intTypePromotion=1

Thông tư 114/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
157
lượt xem
7
download

Thông tư 114/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 114/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí chi các cuộc điều tra thuộc nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 114/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé tµi chÝnh Sè 114/2000/TT/BTC ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2000 Híng dÉn qu¶n lý kinh phÝ chi c¸c cuéc ®iÒu tra thuéc nguån vèn sù nghiÖp tõ ng©n s¸ch Nhµ níc C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc vµ NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 18/7/1998 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi bæ sung NghÞ ®Þnh 87/CP. §Ó qu¶n lý, sö dông nguån kinh phÝ ®iÒu tra tõ ng©n s¸ch Nhµ níc ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. Quy ®Þnh chung 1- Ng©n s¸ch Nhµ níc chØ ®¶m b¶o kinh phÝ cho c¸c cuéc ®iÒu tra ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao trong dù to¸n hµng n¨m cña Bé , ngµnh vµ ®Þa ph- ¬ng. 2- Kinh phÝ chi cho c¸c cuéc ®iÒu tra thuéc nguån ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc qu¶n lý theo LuËt ng©n s¸ch Nhµ níc, c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt vµ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ t¹i Th«ng t nµy. 3- Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c cuéc ®iÒu tra thuéc nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, tæng ®iÒu tra, ®iÒu tra mµ khèi lîng s¶n phÈm ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ nh ®iÒu tra ®Þa chÊt, ®iÒu tra thuéc nhiÖm vô thêng xuyªn hµng n¨m cña Tæng côc Thèng kª, Tæng côc KhÝ tîng thuû v¨n, Tæng côc ®Þa chÝnh..... II. Quy ®Þnh cô thÓ 1- Néi dung chi: C¸c cuéc ®iÒu tra ®îc chi theo néi dung híng dÉn sau ®©y: - Chi x©y dùng ph¬ng ¸n ®iÒu tra: lµ kho¶n chi ®Ó x©y dùng ®Ò c¬ng tæng qu¸t, ®Ò c¬ng chi tiÕt, chi héi th¶o lÊy ý kiÕn ®ãng gãp cho ph¬ng ¸n ®iÒu tra ( ý kiÕn ph¶n biÖn cña chuyªn gia nÕu cã). - Chi tËp huÊn nghiÖp vô ®iÒu tra. - Chi in Ên tµi liÖu híng dÉn, phiÕu ®iÒu tra, biÓu mÉu ghi chÐp vµ tæng hîp kÕt qu¶ ®iÒu tra. - Chi phÝ vËn chuyÓn, tµi liÖu tõ trung ¬ng vÒ ®Þa ph¬ng ®iÒu tra. - Chi phÝ nghiÖp vô ®iÒu tra theo tõng lÜnh vùc cña ngµnh. - Chi c«ng t¸c phÝ, x¨ng xe cña Ban chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t viªn cuéc ®iÒu tra.
  2. 2 - Chi thï lao cho ngêi cung cÊp th«ng tin vµ c¸n bé x·, phêng ®ãng gãp th«ng tin. - Chi phÝ xö lý kÕt qu¶ ®iÒu tra, tæng hîp ph©n tÝch sè liÖu, phóc tra, thÈm ®Þnh nghiÖm thu, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®iÒu tra. - Chi c«ng bè kÕt qu¶ ®iÒu tra. 2- Mét sè møc chi cô thÓ: 2.1- Chi x©y dùng ph¬ng ¸n ®iÒu tra : Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt, khèi lîng c¸c chØ tiªu cña cuéc ®iÒu tra ®¬n vÞ ®îc chi cho x©y dùng ®Ò c¬ng ( tõ tæng qu¸t ®Õn chi tiÕt ®îc chñ dù ¸n chÊp thuËn) ®iÒu tra theo 2 møc sau: Møc 1: Tõ 500.000 ®Õn 1.000.000 ®ång / ®Ò c¬ng. Møc 2: Tõ 1.000.000 ®Õn 1.600.000 ®ång/ ®Ò c¬ng. 2.2- Héi th¶o nghiÖp vô, lÊy ý kiÕn chuyªn gia c¸c ngµnh liªn quan ( nÕu cã) vÒ ph¬ng ¸n ®iÒu tra, møc chi cho tõng thµnh viªn quy ®Þnh nh sau: - Chñ nhiÖm dù ¸n: 100.000 ®ång/cuéc. - Th ký dù ¸n 70.000 ®ång/cuéc - Ngêi dù héi th¶o cã ý kiÕn tham gia 50.000 ®ång /cuéc. Ngoµi kho¶n chi cho tõng thµnh viªn nªu trªn, nh÷ng ngêi cã b¸o c¸o ®îc ban chñ nhiÖm ®¸nh gi¸ tèt cßn ®îc tr¶ thï lao møc chi tèi ®a cho mét b¸o c¸o lµ 300.000 ®ång. 2.3- In Ên tµi liÖu híng dÉn, phiÕu ®iÒu tra, biÓu mÉu phôc vô ®iÒu tra. ViÖc in Ên tµi liÖu ®iÒu tra ph¶i c¨n cø vµo gi¸ c¶ Nhµ níc quy ®Þnh, cã hîp ®ång víi c¬ quan in vµ thùc hiÖn c¬ chÕ ®Êu thÇu ®èi víi nh÷ng kho¶n chi ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy chÕ ®Êu thÇu. Sè lîng tµi liÖu in ®ñ ®Ó phôc vô cho tËp huÊn nghiÖp vô ®iÒu tra vµ c«ng t¸c ®iÒu tra. 2.4- TËp huÊn nghiÖp vô ®iÒu tra: C¸c cuéc ®iÒu tra (nÕu cÇn thiÕt) ®îc tæ chøc tËp huÊn ph¬ng ph¸p kü n¨ng ®iÒu tra cho ®iÒu tra viªn vµ ®îc chi cho tËp huÊn nh sau: - Chi héi trêng, níc uèng nh÷ng ngµy tËp huÊn. - Chi tiÒn ¨n, ngñ cho ®¹i biÓu kh«ng hëng l¬ng vµ bï tiÒn ¨n cho ®¹i biÓu cã l¬ng theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, 2 môc II Th«ng t sè 93/1998/TT-BTC ngµy 30/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é chi tiªu héi nghÞ. - TiÒn thï lao gi¶ng viªn, híng dÉn viªn héi nghÞ tËp huÊn vËn dông møc chi t¹i Th«ng t sè 150/1998/TT-BTC ngµy 19 th¸ng 19/11/1998 cña Bé Tµi chÝnh vÒ híng dÉn qu¶n lý, sö dông kinh phÝ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé c«ng chøc Nhµ níc. - Chi kh¸c phôc vô héi nghÞ tËp huÊn. 2.5- Chi phÝ vËn chuyÓn tµi liÖu ®iÒu tra tõ trung ¬ng vÒ ®Þa ph¬ng: Kho¶n chi nµy ph¸t sinh trong trêng hîp tµi liÖu ®îc in Ên tËp trung ë Trung - ¬ng ®Ó cÊp cho c¸c tØnh, thµnh phè. Trêng hîp in Ên t¹i tØnh th× kh«ng ®îc tÝnh kho¶n chi nµy, gi¸ cíc vËn chuyÓn theo quy ®Þnh cña ngµnh Bu ®iÖn vµ c¬ quan vËn t¶i Nhµ níc.
  3. 3 2.6 - Chi c«ng t¸c phÝ, x¨ng xe cña Ban chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t viªn cuéc ®iÒu tra. Møc chi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ( chØ chi cho c¸c cuéc ®i trùc tiÕp c«ng t¸c ®iÒu tra, c¸c cuéc ®i phèi hîp do chi hµnh chÝnh qu¶n lý cña ®¬n vÞ chÞu). 2.7 - Thuª ngêi dÉn ®êng, phiªn dÞch tiÕng d©n téc ( nÕu cã). Kho¶n chi nµy chØ ¸p dông cho c¸c cuéc ®iÒu tra thuéc vïng nói cao, vïng s©u cÇn cã ngêi ®Þa ph¬ng dÉn ®êng vµ phiªn dÞch cho ®iÒu tra viªn. Møc thï lao 15.000 ®ång/ ngêi / ngµy cho ngêi dÉn ®êng, 30.000 ®ång/ ngêi/ ngµy cho ngêi phiªn dÞch. 2.8- Chi phÝ cho c«ng t¸c tæng hîp sè liÖu, phóc tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®iÒu tra. Trêng hîp ph¶i thuª c¬ quan bªn ngoµi tæng hîp sè liÖu th× ph¶i ký hîp ®ång vµ ®¶m b¶o thñ tôc hîp ®ång theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. 2.9 - C«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra: C¸c cuéc ®iÒu tra lín ®îc chi cho c«ng bè kÕt qu¶ ®iÒu tra trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, b¸o c¸o c¸c c¬ quan chøc n¨ng, nÕu tæ chøc héi nghÞ ®Ó c«ng bè th× ®îc chi theo møc chi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.2 nªu trªn. III - Qu¶n lý kinh phÝ ®iÒu tra 1- LËp dù to¸n kinh phÝ cho c¸c cuéc ®iÒu tra: Trªn c¬ së c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu tra ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô ®iÒu tra ph¶i tiÕn hµnh viÖc x©y dùng dù to¸n kinh phÝ tõng cuéc ®iÒu tra, göi lÊy ý kiÕn cña c¬ quan dù to¸n cÊp trªn vµ c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp (®èi víi c¸c dù ¸n cña c¶ trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng) trªn c¬ së ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c c¬ quan, Thñ trëng c¬ quan chuyªn ngµnh ( theo thÈm quyÒn) QuyÕt ®Þnh dù to¸n kinh phÝ hoÆc tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ QuyÕt ®Þnh. 2- C¨n cø dù to¸n kinh phÝ ®îc giao, ®Ò c¬ng ®iÒu tra chi tiÕt ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp sö dông kinh phÝ ®iÒu tra lËp dù to¸n chi theo môc lôc ng©n s¸ch vµ néi dung chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Ó tr×nh c¬ quan chñ qu¶n phª duyÖt vµ tæng hîp theo dù to¸n chung göi Kho b¹c Nhµ níc, c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp lµm c¨n cø cÊp ph¸t kinh phÝ ®iÒu tra. 3- C¨n cø th«ng b¸o dù to¸n n¨m, quý vµ ®Ò nghÞ cÊp kinh phÝ cña c¬ quan chñ qu¶n, C¬ quan Tµi chÝnh cÊp kinh phÝ theo tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu tra. 4- Kho b¹c Nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t viÖc chi theo ®óng néi dung vµ nhiÖm vô ®iÒu tra. 5 - Kinh phÝ chi c¸c cuéc ®iÒu tra h¹ch to¸n, quyÕt to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Cuèi n¨m ®¬n vÞ thùc hiÖn dù ¸n ®iÒu tra ph¶i b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n, t×nh h×nh sö dông kinh phÝ ®iÒu tra víi c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn, c¬ quan Tµi chÝnh vµ kÕ ho¹ch ®Çu t. C¬ quan chñ qu¶n chuyªn ngµnh thùc hiÖn nghiÖm thu kÕt qu¶ dù ¸n hoÆc nghiÖm thu kÕt qu¶ giai ®o¹n ( ®èi víi nh÷ng dù ¸n thùc hiÖn trong nhiÒu n¨m), th«ng b¸o kÕt qu¶ cho c¬ quan Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch ®Çu t ®Ó lµm c¨n cø duyÖt quyÕt to¸n kinh phÝ
  4. 4 ®iÒu tra vµ dù to¸n kinh phÝ n¨m tiÕp theo ( nÕu cã). Kinh phÝ c¸c cuéc ®iÒu tra cßn thõa ®Õn cuèi n¨m ®¬n vÞ ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. IV §iÒu kho¶n thi hµnh - Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh ®Ó Bé Tµi chÝnh xem xÐt bæ sung söa ®æi kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2