intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 07-TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

173
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1996 của doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07-TC/TCDN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  07 T C/T C D N  n g µ y  27 th¸ng 2 n¨ m  1997 h í ng d É n   BT s c« n g  t¸c l Ë p v µ  ki Ó m  tra b¸o c¸o t µi h Ý n h    c n¨ m  1996 c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  N h µ   íc n C¨n  vµo  Õ     µichÝnh  Ön  µnh  dông  cø  ch ®é t   hi h ¸p  cho doanh nghiÖp  Nhµ   ícn¨m  n  1996; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 59/CP  µy  ng 3/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh   h "Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ¹ch    l    vh to¸nkinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  µ   Nh níc",c¸c Th«ng   íng  Én  ña  é   µi chÝnh, Bé   µi chÝnh  íng  Én     th d c BT    T  h d c«ng  t¸clËp    b¸o  tµichÝnh, ph©n  èilî nhuËn  µ  Óm     c¸o      ph     i v ki trab¸o  tµichÝnh   c¸o    n¨m 1996  ña  c doanh  nghiÖp  µ   ícnh  Nh n   sau: I. Ö c  l Ë p b¸o c¸o t µi h Ý n h  Vi  c ViÖc  Ëp  l b¸o  c¸o  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp  îc thùc  Ön  ®  hi theo    quy ®Þnh  ¹ "ChÕ     Õ     ti  ®é k to¸ndoanh  nghiÖp" ban  µnh  Ìm    h k theo  Õt  nh  è  quy ®Þ s 1141 TC/Q§/C§KT  µy  ng 1/11/1995 cña  é  ëng  é  µichÝnh  µ    B tr BT  v quy  Õ   µi ch t   chÝnh  É u   ña  m c Tæng   c«ng    µ   íc ban  µnh  Ìm  ty Nh n   h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 838 TC/TCDN   µy  ng 28/8/1996  ña  é   ëng  é   µi chÝnh, l ý  ét  è  Ên  c B tr BT   u  m s v ®Ò   sau: 1. K Õt    qu¶  Óm       nh  ¹ vèn  µ  µis¶n  µy  ki trax¸c ®Þ l i v t  ng 1/1/1996  ph¶i® îc    thÓ  Ön  hi trong sè  Öu kÕ     ña    li   to¸nc doanh  nghiÖp theo  è  s th«ng  kÕt    b¸o  qu¶ thÈm   nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh nghiÖp.   ViÖc  Ýnh  Ých khÊu  t tr   hao  µis¶n  è  nh,    ö  ông  èn  ©n  t  c ®Þ thu s d v ng s¸ch ph¶i     c¨n cø  µo  è  Öu ®∙  îcth«ng    v s li   ®   b¸o. 2. Doanh    nghiÖp ph¶i thùc  Ön  Óm   tµis¶n  µis¶n  è  nh,  µi   hi ki kª    (t   c ®Þ t  s¶n u  ng)  µ  i  Õu  l ®é v ®è chi c«ng  î  íc khi lËp  n tr     b¸o c¸o  µichÝnh.  ÷ng  t  Nh kho¶n chªnh  Öch  ÷a sè  Öu kiÓm    i chiÕu  íisæ   l gi   li   kª,®è   v   s¸ch ph¶ix¸c ®Þnh        râ nguyªn  ©n  µ  ö  ýtheo  nh v x l  quy  nh  Ön  µnh. Tæng   îp  ®Þ hi h   h b¸o  kiÓm   c¸o  kª,®èi chiÕu     c«ng  î cña  n  doanh  nghiÖp ph¶igöikÌm     theo b¸o    µichÝnh  c¸o t   cho  ¬  c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  l  v t  Nh n     i nghiÖp. 3. §èivíiviÖc         t¨ng gi¶m  Êu  kh hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ trong n¨m    1996  Én  v thùc hiÖn    theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 51/TTg  µy  ng 21/1/1995  ña  ñ íng ChÝnh  c Th t   phñ  µ  v Th«ng   è  TC/TCDN   µy  ts 36  ng 27/4/1995  ña  é   µi chÝnh. Thêih¹n  c BT      cuèicïng göihå  ¬    ö  ýviÖc          s ®Ó x l   t¨nggi¶m  Êu  kh hao  µngµy  l  30/6/1997. 4. C¸c    kho¶n    Ý   ña  chiph c doanh  nghiÖp    ph¸tsinh trong n¨m      1996  ùc th   hiÖn theo c¸c quy  nh   Ön  µnh  dông  ®Þ hi h ¸p  cho  n¨m  c¶  1996  íc khi cã  (tr     NghÞ   nh  ®Þ 59/CP  µ  v Th«ng    íng  Én  ña  é   µi chÝnh).Quü   Òn ¬ng  th d c BT    ti l
  2. 2 doanh  nghiÖp  îc tÝnh  ®  theo  n    Òn ¬ng  îc c¬  ®¬ gi¸ti l ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy phª  Öt  duy hoÆc   ∙  ¨ng  ý  íic¬  ®® k v   quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   li   é  è  LB/TT  µy  t ªnb s 20  ng 2/6/1993  ña  c Liªn bé    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh ­X∙  éi­TµichÝnh.    h      5. §èivíi         kho¶n  çcña  ÷ng  c¸c l  nh n¨m  íc,doanh  tr   nghiÖp  îcchuyÓn  õ ®  tr   vµo  î tøc tr cthuÕ  l    í   i theo  quy  nh  ña  Ët thuÕ  î tøc vµ      ®Þ c Lu   l     c¸c v¨n b¶n  íng i h  dÉn, (NghÞ  nh  è    ®Þ s 57/CP  µy  ng 28/8/1993 cña  Ýnh  ñ,Th«ng   è      Ch ph   ts 75A TC/TCT   µy  ng 31/8/1993  ña  é   µi  Ýnh,  c B T ch C«ng  v¨n  è  s 348/KTTH   µy  ng 21/1/1995  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ  µ  Ch ph v C«ng  v¨n  è  s 1167  TC/TCDN   µy  ng 10/5/1995  ña  é   µi chÝnh).H Õt  êih¹n  c BT    th   chuyÓn  çtheo  l  quy  inh,doanh  ®   nghiÖp  ïng  îtøc sau  Õ    ï ®¾ p     d l    i thu ®Ó b   c¸c kho¶n  çcßn  ¹ tr ckhitrÝch lËp l  l  í    i    c¸cquü    doanh  nghiÖp.C¸c  êng  îp chuyÓn  çvîtqu¸ thêih¹n    tr h  l         quy  nh  ®Þ ph¶i   cã    Õn  ý ki cho  Ðp  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. ph c Th t   ph 6. Møc  Ých lËp    ü    tr   c¸c qu doanh  nghiÖp  Én  ùc hiÖn  v th   theo Th«ng    è  ts 12TC/CN  µy  ng 23/2/1994  ña  é   µi chÝnh  dông  c BT  ¸p  cho  Öc  Ých lËp    vi tr   c¸c quü  Ý  x nghiÖp  ña  c n¨m  1994  µ  v n¨m  1995. 7. B¸o    µichÝnh  ña    c¸o t   c doanh nghiÖp ph¶ilËp    theo  ng  Õ     Õ   ®ó ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  ®Þ 1141TC/Q§/C§KT  ña  c Bé  ëng  é  µichÝnh.Cô   Ó  µ: tr BT    th l +  B¶ng  ©n  i kÕ   c ®è   to¸n +  Õt  K qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh   +  ThuyÕt  minh      µichÝnh. b¸o c¸o t   C¸c      b¸o c¸o ph¶itheo ®óng  É u   µ  öicho    ¬      m vg  c¸cc quan  qu¶n  ýNhµ   íc l  n  theo quy  nh. Riªng ®èi víi   ®Þ         c¸o tµichÝnh  b¸o      tæng  îp cña    h  c¸ctæng c«ng    ty Nhµ   íc ph¶i göi cho  n     Tæng   ôc  c qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   idoanh  nghiÖp  é  µi chÝnh) vµ    ¬  (B T     c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc nh  l  n   quy  nh  i  íi ®Þ ®è v   doanh nghiÖp  µ   íc®éc  Ëp. Nh n   l §èi víinh÷ng     doanh nghiÖp  ¹ch  h to¸n phô   éc    öi b¸o    thu khi g   c¸o  µi t  chÝnh cho  Êp    c trªnph¶igöicho     Tæng  ôc  c qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ l  v t  Nh n    i doanh  nghiÖp,Côc  Õ  a  ¬ng  ¬idoanh    thu ®Þ ph n  nghiÖp  ng  ôsë. ®ã tr   8. HiÖn    nay  a  ã  íng  Én  ch c h d c«ng    Óm   t¸cki to¸n néi bé, lùc l ng  Óm          î ki to¸nnéibé  µ  Óm    c  Ëp cßn  ¹n chÕ   b¸o c¸o tµichÝnh      v ki to¸n®é l   h  nªn        n¨m  1996  kh«ng  ¾t  éc  b bu ph¶i cã  ÷  ý  ña  Óm     ch k c ki to¸n néi bé      hoÆc   Óm   ki to¸n ®éc    lËp, Nhµ   íc khuyÕn  Ých    n  kh doanh nghiÖp  ùc  Ön  Óm   th hi ki to¸n néi bé  íi     d  h×nh  thøc Tæng    c«ng    chøc  Óm    tytæ  ki to¸ncho    c¸cdoanh  nghiÖp  µnh    th viªn hoÆc       thuªc¸cc«ng    Óm    c  Ëp thùc hiÖn  Öc  Óm    íckhigöi tyki to¸n®é l     vi ki to¸ntr       b¸o c¸o tµi Ýnh       ch cho    ¬  c¸cc quan chøc n¨ng. 
  3. 3 II. Ó m  tra b¸o c¸o t µi h Ý n h  n¨ m  1 99 6  Ki  c c ñ a d o a n h  n g hi Ö p: Theo    Çn  tinhth NghÞ   nh  ®Þ 59/CP  quy  nh  ®Þ quy  Õ   µichÝnh  µ  ¹ch ch t   vh   to¸n kinh doanh  ña      c doanh  nghiÖp  µ   íc,c¬  Nh n   quan  µichÝnh  t  kh«ng  ùc th   hiÖn  Öc  vi phª  Öt  c¸o tµichÝnh  duy b¸o      n¨m  1996  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µ   Nh níc.Sau    µn  µnh    khiho th b¸o    µichÝnh  öic¸c c¬  c¸o t   g     quan  chøc n¨ng,doanh    nghiÖp  ùc  Ön  th hi c«ng  khai tµi chÝnh     theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè    t 73 TC/TCDN   µy  ng 12/11/1996  ña  é   µi chÝnh. Trªn c¬  ë  c BT      s b¸o  tµichÝnh  c¸o    cña  doanh  nghiÖp, Tæng   ôc    c qu¶n  ý vèn  µ   µi l  v t  s¶n  µ   íc  ¹  Nh n t idoanh  nghiÖp  tæng  îp,ph©n  Ých  ×nh  ×nh  h  t t h doanh nghiÖp  µ   íctheo  a  µn  Nh n   ®Þ b vµ  µnh  ng kinhtÕ        é  µichÝnh  µ    ¬    ®Ó b¸o c¸o B T   v c¸cc quan  ã  ªnquan. c li   Bé   µi chÝnh  T  giao cho Tæng   ôc  c qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹ l  v t  Nh n     i doanh  nghiÖp  ñ  × phèi hîp  íic¬  ch tr     v   quan  Õ  chøc  Öc  Óm       thu tæ  vi ki trab¸o c¸o tµichÝnh     n¨m 1996  ña  c doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n ViÖc  Óm        µichÝnh  îcthùc hiÖn  ki trab¸o c¸o t   ®    sau    khidoanh  nghiÖp  öi g  b¸o  ®Õ n     ¬  c¸o  c¸c c quan  chøc  n¨ng.Tríc khitiÕn  µnh  Óm          h ki traph¶ith«ng    b¸o cho  doanh  nghiÖp  êigian  Óm       th   ki tra ®Ó doanh  nghiÖp  ¾p  Õp  s x c«ng  viÖc.Néi dung  Óm    ã  Ó  µn  Ön     ki trac th to di hay  ét  m hoÆc   ét  è  Ên    ú m s v ®Ò tu   theo t×nh  ×nh  ña    h c doanh  nghiÖp  µ  ùcl ng cña  ¬  v l  î   c quan  Óm    Õt  óc ki tra.K th   kiÓm    traph¶ilËp biªnb¶n  râ nh÷ng  iÓ m   ng    ña      nªu    ® ®ó saic doanh  nghiÖp  µ  v kiÕn  Þ  ö  ý.Khi kiÓm     Õu    Ön  ngh x l     tran ph¸thi doanh  nghiÖp    ¹m  Õ     viph ch ®é qu¶n  ý tµichÝnh   h¹ch  l    nh to¸n sai lµm  Êt  èn  µ   íc,kh«ng  ùc  ng     m v Nh n   th ®ó nghÜa  ô    ©n  v thu ng s¸ch Nhµ   ícth× doanh    n    nghiÖp ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  ­   tr ícph¸p luËtvÒ   ù    ãtcña  × nh.       s sais   m N¨m  1996  µn¨m  u   ùc hiÖn  Öc  á    Öt quyÕt to¸nvµ  l  ®Ç th   vi b phª duy       doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  th   c«ng khaitµichÝnh     nªn  Öc  Óm     Çn  îc tiÕn  µnh  vi ki trac ®  h khÈn  ¬ng  µ  tr v chØ   o  ®¹ chÆt  Ï.C¸c  Ên    íng  ¾ c   ch   v ®Ò v m ph¸tsinh cÇn  îc     ®  b¸o c¸o vµ  ö  ýkÞp  êi.     x l  th III.Q u y  ® Þ n h  c u è i c ï ng:   Th«ng   µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ý  dông  t n c hi l     k ¸p  cho  Öc  Ëp,kiÓm     è  vi l   tras liÖu b¸o c¸o tµichÝnh         n¨m  1996  ña  c doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, cã  ã  tr th hi   kh kh¨n  íng  ¾ c   v m b¸o c¸o  Ò   é   µi v BT  chÝnh  nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2