intTypePromotion=1

Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
182
lượt xem
38
download

Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  lao ® é n g  ­ th¬ n g   binh v µ  x∙ h éi  Sè  12/2003/TT­B L § T B X H  n g µ y 30 th¸ng  n¨ m  2003  5  v Ò   Ö c H í ng d É n  th ù c  Ö n  m é t  è  ® i Ò u  c ñ a  vi hi s N g h Þ  ® Þ n h  s è  114/2002/N§­C P   n g µ y  31 th¸ng  12 n¨ m  2002  c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  ti Ò n l¬ n g   è i víi g êi lao ® é n g    ®  n lµ m  vi Ö c  trong  o a n h  n g hi Ö p   h µ  n íc d n Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­   µy  th¸ng 12  CP ng 31    n¨m  2002  cña  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   ®Þ chiti   h   thih m s® cB LuËt Lao  ng  Ò   Òn l ng,sau      æi    Õn  íi é, ngµnh  ªnquan,    ®é v ti  ¬   khitrao® ý ki v     B li   Bé   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  Ò   Òn l ng  i víi   X∙      th   v ti  ¬ ®è     ngêilao®éng  µm  Öc     l vi trongdoanh    nghiÖp  µ  ícnh  nh n   sau: I. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g  § §èit ng,ph¹m      ông  Òn l ng   î   vi¸p d ti  ¬ theo  quy  nh  ¹ Th«ng   µy  µngêi ®Þ t i tn l     lao®éng  µm  Öc    l vi theo chÕ     îp ®ång    ng    ®é h   lao®é trong c¸ctæ      chøc  sau: 1/ Doanh    nghiÖp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  th l v ho   theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ  nh níc; 2/ C«ng      ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    µ   íc n ¾ m   ÷ 100%     h h m th viªnNh n   gi   vèn  iÒu  Ö; ® l 3/Doanh    nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi;   ch tr        c¸c tæ  chøc  kinhtÕ  éc lùcl ng vò    thu    î   trang; 4/ C«ng      Çn  ã      tycæ ph c trªn50%  tæng  è  èn  ña  µ   íc;c«ng      s v c Nh n   tycæ phÇn  å m       «ng  µdoanh  g c¸ccæ ® l  nghiÖp  µ  íc; nh n 5/ Tæng     C«ng    µ  íc vµ  ty nh n   doanh  nghiÖp  µ  íc chuyÓn  nh n   sang  ¹t ho   ®éng theo m«   ×nh   h c«ng    Ñ    tym ­c«ng    tycon;   6/ C¸c  chøc, ®¬n  Þ, Nhµ   íc kh«ng    tæ    v  n  giao biªn chÕ   éc  ¬    thu c quan  hµnh  Ýnh, ®¬n  Þ  ù  ch   v s nghiÖp  ña  µ   íc,§¶ng,®oµn  Ó, Héi ® îcphÐp  c Nh n     th       tæ  chøc  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,kinhdoanh. xu     C¸c doanh nghiÖp, c«ng    chøc,®¬n  Þ    ty,tæ    v nªu    äi t¾t lµ doanh  trªng       nghiÖp  µ  íc. nh n II. ¬ n g  t èi  L  thi Ó u Møc  ¬ng  èithiÓu  l t  theo   Òu    §i 4, NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­   îc CP ®   quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh sau: 1/ p  ông  ¸d møc  ¬ng  èithiÓu  l t  chung  õ ngµy  th¸ng 01  t  01    n¨m  2003  µ l  290.000  ng/th¸ng theo  ®å   quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 03/2003/N§­   µy  CP ng 15 th¸ng01    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ    Ýnh  c Ch ph ®Ó t møc ¬ng,phô  Êp ¬ng,®¬n   l   cl   gi¸tiÒn l ng,tiÒn l ng  õng  Öc,nghØ  µy  Ô,nghØ     ¬    ¬ ng vi   ng l   h»ng n¨m, tÝnh      b¶o
 2. 2 hiÓ m     éi,b¶o  Ó m   tÕ  µ    Õ     x∙h   hi y  v c¸c ch ®é kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt    lao®éng.   Khi Nhµ   íc ®iÒu    n  chØnh møc  ¬ng  èithiÓu  l t  chung  ×  ùc hiÖn  th th   theo  quy  nh  íi. ®Þ m 2/ C¨n  vµo  cø  n¨ng  Êt  su lao  ng,  Öu  ®é hi qu¶  s¶n  Êt, kinh  xu   doanh,  doanh  nghiÖp  Õp  ôc ¸p  ông  Ö   è  iÒu  ti t   d h s® chØnh  t¨ng thªm  Òn ¬ng  èi   ti l t  thiÓu    Ýnh  n     Òn ¬ng  µ   ¬ng  ®Ó t ®¬ gi¸ti l v tr¶ l cho  êi lao  ng  ng   ®é theo    quy ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng 3  ng 28    n¨m  1997  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 03/2001/N§­   µy  th¸ng01  CP ng 11    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   æi  íiqu¶n  c Ch ph v ® m  lý tiÒn ¬ng  µ    l v thu  Ëp  nh trong doanh nghiÖp  µ  íc cho  n     ã    nh n   ®Õ khi c quy ®Þnh  íi. m III.thang l¬ n g, b ¶ n g  l¬ n g  v µ  p h ô  c Ê p  l¬ n g   Theo  kho¶n    Òu    4, §i 5, NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­CP, doanh nghiÖp  tiÕp  ôc ¸p  ông  t d thang ¬ng, b¶ng ¬ng  µ  ô  Êp ¬ng  l   l v ph c l quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   ®Þnh  è  s 25/CP,NghÞ   nh  è    ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng 5  ng 23    n¨m 1993  ña  Ýnh  c Ch phñ quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn ¬ng  íicña  ®Þ t th   ®é ti l m  c«ng chøc,viªnchøc  µnh     h chÝnh  ù  s nghiÖp, lùc l ng  ò     î v trang,trong      c¸c doanh nghiÖp  µ    v c¸c v¨n    b¶n bæ  sung,híng dÉn  ¹ phô  ôcsè  kÌm      ti   l   1  theo  Th«ng   µy  tn cho  n     ã    ®Õ khic quy ®Þnh  íi. m  IV. ® Þ n h  m ø c  lao ® é n g   §Þnh  møc    ng  lao ®é theo kho¶n      Òu    2, 3, §i 5, NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/ N§­CP   îcquy  nh  ô  Ó    ®  ®Þ c th nh sau: 1/ Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng  Ö   èng    xd h th møc    ng    lao ®é ®Ó x¸c ®Þnh  Õ   ¹ch    ng, tæ    k ho lao ®é   chøc,sö  ông    ng, x¸c ®Þnh  n     d lao ®é     ®¬ gi¸ tiÒn ¬ng  µ   ¬ng  l v tr¶l cho  êi lao ®éng. ViÖc  ©y  ùng  ng       xd møc     ng  lao ®é ph¶i  b¶o  ¶m   ® c¸c nguyªn  ¾c  t quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  2,  5,  ®Þ s 114/2002/N§­ CP. 2/ViÖc  ©y  ùng    xd møc    ng  lao®é trong doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    th   nh sau: a) Doanh    nghiÖp  µnh  Ëp  éi ®ång  nh  th lH  ®Þ møc    ng    chøc  lao ®é ®Ó tæ  x©y  ùng  d hoÆc   µ  r so¸t,®iÒu    chØnh, bæ     sung  Ö   èng  h th møc     ng    lao ®é ¸p dông  trong doanh nghiÖp. Thµnh  Çn  éi  ng  å m   ã    ph H ®å g c Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp, m ét  è  µnh    ã      s th viªnc ®ñ n¨ng  ùc chuyªn  l  m«n,  ü  Ët,nghiÖp  ô  k thu   v do Gi¸m  c  ùachän  µ  idiÖn  ®è l   v ®¹   Ban  Êp hµnh  ch   c«ng  oµn  ¬  ë. ® cs b) C¨n  vµo  ùc  Õ  chøc  cø  th t tæ  s¶n  Êt, tæ  xu   chøc  lao  ng,  ®é doanh  nghiÖp  ùachän  ¬ng  l  ph ph¸p x©y  ùng    d møc    ng  ¹ ®iÓ m     ô  ôcsè    lao®é t  i 1,ph l   2 kÌm  theo Th«ng   µy.   tn c) H»ng    n¨m doanh  nghiÖp  chøc  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  tæ  ® gi¸t h th   møc   lao ®éng    öa  æi, bæ     ®Ó s ®   sung cho  ï hîp  íitæ  ph   v   chøc  s¶n  Êt,tæ  xu   chøc  lao ®éng. N Õ u       møc    ng  ùc hiÖn  Êp  ¬n    lao ®é th   th h 5% hoÆc   cao  ¬n  h 15%     so víimøc   îc giao, th×    ®    trong  êih¹n  th¸ng,doanh  th   3    nghiÖp ph¶i xem   Ðt,   x 
 3. 3 ®iÒu  chØnh  ¹ cho  ï hîp  li   ph   (quy  nh  µy  ®Þ n thay thÕ    quy  nh  iÒu  ®Þ ® chØnh  møc  ¹ ®iÓ m     ôc  phÇn    ti  2, m A,  IV,Th«ng   è  t s 14/L§TBXH­TT  µy  th¸ng 4  ng 10    n¨m  1997  íng  Én  ¬ng  h d ph ph¸p  ©y  ùng  nh   x d ®Þ møc  lao  ng  i  íic¸c ®é ®è v     doanh  nghiÖp  µ  íc vµ  ¹  Õta, ®iÓ m   nh n   t iti     2.2,m ôc   phÇn  ,Th«ng   sè    2,  II  t 09/2002/TT­ BL§TBXH   µy  th¸ng 6  ng 11    n¨m  2002  íng dÉn  ùc hiÖn  ¬  Õ   h  th   c ch qu¶n  ýlao ®éng, tiÒn ¬ng  µ    Ëp  i víic«ng    l      l v thu nh ®è     ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n    hh m ét  µnh    µ   íc n ¾ m   ÷ 100%   èn  iÒu  Ö  ña  é   th viªnNh n   gi   v® l c B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héi).   X∙  d) Doanh nghiÖp b¸o c¸o  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ hoÆc   ¬  tr   c quan  ñ   ë  Ch s h÷u    c¸cmøc    ng  íi® îc¸p dông    lao®é m       ®Ó theo dâi.    3/ Khi x©y  ùng, ®iÒu     d   chØnh, bæ     sung møc     ng, doanh  lao ®é   nghiÖp  ph¶i tham    kh¶o    Õn  ý ki Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  µ  ® c s v c«ng  è  b c«ng  khaitrong doanh      nghiÖp. V. C h Õ  ® é  tr¶ l¬ n g 1/H×nh    thøc tr¶l ng:    ¬ H×nh thøc   ¬ng  tr¶ l theo  Òu    §i 7, NghÞ   nh   è  ®Þ s 114/2002/N§­   îc CP ®   quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh sau:  a) TiÒn ¬ng    l theo thêigian (theo th¸ng,theo  Çn,theo ngµy           tu     hoÆc   theo  giê),¸p  ông  i víinh÷ng  êi lµm   d ®è     ng   c«ng    t¸cqu¶n  ý,chuyªn m«n,  ü  Ët, l    k thu   nghiÖp  ô;nh÷ng  êilµm    v  ng   c¸c c«ng  Öc  vi theo  ©y  d chuyÒn  c«ng  Ö,    ngh m¸y m ãc  ÕtbÞ   µ  ÷ng  êilµm    thi   v nh ng   c¸c c«ng  Öc  µ    ¬ng  êigian cã  Öu  vi m tr¶l th     hi qu¶  ¬n    ×nh  h c¸ch thøc tr¶l ng     ¬ kh¸c.   b) TiÒn ¬ng    l theo s¶n  È m,    ông  i víi   ©n    ph ¸p d ®è     nh c¸ hoÆc   Ëp  Ó  êi t th ng   lao ®éng,    c¨n  vµo  cø  møc     µn  µnh  è îng,chÊt l ng  ®é ho th sl    î s¶n  È m   îc ph ®  giao.  c)  Òn ¬ng  Ti l kho¸n, ¸p  ông  i  íic¸  ©n    d ®è v   nh hoÆc   Ëp  Ó  êi lao t th ng     ®éng, c¨n cø  µo  èil ng,chÊtl ng c«ng  Öc  µ  êigian ph¶ihoµn  µnh.     v kh  î    î   vi v th       th   C¨n  c¸c  ×nh  cø  h thøc   ¬ng  tr¶ l nªu trªn,doanh    nghiÖp  ùa  än  ×nh  l ch h thøc   ¬ng  ï hîp  íitÝnh  Êt  tr¶ l ph   v  ch c«ng  Öc  µ  iÒu  Ön  vi v ® ki s¶n  Êt,kinh xu     doanh, g ¾n   Òn ¬ng  íikÕt    ti l v  qu¶  c«ng  Öc, b¶o  ¶m   vi   ® khuyÕn  Ých  êi kh ng   lao ®éng  ©ng    n cao  Öu  hi qu¶,n¨ng  Êt lao ®éng. ViÖc  ùa chän    su       l  hoÆc  thay  ® æi  ×nh  h thøc tr¶l ng     ¬ ph¶ithÓ  Ön    hi trong hîp ®ång    ng  µ     lao ®é v tho¶  clao í    ®éng  Ëp  Ó. t th 2/Tr¶ ¬ng  µm   l l thªm  ê: gi Tr¶ ¬ng    êilao ®éng  µm  l khing     l thªm  ê theo  gi   kho¶n    vµ    Òu    1, 2  3, §i 10, NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­   îc  CP ®  quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh sau: a)  èi víilao ®éng   ¬ng  §     tr¶l theo  êigian,n Õu  µm  th     l thªm  µigiê tiªu ngo       chuÈn th× doanh     nghiÖp ph¶itr¶l ng  µm     ¬ l thªm  êtheo c¸ch tÝnh  gi       sau: TiÒn ¬ng  l TiÒn ¬ng  l 150%   hoÆc   Sè  ê gi     µm  l thªm  = giêthùc tr¶       x 200% x   µm  l thªm giê   hoÆc  300%
 4. 4 Trong  : ®ã ­ TiÒn ¬ng  ê thùc tr¶® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  Òn ¬ng  ùc tr¶cña    l gi         trªnc s ti l th     th¸ngm µ   êilao®éng  µm    ng     l thªm  ê (trõtiÒn l ng  µm  gi      ¬ l thªm  ê,tiÒn l ng    gi    ¬ tr¶ thªm    µm  Öc  µo  khil vi v ban  ªm,  Òn th ng  µ    ® ti   ë v c¸ckho¶n    Ëp thu nh kh¸ckh«ng    cã  Ýnh  Êt l ng) chiacho  è  ê thùc tÕ  µm  Öc  t ch  ¬     s gi     l vi trong th¸ng(kh«ng  Ó   è      ks giê lµm    thªm) nhng    kh«ng  qu¸ 208  ê,®èi  íic«ng  Öc  ã  iÒu  Ön    gi   v  vi c ® ki lao ®éng,  m«i  êng  ®éng  ×nh  êng  tr lao  b th hoÆc   156  ê,®èi  íic«ng  Öc  ã  gi   v  vi c ®iÒu  Ön    ng  Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i  ki lao®é ® bi   nh   h, nguy  Ó m.  êng  îp tr¶ hi Tr h   l ng  µy, th×  Òn ¬ng  ê thùc tr¶® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  Òn ¬ng  ùc ¬ ng   ti l gi         trªnc s ti l th   tr¶cña  µy  µm  Öc    õtiÒn ¬ng  µm    ng l vi ®ã (tr   l l thªm  ê,tiÒn ¬ng    gi   l tr¶thªm    khi lµm  Öc  µo  vi v ban  ªm,  Òn th ng  µ    ® ti   ë v c¸ckho¶n    Ëp thu nh kh¸ckh«ng  ã  Ýnh    ct chÊt l ng) chiacho  è  ê thùc tÕ  µm  Öc   ¬     s gi     l vi trong ngµy   (kh«ng  Ó   è  ê lµm  k s gi   thªm) nhng    kh«ng    giê,®èi víi qu¸ 8        c«ng  Öc  ã  iÒu  Ön    ng, m«i  ­ vi c ® ki lao ®é   tr êng    ng  ×nh  êng  lao ®é b th hoÆc   giê,®èi  íic«ng  Öc  ã  iÒu  Ön    6    v  vi c ® ki lao ®éng  Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i  ® bi   nh   h, nguy  Ó m; hi ­Møc    150%,    ông  i víi êlµm  ¸p d ®è       gi thªm  µo  µy  êng; v ng th ­ Møc   200%,  dông  i  íigiê lµm      ¸p  ®è v     thªm  µo  µy  v ng nghØ   µng  Çn  h tu quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët Lao  ng; ®Þ t i 72  B Lu   ®é ­ Møc    300%,    ông  i víi ê lµm  ¸p d ®è       gi thªm  µo  µy  Ô,ngµy  v ng l   nghØ  ã  ­ ch ëng ¬ng  l (trong møc    300%   µy  ∙  n ® bao  å m   Òn ¬ng    g ti l tr¶cho  êigian nghØ   th     ® îchëng    nguyªn l ng   ¬ theo ®iÒu      vµ  cña  é  Ët Lao  ng);   73,74,75  78  B Lu   ®é ­  êi giê lµm  Th     thªm  îc quy  nh  ¹  ®  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 109/2002/N§­   CP ngµy  th¸ng 12  27    n¨m  2002  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  m s® cña NghÞ   nh  è  ®Þ s 195/CP  µy  th¸ng 12  ng 31    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   Ët Lao  ng  Ò   chiti   h d thih m s® c B Lu   ®é v thêigiêlµm  Öc,thêigiênghØ  ¬i.    vi       ng Trêng  îp lµm  h  thªm  ê n Õu  îcbè  Ý nghØ  ï nh÷ng  ê lµm  gi   ®   tr   b  gi   thªm  × th   doanh  nghiÖp  chØ ph¶itr¶phÇn     chªnh  Öch  l 50%   Òn ¬ng  ê thùc tr¶cña  ti l gi      c«ng  Öc  ang  µm, n Õu   µm  vi ® l  l thªm  ê  µo  µy  ×nh  êng; 100%,  Õu   gi v ng b th   n lµm thªm  ê vµo  µy  gi   ng nghØ   h»ng  Çn; 200%,  Õu  µm  tu   n l thªm  ê vµo  µy  gi   ng lÔ,ngµy    nghØ  ã  ëng ¬ng. ch l   V Ý   ô    Òn ¬ng  µ    d 1. Ti l v c¸c kho¶n    Ëp  thu nh kh¸c thùc tr¶trong th¸ng cña           anh  (lµm  Öc  A  vi trong ®iÒu  Ön    ng  ×nh  êng  íisè  µy  µm  Öc    ki lao ®é b th v   ng l vi thùc tÕ    b»ng  è  µy  µm  Öc  ña  s ng l vi c doanh  nghiÖp  än  µ 24  µy/th¸ng)lµ ch l   ng    1.013.600 ®ång    (trong®ã   Òn th ng  µ150.000  ng; tiÒn l ng      ti   ë l   ®å    ¬ tr¶thªm    khi lµm  Öc  µo  vi v ban  ªm   µ57.600  ng; tiÒn ¨n gi÷a ca  µ180.000  ng; tiÒn ® l  ®å        l  ®å     hç  î ¬ng  Ön ®i  ¹lµ50.000  ng): tr ph ti   l     i ®å ­TiÒn ¬ng    l th¸ngthùc tr¶(gåm  Òn l ng  µ         ti  ¬ v c¸ckho¶n  ô  Êp ¬ng) lµ: ph c l    1.013.600  ng  (150.000  ng  57.600  ng  180.000  ng    ®å ­  ®å +  ®å +  ®å + 50.000  ng) = 576.000  ng. ®å    ®å ­TiÒn ¬ng  êthùc tr¶lµ:   l gi      576.000  ng     µy  8  ê)=  ®å :(24 ng x  gi   3.000  ng. ®å   ­TiÒn ¬ng  µm    l l thªm  giêvµo  µy  êng  îctr¶lµ: 1    ng th ®   3.000  ng x  ®å   150%  x  giê  4.500  ng.   1   =  ®å  
 5. 5 Trêng  îp anh  ® îcbè  ÝnghØ  ïgiêlµm  h  A    tr   b    thªm  × doanh  th   nghiÖp  chØ   ph¶itr¶phÇn     chªnh  Öch  víitiÒn ¬ng  ña  l so    l c c«ng  Öc  ang  µm, 1  ê lµ: vi ® l   gi     1.500  ng (4.500 ®ång   ®å     ­3.000  ng). ®å V Ý   ô    Òn ¬ng  ê thùc tr¶cña  d 2. Ti l gi      anh  nh  Ý  ô    Õu  µm  A  v d 1, n l thªm    1 giê vµo  µy    ng nghØ  µng  Çn  × ® îctr¶6.000  ng  h tu th       ®å (3.000 ®ång  200%       x  x 1  ê).Trêng  îp  gi   h anh    îc bè  Ý nghØ   ï giê lµm  A ®   tr   b    thªm  ×  th doanh nghiÖp  chØ  ph¶itr¶phÇn     chªnh  Öch  víitiÒn ¬ng  ña  l so    l c c«ng  Öc  ang  µm  µo  vi ® lv ngµy  ×nh  êng,1  êlµ3.000  ng  b th   gi     ®å (6.000 ®ång     ­3.000  ng); ®å V Ý   ô    Òn ¬ng  ê thùc tr¶cña  d 3. Ti l gi      anh  nh  Ý  ô    Õu  µm  A  v d 1, n l thªm   1 giê  µo  µy  Ô, ngµy  v ng l   nghØ   ã  ëng ¬ng  ×  îc tr¶ 9.000  ng  ch l th ®     ®å (3.000  ®ång  300%   1  ê). êng  îp anh  ® îcbè  Ý nghØ   ï giê lµm  x  x  gi   Tr h  A    tr   b    thªm  ×  th doanh  nghiÖp  chØ ph¶itr¶phÇn     chªnh  Öch  víitiÒn ¬ng  ña  l so    l c c«ng  Öc  vi ®ang  µm  µo  µy  ×nh  êng, 1  ê  µ 6.000  ng  l v ng b th   gi l   ®å (9.000  ng    ®å ­ 3.000  ®ång). b)  èi víilao ®éng   ¬ng  §     tr¶ l theo  s¶n  È m,  Õu   µi giê tiªuchuÈn  ph n ngo       doanh  nghiÖp  ã  c yªu  Çu  µm  c l thªm  è îng,khèil ng  sl    î s¶n  È m,  ph c«ng  Öc  vi ngoµi ®Þnh     møc  hoÆc   ÷ng  nh c«ng  Öc  vi ph¸tsinh  a    nh     ch x¸c ®Þ trong  Õ   k ho¹ch s¶n  Êt,kinh doanh    xu     n¨m, m µ     doanh  nghiÖp  Çn  µm  c l thªm  êth× ®¬n   gi     gi¸tiÒn l ng  ña  ÷ng     ¬ c nh s¶n  È m,  ph c«ng  Öc  µm  vi l thªm  îctr¶b»ng  ®   150%     so víi®¬n    Òn ¬ng  ña    gi¸ti l c s¶n  È m   µm  ph l trong giê tiªuchuÈn, n Õu  µm        l thªm  vµo  µy  êng;b»ng  ng th   200%,  Õu  µm  n l thªm  µo  µy  v ng nghØ  µng  Çn;b»ng  h tu   300%,  Õu  µm  n l thªm  µo  µy  Ô,ngµy  v ng l   nghØ  ã  ëng ¬ng. ch l V Ý   ô    ¬n    Òn ¬ng  ña  d 4. § gi¸ti l c s¶n  È m   lµm  ph B  trong giê tiªuchuÈn  µ     l  1.000  ng/s¶n  È m,  êng  îp  ®å ph tr h doanh  nghiÖp yªu  Çu   µm  c l thªm ngoµi   ®Þnh møc   µ  µigiê tiªuchuÈn  ×  n    Òn ¬ng  ña  v ngo       th ®¬ gi¸ti l c s¶n  È m   µm  ph l thªm  îctr¶nh  ®     sau: ­ 1.500  ng/s¶n  È m,  Õu    ®å ph n s¶n  È m   îc lµm  ph ®  thªm  µo  µy  êng  v ng th (1.000 ®ång  150%);   x  ­ 2.000  ng/s¶n  È m,  Õu    ®å ph n s¶n  È m   îc lµm  ph ®  thªm  µo  µy  v ng nghØ   h»ng  Çn  tu (1.000 ®ång  200%);   x  ­ 3.000  ng/s¶n  È m,  Õu   ®å ph n s¶n  È m   îc lµm  ph ®  thªm  µo  µy  Ô, v ng l   ngµy  nghØ  ã  ëng ¬ng  ch l (1.000 ®ång  300%).   x  3/Tr¶ ¬ng  µm  Öc  µo   l l vi v ban  ªm: ® TiÒn ¬ng  ña  êilao ®éng  µm  Öc  µo  l c ng     l vi v ban  ªm   ® theo  kho¶n    Òu  4, §i 10,NghÞ   nh  è    ®Þ s 114/2002/N§­  ® îcquy  nh  ô  Ó    CP     ®Þ c th nh sau: a)  èivíilao ®éng   ¬ng  §     tr¶l theo  êigian,n Õu  µm  Öc  µo  th     l vi v ban  ªm,  ® th× doanh    nghiÖp ph¶itr¶l ng  µm  Öc  µo     ¬ l vi v ban  ªm   ® theo c¸ch tÝnh      sau:   Òn ¬ng Ti l TiÒn ¬ng l Sè   ê gi   lµm  Öc  µo vi v = giêthùc tr¶       x 130% x   µm  Öc  l vi ban  ªm ® vµo ban  ªm ® Trong  : ®ã ­TiÒn ¬ng  êthùc tr¶® îctÝnh    l gi        theo tiÕta,®iÓ m   nªu       2  trªn;
 6. 6 ­ Møc    130%   å m   Òn l ng  ê thùc tr¶lµm  Öc  µo  g ti  ¬ gi      vi v ban  µy  µ  ng v 30%   tiÒn l ng  êthùc tr¶lµm  Öc  µo   ¬ gi      vi v ban  ªm; ® ­ Thêigiê lµm  Öc  µo       vi v ban  ªm   ® theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  6, NghÞ   nh   ®Þ sè 195/CP  µy  th¸ng 12  ng 31    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ  îc x¸c ®Þnh  õ 22  c Ch ph ®     t  giê ngµy    h«m   íc ®Õ n   giê ngµy  tr   6    h«m   sau  i  íic¸c tØnh, thµnh  è  õ ®è v       ph t   Thõa  Thiªn ­ Hu Õ   ëra phÝa  ¾c;  õ 21  ê ngµy     tr     B t   gi   h«m   íc ®Õ n   giê ngµy  tr   5    h«m  sau  i víi   ®è     tØnh,thµnh  è  õ§µ  ½ ng  ëvµo  Ýa  c¸c   ph t   N tr   ph Nam. V Ý   ô    Òn ¬ng  ùc tr¶cña  d 5.Ti l th     c«ng  Öc  ang  µm  µo  vi ® l v ban  µy  giê ng 1    lµ2.000  ng, n Õu  êilao ®éng  µm  Öc  µo    ®å   ng     l vi v ban  ªm   × tiÒn l ng  giê ® th    ¬ 1    vµo ban  ªm   îctr¶lµ: ® ®   2.000  ng  130%   1  ê=  ®å x  x  gi   2.600  ng. ®å b) §èivíi   ng   ¬ng        ®é tr¶l lao theo s¶n  È m:   ph §¬n    Òn l ng  = gi¸ti  ¬ §¬n    Òn l ng  ña    gi¸ti  ¬ c s¶n  x   130% cña s¶n  È m   µm  ph l phÈ m   µm  l tronggiêtiªu     vµo  ban  ªm ® chuÈn  µo  v ban  µy ng V Ý   ô    ¬n    Òn ¬ng  µm  d 6. § gi¸ti l l trong giê tiªuchuÈn  µo      v ban  µy  ña  ng c s¶n  È m     µ 1.000  ng  ×  n    Òn ¬ng  ña  ph C l  ®å th ®¬ gi¸ti l c s¶n  È m       µm  ph ®ã khil vµo ban  ªm   µ1.300  ng  ® l  ®å (1.000 ®ång x 130%)  µ    vµo  è îng s¶n       v c¨n cø  sl   phÈ m   µm  µo  l v ban  ªm     ® ®Ó thanh     ¬ng  to¸ntr¶l theo thùc tÕ  ùc hiÖn.     th   c) Trêng  îp ngêilao ®éng  µm    h     l thªm  ê vµo  gi   ban  ªm   × tiÒn l ng  µm  ® th    ¬ l thªm  ê® îctÝnh      gi     tr¶nh sau: ­§èivíi   ng   ¬ng        ®é tr¶l lao theo thêigian:    TiÒn ¬ng  µm  l l TiÒn ¬ng  l 150%   Sè  ê gi   thªm  êvµo  = giêthùc x   gi       130% x hoÆc   x lµm thªm  ban  ªm ® tr¶  200%   vµo    ban hoÆc   ®ªm 300% V Ý   ô    êilao®éng  µm  Öc  µo  d 7.Ng     l vi v ban  ªm   giê ® îctr¶2.600  ng  ® 1        ®å (vÝ  ô    Õu  µm  d 5),n l thªm  µo  v ban  ªm   ña  µy  êng  × 1  ê® îctr¶lµ: ® c ng th th   gi       2.600  ng  150%   1  ê=  ®å x  x  gi   3.900  ng. ®å ­§èivíi   ng   ¬ng        ®é tr¶l lao theo s¶n  È m:   ph                    §¬n    Òn l ng  ña  gi¸ti  ¬ c §¬n    Òn l ng  gi¸ti  ¬ 150%   hoÆc   200%   s¶n  È m   µm  ph l thªm    cña  = s¶n  È m   µm  x ph l hoÆc   300% vµo ban  ªm ® vµo  ban  ªm ®                             V Ý   ô    ¬n    Òn ¬ng  ña  d 8. § gi¸ti l c s¶n  È m     µm  µo  ph C l v ban  ªm   îc tr¶ ® ®   1.300  ng  Ý  ô    Õu  ®å (v d 6),n s¶n  È m     îclµm  ph C®   thªm  µo  v ban  ªm   ña  µy  ® c ng th ng  × ®¬n    Òn l ng  îctr¶lµ: ê th   gi¸ti  ¬ ®      
 7. 7 1.300  ng  150%   1.950  ng. ®å x  =  ®å d) TiÒn ¬ng  µm    l l thªm  ê,lµm  Öc  µo  gi   vi v ban  ªm   ® quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti  2, 3 nªu    îc lÊy  trªn®   trong  ü  Òn ¬ng  qu ti l n¨m  øng  íikÕ   ¹ch  v   ho s¶n  Êt,kinh xu     doanh.Trêng  îp ph¸tsinh sè îng,khèil ng c«ng  Öc  íicha    nh    h     l   î   vi m   x¸c®Þ trong  quü  Òn ¬ng  Õ   ¹ch  ti l k ho n¨m, doanh nghiÖp  Çn  µm  c l thªm  ê,lµm  Öc  µo  gi   vi v ban  ªm   × tiÒn l ng  µm  ® th    ¬ l thªm  ê,lµm  Öc  µo  gi   vi v ban  ªm   µy  îcbæ   ® n ®   sung  vµo  ü  Òn l ng  ña  qu ti  ¬ c doanh  nghiÖp  µ  ¹ch to¸nvµo    µnh  vh     gi¸th hoÆc   Ý u  ph l th«ng. Møc    ¬ng  µm  tr¶l l thªm  ê b»ng  gi   150%;  200%;  300%,  µm  Öc  µo    l vi v ban ®ªm  b»ng  130%  quy  nh  ¹  iÓ m       ®Þ ti® 2, 3  nªu    µ møc   ¾t  éc  trªnl   b bu doanh  nghiÖp  ph¶itr¶khilµm      thªm  ê,lµm  Öc  µo  gi   vi v ban  ªm, ® cßn møc  cao  ¬n  h th× ngêisö  ông    ng  µ  êilao®éng     d lao®é v ng     tho¶ thuËn.   4/   Quy  Õ    ¬ng: ch tr¶l Theo kho¶n    Òu    4, §i 5, NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­ CP, doanh  nghiÖp  c¨n cø  µo      v c¸cchØ    tiªus¶n  Êt,kinh doanh,®¬n    Òn l ng,quü  Òn l ng  xu       gi¸ti  ¬   ti  ¬ thùc hiÖn    ©y  ùng    ®Ó x d quy  Õ    ¬ng  ch tr¶l cho  êi lao ®éng  ng     b¶o  ¶m   ¾n   ® g tiÒn ¬ng  íin¨ng  Êt,chÊt l ng vµ  Öu  l v  su    î   hi qu¶  s¶n  Êt,kinh doanh  ña  õng  xu     ct ®¬n   Þ,  é  Ën,  nh©n   êi lao  ng,  v b ph c¸  ng   ®é khuyÕn  Ých  µin¨ng, chèng  kh t    b×nh  ©n. Doanh  qu   nghiÖp    vµo  íng dÉn  ¹ v¨n b¶n  è  c¨n cø  h  ti     s 4320/L§TBXH­ TL  µy  th¸ng 12  ng 29    n¨m  1998  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Ó     X∙    x©y  ùng  d quy  Õ    ¬ng    ông  ch tr¶l ¸p d trongdoanh    nghiÖp. VI. h Õ  ® é  n © n g  b Ë c  l¬ n g.  C 1/Ch Õ     ©ng  Ëc ¬ng:   ®é n bl Ch Õ     ©ng  Ëc ¬ng  ®é n bl theo kho¶n    Òu      2,§i 6,NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/ N§­CP   îcquy  nh  ô  Ó    ®  ®Þ c th nh sau: a) H»ng  n¨m,  cø  µo  c¨n  v yªu  Çu  c c«ng  Öc,t×nh  ×nh  vi   h s¶n  Êt,kinh xu     doanh, sau      khi tham kh¶o    Õn  ý ki Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë, doanh  ® cs  nghiÖp  Ëp  Õ   ¹ch  µ  chøc  ©ng  Ëc ¬ng  i  íingêi lao ®éng  µm  l k ho v tæ  n b l ®è v      l viÖc  trong doanh    nghiÖp.    b) C¨n  ®Ó   ©ng  Ëc ¬ng  i  íilao ®éng  ùc tiÕp  cø  n bl ®è v     tr   s¶n  Êt,kinh xu     doanh  µ tiªuchuÈn  Êp  Ëc  ü  Ët øng  íic«ng  Öc  ¶m   Ën; ®èi  íi l    c b k thu   v  vi ® nh   v  viªn chøc    chuyªn m«n, nghiÖp  ô, thõa  µnh, phôc  ô  µ tiªuchuÈn  v  h   v l    chuyªn  m«n,  nghiÖp  ô    v viªnchøc  µ  © m     µm  Öc  v th niªnl vi trongdoanh    nghiÖp. c)§iÒu  Ön  Ðt ®Ó   ©ng  Ëc ¬ng    ki x   n bl h»ng  n¨m:  ­ Thêng    xuyªn hoµn  µnh    th c«ng  Öc  îcgiao vÒ   è îng,chÊt l ng theo vi ®     sl    î     hîp ®ång    ng  ∙  ý  Õt;   lao®é ® k k ­ Kh«ng    trong thêigian thihµnh  û  Ëtlao®éng        k lu     theo quy  nh  ña  é     ®Þ cB LuËt Lao  ng  µ  éiquy    ng  ña    ®é v n   lao®é c doanh  nghiÖp; ­ §èivíi        viªnchøc chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ã  êigian gi÷bËc ¬ng  Ön  v c th      l hi hëng  ¹ doanh  ti   nghiÖp  t  Êt 2  Ý nh   n¨m  ®ñ  th¸ng)®èi víi   ¹ch cã  Ö   è  ( 24        ng   h s c¸c møc  ¬ng  ëi®iÓ m   Ëc  thÊp  ¬n  l kh   (b 1)  h 1,78,cã  t  Êt 3    Ý nh   n¨m  ®ñ  th¸ng) ( 36    ®èi víi   ¹ch cã  Ö   è      ng   h s møc ¬ng  ëi®iÓ m   Ëc    õ 1,78  ëlªn; i víi c¸c l kh   (b 1) t   tr         ®è
 8. 8 c«ng  ©n    ùctiÕp s¶n  Êt,kinh doanh  tkÕt  nh viªntr     xu     ®¹   qu¶    ©ng  Ëc  thin b theo  tiªuchuÈn  Êp  Ëc  ü  Ëtøng  íi   c b k thu   v  c«ng  Öc  ¶m   Ën. vi ® nh d) C¸c  êng  îp ® îcn©ng  Ëc ¬ng  ím, rótng ¾n   êih¹n  ©ng  Ëc ­ tr h    bl s    th   n bl ¬ng: Trong  êigian gi÷ bËc  th      nªu  ¹  Õtc,n Õu  êilao ®éng  o¹tgi¶it¹    ti     ti ng     ®    i c¸c cuéc    thichuyªn m«n,  ü  ËtcÊp  èc      k thu   qu gia hoÆc   èc  Õ  doanh  qu t do  nghiÖp  cö tham  ù;®¹tdanh  Öu  Õn  Ü    ua  µn  èc  × ® îcxÐt n©ng  Ëc  d    hi chi s thi® to qu th       b l ng  ím    ¬ s nh sau: ­ Ng êi®o¹tgi¶inhÊt,gi¶inh×  ¹ c¸c cuéc    Êp  èc  Õ  îcn©ng  ím            ti     thic qu t ®   s 2  Ëc ¬ng; bl ­ Ng êi®o¹tgi¶inhÊt t¹ c¸c cuéc    Êp  èc      t¹    éc            i     thic qu gia,gi¶iba  i cu thi c¸c cÊp  èc  Õ, ®¹t danh  Öu  Õn  Ü     ua  µn  èc  qu t     hi chi s thi® to qu theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 56/1998/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 30    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  ­ c Ch ph ® îcn©ng  ím  bËc ¬ng;   s 1  l ­ Ng êi ®o¹tgi¶inh×  ¹    éc    Êp  èc    îc rótng ¾n   thêi        t i cu thic qu gia ®     c¸c 2/3    h¹n xÐt n©ng  Ëc ¬ng;    bl     êi®o¹tgi¶iba  ¹ c¸c cuéc    Êp  èc    îcrótng ¾n  ­ Ng       ti    thic qu gia ®     kh«ng    qu¸ 1/2 thêih¹n  Ðt n©ng  Ëc ¬ng.     x  bl ViÖc  ©ng  Ëc ¬ng  ím, rótng ¾n   êih¹n  ©ng  Ëc ¬ng  ô  Ó    n bl s    th   n bl c th cho ngêi lao ®éng  doanh     do  nghiÖp  Õt  nh  quy ®Þ sau    khitham kh¶o    Õn    ý ki Ban chÊp  µnh  h c«ng  oµn  ¬  ë. ® cs e) Trêng  îp kÐo  µithêih¹n xÐt n©ng  Ëc ¬ng:   h  d        bl Trong  êigian  ÷ bËc  Õu   êi lao ®éng  Þ   û  Ët lao ®éng  th   gi   n ng     b k lu     theo  ®iÓ m     b, kho¶n    Òu  cña  é   Ët  1, §i 84  B Lu Lao  ng  ×  Ðo  µi thêih¹n  Ðt  ®é th k d    x n©ng  Ëc ¬ng  bl kh«ng    th¸ng. qu¸ 6  f)Doanh    nghiÖp ph¶ithµnh  Ëp  éi ®ång    chøc  ©ng  Ëc ¬ng    lH  ®Ó tæ  n bl theo  Õ   ¹ch.Thµnh  Çn  éi ®ång  å m   ã  k ho   ph H  g c Gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp,m ét    sè  µnh    Gi¸m  c  ùa chän  µ  i diÖn  ña  th viªn do  ®è l   v ®¹   c Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  ®oµn  ¬  ë. cs Héi ®ång  ©ng  Ëc ¬ng  ã    n bl c tr¸chnhiÖm     c«ng  è  Õ   ¹ch n©ng  Ëc ­ b k ho   bl ¬ng; tæ    chøc    ©ng  Ëc  i  íilao ®éng  ùctiÕp  thin b ®è v     tr   s¶n  Êt,kinh doanh; xu       xÐt n©ng  Ëc ¬ng    bl h»ng  n¨m  i víi   ®è     viªnchøc  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô. v  g) Ch Õ     ©ng  Ëc ¬ng  i víi êilao®éng    ®é n bl ®è     ng     ph¶i® îcthÓ  Ön     hi trong  hîp ®ång    ng  µ    lao®é v tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó.      t th 2/Ch Õ     ©ng  ¹ch l ng:   ®é n ng  ¬ H»ng  n¨m, c¨n  yªu  Çu  cø  c c«ng    t¸cqu¶n  ý,Héi  ng  ©ng  Ëc ¬ng  l  ®å n b l cña doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   chøc    ©ng  ¹ch ¬ng  i  íiviªn   tæ  thin ng l ®è v     chøc  chuyªn m«n,  nghiÖp vô  theo quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 04/1998/TT­ BL§TBXH   µy  th¸ng4  ng 04    n¨m 1998  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    híng  Én  ©y  ùng    Èn  µ    ©ng  ¹ch  d x d tiªu chu v thin ng viªn chøc    chuyªn m«n,  nghiÖp  ô  v trong doanh    nghiÖp  µ  íc. nh n
 9. 9 V II. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1/Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m:   ­ §¸nh    µ so¸t®Ó   ©y  ùng  µ    gi¸,     x d r v ban  µnh    Èn,®Þnh  h tiªuchu   møc,    quy chÕ     ông  ¸p d trong doanh    nghiÖp  å m: g +  Tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng  ©n; chøc    nh danh,   chuÈn  tiªu chuyªn m«n,    nghiÖp  ô    v viªnchøc; +  Þnh  § møc    ng; lao®é +  Quy  Õ    ¬ng,tiÒn th ng; ch tr¶l    ë +  Quy  Õ   ©ng  Ëc,n©ng  ¹ch l ng; ch n b  ng  ¬ ­  µ   R so¸t,söa  æi, bæ     ®   sung  éi quy  n  lao  ng,  ®é tho¶  c lao  ng  Ëp  í  ®é t thÓ,hîp ®ång    ng     lao®é cho  ïhîp víi ÷ng  éidung  ph       nh n  quy  nh  trªn; ®Þ nªu  ­ Trùc  Õp phæ   Õn  Þp  êi®Õ n   êilao ®éng    Ýnh    ti   bi k th   ng     c¸c ch s¸ch,chÕ     ®é   ña  µ   íc vÒ     ng, tiÒn ¬ng, thu nhËp; c¸c quy  nh  ña  c Nh n   lao ®é   l       ®Þ c doanh  nghiÖp  Ò     Èn  Êp  Ëc  ü  Ët c«ng  ©n;  v tiªuchu c b k thu   nh chøc danh, tiªuchuÈn     chuyªn  m«n, nghiÖp  ô    v viªn chøc;   nh    ®Þ møc     ng;  lao ®é quy  Õ    ¬ng, ch tr¶l   tiÒn th ng;quy  Õ   ©ng  Ëc,n©ng  ¹ch l ng;  ë   ch n b  ng  ¬   ­ Ch Ên    chØnh, cñng  è  é    c b m¸y,viªnchøc  µm     l c«ng      ng, tiÒn l t¸clao ®é    ­ ¬ng  ña  c doanh  nghiÖp    ®Ó b¶o  ¶m   ùc  Ön  y       ® th hi ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtlao®éng.      2/ C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, Uû   thu   ph   ban  ©n  nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o    ¬  ®¹ c¸cc quan  chøc  n¨ng  ã  c tr¸chnhiÖ m:   ­ H íng dÉn        c¸c doanh  nghiÖp  éc quyÒn  thu   qu¶n  ýthùc hiÖn    Ýnh  l    c¸c ch s¸ch,chÕ     ña  µ   ícvÒ     ng, tiÒn l ng,thu nhËp;   ®é c Nh n   lao®é    ¬     ­ KiÓ m       tra,thanh    Öc  ùc hiÖn    Ýnh  travi th   c¸cch s¸ch,chÕ     i víi êi   ®é ®è    ng   lao®éng    trong c¸cdoanh     nghiÖp  éc quyÒn  thu   qu¶n  ý. l    VIII.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ¨ng  t n c hi l       15    t  ® c«ng  b¸o.   B∙ibá    Th«ng   è  t s 10/L§TBXH­TT  µy  th¸ng 4  ng 19    n¨m  1995  íng  Én  h d m ét  è  iÒu  ña  s® c NghÞ   nh   è  ®Þ s 197/CP  µy  th¸ng 12  ng 31    n¨m  1994  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Òn ¬ng  µ  ph v ti l v Th«ng   è  t s 05/L§TBXH­TT  µy  th¸ng 3    ng 22    n¨m 1995  íng  Én  ©ng  Ëc ¬ng  i  íic«ng  ©n,    h d n bl ®è v   nh viªnchøc trong c¸c doanh     nghiÖp  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h
 10. 10 P h ô  l ô c s è  1: H Ö  th è ng c¸c  v¨n  ¶ n  q u y  ® Þ n h  v Ò   b thang l¬ n g,  b ¶ n g   ¬ n g  v µ   h Õ  ® é   h ô   Ê p  l¬ n g   l c p c ¸p d ô n g   trong d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è 12    ts   /2003/TT­ BL§TBXH   ngµy  th¸ng5  30    n¨m 2003  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi)   X∙  1. NghÞ   nh  è    ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng 5  ng 23    n¨m 1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íitrong c¸cdoanh  t th   ®é ti  ¬ m      nghiÖp; 2. NghÞ   nh  è    ®Þ s 25/CP  µy  n¨m  n¨m  ng 23  5  1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íi®èi víi t th   ®é ti  ¬ m       c«ng  chøc,viªnchøc  µnh  Ýnh     h ch sù nghiÖp, lùc l ng  ò     î v trang (vËn  ông  ét  è    d m s b¶ng ¬ng    Õp  l ®Ó x cho  êi ng   lao®éng    ét  è    ë m s doanh  nghiÖp); 3. NghÞ   nh  è    ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng 3  ng 28    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ® æi  íiqu¶n  ýtiÒn l ng,thu nhËp  m  l   ¬     trong c¸cdoanh     nghiÖp  µ   íc; Nh n 4. NghÞ   nh    ®Þ 110/1997/N§­   µy  n¨m  n¨m  CP ng 18  11  1997  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò     v bæ sung  Ö   è  h s møc  ¬ng  l chøc  ô  v qu¶n  ývµ  ô  Êp  l   ph c chøc  ô    v l∙nh ®¹o doanh  nghiÖp ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 26/CP  µy  th¸ng 5  ng 23    n¨m 1993; 5. NghÞ  ®Þnh  sè  03/2001/N§­  ngµy 11 th¸ng 01 n¨m  2001 cña  CP ChÝnh  ñ  öa  æi, bæ   ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  µy  ng 28 th¸ng 3    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   æi  íiqu¶n  ýtiÒn l ng, thu nhËp  c Ch ph v ® m  l   ¬     trongc¸cdoanh     nghiÖp  µ  íc; nh n 6.  NghÞ   nh   è  ®Þ s 114/2002/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 31  12  2002    quy ®Þnh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   Ët Lao  ng  Ò   chiti   h d thih m s® c B Lu   ®é v tiÒn l ng;  ¬ 7. NghÞ  ®Þnh  sè  03/2003/N§­  ngµy 15 th¸ng 01 n¨m  2003 cña  CP ChÝnh  ñ  Ò   iÒu  ph v ® chØnh  Òn ¬ng, trîcÊp    éi vµ  æi  íi m ét  íc c¬  ti l    x∙ h   ® m  b  chÕ   qu¶n  ýtiÒn l ng; l   ¬ 8.Quy Õt  nh  è    ®Þ s 574/TTg  µy  th¸ng11  ng 25    n¨m 1993    bæ sung  ét  è  ms chÕ     i víi ®é ®è     c«ng  chøc,viªnchøc,hµnh  Ýnh  ù       ch s nghiÖp,lùcl ng vò     î   trang   vµ    i t ng hëng  Ýnh  c¸c®è  î   ch s¸ch x∙héi;    9. Quy Õt  nh   è  ®Þ s 185/TTg  µy  th¸ng  n¨m  ng 28  3  1996  ña  ñ   íng c Th t   ChÝnh  ñ  Ò  doanh  ph v   nghiÖp  µ  ích¹ng  Æc   Öt; nh n   ® bi 10. Quy Õt  nh   è    ®Þ s 611/TTg  µy  th¸ng 9  ng 04    n¨m 1996  ña  ñ  íng c Th t   ChÝnh  ñ  Ò   Õ     åi dìng  i  íic«ng  ©n,    ph v ch ®é b   ®è v   nh viªnchøc  ét  è  m s nghÒ   ® Æc   Öttrongdoanh  bi     nghiÖp; 11.Quy Õt  nh  è    ®Þ s 83/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng4  ng 15    n¨m 1998  ña  ñ  c Th t ng ChÝnh  ñ  Ò   Õ     Òn l ng  µ  ô  Êp  i víi µnh    éi ®ång  í  ph v ch ®é ti  ¬ v ph c ®è     th viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm     tr   ki so¸tTæng  C«ng    µ  íc   µ  ty nh n   v doanh nghiÖp  µ  íc nh n   ®éc  Ëp quy    ín; l  m« l 12.Quy Õt  nh  è    ®Þ s 121/1999/Q§­TTg  µy  th¸ng5  ng 8    n¨m 1999  ña  ñ  c Th t ng  Ýnh  ñ  Ò   Òn ¬ng  µ  nhËp  ña  í Ch ph v ti l v thu  c Tæng   C«ng    Ön  ùc ViÖt ty §i l     Nam;
 11. 11 13. Quy Õt  nh   è    ®Þ s 198/1999/Q§­ TTg  µy  th¸ng 9  ng 30    n¨m 1999  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Òn l ng  ña    é    t  ph v ti  ¬ c c¸n b viªnchøc  µm  Öc  ¹ Ban  l vi t i  qu¶n  lýdù    u    ©y  ùng;   ¸n ®Ç tx d 14. Quy Õt  nh   è    ®Þ s 17/2000/Q§­TTg  µy  th¸ng 02  ng 03    n¨m  2000  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Õ     Òn ¬ng, phô  Êp  i  íic¸n bé, viªnchøc  t  ph v ch ®é ti l   c ®è v         Quü   ç  î   iÓn; H tr  ph¸ttr   15. Quy Õt  nh  è  ®Þ s 187/2002/Q§­TTg  µy  th¸ng 12  ng 30    n¨m 2002  ña  c Thñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Õ     Òn ¬ng  µ  ô  Êp  i  íic¸n  é, viªn t Ch ph v ch ®é ti l v ph c ®è v   b    chøc  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi;    16. Th«ng   è  è    ts s 12/LB­ ngµy  th¸ng 6  TT  02    n¨m 1993  ña    é     c LiªnB Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héi­ TµichÝnh  íng dÉn    X∙        h  chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang  l ng  íi®èi víi ¬ m     c«ng  ©n, viªnchøc  nh    trongc¸cdoanh     nghiÖp; 17. Th«ng   è    t s 16/L§TBXH­TT  µy  th¸ng 6  ng 02    n¨m 1993  ña  é     c B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héihíng dÉn  Õ     ô  Êp    ót;   X∙      ch ®é ph c thu h 18. Th«ng   è    t s 17/L§TBXH­TT  µy  th¸ng 6  ng 02    n¨m 1993  ña  é     c B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héihíng dÉn  Õ     ô  Êp    X∙      ch ®é ph c tr¸chnhiÖm;   19. Th«ng   è    t s 19/L§TBXH­TT  µy  th¸ng 6  ng 02    n¨m 1993  ña  é     c B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héihíng dÉn  Õ     ô  Êp u  ng;   X∙      ch ®é ph c l ®é 20. Th«ng   sè    t 23/L§TBXH­TT   µy  th¸ng 7  ng 7    n¨m 1993  ña  é     c B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héihíng dÉn  Õ     ô  Êp  c  ¹inguy  Ó m;   X∙      ch ®é ph c ®é h   hi 21. Th«ng   è    t s 28/LB­ ngµy  th¸ng 12  TT  02    n¨m  1993  ña  c Liªn Bé       Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi ­ Tµi chÝnh  íng  Én    v X∙        h d bæ sung  ùc hiÖn  Õ   th   ch ®é   Òn l ng  íi®èi víi ti  ¬ m       c«ng  ©n, viªnchøc  nh    trongc¸cdoanh     nghiÖp; 22. Th«ng   è    t s 02/LB­ ngµy  th¸ng 01  TT  25    n¨m  1994  ña  c Liªn Bé       Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héi­ µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp    X∙    T   h  th   ch ®é ph c ® Æc   Öt; bi 23. Th«ng   sè    t 15/LB­   µy  th¸ng 6  TT ng 25    n¨m  1996  ña  c Liªn Bé       Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi­TµichÝnh  íng dÉn  Õp  ¹ng  Æc   Öt®èi víi   X∙       h  x h ® bi       doanh  nghiÖp  µ  íc vµ  Õp ¬ng  i  íiviªn chøc  nh n   x l ®è v     qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  h¹ng  Æc   Öt; ® bi 24. Th«ng   sè    t 06/LB­   µy  th¸ng 2  TT ng 28    n¨m  1997  ña  c Liªn Bé       Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi ­ Tµi chÝnh  íng  Én  Õ     åi dìng  i  íi v X∙        h d ch ®é b   ®è v   c«ng  ©n    nh viªnchøc  ét  è  µnh,nghÒ   Æc   Öttrong doanh  m s ng   ® bi     nghiÖp;    25. Th«ng   è  t s 14/L§TBXH­TT  µy  th¸ng 4  ng 10    n¨m  1997  ña  é     c B Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héihíng  Én  ¬ng  v X∙    d ph ph¸p  ©y  ùng  nh  xd ®Þ møc     lao ®éng  i víi ®è     doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n 26. Quy Õt  nh  è    ®Þ s 238/L§TBXH­Q§   µy  th¸ng 4  ng 08    n¨m 1997  ña  é  cB tr ng  é  ë B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiban  µnh  É u    ¬ng  ña    X∙    h m sæ l c doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n    27. Th«ng   è  t s 15/L§TBXH­TT  µy  th¸ng 4  ng 10    n¨m 1997  ña  é     c B Lao ®éng  Th¬ng  ­  binh vµ    éihíng dÉn  ö  ông   ¬ng  ña    X∙ h     sd sæ l c doanh  nghiÖp; 28. Th«ng   è    t s 23/1997/TTLT    ­ BL§TBXH­ BTC   µy  th¸ng 12    ng 30    n¨m 1997  ña    é  c LiªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ TµichÝnh  íng dÉn  Õp    X∙        h  x l ng  i  íiviªnchøc  ¬ ®è v     qu¶n  ývµ    l   viªnchøc    o  l∙nh®¹ doanh nghiÖp  îcthµnh  ®  lËp theo Quy Õt  nh  è      ®Þ s 90/TTg  µy  ng 07/3/1994 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ;   Th t   ph  
 12. 12 29. Th«ng   ªntÞch  è    t li   s 15/2000/TTLT­BL§TBXH­BTC   µy  th¸ng 7  ng 04    n¨m  2000  ña    Þch  é  c Liªnt B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ é  µichÝnh  ­   X∙  B T   h íng dÉn  Õ     åidìng khi®i  Ón  i víi   ch ®é b       bi ®è     c«ng  ©n, viªnchøc  n  Þ  ù  nh    ®¬ v s nghiÖp  éc ngµnh  Þa  Êt; thu   § ch    30. Th«ng   è  t s 04/1998/TT­ BL§TBXH   µy  th¸ng 4    ng 04    n¨m  1998  ña  c Bé  Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi híng  Én  ©y  ùng    Èn  µ    v X∙    d x d tiªuchu v thi n©ng  ¹ch viªnchøc  ng     chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  v trong doanh    nghiÖp  µ  íc; nh n 31. Th«ng   sè    t 06/1998/TTLT­TCCP­BL§TBXH­BTC   µy  th¸ng 10  ng 20    n¨m  1998  ña    Þch  c Liªnt Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  b Ch ph (nay lµBé  éi vô)    N     ­ Bé     Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ­  é   µi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön  v X∙    B T   h d th hi Quy Õt  nh   è  ®Þ s 83/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng  n¨m  ng 15  4  1998  ña  ñ   íng c Th t   ChÝnh  ñ  Ò   Õ     Òn l ng  µ  ô  Êp  i víic¸c thµnh    éi ®ång  ph v ch ®é ti  ¬ v ph c ®è       viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm    tr   ki so¸tTæng  C«ng    µ  ícvµ  tynh n   doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  nh n   lËp quy    ín;   m« l 32. Th«ng t è 17/1998/TTLT­  s BL§TBXH­BTC  ngµy 31 th¸ng 12 n¨m  1998  ña    Þch  é   c Liªnt B Lao  ng    ¬ng  µ  héi­ Bé   µi chÝnh  íng dÉn  ®é ­ Th v X∙      T   h  xÕp  ¹ng  h doanh nghiÖp  µ  íc; nh n    33.Th«ng   ªntÞch  è  tli   s 18/1998/TTLT­BL§TBXH­BTC   µy  th¸ng12  ng 31    n¨m  1998  ña    Þch  é  c Liªnt B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi­Bé  µichÝnh  ­   X∙ h   T   h íng dÉn    nh  ü  Òn l ng  ùc hiÖn      x¸c ®Þ qu ti  ¬ th   khidoanh  nghiÖp kh«ng b¶o  ¶m   ® chØ    ép  ©n  tiªun ng s¸ch vµ  înhuËn;   l  i    34. C«ng    è  v¨n s 4320/L§TBXH   TL  µy  th¸ng 12  ­ ng 29    n¨m  1998  ña  é  cB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héihíng dÉn  ©y  ùng  v X∙      xd quy  Õ    ¬ng  ch tr¶l trong  doanh nghiÖp;  35. Th«ng   sè  t 04/1999/TTLT­BL§TBXH­BTC   µy  th¸ng  n¨m  ng 09  01  1999  ña    Þch  é   c Liªn t B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi­ é   µi chÝnh  íng v X∙  B T   h  dÉn møc  kho¸n    Ý   ®Þnh îng  chiph ¨n  l b»ng  ¹itÖ  i  íic«ng  ©n,    ngo   ®è v   nh viªn chøc  µm  Öc    µu vËn    Ón  i  ícngoµi; l vi trªnt   t¶ibi ® n      36.Th«ng   è  ts 15/1999/TT­BL§TBXH   µy  th¸ng6  ng 22    n¨m 1999  ña  é   cB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     gi÷a ca  i   X∙      th   ch ®é ¨n    ®è   víi  c«ng  ©n, viªnchøc  µm  Öc  nh    l vi trong c¸cdoanh     nghiÖp  µ  íc; nh n    37.C«ng    è  v¨n s 2395/BL§TBXH     ngµy  th¸ng 7  ­ TL  13    n¨m  1999  ña  é  cB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héivÒ       X∙    bæ sung  i t ng ¸p dông  Õ     ÷a    ®è  î     ch ®é b ¨n gi÷a ca;   38. Quy Õt  nh  è    ®Þ s 821/1999/Q§­ BL§TBXH   µy  th¸ng 7  ng 19    n¨m 1999  cña  é   ëng  é   B tr B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi vÒ   Öc  v X∙    vi ban  µnh    h tiªu chuÈn  Õp  ¹ng  x h doanh nghiÖp  µ  c phª;    39. Th«ng   ªntÞch  è  tli   s 19/1999/TTLT­BL§TBXH­BTC   µy  th¸ng 8  ng 14    n¨m  1999  ña    Þch  é  c Liªnt B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ é  µichÝnh  ­   X∙  B T   h íng dÉn      bæ sung  Th«ng   ªntÞch  è  tli   s 18/1998/TTLT­ BL§TBXH­BTC   µy    ng 31 th¸ng12    n¨m  1998  Ò     nh  ü  Òn l ng  ùc hiÖn  v x¸c ®Þ qu ti  ¬ th   trong doanh    nghiÖp  nhµ  íc; n 40.Th«ng   è    ts 20/1999/TT­ BL§TBXH   µy 08  ng   th¸ng9   n¨m  1999  ña  é   cB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn    X∙      Quy Õt  nh  è  ®Þ s 121/1999/Q§­TTg  ngµy  th¸ng 5  08    n¨m  1999  Ò   Òn l ng  µ    Ëp  ña  v ti  ¬ v thu nh c Tæng  C«ng    Ön  ty§i lùcViÖtNam;    
 13. 13  41. Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1300/1999/Q§­BL§TBXH   µy  th¸ng  n¨m   ng 05  10  1999  ña  é  ëng  é  c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héivÒ   Öc    X∙    vi ban  µnh    h tiªu chuÈn  Õp  ¹ng  x h doanh nghiÖp  cao  su;    42. Th«ng   è  t s 32/1999/TT­BL§TBXH   µy  th¸ng 12  ng 23    n¨m 1999  ña  c Bé  Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi híng  Én  ùc  Ön  v X∙    d th hi Quy Õt  nh   è  ®Þ s 198/1999/Q§­ TTg  µy  th¸ng  n¨m  ng 30  9  1999  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v tiÒn l ng  i víi  ¬ ®è     Ban  qu¶n  ýdù    ©y  ùng; l   ¸n x d    43.Th«ng   ªntÞch  è  tli   s 33/1999/TTLT­BL§TBXH­BTC   µy  th¸ng12  ng 30    n¨m  1999  ña    Þch  é  c Liªnt B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ é  µichÝnh  ­   X∙  B T   h íng dÉn  Õ     åidìng khi®i  Ón  i víi   ch ®é b       bi ®è     c«ng  ©n, viªnchøc  n  Þ  ù  nh    ®¬ v s nghiÖp  éc ngµnh  Þa  Ýnh; thu   § ch 44.Th«ng   è    ts 10/2000/TTLT­BL§TBXH­BTC   µy  th¸ng 4  ng 04    n¨m 2000  cña    Þch  é  Liªnt B Lao  ng    ¬ng  µ  héi­ Bé  µichÝnh    ®é ­ Th v X∙      T   bæ sung  Th«ng  tsè    17/1998/TTLT­ BL§TBXH­BTC   Ò   Öc  Õp  ¹ng  v vi x h doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n 45. Th«ng   ªntÞch  è    t li   s 15/2000/TTLT­BL§TBXH­BTC   µy  th¸ng 7  ng 04    n¨m 2000  ña    Þch  é   c Liªnt B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ Bé   µi chÝnh    X∙      T   híng  Én  Õ     åi dìng    i  Ón  i  íic«ng  ©n,    d ch ®é b   khi® bi ®è v   nh viªnchøc  n  Þ  ®¬ v sù nghiÖp  éc ngµnh  Þa  Êt; thu   § ch 46. Th«ng   è    t s 19/2000/TT­ BL§TBXH   µy  th¸ng 8  ng 7    n¨m 2000  ña  é   cB Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi híng  Én  Õp ¬ng  i  íilao ®éng  µm  v X∙    d x l ®è v     l viÖc    ë khu  ùc  v kh¸cchuyÓn  n   µm  Öc  ¹ doanh    ®Õ l vi t   i nghiÖp  µ  íc; nh n    47.Th«ng   è  ts 22/2000/TT­ BL§TBXH   µy  th¸ng9  ng 28    n¨m  2000  ña  é   cB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     i víi   ng    X∙ h     th   ch ®é ®è     ®é lao tham    ©y  ùng  êng  å   Ý   giax d ® H Ch Minh; 48.Th«ng   è    ts 23/2000/TT­BL§TBXH   µy  th¸ng 9  ng 28    n¨m 2000  ña  é   cB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn    ông  ét  è  Õ     i víi ­   X∙      ¸p d m s ch ®é ®è     ng êilao®éng  µm  Öc     l vi trong c¸ctrang tr¹      i ; 49.  Quy Õt  nh  sè  ®Þ 1037/2000/Q§­BL§TBXH  ngµy 09 th¸ng 10 n¨m  2000  ña  é   ëng  é   c B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivÒ     X∙    quy  nh  Òn l ®Þ ti  ­ ¬ng  ña  c chuyªn gia vµ    ng  ÖtNam   µm  Öc      lao®é Vi   l vi theo  îp ®ång  i víi   h  ®è    c¸c nhµ  Çu  ícngoµitróng thÇu  ¹ ViÖtNam; th n       t  i   50.Th«ng   ªntÞch  è    tli   s 30/2000/TTLT­ BL§TBXH­BTC   µy  th¸ng 12  ng 29    n¨m 2000  ña    Þch  é   c Liªnt B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ Bé   µi chÝnh    X∙      T   híng  Én  Õ     åi dìng    i  Ón  i  íic«ng  ©n,    d ch ®é b   khi® bi ®è v   nh viªnchøc  n  Þ  ®¬ v sù nghiÖp  éc ngµnh  û  thu   Thu s¶n,KhÝ  îng ­Thuû    t    v¨n; 51. Th«ng   sè    t 03/2001/TTLT­BL§TBXH­BTC­UBDTM N   µy  th¸ng ng 18    01 n¨m  2001  ña    Þch  é   c Liªnt B Lao  ng    ¬ng  µ  héi­ Bé   µi chÝnh    ®é ­ Th v X∙      T   ­ Uû  ban  © n   éc vµ  Òn  ói (nay  µ Uû   D t   Mi n  l   ban  © n   éc)híng  Én  ùc  Ön  D t  d th hi chÕ     ô  Êp  ®é ph c khu  ùc;v 52. Th«ng   è    t s 04/2001/TTLT  BL§TBXH     ­ ­ BTC   µy  th¸ng 01    ng 18    n¨m 2001  ña    é   c LiªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ µi chÝnh  íng dÉn      X∙    T   h  bæ sung  Õ     ô  Êp  Æc   Öt; ch ®é ph c ® bi    53. Th«ng   è  t s 05/2001/TT­ BL§TBXH   µy  th¸ng 01  ng 29    n¨m  2001  ña  c Bé   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  ©y  ùng  n    Òn l ng  µ    X∙      xd ®¬ gi¸ti  ¬ v qu¶n  ýtiÒn l ng,thu nhËp  l   ¬     trong doanh    nghiÖp  µ  íc; nh n
 14. 14    54. Th«ng   è  t s 06/2001/TT­BL§TBXH   µy  th¸ng 01  ng 29    n¨m  2001  ña  c Bé   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  Ýnh  èc ®é       X∙      t t   t¨ngn¨ng  Êt lao su     ®éng  ×nh  ©n  µ  èc®é     Òn l ng  ×nh  ©n  b qu v t   t¨ngti  ¬ b qu trong c¸cdoanh     nghiÖp  nhµ  íc; n 55. Th«ng   è    ts 08/1998/TT­BL§TBXH   µy  th¸ng 5    ng 7    n¨m 1998  ña  é  cB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn    X∙      c¸ch tÝnh  è    ng  ×nh  ©n     s lao ®é b qu n¨m theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 07/1998/N§­   µy  th¸ng 01    CP ng 15    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph    56. Quy Õt  nh  è  ®Þ s 712/2002/Q§­BL§TBXH   µy  th¸ng 6  ng 27    n¨m 2002  cña  é   ëng  é   B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héivÒ   iÒu  v X∙    ® chØnh    bæ sung  phô  Êp  c khu  ùc; v    57. Th«ng   è  t s 03/2002/TT­BL§TBXH   µy  th¸ng 01  ng 09    n¨m  2002  ña  c Bé  Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi híng  Én  ùc  Ön  v X∙    d th hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng 03  ng 28    n¨m  1997  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 03/2001/N§­   µy  CP ng 11/01/2001  ña  Ýnhphñ  Ò   æi  íi qu¶n  ýtiÒn ¬ng  µ  c Ch v® m  l  l v thu  Ëp  nh trong  doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ña  µ   íc; xd c Nh n    58. Th«ng   è  ts 04/2002/TT­ BL§TBXH   µy  th¸ng 01  ng 09    th¸ng 2002  ña    c Bé   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn    X∙      th   qu¶n  ýtiÒn l ng  µ  l   ¬ v thu nhËp  i víi   ®è    doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch; Ý    59.Th«ng   è  ts 09/2002/TT­BL§TBXH   µy  th¸ng6  ng 11    n¨m  2002  ña  é   cB Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi híng  Én  ùc  Ön  ¬  Õ   v X∙    d th hi c ch qu¶n  ý lao l    ®éng, tiÒn ¬ng  µ  nhËp  i  íiC«ng      l v thu  ®è v   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    h h m th viªnNhµ   ícn ¾ m   ÷100%   èn  iÒu  Ö;   n  gi   v® l 60. Th«ng   è    t s 04/2003/TT­ BL§TBXH   µy  th¸ng 02  ng 17    n¨m  2003  ña  c Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  iÒu    X∙      ® chØnh  Òn l ng  µ  ô  ti  ¬ v ph cÊp  trongdoanh    nghiÖp;    61. Quy Õt  nh  è  ®Þ s 369/2003/Q§­BL§TBXH   µy  th¸ng 4  ng 02    n¨m 2003  cña  é   ëng  é   B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivÒ   Öc  Ðo  êigian b¶o    X∙    vi k th     l møc  ô  Êp  u  ph c khu  ùc;  v     62.Th«ng   è  ts 09/2003/TT­ BL§TBXH   µy  th¸ng4  ng 15    n¨m 2003  ña  é   cB Lao ®éng  ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn  thùc hiÖn Quy Õt ®Þnh  sè  187/2002/Q§­TTG   µy  th¸ng 12  ng 30    n¨m  2002  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v chÕ     Òn ¬ng  µ  ô  Êp  i  íic¸n  é, viªn chøc  ©n   µng  Ýnh   ®é ti l v ph c ®è v   b    Ng h Ch s¸ch x∙héi.   
 15. 15 P h ô  l ô c s è  2. P h ¬ n g  p h¸p  © y  d ù n g   ø c  lao ® é n g x m (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è 12    ts   /2003/TT­ BL§TBXH   µy    ng 30 th¸ng5    n¨m 2003  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi)   X∙ h Trªn c¬  ë    s nguyªn t¾c  ©y  ùng    xd møc    ng, ®iÒu  Ön  chøc    lao ®é   ki tæ  s¶n xuÊt,tæ    chøc    ng,  lao ®é doanh nghiÖp  Õn  µnh  ©y  ùng  ti h x d møc     ng  lao ®é chitiÕtvµ      møc    ng  lao®é tæng  îp theo c¸cph¬ng  h     ph¸p sau:   1/X ©y  ùng    d møc    ng    Õt(hay møc  lao®é chiti     nguyªn c«ng):   a) Ph¬ng    ph¸p ph©n  Ých:Møc    ng  îcx©y  ùng    t   lao ®é ®   d b»ng  c¸ch ph©n     chiaqu¸ tr×nh s¶n  Êt,qu¸ tr×nh lao ®éng, c¸cbícc«ng  Öc      é  Ën       xu            vi ra c¸cb ph hîp  µnh  µ  th v nghiªn cøu    ©n  è ¶nh  ëng  n   êigian    c¸c nh t  h ®Õ th   hao  Ý     ph lao ®éng    ùc hiÖn    é  Ën  îp  µnh  .  ®Ó th   c¸c b ph h th ®ã Trªn c¬  ë      nh  ¬    s ®ã x¸c ®Þ c cÊu  µ  ×nh ®é   îp lý®Ó   ùc hiÖn    ícc«ng  Öc,hoµn  Ön  chøc  v tr   h     th   c¸c b   vi   thi tæ  s¶n  Êt,tæ  xu   chøc    ng, ¸p dông    µnh  ùu khoa  äc,kü  Ëtmíi,   lao®é     c¸cth t  h   thu     c¸c kinh nghiÖm   ña  ÷ng  êi s¶n  Êt    Õn. Tuú   c nh ng   xu tiªnti   theo  iÒu  Ön    ® ki s¶n xuÊt,doanh    nghiÖp  ã  Ó  ©y  ùng  c th x d møc    ng  lao ®é b»ng  ¬ng  ph ph¸p  ©n  ph tÝch kh¶o    ©n  Ých  Ýnh    s¸t,ph t t to¸nhoÆc   s¸nh ®iÓn  ×nh,cô  Ó: so    h   th ­ Ph¬ng    ph¸p  ©n  Ých  ph t kh¶o    s¸t:Møc     ng  îc x©y  ùng  lao ®é ®  d c¨n    cø vµo    µiliÖu kh¶o    ôp  c¸c t     s¸t(ch ¶nh  hoÆc   Ê m   ê)thêigian lµm  Öc.Ph ¬ng  b gi       vi   ph¸p  µy  êng  dông  n th ¸p  trong s¶n  Êt  µng  ¹tlínhoÆc     ©u  xu h lo     c¸c kh c«ng  viÖc  ã  Ýnh  Êt hµng  èi.C¸c  íc x©y  ùng  ct ch   kh   b  d møc     ng  lao ®é theo  ¬ng  ph ph¸p nµy      nh sau: +  ©n  Ých  µ  Ph t v nghiªncøu  Õt  Êu  íc c«ng  Öc,x¸c ®Þnh    ©n    k c b  vi     c¸c nh tè¶nh  ëng  n   êigian hoµn  µnh  ícc«ng  Öc;   h ®Õ th     th b  vi +  ùa  µo    Èn  D v tiªuchu hoÆc   µiliÖu nghiªncøu  t      kh¶o    ¹  ¬ilµm  Öc  s¸tt i   n vi x¸c ®Þnh  êigian cña  õng  é  Ën  ícc«ng  Öc  µ  êigian trong ca  µm    th     t b ph b   vi v th      l viÖc  ña  êi lao ®éng  êigian  Èn  Þ,  Õt  óc,t¸cnghiÖp, phôc  ô, c ng     (th   chu b k th       v  nghØ  ¬i, ng  nhu  Çu  Çn  Õt. . . c c thi . ) +  ïng  ¬ng  D ph ph¸p tÝnh        nh    to¸n®Ó x¸c®Þ møc  êigian,møc  th     s¶n îng. l ­Ph¬ng    ph¸p ph©n  Ých  Ýnh    t t to¸n: Møc    ng  îcx©y  ùng  ùa  µo  lao®é ®   d dv tµiliÖu    Èn  îc x©y  ùng  ½n  i   Èn  êigian,tiªuchuÈn  è ­   tiªuchu ®   d s (t ªuchu th      sl îng…), vËn  ông    ¬ng    d c¸c ph ph¸p to¸n,sö  ông     d c¸c c«ng thøc    Ýnh    ®Ó t to¸n c¸c thêigian  Ýnh  µ  êigian     ch v th   kh¸c trong    møc.  ¬ng  Ph ph¸p  µy  êng    n th ¸p dông  i  íi®iÒu  Ön  ®è v   ki s¶n  Êt hµng  ¹t C¸c  íc x©y  ùng  xu   lo  . b  d møc     ng  lao ®é theo ph¬ng    ph¸p ph©n  Ých  Ýnh        t t to¸nnh sau: +  ©n  Ých  ícc«ng  Öc  Çn  nh  Ph t b  vi c ®Þ møc      é  Ën  îp thµnh  Ò   ra c¸cb ph h   v lao ®éng  òng   vÒ     c nh c«ng nghÖ,  ¹  á  ÷ng  é  Ën  õa  µ  lo i nh b b ph th v thay  Õ  th nh÷ng  é  Ën  ¹chËu  b ph l   b»ng  ÷ng  é  Ën    Õn ®Ó   ã  îckÕt  Êu  íc nh b ph tiªnti   c®  c b  c«ng  Öc  îp lý. vi h   +  ©n  Ých    ©n  è ¶nh  ëng  n   Ph t c¸c nh t  h ®Õ hao  Ý   êigian  µn  µnh  ph th   ho th tõng  é  Ën  ña  ícc«ng  Öc,trªnc¬  ë      nh  ×nh ®é   µnh nghÒ   b ph c b   vi     s ®ã x¸c®Þ tr   l   cña  êilao®éng  Çn  ã,m¸y  ãc, dông  ô  Çn  ïng,chÕ     µm  Öc  èi­ ng     c c  m   cc d   ®é l vi t   u  µ  chøc  ¬ilµm  Öc  îp lýnhÊt. v tæ  n  vi h    
 16. 16 +  ùa  µo  D v quy  ×nh c«ng  Ö   µ    Èn    ¹ thêigian cho  õng  tr   ngh v tiªuchu c¸clo i      t bé  Ën  ña  õng  íc c«ng  Öc.Tæng   éng    ph ct b  vi   c c¸c hao  Ý   êigian  µy  îc ph th   n ®  møc  êigian cho  ícc«ng  Öc. th     b  vi ­ Ph¬ng    ph¸p  s¸nh  iÓn  ×nh: Møc    ng  îcx©y  ùng  ùa    so  ® h   lao ®é ®  d d trªn nh÷ng  hao  Ý  ph theo  møc  iÓn  ×nh.Møc  iÓn  ×nh  îcx©y  ùng  ® h   ® h ®  d theo  ­ ph ¬ng ph¸p  ©n  Ých  ph t kh¶o    ã  s¸t,c c¨n  khoa  äc  i diÖn  cø  h ®¹   cho  ã m   nh c«ng  viÖc  ã  ÷ng  Æc   ng  c nh ® tr c«ng  Ö   ngh hay  éidung  Õt  Êu  ×nh tù thùc hiÖn  n  k c tr       gièng nhau  ng    nh kh¸cnhau  Ò   Ých  ì.Ph ¬ng    vk c  ph¸p nµy  êng    ông  i víi   th ¸p d ®è     ®iÒu  Ön  ki s¶n  Êt nhá, ®¬n  Õc.C¸c  íc x©y  ùng  xu     chi   b  d møc     ng  lao ®é theo  ph¬ng  ph¸p so    s¸nh ®iÓn  ×nh      h nh sau: +  ©n  Ých  íc c«ng  Öc  Ph t b  vi ph¶ithùc hiÖn  µnh    ã m       th c¸c nh theo  ÷ng  nh ® Æc   ng  Êt  nh  Ò   Õt  Êu  µ  tr nh ®Þ vkc v quy  ×nh  tr c«ng nghÖ   ¬ng  i  èng  t ®è gi nhau.Trong  çi nhã m   än  ét    m  ch m hoÆc   ét  è  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh. m sb  vi ® h + X¸c  nh  ®Þ quy  ×nh c«ng  Ö   îp lývµ    iÒu  Ön  chøc  kü  tr   ngh h     c¸c ® ki tæ  –  thuËtthùc hiÖn  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh.     b  vi ® h +  ©y  ùng  X d møc     ng  lao ®é cho  íc c«ng  Öc  iÓn  ×nh  b  vi ® h b»ng  ¬ng  ph ph¸p ph©n  Ých    t kh¶o    s¸thoÆc   ©n  Ých  Ýnh  ph t t to¸n. +  ®Þnh  Ö   è  X¸c  h s quy  æi  i cho    ícc«ng  Öc  ® K  c¸cb   vi trongnhã m   íi   v  quy  ­ íc:h Ö   è  ña  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh    sc b  vi ® h b»ng  (tøclµK 1  1),h Ö   è  ña    1      =    s c c¸c bíc c«ng  Öc    vi cßn  ¹ litrong  ã m   îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  ©n  Ých  iÒu  nh ®   trªnc s ph t ® kiÖn  chøc,kü  Ëtcô  Ó  ña  õng  ícc«ng  Öc  ,    ©n  è¶nh  ­ tæ    thu   th c t b  vi ®ã c¸cnh t  h ëng  n   ®Õ hao  Ý   êigian  µn  µnh  µ  s¸nh  íibíc c«ng  Öc  iÓn  ph th   ho th v so  v    vi ® h×nh. N Õ u   iÒu  Ön  chøc  ü  Ët,c¸c nh©n  è ¶nh  ëng  ña  ícc«ng    ® ki tæ  k thu     t  h c b  viÖc    Ën  îh¬n  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh  × K i 1. + C¨n  vµo  cø  møc  ña  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh  µ    Ö   è  c b  vi ® h v c¸c h s quy  æi  ® K i     nh  ,x¸c®Þ møc    ng  lao®é cho  çi bícc«ng  Öc  m   vi trong nhã m     theo c«ng    thøc  sau:                              M sl1                               M tgi=  tg1  K i    hoÆc     M sli= ­ ­ ­ ­   M x              ­ ­ ­ ­                               K i                                Trong  :   tgilµmøc  êigian cho  çi bícc«ng  Öc   ®ã  M     th     m   vi itrong nhã m;   M tg1  µmøc  êigian cho  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh; l  th     b  vi ® h K i lµh Ö   è      s quy  æi  ® cho    ícc«ng  Öc  c¸cb   vi trong nhã m;   M slilµmøc     s¶n îng cho  çi bícc«ng  Öc   l  m   vi itrongnhã m;   M sl1  µmøc  l  s¶n îng cho  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh. l  b  vi ® h b)  ¬ng  Ph ph¸p tæng  îp:Møc     ng  îc x©y  ùng  ùa      µi h  lao ®é ®  d d trªnc¸c t   liÖu  èng  vÒ   êigian  th kª  th   hao  Ý   ùc  Õ    µn  µnh  íc c«ng  Öc, ph th t ®Ó ho th b  vi   kinh nghiÖm   Ých  ü cña  êilµm  nh    t lu   ng   ®Þ møc    ng  µ  lao ®é v tham kh¶o    Õn  ý ki tham    ña    giac c¸cchuyªn gia®Ó     nh.     x¸c®Þ
 17. 17 2/X ©y  ùng  nh    d ®Þ møc    ng  lao ®é tæng  îp:thùc hiÖn  h    theo quy  nh  ¹    ®Þ ti Th«ng   è  ts 14/L§TBXH­TT  µy  th¸ng 4  ng 10    n¨m 1997  ña  é   c B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng  binh vµ  héihíng dÉn  ¬ng    X∙      ph ph¸p  ©y  ùng  nh  xd ®Þ møc    ng  lao ®é trong   c¸cdoanh    nghiÖp  µ  íc. nh n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2