Thông tư 09/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
82
lượt xem
4
download

Thông tư 09/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 09/1998/TT­B T M   B T n g µ y 18  th¸ng 07 n¨ m   1998 h íng d É n   thùc hi Ö n   viÖc  n h Ë p  k h È u  m i Ô n  thu Õ   èi víi ®  c¸c d ù  ¸n  Ç u  t theo  ® q u y  ® Þ n h  t¹i g h Þ   Þ n h  sè 07/1998/N§­C P   g µy  15­01­1998   N ® n cña  h Ý n h  p h ñ  q u y   Þ n h  chi tiÕt C ®  thi h µ n h  L u Ët    k h u y Õ n  kh Ý c h  ® Ç u  t trong n íc (söa ® æ i) ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  95/CP  sè  ngµy  12­ 04­ 1993 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; ­    Thi hµnh  §iÒu  NghÞ   37  ®Þnh   07/1998/N§­   sè  CP ngµy  01­ 15­ 1998  cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu    t trong  níc(söa ®æi);     Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn  viÖc thùc hiÖn nhËp khÈu miÔn thuÕ ®èi    víi c¸cdù      ¸n ®Çu    tquy  ®Þnh   t¹ NghÞ  i ®Þnh  nµy  sau: nh  A. § èi tîng ¸p d ô n g: Th«ng   tnµy    ¸p dông         îng quy  ®èi víi ®èi t   c¸c ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 3  ®Þnh  sè 07/1998/N§­   CP ngµy  01­ 15­ 1998  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh         chi tiÕtthi hµnh LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu    ttrong níc(söa ® æi),bao          gåm: 1.Doanh    nghiÖp  thuéc c¸cthµnh      phÇn  kinhtÕ:   ­Doanh    nghiÖp  Nhµ  níc. ­ Doanh    nghiÖp cña    chøc  c¸c tæ  chÝnh    trÞ,chÝnh          trÞ x∙héi,héinghÒ   nghiÖp. ­Hîp      t¸cx∙. ­C«ng      tytr¸chnhiÖm    h÷u    C«ng      h¹n vµ  tycæ phÇn. ­Doanh    nghiÖp   tnh©n. ­ C¸    nh©n, nhãm  kinh doanh ho¹t®éng    theo NghÞ  ®Þnh  66­ sè  H§BT   ngµy  3­ 02­ 1992  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay lµChÝnh      phñ). 2. Doanh    nghiÖp  ngêiViÖt Nam   do      ®Þnh  ë    c  nícngoµi®Çu        ttrùctiÕp  t¹ ViÖtNam.   i   3. Doanh    nghiÖp  ngêinícngoµic    do        tról©u    ViÖt Nam   dµië    ®Çu      ttrùc tiÕp t¹ ViÖtNam.    i   4. Doanh    nghiÖp  c«ng  do  d©n ViÖt Nam     cïng thµnh lËp    víingêi ViÖt     Nam   ®Þnh  ë    c  nícngoµi,     ngêinícngoµic    dµit¹ ViÖtNam. víi       tról©u      i   5. Tæ     chøc, c«ng    d©n  ViÖt Nam,    ngêi ViÖt Nam       ®Þnh  ë    c  níc ngoµi,  ngêinícngoµic    dµit¹ ViÖtNam         tról©u      i   mua    cæ phÇn  hoÆc   gãp vèn  vµo    c¸c Doanh  nghiÖp  trong níc,kÓ   Doanh      c¶  nghiÖp  Nhµ    îc ®a   níc ®   d¹ng  ho¸ së  h÷u hoÆc     c¸cquü  ®Çu      ttùchñ    tµichÝnh.
  2. 2 C¸c   îng quy  ®èi t   ®Þnh  i t¹ ®iÓm           nãitrªn,   1, 2, 3, 4, 5     sau  ®©y  îcgäilµ ®       doanh  nghiÖp. B. Q u y  ® Þ n h  h µ n g  h o¸ ® îc n h Ë p  k h È u  m i Ô n  thu Õ  t¹o tµi ¶ n c è   s ® Þ n h  ® èi víi  c¸c d ù  ¸n ®∙ ® îc c Ê p   giÊy p h Ð p  ® Ç u  t I. u y  ® Þ n h  v Ò  h µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  ® îc m i Ô n  thu Õ:  Q 1. M¸y    mãc, thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn vËn    t¶iquy ®Þnh  trong luËn chøng  kinh tÕ  thuËtnhËp    kü    khÈu        ®Ó t¹otµis¶n  ®Þnh  cè  cña doanh nghiÖp  bao  gåm: 1.1.M¸y    mãc, thiÕtbÞ  c¶        kÓ  hÖ thèng  ®iÖn,cÊp    tho¸t    níc,th«ng  tin. 1.2.Ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    n»m  trong d©y    chuyÒn  c«ng  nghÖ   vµ ph¬ng  tiÖn vËn chuyÓn  dïng    a  ®Ó ® ®ãn  c«ng nh©n      chç  («t«tõ 24  ngåi   trëlªn)    , ph¬ng  tiÖn thuû.   Ph¬ng  tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    n»m  trong d©y    chuyÒn c«ng  nghÖ bao  gåm: ­ C¸c    ph¬ng tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    cho    ho¹t®éng  s¶n  xuÊt quy    ®Þnh  t¹ giÊy phÐp    i   ®Çu  . t ­ Ph¬ng    tiÖn vËn      t¶i®Ó vËn chuyÓn nguyªn liÖu  s¶n  vµ  phÈm  trong  d©y  chuyÒn  c«ng nghÖ. 1.3.Linh    kiÖn, chitiÕt,bé        phËn   rêi,phô tïng,g¸    l¾p, khu«n    mÉu, phô  kiÖn  kÌm    ®i  víithiÕtbÞ    m¸y  mãc, ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng,ph¬ng      tiÖn  vËn chuyÓn  trªn. nªu  1.4. ThiÕt bÞ,      m¸y mãc, ph¬ng tiÖn  vËn    t¶ichuyªn dïng nªu    îc trªn ®   nhËp  khÈu thay thÕ,®Çu        tchiÒu s©u, ® æi      míic«ng nghÖ,    më réng quy    m« s¶n  xuÊt. 1.5.Nguyªn    liÖu,vËt tnhËp       khÈu    ®Ó thùc hiÖn    ¸n BOT,    c¸cdù    BTO   vµ  BT. 1.6.C¸c    gièng c©y    trång,gièng vËtnu«i,        n«ng    Æc   dîc® chñng  îcphÐp  ®   nhËp khÈu    ®Ó thùc hiÖn  ¸n n«ng    dù    nghiÖp,l©m    nghiÖp,ng    nghiÖp. 1.7.Trang    thiÕtbÞ    thÝ  nghiÖm, trang thiÕtbÞ    phôc  cho  vô  viÖc s¶n  xuÊt thiÕtbÞ  êng      tr häc,thiÕtbÞ  tÕ,trang thiÕtbÞ      y        cho  viÖc b¶o  m«i  ­ vÖ  tr êng. 1.8.Hµng    ho¸,vËt t kh¸c dïng         cho    ¸n  Æc   c¸c dù  ® biÖt khuyÕn    khÝch  ®Çu    ttheo quy    ®Þnh  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 2. Nguyªn    liÖu,vËt t nhËp       khÈu    ®Ó h×nh thµnh    tµis¶n  ®Þnh  cè  cña  Doanh nghiÖp  îcmiÔn  ®   thuÕ trongc¸c®iÒu      kiÖn  sau: 2.1.Nguyªn      liÖu nhËp  khÈu    ®Ó chÕ    t¹om¸y  mãc, thiÕtbÞ  i     t¹ ViÖt Nam       h×nh  thµnh    tµis¶n  ®Þnh  cè  cña  Doanh nghiÖp.
  3. 3 2.2.Nguyªn    liÖu,vËt tnhËp       khÈu    ®Ó x©y  dùng h×nh thµnh    tµis¶n cè  ®Þnh  cña Doanh nghiÖp  nÕu nguyªn liÖu,vËtt®ã         trong níccha      s¶n xuÊt® ­   îc hoÆc     s¶n xuÊt ® îc nhng      kh«ng ®¶m  b¶o yªu cÇu    thuËt cña  vÒ kü    c«ng  tr×nh. Danh môc  nguyªn liÖu,vËt   x©y    t dùng nµy  c¸c  chuyªn  do  Bé  ngµnh  c«ng  hµng  bè  n¨m. 3. Nguyªn  liÖu nhËp khÈu    ®Ó ch¹y thö    nghiÖm  thu,vµ    s¶n  xuÊt    thö theo    gi¶itr×nh vµ  îc Bé    ®   Th¬ng    m¹i xem  xÐt,chÊp    thuËn ®èi    víitõng  êng  tr hîp  thÓ    së  x¸c nhËn  cô  trªnc¬  cã    cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  quyÕt ®Þnh  ®Çu    chñng  isè îng. tvÒ  lo¹   l , 4. §èivíinguyªn liÖu,bé            phËn    rêi,phô    vËt tnhËp  tïngvµ     khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu  khinhËp    th×    khÈu  vµo ViÖt Nam     ph¶inép    thuÕ nhËp  khÈu  khixuÊt khÈu  vµ      thµnh phÈm   îchoµn  ®   thuÕ nhËp khÈu ¬ng  t øng      víitû lÖ thµnh phÈm   xuÊt khÈu. ViÖc      hoµn  thuÕ  nhËp khÈu  îc thùc  ®   hiÖn theo  quy ®Þnh  cña  TµichÝnh    Bé    t¹ Th«ng   i t43/1998/TT/BTC  ngµy  4­ 04­ 1998. II. h êi gian x e m  x Ðt b a n  h µ n h  v¨n b ¶ n:  T 1. Trong    vßng  ngµy      15  kÓ tõ ngµy nhËn  îc hå  ®Çy     hîp    ®   s¬  ®ñ vµ  lÖ, Bé Th¬ng    v¨n  m¹i ra  b¶n  cho  phÐp nhËp  khÈu  x¸c nhËn  vµ    danh môc hµng  ho¸ nhËp    khÈu  miÔn thuÕ cho doanh nghiÖp (ngµy tiÕp nhËn  s¬      hå  lµngµy  ghitrªndÊu          v¨n thcña  Th¬ng  Bé  m¹i). 2. Trêng    s¬    hîp hå  cha  ®Çy  hîp lÖ:Trong  ®ñ      vßng  ngµy  5  lµm viÖc  kÓ  tõ ngµy    nhËn  îc hå    Th¬ng    ®   s¬, Bé  m¹i th«ng  b¸o    trùc tiÕp hoÆc  b»ng    v¨n b¶n    ®Ó doanh  nghiÖp    bæ sung, ®iÒu    chØnh  s¬. Ngµy  hå    tiÕp nhËn  s¬  hå  ®Çy  vµ    lµngµy      ®ñ  hîp lÖ    ghitrªndÊu      v¨n th cña  Th¬ng      Bé  m¹itrªnc«ng    v¨n cuèicïng.   III.H å  s ¬ thÈ m  ® Þ n h  c h o  p h Ð p  n h Ë p  k h È u  v µ x¸c n h Ë n  h µ n g    n h Ë p  k h È u  m i Ô n  thu Õ 1. V¨n b¶n cña chñ ®Çu    (doanh  t nghiÖp) ®Ò     nghÞ cho phÐp nhËp  khÈu  miÔn  vµ  thuÕ  nhËp khÈu. 2. GiÊy    phÐp  ®Çu    thoÆc  quyÕt ®Þnh  ®Çu   tcña cÊp  thÈm  cã  quyÒn  theo  quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  ­ §iÒu  qu¶n    i 7    lÖ  lý®Çu    x©y  tvµ  dùng  (ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh   42/CP  ngµy  7­ 16­ 1996  cña ChÝnh  phñ)  mét  §iÒu  vµ  sè  kho¶n söa  ®æi, bæ     sung  §iÒu  qu¶n    lÖ  lý®Çu    x©y  t vµ  dùng ban hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  42/CP ngµy  7­ 16­ 1996  cña ChÝnh  phñ (ban hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  92/CP  ngµy  8­ 23­ 1997  cña  ChÝnh  phñ). 3.LuËn    chøng  kinhtÕ  thuËt.   kü  4. QuyÕt    ®Þnh cña cÊp  thÈm  cã  quyÒn  quyÕt  ®Þnh  ®Çu   t phª duyÖt  chän thÇu  kÕt  vµ  qu¶ ®Êu  thÇu (kÌm theo    biªn b¶n ph©n  tÝch chän  thÇu).  Trêng hîp nhËp khÈu theo ph¬ng  thøc chµo  hµng  c¹nh tranh th×  quyÕt  cã 
  4. 4 ®Þnh    phª duyÖt chän    chµo  hµng    (cã kÌm  theo biªnb¶n      ph©n  tÝch  chän  chµo  hµng). 5.Hîp    ®ång  gèc  c¸cphô    vµ    lôckÌm  theo. 6. QuyÕt    ®Þnh cña cÊp  thÈm  cã  quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu  ,phª  t  duyÖt  néidung      hîp ®ång. 7.GiÊy    chøng  nhËn  ®∙i®Çu    u    tcña cÊp  thÈm  cã  quyÒn theo quy    ®Þnh  t¹ Th«ng   02/1998/TT/BKH§T    i tsè  ngµy  3­ 16­ 1998 cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu .t VÒ   danh môc nhËp  khÈu  miÔn  thuÕ      t¹otµis¶n  ®Þnh, doanh  cè    nghiÖp  c¨n  vµo  cø  quy ®Þnh   ikho¶n  §iÒu  NghÞ   t¹  1  37  ®Þnh   07/1998/N§­   sè  CP ngµy  01­ 15­ 1998  c¸c v¨n b¶n  vµ      quy ®Þnh  i t¹ Môc  I   II nµy,nªu        râ tªnhµng,sè    l       îng,trÞgi¸cho tõng h¹ng    môc sau ®©y: ­M¸y    mãc, trang thiÕtbÞ.       ­VËt     tx©y  dùng. ­Nguyªn          vËtliÖu ®Ó chÕ    t¹om¸y  mãc  thiÕtbÞ      t¹ ViÖtNam. i   ­Nguyªn        vËtliÖu dïng ®Ó     s¶n xuÊtthö.   C. T h êi h¹n ¸p d ô n g 1.§èivíi       nh÷ng  ¸n ® îccÊp  dù      giÊy chøng    nhËn  ®∙i®Çu    ícngµy  u    ttr   01­ 2­1998  (ngµy  hiÖu    cã  lùc cña NghÞ ®Þnh  07/1998/N§­   CP ngµy  01­ 15­ 1998  cña ChÝnh  phñ) th×    viÖc nhËp khÈu miÔn  thuÕ cho kho¶ng    thêigian  ®∙i u    cßn    tõngµy  2­ l¹kÓ    i 1­ 1998,cô    thÓ  sau: nh  ­    §îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi    víihµng ho¸  nhËp  ®∙  khÈu vµo ViÖt  Nam   tõngµy  2­ kÓ    1­ 1998. ­ ChÞu    thuÕ nhËp khÈu ®èi    víihµng    nhËp  ho¸ ®∙  khÈu vµo ViÖt Nam     tr   ícngµy  2­ 1­ 1998. 2. §èivíinh÷ng  ¸n ® îccÊp        dù      giÊy chøng nhËn  ®∙i®Çu    tõ ngµy  u    tkÓ    01­ 1998: 2­ ­ §îc miÔn      thuÕ nhËp khÈu      ®èi víihµng    ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam     kÓ    tõngµy  cÊp  giÊy chøng    nhËn  ®∙i®Çu  . u    t ­ ChÞu    thuÕ nhËp khÈu      ®èi víihµng    ho¸ nhËp khÈu vµo  ViÖt Nam   íc   tr   ngµy  cÊp giÊy chøng    nhËn  ®∙i®Çu  . u    t Ngµy hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam       lµ ngµy      khai h¶i ghi trªntê      quan.   D. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Bé    Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ   c¸c Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh phñ,Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, c¬    quan Trung ¬ng cña    c¸c ®oµn thÓ  th«ng b¸o    néi dung Th«ng  t nµy cho    c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n    lýcña m×nh  biÕt vµ    thùc hiÖn, ®ång        thêi
  5. 5 ph¶n ¸nh cho  Th¬ng    Bé  m¹i nh÷ng vÊn    ®Ò ph¸t sinh    trong qu¸ tr×nh thùc  hiÖn    ®Ó kÞp    thêi®iÒu  chØnh    phïhîp. 2. C¸c    doanh nghiÖp  dù    cã  ¸n ®Çu    tr¸chnhiÖm     tcã    thihµnh nh÷ng quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng     tnµy.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  ph¸tsinh nh÷ng  cã      víng  m ¾c  cÇn ph¶n ¸nh kÞp    thêicho  Th¬ng      nh÷ng  Bé  m¹i ®Ó cã  söa  æi, bæ   ®   sung    phïhîp. 3. C¸n      bé, c«ng  chøc  cña  Th¬ng    tr¸chnhiÖm   Bé  m¹icã    thùc hiÖn    ®óng  nh÷ng quy ®Þnh  cña Th«ng   tnµy.Trêng        hîp viph¹m, tuú theo      møc  sÏbÞ  ®é    xö    lýhµnh chÝnh  hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm    theo quy    ®Þnh  cña Ph¸p luËt. 4.Th«ng     tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
Đồng bộ tài khoản