Thông tư 112/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư 112/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 112/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2003 đến năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành theo Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 3/11/2003 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 112/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 112/2003/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2003 HƯ NG D N VI C MI N, GI M THU S D NG T NÔNG NGHI P T NĂM 2003 N NĂM 2010 THEO NGH NH S 129/2003/N -CP NGÀY 3/11/2003 C A CHÍNH PH Căn c Lu t thu s d ng t nông nghi p (SD NN); Căn c Ngh Quy t s 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 c a Qu c H i v vi c mi n, gi m thu SD NN; Căn c Ngh nh s 129/2003/N -CP ngày 3/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Ngh quy t s 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 c a Qu c h i v mi n, gi m thu SD NN; B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG VÀ M C MI N, GI M THU S D NG T NÔNG NGHI P 1. M t s t ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: 1.1. H nông dân: Là h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t nông nghi p s d ng n nh lâu dài theo Ngh nh s 85/1999/N -CP ngày 28/8/1999 c a Chính ph . 1.2. H nông, lâm trư ng viên: Là nh ng h gia ình, cá nhân có ngư i là cán b công nhân viên c a Nông trư ng, Lâm trư ng (bao g m các doanh nghi p là Tr m, Tr i qu c doanh s n xu t kinh doanh s n ph m nông nghi p h ch toán c l p) ư c Nông trư ng, Lâm trư ng giao khoán t nông nghi p n nh theo h p ng kinh t s n xu t nông nghi p theo quy ho ch và ư c l p s b thu n t ng h nông trư ng viên, lâm trư ng viên khi giao khoán t s n xu t nông nghi p. 1.3. t u th u: Là t s n xu t nông nghi p do các t ch c, ơn v hành chính qu n lý không tr c ti p s n xu t mà cho u th u; t ch c, cá nhân trúng th u t t ch c s n xu t, hàng năm n p l i b ng ti n hay s n ph m cho ơn v qu n lý t s n xu t nông nghi p thông qua h p ng. 1.4. H n m c t s n xu t nông nghi p: Là h n m c di n tích t s n xu t nông nghi p ư c quy nh c th t i Ngh nh s 85/1999/N -CP ngày 28/8/1999 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a B n quy nh v vi c giao t nông nghi p cho h gia ình, cá nhân SD NN s d ng n nh lâu dài vào m c ích s n xu t nông nghi p, và vi c b sung vi c giao t làm mu i cho h gia ình và cá nhân s d ng n nh lâu dài.
  2. H nm c t s n xu t nông nghi p ư c quy nh c th như sau: "1. iv i t nông nghi p tr ng cây hàng năm, nuôi tr ng th y s n và t làm mu i: a) Các t nh: Cà Mau, B c Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, C n Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, ng Tháp, Ti n Giang, Long An, B n Tre, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phư c, ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu và thành ph H Chí Minh, không quá 3 ha cho m i lo i t; b) Các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương khác, không quá 2 ha cho m i lo i t. 2. iv i t nông nghi p tr ng cây lâu năm: a) Các xã ng b ng không quá 10 ha; b) Các xã trung du, mi n núi không quá 30 ha. 3. i v i t tr ng, i núi tr c, t vùng tri u, m t nư c eo v nh m phá, t khai hoang, l n bi n thì h n m c t c a h , cá nhân s d ng do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh, căn c vào qu t c a a phương và kh năng s n xu t c a h , m b o th c hi n chính sách khuy n khích, t o i u ki n thu n l i s d ng các lo i t này vào m c ích s n xu t nông nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i. 4. H gia ình s d ng nhi u lo i t tr ng cây hàng năm, tr ng cây lâu năm, nuôi tr ng th y s n, làm mu i và t tr ng i núi tr c, t vùng tri u, m t nư c eo v nh m phá, t khai hoang, l n bi n thì h n m c s d ng t ư c xác nh riêng cho t ng lo i t theo quy nh t i i m 1, 2 và 3 c a kho n này". 2. i tư ng ư c mi n thu SD NN trong h n m c g m: 2.1. H nông dân có t s n xu t nông nghi p, k c trư ng h p h nông dân ó có quy n s d ng t do ư c cho t ng, nh n th a k , nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp s n xu t nông nghi p. 2.2. H nông, lâm trư ng viên nh n t giao khoán n nh c a Nông trư ng, Lâm trư ng thông qua h p ng v giao t s n xu t nông nghi p gi a nông trư ng, lâm trư ng v i h nông, lâm trư ng viên s n xu t nông nghi p. 2.3. H xã viên H p tác xã (HTX) nông nghi p nh n t giao khoán n nh c a HTX xã s n xu t nông nghi p (không bao g m t s n xu t nông nghi p nh n th u thông qua u th u); h gia ình, cá nhân có quy n s d ng t t nguy n góp ru ng t vào thành l p các HTX s n xu t nông nghi p theo Lu t H p tác xã. 3. i tư ng ư c mi n thu SD NN trên toàn b di n tích t g m: 3.1. H nghèo theo quy t nh c a UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c quy nh chu n h nghèo c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i.
  3. 3.2. T ch c, h gia ình, cá nhân có t s n xu t nông nghi p t i các xã c bi t khó khăn thu c chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi, vùng sâu, vùng xa theo Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph (g i t t là chương trình 135). 4. i tư ng ư c gi m 50% thu SD NN g m: Gi m 50% s thu ghi thu hàng năm cho các i tư ng ng tên trong s b thu SD NN có di n tích t s n xu t nông nghi p không thu c di n ư c mi n thu SD NN quy nh t i i m 2, i m 3, M c I Thông tư này: 4.1. T ch c kinh t , t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang và các ơn v hành chính, hành chính s nghi p (bao g m c các Vi n, Tr m, Tr i nghiên c u thí nghi m) ang qu n lý và s d ng t vào s n xu t nông nghi p ho c giao t cho t ch c, h gia ình, cá nhân khác theo h p ng s n xu t nông nghi p. 4.2. H cán b công ch c, viên ch c Nhà nư c, công nhân viên trong các t ch c kinh t , h tư nhân, h gia ình quân nhân chuyên nghi p, s quan trong l c lư ng vũ trang k c di n ã ngh hưu, ngh m t s c lao ng có di n tích t s n xu t nông nghi p do vi c nh n chuy n như ng quy n s d ng t, ư c cho t ng, th a k , t vư n, t ao, t khai hoang ph c hoá, t i, t bãi b i ven sông, ven su i, ven bi n, m, phá, sông h ... 4.3. i tư ng ư c mi n thu SD NN trong h n m c theo quy nh t i i m 2, M c I, Thông tư này có di n tích t s n xu t nông nghi p vư t h n m c. II. M T S TRƯ NG H P C TH 1. T ch c, h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c cho thuê t ho c thuê t c a các t ch c, h gia ình, cá nhân khác s n xu t nông nghi p, th c hi n n p ti n thuê t hàng năm thì không thu c di n mi n gi m thu s d ng t nông nghi p theo quy nh t i Thông tư này. 2. Trư ng h p h n p thu SD NN v a có di n tích t s n xu t nông nghi p tr ng cây hàng năm và di n tích t tr ng cây lâu năm thì h n m c di n tích t s n xu t nông nghi p mi n gi m thu ư c tính riêng theo t ng lo i t tr ng cây hàng năm, lo i t tr ng cây lâu năm. Ví d 1: H Ông A là h nông dân sinh s ng t i ng b ng B c b có hai lo i t s n xu t nông nghi p g m: t tr ng cây hàng năm là 3 ha (h n m c quy nh là 2 ha); t tr ng cây lâu năm là 15 ha (h n m c quy nh là 10 ha). Ông A ư c mi n thu SD NN i v i di n tích trong h n m c là 2 ha t tr ng cây hàng năm và 10 ha t tr ng cây lâu năm; ư c gi m 50% thu ghi thu i v i di n tích t vư t h n m c t tr ng cây hàng năm là 1 ha, t tr ng cây lâu năm là 5 ha. 3. Trư ng h p h n p thu SD NN ư c giao t tr ng cây hàng năm ho c trên s thu ã kê khai là t tr ng cây hàng năm nhưng do chuy n i cơ c u cây tr ng nay chuy n sang tr ng cây lâu năm, cây ăn qu thì di n tích t ó v n xác nh theo h n m c t tr ng cây hàng năm. nh su t thu SD NN i v i di n tích t tr ng cây hàng năm chuy n sang t tr ng cây lâu năm th c hi n theo quy nh t i kho n 3, i u 9, Lu t thu SD NN như sau:
  4. i v i cây ăn qu lâu năm tr ng trên t tr ng cây hàng năm ch u m c thu như sau: B ng 1,3 l n thu t tr ng cây hàng năm cùng h ng, n u thu c t h ng 1, h ng 2 và h ng 3; B ng thu t tr ng cây hàng năm cùng h ng, n u thu c t h ng 4, h ng 5 và h ng 6. 4. i v i h ăng ký h kh u thư ng trú t i m t xã, nhưng có di n tích t s n xu t nông nghi p các xã khác (k c xã thu c huy n khác, t nh khác), thu c di n mi n thu SD NN trong h n m c thì xác nh h n m c di n tích t như sau: - H n m c t s n xu t nông nghi p ư c xác nh theo t ng lo i t là t ng di n tích tc a t ng lo i t t i các a bàn xã khác nhau c ng l i. - Vi c kê khai, n p thu , mi n gi m thu i v i các h có di n tích t s n xu t nông nghi p các xã khác nhau thì trình t xét mi n thu SD NN các xã nơi h s n xu t nông nghi p không có h kh u thư ng trú trư c; Sau ó m i xét mi n thu cho ph n di n tích t s n xu t nông nghi p xã nơi h n p thu có h kh u thư ng trú, c th là: + H có di n tích t s n xu t nông nghi p các xã khác nhau có trách nhi m kê khai v di n tích t, h ng t tính thu và có xác nh n c a UBND xã nơi h có t s n xu t nông nghi p. Căn c vào xác nh n này, UBND xã nơi h có h kh u thư ng trú c ng toàn b di n tích xác nh di n tích t s n xu t nông nghi p trong h n m c ư c mi n thu và di n tích t vư t h n m c ư c gi m thu SD NN, sau ó thông báo b ng văn b n cho UBND xã nơi h có t s n xu t nông nghi p bi t th c hi n vi c mi n, gi m thu SD NN. + Trư ng h p h có t s n xu t nông nghi p a phương khác nơi ăng ký h kh u thư ng trú, nhưng h không kê khai và không có xác nh n c a UBND xã nơi h có t s n xu t nông nghi p v UBND xã nơi có h kh u thư ng trú thì không ư c xét mi n thu SD NN, mà ch ư c xét gi m thu SD NN. * Ví d 2: H Ông A là nông dân có 2 ha t tr ng cây hàng năm xã H, t nh B nơi Ông có h kh u thư ng trú thu c ng b ng Nam b (h n m c t s n xu t nông nghi p cây hàng năm ư c quy nh là 3 ha). xã K nơi ông A không có h kh u thư ng trú có di n tích t tr ng cây hàng năm là 4 ha và ã ư c UBND xã K xác nh n; thu ghi thu bình quân trên toàn b di n tích là 500 kg/ha. + Căn c vào xác nh n c a UBND xã K v t s n xu t nông nghi p c a Ông A là 4 ha. UBND xã H xác nh t ng di n tích t s n xu t nông nghi p tr ng cây hàng năm c a Ông A là 6 ha. Theo quy nh Ông A ư c mi n, gi m thu như sau: Ông A ư c mi n thu SD NN cho 3 ha t trong h n m c xã K, còn 3 ha t vư t h n m c (1 ha xã K và 2 ha xã H) ư c gi m 50% s thu ghi thu. UBND xã H nơi ông A có h kh u thư ng trú thông báo b ng văn b n cho UBND xã K bi t th c hi n vi c mi n thu SD NN c a Ông A xã K là 3 ha, còn 1 ha ư c gi m 50% thu SD NN ghi thu hàng năm, ng th i thông báo cho Chi c c thu huy n có xã K bi t theo dõi, qu n lý.
  5. + Trư ng h p Ông A không kê khai và không có xác nh n c a UBND xã K thì Ông A ch ư c mi n thu SD NN 2 ha xã H, còn l i 4 ha xã K ch ư c gi m 50% s thu ghi thu. 5. Trư ng h p h có di n tích t s n xu t nông nghi p vư t h n m c, căn c vào m c thu ghi thu bình quân trên toàn b di n tích t tr ng cây hàng năm ho c cây lâu năm c a h ó tính s thu ghi thu i v i di n tích vư t h n m c. Cách tính c th như sau: S thu ghi thu (kg) i v i Di n tích vư t S thu ghi thu bình = x x 1,2 di n tích vư t h n m c h n m c (ha) quân 1 ha (kg/ha) Trong ó: S thu ghi thu bình T ng s thu ghi thu c a h n p thu (kg) không bao quân 1 ha = g m thu b sung trên di n tích vư t h n m c T ng di n tích t (ha) kê khai l p s thu SD NN H s 1,2 là h s tính s thu b sung trên di n tích vư t h n m c theo thu su t thu b sung là 20%. 6. Trư ng h p h có di n tích t s n xu t nông nghi p cùng m t xã có di n tích vư t h n m c b thi t h i do thiên tai: - N u di n tích b thi t h i do thiên tai v n trong di n tích h n m c thì không ư c xét gi m thu do thiên tai. - N u di n tích b thi t h i l n hơn di n tích trong h n m c thì ch ư c xét gi m thu SD NN i v i di n tích b thiên tai vư t h n m c. * Ví d 3: H Ông B là h nông dân ng b ng B c b có 3 ha t tr ng cây hàng năm, như v y Ông B có di n tích vư t h n m c là 1 ha, thu ghi thu hàng năm là 1.600kg thóc (thu ghi thu bình quân là 500kg/ha, thu b sung 20% c a di n tích trên h n m c 1 ha là 100kg). * Trư ng h p trong năm không có thiên tai ho c b thiên tai nhưng di n tích b thi t h i do thiên tai nh hơn h n m c thì h Ông B ư c mi n, gi m thu như sau: + Mi n thu c a diên tích t trong h n m c: 2 ha x 500 kg/ha = 1.000kg. + Gi m 50% thu c a di n tích t vư t h n m c: 1 ha x 500 kg/ha x 1,2 x 50% = 300 kg. + T ng s thu Ông B ư c mi n, gi m:
  6. 1.000kg + 300 kg = 1.300 kg. + S thu Ông B còn ph i n p: 1.600 kg - 1300 kg = 300 kg. * Trư ng h p trong năm Ông B có di n tích t s n xu t nông nghi p b thi t h i do thiên tai là 2,5 ha; m c thi t h i bình quân là 28%. Cách tính mi n, gi m như sau: - i v i di n tích 0,5 ha vu t h n m c n m trong di n tích b thiên tai, v i thi t h i bình quân 28%, theo quy nh c a Lu t thu SD NN thì ư c gi m 60% s thu ghi thu, như v y s thu trên di n tích 0,5 ha vư t h n m c sau khi ư c gi m 50% s ti p t c gi m 60% do thiên tai, s thu còn l i ph i n p là 40%. Tính ra s thu Ông B ph i n p là 60 kg (600kg/ha x 0,5 ha x 50% x 40%). - i v i di n tích vư t h n m c 0,5 ha không b thiên tai ư c gi m 50% s thu thu ph i n p là 150kg (600kg/ha x 0,5ha x 50% = 150kg). - T ng s thu trên di n tích vư t h n m c sau khi gi m, Ông B còn l i ph i n p là: 210 kg (150 kg + 60 kg). 7. H n p thu có di n tích t s n xu t nông nghi p các xã khác nhau b thiên tai. - Trư ng h p t ng di n tích b thi t h i c a h các xã khác nhau c ng l i nh hơn ho c b ng di n tích trong h n m c ã xét mi n thu SD NN, thì h không ư c xét gi m thu i v i di n tích b thi t h i. - Trư ng h p t ng di n tích b thi t h i c a h các xã khác nhau c ng l i l n hơn di n tích trong h n m c ư c mi n thu SD NN thì di n tích b thi t h i vư t h n m c ư c xét gi m thu SD NN do b thiên tai. - Trư ng h p h có t s n xu t nông nghi p a phương khác b thi t h i, nhưng không kê khai và không có xác nh n c a UBND xã nơi h có t s n xu t nông nghi p g i v UBND xã nơi h có h kh u thư ng trú thì h không ư c xét gi m thu SD NN i v i di n tích b thi t h i. * Ví d 4: Theo như ví d 2 nêu trên, gi s trong năm h Ông A b thiên tai làm thi t h i như sau: + xã K nơi Ông A không có h kh u thư ng trú, có di n tích b thi t h i do thiên tai là 2,5 ha; t l thi t h i bình quân 28%, t l gi m thu theo quy nh là 60% (có xác nh n c a UBND xã K g i UBND xã H). + xã H nơi Ông A có h kh u thư ng trú có di n tích b thi t h i là 2 ha, t l thi t h i bình quân là 35%; t l ư c gi m thu theo quy nh là 80%.
  7. UBND xã H t ng h p t ng di n tích t s n xu t nông nghi p c a Ông A là 6 ha; trong ó di n tích b thi t h i là 4,5 ha, m c thi t h i bình quân trên toàn b di n tích b thi t h i là 31,1% [(2,5 ha x 28% + 2 ha x 35%) : 4,5 ha], m c thu ư c gi m theo quy nh là 80%. Di n tích trong h n m c ư c mi n thu là 3 ha; di n tích còn l i ư c gi m thu do b thiên tai là 1,5 ha. Cách tính c th như sau: + xã K, Ông A ư c mi n thu SD NN trên di n tích là 3 ha (di n tích b thi t h i do thiên tai là 2,5 ha, nh hơn di n tích mi n thu là 3 ha), còn l i 1 ha vư t h n m c; ph i n p thu SD NN là: (500 kg/ha x 1,2 x 50%) = 300 kg. + xã H, Ông A có 2 ha vư t h n m c; s thu ph i n p là 600 kg do b thiên tai là 2 ha nhưng ch ư c xét gi m thu vư t h n m c do thiên tai là 1,5 ha; Vì v y, Ông A ư c gi m thuê SD NN trên di n tích t vư t h n m c b thiên tai là: (1,5 ha x 500 kg/ha x 1,2 x 50% x 80%) = 360kg. S thu Ông A còn ph i n p xã H là: (600 kg - 360 kg) = 240 kg. T ng s thu ông A còn ph i n p là: (300 kg + 240 kg) = 540 kg. III. T CH C TH C HI N: 1. L p s b thu hàng năm: Căn c s b thu SD NN năm 2003, Chi c c thu ph i h p v i UBND xã, phư ng xác nh i tư ng ư c mi n thu , i tư ng ư c gi m thu t năm 2003 tr i l p s b thu như sau: 1.1. L p s b thu g c theo dõi i tư ng ư c mi n thu SD NN: S b thu g c ư c l p g m các ch tiêu: Toàn b di n tích t s n xu t nông nghi p c a h (bao g m c các h nông, lâm trư ng viên xã viên HTX), xác nh di n tích trong h n m c ư c mi n thu SD NN, di n tích vư t h n m c ư c gi m thu ng th i trích chuy n ph n di n tích vư t h n m c c a h ó sang s b thu quy nh t i i m 1.2 dư i ây qu n lý thu thu . i tư ng thu c di n ư c mi n thu theo s b g c là căn c theo dõi i tư ng ư c mi n thu t năm thu 2003 n năm thu 2010. i tư ng ư c mi n thu ch ph i l p h sơ th t c xét mi n thu SD NN m t l n cho nhi u năm. Nh ng năm sau, n u i tư ng ư c mi n thu có thay i v căn c tính thu thì tính l i s thu ư c mi n và ngh cơ quan Nhà nư c có th m quy n quy t nh; ng th i i u ch nh l i s b thu ư c mi n thu cho phù h p. 1.2. L p s b thu theo dõi i tư ng ư c gi m 50% s thu SD NN ghi thu hàng năm: i tư ng có di n tích t s n xu t nông nghi p vư t h n m c, i tư ng không ph i là h nông dân, t ch c kinh t , t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang và ơn v hành chính, s nghi p ang qu n lý, s d ng t s n xu t nông nghi p l p riêng s thu SD NN (tr di n tích t s n xu t nông nghi p c a Nông, Lâm
  8. trư ng, HTX ã giao khoán cho h nông, lâm trư ng viên, xã viên HTX ã l p s thu theo i m 1.1 nêu trên). Căn c s thu này th c hi n thu n p thu , ch m b khi thu thu và xét mi n, gi m thu hàng năm theo quy nh hi n hành. 2. i v i h nông, lâm trư ng viên, xã viên HTX nh n t khoán n nh c a Nông trư ng, Lâm trư ng th c hi n như sau: Căn c t ng h p ng giao khoán v di n tích t, h ng t và s thu SD NN ghi thu hàng năm t ng h t kê khai. T ng h ư c phát t khai tính thu SD NN như i v i h nông dân. Cơ quan thu ph i h p v i các Nông, Lâm trư ng ki m tra i chi u t khai tính thu c a t ng h và ưa vào s b thu g c làm căn c xét và trình quy t nh mi n, gi m thu tr c ti p n t ng h n p thu . 3. i v i h góp ru ng t vào thành l p HTX s n xu t nông nghi p, căn c vào gi y ch ng nh n quy n s d ng t s n xu t nông nghi p c a t ng h (n u chưa ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì căn c vào kê khai c a tùng h khi ra nh p HTX có xác nh n c a UBND xã) l p s b thu g c theo quy nh t i i m 1, M c này. 4. H sơ, trình t , th t c, th m quy n quy t nh mi n, gi m thu SD NN ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 5. i v i h n p th a thu SD NN c a năm 2003 và các năm trư c (n u có) thì s thu n p th a ư c chuy n tr vào s thu ph i n p c a năm sau ho c ư c ngân sách t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hoàn tr . Vi c hoàn tr ti n thu SD NN n p th a ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 c a B Tài chính. Nh ng h còn n ng thu SD NN không thu c di n ư c xoá n thu , mi n gi m thu theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành thì C c thu t nh, thành ph ti p t c t ch c thu n p thu m b o tính công b ng gi a nh ng ngư i n p thu và tính nghiêm minh c a pháp lu t. 6. Cán b thu , cá nhân l i d ng ch c v quy n h n thu thu sai chính sách, ch ; ra các quy t nh gi m, mi n thu SD NN không úng th m quy n, trái các quy nh c a pháp lu t gây thi t h i cho Nhà nư c, cho h n p thu thì ph i b i thư ng thi t h i và tuỳ theo m c vi ph m mà b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Vi c xét, quy t nh mi n, gi m thu SD NN theo quy nh t i Thông tư này ư c th c hi n t năm thu 2003 n năm thu 2010. Các quy nh c a B Tài chính hư ng d n v mi n, gi m thu trái v i quy nh c a Thông tư này thì th c hi n theo quy nh c a Thông tư này. Trương Chí Trung ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản