Thông tư 108/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
362
lượt xem
96
download

Thông tư 108/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 108/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu uỷ thác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 108/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA TH¤ N G  T¦ c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  108/2001/TT­B T C  n g µ y 31 th¸ng  c 12 n¨ m  2001 H íng d É n   Õ  to¸n  o¹t ® é n g   k h kinh d o a n h   x u Êt  h Ë p  kh È u  u û  th¸c n ­ C¨n  vµo  cø  LuËt thuÕ xuÊt khÈu, LuËt      thuÕ nhËp khÈu, LuËt    thuÕ  GTGT; ­ C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    KÕ to¸n vµ    Thèng  ban  kª  hµnh kÌm theo LÖnh sè  06/LCT­H§NN  ngµy  20/5/1988 cña    Chñ tÞch    Héi ®ång Nhµ níc; ­ C¨n  ChÕ   kÕ      cø  ®é  to¸ndoanh  nghiÖp ban hµnh  theo QuyÕt  ®Þnh  sè  1141/TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995  c¸c th«ng   híng  vµ    t dÉn  söa ®æi, bæ     sung  cña  Tµi chÝnh, Bé    Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn    kÕ to¸n ho¹t ®éng      kinh  doanh xuÊtnhËp    khÈu  th¸cnh  uû    sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. §èit        îng ¸p dông Th«ng   tnµy      së  lµ c¸c c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh      xuÊt,   nhËp khÈu  th¸cthuéc mäi  uû      thµnh  phÇn  kinh tÕ.   2. C¸c  së    c¬  s¶n  xuÊt,kinh    doanh  xuÊt,nhËp    khÈu  th¸c ph¶i thùc uû        hiÖn  chÕ     ®é hãa ®¬n  chøng    tõ ®èi    víihµng hãa  th¸c xuÊt nhËp  uû      khÈu  theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh  cña  TµichÝnh. Bé    3. C¸c    nghiÖp  kinh  ph¸tsinh  vô  tÕ    b»ng  ngo¹itÖ    trong  qu¸ tr×nh    ho¹t ®éng  kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu  th¸c,® îc ph¶n  uû      ¸nh vµo    to¸nvµ  sæ kÕ    b¸o c¸o tµi       chÝnh  b»ng ®ång ViÖtNam     theo tûgi¸quy        ®Þnh hiÖn hµnh. II. íng d É n  k Õ  to¸n h o¹t é n g  kinh d o a n h    H  ® n h Ë p  k h È u  u û  th¸c A.  Õ   K to¸n t¹i ¬ n  v Þ  u û    ® th¸c n h Ë p  k h È u 1. Khi tr¶tr         íc mét  kho¶n tiÒn  th¸cmua   uû    hµng theo  ®ång  th¸c hîp  uû    nhËp  khÈu cho  ®¬n  nhËn  th¸cnhËp  vÞ  uû    khÈu    më LC,..     c¸c chøng  .c¨n cø    , tõli     ªnquan,ghi:   Nî    TK 331    ­ Ph¶i tr¶ cho      ngêi b¸n    (Chi tiÕtcho      tõng ®¬n  nhËn  vÞ  uû  th¸cnhËp    khÈu) Cã  111,112. TK    2. Khi nhËn      hµng  th¸cnhËp  uû    khÈu  ®¬n  nhËn  th¸cgiao    do  vÞ  uû    tr¶, c¨n cø      c¸cchøng    ªnquan,ghi: tõli     2.1.Ph¶n    ¸nh      gi¸trÞ hµng nhËp  khÈu  th¸c,thuÕ  uû    nhËp  khÈu, thuÕ    GTGT  hµng nhËp khÈu  hoÆc  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt nÕu       cã, c¨n  vµo  cø 
  2. 2 hãa ®¬n xuÊt tr¶hµng      cña  bªn nhËn  th¸cnhËp  uû    khÈu  c¸c chøng    ªn vµ    tõ li   quan,ghi:   2.1.1.Trêng    hîp hµng hãa nhËp khÈu  dïng vµo s¶n xuÊt,kinh    doanh  hµng hãa, dÞch  chÞu    vô  thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõ thuÕ    th× thuÕ  GTGT   cña  hµng  nhËp khÈu    îckhÊu    sÏ®   trõ,ghi: a/ NÕu     ®¬n   nhËn  th¸c nhËp  vÞ  uû    khÈu nép  c¸c kho¶n  hé    thuÕ vµo  NSNN, ghi: Nî  151,152,156,211      TK        (Gi¸trÞhµng  nhËp  khÈu  kh«ng  bao  gåm   thuÕ  GTGT   hµng  nhËp khÈu) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã     TK 331    ­ Ph¶i tr¶cho      ngêi b¸n    (ChitiÕtcho      tõng ®¬n  nhËn  vÞ  uû  th¸cnhËp    khÈu). b/ NÕu     ®¬n  nhËn  th¸cnhËp  vÞ  uû    khÈu lµm        thñ tôc kª khaithuÕ    nhng  ®¬n  uû      vÞ  th¸ctù nép  thuÕ vµo  NSNN   gi¸trÞ hµng  th×      nhËp  khÈu  îcph¶n  ®   ¸nh nh          bótto¸nt¹ ®iÓm       i a.Khinép    c¸ckho¶n  thuÕ vµo NSNN,  ghi: Nî    TK 331    ­ Ph¶i tr¶ cho      ngêi b¸n    (Chi tiÕtcho      tõng ®¬n  nhËn  vÞ  uû  th¸cnhËp    khÈu) Cã  111,112. TK    2.1.2.Trêng    hîp hµng hãa  nhËp khÈu  dïng vµo ho¹t®éng    kinh doanh    hµng hãa,dÞch  kh«ng    vô  chÞu  thuÕ GTGT   hoÆc   chÞu  thuÕ GTGT  theo ph­   ¬ng ph¸p    trùctiÕp hoÆc  dïng vµo    ho¹t®éng  îc trang tr¶i ®       b»ng nguån kinh  phÝ kh¸cth× thuÕ      GTGT  hµng  nhËp khÈu kh«ng  îckhÊu    ®   trõ,ghi: a/ NÕu     ®¬n   nhËn  th¸c nhËp  vÞ  uû    khÈu nép  c¸c kho¶n  hé    thuÕ vµo  NSNN, ghi: Nî    TK 152, 156, 211          (Gi¸trÞ hµng nhËp khÈu bao gåm   c¸c kho¶n  c¶    thuÕ  ph¶inép)   Cã     TK 331    ­ Ph¶i tr¶cho      ngêi b¸n    (ChitiÕtcho      tõng ®¬n  nhËn  vÞ  uû  th¸cnhËp    khÈu). b/ NÕu     ®¬n  nhËn  th¸clµm        vÞ  uû    thñ tôc kª khaithuÕ, nhng      ®¬n  uû  vÞ  th¸ctù nép        c¸c kho¶n thuÕ vµo NSNN, th×      gi¸trÞ hµng  nhËp khÈu  îc kÕ  ®   to¸nnh          bótto¸nt¹ ®iÓm       i a.Khinép thuÕ  vµo  NSNN,  ghi: Nî    TK 331    ­ Ph¶i tr¶ cho      ngêi b¸n    (Chi tiÕtcho      tõng ®¬n  nhËn  vÞ  uû  th¸cnhËp    khÈu) Cã  111,112. TK    2.2.PhÝ   th¸cnhËp    uû    khÈu ph¶i tr¶®¬n  nhËn  th¸c,c¨n  c¸c     vÞ  uû    cø    chøng    ªnquan,ghi: tõli     Nî  151,152,156,211 TK        Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã     TK 331    ­ Ph¶i tr¶cho      ngêi b¸n    (ChitiÕtcho      tõng ®¬n  nhËn  vÞ  uû  th¸cnhËp    khÈu). 2.3.Sè    tiÒn  ph¶itr¶®¬n  nhËn  th¸cnhËp      vÞ  uû    khÈu    c¸c kho¶n    chihé  cho    ho¹t®éng nhËn  th¸cnhËp  uû    khÈu,c¨n cø        c¸cchøng    ªnquan,ghi: tõli    
  3. 3 Nî  151,152,156,211 TK        Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu    ®   trõ(nÕu  cã) Cã     TK 331    ­ Ph¶i tr¶cho      ngêi b¸n    (ChitiÕtcho      tõng ®¬n  nhËn  vÞ  uû  th¸cnhËp    khÈu). 3. Khi tr¶ tiÒn        cho ®¬n  nhËn  th¸c nhËp  vÞ  uû    khÈu    tiÒn  vÒ sè  hµng  cßn  itiÒn thuÕ  l¹   ,   nhËp  khÈu, tiÒn thuÕ      GTGT, thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt(nÕu    nhê ®¬n  nhËn  th¸cnép  vµo  vÞ  uû    hé  NSNN), phÝ  th¸cnhËp    uû    khÈu  c¸c vµ    kho¶n        c¸cchøng    ªnquan,ghi: chihé,c¨n cø    tõli     Nî    TK 331    ­ Ph¶i tr¶ cho      ngêi b¸n    (Chi tiÕtcho      tõng ®¬n  nhËn  vÞ  uû  th¸cnhËp    khÈu) Cã  111,112. TK    4. Trêng  ®¬n  nhËn  th¸cnhËp    hîp  vÞ  uû    khÈu chuyÓn    tr¶hµng  th¸c uû    nhËp khÈu cha nép thuÕ GTGT,  ghi: 4.1.Khi nhËn      hµng,c¨n cø      phiÕu  xuÊt kho    kiªm vËn chuyÓn    cña  néibé  ®¬n  nhËn  th¸cnhËp  vÞ  uû    khÈu,kÕ      to¸nph¶n        ¸nh gi¸trÞhµng nhËp khÈu ñy  th¸ctheo gi¸®∙  thuÕ        cã  GTGT   hµng  nhËp khÈu,ghi:   Nî  152, 156, 211      TK      (Gi¸trÞ hµng nhËp  khÈu bao gåm     c¸c kho¶n thuÕ  ph¶inép)   Cã  331    TK  ­ Ph¶i tr¶cho      ngêi b¸n.(ChitiÕtcho          tõng ®¬n  nhËn  vÞ  uû  th¸cnhËp    khÈu) 4.2. Khi    nhËn hãa ®¬n  GTGT  hµng  th¸c nhËp  uû    khÈu  cña ®¬n  vÞ  nhËn  th¸cnhËp  uû    khÈu, kÕ     to¸n ph¶n    ¸nh thuÕ GTGT  ®Çu  vµo  îc khÊu  ®   trõ,  ghi: 4.2.1.  Trêng    hîp hµng  hãa  th¸cnhËp  uû    khÈu  cßn    tån kho,ghi:   Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  152,156,211. TK      4.2.2.  Trêng    hîp hµng  hãa  th¸cnhËp  uû    khÈu  xuÊtb¸n,ghi: ®∙      Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  632     TK  ­Gi¸vèn  hµng  b¸n. B. K Õ  to¸n t¹i® ¬ n  v Þ  n h Ë n   û  th¸c n h Ë p  kh È u   u 1. Khi nhËn      cña  ®¬n  uû    vÞ  th¸cnhËp khÈu mét kho¶n tiÒn mua  hµng  tr¶tr         íc®Ó më LC,..     c¸cchøng    ªnquan,ghi: .c¨n cø    , tõli     Nî  111,112 TK    Cã  131    TK  ­ Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (ChitiÕtcho      tõng  ®¬n  giao uû  vÞ    th¸cnhËp    khÈu). 2. KhichuyÓn      tiÒn hoÆc     vay  ng©n hµng    quü    (nÕu  ®Ó ký  më LC  thanh  to¸nb»ng    dông),c¨n cø      thtÝn      c¸cchøng    ªnquan,ghi: tõli     Nî  144   TK  ­CÇm     quü,ký    cè,ký    cîcng¾n  h¹n
  4. 4 Cã  111,112,311. TK      3.KhinhËp      khÈu   ,thiÕtbÞ, hµng  vËtt      hãa,ghi:   3.1.Sè    tiÒn hµng  th¸cnhËp    uû    khÈu ph¶ithanh    víi   to¸nhé    ngêib¸n    cho  bªn  giao uû    th¸c,   c¸cchøng    ªnquan,ghi:   cø    c¨n tõli     Nî  151   TK  ­Hµng  mua  ®ang  trªn® êng  ®i    (NÕu  hµng  ®ang  ® êng) ®i  Nî  156   TK  ­Hµng  hãa  (NÕu  hµng  nhËp  vÒ  kho) Cã  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n (ChitiÕtcho          tõng ngêib¸n).     Trêng hîp nhËn  hµng cña níc ngoµi kh«ng nhËp  kho chuyÓn  giao  th¼ng  cho ®¬n  uû    vÞ  th¸cnhËp  khÈu,ghi:   Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n    (ChitiÕt®¬n  uû        vÞ  th¸cnhËp  khÈu) Cã  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n (ChitiÕtngêib¸n              nícngoµi). 3.2.ThuÕ     nhËp khÈu ph¶inép  cho    hé  ®¬n  uû    vÞ  th¸cnhËp khÈu, c¨n    cø    c¸cchøng    ªnquan,ghi: tõli     Nî  151   TK  ­Hµng  mua  ®ang  trªn® êng ®i    Nî  156   TK  ­Hµng  hãa Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu  (ChitiÕtthuÕ      nhËp  khÈu). Trêng hîp nhËn  hµng cña níc ngoµi kh«ng nhËp  kho chuyÓn  giao  th¼ng  cho ®¬n  uû    vÞ  th¸cnhËp  khÈu,ghi:   Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n    (ChitiÕt®¬n  uû        vÞ  th¸cnhËp  khÈu) Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu  (ChitiÕtthuÕ      nhËp  khÈu). 3.3.ThuÕ             gi¸trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu ph¶inép  cho    hé  ®¬n  uû  vÞ  th¸cnhËp    khÈu,c¨n cø        c¸cchøng    ªnquan,ghi: tõli     Nî  151   TK  ­Hµng  mua  ®ang  trªn® êng ®i    Nî  156   TK  ­Hµng  hãa Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (33312). Trêng  nhËn  hîp  hµng cña    níc ngoµi kh«ng    qua nhËp kho chuyÓn giao  th¼ng  cho ®¬n  uû    vÞ  th¸cnhËp khÈu,ghi:   Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n    (ChitiÕt®¬n  uû        vÞ  th¸cnhËp  khÈu) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (33312). 3.4. ThuÕ       tiªuthô  Æc   ® biÖt ph¶i nép  cho      hé  ®¬n   uû  vÞ  th¸c nhËp    khÈu,c¨n cø        c¸cchøng    ªnquan,ghi: tõli     Nî  151   TK  ­Hµng  mua  ®ang  trªn® êng ®i    Nî  156   TK  ­Hµng  hãa Cã  3332   TK  ­ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt. Trêng  nhËn  hîp  hµng cña    níc ngoµi kh«ng    qua nhËp kho chuyÓn giao  th¼ng  cho ®¬n  uû    vÞ  th¸cnhËp khÈu,ghi:   Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n    (ChitiÕt®¬n  uû        vÞ  th¸cnhËp  khÈu) Cã  3332   TK  ­ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt.
  5. 5 3.5.Khi tr¶hµng        cho ®¬n  uû    vÞ  th¸cnhËp khÈu, c¨n  vµo    cø  hãa ®¬n  GTGT   xuÊttr¶hµng  c¸cchøng    ªnquan,ghi:     vµ    tõli     Nî  131    TK  ­ Ph¶i thu cña      kh¸ch hµng    (ChitiÕtcho      tõng ®¬n  uû    vÞ  th¸c nhËp  khÈu) Cã  156    TK  ­ Hµng hãa      (Gi¸trÞ hµng nhËp khÈu  bao  ®∙  gåm     c¸c kho¶n  thuÕ  ph¶inép)   Cã  151   TK  ­Hµng  mua  ®ang  trªn® êng. ®i    3.6.Trêng    hîp    tr¶hµng cho  ®¬n  uû    vÞ  th¸cnhËp  khÈu  cha nép thuÕ  GTGT,  cø  c¨n  phiÕu  xuÊt kho    kiªm vËn chuyÓn        bót to¸n 3.5. néi bé, ghi nh        Sau    nép  khi®∙  thuÕ  GTGT   kh©u  ë  nhËp  khÈu cho hµng  hãa nhËp khÈu uû  th¸c,  ph¶ilËp hãa      ®¬n  GTGT     göicho  ®¬n  giao uû  vÞ    th¸c. 4. §èi víiphÝ  th¸cnhËp        uû    khÈu  thuÕ  vµ  GTGT  tÝnh    trªnphÝ  th¸c uû    nhËp khÈu, c¨n  vµo    cø  ho¸ ®¬n  GTGT   c¸c chøng  li   vµ    tõ  ªnquan, kÕ       to¸n ph¶n    ¸nh doanh    thu phÝ  th¸cnhËp  uû    khÈu,ghi:   Nî  131,111,112  TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (5113) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép.   5. §èivíi         kho¶n    cho  c¸c chihé  ®¬n  uû    vÞ  th¸cnhËp  khÈu  ªnquan  li   ®Õn   ho¹t ®éng    nhËn  th¸c nhËp  uû    khÈu  (PhÝ  ng©n hµng, phÝ    gi¸m  ®Þnh     h¶i quan, chi thuª kho, thuª b∙ichi bèc                xÕp  vËn chuyÓn hµng...   ) c¨n  c¸c , cø    chøng    ªnquan,ghi: tõli     Nî  131    TK  ­ Ph¶i thu cña      kh¸ch hµng    (ChitiÕtcho      tõng ®¬n  uû    vÞ  th¸c nhËp  khÈu) Cã  111,112. TK    6.    Khi ®¬n   uû    vÞ  th¸c nhËp  khÈu chuyÓn      tiÒn  tr¶ nèt sè  hµng  nh©p  khÈu,tiÒn thuÕ      nhËp  khÈu,thuÕ    GTGT  hµng  nhËp  khÈu,thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt(nÕu    ®¬n  uû    vÞ  th¸cnhê  nép  vµo  hé  NSNN     c¸ckho¶n  thuÕ nµy),vµ      c¸c kho¶n    cho    chihé  ho¹t®éng  nhËp khÈu  th¸c,phÝ  th¸cnhËp  uû    uû    khÈu, c¨n     cø vµo    c¸cchøng    ªnquan,ghi: tõli     Nî  111,112 TK    Cã  131    TK  ­ Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (ChitiÕtcho      tõng  ®¬n  uû    vÞ  th¸c nhËp  khÈu). 7. Khi thanh      to¸n hé    tiÒn hµng nhËp khÈu    víingêi b¸n    cho ®¬n  uû  vÞ  th¸cnhËp    khÈu,c¨n cø        c¸cchøng    ªnquan,ghi: tõli     Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n    (ChitiÕtcho      tõng ngêib¸n)     Cã  112,144. TK    8. Khi nép  thuÕ      hé  nhËp  khÈu, thuÕ    GTGT   hµng nhËp khÈu, thuÕ      tiªu thô ® Æc     biÖtvµo    NSNN,    c¸cchøng    ªnquan,ghi: c¨n cø    tõli     Nî  3331,3332,3333 TK      Cã  111,112. TK    9. Trêng hîp ®¬n   nhËn  th¸c nhËp  vÞ  uû    khÈu lµm thñ tôc nép thuÕ  nhËp khÈu, ®¬n   uû  vÞ  th¸c nhËp    khÈu  nép  tù  c¸c kho¶n thuÕ  nµy vµo 
  6. 6 NSNN,  c¨n  c¸c chøng    ªnquan, kÕ   cø    tõ li     to¸n ph¶n    ¸nh  tiÒn  sè  ®¬n  uû  vÞ  th¸cnhËp    khÈu  nép  ®∙  vµo NSNN,  ghi: Nî  3331,3332,3333 TK      Cã  131    TK  ­ Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (ChitiÕtcho      tõng  ®¬n  uû    vÞ  th¸c nhËp  khÈu). III.K Õ  to¸n h o¹t é n g  u û  th¸c x u Êt k h È u    ® A.  Õ   K to¸n t¹i ¬ n  v Þ  u û    ® th¸c x u Êt k h È u 1. Khi giao hµng        cho  ®¬n  nhËn  th¸cxuÊt khÈu, c¨n cø    vÞ  uû          c¸c chøng  tõli     ªnquan,ghi:   Nî  157   TK  ­Hµng    b¸n göi®i  Cã  156   TK  ­Hµng  hãa Cã  155   TK  ­Thµnh  phÈm. 2.Khi®¬n  nhËn  th¸cxuÊtkhÈu  xuÊtkhÈu      vÞ  uû      ®∙    hµng  cho  ngêimua,    c¨n cø    chøng    ªnquan,ghi: tõli     2.1.Gi¸vèn      hµng  xuÊtkhÈu,ghi:     Nî  632     TK  ­Gi¸vèn  hµng  b¸n Cã  157   TK  ­Hµng    b¸n. göi®i  2.2.Doanh      thu hµng  xuÊtkhÈu  th¸c,   uû   ghi: Nî  131    TK  ­ Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (ChitiÕtcho      tõng  ®¬n  nhËn  vÞ  uû  th¸cxuÊtkhÈu)     Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng. 2.3.ThuÕ     xuÊtkhÈu,thuÕ      Æc       tiªuthô ® biÖtph¶inép,bªn        nhËn  th¸c uû    xuÊtkhÈu    nép  vµo  hé  NSNN,  ghi: ­ Sè    thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ        tiªuthô  Æc   ® biÖt cña    hµng xuÊt khÈu    uû  th¸cph¶inép,ghi:       Nî  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng Cã  3332,3333. TK    ­ Khi ®¬n  nhËn  th¸cxuÊt khÈu  nép  thuÕ      vÞ  uû      ®∙  hé  xuÊt khÈu, thuÕ      tiªuthô ® Æc       biÖtvµo    NSNN,    c¸cchøng    ªnquan,ghi: c¨n cø    tõli     Nî  3332,3333 TK    Cã  338    TK  ­ Ph¶itr¶,     ph¶inép    kh¸c.(ChitiÕtcho        tõng  ®¬n  nhËn  vÞ  uû  th¸cxuÊtkhÈu)     ­Tr¶    tiÒn nép  c¸clo¹ thuÕ    hé    i   cho  ®¬n  nhËn  th¸cxuÊtkhÈu,ghi: vÞ  uû       
  7. 7 Nî    TK 338    ­ Ph¶i tr¶,ph¶inép        kh¸c(ChitiÕtcho      tõng ®¬n  nhËn  vÞ  uû  th¸cxuÊtkhÈu)     Cã  111,112. TK    2.4.Sè    tiÒn ph¶itr¶cho        ®¬n  nhËn  th¸cxuÊt khÈu  c¸c kho¶n  vÞ  uû      vÒ    ®∙    li   chihé  ªnquan ®Õn   hµng  th¸cxuÊtkhÈu,ghi: uû        Nî  641     TK  ­Chi phÝ  hµng b¸n  Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã     TK 338    ­ Ph¶i tr¶,ph¶i nép        kh¸c (3388) (ChitiÕtcho          tõng ®¬n vÞ  nhËn  th¸cxuÊtkhÈu). uû      3. PhÝ  th¸cxuÊt khÈu    uû      ph¶itr¶cho      ®¬n  nhËn  th¸cxuÊt khÈu, vÞ  uû        c¨n cø      c¸cchøng    ªnquan,ghi: tõli       Nî  641     TK  ­Chi phÝ  hµng b¸n  Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã     TK 338    ­ Ph¶i tr¶,ph¶inép        kh¸c (3388).(ChitiÕtcho          tõng ®¬n vÞ  nhËn  th¸cxuÊtkhÈu) uû      4. Bï      trõkho¶n tiÒn ph¶ithu vÒ        hµng xuÊt khÈu      víikho¶n ph¶itr¶®¬n      vÞ  nhËn  th¸cxuÊtkhÈu,c¨n cø    uû          c¸cchøng    ªnquan,ghi: tõli     Nî    TK 338    ­ Ph¶i tr¶,ph¶i nép        kh¸c (3388) (ChitiÕtcho          tõng ®¬n vÞ  nhËn  th¸cxuÊtkhÈu) uû      Cã  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (ChitiÕtcho      tõng ®¬n  nhËn    vÞ  uû  th¸cxuÊtkhÈu).     5. Khi       nhËn  tiÒn  sè  b¸n hµng  th¸cxuÊt khÈu  uû      cßn  i l¹ sau    trõ   khi®∙    phÝ  th¸cxuÊt khÈu  c¸c kho¶n  ®¬n  nhËn  th¸cchihé, c¨n  uû      vµ    do  vÞ  uû        cø  chøng    ªnquan,ghi: tõli     Nî  111,112 TK    Cã  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (ChitiÕtcho      tõng ®¬n  nhËn    vÞ  uû  th¸cxuÊtkhÈu).     B. K Õ  to¸n t¹i® ¬ n  v Þ  n h Ë n   û  th¸c xu Êt kh È u   u 1. Khi nhËn      hµng cña ®¬n  uû    vÞ  th¸cxuÊt khÈu, c¨n cø          c¸c chøng    tõ li   ªnquan,ghi:   Nî  003   TK  ­Hµng  hãa  nhËn      b¸n hé,nhËn  göi. ký  2.Khi®∙      xuÊtkhÈu    hµng,c¨n cø        c¸cchøng    ªnquan,ghi: tõli     2.1.Sè    tiÒn hµng  th¸cxuÊt khÈu  uû      ph¶i thu  cho    hé  bªn giao  th¸c uû    xuÊtkhÈu,ghi:     Nî    TK 131  Ph¶i thu  ­    cña kh¸ch hµng (Chi tiÕtcho      tõng ngêi mua       níc ngoµi) Cã  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n (ChitiÕtcho          tõng ®¬n  giao uû      vÞ    th¸c xuÊtkhÈu).  
  8. 8 ­§ång            thêighitrÞgi¸hµng  xuÊtkhÈu: ®∙    Cã  003   TK  ­Hµng  hãa  nhËn      b¸n hé,nhËn  göi. ký  2.2.ThuÕ     xuÊtkhÈu    ph¶inép  cho  giao uû      hé  bªn    th¸cxuÊtkhÈu,ghi:     Nî  331    TK  ­ Ph¶itr¶cho      ngêib¸n    (KÕ        to¸nchitiÕtcho  tõng  ®¬n  giao  vÞ  uû  th¸c) Cã  338   TK  ­Ph¶itr¶,     ph¶inép    kh¸c(3388        chitiÕtph¶inép    vµo  NSNN). 2.3. ThuÕ       tiªuthô  Æc   ® biÖt ph¶i nép  cho      hé  bªn giao  th¸c xuÊt uû      khÈu,ghi:     Nî  331    TK  ­ Ph¶itr¶cho      ngêib¸n    (KÕ        to¸nchitiÕtcho  tõng  ®¬n  giao  vÞ  uû    th¸cxuÊtkhÈu)   Cã  338   TK  ­Ph¶itr¶,     ph¶inép    kh¸c(3388        chitiÕtph¶inép    vµo  NSNN). 3. §èi víiphÝ  th¸cxuÊt khÈu, vµ        uû        thuÕ GTGT  tÝnh    trªnphÝ  th¸c uû    xuÊt khÈu,c¨n cø          c¸cchøng    ªnquan,kÕ    tõ li     to¸nph¶n  doanh    ¸nh  thu phÝ  uû  th¸cxuÊtkhÈu,ghi:       Nî  131    TK  ­ Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (ChitiÕtcho      tõng  ®¬n  giao uû  vÞ    th¸cxuÊtkhÈu)     Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (5113) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép.   4. §èivíic¸c kho¶n    cho          chihé  bªn  th¸cxuÊt khÈu  uû      (PhÝ ng©n hµng,  phÝ gi¸m ®Þnh    h¶iquan,chivËn      chuyÓn bèc  xÕp  hµng.. )c¨n cø    .     c¸cchøng  , tõli     ªnquan,ghi:   Nî  138   TK  ­Ph¶ithu kh¸c(1388            chitiÕttõng ®¬n  uû      vÞ  th¸cxuÊtkhÈu)   Cã  111,112. TK    5. Khi thu hé        tiÒn hµng    cho bªn  th¸cxuÊt khÈu, c¨n cø    uû          c¸c chøng    tõ li   ªnquan,ghi:   Nî  112   TK  ­TiÒn    göing©n  hµng Cã     TK 131    ­ Ph¶i thu    cña kh¸ch hµng (ChitiÕtcho      tõng ngêi mua       níc ngoµi). 6. Khi nép  thuÕ      hé  xuÊt khÈu, thuÕ    ® Æc       tiªuthô  biÖt cho    ®¬n  ñy  vÞ  th¸cxuÊtkhÈu,c¨n cø            c¸cchøng    ªnquan,ghi: tõli     Nî  338   TK  ­Ph¶itr¶,     ph¶inép    kh¸c(3388        chitiÕtph¶inép    vµo  NSNN) Cã  111,112. TK    7. Khi ®¬n   uû  vÞ  th¸c xuÊt    khÈu thanh to¸n bï      trõ phÝ  th¸c xuÊt uû      khÈu,vµ      c¸ckho¶n        c¸cchøng    ªnquan,ghi: chihé,c¨n cø    tõli     Nî  331    TK  ­ Ph¶itr¶cho      ngêib¸n    (ChitiÕtcho      tõng  ®¬n  giao uû    vÞ    th¸c xuÊtkhÈu)   Cã  131    TK  ­ Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (ChitiÕtcho      tõng  ®¬n  giao uû  vÞ    th¸cxuÊtkhÈu)     Cã  138    TK  ­ Ph¶i thu    kh¸c (ChitiÕtcho        tõng ®¬n  giao  th¸cxuÊt vÞ  uû      khÈu).
  9. 9 8. Khi chuyÓn        tr¶ cho ®¬n  uû    vÞ  th¸cxuÊt khÈu  tiÒn    sè  hµng cßn    l¹i sau    trõphÝ  th¸cxuÊtkhÈu  c¸ckho¶n        chøng    ªn khi®∙    uû      vµ    chihé,c¨n cø  tõli   quan,ghi:   Nî  331    TK  ­ Ph¶itr¶cho      ngêib¸n    (ChitiÕtcho      tõng  ®¬n  giao uû    vÞ    th¸c xuÊtkhÈu)   Cã  111,112. TK    iv. Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  §i  h Th«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy 01/01/2002.C¸c    quy  ®Þnh  íc tr   ®©y       tr¸ víiTh«ng   i t nµy ®Òu       b∙ibá, nh÷ng  phÇn h¹ch to¸n kh¸c kh«ng      híng  dÉn trong Th«ng     tnµy    th× thùc hiÖn    theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh.               Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu   víng  ¾c,      cã  m ®Ò nghÞ    quan, c¸c c¬    doanh  nghiÖp ph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.
Đồng bộ tài khoản