Thông tư 06/LB-TT của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
83
lượt xem
2
download

Thông tư 06/LB-TT của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/LB-TT của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/LB-TT của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t Liªn b é  L a o  ® é n g  ­  h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi ­ T µ i c h Ý n h T s è 06/LB­T T  n g µ y  28 th¸ng 2 n¨ m  1997 h í ng d É n  c h Õ  ® é b åi  ì ng ® è i  íi d v  c«n g  n h © n, viªn ch øc  m é t s è   g µ n h, n n g h Ò   Æ c  bi Ö t  ® trong  c¸c d o a n h  n g hi Ö p Thi hµng    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 611/TTg  µy  ng 4/9/1996  ña  ñ íng  Ýnh   c Th t Ch phñ  Ò   Õ     åi dìng  i  íic«ng  ©n,    v ch ®é b   ®è v   nh viªnchøc  ét  è  µnh, nghÒ   m s ng   ® Æc   Öttrong doanh  bi     nghiÖp;sau      æi    Õn  íi   é, ngµnh  ªn   khitrao® ý ki v   B   c¸c li   quan; Liªn bé      Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ­ Tµi chÝnh  íng  Én  ùc  v X∙        h d th hiÖn    nh sau: I. h Õ  ® é  ¨n ® Þ n h  lî ng:  C 1.§èit ng:    î §èi t ng  ëng  Õ     ®Þnh îng   î h ch ®é ¨n  l theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 611/TTg  µy  ng 4/9/1996  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  µ nh÷ng  êi th ng  c Th t   ph l   ng   ê xuyªn,   trùctiÕp lµm        c¸cc«ng  Öc  ô  Ó    vi c th nh sau: Møc  I: ­ Tæ   i   l¸ m¸y    bay bao  å m:    Ýnh, l¸ phô, dÉn  êng  µ  ¬  í trªn g L¸ich  i     ® v c gi i     kh«ng,xÕp ¬ng    l theo  b¶ng ¬ng  l c«ng  ©n, viªnchøc  µng  nh    h kh«ng  ©n  ông  d d (B  11) ­ Thî lÆn  êng     th xuyªn lÆn  ôc  ô      ph v c¸c c«ng  ×nh dÇu  Ý, giao th«ng, tr   kh       thñy lî , . Õp ¬ng    i .. x l theo b¶ng ¬ng  îlÆn.(B    l th    12) ­  C«ng  ©n,    nh viªn chøc  µu  Ón  Ën    i  íc ngoµi,xÕp ¬ng  t bi v t¶i® n     l theo  b¶ng ¬ng  µu vËn    Ón  2); l t  t¶ibi (B  ­C«ng  ©n, viªnchøc  µu vËn    nh    t  chuyÓn  ñy s¶n    Ón  ã  th   trªnbi c c«ng  Êt su   tõ800    søc  ùa  ëlªn, Õp ¬ng  ng tr     x l theo b¶ng ¬ng  µu vËn    l t  chuyÓn  µ    v thu mua   c¸trªnbiÓn  9);    (B  ­  C«ng  ©n,    nh viªn chøc  µu  t cøu  é, cøu  ¹n    Ón, xÕp ¬ng  h  n trªnbi   l theo  b¶ng ¬ng  µu trôcvítvµ  l t       cøu  é  7). h (B  Møc  : II ­ C«ng  ©n  ©y  ùng  µ    nh xd v khaith¸cthan    Ç m     Õp ¬ng     ëh lß,x l theo  thang  l ng  ¬ khaith¸cm á   Ç m     5);   h lß(A  ­C«ng  ©n, viªnchøc  µu vËn    Ón,kÓ   tµu chuyÓn      Ón,   nh    t  t¶ibi   c¶    t¶itrªnbi   xÕp ¬ng  l theo b¶ng ¬ng  µu vËn    Ón  2);   l t  t¶ibi (B  ­ C«ng  ©n,      nh viªnchøc  µu  ¸nh  ¾t    t® b h¶is¶n    Ón, xÕp ¬ng  trªnbi   l theo  b¶ng ¬ng  µu ®¸nh  ¸nh    Ón  8); l t  ® c¸bi (B 
  2. 2 ­ C«ng  ©n,  nh viªn chøc  µu  Ën    tv chuyÓn  µng  ñy  h th s¶n    Ón  ã  trªn bi c c«ng  Êt díi su     800  søc  ùa,xÕp ¬ng  ng   l theo  b¶ng ¬ng  µu vËn  l t  chuyÓn  µ    v thu mua      Ón  9); c¸trªnbi (B  ­ C«ng  ©n, viªnchøc  µu c«ng  ×nh biÓn,xÕp ¬ng  µu n¹o  Ðt biÓn    nh    t  tr     l t  v  theo b¶ng ¬ng  µu c«ng  ×nh (B    l t  tr   6); ­ C«ng  ©n, viªnchøc  µu trôcvítngoµibiÓn,xÕp ¬ng    nh    t         l theo  b¶ng ¬ng  l tµu trôcvítvµ        cøu  é  7); h (B  ­ C«ng  ©n,      nh viªnchøc    µu  a   Ët lý,nghiªncøu  Ón, xÕp ¬ng  c¸c t ®Þ v       bi   l theo b¶ng ¬ng  µu  Ën    Ón  2)  µ  l t v t¶ibi (B  v b¶ng ¬ng  l khoa  äc    ü  Ët(13) h ­ k thu     theo NghÞ   nh  ­CP   µy    ®Þ 25   ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph ­ C«ng  ©n,      nh viªnchøc  µu  é  èng,tµu  Þch  ô  Çu  Ý  Ón,xÕp ­ t ht  d vd kh bi   l ¬ng theo b¶ng ¬ng  µu vËn    Ón  2);hoa    l t  t¶ibi (B    tiªuc¶ng  Ón,xÕp ¬ng  bi   l theo  b¶ng ¬ng  l hoa    3); tiªu(B  ­ C«ng  ©n, viªnchøc  µm  Öc      µn    nh    l vi ë c¸c d khoan    Ón  ×m  Õm,  trªnbi (t ki th¨m    dß, khaith¸cdÇu  Ý),xÕp ¬ng     kh   l theo thang ¬ng  Çu  Ý  3) vµ    l d kh (A    b¶ng  l ng  ¬ viªn chøc    chuyªn m«n, nghiÖp  ô,  õa  µnh  ôc  ô    v th h ph v ë c¸c doanh  nghiÖp; KiÓ m       so¸tviªnkh«ng u  Êp    , ItiÕp viªnhµng  l c I,II    II ;     kh«ng  ©n  ông  ùc d d tr   tiÕp  ôc  ô  µnh  ph v h kh¸ch,hµng          ho¸ trªnc¸c chuyÕn bay,xÕp ¬ng    l theo b¶ng  l ng  ¬ c«ng  ©n, viªnchøc  µng  nh    h kh«ng  ©n  ông  11). d d (B  Møc  I II : ­ C«ng  ©n  n  ång  Ó  c«ng  ©n    nh ®Ì lu (k c¶  nh thay,th¶ phao     b¸o  Öu    hi trªn luång  õ cöa  Ón  µo  t  bi v c¶ng  Ón),®Ìn  ¶o,  Õp ¬ng  bi   ® x l theo b¶ng ¬ng  l c«ng  nh©n    ¹m ®Ìn  c¸ctr   s«ng,®Ìn  Ón  4);   bi (B  ­ C«ng  ©n,      nh viªnchøc    µnh, nghÒ   c¸c ng   trong thêigian  o   c, chôp     ® ®¹   ¶nh  µng  h kh«ng  µnh  Ëp  th l b¶n  ;  o  c  µnh  Ëp  ®å ® ®¹ th l b¶n    a   ×nh  ¸y  ®å ®Þ h ® biÓn. 2.Møc  nh îng ® îchëng:   ®Þ l   Theo  møc  íi y: 3  d  ®© M Æt   µng  h §¬n  §Þnh îng  l trong  ét  m th¸ng    nh  îng ®Þ l vÞ  Ýnh t Møc   I Møc   II Møc   I II 1.G¹o   kg 24 24 24 2.ThÞt,mì    ¹     c¸clo i ­ 6 4 3 3.C¸   ­ 4 3 2 4.Rau   ­ 10 10 10 5.§Ëu,võng,l¹c       ­ 3 2 2 6.Trøng   qu¶ 15 10 10 7.§êng   kg 3 3 3
  3. 3 8.S÷a  Æc   ® hép 3          2 2 9.ChÌ   kg 1 0,5 0,5 10.N ícm ¾ m    lÝt 1,5 1,5 1,5 11.B¸nh,kÑo     kg 3 2 2 12.Hoa    qu¶ kg 10 5 5 13.Gia  Þ,phô  Ý   v  ph %    trªntæng    Þc¸c gi¸tr     15% 10% 10% m Æt   µng  nh îng h ®Þ l  trªn Ch Êt îng vµ      Æt   µng  nh îng lµ nh÷ng  Æt   µng  l   gi¸c¸c m h ®Þ l    m h th«ng  ­ th êng  Ýnh  t theo    gi¸c«ng  è  ña  µnh  èng  trªn®Þa   µn  b c ng th kª    b doanh  nghiÖp  ®ãng  ¹ thêi®iÓ m     t    i chitr¶. §èi t ng  îc hëng  Õ     ®Þnh  îng   î ®   ch ®é ¨n  l ph¶i ®ãng    30%  møc   Òn    ti ¨n ®Þnh îng theo quy  nh  l    ®Þ trªn. 3.C¸ch  Ýnh  ëng  nh îng:   t h ®Þ l ­ Tiªu chuÈn  nh îng  µng      ®Þ lh th¸ng ® îc tÝnh     theo møc     µn  µnh  ®é ho th ®Þnh  møc  hoÆc  b¶o  ¶m   êigian    ng    Èn  ® th   lao ®é tiªuchu trong th¸ng.N Õ u     hoµn  µnh  µ  µn  µnh  ît®Þnh  th v ho th v  møc    ng  lao ®é hoÆc  b¶o  ¶m   êigian  ® th   lao ®éng    Èn  × ® îchëng      Èn  nh îng cña  th¸ng;n Õu     tiªuchu th     ®ñ tiªuchu ®Þ l  c¶    kh«ng  µn  µnh  nh  ho th ®Þ møc     ng  lao ®é hoÆc   kh«ng  b¶o  ¶m   êigian    ® th   lao ®éng    Èn  ×    Èn  nh  îng  îc hëng  ¬ng  tiªuchu th tiªuchu ®Þ l ®  t øng  íimøc     v  ®é hoµn  µnh  nh  th ®Þ møc    ng  lao®é hoÆc   êigian lao®éng    Èn. th      tiªuchu V Ý   ô: TiÕp    µnh  µng  d  viªn ng h kh«ng  ©n  ông  Öt  d d Vi Nam   nh   ®Þ møc   phôc  ô      v trªnc¸cchuyÕn  bay  µ60  ê/th¸ng. Õ u   ùc hiÖn    giêth× ® îc l   gi  N th   ®ñ 60        hëng    Èn  nh îng (møc    ña  th¸ng.N Õ u   tiªuchu ®Þ l  II)c c¶    chØ  ùc hiÖn  îc42  th   ®  giê/th¸ngth× chØ  îchëng       ®  7% (42:60)møc  nh îng cña  th¸ng.   ®Þ l  c¶  ­ Doanh    nghiÖp kh«ng  îcchitr¶b»ng  Òn m µ   ®    ti   ph¶itæ   chøc  b¶o  ¶m   ® ¨n      Èn  nh îng  ®ñ tiªuchu ®Þ l b»ng  Ön  Ët cho    i îng  hi v   c¸c ®è t theo  quy  nh. ®Þ   Trêng  îp  Ët® Æc   Öt (®èit ng  µm  Öc  ©n    á  Î  h th   bi    î l vi ph t¸n,nh l )doanh  nghiÖp  kh«ng  Ó  chøc  th×  îc cÊp    Èn  nh îng  th tæ  ¨n  ®   tiªuchu ®Þ l b»ng  Òn  ti cho  êi ng   lao ®éng  ù tæ    t   chøc    ¨n.Doanh nghiÖp  ph¶ith ng    ê xuyªn kiÓm    Öc  ù tæ    travi t   chøc    ña    i t ng nµy. ¨n c c¸c®è  î   ­ Chi phÝ   Õ     ®Þnh îng  îc h¹ch       ch ®é ¨n  l ®  to¸n70%   µo    µnh  v gi¸th hoÆc   phÝ u  l th«ng  ña  c doanh  nghiÖp. ­ §èit ng hëng  Õ       nh îng th× kh«ng     î   ch ®é ¨n ®Þ l   ¶nh  ëng  Õ     åid­ h ch ®é b   ìng nÆng   äc,®éc  ¹ib»ng  Ön  Ët vµ    nh   h  hi v   kh«ng  îctÝnh  µo  n    Òn l ®  v ®¬ gi¸ti  ­ ¬ng. II. h Õ  ® é  thi Õ u n í c n g ä t:  C 1.X¸c  nh  ïng thiÕu nícngät:   ®Þ v    
  4. 4 Vïng  ùc  ù  Õu  íc ngät theo  ïa  µ vïng  ®iÒu  Ön  th s thi n     m l  do  ki thiªnnhiªn     kh«ng  ã  íc,hoÆc   ã  íc nhng  cn  cn  kh«ng  Ó  ïng    ôc  ô  th d ®Ó ph v sinh ho¹ttõ 1       th¸ng li   ôc  ë lªn trong    ªnt tr     n¨m.  ïng  Õu  íc ngät do  û   V thi n     U ban  ©n   ©n   Nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ quy  nh    ¬  ë    Þ  ña  ë   ®Þ trªnc s ®Ò ngh c S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi®Þa  ¬ng.   X∙    ph 2.§èit ng vµ     î   c¸ch tÝnh  ëng  Õ     Õu nícngät:   h ch ®é thi     a.§èit ng ® îchëng:    î     Nh÷ng c«ng  ©n,    nh viªn chøc (chØ  Ýnh  è  t s c«ng  ©n,    nh viªn chøc  ùc th   tÕ  ã  Æt)  ña  cm c doanh  nghiÖp    µ  µm  Öc  ¹ vïng thiÕu  ícngättheo    ë v l vi t i     n    quy ®Þnh. b.C¸ch  Ýnh:   t Chi  Ý   ph mua   µ  Ën  v v chuyÓn  íc ngät phôc  ô  n    v cho sinh ho¹tcña      c«ng  nh©n, viªnchøc  îch¹ch    µo    µnh     ®  to¸nv gi¸th hoÆc   Ý u  ph l th«ng  îctÝnh    ®  c¨n cø  µo    Õu  èsau: v c¸cy t  ­Sè    c«ng  ©n, viªnchøc  ùc tÕ  ã  Æt   ña  nh    th   c m c doanh  nghiÖp ­TiªuchuÈn  ícsinh ho¹ttheo ®Þnh     n       møc  ×nh  ©n  (m3) ngêi/ b qu 6    th¸ng. ­Sè    th¸ngthiÕu nícngättrong n¨m.          ­ Chi phÝ  ùc tÕ     th   mua  µ  Ën  v v chuyÓn  ícsinh ho¹ttõ n¬imua  n   ¬i n         ®Õ n   ë  µ  µm  Öc  ña  v l vi c c«ng  ©n, viªnchøc  nh    theo tiªuchuÈn.    ­ TiÒn  íc sinh ho¹t®∙  Ýnh    n     t trong tiÒn ¬ng  ña    l c c«ng  ©n,    nh viªnchøc  (600  ng/m3  6m3/ngêi­ ®å x  th¸ng). C¨n  vµo    Õu  è trªnphÇn  cø  c¸c y t    chªnh  Öch  ÷a chiphÝ   ùc tÕ  l gi     th   mua   vµ  Ën  v chuyÓn  ícsinh ho¹ttheo    Èn  õ®i  Òn nícsinh ho¹t®∙  Ýnh  n     tiªuchu tr   ti        t trongtiÒn l ng  îch¹ch to¸nvµo    µnh     ¬ ®      gi¸th hoÆc   Ý u  ph l th«ng. V Ý   ô:Doanh  d  nghiÖp  ã  c 200  c«ng  ©n, viªnchøc  ùc tÕ  ã  Æt   µm  nh    th   c m l viÖc  îc x¸c nhËn    ïng  Õu  íc ngät 4  ®   ëv thi n     th¸ng/n¨m.ChiphÝ     mua   µ  Ën  vv chuyÓn  m Ðt  èi(m3) nícngätphôc  ô  1  kh        v sinh ho¹ttõ n¬imua   n   ¬ië  µ         ®Õ n   v lµm  Öc  ña  vi c c«ng  ©n,    nh viªn chøc  µ 4.000®/m3  ×    Ý   íc ngät ® îc l  th chi ph n      tÝnh  ¹ch to¸nvµo    µnh  h   gi¸th hoÆc   Ý u  ph l th«ng  trong 1    n¨m  µ: l (4.000®/m3­600®)x200  êix6m3/ng i, ng ê th¸ngx4th¸ng=15.360.000 ®ång      Doanh  nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖm     b¶o  ¶m   ® cung  Êp  íc sinh  ¹t cho  c n  ho   c«ng  ©n,    nh viªnchøc  theo quy  nh,  ®Þ kh«ng  îc chitr¶b»ng  Òn  ®    ti cho  c«ng  nh©n, viªnchøc  ùlo.    t  III.T h ë n g  a n  to µ n h µ n g  k h « n g   1.§èit ng th ng:    î   ë C«ng  ©n, viªnchøc  ùctiÕp phôc  ô    nh    tr     v c¸cchuyÕn  bay,c¬  ô  ©n    v s bay,   bao  å m: g ­Tæ       l¸m¸y  i bay; ­TiÕp    µng    viªnh kh«ng;
  5. 5 ­KiÓ m         so¸tviªnkh«ng u,kh«ng  l  b¸o; ­ Nh ©n     ®a, khÝ îng,th«ng    Én  êng, ®iÖn  ån, n¹p  Ý    viªnra   t  tin,d ®   ngu   kh l¹nh; ­Nh ©n    ninh hµng    viªnan    kh«ng; ­Nh ©n    iÒu  µnh    viªn® h khaith¸cbay,kiÓm         tragi¸m    ¹ s©n  s¸tt   i bay; ­Nh ©n    ôc  ô  ü  Ët, ¬ng  ¹im Æt   t  ¹ s©n    viªnph v k thu   th m  ®Ê t  i bay; ­Nh ©n    öa  ÷a    viªns ch m¸y  bay  ¹ s©n  t  i bay; ­ Nh ©n       viªnqu¶n  ýh Ö   èng  Õu  l   th chi s¸ng khu bay; nh©n      viªncøu  ¹n, n  cøu ho¶  ¹ s©n  t i bay. 2.§iÒu  Ön  îcth ng:   ki ®   ë Ch Õ     ëng  toµn  µng  ®é th an  h kh«ng  îc thùc  Ön  i  íic«ng  ©n, ®  hi ®è v   nh   viªnchøc  êng    th xuyªn  ôc  ô  ph v b¶o  ¶m   toµn  ® an  cho    c¸c chuyÕn  bay  trong  n¨m  theo    Èn  µ  tiªuchu v quy  ¹m  toµn  µng  ph an  h kh«ng  ña  Öt Nam   µ  èc  c Vi   v qu tÕ  quy  nh.  êng  îp  Èy  sù  è  ®Þ Tr h x ra  c kh«ng  toµn  µng  an  h kh«ng    ë møc     ®é b×nh  êng  th theo    Èn  µ  tiªuchu v quy  ¹m  toµn  ña  µnh  µng  ph an  c ng h kh«ng  ×  th c«ng  ©n, viªnchøc  ùctiÕp phôc  ô  nh    tr     v chuyÕn  bay    ®ã kh«ng  îchëng  Õ   ®  ch ®é   ëng  toµn  µng  th an  h kh«ng trongm ét    th¸ngkÓ   õngµy  Èy    ù  è.Trêng    t  x ra s c   hîp xÈy    ù  è    ra s c kh«ng  toµn  an  nghiªm  äng do    ¹m    Èn,quy  ¹m   tr   viph tiªuchu   ph an  µn  µng  to h kh«ng, ®Ó   ¬im¸y    r  bay, hoÆc   qu Öt  µm    ¹inÆng   ¬ng    va  l hh   ph tiÖn,¶nh  ëng  n   Ýnh  ¹ng  µ  µis¶n  ña  µnh    h ®Õ t m v t  ch kh¸ch  ×  th c«ng  ©n,  nh viªnchøc  ña  µnh  µng    c ng h kh«ng  theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   nãitrªnkh«ng  ­ ®Þ ti   1      ® îchëng  Õ     ëng  toµn  µng    ch ®é th an  h kh«ng  trong thêigian m ét       n¨m  Ó   õ khi k t    xÈy    ù  è. ra s c 3.Møc  ëng:   th C¸c  i t ng quy  nh  ¹  iÓ m   nªu    ®è  î   ®Þ ti® 1  trªnb¶o  ¶m     iÒu  Ön  ® ®ñ ® ki theo  quy  nh   ×  µng  ®Þ th h th¸ng  îc ¸p  ông  Õ     ëng  toµn  µng  ® d ch ®é th an  h kh«ng  møc 20%  ¬ng  Êp  Ëc,chøc  ô    Ýnh  n    Òn l ng. l cb  v ®Ó t ®¬ gi¸ti  ¬ 4.C¸ch    tr¶: Ch Õ     ëng  toµn  µng  ®é th an  h kh«ng  îctÝnh    ïng kú ¬ng  ®  tr¶c   l h»ng  th¸ng  vµ  kh«ng  îc® a  µo  n    Òn l ng. ®   v ®¬ gi¸ti  ¬ IV. h ô  c Ê p  thî Æ n  P  l 1.§èit ng:    î Thî lÆn  îcxÕp    ®  theo b¶ng ¬ng  12  êng    l B  th xuyªn lÆn  ôc  ô      ph v c¸cc«ng  tr×nh dÇu  Ý,giao th«ng,thuû lî . .   kh         i .. 2.Møc  ëng:   h
  6. 6 Khi lÆn  ©u  õ 3  Ðt  ëxuèng  ×  çi  ê lÆn  ùc tÕ  îchëng    s t  m tr   th m gi   th   ®   møc   phô  Êp    c nh sau: ­Tõ    n     3m ®Õ 10m     ông  ¸p d møc  10%   møc ¬ng  èi Óu l t  thi ­Trªn10m   n       ®Õ 20m     ông  ¸p d møc  25%   møc ¬ng  èi Óu; l t  thi ­Trªn20m   n       ®Õ 30m     ông  ¸p d møc  40%   møc ¬ng  èi Óu;  l t  thi   ­Trªn30m   n       ®Õ 40m     ông  ¸p d møc  55%   møc ¬ng  èi Óu;  l t  thi   ­Trªn40m   n       ®Õ 50m     ông  ¸p d møc  70%   møc ¬ng  èi Óu; l t  thi   ­ Trªn 50m,  t¨ng thªm      cø    10m   ×  ô  Êp    th ph c t¨ng 10%  møc ¬ng  èithiÓu l t    nhng  møc  èi a  t   kh«ng    ® qu¸ 100%  ¬ng  èi Óu. l t thi (Møc ¬ng  èithiÓu tÝnh  l t    theo  møc ¬ng  èi Óu  ChÝnh  ñ  l t  thi do  ph c«ng  è  b t¹ thêi®iÓ m      i thanh  to¸n). §èi víic¸c cuéc       lÆn phøc  ¹p,khã  t  kh¨n,nguy  Ó m   : lÆn  ã    hi nh   c dßng  ch¶y  Õt;lÆn  ã  Êp  ãng  ín; xi   cc s l  lÆn trong vïng  ã    ×n;  µn, c ¾t  íiníc   c næ m h  d    víikho¶ng    c¸ch  Ët  Ñp   µ  Çm   ×n  ¾n;  ch h vt nh ng lÆn  trong  ïn  ã  ng  Ët v c ®é v  nguy  Ó m,  × ® îct¨ngthªm  hi th       30%  møc ¬ng  t øng  quy  nh  trªn. ®Þ nªu  V Ý   ô: ¤ng  cã  êigian thùc tÕ  d  A  th       lÆn  trong 1    th¸ng lµ 12  ê trong ®ã       gi     lÆn  ©u  õ 30  n   m   µ8  ê;tõ trªn40m   n   s t   ®Õ 40  l   gi       ®Õ 50m   µ4  ê vµ  µm  Öc  l   gi   l vi ë  ïng cã  ng  Ët nguy  Ó m     Ë p,  ¹ch tuéc..   × phô  Êp  îlÆn  ña  v   ®é v   hi (c¸m b  .th   ) c th  c ¤ng  lµ: A  120.000®  0,55 x  ê x    8gi      =      528.000® 120.000®  0,70 x  ê x    4gi      =      336.000®  336.000®  30%   100.800®  éng =  x  =  c   964.800® 3.C¸c  Ýnh:   t Phô  Êp  îlÆn  Ýnh  c th   t theo  è  ê lÆn  ùc tÕ  µ  îctÝnh    ïng kú ­ s gi   th   v ®   tr¶c   l ¬ng  µng  h th¸ng. V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  tn c hi l     1/1/1997.C¸c    quy  nh    íi ®Þ tr¸v   i Th«ng   t nµy  u     á. ®Ò b∙i b Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c     Þ     é,  µnh  tr th hi n cv m ®Ò ngh c¸c B ng ph¶n    Ò   é  ¸nh v B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi­TµichÝnh    Õt.   X∙       gi¶iquy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản