Thông tư 07-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
165
lượt xem
7
download

Thông tư 07-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T Cñ A   é   B LAO   NG    ¬NG   ®é ­TH BINH  µ   HéI  è  L§TBXH/TT  V X∙  S 7­ NG µ Y   4­ 11­ 1995  íNG  É N   ù C   Ö N   é T   è  ÒU  ñ A   é   Ë T   H D TH HI M S §I C B LU LAO   NG   µ Y   ®é NG 23­ 1994  µ   6­ V NGH Þ   NH   è  ®Þ S 195­   µ Y   12­ CP NG 31­ 1994  ñ A   Ý NH   ñ   Ò   êI  ê  C CH PH V TH GI Lµ M   Ö C,  êI  ê  VI TH GI NGH Ø   ¬I. NG C¨n  Bé   Ët  cø  Lu Lao  ng  µy  6­ ®é ng 23­ 1994  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 195­   CP ngµy  12­ 31­ 1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ét  ®Þ chiti   h   thih m sè  Òu  ña  é   Ët Lao  ng  Ò   êigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ  ¬i;Bé   §i c B Lu   ®é v th     vi       ng   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  ét  è  iÒu  ô  Ó      X∙      th   m s® c th nh sau: I.THêI GIê  µ M   Ö C     L VI Thêigiê lµm  Öc     vi nªu  ¹  tiKho¶n  §iÒu  cña  1  3  NghÞ   nh  è  ®Þ s 195­   µ CP l   thêigiêlµm  Öc  ×nh  êng    ông     vi b th ¸p d chung cho  äi  i t ng lao®éng. m ®è  î     Thêigiê lµm  Öc     vi trong ®iÒu  Ön    ng  Æc   ÖtnÆng   äc,®éc    ki lao ®é ® bi   nh   h¹i,  nguy  Ó m   îcrótng ¾n  õ m ét  n     ê quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu    hi ®   t  ®Õ haigi   ®Þ ti   2  3 cña NghÞ   nh  è  ®Þ s 195­   Bé   CP do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ  é       X∙    B Y tÕ ban  µnh  h hoÆc  tho¶ thuËn.   II  êI  ê  . TH GI NGH Ø   ¬I NG 1.NghØ   ÷a ca.   gi   Thêi gian    nghØ   ÷a  nªu  ¹  Òu  cña  gi ca  ti §i 7  NghÞ   nh  è  ®Þ s 195­   îc CP ®   coi lµ thêigiê lµm  Öc         vi trong  li   ôc 8  ê trong  iÒu  Ön  ×nh  êng  ca  ªnt   gi   ® ki b th hoÆc   µm  Öc  giê;6  ê li   ôc trong  êng  îp  îc rótng ¾n.  êi gian l vi 7    gi   ªnt   tr h®   Th     nghØ   ô  Ó  ú  éc  µo  chøc    ng  ña  n  Þ, doanh  c th tu thu v tæ  lao ®é c ®¬ v   nghiÖp,  kh«ng  Êt thiÕtm äi  êilao ®éng  nh     ng     ph¶inghØ  ïng m ét  ócgi÷a ca.2. NghØ     c  l       hµng  n¨m a) Thêigian ®Ó   Ýnh       t nghØ  µng  h n¨m  µtheo n¨m  ¬ng  Þch: l    d l ­ N Õ u   êilao ®éng  ã  êigian  µm  Öc    th¸ng kÓ   thêigian   ng     c th   l vi ®ñ 12    c¶      ® îccoilµthêigian lµm  Öc           vi quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti  1  9  NghÞ   nh  è  ®Þ s 195­ CP,  ×  îc nghØ   µng  th ®   h n¨m    è  µy  ®ñ s ng quy  nh  ¹  Òu  cña  é   ®Þ ti§i 74  B LuËt Lao  ng.   ®é ­ N Õ u   a    th¸ng,th×  µy    ch ®ñ 12    ng nghØ  µng  h n¨m  îctÝnh ¬ng  ®  t øng  íi v  sè  th¸nglµm  Öc    vi trong n¨m.   ­ Trong  ét    m n¨m  µm  Öc,ngêilao ®éng  ã  l vi      c tæng  êigian nghØ  éng  th     (c dån)  tain¹n  do    lao  ng,  Önh   ®é b nghÒ  nghiÖp qu¸  th¸ng  6  (144  µy  µm  ng l viÖc);hoÆc     nghØ   è m   au    th¸ng (72  µy  µm  Öc),th×  êigian  do  ® qu¸ 3    ng l vi   th   ®ã   kh«ng  îctÝnh    ëng  Õ     ®  ®Ó h ch ®é nghØ  µng  h n¨m  ña  c n¨m  y. Ê b) Møc    nghØ  µng  h n¨m.
  2. 2 Thêigian nghØ   µng      h n¨m: 12; 14      hoÆc   ngµy  µ ngµy  µm  Öc  êi 16  l  l vi ng   lao®éng  îcnghØ  µ  ëng    ®  vh nguyªn l ng   ¬ quy  nh    ®Þ nh sau: ­ 12  µy  µm  Öc  i  íingêi lao ®éng  µm  Öc    ng l vi ®è v      l vi trong ®iÒu  Ön      ki lao ®éng  ×nh  êng. b th ­14  µy  µm  Öc  i víi   ng l vi ®è   : +  êilµm  Ng   c«ng  Öc  vi nÆng  äc,®éc  ¹i  nh   h, nguy  Ó m. hi +  êilao®éng  íi tuæi. Ng     d  18  +  êi lµm  Ng   c«ng  Öc  vi trong ®iÒu  Ön    ng  ×nh  êng    ïng  ã    ki lao ®é b th ëv c h Ö   è  ô  Êp  s ph c khu  ùc  v 0,70  ëlªntheo  tr     quy  nh  ¹ Th«ng   è  L§TBXH/ ®Þ t  i ts 15­ TT  µy  6­ ng 2­ 1993  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éivµ        X∙ h   c¸cv¨n b¶n    bæ sung. V Ý   ô: C«ng  ©n  ®ang  µm  d  nh A  l c«ng  Öc  ã  iÒu  Ön    ng  ×nh  vi c ® ki lao ®é b th ng, hµng  ê  n¨m  îc nghØ     ®  ë møc   ngµy/n¨m. N¨m   12    1995 c«ng    ö  ty c c«ng  nh©n      µm  Öc    ïng  ã  Ö   è  ô  Êp  A lªn l vi ë v c h s ph c khu  ùc  v 0,70,th×  êigian    th   nghØ  µng  h n¨m  ña  c n¨m  1995  ña  c c«ng  ©n  ® îcnghØ  ngµy. nh A    14  ­16  µy  µm  Öc  i víi   ng l vi ®è   : +  êilµm  Ng   c«ng  Öc  Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i  vi ® bi   nh   h, nguy  Ó m. hi +  êilµm  Ng   c«ng  Öc  vi nÆng   äc,®éc  ¹i  nh   h, nguy  Ó m     ïng cã  Ö   è  hi ëv   h s phô  Êp  c khu  ùc  v 0,70 trëlªn.    V Ý   ô: Kü     vµ  ü    ®ang  µm  Öc    phßng  Ön  d   s A  k s B  l vi ë v¨n  Vi Nghiªn cøu    h¹tnh©n    møc  nghØ   µng  h n¨m  µ12  µy.N¨m   l   ng   1995  ü    ® îc®iÒu  èng  k s A    xu lµm  Öc  th¸ngvµ  ü    ® îc®iÒu  èng  µm  Öc  th¸ngë  ét  ¬  ë  µm  vi 5    k s B    xu l vi 7   m c s l c«ng  Öc  ã  vi c quy  nh  ®Þ nghØ  µng  h n¨m  µ16  µy.Nh   Ëy  l   ng   v n¨m  1995  ü      k sA ® îcnghØ  µng    h n¨m  ngµy,kü    ® îcnghØ  µng  12    s B    h n¨m  ngµy. 16  Trong  ét  m n¨m,  êi lao ®éng  µm  Öc    th¸ng,n Õu  ã  êigian ng     l vi ®ñ 12    c th     lµm c«ng  Öc  vi nÆng   äc,®éc  ¹i, nh   h  nguy  Ó m   hi hoÆc   Æc   ÖtnÆng   äc, ® bi   nh   ®éc  ¹i  h, nguy  Ó m   hi hoÆc   ïng cã  v   møc  ô  Êp  ph c khu  ùc  ãitrªntõ6  v n       th¸ngtrë    lªnth× còng  îcnghØ  µng     ®  h n¨m    ë møc  ngµy,hoÆc   ngµy. 14    16    c)TÝnh  µy  i  êng:   ng ® ® Thêi gian  i  êng  îc tÝnh    ®® ®  thªm  ¹  t iKho¶n  cña  Òu  trong  3  §i 9  NghÞ   ®Þnh   è  s 195­  CP chØ   Ýnh  ét  Çn  t m l trong  çi  m n¨m  µm  Öc  ña  êi lao l vi c ng     ®éng.  Õ u   N trong  ét  m n¨m  êi lao ®éng  ng     chia kú    nghØ   µng  h n¨m  nhiÒu  ra  lÇn  nghØ,  × chØ  îctÝnh  êigian ®i  êng  ét  Çn. th   ®  th    ® ml Trong  êigian ®i  êng  th    ® hoÆc     ¬inghØ  µng  ën   h n¨m, ngêilao ®éng  Þ       b è m   au,  ® ph¶i chê  ido    ®î   gÆp   thiªntai(b∙o,lôt) ho¶  ¹n,hoÆc   Çn      ,   ho   c ph¶i  thùc hiÖn    c«ng  Öc  vi theo    Çu  Èn  Êp  Ò   ninh,quèc  yªu c kh c v an    phßng,n Õu  ã    c x¸c nhËn  ña  Ýnh  Òn  ë  ¹ n¬ix¶y    ù  è,th× thêigian ®ã   îccoilµ   c ch quy s ti     ra s c         ®      thêigian nghØ  îp ph¸p.ViÖc   ¬ng      h    tr¶l cho  ÷ng  µy  nh ng nghØ  µy  ngêilao n do     ®éng  µ  êi sö  ông    ng  v ng   d lao ®é tho¶  Ën  µ  îc ghinhËn  thu v ®     trong hîp  ng    ®å lao ®éng    hoÆc  trong tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó. Riªng  êng  îp è m   au  ×   í    t th   tr h  ® th   thêigian ®ã   îchëng  Õ         ®  ch ®é b¶o  Ó m     éitheo quy  nh  Ön  µnh. hi x∙h     ®Þ hi h d) Thanh    Òn tµu,xe  µ  Òn l ng  µy  i  êng.   to¸nti     v ti  ¬ ng ® ® Ng êilµm  Öc    ÷ng  ïng xa    Îo l¸nh(vïng nóicao,vïng s©u, h¶i   vi ë nh v   x«ih               ®¶o  theo  xa  danh  ôc  ña  û   m c U ban  © n   éc vµ  Òn  óiquy  nh  ¹ Quy Õt  D t   Mi n  ®Þ ti 
  3. 3 ® Þnh  è  UB/Q§  µy  1­ s 21­ ng 26­ 1993  µ    Õt  nh    v c¸c quy ®Þ bæ sung),® îc ngêi      sö  ông    ng  d lao ®é thanh    Òn tµu,xe  µ  Òn l ng  to¸nti     v ti  ¬ cho  ÷ng  µy  i  ­ nh ng ® ® êng    ë trong níc trong tr ng  îp       ê h nghØ   µng  h n¨m    i  ®Ó ® th¨m  î hoÆc   ång; v  ch   con;bè,m Ñ   Ó  bªn  ång     (k c¶  ch hoÆc   vî). bªn  3.TÝnh  µy    ng nghØ  µng  h n¨m    t¨ngthªm  theo th© m     µm  Öc.   niªnl vi a) Th© m     µm  Öc.   niªnl vi Th © m     µm  Öc    îctÝnh  niªnl vi ®Ó ®   thªm  µy  ng nghØ  µng  h n¨m  µtæng  è  l  s n¨m  ùc tÕ  êilao ®éng  ∙  µm  Öc  th   ng     ® l vi cho  ét  êisö  ông    ng  m ng   d lao ®é hoÆc   víim ét    doanh  nghiÖp theo  Òu  cña  é   Ët Lao  ng  §i 75  B Lu   ®é bao  å m   thêi g c¶    gian häc  Ò,  Ëp  Ò   ¹ doanh    ngh t ngh t i   nghiÖp  .  ®ã Trong  êng  îp cã    o¹n, tr h   gi¸n®   th×  © m   th niªn lµm  Öc    vi b»ng  tæng  è  s n¨m  ùc  Õ  µm  Öc  th t l vi theo  õng    t giai ®o¹n  íi ét  êisö  ông    ng  v  m ng   d lao ®é hoÆc   ét  m doanh  nghiÖp.Th © m     µy    niªnn tÝnh    nh sau: ­Ng êilao®éng  ang  µm  Öc       ® l vi trong c¸cc¬      quan,doanh    nghiÖp  µ   ­ Nh n ícth× th© m     µm  Öc  îctÝnh     niªnl vi ®   b»ng  tæng  è  s n¨m  ùc tÕ  µm  Öc      th   l vi ë c¸c c¬ quan, doanh    nghiÖp  µ   íc,®¬n   Þ   ùc l ng  ò  Nh n   v l  î v trang  ®èi víingêi ®∙  (      chuyÓn  µnh) trõthêigian ngêilao ®éng  ∙  îctÝnh    ëng  Õ       ng           ®®   ®Ó h ch ®é th«i viÖc theo  Quy Õt ®Þnh  sè 176­ H§BT  ngµy  10­ 9­ 1989 hoÆc  theo Quy Õt  ®Þnh  è  s 111­ H§BT   µy  4­ ng 12­ 1991  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ ChÝnh  l  phñ),vµ    Th«ng   è  TTg  µy  10­ t s 88­ ng 1­ 1964  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ; chÕ   c Th t Ch ph   ®é   î Êp  Êt ngò;chÕ     u  Ý,m Êt  tr c xu     ®é h tr   søc  µ  êigian nghØ  íi ýdo  v th     v     kh¸c l   mµ  kh«ng  ëng ¬ng  µ  Õ     h l v ch ®é b¶o  Ó m     éi. hi x∙h V Ý   ô: C¸n  é    µo  µm  Öc  d  b A v l vi trong doanh   nghiÖp  µ   íc tõ th¸ng 1  Nh n       n¨m  1975  cho  n   1990  ×  ®Õ 1­ th chuyÓn  sang  µm  Öc    l vi ë doanh  nghiÖp    t nh©n.  Th¸ng  1994  ¹ chuyÓn  Ò   ¬  1­ l i v c quan  ña  µ   íc.Khi thùc hiÖn  Õ   c Nh n       ch ®é  nghØ   µng  h n¨m n¨m  1995, c¸n  é    îc tÝnh  è    b A®   s n¨m  µm  Öc    Ýnh  l vi ®Ó t thªm  µy  ng nghØ  µng  h n¨m    nh sau: Tõ  th¸ng1    n¨m  1975  n   ®Õ th¸ng1    n¨m  1990  15  =  n¨m Tõ  th¸ng1    n¨m  1994  n   ®Õ th¸ng12    n¨m  1995  2  =  n¨m Tæng   è  s n¨m  µm  Öc  ña  l vi c c¸n  é      Ýnh  b A ®Ó t thªm  µy  ng nghØ   µng  h n¨m  µ17  l   n¨m. ­ C«ng  nh©n, viªn  chøc trong c¸c c¬  quan, doanh nghiÖp Nhµ  níc   chuyÓn  n   µm  Öc      n  Þ, doanh  ®Õ l vi ë c¸c ®¬ v   nghiÖp  éc  µnh  Çn  thu th ph kinh  tÕ kh¸c,tæ    chøc, c¸ nh©n  ã     c thuª m ín lao ®éng,         c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµi, ¬  tn     quan,tæ  c   chøc  èc  Õ  × sè  Qu t th   n¨m  ùc tÕ  µm  Öc      th   l vi ë c¸c c¬ quan,doanh    nghiÖp  µ   íccã  Ó  îctÝnh  µo  © m     µm  Öc    Nh n   th ®   v th niªnl vi ®Ó tÝnh  thªm  µy  ng nghØ   µng  h n¨m  Õu  îc ngêi sö  ông    ng  ng    µ  n ®   d lao ®é ®å ýv ® îcghinhËn     trongtho¶ íclao®éng  Ëp  Ó         t th hoÆc   trong hîp ®ång    ng.    lao®é ­ Ng êi lao ®éng  ang  µm  Öc       ® l vi trong c¸c ®¬n  Þ, doanh     v  nghiÖp  éc thu   khu  ùc  v kinh tÕ   kh¸c,tæ    chøc,c¸ nh©n  ã     c thuªm ín lao ®éng, th×  © m            th niªn lµm  Öc  µ tæng  è  vi l   s n¨m   ùc  Õ  µm  Öc  th t l vi cho  ét  n   Þ,  ét  m ®¬ v m doanh  nghiÖp  hoÆc   ét    ©n  . m c¸nh ®ã ­ Ng êilao ®éng  ang  µm  Öc       ® l vi trong c¸cdoanh     nghiÖp  ã  èn  u    ­ c v ®Ç tn íc ngoµi;c¸c      doanh nghiÖp trong khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng nghiÖp; c¸c  ¬    c quan,tæ    chøc  ícngoµihoÆc   chøc  èc  Õ  ¹ ViÖt Nam,  × th© m     n    tæ  Qu t t i    th   niªn
  4. 4 lµm  Öc  µ tæng  è  vi l   s n¨m  ùc  Õ  µm  Öc  th t l vi cho  ét  m doanh nghiÖp, m ét  ¬    c quan,hoÆc   ét  chøc  .   m tæ  ®ã V Ý   ô: C¸n  é  ®∙  µm  Öc    ¬  d  b B  l vi ë c quan  µ   íctõ n¨m  Nh n     1975  n     ®Õ n¨m 1994,sau      é  ® îcchuyÓn    ®ã c¸n b B    sang  µm  Öc    l vi ë doanh  nghiÖp  ªndoanh  li   th×  èc  êi®iÓ m   Ýnh  © m     m th   t th niªn cho  bé  lµ tõ n¨m  c¸n  B      1994, nhng  òng    c cã  Ó  Ýnh  õ  th t t n¨m  1975  Õu   êi sö  ông  n ng   d lao  ng  ña  ®é c doanh  nghiÖp  ®ång  . ý b) C¸ch  Ýnh  µy  t ng nghØ   µng  h n¨m  îc t¨ng thªm  ®    theo  © m   th niªn lµm    viÖc    nh sau: Ng êi lao ®éng  cã  n¨m  µm  Öc     cø  5  l vi cho  ét  êi sö  ông    ng  m ng   d lao ®é hoÆc   ét  m doanh  nghiÖp  ×  îctÝnh  th ®   nghØ thªm  ngµy  µm  Öc  îchëng  1  l vi ®   nguyªn l ng,sè  µy   ¬   ng nghØ  thªm  Òu  nhi hay  t  ô  éc vµo  è  Ý ph thu   s n¨m  ùc tÕ  th   lµm  Öc,cô  Ó    vi   th nh sau: ­ Cã   íi5    d   n¨m  µm  Öc  ×  l vi th nghØ   µng  h n¨m theo    Èn  ¹  Òu    tiªuchu t i§i 74 Bé  Ët Lao  ng; Lu   ®é ­Cã     n¨m  n   íi n¨m  × ® îcnghØ    ®ñ 5  ®Õ d   10  th     thªm  ngµy; 1  ­Cã     n¨m  n   íi n¨m  × ® îcnghØ    ®ñ 10  ®Õ d   15  th     thªm  ngµy; 2    ­Cã     n¨m  n   íi n¨m  × ® îcnghØ    ®ñ 15  ®Õ d   20  th     thªm  ngµy; 3    ­Cã     n¨m  n   íi n¨m  × ® îcnghØ    ®ñ 20  ®Õ d   25  th     thªm  ngµy; 4    ­Cã     n¨m  n   íi n¨m  × ® îcnghØ    ®ñ 25  ®Õ d   30  th     thªm  ngµy; 5    ­Cã     n¨m  n   íi n¨m  × ® îcnghØ    ®ñ 30  ®Õ d   35  th     thªm  ngµy; 6  4.Sè  µy    ng nghØ  µng  h n¨m  îchëng ¬ng  ®  l theo §iÒu  cña    11  NghÞ   nh   ®Þ ® îctÝnh      nh sau: Sè  µy  ng nghØ    Èn  Sè  µy  tiªuchu ng nghØ    t¨ngthªm    Sè  µy  ng     hoÆc   ngµy)         theo th© m     (12;14  16      +        niªn Sè  th¸ng  nghØ  µng =  h       x  ®∙      lµm  Öc n¨m  îc vi   ®  trongn¨m      hëng ¬ng  l           12  K Õt  qu¶  Êy trßn sè  µng  n  Þ  Õu  è  Î ính¬n  l   h ®¬ v (n s l    l hoÆc   b»ng    ×  0,5 th lµm    ®¬n  Þ,n Õu  á  ¬n    × bá). trßn1  v  nh h 0,5 th   V Ý   ô:C«ng  ©n  cã  d  nh A  møc  nghØ  µng  h n¨m  theo  quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t  i 74 Bé  Ët Lao  ng  µ14  µy.C«ng  ©n  vµo  µm  Öc    Lu   ®é l   ng   nh A  l vi ë doanh  nghiÖp  õ t  th¸ng 1    n¨m  1972.Th¸ng  n¨m    7  1995,c«ng  ©n  ® îcnghØ  Õ     u. Sè    nh A    ch ®é h   ngµy nghØ  µng  h n¨m 1995  ña  c c«ng  ©n  ® îctÝnh    nh A    nh sau: Ngµy  nghØ  theo th© m     õ1995     niªnt   ­1972  øng  íi ngµy  v  4  nghØ  thªm. Sè  µy  îctÝnh  µ:[(14+      7  ng ®   l     4):12]x  th¸ng=    10,5 LÊy    µ11  µy  trßnl   ng nghØ  îchëng  ®  nguyªn l ng.  ¬ Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  th¸ng 1  t n c hi l     t  1    n¨m 1995. Nh÷ng    quy  nh  íc®©y    ®Þ tr   tr¸th«ng   µy  u     á. i tn ®Ò b∙i b
  5. 5 Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    é, ngµnh, qu¸ tr       cv   ®Ò ngh c¸c B     ®Þa   ¬ng  ph ph¶n  ¸nh  Ò   é   v B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi xem   Ðt    v X∙    x gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản