Thông tư 07/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNG của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
110
lượt xem
7
download

Thông tư 07/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNG của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNG của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định 183/CP ngày 18/11/1994 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNG của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t LI£N TÞCH Bé lao §éNG ­ Th¬ng binh Vµ X∙ héi ­  Bé NGO¹I GIAO sè 07/2004/TTLT/BL§TBXH­BNG  ngµy 03 th¸ng 6 n¨m 2004 híng dÉn thùc hiÖn mét sè  ®iÒu kho¶n thuéc NghÞ ®Þnh 183/CP ngµy 18/11/1994 cña  C h Ý n h   p h ñ   q u y   ® Þ n h   c h i   t i Õ t   t h i   h µ n h   P h ¸ p   l Ö n h   v Ò   C ¥   q u a n  ®¹i diÖn níc Céng hoµ X∙ héi chñ nghÜa viÖt Nam  ë níc ngoµi trong lÜnh vùc Lao ®éng ­ th¬ng binh  vµ X∙ héi Thùc hiÖn c¸c §iÒu 134, 135, 135a vµ §iÒu 184 Bé luËt   Lao  ®éng  ®∙ söa  ®æi, bæ sung n¨m 2002, c¸c §iÒu 7, 9, 10   vµ  23 Ph¸p lÖnh vÒ  c¬  quan  ®¹i diÖn níc Céng hoµ  x∙ héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam vµ  c¸c §iÒu 4, 5, 7, 12, 15, 20 NghÞ   ®Þnh   183/CP   ngµy   18/11/1994   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh nªu trªn, Liªn tÞch Bé Lao ®éng ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   vµ   Bé   Ngo¹i   giao   híng   dÉn   c¸c   c¬   quan §¹i diÖn níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam (sau   ®©y   gäi   l¾t   lµ   c¬   quan   §¹i   diÖn),   c¸c   Ban   Qu¶n   lý   lao   ®éng ViÖt Nam ë níc ngoµi thùc hiÖn nh sau: I. Tªn gäi C¸c  Ban Qu¶n  lý  lao   ®éng,  Bé  phËn  Qu¶n  lý  lao  ®éng  ViÖt Nam  ë  níc ngoµi hiÖn nay thuéc c¸c c¬  quan §¹i diÖn  cã  tªn gäi thèng nhÊt lµ  Ban Qu¶n lý  lao  ®éng vµ  chuyªn  gia thuéc §¹i sø qu¸n níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt  Nam (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Ban Qu¶n lý  lao  ®éng). Tªn giao  dÞch   tiÕng   Anh   lµ   LABOUR   MANAGEMENT   SECTION   OF   THE  EMBASSY OF S.R. VIETNAM (n¬i nµo kh«ng cã §¹i sø qu¸n th×   gäi theo tªn cña c¬ quan §¹i diÖn). II. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: 1. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  do c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc  vÒ  xuÊt khÈu lao  ®éng vµ  ngêi  ®øng  ®Çu c¬  quan §¹i diÖn  ph©n c«ng. 2. Nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ  trêng, nhu cÇu tiÕp nhËn  lao   ®éng,   chÝnh   s¸ch   vµ   ph¬ng   thøc   nhËn   lao   ®éng   níc  ngoµi cña níc së  t¹i  ®Ó   ®Ò  xuÊt víi Côc Qu¶n lý  lao  ®éng   ngoµi níc, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi vÒ  chñ  tr­ ¬ng, chÝnh s¸ch vµ  gi¶i ph¸p  ®a lao  ®éng ViÖt Nam  ®i lµm  viÖc ë níc ngoµi cïng víi m« h×nh qu¶n lý phï hîp.
  2. 2 3.   Híng   dÉn   c¸c   doanh   nghiÖp   ViÖt   Nam   tiÕp   cËn   thÞ  trêng,  ký  kÕt  hîp   ®ång  theo  ®óng ph¸p  luËt  ViÖt Nam vµ  ph¸p luËt níc tiÕp nhËn lao ®éng. 4.  ThÈm  ®Þnh  c¸c  ®iÒu kiÖn  vµ  tÝnh  kh¶  thi cña  c¸c  hîp  ®ång tiÕp  nhËn  lao  ®éng ViÖt Nam;  thÈm   ®Þnh t  c¸ch  ph¸p nh©n, giÊy phÐp tiÕp nhËn lao ®éng níc ngoµi cña ®èi  t¸c. 5. Híng dÉn, kiÓm tra §¹i diÖn c¸c doanh nghiÖp ViÖt  Nam ë níc ngoµi, xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh liªn quan ®Õn   cung   øng,   tiÕp   nhËn   lao   ®éng   vµ   gi¶i   quyÕt   c¸c   tranh   chÊp; thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp  ph¸p cña lao  ®éng, cña doanh nghiÖp, trêng hîp vît thÈm  quyÒn th× b¸o c¸o xin ý kiÕn chØ ®¹o cña ng êi ®øng ®Çu c¬  quan  ®¹i diÖn, Côc trëng Côc Qu¶n lý  lao  ®éng ngoµi níc,  Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi. 6. Nghiªn cøu,  ®Ò  xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p thóc  ®Èy ph¸t  triÓn quan hÖ vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c víi níc  së t¹i trong lÜnh vùc lao ®éng vµ x∙ héi; Thêng xuyªn b¸o  c¸o t×nh h×nh, tiÕn  ®é  vµ  kÕt qu¶ hîp t¸c trong lÜnh vùc  lao  ®éng víi níc b¹n theo sù  chØ  ®¹o cña Côc Qu¶n lý  lao   ®éng   ngoµi   níc   vµ   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi  th«ng qua c¬ quan §¹i diÖn. 7.  X©y dùng  mèi quan  hÖ  h÷u  nghÞ,  hîp t¸c,  tin  cËy  lÉn nhau víi c¸c bé  phËn thuéc c¬  quan  ®¹i diÖn vµ  víi  c¸c c¬ quan h÷u quan cña níc së t¹i.  8. C¨n cø vµo  ®Æc  ®iÓm c«ng t¸c cña tõng  ®Þa bµn vµ  híng dÉn cô  thÓ  cña Côc Qu¶n lý  lao  ®éng ngoµi níc, hµng  n¨m lËp dù to¸n kinh phÝ ho¹t ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc  giao vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n víi Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi  níc. III. ChÕ ®é lµm viÖc vµ Tæ chøc bé m¸y: 1.  Ban Qu¶n  lý  lao  ®éng chÞu  sù  chØ   ®¹o trùc  tiÕp,  thêng  xuyªn  vÒ  c«ng t¸c chÝnh  trÞ   ®èi  ngo¹i  vµ  qu¶n lý  néi bé cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan §¹i diÖn, ®ång thêi chÞu  sù chØ ®¹o vÒ nghiÖp vô vµ chuyªn m«n cña Côc Qu¶n lý lao   ®éng ngoµi níc, Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi. Trëng  Ban Qu¶n lý  lao  ®éng cã  tr¸ch  nhiÖm  th«ng  b¸o  víi  ngêi  ®øng ®Çu c¬ quan §¹i diÖn nh÷ng chñ tr¬ng, chØ thÞ cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, xin  ý  kiÕn vÒ  c¸c ch ¬ng  tr×nh,  kÕ  ho¹ch  c«ng t¸c,  chñ  tr¬ng  vµ  b¸o c¸o kÕt qu¶  thùc hiÖn,  ®ång thêi tranh thñ  sù  hç  trî  cña c¬  quan §¹i  diÖn ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao. Trong trêng hîp cÊp  b¸ch   cÇn   xö   lý   c¸c   c«ng   viÖc   thuéc   lÜnh   vùc   qu¶n   lý 
  3. 3 chuyªn  ngµnh,  nÕu  c¬  quan  chuyªn  ngµnh  trong níc   cã   ý  kiÕn kh¸c víi  ý  kiÕn cña ngêi  ®øng  ®Çu c¬  quan §¹i diÖn  nhng   cha   kÞp   trao   ®æi,   thèng   nhÊt   th×   Ban   Qu¶n   lý   lao  ®éng thùc hiÖn quyÕt  ®Þnh cña ngêi  ®øng  ®Çu c¬  quan §¹i  diÖn; ngêi  ®øng  ®Çu c¬  quan §¹i diÖn sau  ®ã  ph¶i b¸o c¸o  ngay   víi   Bé   trëng   Bé   Ngo¹i   giao   vµ   Thñ   trëng   c¬   quan  chuyªn ngµnh ë trong níc. 2.  Ban Qu¶n  lý  lao  ®éng cã   thÓ  gåm  viªn chøc  ngo¹i  giao tõ Tuú viªn ®Õn Tham t¸n vµ mét sè chuyªn viªn. ViÖc  xÐt bæ nhiÖm chøc ngo¹i vô  giao c¨n cø vµo nhu cÇu c«ng  t¸c t¹i ®Þa bµn, n¨ng lùc, phÈm chÊt c¸n bé. T¹i nh÷ng  ®Þa bµn träng  ®iÓm, Trëng Ban Qu¶n lý  lao  ®éng ®îc cö lµ c¸n bé cÊp Côc, Vô, chuyªn viªn cao cÊp ® ­ îc Bé  trëng Bé  Ngo¹i giao xem xÐt, bæ nhiÖm chøc vô  Tham  t¸n.   C¸c   c¸n   bé   ®îc   cö   Lµm   Trëng   ban   Qu¶n   lý   lao   ®éng  ph¶i cã  phÈm chÊt chÝnh trÞ  vµ   ®¹o  ®øc tèt, tr×nh  ®é   ®¹i  häc trë  lªn, n¾m  ®îc c¸c chñ  tr¬ng,  ®êng lèi ph¸t triÓn  cña ngµnh lao  ®éng ­ th¬ng binh vµ  x∙ héi, hiÓu biÕt níc  së  t¹i vµ  n¾m v÷ng quan hÖ  hîp t¸c hai bªn, cã  kh¶ n¨ng  ®éc lËp xö lý c«ng viÖc, sö dông th«ng th¹o tiÕng ®Þa ph­ ¬ng hoÆc Ýt nhÊt 1 ngo¹i ng÷ th«ng dông ë n íc së t¹i, n¾m  ®îc c¸c quy  ®Þnh vÒ  ngo¹i giao vµ  cã  kh¶ n¨ng giao tiÕp  tèt. Trêng hîp  ®Æc biÖt n»m ngoµi c¸c tiªu chuÈn trªn sÏ  do L∙nh ®¹o hai Bé tho¶ thuËn quyÕt ®Þnh. 3. Ban Qu¶n lý lao ®éng cã con dÊu vµ tµi kho¶n tiªng  theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh cña Nhµ  níc. Trëng  Ban  Qu¶n  lý  lao ®éng chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸n bé, c¬ së vËt chÊt,  tµi chÝnh vµ  hå  s¬  tµi liÖu theo  ®óng quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña Nhµ níc 4.  Ban Qu¶n  lý  lao  ®éng sö   dông kinh  phÝ   ho¹t  ®éng  riªng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. IV. ViÖc cö vµ ®iÒu ®éng c¸n bé sang c«ng t¸c  t¹i Ban Qu¶n lý lao ®éng 1. Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi c¨n cø vµo chØ  tiªu biªn chÕ   ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  duyÖt vµ  tiªu chuÈn   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 5 NghÞ   ®Þnh 183/CP ngµþ  18/11/1994 cña  ChÝnh   phñ   xÐt   chän   vµ   quyÕt   ®Þnh   nh©n   sù   cô   thÓ   giíi  thiÖu sang Bé Ngo¹i giao. Sau khi nhËn  ®îc danh s¸ch giíi thiÖu, Bé  Ngo¹i giao  cã nhiÖm vô tæ chøc kiÓm tra theo yªu cÇu tiªu chuÈn hiÖn  hµnh, quyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm chøc vô  ngo¹i giao cho c¸n bé 
  4. 4 cö  sang c«ng t¸c t¹i Ban Qu¶n lý  lao  ®éng thuéc c¬  quan  §¹i diÖn. Chøc vô  ngo¹i giao cho c¸n bé   ®îc cö   ®i c«ng t¸c t¹i  Ban Qu¶n lý lao ®éng do Bé trëng Bé Ngo¹i giao quyÕt ®Þnh  trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  cña Bé  tr ëng Bé  Lao  ®éng ­ th¬ng binh  vµ X∙ héi, nhu cÇu c«ng t¸c vµ n¨ng lùc phÈm chÊt cña c¸n   bé, phï  hîp víi Ph¸p lÖnh vÒ  c¬  quan §¹i diÖn ngo¹i giao  níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ë níc ngoµi. 2. NhiÖm kú  c«ng t¸c cña c¸c c¸n bé  Ban Qu¶n lý  lao  ®éng lµ 3 n¨m. Trong trêng hîp  ®Æc biÖt, do nhu cÇu c«ng t¸c, trªn  c¬  së   ý  kiÕn cña Bé  trëng Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙  héi, Bé  trëng Bé  Ngo¹i giao quyÕt  ®Þnh kÐo dµi nhiÖm kú  c«ng   t¸c   cña   c¸n   bé   Ban   Qu¶n   lý   lao   ®éng   sau   khi   tham  kh¶o ý kiÕn cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan ®¹i diÖn. Thêi gian  kÐo   dµi   kh«ng   qu¸   18   th¸ng.   Ngêi   ®îc   kÐo   dµi   nhiÖm   kú  c«ng t¸c  ®îc hëng chÕ   ®é  sinh ho¹t phÝ, phô  cÊp may mÆc  vµ  c¸c chÕ   ®é  kh¸c do Nhµ  níc quy  ®Þnh phï  hîp víi thêi  gian ®îc kÐo dµi. V. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn Th«ng t nµy, nÕu  cã  víng m¾c, c¸c c¬  quan  ®¹i diÖn cÇn b¸o c¸o Bé  Ngo¹i  giao, Bé Lao ®éng ­ th¬ng binh vµ x∙ héi ®Ó phèi hîp gi¶i   quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản