phÝ  ç  î i víiho¹t®éng  ña    h tr        ®è c c¸c Ban    chØ   o  Êp  ®¹ c tØnh, thµnh  è; quËn, huyÖn,  Þ      êng, thÞ    ph     th x∙;x∙,ph   trÊn  µ    v c¸c Ban  chØ   o  ña     ë,  ®¹ c c¸c S ban, ngµnh, ®oµn  Ó  ¹        th t ic¸c tØnh,   thµnh  è  Ban  ph do  chØ  o  Ëp vµ  öiSë  µichÝnh  Ët    ®¹ l   g   T   V gi¸tæng  îp trong dù  h   
  2. 2 to¸n ng©n    s¸ch tØnh, thµnh  è  ×nh  û     ph tr U ban  ©n  ©n,  éi  ng  ©n   nh d H ®å Nh d©n  tØnh, thµnh  è    ph phª  Öt  µ  è  Ý trong dù    ©n  duy v b tr     to¸n ng s¸ch giao      cho chÝnh  Òn    Êp; cho    ë, ngµnh,®oµn  Ó  µ  öicho  quy c¸cc   c¸cS     th v g   Ban chØ  o  ®¹ Trung  ng    ¬ ®Ó tæng  îp b¸o    é   µi chÝnh  ù      ©n  h   c¸o B T   d to¸nching s¸ch Nhµ   íc   n  cho phong  µo"Toµn  ©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i sèng    ãa". tr   d ® kxd ®ê   v¨n h Ban  chØ   o  ®¹ phong  µo "Toµn  ©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i  èng    tr   d ® kx d ®ê s v¨n hãa"       Êp  ã    ë c¸c c c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý,sö  ông  l  d kinh phÝ  îchç  î   ®   tr  theo  Õ   ch ®é     ªutµichÝnh  Ön  µnh. Cuèi quý, cuèin¨m  µ  Õt  óc c¸c ®ît vËn  chiti     hi h         v k th       ®éng, c¸c Ban     chØ  o  ®¹ ph¶iquyÕt      to¸nkinh phÝ   ∙  ö  ông  ïng  Õt      ®sd c quy to¸n quý,n¨m  ña  ¬    c c quan,®¬n  Þ,®oµn  Ó  öic¬    v  th g   quan  µichÝnh  ïng cÊp  t  c  theo  ®óng  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h ii. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó   q 1.Néi dung       chicho  phong  µo"Toµn  ©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i sèng  tr   d ® kxd ®ê   v¨n hãa":     a)      Chi cho    ¹t®éng  ña  c¸c ho   c Ban chØ  o  ®¹ Trung  ng  µ  ¬ v Ban chØ  o  ®¹ c¸ccÊp    a  ¬ng:   ë ®Þ ph ­ Chi cho c«ng    t¸c chØ   o  äc  Ëp, thùc  Ön  Õ   ¹ch  iÓn  ®¹ h t   hi k ho tr khai   phong  µo  µn  ©n   oµn  Õt  ©y  ùng  i  èng  tr To d ® kx d ®ê s v¨n ho¸, ch¬ng  ×nh   tr   c«ng    ña  t¸cc Ban  chØ  o ®¹ ­ Chi cho     c«ng    t¸cth«ng    tintuyªntruyÒn,cæ   ng, inÊn  µiliÖu nh»m       ®é     t     lµm cho    Çng  ípx∙ héinhËn  c¸c t l     thøc  y    ¬n  ôc  ch, yªu  Çu...cña ®Ç ®ñ h m ®Ý  c   phong  µo,tõ ®ã   tr     huy  ng  «ng  ¶o  ©n  ©n  Ých  ùc  ®é ® ® nh d t c tham    gia phong  trµonµy.   ­ Chi cho    tgiao ban,kiÓm      ¬  Õt,tæng  Õt    ua, khen     c¸c ®î       tra,chis k   k thi®   th ng    tvËn  ng  µ  ç  î ©y  ùng  iÓn  ×nh,m«   ×nh. ë c¸c®î   ®é v h tr  xd ® h  h   b) Chi cho    ¹t®éng  ña     c¸c ho   c Ban chØ  o    é, Ban, ngµnh  µ  oµn   ®¹ c¸c B     v® thÓ: ­Chi cho     c«ng    t¸cchØ  o,tr ÓnkhaikÕ   ¹ch thùc hiÖn  ®¹   i     ho     phong  µo. tr ­ Chi cho     c«ng    t¸cth«ng    tin,tuyªntruyÒn      ng  ©n  ©n    ®Ó ph¸t®é nh d tham   giaphong  µo.   tr ­Chi cho     c«ng    Óm    «n  c, tæ  t¸cki tra,® ®è   chøc  ùc hiÖn  th   phong  µo. tr ­ Chi s¬  Õt,tæng  Õt    ua    k  k thi® khen  ëng    th c¸c phong  µo cô  Ó  µ  ç  tr   th v h trî   iÓn  ×nh   ® c¸c h chØ  o  iÓ m.  ®¹ ® + §èivíi      phong  µocña    tr   c¸cBan  chØ  o    é, ngµnh,®oµn  Ó     ®¹ c¸cB     th ;c¸c Ban chØ   o  ®¹ phong  µo c¸c tØnh, thµnh  è  îc tæ  tr       ph ®   chøc  éi nghÞ   ¬  Õt  h  sk hµng n¨m  µ  éinghÞ  Óu  ¬ng  µnh  Ých  n¨m  lÇn. vh  bi d th t 3  1  +   èi víim çi  éc  Ën  ng  t  Êt  îc tæ  §   cu v ®é ®é xu ®   chøc  Héi  1  nghÞ     ph¸t ®éng  éc  Ën  ng  µ  Héi nghÞ  cu v ®é v 1    tæng  Õt. k  ­ Chi khen  ëng     th cho    Ëp  Ó,c¸ nh©n  ã  µnh  Ých  c¸c t th     c th t trong c¸c cuéc     vËn  ng. ®é ­C¸c    kho¶n    chikh¸c(nÕu  ã).   c
  3. 3 2.LËp,chÊp  µnh,quyÕt to¸nkho¶n  ç  î õng©n    µ  íc     h      h tr    t s¸chNh n ViÖc  Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n  l  h v quy     s¸ch Nhµ   íc® îcthùc hiÖn    n      theo  híng dÉn  ¹ Th«ng   è    t i ts 103/1998/TT­ BTC   µy  7­ ng 18­ 1998  ña  é  µichÝnh  ­ c BT  h íngdÉn  Öc  ©n  Êp  Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n    µ  íc.   vi ph c l   h v quy     s¸chNh n a) §èivíi      Ban  chØ  o  ®¹ Trung  ng  ¬ Cïng  íi Öc  ©y  ùng  ù    v  vi x d d to¸nkinh phÝ  ©n    ng s¸ch cho    n¨m  sau,Bé      V¨n ho¸ Th«ng    êng  ùcBan    tin(th tr   chØ  o) x©y  ùng  ù    ®¹   d d to¸nkinh phÝ  ç  î     h tr  cho nh÷ng  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  chØ  o  Êp  ®¹ c Trung  ng    ¬  ë  ¬ trªnc s tæng  îp dù    h   to¸n chi cña    Ban  chØ   o  ®¹ Trung  ng  µ  ¬ v Ban  chØ   o  ®¹ phong  µo cña  tr   c¸c  é, B  ngµnh,®oµn  Ó  öiBé  µichÝnh  µ  èng  Êt víi é  µichÝnh  ù    ç    th g   T   v th nh     T   B d to¸nh trî  cho  ÷ng  ¹t®éng  ña  nh ho   c Ban  chØ  o    a  ¬ng    ¬  ë  ®¹ c¸c®Þ ph trªnc s tæng  îph  dù      ña  to¸nchic Ban  chØ  o    ®¹ c¸ctØnh,thµnh  è  ×nh Quèc  éi,ChÝnh  ñ    ph tr   h  ph phª  Öt  µ  è  Ý trong dù    ©n  duy v b tr     to¸nng s¸ch hµng    n¨m giao cho    é, Ban,   c¸c B     ngµnh, ®oµn  Ó  Trung  ng  µ    th   ¬ v trong dù    ©n    to¸nng s¸ch hµng    n¨m  giao cho    c¸ctØnh,thµnh  è.     ph b) §èivíi      Ban  chØ  o    é, ban,ngµnh  µ  oµn  Ó  ®¹ c¸cB     v® th Trung  ng  ¬: Hµng  n¨m  ïng  íiviÖc  ©y  ùng  ù  c v  x d d to¸n kinh  Ý   ©n    ph ng s¸ch  ña  ¬  cc quan  cho n¨m sau,Ban    chØ  o  ña    é,   ®¹ c c¸cB  ban,ngµnh  µ  oµn  Ó    v® th Trung  ¬ng  ©y  ùng  ù    xd d to¸ntheo    éidung      íng dÉn  ¹ M ôc      Ó m     c¸c n   chitiªuh   ti   II­ §i 1, kho¶n  Th«ng   è  b  ts 103  ña  é   µi chÝnh  öiBé   c BT  g   V¨n  ãa­ h Th«ng    êng  tin(Th trùc Ban    chØ   o  ®¹ Trung  ng)  µ  é   µi chÝnh    ¬ vBT  ®Ó tæng  îp  µo  ù  h v d to¸n   ng©n  s¸ch tr×nh Ch Ýnh  ñ,Quèc  éiphª duyÖt.     ph   h    c)§èivíi      Ban  chØ  o    Êp  ®¹ c¸cc tØnh,thµnh  è  ùcthuécTrung  ng   ph tr     ¬ Hµng  n¨m,  ïng  íiviÖc  ©y  ùng  ù    c v  xd d to¸ncho  n¨m sau,c¸c Së       V¨n   ho¸ Th«ng    tin(hoÆc  êng  ùc Ban  Th tr   chØ   o  ®¹ phong  µo Toµn  ©n  oµn  Õt  tr   d ® k x©y  ùng  i  èng  ho¸)cÊp  d ®ê s v¨n    tØnh, thµnh  è    ¬  ë  ù    ph trªnc s d to¸n chicña     Ban  chØ  o    ë, Ban, ngµnh,®oµn  Ó  ©y  ùng  ù    ®¹ c¸c S       th x d d to¸nkinh phÝ    theo  c¸cnéidung      íng dÉn  ¹ M ôc      Ó m        chitiªuh   t  i II­ §i 1,kho¶n  Th«ng   è  b  ts 103  ña  c Bé   µi chÝnh, tæng  îp  T    h chung  µo  ù    v d to¸n kinh phÝ   ña  n  Þ  öi Së   µi   c ®¬ v g   T   chÝnh  Ët    ¬   V gi¸.C quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp  µo  ù  h v d to¸n chi   ng©n  s¸ch b¸o    éi ®ång  ©n  ©n, UBND     c¸o H   Nh d   tØnh,thµnh  è    Öt.   ph phª duy d)  èi víiBan  §   chØ   o  Êp  Ën, huyÖn,  Þ    µ  Êp    êng, thÞ  ®¹ c qu   th x∙ v c x∙ ph   trÊn C¨n  vµo  éidung      ôc  ­iÓm    Çn  cña  cø  n  chië M II§ 1,ph a  Th«ng   µy,Thêng  tn   trùc Ban    chØ   o  Êp  Ën, huyÖn,  Þ    µ  Êp    êng, thÞ  Ên  ©y  ®¹ c qu   th x∙ v c x∙,ph   tr x dùng  ù    d to¸nkinh phÝ    cho  ¹t®éng  ña  ho   c ban  chØ  o  öic¬  ®¹ g   quan  µichÝnh  T  cïng  Êp    c ®Ó b¸o  Héi  ng  ©n   ©n,  û   c¸o  ®å Nh d U ban  ©n   ©n  ïng  Êp    Nh d c c phª duyÖt. ®)  èivíi   ¹t®éng  t  Êtcña  §     ho   c¸c ®é xu   Ban  chØ  o  ®¹ C¨n  vµo  cø  chØ   o  ña  ®¹ c §¶ng, ChÝnh  ñ  i  íic¸c ho¹t®éng  t    ph ®è v       ®é xuÊt,néidung         chitiªucho  phong  µo sÏ® îcx©y  ùng  tr       d theo  íng dÉn  ¹ M ôc   h  ti  II­ §iÓ m        1, kho¶n  Th«ng   b  t103  ña  é  µichÝnh.Ban  c BT    chØ  o  ®¹ phong  µo tr   c¸c cÊp  Ëp  ù    l d to¸n bæ     sung  öi c¬  g   quan  µichÝnh  ïng  Êp. C¬   t  c c   quan  µi t  chÝnh  ïng  Êp  c c xem   Ðt  Þp  êivµ  ×nh  Êp  ã  Èm   Òn  Öt    xk th   tr c c th quy duy bæ sung  kinhphÝ  ç  î   h tr  kinhphÝ    cho  phong  µonµy. tr  
  4. 4 III.t æ  c h ø c th ù c hi Ö n     Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ý,¸p  ông  õ n¨m  ©n   t n c hi l     k t  k  d t  ng s¸ch 2001. Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ã      qu¸ tr       c kh kh¨n víng m ¾ c,    Þ      ®Ò ngh c¸c Bé,  µnh, ®oµn  Ó      ng   th ë Trung  ng  µ  a   ¬ng  ¬ v ®Þ ph ph¶n s¸nh  Þp  êivÒ   k th   Bé V¨n    ho¸ Th«ng    é  µichÝnh    èihîp gi¶i tin, T   B ®Ó ph       Õt. quy
Đồng bộ tài khoản