Thông tư 12/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
71
lượt xem
2
download

Thông tư 12/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi sè 12/2001/BL§TBXH-TT ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2001 Híng dÉn vÒ tuæi nghØ hu cña ngêi lao ®éng khai th¸c than trong hÇm lß Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 61/2001/N§-CP ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh tuæi nghØ h u cña ngêi lao ®éng khai th¸c than trong hÇm lß, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam vµ mét sè c¬ quan liªn quan, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. Ph¹m vi, ®èi tîng ¸p dông: 1. Ph¹m vi ¸p dông lµ c¸c doanh nghiÖp khai th¸c than hÇm lß, bao gåm: - Doanh nghiÖp Nhµ níc thuéc ®èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt doanh nghiÖp nhµ níc; - Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi thuéc ®èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; - Doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt doanh nghiÖp. 2. §èi tîng ¸p dông lµ ngêi lao ®éng thêng xuyªn lµm nghÒ, c«ng viÖc khai th¸c than trong hÇm lß, cô thÓ nh sau: - Khai th¸c than trong hÇm lß; - VËn t¶i than, ®Êt, ®¸ trong hÇm lß; - VËn hµnh m¸y khoan trong hÇm lß; - Næ m×n trong hÇm lß; - §µo hÇm lß ®Ó khai th¸c than. II. §iÒu kiÖn vµ chÕ ®é hëng: 1. §iÒu kiÖn: C¸c ®èi tîng t¹i Môc I nªu trªn nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y th× h- ëng chÕ ®é hu trÝ: a) §ñ 50 tuæi; b) Cã ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn, trong ®ã cã Ýt nhÊt 15 n¨m lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo møc l¬ng t¬ng øng víi c«ng viÖc ®ã (nÕu ®ãng kh«ng liªn tôc th× ®îc céng dån). 2. ChÕ ®é hëng: a. Møc l¬ng hu:
  2. 2 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 61/2001/N§-CP quy ®Þnh: Møc l ¬ng hu hµng th¸ng cña ngêi lao ®éng lµm c«ng viÖc khai th¸c than trong hÇm lß ®îc tÝnh theo quy ®Þnh chung t¹i NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26/01/1995 vµ NghÞ ®Þnh sè 93/1998/N§-CP ngµy 12/11/1998 cña ChÝnh phñ, cô thÓ nh sau: ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 15 n¨m tÝnh b»ng 45% møc b×nh qu©n cña tiÒn l - ¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m liÒn kÒ cã møc l ¬ng cao nhÊt, sau ®ã cø thªm mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi tÝnh thªm 2%, tèi ®a b»ng 75% møc b×nh qu©n cña tiÒn l ¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m liÒn kÒ cã møc l¬ng cao nhÊt. a.1. C¸ch tÝnh l¬ng hu ®îc thùc hiÖn nh sau: Ngêi cã ®ñ 15 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi th× ® îc tÝnh b»ng 45% møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi, sau ®ã cø thªm mçi n¨m (12 th¸ng) ®ãng b¶o hiÓm x· héi ® îc tÝnh thªm 2%, tèi ®a b»ng 75% møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Ngoµi l¬ng hu hµng th¸ng, ngêi lao ®éng cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi trªn 30 n¨m cßn ®îc trî cÊp 1 lÇn, tÝnh nh sau: Tõ n¨m thø 31 trë ®i, mçi n¨m (12 th¸ng) ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc nhËn nöa th¸ng møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 5 th¸ng. VÝ dô 1: ¤ng Hoµng §×nh Q, tÝnh ®Õn th¸ng 1/2001 ®ñ 50 tuæi cã 28 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, trong ®ã cã 15 n¨m lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß. L¬ng hu cña «ng Q ®îc tÝnh nh sau: 15 n¨m ®Çu tÝnh b»ng 45% Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 28: 13 n¨m x 2%/ n¨m = 26% Tæng céng: 45% + 26% = 71% Nh vËy, l¬ng hu cña «ng Q ®îc tÝnh b»ng 71% møc b×nh qu©n tiÒn l- ¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. VÝ dô 2: ¤ng Lª H÷u X, tÝnh ®Õn th¸ng 1/2001 ®ñ 50 tuæi cã 32 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, trong ®ã cã 15 n¨m lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß. L¬ng hu cña «ng X ®îc tÝnh nh sau: 15 n¨m ®Çu tÝnh b»ng 45% Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 30: 15 n¨m x 2%/n¨m = 30% Tæng céng : 45% + 30% = 75% Tõ n¨m thø 31 ®Õn n¨m thø 32 lµ 2 n¨m, «ng X ®îc nhËn trî cÊp 1 lÇn b»ng 1 th¸ng tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Trêng hîp nµy, l¬ng hu hµng th¸ng cña «ng X ®îc tÝnh b»ng 75% møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi. a.2. Møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m liÒn kÒ cã møc l¬ng cao nhÊt ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Tæng sè tiÒn l¬ng lµm c¨n cø ®ãng Møc b×nh qu©n tiÒn b¶o hiÓm x· héi cña 60 th¸ng liÒn (5 l¬ng th¸ng lµm c¨n cø n¨m) cã møc l¬ng cao nhÊt ®ãng b¶o hiÓm x· héi =
  3. 3 60 th¸ng VÝ dô 3: ¤ng TrÇn V¨n §, tÝnh ®Õn ngµy 1/1/2001 ®ñ 50 tuæi cã 26 n¨m 10 th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi trong ®ã cã 17 n¨m lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß, qu¸ tr×nh lµm viÖc vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo c¸c møc tiÒn l¬ng sau: - Tõ th¸ng 3/1975 ®Õn th¸ng 12 n¨m 1999 liªn tôc lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß vµ hëng c¸c møc l¬ng theo tõng giai ®o¹n: + Tõ th¸ng 3/1975 ®Õn hÕt th¸ng 6/1979 hëng l¬ng bËc 1 lµ 50 ®ång, chuyÓn ®æi theo NghÞ ®Þnh sè 235/H§BT ngµy 18/9/1985 lµ 352 ®ång; chuyÓn ®æi theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23/5/1993 cã hÖ sè lµ 1,62 (bËc 1 míi); + Tõ th¸ng 7/1979 ®Õn hÕt th¸ng 6/1984 h ëng l¬ng bËc 2 lµ 59,6 ®ång, chuyÓn ®æi theo NghÞ ®Þnh sè 235/H§BT lµ 375 ®ång; chuyÓn ®æi theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP cã hÖ sè lµ 1,92 (bËc 2 míi); + Tõ th¸ng 7/1984 hëng l¬ng bËc 3 lµ 70,9 ®ång, ®Õn th¸ng 9/1985 chuyÓn ®æi theo NghÞ ®Þnh sè 235/H§BT lµ 399 ®ång vµ tiÕp tôc hëng ®Õn th¸ng 6/1988; chuyÓn ®æi theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP cã hÖ sè lµ 2,28 (bËc 3 míi); + Tõ th¸ng 7/1988 ®Õn hÕt th¸ng 5/1993 h ëng l¬ng bËc 4 lµ 432 ®ång, chuyÓn ®æi theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23/5/1993 cã hÖ sè lµ 3,01 (bËc 4 míi); + Tõ th¸ng 6/1993 ®Õn hÕt th¸ng 6/1996 hëng l¬ng bËc 5 cã hÖ sè lµ 3,58; + Tõ th¸ng 7/1996 ®Õn hÕt th¸ng 12/1999 hëng l¬ng bËc 6, hÖ sè 4,24. - Tõ th¸ng 1/2000 ®Õn hÕt th¸ng 12/2001 chuyÓn sang lµm c«ng viÖc söa ch÷a ®êng má, hëng l¬ng theo hÖ sè 3,45 (bËc 7, Nhãm II thang l ¬ng A6 x©y dùng c¬ b¶n). Møc b×nh qu©n cña tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m liÒn kÒ cã møc l¬ng cao nhÊt ®îc tÝnh tõ th¸ng 1/1995 ®Õn hÕt th¸ng 12/1999, cô thÓ: - Tõ th¸ng 1/1995 ®Õn hÕt th¸ng 6 n¨m 1996: 18 th¸ng x (3,58 x 210.000 ®ång) = 13.532.400 ®ång. - Tõ th¸ng 7/1996 ®Õn hÕt th¸ng 12 n¨m 1999: 42 th¸ng x (4,24 x 210.000 ®ång) = 37.396.800 ®ång. Møc b×nh qu©n tiÒn 13.532.400 ®ång + 37.396.800 848.820 l¬ng th¸ng lµm c¨n cø = ®ång = ®ång ®ãng b¶o hiÓm x· héi 60 th¸ng VÝ dô 4: ¤ng Ph¹m V¨n N cã 24 n¨m c«ng t¸c, trong ®ã cã 16 n¨m lµm c«ng nh©n khai th¸c than hÇm lß ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu th¸ng 4 n¨m 2002, do nhiÒu lÇn ph¶i thay ®æi c«ng viÖc nªn møc l¬ng ë tõng giai ®o¹n cao thÊp kh¸c khau:
  4. 4 - Tõ th¸ng 4/1978 ®Õn hÕt th¸ng 12/1981 lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß hëng l¬ng bËc 1 lµ 50 ®ång, chuyÓn ®æi theo NghÞ ®Þnh sè 235/H§BT lµ 352 ®ång; chuyÓn ®æi theo Nghi ®Þnh sè 26/CP cã hÖ sè lµ 1,62 (bËc 1 míi); - Tõ th¸ng 1/1982 ®Õn hÕt th¸ng 8/1985 lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß hëng l¬ng bËc 2 lµ 59,6 ®ång, chuyÓn ®æi theo NghÞ ®Þnh sè 235/ H§BT lµ 375 ®ång; chuyÓn ®æi theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP cã hÖ sè lµ 1,92 (bËc 2 míi); - Tõ th¸ng 9/1985 ®Õn hÕt th¸ng 12/1989 lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß hëng l¬ng bËc 3 lµ 399 ®ång, chuyÓn ®æi theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP cã hÖ sè lµ 2,28 (bËc 3 míi); - Tõ th¸ng 1/1990 ®Õn hÕt th¸ng 12/1992 lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß hëng l¬ng bËc 4 lµ 432 ®ång, chuyÓn ®æi theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP cã hÖ sè lµ 3,01 (bËc 4 míi); - Tõ th¸ng 1/1993 ®Õn hÕt th¸ng 12/1995 lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß hëng l¬ng bËc 5 lµ 462 ®ång, chuyÓn ®æi theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP cã hÖ sè lµ 3,58 (bËc 5 míi); - Tõ th¸ng 1/1996 ®Õn hÕt th¸ng 12/1999 chuyÓn sang lµm b¶o vÖ c¬ quan hëng l¬ng theo hÖ sè 2,92 (bËc 5, thang l¬ng B.16 B¶ng l¬ng c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh vµ phôc vô). - Tõ th¸ng 1/2000 ®Õn hÕt th¸ng 3/2002 trë l¹i lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß hëng l¬ng theo hÖ sè 3,58 (bËc 5). Nh vËy, «ng N cã 2 giai ®o¹n hëng hÖ sè l¬ng cao nhÊt lµ 3,58 (tõ th¸ng 1/1993 ®Õn th¸ng 12/1995 vµ tõ th¸ng 1/2000 ®Õn th¸ng 3/2002) nh ng kh«ng ®îc céng c¸c møc l¬ng ë hai giai ®o¹n nµy ®Ó tÝnh b×nh qu©n tiÒn l¬ng v× hai giai ®o¹n nµy kh«ng liÒn kÒ. Trêng hîp nµy, møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m liÒn kÒ cã møc l¬ng cao nhÊt ®îc tÝnh tõ th¸ng 1 n¨m 1991 ®Õn hÕt th¸ng 12/1995: - Tõ th¸ng 1/1991 ®Õn hÕt th¸ng 12/1992 tÝnh møc l ¬ng theo hÖ sè 3,01; - Tõ th¸ng 1/1993 ®Õn hÕt th¸ng 12/1995 tÝnh møc l ¬ng theo hÖ sè 3,58. Cô thÓ nh sau: - Tõ th¸ng 1/1991 ®Õn hÕt th¸ng 12/1992: 24 th¸ng x (3,01 x 210.000 ®ång) = 15.170.400 ®ång. - Tõ th¸ng 1/1993 ®Õn hÕt th¸ng 12/1995: 36 th¸ng x (3,58 x 210.000 ®ång) = 27.064.800 ®ång. Møc b×nh qu©n cña 15.170.400 +27.064.800 tiÒn l¬ng th¸ng lµm ®ång = = 703.920 c¨n cø ®ãng b¶o ®ång. hiÓm x· héi 60 th¸ng
  5. 5 (TiÒn l¬ng trong c¸c vÝ dô nªu trªn ®îc tÝnh trªn c¬ së møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu hiÖn hµnh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§-CP ngµy 15/12/2000 cña ChÝnh phñ. b) C¸c chÕ ®é kh¸c nh : èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp, tö tuÊt hëng theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26/1/1995 cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t sè 06/L§TBXH-TT ngµy 4/4/1995 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 3. Trêng hîp ngêi lao ®éng ®ñ 50 tuæi nhng thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi cßn thiÕu kh«ng qu¸ 5 n¨m, mµ vÉn ®ñ søc khoÎ th× tiÕp tôc lµm viÖc ®Õn khi ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 55 tuæi, cô thÓ nh sau: a) §ñ 15 n¨m trë lªn lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß nhng cha ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· h«Þ, nÕu cßn ®ñ søc khoÎ th× ®îc tiÕp tôc lµm viÖc vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho ®Õn khi ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi. VÝ dô 5: TÝnh ®Õn ngµy 1/1/2002, «ng NguyÔn V¨n A ®ñ 50 tuæi, ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc 17 n¨m, trong ®ã cã 15 n¨m lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß nhng vÉn cßn ®ñ søc khoÎ th× tiÕp tôc lµm viÖc vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi thªm 3 n¨m ®Ó ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, sau ®ã gi¶i quyÕt chÕ ®é hu trÝ. b) Cha ®ñ 15 n¨m lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß nh ng cã ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, nÕu cßn ®ñ søc khoÎ th× ® îc tiÕp tôc lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß cho ®Õn khi ®ñ 15 n¨m ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ. VÝ dô 6: TÝnh ®Õn ngµy 1/1/2002, «ng Hµ V¨n B ®ñ 50 tuæi, ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc 21 n¨m, trong ®ã cã 14 n¨m lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß nhng vÉn cßn ®ñ søc khoÎ th× ®îc tiÕp tôc lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi thªm 1 n¨m ®Ó ®ñ 15 n¨m lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß, sau ®ã gi¶i quyÕt chÕ ®é hu trÝ. c) Cha ®ñ 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi vµ cha ®ñ 15 n¨m lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß, nÕu cßn ®ñ søc khoÎ th× ®îc tiÕp tôc lµm viÖc ®Õn khi ®ñ c¶ 2 ®iÒu kiÖn cßn thiÕu nªu trªn ®Ó hëng chÕ ®é hu trÝ. VÝ dô 7: TÝnh ®Õn ngµy 1/1/2002, «ng NguyÔn V¨n C ®· ®ñ 50 tuæi, ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc 16 n¨m, trong ®ã cã 13 n¨m lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß, nÕu cßn ®ñ søc khoÎ th× tiÕp tôc lµm viÖc vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi thªm 4 n¨m ®Ó ®ñ ®iÒu kiÖn 20 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, trong ®ã cã Ýt nhÊt 2 n¨m lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß ®Ó ®ñ ®iÒu kiÖn 15 n¨m lµm c«ng viÖc khai th¸c than hÇm lß, sau ®ã gi¶i quyÕt chÕ ®é hu trÝ. Møc l¬ng hu vµ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi kh¸c cña c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÓm 3 nµy ®îc tÝnh nh §iÓm 2 Môc II nªu trªn. III. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Tæng c«ng ty than ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc phæ biÕn réng r·i NghÞ ®Þnh sè 61/2001/N§-CP ngµy 7/9/2001 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t nµy ®Õn ngêi lao ®éng; ®ång thêi chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lËp hå s¬ ngêi ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu vµ lµm viÖc víi B¶o hiÓm x· héi ®Þa ph ¬ng ®Ó gi¶i quyÕt chÕ ®é hu trÝ cho ngêi lao ®éng.
  6. 6 2. B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè triÓn khai thùc hiÖn, tiÕp nhËn hå s¬ vµ nhanh chãng gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng ®óng quy ®Þnh. V¨n b¶n híng dÉn göi 1 b¶n vÒ Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi ®Ó theo dâi, kiÓm tra. 3. Së Lao ®éng th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Liªn ®oµn lao ®éng vµ B¶o hiÓm x· héi ë ®Þa ph¬ng ®Ó híng dÉn, kiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2002. Kh«ng ®Æt vÊn ®Ò tÝnh l¹i chÕ ®é ®èi víi c¸c ®èi t îng ®· hëng chÕ ®é hu trÝ tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản