Thông tư 07/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
103
lượt xem
2
download

Thông tư 07/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 37/VHTT-TT ngày 01/7/1995 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về "Hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   B v¨n  o¸ th«ng  h tin S è  07/1998/TT­B V H T T     n g µ y  05 th¸ng 12 n¨ m  1998  ö a ® æ i,  æ   u n g  §i Ò u  5 T h « n g  t s è   s b s 37/VH T T­T T  n g µ y  01 th¸ng 7 n¨ m  1995  H í ng d É n   th ù c hi Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  194/CP n g µ y  31 th¸ng 12 n¨ m  1994  c ñ a  h Ý n h  p h ñ  v Ò  " H o ¹t ® é n g   u ¶ n g  c¸o trªn l∙nh th æ   C   q Vi Ö t  a m " n ­ C¨n  §iÒu  LuËt    cø  58  Ban  µnh  h v¨n b¶n    ¹m  qui ph ph¸p  Ëtngµy    lu   12 th¸ng11    n¨m  1996; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 81/CP  µy  th¸ng11  ng 08    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph qui ®Þnh    chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é     c B V¨n ho¸ ­Th«ng     tin; ­ C¨n  Kho¶n    Òu  NghÞ   nh    cø  4, §i 6  ®Þ 194/CP    nh  Ò   qui®Þ v qu¶ng   c¸o c¸c m Æt   µng  µ   íc cÊ m     h Nh n   kinh doanh    hoÆc   ¹n  Õ     ïng  h ch tiªud trong tõng    thêigian;   ­ C¨n  vµo  Òu  Th«ng   è    cø  §i 5  ts 37/VHTT­TT  µy  th¸ng 7  ng 01    n¨m 1995   cña  é   B V¨n  ho¸  Th«ng    íng  Én  ùc  Ön  ­  tin h d th hi NghÞ   nh   ®Þ 194    ña  CP c ChÝnh  ñ  Ò   ¹t®éng  ph V "Ho   qu¶ng        c¸o trªnl∙nhthæ  ÖtNam". Vi   § Ó   óp  gi cho  µnh  ng c«ng nghiÖp  îu s¶n  Êt trong níc v¬n    Õm   r  xu      lªnchi lÜnh  Þ  êng, c¹nh  th tr   tranh  µ  ¹n  Õ   îu ngo¹inhËp, sau    v h ch r       khi trao ® æi  µ    v thèng  Êt víic¸c Bé, ngµnh  ªnquan,Bé   nh         li     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    öa  æi  µ  ­ tins ® vh íng  Én  ùc  Ön  d th hi qu¶ng  c¸o  Æt   µng  îu    nh   ¹  Òu  Th«ng    m h r qui ®Þ t i§i 5  t 37/VHTT­TT   nh sau: I. ui ® Þ n h  c h u n g:  Q §i Ò u    îulµm Æt   µng  µ   íckh«ng  1: R     h Nh n   khuyÕn  Ých    ïng.V×   kh tiªud   vËy  qu¶ng    îu chØ  îcthùc hiÖn    ÷ng  c¸o r   ®    ë nh møc  ,  ¹m    ¹n  Õ   ®é ph vih ch theo  qui®Þnh  ô  Ó  ¹ th«ng   µy.   c th t   i tn §i Ò u 2:  îu ® îc qu¶ng  theo    nh  ¹i R   c¸o  qui ®Þ t  th«ng   µy  µ c¸c s¶n  tn l     phÈ m   îc s¶n  Êt hîp  ®  xu   ph¸p  ¹  Öt Nam,  ∙  ¨ng  ý  Êt l ng,nh∙n  Öu  tiVi   ®® k ch  î   hi hµng    ¹ c¬  ho¸ t   quan  i qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn  ña  ÖtNam. l  n   th quy c Vi   II  ­ N é i d u n g, h × n h  thøc, h ¹ m  vi q u ¶ n g  c¸o:  p §i Ò u 3:  îu ® îc phÐp  R   qu¶ng  ph¶ithùc hiÖn  ng  éi dung    c¸o      ®ó n  qui ®Þnh  ¹  Òu  th«ng   ti§i 3  t 37/VHTT­TT  µy  th¸ng 7  ng 01    n¨m 1995  ña  é     c B V¨n ho¸ ­Th«ng     tin.
  2. 2 §i Ò u 4: 1  C¸c  ¹  îu  ­  lo ir s¶n  Êt  xu trong  íc cã    ån  õ  ®é   ë xuèng  îc n   ®é c t 15  tr   ®  phÐp  qu¶ng        Ý    c¸o trªnb¸o ch nh sau: ­B¸o  Ý    çi sè    ch inm   chØ  îcqu¶ng    ®  c¸o cho  ét  m nh∙n r u.  ét    î  M nh∙n r u® ­  î   îcqu¶ng      c¸o kh«ng    sè  chÝ  Òn kÒ   ña  ét  t.M çi  tc¸ch nhau  qu¸ 5  b¸o  li   c m ®î   ®î     Ýt  Êt 7  µy  i víi nh   ng ®è     ph¸thµnh  µng  µy,3  è  ®èi víi b¸o    h ng   s b¸o      chÝ    b¸o  ph¸t hµnh  c¸ch ngµy.§èivíi         chÝ    µnh  tuÇn/kú trëlªnm çi  tc¸ch nhau  b¸o  ph¸th 1      ®î     m ét  ú    µnh. k ph¸th ­  µi ph¸thµnh, ®µi  §      truyÒn  ×nh  îc qu¶ng  h ®  c¸o  ét  m nh∙n  îu trªnm ét  r    kªnh  ph¸p  ãng  s trong ngµy.M çi  µy      ng kh«ng    lÇn  µ  îc ph¸tliÒn trong qu¸ 2  v®        m ét  t kh«ng    ngµy. M çi  tqu¶ng  cho  ét  ®î   qu¸ 5    ®î   c¸o  m nh∙n r u c¸ch   î   nhau  t  Ý nhÊt 10  µy.   ng 2    ­ C¸c  ¹  r u s¶n  Êt trong níc cã    ån  õ 16    ëlªnchØ   îc lo i  î   xu       ®é c t   ®é tr     ®  phÐp  qu¶ng    c¸o trong ph¹m    a  ídoanh    vi®Þ gi   i nghiÖp s¶n  Êt,trong nhµ  ña  xu     c c¸c ®¹ilýtiªuthô nhng           ph¶i®¶m     b¶o  êië  Þ  Ý bªn  µi®Þa   í doanh  ng   v tr   ngo   gi   i nghiÖp,cöa  µng  ilýkh«ng  c  îc,kh«ng    h ®¹     ®ä ®   nghe  îc,kh«ng  ®  xem  îc; ® Trong  ÷ng  Þp:  õng  nh d M n¨m  íi,ngµy  û  Ö m   µnh  Ëp  ña  m  k ni th l c doanh  nghiÖp,® îc®¨ng,ph¸tsãng  ét  Çn    chÝ  êichóc  õng        m l trªnb¸o  l  m kh¸ch hµng,     giíthiÖu tªn, a    i    ®Þ chØ,  Óu îng cña  ×nh. bi t   m   ­C¸c  ¹ r uthuèc,r ubæ   3   lo i î      î   qu¶ng   c¸o theo qui®Þnh  ¹ "QuichÕ      t  i   th«ng  tin Ò  thuèc ch÷a b Önh  cho ngêi"  v  ban hµnh kÌm theo Quy Õt ®Þnh  sè  322/BYT  µy  th¸ng02  ng 28    n¨m  1997  ña  é  T Õ. c B Y   4  Ngoµi  ÷ng    nh   ¹  ­  nh qui ®Þ t ikho¶n  2,  §iÒu  µy, nghiªm  Ê m   1,  3  n  c qu¶ng   îudíi Êt kú  ×nh  c¸o r       h b thøc nµo    kh¸c. III.§i Ò u ki Ö n, th ñ t ô c th ù c hi Ö n  q u ¶ n g  c¸o:   §i Ò u    ñ  ôc,®iÒu  Ön  6: Th t   ki qu¶ng    îu nãitrong th«ng   µy  c¸o r       tn ph¶i   theo  ng    nh  ¹  Òu  Th«ng    ®ó qui ®Þ ti§i 11  t 37/VHTT­TT  µy  th¸ng 7    ng 01    n¨m 1995  ña  é  c B V¨n     ho¸ ­Th«ng    íng dÉn  ùc hiÖn  tinh   th   NghÞ   nh  ®Þ 194/CP. IV ­ X ö  l ý vi p h ¹ m: §i Ò u 7:  ñ   Þch  ô  Ch d v qu¶ng  vµ  ñ  c¸o  ch doanh  nghiÖp  s¶n  Êt r u xu   î   n Õu    ¹m    iÒu  viph c¸c ® kho¶n  ña  c Th«ng   µy  u   Þ   ö  ýtheo  ôc    ­ tn ®Ò b x l   m 4, Ch ¬ng    IINghÞ   nh  ®Þ 88/CP  µy  th¸ng 12  ng 14    n¨m  1995    nh  Ò   ö  ¹tvi qui®Þ v x ph     ph¹m  trong ho¹t®éng      µ  Þch  ô       v¨n ho¸ v d v v¨n ho¸. §i Ò u 8:  È m   Òn  µ  Th quy v møc   ö  ýviph¹m  îc thùc hiÖn  x l    ®    theo    qui ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  t  i ®Þ 88/CP  µy  th¸ng12  ng 14    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph
  3. 3 V  ­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  h §i Ò u    9: Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. tn c hi l   t   k
Đồng bộ tài khoản