intTypePromotion=1

Thông tư 09/2000/TT-BYT của bộ Y tế

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
337
lượt xem
18
download

Thông tư 09/2000/TT-BYT của bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2000/TT-BYT của bộ Y tế về việc hướng dẫn việc chăm sóc sức khoẻ người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2000/TT-BYT của bộ Y tế

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  Y  t Õ   è  09/2000/TT­B Y T  n g µ y  28 th¸ng 4 n¨ m  2000 S H í ng d É n   h¨ m  s ã c søc k h o Πn g êi lao ® é n g  trong c c¸c d o a n h  n g hi Ö p  v õ a v µ  n h á ­C¨n  vµo  Ët b¶o  Ö     cø  Lu   v søc  Înh©n  ©n  µy  kho   d ng 11/7/1989. ­C¨n  cµo  ¬ng  Bé  Ët Lao  ng  µy    cø  Ch IX  Lu   ®é ng 23/6/1994. ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ   nh  ®Þ 06/CP  ña  Ýnh  ñ  µy  c Ch ph ng 20/01/1995    quy ®Þnh    Õtm ét  è  iÒu  ña  é   Ët     ng  Ò   toµn    ng, vÖ   chiti   s® c B Lu   lao ®é v an  lao ®é   sinhlao®éng.    ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ   nh  ®Þ 68/CP  ña  Ýnh  ñ  µy  c Ch ph ng 11/10/1993    quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é    v  h   tæ  b m¸y  é  tÕ. B Y  ­Sau    ã    Õn  ña  é    khic ý ki c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héit¹ C«ng      X∙      i v¨n sè  946/L§TBXH­BHL§  µy  ng 3/4/2000. Bé   tÕ  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn  Y  h   vi th   ch¨m  ãc  s søc  Îcña  êilao ®éng   kho   ng     trongc¸cdoanh     nghiÖp s¶n  Êtkinhdoanh  Þch  ô  õa  µ  á. xu     d v v v nh I. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g   § 1. M äi  chøc    ©n  µ    n  Þ    tæ  c¸ nh v c¸c ®¬ v s¶n  Êt,kinh doanh,ho¹t®éng  xu        dÞch  ô  äichung  µdoanh  v (g   l  nghiÖp)sau  y:   ®© Doanh  nghiÖp  µ  íc,c¸c doanh  nh n     nghiÖp  ña    µnh  Çn  c c¸c th ph kinh tÕ,    c«ng    ty,doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c«ng    c v ®Ç tn     tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,   hh  c«ng      Çn, c¸c hîp t¸cx∙,tæ  îp  ty cæ ph           h s¶n  Êt thuéc  ¬  xu   c quan  µnh  Ýnh  h ch sù  nghiÖp,tæ    chøc    éi, oµn  Ó,lùcl ng qu©n  i,c«ng  nh©n  ©n. x∙h   ® th    î   ®é   an  d 2. C¸c  n  Þ  tÕ  ã    ®¬ v y  c tr¸chnhiÖ m   ùc  Ön  Öc    th hi vi ch¨m  ãc  s søc  Î kho   ngêilao®éng.    II. u y  ® Þ n h  d o a n h  n g hi Ö p  v õ a v µ  n h á  Q C¸c doanh nghiÖp  õa  µ  á  îcquy  nh  ¹m  êitheo  v v nh ®   ®Þ t th   C«ng    è  v¨n s 68/CP­KTN   µy  ng 20/6/1998 cña  Ýnh  ñ      Ch ph nh sau:   ­Doanh    nghiÖp  õa  µdoanh  v l  nghiÖp  ã  õ51  n   c t   ®Õ 200  êilao®éng. ng     ­Doanh    nghiÖp  á  µdoanh  nh l   nghiÖp  ã  õ50  êilao®éng  ëxuèng. c t   ng     tr  
 2. 2 III. N é i d u n g  c h¨ m  s ã c s ø c k h o Πn g ê i lao ® é n g     t¹i  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  v õ a v µ  n h á 1. Cã         ®ñ c¸c quy  nh  Ò   Ö   ®Þ v v sinh lao ®éng: N¬i lµm  Öc  ña  êilao       vi c ng     ®éng  ã    Õu  ècã  ¹iph¶icã  éiquy  Õtrâ rµng  µ  Æt  ¹ n¬id Ô   Êy. c c¸cy t  h     n  vi     v® t     th   i Nh÷ng  ¬ilµm  Öc  ã    Õu  èg©y  Önh  Ò   n  vi c c¸cy t  b ngh nghiÖp  × ph¶ith«ng    th     b¸o cho  êi lao  ng  Õt biÖn  ng   ®é bi   ph¸p  ù   d phßng    êi lao  ng  ù  ®Ó ng   ®é t phßng  tr¸nh. 2. Häc  Ëp  Ò   toµn,vÖ     t v an    sinh lao ®éng: Hµng       n¨m,  êi qu¶n  ýlao ng   l    ®éng  ph¶itæ    chøc  Ëp  Ên  t hu cho  êilao ®éng  Ò   ng     v ¶nh  ëng  ña    Õu  è h c c¸c y t  ph¸t sinh    trong  m«i  êng  tr lao  ng  i  íisøc  Î ®Ó   ä  ù  ®é ®è v   kho    h t b¶o  Ö   µ  vv phßng  tr¸nh t¸c h¹i nghÒ       nghiÖp  µ  Önh   vb nghÒ  nghiÖp. Néi    dung  Ên  hu luyÖn cho  êilao®éng  §éiY  Õ  ù  ng     do    t d phßng  éc Trung  ©m  tÕ  Ön, thu   t Y  huy   quËn, thÞ    µnh  è  éc    x∙,th ph thu tØnh, Trung  ©m   tÕ  ù    t Y  d phßng  tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  tr     ¬ (sau  y   äichung  µtØnh),Trung  ©m  tÕ    ®© g   l    t Y  Lao ®éng  µnh  ¶m   Ö m  ng ® nhi theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy  ô  ôcsè    ®Þ t  i tn (Ph l   1). 3. Tæ     chøc  Êp  c cøu: Ng êisö  ông    ng     d lao ®é ph¶itæ    chøc  ètviÖc  Êp  t  c cøu  ¹  ti doanh nghiÖp. Nh÷ng  êi lµm    ng   c«ng    Êp  t¸cc cøu  ph¶i ® îc tËp  Ên     hu nghiÖp  ô  µ  ã  Êy  v v c gi chøng  Ën  Trung  ©m  tÕ  ù  nh do  t Y  d phßng  tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng, Trung  ng, Trung  ©m   tÕ  ¬  ¬  t Y  Lao  ng  é/ngµnh, ®é B   Trung  ©m   tÕ  Ön,  Þ, quËn  t y  huy th   (sau  y   äi chung  µ huyÖn)  Êp. M çi  ®© g   l  c  ph©n  ëng  x ph¶icã  óithuèc  Êp    t  c cøu  ban  u   ®Ç theo  danh  ôc  m quy  nh  ¹ ®Þ t  i Th«ng   µy  ô  ôcsè    tn (Ph l   2).C¸c  quy  nh  Êp  ®Þ c cøu  îctr×nh bµy,híng dÉn  ¹ ®        t  i n¬ilµm  Öc    êilao®éng  Õtxö  Ý.   vi ®Ó ng     bi   tr 4. LËp  å  ¬  Ö     h s v sinh    ng:  çi  lao ®é M doanh  nghiÖp ph¶i cã  å  ¬      h s lao ®éng  theo  É u   m quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 13/TT­BYT   µy  ng 21/10/1996.C¸c    kÕt  qu¶  Ðt nghiÖ m,  Óm    x  ki tram«i  êng    ng  µ  tr lao ®é v kh¸m  søc  ήÞnh  ú  kho   k ® îcbæ     sung  µng  h n¨m  µo  å   ¬  Ö   v H s v sinhlao®éng.    5. X Ðt    nghiÖm,  Óm     ki tram«i  êng    ng: Hµng  tr lao ®é   n¨m  doanh nghiÖp  ph¶itæ    chøc  Ðt nghiÖ m,  Óm     x  ki tram«i  êng    ng, ®¸nh    tr lao ®é   gi¸møc    ã  ®é c h¹icña    m«i  êng    ng    tr lao ®é ®Ó doanh  nghiÖp  ã  Ön  c bi ph¸p    Ön  iÒu  c¶ithi ® kiÖn,m«i  êng    ng. K Õt    tr lao ®é   qu¶  Ðt nghiÖm,  Óm    x  ki tram«i  êng    ng  tr lao ®é thùc hiÖn    theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  t s 13/BYT­ ngµy  TT  21/10/1996  µ  îc v®  ph©n  Êp    c nh sau:   ­ §èi víidoanh       nghiÖp  ã  c nguy  ¬  c cao  Ò   Önh  vb nghÒ  nghiÖp  ×    th do Trung  ©m  tÕ  ù  t Y  d phßng  tØnh  ùc hiÖn. th   ­ §èivíic¸c doanh         nghiÖp kh¸c th×  éiY  Õ  ù    §   t d phßng  éc Trung  ©m   thu   t y  Õ  Ön  ùc hiÖn. t huy th   §éiy  Õ  ù    t d phßng  èng    Ëp  th kª,l danh  s¸ch c¸c lo¹    i doanh  nghiÖp  µ    v ®Ò nghÞ  Trung  ©m  tÕ  ù  t Y  d phßng tØnh  èihîp thùc hiÖn. ph       6. Kh¸m    søc  ÎtuyÓn  ông: Ng êilao ®éng  Ó  häc  Ò)  íckhi kho   d      (k c¶  ngh tr     vµo  µm  Öc  l vi ph¶i® îckh¸m     søc  Î;ngêisö  ông    ng  kho    d lao ®é ph¶ic¨n cø  µo    v søc  Îcña  êilao ®éng    è  ÝviÖc  µm  µ  Ò   kho   ng     ®Ó b tr   l v ngh nghiÖp  cho  ïhîp. ph     Hå   ¬  s kh¸m  søc  ÎtuyÓn  ông  kho   d ph¶i® îcl gi÷01     u    b¶n  tronghå  ¬    s søc  Î. kho 7. Kh¸m    søc  Î ®Þnh  ú: Ng êi sö  ông    ng  ã  kho   k   d lao ®é c tr¸chnhiÖ m       tæ chøc kh¸m søc  ήÞnh  ú  kho   k cho  êilao ®éng  t  Êt m çi  ng     Ý nh   n¨m  lÇn.M ôc   1    ®Ých kh¸m søc  ήÞnh  ú: kho   k
 3. 3 a.Ph¸thiÖn  iÖuchøng,dÊu  Öu  Önh  ýli       tr     hi b l   ªnquan  n   Ò   ®Õ ngh nghiÖp  ®Ó  ph¸t hiÖn  ím  Önh     sb nghÒ  nghiÖp  µ  Þp  êi®iÒu  Þ, tæ  vk th   tr   chøc  ù  d phßng  Önh  Ò   b ngh nghiÖp. b. Theo  âinh÷ng  êi cã  Önh    d  ng   b m∙n  Ýnh,cã  t   søc  Î yÕu    ã  Õ   kho   ®Ó c k ho¹ch ® a  i  iÒu  ìng,phôc  åichøc    ®® d   h  n¨ng. ViÖc  chøc  tæ  kh¸m ph¶i gän  Ñ,    nh kh«ng  Êt  Õtph¶i ®Çy       nh thi     ®ñ c¸c chuyªn khoa  ng    nh ph¶icã      c¸c chuyªn khoa  Çn  Õt®Ó   ã  Ó  Èn  o¸n    c thi   c th ch ® ® îcb Önh  Ò     ngh nghiÖp.Hå   ¬    s kh¸m  søc  ήÞnh  ú  kho   k theo  É u   m quy  nh   ®Þ t¹ Th«ng   µy  ô  ôcsè    i tn (Ph l   3). Kh¸m  ©n  ¹  ph lo isøc  Î:lµ kh¸m  µn  Ön    kho     to di c¸c chuyªn  khoa    ¸nh  ®Ó ® gi¸, ©n  ¹   ph lo isøc  Îngêilao ®éng  ña  µn  kho      c to doanh  nghiÖp.Tæ     chøc kh¸m  ph©n  ¹ søc  ÎÝt  Êt 3  lo i   kho   nh   n¨m  lÇn.Nh÷ng  ¬  ë  ã  iÒu  Ön  × cã  Ó  1    csc® ki th   th kÕt  îp tæ  h   chøc  kh¸m  nh  ú  µ  ©n  ¹ søc  Îhµng  ®Þ k v ph lo   i kho   n¨m. 8. Kh¸m    ph¸thiÖn  ím  Önh    sb nghÒ   nghiÖp: Ng êi lao ®éng  µm  Öc         l vi ë m«i  êng  c  ¹icã  tr ®é h   nguy  ¬  ¾ c   Önh  Ò   cm b ngh nghiÖp  ×  êisö  ông    th ng   d lao ®éng  ã  c tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  kh¸m  ph¸thiÖn  ím  Önh    sb nghÒ  nghiÖp. Tæ     chøc kh¸m    Ön  ím  Önh  Ò   ph¸thi s b ngh nghiÖp  Çn  Õt  îp  íikh¸m  c k h v  søc  Î kho   ®Þnh  ú  ¹    ¬  ë  ã  k ti c¸c c s c nguy  ¬  Þ   Önh  cbb nghÒ   nghiÖp. ViÖc    kh¸m  Önh  b nghÒ  nghiÖp  c¸c  do  phßng kh¸m  Önh   b nghÒ  nghiÖp  ùc  Ön  µ  µn  th hi v ho chØnh  å  ¬  h s theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 9.   Gi¸m ®Þnh    søc  Îdo    ¹n    ng, b Önh  Ò   kho   tai n lao®é   ngh nghiÖp:TÊt      c¶ ngêi lao ®éng  Þ     ¹n    ng, bÞ   Önh  Ò      b tain lao ®é  b ngh nghiÖp  u   îc ®i  ®Ò ®   gi¸m  ®Þnh  søc  ÎnghÒ   kho   nghiÖp  ¹  éi ®ång  ti   H gi¸m  nh  khoa.Ng êilao ®éng  ®Þ Y       bÞ   Önh  b nghÒ  nghiÖp  ×  th ph¶i ® îc ®Þnh  ú     k kh¸m  ¹ 6  l i th¸ng m ét  Çn,® îc     l   ®iÒu  Þ,phôc  åi chøc  tr   h  n¨mg  ¹  t ic¸c  ¬  ë  tÕ. C¸c  c s y    quy  nh   Ò   Önh   ®Þ vb nghÒ   nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo Th«ng   ªntÞch  è  tli   s 08/1998/TTLT  é  tÕ    é  B Y  ­ B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ  héingµy    X∙    20/4/1998. 10.Båi dìng b»ng  Ön  Ët:N Õ u        hi v   sau    ∙    ¹o®iÒu  Ön  khi® c¶it   ki m«i  êng  tr lao®éng, nhng    Õu  ècã  ¹ivÉn      c¸cy t  h   kh«ng  ttiªuchuÈn  Ö   ®¹     v sinh cho  Ðp,   ph   ngêi sö  ông    ng  ã   d lao ®é c tr¸chnhiÖ m   åi dìng    b  b»ng  Ön  Ët cho  êi lao hi v   ng     ®éng  lµm  viÖc  ë  m«i  tr ng  ®ã  (¸p dông  Th«ng  t li ê   ªn tÞch  sè  10/1999/TTLT/BL§TBXH/BYT  µy ng 17/3/1999).C¸n  é  tÕ  ¬  ë    b y  c s ph¶itham     m u cho    ñ  c¸c ch doanh  nghiÖp  Ò   Ön  Ët cÇn  åi dìng  v hi v   b  cho  êi lao ®éng  ng     theo ® Æc   ïcña    th  c«ng  Öc  ®êng,s÷a,hoa  vi (     qu¶.. ) .. 11. C¸c    c«ng  ×nh  ôc  ô  êi lao ®éng:  ¬i  µm  Öc  ña  êi lao tr ph v ng     N l vi c ng     ®éng  ph¶icã      ¬ng  Ön vÖ     ®ñ c¸cph ti   sinh bao  å m:    g Phßng  Ö   v sinh,cã    íc   ®ñ n   s¹ch,cã  ¬i t¾ m   öa, n¬i nghØ   µ  µ  s¹ch  Ï hîp  Ö     n  r   v nh ¨n  s  v sinh.M çi    doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ét  ãc  xd m g søc  Îlµ n¬i m µ   êi lao ®éng  ã  Ó  c    kho       ng     c th ®ä c¸c lo¹  is¸ch,tê r¬i,      tranh ¸p  Ých    ph tuyªn truyÒn    phßng  Önh  µ  ö  ông    ói b vsd c¸c t   cÊp  cøu.N Õ u     doanh  nghiÖp  ã  iÒu  Ön  ã  Ó  è  Ýphßng  c® ki c th b tr   riªng. IV.  Tr¸ch n hi Ö m  q u ¶ n  l ý v µ  c h¨ m  s ã c s ø c k h o Î n g ê i lao ® é n g  t¹i  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  v õ a v µ  n h á A. Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a ch ñ   o a n h  n g hi Ö p   d
 4. 4 1. Theo  quy ®Þnh  cña Th«ng t  Liªn tÞch sè  14/1998/TTLT ngµy  13/10/1998  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi­ Bé   tÕ  µ  v X∙      Y  v Tæng  ªn li   ®oµn Lao  ng  Öt Nam   × viÖc  è  Ý c¸n bé  tÕ    ®é Vi   th   b tr     y  ®Ó ch¨m  ãc s søc  Î kho   ngêilao®éng  ¹ c¸cdoanh     t    i nghiÖp  õa  µ  á    v v nh nh sau:   ­  Õ u   N doanh nghiÖp  ∙  ã  ® c b¸c  Ü,  sÜ,  s y  hoÆc   ã  ¹m  tÕ  c tr y  doanh  nghiÖp  × gi÷nguyªn ®Ó   ôc  ô. th       ph v ­ §èivíic¸c doanh         nghiÖp  ì võa  a  ã    é  tÕ  ×  c  ch c c¸n b y  th ph¶ibè  Ý 01    tr   c¸n bé  tÕ.   y  ­ §èivíi      doanh nghiÖp  ìnhá  a    iÒu  Ön  ö  ông  c¸n bé  tÕ  c  ch ®ñ ® ki s d 01    y  ®Ó  ch¨m  ãc  s søc  Î ngêi lao ®éng  ×  ã  Ó  îp  ng  íic¸n  é  tÕ  ¹  kho      th c th h ®å v   b y  t i Tr¹m  tÕ,c¸n bé  tÕ  ∙  Y      y  ® nghØ  u,.. lµm  h   . theo    µy  ê quy  nh,  ng  c¸c ng gi   ®Þ nh ph¶i®¨ng  ý  íi   k v  Trung  ©m  tÕ  Ön    Þu  ù  t y  huy ®Ó ch s chØ  o  ®¹ chung.C¸n  é      by tÕ  ã  Ó  µm  c th l kiªm  Öm   nhi thªm  ét  è  m s c«ng  Öc  vi kh¸c®Ó   ïhîp trong qu¶n    ph       lýlao®éng  ña     c doanh  nghiÖp. ­Tæ     chøc  µng íi toµn,vÖ   m l an    sinhviªnt¹ doanh       i nghiÖp  ùc hiÖn  Êp  th   c cøu  ¹ chç    ã    ¹n. t  i khic tain 2.C¸n  é  tÕ    b y  ch¨m  ãc  s søc  Îngêilao®éng    kho      ë doanh  nghiÖp ph¶i® ­   îctËp  Ên  Ò   ¬ng  ×nh an  µn,vÖ     hu v ch tr   to   sinh lao ®éng  §éiY  Õ  ù     do    t d phßng  thuéc Trung  ©m   tÕ  Ön, Trung  ©m   tÕ  ù  t y  huy   t Y  d phßng  tØnh,Trung  ©m       t y tÕ    ng  µnh  lao®é ng hoÆc     ¬  ë  o  ¹ohíng dÉn. c¸cc s ®µ t     3.C¸n  é  tÕ  ôc  ô    b y  ph v trong c¸cdoanh     nghiÖp  õa  µ  á  Þu  ù  v v nh ch s chØ   ®¹o  ùctiÕp vÒ   tr     chuyªn m«n   ña  ¹m  tÕ  êng, x∙,thÞ  Ên vµ  ña    c tr y  ph    tr   c Trung  t©m  tÕ  Ön  éiY  Õ  ù  y  huy (§   t d phßng) ®èi víi      c«ng    tÕ    ng. t¸cy  lao®é 4. Doanh    nghiÖp ph¶ithùc hiÖn  ètviÖc      t  ch¨m  ãc  s søc  Î ban  u,  kho   ®Ç cÊp cøu  Þp  êi,kh¸m  ÷a  Önh  k th   ch b th«ng  êng  th cho  êi lao  ng,  ng   ®é tuyªn   truyÒn    ôc  gi¸od c«ng    t¸cphßng  Önh  b cho  êilao®éng. ng         B. Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a y t Õ  x∙, h ê n g, th Þ  tr Ê n  p Y  Õ    êng, thÞ  Ên cã  t x∙ ph   tr   tr¸chnhiÖ m     chØ  o, kÕt  îp  íic¸c doanh  ®¹   h v    nghiÖp  õa  µ  á  ng    a  µn  ùc hiÖn    Ö m  ô  v v nh ®ã trªn®Þ b th   c¸cnhi v sau: 1. T¨ng  êng    c c«ng    t¸ctuyªntruyÒn    ôc,th ng    gi¸od   ê xuyªn kiÓm     «n     tra,® ®èc c«ng    toµn  Ö   t¸can  v sinh lao ®éng. Chñ  ng       ®é phßng  Önh  Ých  ùc.Khi b t c   xuÊthiÖn  Önh  Þch,tham    µ  chøc  Ëp  Þch  Þp  êi.   b d   giav tæ  dd k th 2. N ¾ m   îcsè    ®   doanh nghiÖp  µ  Õu  è ®éc  ¹i®Ó   ã  Ön  vy t  h  c bi ph¸p  íng h  dÉn  ch¨m  ãc  s søc  Îcho  êilao®éng. kho   ng     3.Qu¶n  ýhå  ¬    l   s søc  Îcña  êilao®éng  kho   ng     trong doanh    nghiÖp  õa  µ  vv nhá    a  µn. trªn®Þ b 4. Tæ     chøc  Êp  c cøu  ban  u   ®Ç cho  êi b Önh, tain¹n    ng, nhiÔ m   ng      lao ®é   ®éc    ¹ ho¸ chÊtvµ      Õn  c¸clo i       c¸ctaibi kh¸c. 5. Tuyªn truyÒn c«ng    Ö   t¸c v sinh phßng  èng  Þch,  ch d phßng  èng  ch b Önh  Ò   ngh nghiÖp  cho  êilao®éng. ng    
 5. 5 C . Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a Trun g   © m  Y  t Õ  (§ éi  t Õ  D ù  p h ß n g)  t  Y h u y Ö n, v µ  th µ nh p h è  thu é c tØn h Theo  Quy Õt  nh   ña  é   ëng  é     Õ  è  ®Þ c B tr B Y t s 2468/1999/Q§­BYT   µy  ng 17/8/1999 tr¸chnhiÖ m  ña  éiY  Õ  ù      c §   t d phßng  îcquy  nh  ô  Ó    ®  ®Þ c th nh sau: 1. Phæ   Õn  µ  «n  c    bi v ® ®è c¸c doanh  nghiÖp  ng    a   µn  ùc ®ã trªn ®Þ b th   hiÖn    Ön  c¸c bi ph¸p  ö  ýph©n, níc,r¸cvµ  Êt th¶icña    ×nh s¶n  Êt.. x l        ch     qu¸ tr   xu   . theo híng dÉn  ü  Ëtcña  Õn      k thu   tuy trªn. 2. H íng dÉn        c¸c doanh nghiÖp  Ëp  å  ¬  Ö   l h s v sinh lao ®éng, qu¶n  ýc¸c      l    yÕu  è ®éc  ¹itrong m«i  êng    ng, qu¶n  ýsøc  Îngêilao ®éng. Hå   t  h    tr lao ®é   l  kho        s¬  Ö   v sinh lao®éng  îcsao  µnh  b¶n,m ét     ®  th 02    b¶n  qu¶n  ýt¹ doanh  l    i nghiÖp,   m ét  b¶n  qu¶n  ýt¹ §éiY  Õ  ù  l       t d phßng. i 3. TiÕn  µnh  Óm     «n  c      h ki tra® ®è c¸c doanh  nghiÖp  ùc hiÖn    Ön  th   c¸c bi ph¸p  èng  Õ   µ  ¹  õ c¸c yÕu  è ®éc  ¹iph¸tsinh trong qu¸  ×nh    kh ch v lo i     tr t  h        tr s¶n xuÊt ®Ó   ¶m     ® b¶o  cÇu  toµn  Ö   yªu  an  v sinh lao ®éng. H íng dÉn  µ  Óm            v ki tra ®«n  c  ùc hiÖn  ÷ng  ®è th   nh quy  nh  Ò   toµn  Ö   ®Þ v an  v sinh lao ®éng     theo    quy ®Þnh  ph¸p luËthiÖn  µnh       h ®Ó phßng  èng  Önh  Ò   ch b ngh nghiÖp  cho  êilao ng     ®éng. 4.    Tæ chøc  kh¸m  søc  Î ®Þnh   ú  kho   k cho  êi lao  ng:  éi Y   Õ  ù  ng   ®é § td phßng  Ëp  Õ   ¹ch  íic¸c doanh  l k ho v    nghiÖp  Ò   êigian,sè îng  v th     l kh¸m  µ    v c¸c chuyªn  khoa  Çn  c kh¸m. C¬   Êu  ña  oµn   cc® kh¸m søc  Î ®Þnh  ú  Çn  än  kho   kc g nhÑ,  ng  nh ph¶i ®¶m     b¶o    c¸c yªu  Çu:  Èn  o¸n, chØ   nh  ¬ng  c chu ®   ®Þ ph ph¸p   ®iÒu  Þ vµ  chøc  ù  tr   tæ  d phßng    Önh  ã  ªnquan  n     Õu  è cã  ¹i c¸c b c li   ®Õ c¸c y t  h   trong m«i  êng    ng  µ  ã    tr lao ®é v c nguy  ¬  ©y      Önh  Ò   c g ra c¸cb ngh nghiÖp.§oµn    kh¸m  søc  Î ®Þnh  ú  kho   k ph¶i ® a  c¸c khuyÕn  Þ     êi sö  ông      ra    ngh ®Ó ng   d lao ®éng    Õt c¸cchÕ     iÒu  Þ,®iÒu  ìng phôc  åichøc  gi¶iquy     ®é ® tr   d  h  n¨ng  cho ng­   êi lao ®éng  ã  Êu  Öu  Önh  µ    Ön     cd hi b v c¸c bi ph¸p  kh¶      Ön  thic¶ithi m«i  êng  tr lao®éng    theo c¸ctiªuchuÈn  Ö       v sinh,an  µn    ng.   to lao®é 5. Phèihîp víi   ¬          c quan  c¸c chøc  n¨ng  ña  a  ¬ng    chøc  Óm   c ®Þ ph ®Ó tæ  ki traviÖc  ùc hiÖn    Õ     Ýnh    th   c¸c ch ®é ch s¸ch  ña  µ  íc vÒ   c nh n   b¶o  Ö  v søc  Î kho   ngêilao®éng.    6. Tæ     chøc  tuyªntruyÒn    ôc  Ên  Ön  Ò   toµn    gi¸od hu luy v an  søc  Îcho  kho   ngêilao ®éng  µm  Öc     l vi trong ®Þa   µn    b qu¶n  ý,chó  äng ®Õ n   l  tr   phßng  èng  ch nhiÔ m   c  èc  ®é thu b¶o  Ö   ùc vËt vµ    Õu  è ®éc  ¹iph¸tsinh trong qu¸ v th     c¸c y t  h         tr×nh s¶n  Êt.   xu 7. Tæng  îp kÕ   ¹ch y  Õ    ng  ña  êng,x∙,thÞ  Ên b¸o        h   ho   t lao ®é c ph    tr   c¸o lªn Së  tÕ  Y  tØnh,Trung  ©m  tÕ  ù    t y  d phßng  tØnh. D. Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a Trun g   © m  Y  t Õ  D ù  p h ß n g  tØ n h, t th µ nh p h è  thu é c Trun g  ¬ n g 1. ChØ   o  ©y  ùng  Õ   ¹ch hµng    ®¹ x d k ho   n¨m trong viÖc    ch¨m  ãc  s søc  Î kho   ngêilao®éng     trongc¸cdoanh     nghiÖp  õa  µ  á. v v nh 2. Tæ     chøc  åidìng nghiÖp  ô  b    v cho  Õn  íivÒ   tuy d   c«ng    toµn,søc  t¸can    khoÎlao®éng.   
 6. 6 3. H íng  Én  Ðt    d x nghiÖ m,  Óm     ki tram«i  êng    ng  µ  µn  tr lao ®é v ho chØnh  c¸chå  ¬    s theo quy  nh.   ®Þ 4.Qu¶n  ý, íng dÉn    l  h  c«ng    t¸ckh¸m søc  ήÞnh  ú  µ  kho   k v kh¸m    Ön  ph¸thi sím  Önh  b nghÒ  nghiÖp cho  êi lao ®éng  ¹    ¬  ë  ng     t ic¸c c s nguy  ¬  Þ   Önh   cbb nghÒ  nghiÖp. 5. H íng  Én  éi dung    d n  tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, huÊn  Ön  Ò   toµn         luy v an  søc  Îcho  Õn  Ën, huyÖn, c¸c c¬  ë  tÕ.C Ç n   ó  äng ®Õ n   kho   tuy qu       s y    ch tr   phßng  chèng  Ôm  c  èc b¶o  Ö   ùc vËt. nhi ®é thu   v th   6. KiÓ m     «n  c  Öc  ùc hiÖn    Õ       tra® ®è vi th   c¸c ch ®é b¸o    ña    Õn  c¸o c c¸c tuy vµ  tæng  îp b¸o c¸o göilªntuyÕn  h        trªn. 7. Hµng    n¨m tæng  Õt  ótkinh nghiÖm   Ò   Öc  chøc  k r    v vi tæ  ch¨m  ãc    s søc khoÎcho  êilao®éng  µm  Öc  ¹ c¸cdoanh    ng     l vi t    i nghiÖp  õa  µ  á. v v nh E. Tr¸ch  hi Ö m  c ñ a  n Trun g  t © m  Y  t Õ   a o  ® é n g  L c ñ a c¸c B é /ng µ n h   1. Phèi hîp      chÆt  Ï víiy  Õ    a   ¬ng    ïng  Õn  µnh  ÷ng  ch     t c¸c ®Þ ph ®Ó c ti h nh c«ng  Öc  vi chung  ña  µnh  c ng trong  Ünh  ùc  toµn  Ö   l v an  v sinh  lao  ng  µ  ®é v phßng  èng  Önh  Ò   ch b ngh nghiÖp. 2. H íng dÉn  ©y  ùng  Õ   ¹ch ®¶m       xd k ho   b¶o  toµn,vÖ   an    sinh lao ®éng  µ     v phßng  èng  Önh  Ò   ch b ngh nghiÖp  µng  h n¨m cho  doanh  nghiÖp  õa  µ  á. v v nh 3. H íng dÉn  ùc hiÖn    Þch  ô  Ðt      th   c¸c d v x nghiÖ m,  Óm     ki tram«i  êng    tr lao ®éng, kh¸m    søc  ήÞnh  ú,kh¸m    Ön  ím  Önh  Ò   kho   k  ph¸thi s b ngh nghiÖp. 4. Tæ     chøc,ch¨m  ãc,®iÒu  ìng phôc  åichøc    s  d  h  n¨ng  µ  iÒu  Þ ngêi v® tr     bÞ    ¹n lao®éng, b Önh  Ò   tai     n   ngh nghiÖp. 5.Tuyªn    truyÒn  Ên  Ön,gi¸odôc  hu luy     cho  êilao®éng  Ò   toµn,vÖ   ng     v an    sinhlao®éng  µ     v phßng  èng  Önh  Ò   ch b ngh nghiÖp. 6.  Ó m     Ki tra,tæng  Õt, rót kinh  k    nghiÖ m  trong c«ng    t¸c ch¨m  ãc    s søc khoÎngêilao®éng.      F. Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a S ë  Y  t Õ  c¸c tØn h,  th µ nh  h è  trù c thu é c Trun g  ¬ n g   p 1. Tæ     chøc,qu¶n  ývµ    l   chØ  o  µn  Ön  ®¹ to di c«ng   t¸cch¨m  ãc  s søc  Î kho   ngêilao®éng     trongc¸cdoanh     nghiÖp  õa  µ  á    a  µn. v v nh trªn®Þ b 2. Phæ   Õn  µ  íng  Én    b¶n  ña  µ  íc vÒ   toµn,vÖ     bi v h d c¸c v¨n  c nh n   an    sinh  lao®éng  i víi   ¬  ë  tÕ  µ      ®è     c s y  v c¸cdoanh  c¸c nghiÖp. 3. X ©y  ùng  µ  ñng  è  chøc  µ ng íiy  Õ      d vc c tæ  m l   t c¸c doanh nghiÖp,y  Õ   t c¸ctuyÕn  µm    l c«ng    Ö   t¸cv sinh lao®éng, b Önh  Ò        ngh nghiÖp. 4.Cñng  è  ©ng  Êp      cn c c¸ctrang thiÕtbÞ  ü  Ëtphôc  ô  êilao®éng.     k thu   v ng     5. Bè   Ý c¸n  é  µ  ¹o®iÒu  Ön  ©ng    tr   b v t  ki n cao  ×nh    tr ®é c¸n  é  tÕ    b y  ®Ó thùc hiÖn  ètc«ng      t  t¸cch¨m  ãc  s søc  Îngêilao®éng. kho     
 7. 7 6. KiÓ m     Öc  ùc  Ön    Õ     ña  µ  íc vÒ     tra vi th hi c¸c ch ®é c nh n   ch¨m  ãc    s søc khoÎcho  êilao®éng    ng     trong c¸cdoanh     nghiÖp. V. C h Õ  ® é  b¸o c¸o  Ch Õ     c¸o thùc hiÖn  ®é b¸o      theo  Th«ng   è  ts 13/BYT­ ngµy  TT  21/10/1996  vµ  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau:   B¸o  c¸o  ý: Hµng  ý    qu   qu c¸c doanh nghiÖp  µn  ho chØnh b¸o c¸o  öi vÒ   g  Trung  ©m   tÕ  Ën, huyÖn  Þ    µnh  è  ùcthuéc tØnh  éiY  Õ  ù  t y  qu   th x∙,th ph tr     (§   t d phßng) vµ  ¹m y  Õ    êng  µo  µy  th¸ng3,6,9,12.   tr   t x∙, ph v ng 20         B¸o    th¸ng,n¨m: c¸o 6    ­ Trung  ©m  tÕ  Ën, huyÖn  Þ    µnh  è  éc tØnh  c¸o vÒ     t y  qu   th x∙,th ph thu   b¸o    Së   tÕ  µ  Y  v Trung  ©m   tÕ  ù   t Y  D phßng  tØnh  µo  µy  cña  v ng 20  th¸ng thø  vµ    6  12. ­ Së   tÕ    Y  tØnh  (Trung  ©m   tÕ  ù   t Y  D phßng tØnh),Trung  ©m   tÕ      t Y  Lao ®éng  é/ ngµnh  c¸o vÒ   é  tÕ  ô  tÕ  ù   B  b¸o    B Y  (V Y  D phßng) theo quy  nh.     ®Þ VI. æ  c h ø c th ù c hi Ö n    T 1.Së  tÕ      Y  c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖ m  ©y    x dùng  Õ   ¹ch  chøc  ùc hiÖn  k ho tæ  th   Th«ng   µy, tr×nh Uû   tn     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Öt    chøc    ph tr     ¬ phª duy ®Ó tæ  phæ   Õn,chØ   bi   ®¹o    Êp  ùc hiÖn  c¸c c th   Th«ng   µy  tn trong c¸c doanh     nghiÖp  õa  µ  á  ng  v v nh ®ã trªn®Þa  ¬ng.   ph 2. C¸c  é, c¸c ngµnh,c¸c c¬    B       quan  ö  ông    ng  íng dÉn  «n  c  sd lao ®é h  ® ®è c¸c c¬  ë  éc    s thu quyÒn  qu¶n  ý thùc  Ön  ng  ÷ng  l  hi ®ó nh quy  nh   Ò   Öc  ®Þ v vi ch¨m  ãc  s søc  Îcho  êilao®éng      kho   ng     ë c¸cdoanh  nghiÖp  õa  µ  á. v v nh 3.  êi sö  ông  Ng   d lao  ng  ¹  ®é t ic¸c doanh nghiÖp  õa  µ  á  ã  v v nh c tr¸ch  nhiÖ m   ùc  Ön  y     Öc  th hi ®Ç ®ñ vi ch¨m  ãc  s søc  Î ngêi lao  ng  îc quy  kho     ®é ®  ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t i tn Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  t n c hi l   15  k t  k ban  µnh. Trong  h   qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    n  Þ  µ    a   ­       n cv   ®Ò ngh c¸c ®¬ v v c¸c ®Þ ph ¬ng ph¶n  vÒ   é  tÕ  ô  tÕ  ù  ¸nh  B Y  (V Y  d phßng) ®Ó     nghiªncøu  µ  Þp  êigi¶i   v k th     quyÕt.               
 8. 8 P h ô  l ô c 1 D a n h  m ô c  n é i d u n g  h u Ê n  luy Ö n  v Ò  v Ö  sinh lao ® é n g, c Ê p  c ø u  b a n  ® Ç u  c h o  n g ê i lao ® é n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è  ts 09/2000/TT­ BYT   µy  th¸ng 04  ng 28    n¨m   2000) Néi dung                                 Sè  êhäc   gi   I.  Ö    V sinh  ®éng,  lao  phßng  èng  Ö nh   ch b ngh Ò   nghiÖp            12  ê gi 1.T¸c h¹icña  Öt®é,    Ý  Ëu  ¬ilµm  Öc  µ  Ön       nhi   vikh h n   vi v bi ph¸p dù    phßng 2.T¸c h¹icña       bøc  ¹nhiÖtvµ  Ön  x    bi ph¸p dù    phßng. 3.T¸c h¹icña    ¹ bôivµ  Ön       c¸clo i   bi ph¸p phßng  Önh     b 4.T¸c h¹icña  Õng ån,rung  µ  Ön       ti     v bi ph¸p dù    phßng 5.T¸c h¹icña    Êtvµ  Ön       ho¸ ch   bi ph¸p dù    phßng 6.Giíi Öu c¸cb Önh  Ò      thi     ngh nghiÖp  îcb¶o  Ó m     éichitr¶ ®  hi x∙h     II  Ê p   . C cøu  ¹i ç                            t  ch                             12  giê 1.C Êp    cøu  iÖn  Ët ® gi 2.C Êp    cøu  áng b 3.C Êp    cøu  ¹tthë ng   4.C Êp    cøu  õng  ng tim 5.C Ç m     m¸u,b¨ng  ã  Õt  ¬ng   b v th 6.VËn    chuyÓn  Önh  ©n b nh 7.C Êp    cøu    ¹n do    Êt tai   ho¸ ch n                                                
 9. 9 P h ô  l ô c s è  2 Q u y  ® Þ n h  v Ò  t ói Ê p  c ø u  b a n  ® Ç u  c (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 09/2000/TT­ BYT  µy  th¸ng04  ng 28    n¨m  2000)  1.VÞ   Ý® Æt  ói épcÊp    tr   t /h   cøu  ban  u: ®Ç ­§Æt  ¹ n¬ilµm  Öc  ña  êilao®éng.   t    i vi c ng     ­§Æt  ¬id Ô   Êy  Êt,d Ô   Êy,cã  ý  Öu    n   th nh   l   k hi riªng(th ng  µch÷  Ëp).   ê l  th ­Th«ng  cho  êilao®éng  ÕtvÞ  Ývµ    b¸o  ng     bi   tr   quy  nh  ®Þ c¸ch sö  ông.  d 2.C¸c    trang bÞ, dông  ô  µ  èc cho  ói Êp     c v thu   t  c cøu ­ C¸c  óicÊp    t  cøu  ph¶icã    è îng trang bÞ  ông  ô  Çn  Õt®Ó   Êp    ®ñ s l    d c c thi   c cøu.Kh«ng  îc®Ó     kh¸c.   ®   c¸cthø    ­ Ph¶i kiÓm       óicÊp      trac¸c t   cøu  êng  th xuyªn    ¶m   ®Ó ® b¶o  è îng  y   s l ®Ç ®ñ     ông  ô. c¸cd c Tói A   Tói B   Tói C   STT C¸c  trang  Þ   èithiÓu b t  (cho 25 (cho 50  (cho 100  c«ng  © n) c«ng  © n) nh nh c«ng  nh © n) 1 B¨ng  Ýnh  én) d (cu 02 02 04 2 B¨ng  x  5  200    én) cm (cu 02 04 06 3 B¨ng trung b×nh  10  x 200  cm   02 04 06 (cuén) 4 B¨ng    x  to15  200    én) cm (cu 01 02 04 5 G¹c  Êm  íc(10 miÕng/gãi) th n    01 02 04 6 B«ng  ótníc(gãi) h   05 07 10 7 B¨ng  tam    ) gi¸c(c¸i 04 04 06 8 Garo  cao  cì6  100    i su    x  cm (c¸ ) 02 02 04 9 Garo  cao  cì4  100    i su    x  cm (c¸ ) 02 02 04 10 K Ðo 01 01 01 11 Panh  kh«ng  Ê u m 04 04 06 12 G¨ng    ïng m ét  Çn  ®«i) tayd   l( 02 02 04 13 M Æt   ¹ phßng  c  Ých  îp n  ®é th h 01 01 02 14 N íc v«  khuÈn  hoÆc        dung  Þch  d 01 03 06 níc muèi trong c¸c b×nh  chøa  dung  m ét lÇn kÝch th c 100ml  í (kh«ng  ã  ícm¸y) cn  15 N Ñ p   c¸nh tay(bé)    01 01 01 16 N Ñ p   ¼ng    é) c tay(b 01 01 01
 10. 10 17 N Ñ p   i(bé) ®ï   01 01 02 18 N Ñ p   ¼ng  ©n  é) c ch (b 01 01 02 19 Thuèc    ïng(lä) s¸ttr   01 01 02 20 Ph¸c ®å   Êp    c cøu 01 01 01 3.Sè îng tói Êp    l    c cøu Sè îng tóicÊp  l    cøu  hoÆc     ép  ng  ông  ô  Êp  c¸c h ®ù d c c cøu  Çn  Õtphô  c thi   thuéc vµo    c¸ch s ¾p  Õp  ¹ c¬  ë  µ  è îng ngêilao ®éng. Nªn  ã  t  Êt 1    x ti s v s l          c Ý nh   hép hoÆc   thïng®ùng  ông  ô  Êp  1    d c c cøu    çi tÇng  µ.Tæng  è    ¹ tói ëm   nh   s c¸clo     i kh¸cnhau  îctr×nh bµy ë  íi   ®     d  theo sè îng ngêilao®éng.  l     Sè îng ngêilao®éng        l             Sè îng vµ  ¹ tói Êp  l   lo i     c cøu     íi ngêi                    tnhÊt 01  ói ¹ A   D  25                     Ý     t    lo i     õ  ®Õ n   ngêi              T 26  50                   ã   t  Êt 01  ói ¹ B   C Ý nh   t   i lo         ®Õ n     Cø 51  150  êi           ng                 ã   t  Êt 01  ói ¹ C   C Ý nh   t   i lo   Ghi  ó:01  óiB ¬ng  ¬ng  íi tói  vµ  tóiC  ¬ng  ¬ng  íi tói ch   t   t ® v  02   A  01    t ® v  02    B. 
 11. 11 P h ô  l ô c 3 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 09/2000/TT­ BYT  µy  th¸ng04  ng 28    n¨m  2000) Së  tÕ Y  Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­tùdo   ¹nh  óc  l      ­H ph Hå   ¬  s Kh¸m   søc  ήÞnh  ú kho   k Sè  å  ¬... . . hs . .. Hä   µ      v tªn:      N¬i lµm  Öc:   vi Tªn  n  Þ  ®¬ v : TØnh/Thµnh  è: ph N¨m   . . .... .. . .....                           H å  s ¬  k h¸ m  s ø c k h o Π® Þ n h  k ú
 12. 12 Tªn  n  Þ: ®¬ v TØnh/Thµnh  è: ph I. Çn   Ph th«ng    tinchung:(phÇn  µy  ®¬n  Þ  ùkhai)   n do  v t  1.Hä   µ                      2.N¨m    v tªn:                         sinh:               3.Nam                                                        ÷                                                 N 4.Quª    qu¸n: 5.§Þa    chØ  êng  ó: th tr 5.N¨m   ¾t  u   µm  Öc:   b ®Ç l vi 5.Tªn    c«ng  Öc  Ön  vi hi nay:            éc  Ò          6.Thu ngh 7.N¨m   ¾t  u   µm    b ®Ç l c«ng  Öc  Ön  vi hi nay: 8.§¸nh  Êu    Õu  ètiÕp xóc  i víi   d c¸cy t    ®è     c«ng  Öc  Ön  vi hi nay:  Nãng             L¹nh                    n qu¸             qu¸                 å Rung                ôi                      ãi,khÝ  c               B                      Kh   ®é Dung  m«i            ãa  Êtkh¸c            C¨ng  ¼ng              H ch                 th     ¸ s¸ng           Qu¸  ¹nh                Kh«ng  nh              m                  ®ñ Y Õ u   èkh¸c: t  9.§¸nh  Êu      d c¸ctrang thiÕtbÞ      b¶o  é  îccÊp: h®  G¨ng                KhÈu  tay               trangth ng       B¸n  Æt   ¹   ê         m n M Æt   ¹ phßng  c       Nót                    Ýnh n  ®é         tai                K   ¸ quÇn  o  b¶o  é          ng/giÇy                h         ñ                Kh¸c:    10.X Õ p   ¹ søc  Îtr ckhivµo  µm  Öc  ¹ ®¬n  Þ:   lo   i kho   í     l vi t   i v 11.Hót  èc l¸ lµo: ã        Kh«ng   thu   /            c 12.  Õ u   ã,®∙  ótthuèc bao   N c  h    nhiªun¨m:   13.Nh÷ng  Önh    b m∙n  Ýnh  Ön  ã: t hi c                           Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 13. 13 II.P h Ç n     kh¸ m søc khoÎ Néi  dung  kh¸m N¨m... . N¨m... . N¨m... .N¨m... .N¨m... . .. .. . .. . 1.Th Ó   ùc:cao:      cm,   l          C ©n   nÆng:           kg             Y/Bs.Kh¸m  ý    k tªn 2.M ¾t   Y/Bs.Kh¸m  ý  k tªn 3.Tai,m òi,häng      Y/Bs.Kh¸m  ý  k tªn 4.R¨ng  µ m   Æt   h m Y/Bs.Kh¸m  ý  k tªn 5.T © m   Çn,thÇn    th   kinh Y/Bs.Kh¸m  ý  k tªn 6.TuÇn  µn    ho HA:   /    m m Hg   ¹ch:   l/          M      p Y/Bs.Kh¸m  ý  k tªn 7.H«  Êp  h Y/Bs.Kh¸m  ý  k tªn 8.Tiªuho¸    Bs.Kh¸m  ý  k tªn 9.TiÕtniÖu/Phô      khoa Y/Bs.Kh¸m  ý  k tªn 10.H Ö   Ën  ng   v ®é Y/Bs.Kh¸m  ý  k tªn 11.Ngoµida     Y/Bs.Kh¸m  ý  k tªn 12.Néi tiÕt    Y/Bs.Kh¸m  ý  k tªn 13.U     ¹   c¸clo i Y/Bs.Kh¸m  ý  k tªn 14. K Õt    qu¶  Ën  ©m  µng  Õu  cl s (n cã) a. b.
 14. 14 c. K Õt  Ën  µ  Õn  Þ lu v ki ngh ­ C¸c  Önh  Çn  iÒu  Þ,theo  b c ® tr   dâi: ­ Cã  cÇn  kh¸m  b Önh  nghÒ   nghiÖp  kh«ng: ­Søc  Îthuéc lo¹ :   kho    i Ngµy...  .th¸ng.. .  . . n¨m  . 200.. . .. Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v kh¸m (Ký    ng  Êu,ghirâ tªn,®ã d       chøc  danh)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2