Thông tư 11/2003/TT-BLĐTBXH về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ LĐTBXH về thực hiện một số điều của NĐ 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
68
lượt xem
4
download

Thông tư 11/2003/TT-BLĐTBXH về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ LĐTBXH về thực hiện một số điều của NĐ 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2003/TT-BLĐTBXH về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ LĐTBXH về thực hiện một số điều của NĐ 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2003/TT-BLĐTBXH về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ LĐTBXH về thực hiện một số điều của NĐ 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2003/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 11/2003/TT-BL TBXH NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯ NG D N S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 11/2002/TT-BL TBXH NGÀY 12/6/2002 C A B LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I V TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 41/2002/N -CP NGÀY 11/4/2002 C A CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH IV I LAO NG DÔI DƯ DO S P X P L I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Th c hi n Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11/4/2002 c a Chính ph v chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c (sau ây vi t t t là Ngh nh s 41/2002/N -CP), Ngh nh s 03/2003/N -CP ngày15/1/2003 c a Chính ph v vi c i u ch nh ti n lương, tr c p xã h i và i m i m t bư c cơ ch qu n lý ti n lương (sau ây vi t t t là Ngh nh s 03/2003/N -CP), Công văn s 328/CP- MDN ngày 21/3/2003 c a Chính ph v vi c áp d ng Ngh nh s 41/2002/N -CP i v i doanh nghi p th c hi n giao doanh nghi p cho t p th ngư i lao ng, sau khi có ý ki n c a các B , ngành có liên quan và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12/6/2002 như sau: 1. S a i, b sung i m 2 m c I như sau: "2. Các doanh nghi p th c hi n các bi n pháp cơ c u l i theo quy nh t i i m 1 nêu trên (k c ơn v ph thu c doanh nghi p h ch toán c l p khi chuy n thành công ty c ph n) ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c xác nh n phương án s p x p l i lao ng do cơ c u l i trong giai o n t ngày 26/4/2002 (th i i m có hi u l c thi hành Ngh nh s 41/2002/N -CP) n h t ngày 31/12/2005. i v i các doanh nghi p b gi i th , phá s n thì l y ngày cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh phê duy t phương án gi i th ho c ngày tuyên b phá s n doanh nghi p có hi u l c thi hành nhưng ph i trong th i gian t ngày 26/4/2002 n h t ngày 31/12/2005". 2. S a i, b sung i m 3 m c I như sau: "3. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t phương án cơ c u l i doanh nghi p là cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p, t ch c l i, sáp nh p, h p nh t; quy t nh chuy n i và a d ng hoá s h u, qu n lý, ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. i v i doanh nghi p b gi i th , phá s n không duy t phương án cơ c u l i mà căn c quy t nh phê duy t phương án gi i th ho c tuyên b phá s n doanh nghi p c a cơ quan có thNm quy n.
 2. Riêng i v i Công ty c ph n ư c chuy n i t doanh nghi p nhà nư c có th i gian ho t ng không quá 12 tháng k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p (sau ây vi t t t là Công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng) do H i ng Qu n tr công ty quy t nh phương án cơ c u l i theo i u l c a công ty và có xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ra quy t nh chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n. Trư ng h p doanh nghi p nhà nư c chuy n thành Công ty c ph n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph thì cơ quan xác nh n là B , ngành i v i doanh nghi p B , ngành Trung ương qu n lý; U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương i v i doanh nghi p a phương qu n lý; H i ng qu n tr T ng công ty 91 i v i doanh nghi p do T ng Công ty qu n lý". 3. B sung i m 6 vào m c I như sau: "6. Th i i m tuy n d ng i v i ngư i lao ng theo quy nh t i kho n 1 i u 2 Ngh nh s 41/2002/N -CP ư c quy nh c th như sau: - i v i ngư i lao ng làm vi c liên t c trong các cơ quan, doanh nghi p nhà nư c thì th i i m tuy n d ng ư c tính t ngày b t u làm vi c trong khu v c Nhà nư c. - Trư ng h p ngư i lao ng có th i gian không làm vi c trong cơ quan, doanh nghi p nhà nư c thì th i i m tuy n d ng ư c tính là th i i m tuy n d ng l n cu i cùng làm vi c liên t c trong cơ quan, doanh nghi p nhà nư c. Ví d : Bà Nguy n Th A có quá trình làm vi c như sau: - Giai o n 1: Ngày 20/6/1976 ư c tuy n d ng vào làm vi c (l n u tiên) trong doanh nghi p nhà nư c và làm vi c liên t c n ngày 20/6/1992. - Giai o n 2: Ngày 1/7/1992 ư c tuy n d ng vào làm vi c trong doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và làm vi c liên t c n ngày 15/9/ 1995. - Giai o n 3: Ngày 25/10/1995 ư c tuy n d ng vào làm vi c trong doanh nghi p nhà nư c và làm vi c liên t c n ngày doanh nghi p này th c hi n cơ c u l i và có quy t nh ngh vi c. Như v y, th i i m tuy n d ng vào khu v c nhà nư c c a Bà nguy n Th A ư c tính th i i m tuy n d ng l n cu i cùng là ngày 25/10/1995". 4. S a i, B sung ti t a i m 1 m c II như sau: "a. Ngư i lao ng 55 tu i n dư i 60 tu i i v i nam, 50 tu i n dư i 55 tu i i v i n , có th i gian óng b o hi m xã h i 20 năm tr lên ư c ngh hưu, không ph i tr ph n trăm lương hưu do ngh hưu trư c tu i theo quy nh c a i u l B o hi m xã h i, ngoài ra còn ư c hư ng thêm các kho n tr c p sau: a.1. ư c tr c p 03 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng cho m i năm ( 12 tháng) ngh hưu trư c tu i. Trư ng h p có tháng l ư c tính tr c p như sau:
 3. +N u 6 tháng tr xu ng ư c tr c p 01 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có); + N u trên 6 tháng n dư i 12 tháng ư c tr c p 02 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có). a.2. Tr c p 05 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng cho 20 năm u công tác có óng b o hi m xã h i. a.3. T năm th 21 tr i, c m i năm công tác có óng b o hi m xã h i ư c tr c p 1/2 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p luơng (n u có). Trư ng h p có tháng l ư c tính theo nguyên t c trên 6 tháng c tính là m t năm, 6 tháng tr xu ng không ư c tính. Th i gian tính các kho n tr c p hư ng thêm theo quy nh t i a2, a3 ti t a i m 1 m c này ư c căn c vào th i gian ã óng b o hi m xã h i (k c th i gian làm vi c trong khu v c nhà nư c ư c coi là ã óng b o hi m xã h i) theo quy nh c a pháp lu t và ư c tính n ngày có quy t nh ngh vi c. Ti n lương và các kho n ph c p lương th c hi n chính sách theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP là ti n lương c p b c, ch c v và ph c p lương quy nh t i Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i trong các doanh nghi p, Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang. Trư ng h p ngư i lao ng chưa chuy n x p lương thì th c hi n chuy n x p lương theo quy nh t i các Ngh nh nêu trên. Các kho n ph c p ư c tính (n u có) bao g m: Ph c p ch c v , ph c p khu v c. i v i công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng, ti n lương và các kho n ph c p lương (n u có) ư c tính t i th i i m doanh nghi p ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. M c lương t i thi u làm căn c tính các kho n tr c p cho i tư ng quy nh t i ti t a i m 1 m c này là m c lương t i thi u do Chính ph quy nh (hi n nay là 290.000 ng/tháng). Ví d 1: Ông Nguy n Văn A công nhân s a ch a ô tô, t i th i i m có quy t nh ngh vi c ã 56 tu i 4 tháng; có th i gian óng b o hi m xã h i là 25 năm 8 tháng; h s lương c p b c ang hư ng 2,84 (b c 6, nhóm m c lương II, thu c thang lương A.1 cơ khí, i n, i n t - tin h c); ph c p khu v c 0,5; ti n lương t i thi u 290.000 ng/tháng. Ông A ư c hư ng ch như sau: + T l lương hưu ư c tính: - 15 năm u tính b ng 45%; - T năm th 16 n năm th 26 là 11 năm (25 năm 8 tháng ư c tính là 26 năm theo quy nh t i Ngh nh s 01/2003/N -CP ngày 9/1/2003.
 4. (11 năm x 2% = 22%); - T l % lương hưu là: 45% + 22% = 67%. + Ti n tr c p do v hưu trư c tu i: - Ti n lương c p b c và ph c p lương 1 tháng: 290.000 ng x (2,84 + 0,5) = 968.600 ng - S tháng lương ư c hư ng ch tr c p: Ngh hưu trư c tu i 3 năm 8 tháng: (3 năm x 3 tháng/năm + 2 tháng) = 11 tháng Có 20 năm u công tác có óng b o hi m xã h i= 5 tháng T năm th 21 tr i có óng b o hi m xã h i= 3 tháng (5 năm 8 tháng tính thành 6 năm x 1/2) C ng 19 tháng - S ti n ư c nh n tr c p: 18.403.400 ng (968.600 ng/tháng x 19 tháng)". 5. S a i, b sung ti t c i m 1 m c II như sau: "c. Ngư i lao ng dôi dư không thu c i tư ng quy nh t i ti t a và ti t b i m 1 nêu trên, th c hi n ch m d t h p ng lao ng và hư ng ch như sau: c.1. Tr c p m t vi c làm ư c tính theo th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c, c m i năm ( 12 tháng) ư c tr c p 01 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng nhưng th p nh t cũng b ng 2 tháng ti n lương, ph c p lương ang hư ng. c.2. ư c tr c p thêm 01 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng cho m i năm ( 12 tháng) th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c và ư c tr c p m t l n v i m c 5 (năm) tri u ng. Th i gian th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c, bao g m: Th i gian ngư i lao ng th c t làm vi c t i doanh nghi p nhà nư c; cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p nhà nư c, ơn v thu c l c lư ng vũ trang ư c hư ng lương t ngu n ngân sách Nhà nư c (sau ây g i chung là trong khu v c nhà nư c);
 5. M i th i gian có hư ng lương t ngu n doanh nghi p nhà nư c, ngân sách Nhà nư c, hư ng ch b o hi m xã h i (th i gian ào t o, công tác, ngh m au, thai s n....); Th i gian làm vi c theo hình th c nh n khoán s n phNm, kh i lư ng công vi c trong th i gian này mà doanh nghi p có tr lương và có óng b o hi m xã h i cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t. i v i công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng thì th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c tính n ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. Th i gian ư c hư ng ch tr c p m t vi c làm là t ng th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c ư c (c ng d n) và tính t th i i m b t u làm vi c l n u tiên n th i i m có quy t nh ngh vi c. Trong t ng th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c ph i tr th i gian ngư i lao ng ã nh n tr c p m t vi c làm, tr c p thôi vi c, ch xu t ngũ ho c ph c viên. N u th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c có tháng l ư c quy nh như sau: + Dư i 1 tháng không ư c tính; +T 1 tháng n dư i 7 tháng ư c tính b ng 6 tháng th c t làm vi c +T 7 tháng n dư i 12 tháng ư c tính b ng 1 năm th c t làm vi c. c.3. Tr c p m t l n i tìm vi c làm là 6 (sáu) tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng. N u có nhu c u h c ngh thì ư c h c ngh mi n phí t i a là 6 tháng. Cơ s h c ngh do S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch nh. Ngoài các ch quy nh t i c1, c2, c3 ti t c i m 1 m c này, ngư i lao ng còn ư c hư ng ch ch ngh hưu; b o lưu th i gian ã óng b o hi m xã h i; hư ng tr c p b o hi m xã h i m t l n theo quy nh hi n hành. Ti n lương và các kho n ph c p lương th c hi n chính sách i v i ngư i lao ng theo quy nh t i kho n 3 i u 3, i u 4 Ngh nh s 41/2002/N -CP ư c áp d ng theo quy nh t i ti t a i m 1 m c II c a Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH. i v i công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng thì ti n lương và các kho n ph c p lương (n u có) ư c tính t i th i i m doanh nghi p ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. M c lương t i thi u làm căn c tính ch i v i các i tư ng nêu t i ti t c i m 1 và i m 2 m c II Thông tư 11/2002/TT-L TBXH, ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh s 03/2003/N -CP ngày 15/1/2003 c a Chính ph v vi c i u ch nh ti n lương, tr c p xã h i và i m i m t bư c cơ ch qu n lý ti n lương, quy nh c th như sau: - Tr c p m t vi c làm cho s th i gian làm vi c trư c ngày 1/1/2003, ư c tính theo m c lương t i thi u 210.000 ng/tháng.
 6. - Tr c p m t vi c làm cho s th i gian làm vi c t ngày 1/1/2003 tr i ư c tính m c lương t i thi u là 290.000 ng/tháng; tr c p i tìm vi c làm, 70% ti n lương cho nh ng tháng còn l i chưa th c hi n h t h p ng lao ng ã giao k t, ư c tính m c lương t i thi u là 290.000 ng/tháng. Trư ng h p có tháng l ư c tính theo quy nh t i ti t c i m 1 m c II Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ã ư c s a i, b sung cho t ng giai o n. Ví d 4: Ông Nguy n Văn D công nhân s a ch a u t u ho và toa xe, t i th i i m có quy t nh ngh vi c ã 54 tu i; có th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c là 30 năm 7 tháng (trong ó tính t ngày 1/1/2003 có 1 năm 2 tháng); có h s lương 3,05 (b c 6 nhóm m c lương III, thang lương A.1 cơ khí, i n, i n t , tin h c). Ông D ư c hư ng ch như sau: - Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng trư c ngày 1/1/2003. 210.000 ng x 3,05= 640.500 ng Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng t ngày 1/1/2003 290.000 ng x 3,05= 884.500 ng - Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003 là 29 năm 5 tháng, tính quy i tháng l là 29 năm 6 tháng th c t làm vi c. 640.500 /tháng x 29,5 tháng= 18.894.750 ng Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003 là 1 năm 2 tháng, tính quy i tháng l là 1 năm 6 tháng th c t làm vi c. 884.500 ng/tháng x 1,5 tháng = 1.326.750 ng T ng s ti n tr c p m t vi c làm: 20.221.500 ng (18.894.750 ng + 1.326.750 ng) - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003. 640.500 /tháng x 29,5 tháng = 18.894.750 ng Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003 884.500 ng/tháng x 1,5 tháng = 1.326.750 ng T ng s ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c: 20.221.500 ng (18.894.750 ng + 1.326.750 ng)) - Ti n tr c p m t l n: 5.000.000 ng - Ti n tr c p i tìm vi c làm:
 7. 884.500 /tháng x 6 tháng = 5.307.000 ng T ng s ti n ư c nh n: 50.750.000 ng (20.221.500 + 20.221.500 + 5.000.000 + 5.307.000 ). - ư c hư ng ch b o hi m xã h i theo quy nh hi n hành. Ví d 5: Ông Nguy n Văn E công nhân xây d ng ư ng giao thông t i th i i m có quy t nh ngh vi c ã 54 tu i; có th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c là 27 năm 7 tháng (trong ó tính t ngày 1/1/2003 có 2 năm 3 tháng); có h s lương 3,45 (b c 7, nhóm m c lương II, thang lương A.6 xây d ng cơ b n). Ông E ã hư ng ch tr c p m t vi c làm là 15 năm. Ông E ư c hư ng ch như sau: - Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng trư c ngày 1/1/2003 210.000 ng x 3,45 = 724.500 ng Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng t ngày 1/1/2003 290.000 ng x 3,45 = 1.000.500 ng - Th i gian th c t làm vi c ư c hư ng ch tr c p: 27 năm 7 tháng - 15 năm = 12 năm 7 tháng - Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003. 724.500 ng/tháng x 10,5 tháng = 7.607.250 ng Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003. 1.000.500 ng x 2,5 tháng = 2.501.250 ng T ng s ti n tr c p m t vi c làm: 10.108.500 ng (7.607.250 ng + 2.501.250 ng) - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003 724.500 ng/tháng x 10,5 tháng = 7.607.250 ng Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003 1.000.500 ng x 2,5 tháng = 2.501.250 ng T ng s ti n tr c p thêm theo th i gian th c t làm vi c: 10.108.500 ng (7.607.250 ng + 2.501.250 ng).
 8. - Ti n tr c p m t l n là: 5.000.000 ng - Ti n tr c p i tìm vi c làm là: 1.000.500 ng x 6 tháng = 6.003.000 ng - T ng s ti n ư c nh n: 31.220.000 ng (10.108.500 + 10.108.500 + 5.000.000 + 6.003.000 ). - ư c hư ng ch b o hi m xã h i theo quy nh hi n hành . c.4. Ngư i lao ng còn thi u t i a 05 năm tu i ngh hưu theo quy nh c a B Lu t Lao ng (nam 55 tu i n dư i 60 tu i, n 50 tu i n dư i 55 tu i) và ã 15 năm óng b o hi m xã h i tr lên mà chưa nh n tr c p b o hi m xã h i m t l n, theo quy nh t i i m d Kho n 3 i u 3 Ngh nh s 41/2002/N -CP, nay quy nh c th như sau: + ư c hư ng chính sách theo quy nh t i c1 c2 ti t c i m1 m c II c a Thông tư s 11/2002/ TT-BL TBXH ã ư c s a i, b sung. + ư c óng ti p b o hi m xã h i hàng tháng v i m c 15% ti n lương cho n khi tu i ngh hưu theo quy nh (60 tu i i v i nam, 55 tu i i v i n ) thì hư ng lương hưu hàng tháng theo quy nh hi n hành. Ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i là ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i trư c th i i m ngh vi c, bao g m: Ti n lương c p b c, ch c v , ph c p ch c v , ph c p khu v c, h s chênh l ch b o lưu lương ư c tính theo m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh t i th i i m n p b o hi m xã h i. + Th i gian óng ti p b o hi m xã h i k t ngày có quy t nh ngh vi c. + H sơ, th t c óng ti p b o hi m xã h i th c hi n theo hư ng d n c a B o hi m xã h i Vi t Nam. + Trong th i gian t óng ti p b o hi m xã h i, n u ngư i lao ng b ch t thì thân nhân ư c hư ng ch t tu t theo quy nh hi n hành. Ví d 6: Ông Nguy n Văn F công nhân xây l p c u t th i i m có quy t nh ngh vi c ã 57 tu i; có th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c 17 năm 6 tháng (trong ó tính t 1/1/2003 có 6 tháng); có h s lương 3,05 (b c 6, nhóm m c lương III A.6 xây d ng cơ b n); ph c p khu v c 0,4. Ông F thu c i tư ng óng ti p b o hi m xã h i cho n khi tu i ngh hưu ( 60 tu i) ư c gi i quy t ch như sau: - Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng trư c ngày 1/1/2003 210.000 ng x ( 3,05 + 0,4 ) = 724.500 ng Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng t ngày 1/1/2003
 9. 290.000 ng x ( 3,05 + 0,4 ) = 1.000.500 ng - Ti n tr c p m t vi c làm theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003 724.500 ng/tháng x 17 tháng = 12.316.500 ng Ti n tr c p m t vi c làm theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003 1.000.500 ng x 0,5 tháng = 500.250 ng T ng s ti n tr c p m t vi c làm: 12.816.750 ng (12.316.500 + 500.250 ) - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003 724.500 ng/tháng x 17 tháng = 12. 316.500 ng Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003 1.000.500 ng x 0,5 tháng = 500.250 ng T ng s ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t : 12.816.750 ng (12.316.500 + 500.250 ) - Ti n tr c p m t l n là: 5.000.000 ng - T ng s ti n ư c nh n là: 30.633.500 ng (12.816.750 + 12.816.750 + 5.000.000 ) - Ông F ph i óng ti p b o hi m xã h i 3 năm (36 tháng); m c óng b o hi m xã h i hàng tháng: 1.000.500 ng x 15% = 150.075 ng". 6. S a i, b sung bư c 2 ti t b i m 1 m c IV như sau: "Bư c 2. Xác nh s lao ng c n s d ng và lao ng dôi dư như sau: - i v i doanh nghi p gi 100% v n Nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c chuy n thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên: xác nh s lao ng c n s d ng trên cơ s phương án s n xu t-kinh doanh, công ngh s n xu t s n phNm, máy móc thi t b , nh m c lao ng theo hư ng doanh nghi p phát tri n và có lãi, ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i doanh nghi p th c hi n bán, khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghi p thì s lao ng c n s d ng là s lao ng theo tho thu n gi a hai bên (bán và mua,
 10. khoán và nh n khoán, cho thuê và thuê) ư c ghi trong h p ng bán, khoán ho c cho thuê doanh nghi p; s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i doanh nghi p th c hi n c ph n hoá trong giai o n t ngày 26/4/2002 n h t ngày 31/12/2005 thì s lao ng c n s d ng căn c vào phương án c ph n hoá ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t, s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i Công ty c ph n ư c chuy n i t doanh nghi p Nhà nư c có th i gian ho t ng không quá 12 tháng k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p, khi th c hi n cơ c u l i n u có ngư i lao ng t doanh nghi p nhà nư c chuy n sang không b trí ư c vi c làm thì ư c xác nh là lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i doanh nghi p th c hi n sáp nh p, h p nh t thì s lao ng c n s d ng căn c vào phương án sáp nh p, h p nh t ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i doanh nghi p th c hi n hình th c giao doanh nghi p cho t p th ngư i lao ng thì s lao ng c n s d ng là s lao ng hi n có c a doanh nghi p, tr nh ng ngư i t nguy n ch m d t h p ng lao ng và ư c Ban ch p hành công oàn doanh nghi p ho c Ban ch p hành công oàn lâm th i ho c n u không có Ban ch p hành công oàn lâm th i thì ngư i ư c i h i công nhân viên ch c b u làm i di n xác nh s lao ng không có nhu c u s d ng. S lao ng không có nhu c u s d ng ã xác nh t i bư c 2 nêu trên ư c phân làm 2 lo i: S lao ng ư c tuy n d ng trư c ngày 21/4/1998 là lao ng dôi dư ư c th c hi n ch theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP; s lao ng tuy n d ng t ngày 21/4/1998, ư c th c hi n ch theo quy nh c a B lu t Lao ng; - i v i các doanh nghi p th c hi n gi i th , phá s n thì toàn b s lao ng trong danh sách c a doanh nghi p ư c tuy n d ng trư c ngày 26/4/2002 ư c th c hi n chính sách theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP. S lao ng tuy n d ng t ngày 26/4/2002 ư c gi i quy t ch theo quy nh c a B lu t Lao ng ". 7. S a i, b sung c1 ti t c i m 1 m c IV như sau: "c.1. Ký quy t nh cho t ng ngư i lao ng dôi dư ngh vi c theo các nhóm chính sách ã ư c quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP và ư c th ng nh t m t th i i m theo m u s 6 kèm theo Thông tư này; Quy t nh ít nh t là 3 b n: 1 b n g i cho ngư i lao ng, 1 b n lưu t i doanh nghi p, 1 b n g i cơ quan b o hi m xã h i". 8. S a i, b sung ti t d i m 1 m c IV như sau: "d. Gi i quy t ch i v i ngư i lao ng. - Trách nhi m c a doanh nghi p. + Căn c Quy t nh ngh vi c, gi i quy t y và úng th i h n quy nh các kho n tr c p i v i ngư i lao ng dôi dư;
 11. + C p phi u h c ngh mi n phí m t l n cho ngư i lao ng có nhu c u h c ngh (m u s 12 kèm theo Thông tư này). + Làm y h sơ, th t c gi i quy t ch b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t; + Ghi rõ lý do ngh vi c và các quy n l i ã gi i quy t vào s lao ng và tr l i y h sơ cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t; + Trong th i h n 7 ngày (ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c kinh phí t Qu h tr lao ng dôi dư, doanh nghi p có trách nhi m tr tr c ti p, m t l n t i doanh nghi p cho ngư i lao ng các kho n tr c p theo phương án ã ư c phê duy t. Trư ng h p ngư i lao ng không th tr c ti p n nh n các kho n tr c p thì ư c u quy n cho ngư i khác nh n kho n tr c p này theo quy nh c a B lu t Dân s . Trư ng h p ngư i lao ng b ch t sau th i i m ký quy t nh ngh vi c (th i i m có hi u l c thi hành) mà chưa ký nh n s ti n ư c hư ng thì doanh nghi p chuy n s ti n này cho ngư i qu n lý di s n c a ngư i ch t theo quy nh c a B Lu t Dân s ". 9. S a i, b sung ti t a i m 2 m c IV như sau "a. Ngư i lao ng dôi dư có nhu c u h c ngh ã ư c c p phi u h c ngh mi n phí thì ph i n p h sơ h c ngh t i cơ s d y ngh ã ư c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch nh. Th i h n n p h sơ h c ngh trong th i h n 12 tháng k t ngày có quy t nh ngh vi c". 10. S a i, b sung m u s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 như sau: - M u s 1 b sung m t c t: "ngày, tháng, năm b t u làm vi c trong khu v c Nhà nư c) trư c c t s 6; b sung n i dung c t 2: ư c tuy n d ng trư c ngày 21/4/1998 ho c 26/4/2002 i v i doanh nghi p gi i th , phá s n; hư ng d n ghi m u b sung n i dung: Th i i m s p x p các m u ư c ghi ngày tháng năm doanh nghi p ti n hành xây d ng phương án s p x p l i lao ng do cơ c u l i". - M u s 2 Ph n hư ng d n ghi bi u b n i dung: "T i th i i m s p x p ư c ghi ngày trình h sơ phê duy t phương án cơ c u l i". - M u s 3 b sung hai c t sau c t 5: "M t c t ghi t ng th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c trư c ngày 1/1/2003; M t c t ghi t ng th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c t ngày 1/1/2003". - M u s 4 b sung n i dung: "ho c xác nh n i v i Công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng". - M u s 5 b sung: "ngày, tháng, năm phê duy t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n". - M u s 6 s a i, b sung i u 1: "- Th i i m tính ch tính n ngày... tháng... năm (l y theo ngày ký quy t nh ngh vi c; b sung vào i u 4: Quy t nh này có
 12. hi u l c thi hành t ngày ký. Các Ông (Bà) trư ng.... T ch c, k toán tài v và Ông (Bà)...... ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.". - M u 7, 8, 9, 10 tên bi u ư c s a i, b sung c m t "t i th i i m có quy t nh ngh vi c ngày... tháng... năm.... 200....". - M u s 9: S a i, b sung c t 6: "C t 6 ư c ghi s năm th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c sau khi ã quy i tháng l và ư c chia làm hai c t. M t c t tính trư c ngày 1/1/2003; m t c t tính t ngày 1/1/2003 tr i". - M u s 10: s a i, b sung c t 6 như c t s 6 c a m u 9. 11. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo, các ch quy nh t i Thông tư này ư c áp d ng t ngày 1 tháng 1 năm 2003. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh các B , Ngành và a phương ph n ánh v B Lao ng-Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký) M US 1 Ban hành kèm theo thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a Bc Lao ng- thương binh và Xã h i ã ư c s a i, b sung. Tên cơ quan nhà nư c có th m quy n Danh sách ngư i lao ng có tên trong doanh nghi p Tên doanh nghi p t i th i i m s p x p l i ngày ... tháng ... năm 200... S H và tên Ch c Trình Hi n Th i i m Th i i m H s Nơi TT danh ang lương công th c tuy n ngh vi c hi n chuyên ng vào ang nay vi c môn hi n (ngày,tháng, hư ng ang lo i KVNN làm nghi p h p (ngày, năm) v ng tháng, lao năm) ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 13. I ư c tuy n d ng trư c ngày 21/4/1998 ho c 26/4/2002 1 Vũ Th A C.N T.C k A 20/3/1973 2/5/1995 2.84 ti n, thu t, b c ngành 6/7 ti n II ư c tuy n d ng t ngày 21/4/1998 ho c 26/4/2002 2 inh Th A k H B 1/2/1975 3/8/1998 2,02 toán kinh t , viên, ngành b c k toán 2/8 Ngư i l p bi u Ngày ...... tháng ...... năm 200.... (ký tên) Th trư ng ơn v (ký tên, óng d u) Hư ng d n: ghi m u s 1: Th i i m s p x p các m u ư c ghi ngày tháng năm doanh nghi p ti n hành xây d ng phương án s p x p lao ng do cơ c u l i. C t 2: i v i DN s p x p l i thì ghi ngày 21/4/1998; i v i DN gi i th , phá s n ghi 26/4/2002. C t 4: N u là viên ch c thì ghi hình ào t o và ngành chuyên môn, n u là công nhân thì ghi ngh và b c th . C t 5: N u thu c lo i h p ng lao ng (vi t t t là H L ) không xác nh th i h n ư c ghi ký hi u (A); xác nh th i h n t 1 n 3 năm ư c ghi ký hi u (B); dư i 1 năm ho c b ng mi ng ư c ghi ký hi u (C); tuy n d ng theo ch biên ch Nhà nư c, nhưng chưa chuy n sang ký h p ng lao ng ư c ghi ký hi u (D). C t 6: Ghi ngày, tháng, năm b t u tham gia vào khu v c nhà nư c. C t 7: Ghi ngày tháng năm ngh vi c cho các i tư ng ang ngh vi c nhưng chưa ch m d t quan h lao ng theo quy nh c a pháp lu t.
 14. C t 8: Ghi t ng h s lương bao g m c ph c p ch c v và ph c p khu v c (n u có). C t 9: Ghi c th a ch t s nhà tr lên, i n tho i (n u có). M US 2 Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i ã ư c s a i, b sung Tên cơ quan nhà nư c có th m quy n Danh sách ngư i lao ng c n s d ng theo yêu c u s n xu t kinh doanh Tên doanh nghi p t i th i i m s p x p l i ngày ..... tháng ..... năm 200.... S TT H và tên S th t Tháng năm sinh D ki n b trí Th i gian ã bi u s ch làm vi c sau óng BHXH 1 Nam N khi s p x p l i (năm, tháng) lao ng 1 2 3 4 5 6 7 01 02 03 Ngư i l p bi u Ngày ...... tháng ...... năm 200.... (ký tên) Th trư ng ơn v (ký tên, óng d u) Hư ng d n ghi m u s 2: C t 3 : ư c l y s thư t m u s 1, C t 7: ư c ghi năm, tháng ã óng BHXH (ví d : ã óng 22 năm 4 tháng, ư c ghi 22,4)
 15. M US 3: Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i ã ư c s a i, b sung Tên cơ quan nhà nư c có th m quy n Danh sách ngư i lao ng không có nhu c u s d ng Tên doanh nghi p t i th i i m s p x p l i ngày ..... tháng ..... năm 200.... S H và tên S Ngày, tháng, T ng th i T ng th i Th i Ghi TT th năm sinh gian th c gian th c gian ã chú t t làm t làm óng bi u vi c trong vi c trong b o 1 KVNN KVNN hi m trư c trư c xã h i ngày ngày (năm) 1/1/2003 1/1/2003 Nam N (năm) (năm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I i tư ng th c hi n theo N s 41/2002/N -CP 1 2 II i tư ng th c hi n theo B lu t Lao ng 1 2 Ngư i l p bi u Ngày ...... tháng ...... năm 200.... (ký tên) Th trư ng ơn v (ký tên, óng d u) Hư ng d n ghi m u s 3 C t 6 và 7: i v i CTCP ho t ng trong 12 tháng ch tính n th i i m ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. M US 4:
 16. Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i ã ư c s a i, b sung Tên doanh nghi p: S : / ......, ngày.....tháng .... năm 200.. V/v ngh phê duy t phương án s p x p lao ng do cơ c u l i doanh nghi p Kính g i: ........................................................... ........................................................... Th c hi n Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph v chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p Nhà nư c và Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i, ã ư c s a i, b sung v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh nêu trên, (tên doanh nghi p) ngh (tên cơ quan Nhà nư c có thNm quy n) xem xét phê duy t ho c xác nh n ( i v i Công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng) phương án s p x p lao ng do cơ c u l i doanh nghi p Nhà nư c. (có h sơ kèm theo m u s 1,2,3, 5)./. TH TRƯ NG ƠN VN (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên, - Lưu phòng T ch c. M US 5:
 17. Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i ã ư c s a i, b sung Tên cơ quan nhà nư c có th m quy n Tên doanh nghi p PHƯƠNG ÁN S P X P LAO NG DO CƠ C U L I DOANH NGHI P 1/ Nh ng c i m ch y u: - Tên doanh nghi p: ....................................................... - Thành l p ngày........tháng ........ năm ........... - a ch : ....................................................................... - Nhi m v s n xu t kinh doanh chính: ............................ - Thu n l i: .................................................................... - Khó khăn: .................................................................... - Hình th c s p x p l i:(ví d : chuy n thành Công ty c ph n). 2/ Phương án s p x p lao ng: a - Phân lo i lao ng trư c khi s p x p. - T ng s lao ng (sau ây vi t t t L ) có tên trong doanh nghi p:......ngư i, trong ó n ........ ngư i. Chia ra: + S L ký h p ng L (sau ây vi t t t H L ) không xác nh th i h n.....ngư i. + S L ký H L có th i h n t 1 n 3 năm ....... ngư i . + S L ký H L mùa v , theo công vi c < 1 năm ........ ngư i. + S L chưa th c hi n ký k t H L ........... ngư i . b - Phân lo i lao ng t i th i i m s p x p l i: - S L c n s d ng theo yêu c u s n xu t - kinh doanh ..... ngư i, trong ó n ........ ngư i.
 18. - S L ngh hưu theo quy nh c a B Lu t Lao ng ............ ngư i. - S L h t th i h n ký k t H L ........... ngư i. - S L dôi dư ........... ngư i, trong ó n ........... ngư i. Chia ra: + S L th c hi n theo Ngh nh s 41/2002/N -CP ........... ngư i. + S L th c hi n theo B lu t Lao ng ....... ngư i. Ngày ... tháng ... năm 200... Ngày ... tháng ... năm 200... Ngư i l p bi u Phê duy t c a cơ quan nhà nư c Th trư ng ơn v (Ký tên) có th m quy n (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) M US 6: Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i ã ư c s a i, b sung TÊN DOANH NGHI P --------------------------- S : Q -......... ......, ngày.....tháng .... năm 200.. QUY T NNH C A GIÁM C ............................ V/v gi i quy t ngh vi c hư ng chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p Nhà nư c GIÁM C .................................................................. Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 5 năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002. Căn c Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2002;
 19. Căn c Quy t nh s ..... c a cơ quan có thNm quy n quy t nh v ch c năng, quy n h n, b máy t ch c c a doanh nghi p; Theo ngh c a trư ng .......... t ch c lao ng. QUY T NNH i u 1: Ông (Bà) ............................sinh, ngày.......tháng.......năm......... - Quê quán: ............................................................................................ - Nơi hi n nay:.................................................................................... - Nơi khi v ngh : ................................. ............................................. - Ngh , chuyên môn ào t o:................... ......................... - Ch c danh công vi c ang làm: .......................................................... - Ngh vi c ư c hư ng ch (ví d : ngh hưu trư c tu i) theo chính sách gi i quy t lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c. - Th i i m tính ch tính n ngày...tháng...năm...(l y theo ngày ký quy t nh ngh vi c). - Th i gian làm vi c trong khu v c Nhà nư c....năm.... tháng. - Th i gian ã óng b o hi m xã h i......năm....tháng. - H s ti n lương ang hư ng.....h s , ph c p lương.....t ng c ng h s lương ư c hư ng....... - M c lương t i thi u.......... ng. i u 2: Các ch ư c hư ng khi ngh vi c (ghi c th t ng lo i ch ): 1. (Ví d : Tr c p 3 tháng lương c p b c, ph c p lương ang hư ng cho 1 năm ngh hưu trư c tu i); 2. .......................... - Ông (Bà) thu c s th t bi u s ...... kèm theo Thông tư s 11/2002/TT- L TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002. - Quy n l i b o hi m xã h i ư c th c hi n theo quy nh hi n hành: (ghi c th hư ng t ng lo i ch (ví d : ngh vi c ch hưu, b o lưu th i gian ã óng b o hi m xã h i.......) i u 3: Ngư i lao ng tr c ti p lĩnh t i phòng k toán tài v c a doanh nghi p.
 20. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5: Các ông(bà) Trư ng .......T ch c, K toán tài v và ông(bà)......ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. GIÁM C ................... Nơi nh n: (Ký tên, óng d u) - Như i u 5, - Lưu VP, h sơ ơn s . M US 7: Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i ã ư c s a i, b sung ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- Tên cơ quan nhà nư c có th m quy n DANH SÁCH NGƯ I LAO NG NGH HƯU TRƯ C TU I VÀ D TOÁN KINH PHÍ CHI TR Tên doanh nghi p T I TH I I M CÓ QUY T NNH NGH VI C NGÀY ... THÁNG ... NĂM 200... H s các Tháng kho n năm Ch hư ng ph c p T ng sinh Th i lương c ng Th i i m h s Tr gian H s S T ng S tuy n lương c p Tr N ã lương năm Tr c ng TT d ng và tính c pt S H và óng c p v c p do ti n vào ph theo năm k TT tên B o b c hưu có 20 ư c bi u KVNN c p th i th 21 hư ng v hi m hi n Ch c Khu trư c năm s 1 Nam N (ngày, ư c gian tr i ( ng) n xã hư ng v v c tu i u tháng, hư ng ngh có h i óng năm) 1 hưu óng BHXH tháng trư c BHXH ( ng) tu i ( ng) ( ng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản