intTypePromotion=1

Thông tư 12/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
98
lượt xem
1
download

Thông tư 12/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông do ngân sách trung ương cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  12/2002/TT­B T C   g µy  04 th¸ng 2 n¨ m  2002 c n v Ò   íng d É n   H viÖc sö  d ô n g  kinh p h Ý  ® ¶ m  b ¶ o  trËt tù    an  toµn giao th«ng  o  n g © n   d s¸ch trung ¬ n g   Ê p c ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  36/2001/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 7  10    n¨m  2001  cña  ChÝnh  phñ    vÒ ®¶m   b¶o      toµn  trËttù an  giao th«ng  êng  vµ      ® bé  trËttù an  toµn giao th«ng  thÞ;NghÞ    ®«    ®Þnh  39/CP, NghÞ  sè    ®Þnh  40/CP  sè  ngµy 5  th¸ng 7    n¨m  1996  cña ChÝnh phñ  ®¶m   vÒ  b¶o      toµn  trËttù an  giao th«ng  ­   ® êng s¾t,® êng    thuû néi®Þa;     ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  87/CP  sè  ngµy  th¸ng 12  19    n¨m  1996 cña ChÝnh   phñ  ph©n  vÒ  cÊp  qu¶n      lý,lËp,chÊp hµnh  quyÕt    vµ  to¸nng©n s¸ch Nhµ      níc; NghÞ   ®Þnh  51/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 7  18    n¨m  1998 cña ChÝnh phñ  söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ ®Þnh  87/CP  sè  ngµy  th¸ng 12  19    n¨m  1996  cña  ChÝnh  phñ    vÒ ph©n  cÊp qu¶n    lý,lËp,chÊp    hµnh  quyÕt  vµ  to¸nng©n    s¸ch Nhµ    níc; ­ C¨n  ý    cø  kiÕn cña  Thñ íng chÝnh  t   phñ  i t¹ c«ng    3886/VPCP­CN     v¨n sè  ngµy  th¸ng9  13    n¨m 2000  cña V¨n phßng  ChÝnh  phñ  viÖc    vÒ  t¨ngcêng  c«ng  t¸c®¶m     b¶o      toµn  trËttùan  giao th«ng.   Sau   khithèng  nhÊt  kiÕn    C«ng    ban  toµn  ý  víiBé  an, Uû  an  giao th«ng  quèc    gia (Bé Giao  th«ng vËn    Tµi chÝnh  t¶i) Bé    , híng dÉn    viÖc  dông  sö  kinh  phÝ    tõng©n  s¸ch trung ¬ng      cÊp        quan  ®Ó c¸cBé, c¬  Trung  ¬ng tham      giatrùc tiÕp vµo    c«ng    t¸c®¶m  b¶o      toµn  trËttùan  giao th«ng  sau:   nh  I­ u y  ® Þ n h  m ø c  p h © n  b æ  Q 1­    C¸c    quan  Bé, c¬  Trung  ¬ng  îccÊp  ®   kinh phÝ      tõng©n s¸ch trung ¬ng      ®Ó     trùctiÕp tham      giavµo  c«ng    t¸c®¶m   b¶o      toµn  trËttùan  giao th«ng gåm:     1.1 ­Bé     C«ng  an 1.2 ­Uû     ban  toµn  an  giao th«ng    quèc    gia(Bé  Giao  th«ng  vËn  t¶i) 1.3 ­Kho       b¹c Nhµ    nícTrung  ¬ng. 2­ Tæng   møc  kinh phÝ  îc bè      ®   trÝ:Hµng  n¨m, ngoµinhiÖm   thu,chi   vô      ng©n  s¸ch th   êng  xuyªn cña    c¸c Bé,  quan  c¬  Trung  ¬ng, Bé      Tµi chÝnh   sÏ bè  trÝ kinh phÝ  ng©n   tõ  s¸ch Trung  ¬ng  ¬ng  ¬ng    t ® víi30%   tæng  thu    sè  tõ nguån  ph¹t    xö    viph¹m  hµnh chÝnh        toµn  vÒ trËttù an  giao th«ng  êng    ® bé, trËttùan      toµn  giao th«ng  thÞ,® êng    ®«    s¾t  ® êng  vµ  thuû néi®Þa.     3­ Møc ph©n bæ:  Sè    kinh phÝ  i   t¹ ®iÓm   nªu    îc coinh  2  trªn®     100%  vµ  ph©n    bæ cho      quan  c¸cBé, c¬  Trung ¬ng    nh sau: +  60%   ph©n    bæ cho  C«ng  Bé  an + 35%  ph©n     bæ cho    Uû ban  toµn  an  giao th«ng quèc gia (Bé Giao  th«ng vËn    t¶i ) +    5% ph©n    bæ cho  Kho    b¹c Nhµ    nícTrung  ¬ng.
  2. 2 II­ éi d u n g  c hi  N Sè ph©n    bæ cho mçi    quan  Bé, c¬  Trung  ¬ng  t¹ ®iÓm     nªu  i   3, phÇn   îc I®   sö  dông  vµo nh÷ng    néidung    thÓ  sau: chicô  nh  1­ §èivíiBé        C«ng  :phÇn  an   kinh phÝ  dông  îccoilµ 100%         sö  ®       ®Ó chi cho      c¸cnéidung:   1.1­ Dµnh      tèithiÓu 60%      ®Ó mua  s¾m   trang,thiÕt bÞ,      ph¬ng tiÖn,  x¨ng dÇu  phôc  c«ng    vô  t¸c®¶m  b¶o      toµn  trËttù an  giao th«ng. ViÖc    mua   s¾m  thùc hiÖn    theo ®óng      c¸cquy  ®Þnh  hiÖn hµnh cña Nhµ  níc. 1.2­PhÇn    cßn      l¹chicho      i c¸cnéidung  sau: ­ Chi båidìng,khen  ëng, tuyªntruyÒn,phæ           th       biÕn,tæ    chøc,héinghÞ,       tËp  huÊn, héithivÒ        c«ng    t¸c®¶m   b¶o      toµn  trËttù an  giao th«ng,chihîp t¸c         quèc        tÕ, chic¸c ho¹t®éng    kiÓm     ªnngµnh    trali   vÒ c«ng    t¸c®¶m  b¶o      trËttù an toµn  giao th«ng    (Møc      chibåidìng cho   îng trùctiÕp tham      lùcl       gia c«ng    t¸c ®¶m   b¶o    an  trËt tù  toµn  giao th«ng      tèi®a kh«ng  qu¸ 200.000  ®ång/ng­ êi/th¸ng;chibåi dìng        cho  bé, chiÕn  trùc tiÕp  c¸n    sü    tham    gia chèng  ®ua  xe  tr¸phÐp    i ban  ®ªm,    kh«ng    tèi®a  qu¸ 20.000  ®ång/ngêi/®ªm). ­ Chi inÊn          tµiliÖu,biÓu    mÉu, quyÕt  ®Þnh  ph¹tviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  vÒ  lÜnh  vùc      toµn  trËttùan  giao th«ng.   ­ Chi  trîkinh phÝ    hç      x©y dùng, söa    ch÷a  chØ   së  huy, Tr¹m, ®éi      kiÓm   so¸tgiao    th«ng,söa    ch÷a trang,thiÕtbÞ,      ph¬ng tiÖn phôc  c«ng    vô  t¸c®¶m   b¶o      toµn  trËttùan  giao th«ng.   2­ Uû    ban  toµn  an  giao th«ng    quèc  gia: 2.1­Chi ho¹t®éng        cña  V¨n  phßng  êng    ban  toµn  th trùcUû  an  giao th«ng    quèc  gia. 2.2­Chi ®¶m       b¶o      toµn  trËttùan  giao th«ng    quèc  gia: ­Chi häp      ®Þnh  s¬  kú  kÕt,tæng    kÕt  trËttùan  vÒ      toµn  giao th«ng.   ­Chi khen  ëng      th cho cac  nh©n, tËp    thÓ  nhiÒu  cã  thµnh tÝch  trong c«ng    t¸c®¶m     b¶o      toµn  trËttù an  giao th«ng    quèc    gia theo  Quyªts®Þnh    cña  Thñ ­t íng ChÝnh    phñ  Chñ  vµ  tÞch  ban  toµn  Uû  an  giao th«ng    quèc gia. ­ Chi cho      c«ng    t¸ctuyªntruyÒn,gi¸odôc,phæ           biÕn ph¸p    trËttù luËtvÒ      an toµn giao th«ng.Bao    gåm   viÖc  trî   tµiliÖu gi¶ng    c¶  hç    Ên    in   d¹y cho häc  sinhc¸ccÊp    a      ®Ó ® ph¸p luËtvÒ      toµn      trËttùan  giao th«ng    vµo    êng  c¸ctr häc. ­Hç      trîc«ng    t¸c®µo    t¹onghiÖp  vÒ      toµn  vô  trËttùan  giao th«ng.   ­Chi hîp t¸cqu«c  vÒ      toµn          tÕ  trËttùan  giao th«ng.   ­  trîviÖc  Hç    biªn so¹n,söa      ®æi, bæ     sung    c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËtvÒ      toµn    trËttùan  giao th«ng.   ­ Hç        trî phÝ  chi cho    ho¹t®éng  kiÓm    ªnngµnh  c«ng    trali   vÒ  t¸c®¶m   b¶o  trËttùan      toµn  giao th«ng.   ­ Chi cho viÖc kh¾c phôc khÈn cÊp hËu qu¶ nh÷ng  tain¹n  vô    giao  th«ng nghiªm träng.
  3. 3 3­ Kho      b¹c Nhµ    nícTrung  ¬ng: 3.1­Chi thùc hiÖn        viÖc    thu tiÒn ph¹t(bao      gåm   chiphÝ  c¶    cho  ngêi® îc     Kho    b¹c Nhµ    nícTrung  ¬ng  quyÒn      ñy  thu ph¹ttheo quy    ®Þnh). 3.2­Chi inÊn,          mua  s¾m,  söa  ch÷a  trang,thiÕtbÞ      phôc  c«ng      vô  t¸cthu tiÒn ph¹t.   III­lËp, h Ê p  h µ n h, q u y Õt to¸n n g u å n  kinh p h Ý      c ViÖc    lËp,chÊp  hµnh  quyÕt    vµ  to¸nkinh phÝ  ng©n    do  s¸ch Nhµ      níccÊp  cho    c¸c Bé,  quan  c¬  Trung  ¬ng    ®Ó thùc hiÖn    nhiÖm   ®¶m   vô  b¶o      trËttù an  toµn giao th«ng  êng        toµn  ® bé, trËttù an  giao th«ng    ®« thÞ,trËttù an        toµn  giao th«ng  êng  ® thuû  ® êng  vµ  s¾t thùc hiÖn    theo    c¸c quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   t sè 103/1998/TT­ BTC  ngµy  18/7/1998 cña  Tµi chÝnh. Ngoµi ra  Bé        cÇn u  l ý  mét  ®iÓm   sau: sè  nh  1­ LËp  to¸n:Hµng    dù    n¨m,     dù      ph¹thµnh   c¨n cø  to¸nthu xö    chÝnh trong  lÜnh vùc      toµn  trËttùan  giao th«ng    giao cho      c¸c®Þa  ph¬ng,Bé      TµichÝnh  bè  trÝ kinh phÝ        tõ nguån  ng©n  s¸ch Trung    ¬ng ¬ng  ¬ng  t ® 30%  tæng  thu    sè  tõ nguån  ph¹thµnh  xö    chÝnh  trong lÜnh    vùc      toµn  trËttù an  giao th«ng,ph©n    bæ   giao cho      quan  vµ    c¸c Bé, c¬  Trung ¬ng  theo møc ph©n    bæ quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm     3,PhÇn   Icña Th«ng  tnµy. C¨n  dù    Bé    cø  to¸ndo  TµichÝnh  giao vµ    ®Þnh  møc, chÕ  ®é,    tiªuchuÈn  quy ®Þnh  hiÖn  hµnh,c¸cBé, c¬        quan  Trung  ¬ng    to¸nchitiÕttheo     lËp dù         c¸c néidung      chiquy ®Þnh  i t¹  PhÇn    IITh«ng   tnµy,    TµichÝnh   göiBé    lµm    c¨n cø  cÊp  kinhphÝ.   2­ Kinh phÝ    chi®¶m   b¶o      toµn  trËttù an  giao th«ng ®èi    c«ng  víiBé  an  vµ  ban  toµn  Uû  an  giao th«ng    quèc     Giao  gia(Bé  th«ng vËn      îcbè      t¶i ®   trÝtõ ) nguån    nghiÖp  chi Sù  kinh    tÕ; ®èi    víiKho b¹c Nhµ    níc Trung ¬ng  trÝ tõ bè      nguån    chiqu¶n    lýhµnh chÝnh  Nhµ  níc. Trêng    hîp cuèin¨m    møc    ph¹thµnh  thu xö    chÝnh  trong lÜnh      vùc      trËttù an  toµn giao th«ng      t¨nghoÆc   gi¶m  víi to¸ngiao ®Çu   so   dù      n¨m, sÏ® îc®iÒu        chØnh vµo  to¸nching©n  dù      s¸ch cña      quan    c¸cBé, c¬  Trung ¬ng  n¨m sau. 3­ ViÖc quyÕt to¸n  kinh phÝ  hµng n¨m  thùc hiÖn theo Th«ng t sè  21/2000/TT­BTC  ngµy  16/3/2001  cña    Bé Tµi chÝnh  híng dÉn  xÐt duyÖt,   th«ng b¸o quyÕt to¸n n¨m    ®èi      víic¸c ®¬n  hµnh  vÞ  chÝnh  nghiÖp  c¸c sù  vµ    chÕ  quy  ®é  ®Þnh  hiÖn  hµnh kh¸c.   IV­ æ  c h ø c  thùc hi Ö n  T Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh sau  ngµy  tõngµy  vµ  15  kÓ    ký  thay thÕ    Th«ng   61/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy  th¸ng 5  13    n¨m  1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    h­ íng dÉn chÕ    ®é qu¶n    lýkinh phÝ  toµn    an  giao th«ng  ng©n  do  s¸ch Trung ­ ¬ng    ®µi thä.
  4. 4 §èi víic¸c ®Þa         ph¬ng, viÖc  dông  thu    ph¹thµnh    sö  sè  tõ xö    chÝnh    c¸c hµnh      viviph¹m  vÒ       toµn    trËttù an  giao th«ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh  i t¹  Th«ng   24/2001/TT­ tsè  BTC   ngµy 16/4/2001 cña  TµichÝnh.   Bé    Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  khã  cã  kh¨n víng m ¾c,        ®Ò nghÞ      c¸cBé, C¬  quan trung  ¬ng  ph¶n  ¸nh kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh   ®Ó nghiªncøu, gi¶i       quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2