Thông tư 06/TNB của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
85
lượt xem
2
download

Thông tư 06/TNB của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/TNB của Bộ Văn hoá-Thông tin về hướng dẫn việc cấp thẻ nhà báo thời hạn 5 năm 1996 - 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/TNB của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T CñA   é   B V¨N  HO¸  ­ TH«NG  TIN  è  S 06/TNB  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 10  01  1996  íNG   H D É N   Ö C   Ê P   Π µ   VI C TH NH B¸O  êI  ¹N  N¨M   TH H 5  1996­2000 ­ C¨n  §iÒu  LuËt b¸o  Ý,NghÞ   nh    cø  14    ch   ®Þ 133/H§BT  ña  éi ®ång  é   c H  B tr ng  ë (nay lµChÝnh  ñ) quy  nh    Õtthi µnh  Ët B¸o  Ý;    ph   ®Þ chiti    h Lu   ch ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 81/CP  µy  11­ ng 8­ 1993  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  c Th t   ph vÒ  chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é     v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B V¨n   ho¸ Th«ng  tin; Bé  ëng  é  tr B V¨n    ho¸ Th«ng    íng dÉn  Öc  Êp  Î Nhµ   thêih¹n    tinh   vi c Th   b¸o    5 n¨m  1996­ 2000    nh sau: ThÎ Nhµ   lµgiÊy chøng  Ën  ¹t®éng    b¸o      nh ho   nghiÖp  ô  chÝ  Bé  ­ v b¸o  do  tr ëng  é   B V¨n    ho¸ Th«ng    Êp  tinc cho  ÷ng  êi®ñ     Èn  nh ng   tiªuchu theo  quy  nh   ®Þ vÒ  chøc  danh  viªn chøc  µnh    ng b¸o  Ý,  ang  ¹t ®éng  ch ® ho   b¸o  Ý   ch chuyªn  nghiÖp  trong biªnchÕ   Ýnh     ch thøc cña  ét  ¬    m c quan  chÝ  b¸o  hoÆc   ÷ng  ­ nh ng êi®∙  îcký  îp ®ång  µih¹n.  ® h  d  I.NH ÷ NG     CHøC   DANH   VIªN  CHøC   µ NH   NG B¸O  Ý   CH SAU   Y   îC  Ê P   ®© ® C THΠ µ   NH B¸O a.­Tæng    Ëp,c¸cPhã    biªnt     Tæng    Ëp, biªnt ­Tæng    gi¸m  c, c¸cPhã  ®è     Tæng  gi¸m  c, ®è ­Gi¸m  c, c¸cPhã    ®è     gi¸m  c, ®è ­Trëng    ban,c¸cPhã  ëng     tr ban  nghiÖp  ô  chÝ, v b¸o  ­Phãng      Êp,   viªnc¸cc ­Ng êib×nh  Ën,ngêibiªntËp    Êp,     lu       c¸cc ­ Ng êibiªntËp,quay        phim,®¹o  Ôn  ña    µiPh¸tthanh,§µiTruyÒn    di c c¸c§        h×nh,§µiph¸tthanh        ­truyÒn  ×nh    h c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ b. Ng êi® îccÊp  Î Nhµ   ph¶icã  êigian c«ng    t  Êt 3       Th   b¸o    th     t¸cÝ nh   n¨m  ¹  ti m ét  ¬  c quan  chÝ, ® îchëng ¬ng  µnh  chÝ  c¬  b¸o     l ng b¸o  do  quan  chÝ  Êp  b¸o  c theo NghÞ   nh    ®Þ 25/CP  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph ­  êi ®∙  µm  Ng   l b¸o  µ  ∙  îc cÊp  Π µ   v®®  Th Nh b¸o  chuyÓn sang c«ng    t¸c gi¶ng  ¹y  d nghiÖp  ô v b¸o  Ý   ¹  ch t ic¸c  êng  o   ¹o chuyªn  µnh  tr ®µ t   ng b¸o  Ý  ch hoÆc  qu¶n  ýb¸o chÝ  ¹ c¸cc¬  l    t     quan  i qu¶n  ýb¸o chÝ.C¸c  µ    µm  Öc    l      nh b¸o l vi ë Héi nhµ      Êp.   b¸o c¸cc II  ñ   ôC  Ê P   Π µ   . TH T C TH NH B¸O. 1.  ñ   ëng  ¬  Th tr c quan  b¸o  Ý   ch (Tæng  biªn tËp, Tæng       gi¸m  c,  ®è Gi¸m  ®èc)  µ ngêi chÞu  l    tr¸ch nhiÖ m   íc c¬    tr   quan  ñ  ch qu¶n  µ  íc luËt ph¸p  Ò   v tr     v danh  s¸ch ®Ò   Þ  Êp  Î Nhµ     ña  ¬    ngh c Th   b¸o c c quan    Ý. b¸o ch 2. Ng êixincÊp  Î Nhµ   kª khaitheo  É u        Th   b¸o      m quy  nh  ña  é  ®Þ c B V¨n    ho¸ Th«ng    tin. B¶n khaicã  ÷  ý  ña    ch k c Tæng     Ëp  µ  ng  Êu  ¬  biªnt v ®ã d c quan    b¸o chÝ. N Õ u   µc¬    l   quan  qu¶n  ý,®µo  ¹ongµnh  chÝ, Héi nhµ  th×  ñ tr l  t  b¸o     b¸o  th   ­
  2. 2 ëng  ¬  c quan  xem   Ðt vµ    Þ  Êp  Î Nhµ     ý  µ  ng  Êu  ¬  x   ®Ò ngh c Th   b¸o,k v ®ã d c quan  vµo  b¶n  khai. 3. M çi  ¬    c quan  b¸o  Ý  Çn  Ëp    ch c l hai danh  s¸ch tæng  îp    h theo  É u     m quy ®Þnh  nép  Ò   é,  l   (1  v B 1 u).Tæng   îp h danh  s¸ch    Þ   Êp  Î Nhµ     ®Ò ngh c Th   b¸o cña    ¬  c¸c c quan  b¸o  Ý  ch Trung  ng  ã  ÷  ý  ña  ¬ c ch k c Tæng     Ëp,Chñ   Þch  biªnt   t LiªnchihéihoÆc     ý    éinhµ  trùcthuéc,Thñ  ëng      Th k Chi h   b¸o      tr hoÆc   ô  ëng  V tr Vô  chøc    é  ¬  tæ  c¸n b c quan  ñ  ch qu¶n  chÝ. C¸c  ¬  b¸o    c quan  chÝ    b¸o  c¸ctØnh,   thµnh  è  Çn  ã  ÷  ý:Tæng     Ëp,Chñ   Þch  éinhµ  ph c c ch k   biªnt   t h  b¸o tØnh,thµnh    phè  µ    Õn  ña  ë   v ý ki c S VHTT,  Ban  ëng  tt V¨n    ho¸ hoÆc  ban tuyªngi¸oThµnh     uû,TØnh  û.   u II   é T   è   IÓ M   Ç N   U   . IM . S® C Lý 1. Sau    Ën  îc Th«ng   íng  Én  µy, Thñ  ëng    ¬    khinh ®  th d n  tr c¸c c quan    b¸o chÝ  Èn  ¬ng  ùc hiÖn    ñ tôcvÒ   Êp  Î Nhµ   nép  Ò   é  kh tr th   c¸cth     c Th   b¸o  v B V¨n    ho¸ Th«ng    ô  chÝ, 51  tin(V b¸o    Ng«  Quy Òn    µ   éi)®Ó   ­H N   xem   Ðt vµ  Êp  Î míi. x   c Th     Thêigian cÊp  Î Nhµ         Th   b¸o chØ  Õn hµnh  n   µy  3­ ti   ®Õ ng 15­ 1996. Bé   ëng  é   tr B V¨n ho¸ Th«ng    tingiao cho  ô   ëng  ô   V tr V b¸o  Ý   ña  é   ch c B tr Ón khai thùc  Ön  Öc  Êp  Π µ   i    hi vi c Th Nh b¸o  theo Th«ng   híng  Én  µy    t d n ®Ó tr×nh Bé  ëng  ý  Î.   tr k Th 2. Nh÷ng  êi ®∙  îc cÊp  Î Nhµ     ng   ®   Th   b¸o  êih¹n  th   1991­1995 ph¶inép  ¹   l i ThÎ cò    Ën  Î míi.   khinh Th   3. ViÖc  Ëp    l danh  s¸ch nh÷ng  êi ® îc cÊp  Î Nhµ     ng     Th   b¸o ph¶itiÕn  µnh    h tõ c¸c ban, phßng  ña  ¬       c c quan  b¸o  Ý, Ng êi phô  ch     tr¸chban, phßng  ã        c b¶n nhËn  Ðt,®¸nh    Ò   x  gi¸v n¨ng  ùc,®¹o  øc, tc¸ch..  ña  µ  ®Ó   l  ®    .c nh b¸o  Tæng    , biªn tËp  Õt  nh.  ÷ng  µ  quy ®Þ Nh nh b¸o  Þ   û  Ëttõ c¶nh  trëlªncha  îc cÊp  b k lu     c¸o      ®  ThÎ lÇn  µy.  n 4. Thñ  ëng  ¬    tr c quan b¸o  Ý  ã  ch c tr¸chnhiÖ m     thu  åi ThÎ Nhµ   h    b¸o  ña  c nh÷ng  êi bÞ   û  ËthoÆc   ng   k lu   chuyÓn c«ng    t¸c,nghØ   u  ép  Ò   é   h n v B V¨n    ho¸ Th«ng tin. 5. KhinhËn  îcThÎ Nhµ     ¬     ®   b¸o,c quan  chÝ  chøc  Ô     Î Nhµ   b¸o  tæ  L traoTh   b¸o cho  õng  êi,Thñ  ëng  ¬  t ng   tr c quan b¸o  Ý  ¾c  ë  ch nh nh quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi sö  ông  Î Nhµ     d Th   b¸o theo  Ët®Þnh, nh ¾c  ¹ c¸cquy  cvÒ   o  øc  ña  µ  lu     l    i í   ®¹ ® c nh b¸o vµ    Çu  êi® îccÊp  Î Nhµ       yªu c ng     Th   b¸o nghiªm  ócthùc hiÖn. t   
  3. 3                è  Î: S TH B¶N   KHAI  XIN  Ê P   Π µ   C TH NH B¸O  1996­2000 Tªn  ¬  c quan  chÝ: b¸o  1.Hä   µ    µ     ÷ in)   v tªnNh b¸o (ch   ­Hä   µ    êng  ïng:   v tªnth d ­C¸c  ótdanh:   b  ­Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh ­Quª    qu¸n ­N¬i ë  Ön      hi nay 2.Tr×nh  :   ®é ­V¨n    ®¹ihäc,trung häc,PTTH)   ho¸ (         ­ChÝnh  Þ­ngo¹ing÷   tr      ­§¶ng    viªn, µn   §o viªn 3.C¸c    chøc  danh  Ön  hi nay. 4.Ngµy  µ  ¬ivµo  µnh    Ý   vn  ng b¸o ch 5.Qu¸  ×nh c«ng      Ý:   tr   t¸cb¸o ch Thêi  Chøc   C¬   quan  c«ng  L¬ng Khen  ëng  th gian danh t¸c kû  Ët lu 235/H§BT 25/CP Ng êikhaiký        tªn     Tæng    Ëp biªnt (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
Đồng bộ tài khoản