Thông tư 12/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
125
lượt xem
1
download

Thông tư 12/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với công nhân viên quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện 500KV.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi s è  12/L§T B X H­T T  n g µ y     12 th¸ng 5 n¨ m  1995 h í ng d É n  th ù c  Ö n  c h Õ  ® é hi ti Ò n l¬ n g   è i víi ®  c«n g  n h © n  viªn q u ¶ n   ý v Ë n l h µ n h  h Ö  th è ng truy Ò n  t¶i ® i Ö n  500  V   K ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 26/CP  µy  5­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ   c Ch ph v ch ®é   Òn l ng  íitrong c¸cdoanh  ti  ¬ m      nghiÖp. ­ C¨n  c«ng  cø  v¨n  è  s 919/KTTH   µy  2­ ng 25­ 1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chÕ     i víiC«ng  ©n    ®é ®è     nh viªnqu¶n  ývËn  µnh  Ö   èng    iÖn  l  h h th t¶i® 500    KV vµ  c«ng  ©n  nh s¶n  Êt®iÖn. xu   Sau    ã    Õn  ña  é   khic ý ki c B N¨ng îng  ¹  l ti C«ng v¨n  è  s 626/NL/TCCB­LD,  ngµy  4­ 29­ 1995, Bé     Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi híng  Én  ùc  Ön  v X∙    d th hi chÕ     Òn l ng  i víi ®é ti  ¬ ®è     C«ng  ©n    nh viªnqu¶n  ývËn  µnh  Ö   èng    iÖn   l  h h th t¶i® 500  vµ  KV  c«ng  ©n    nh viªns¶n  Êt®iÖn    xu   nh sau: I. h Õ  ® é  ti Ò n l¬ n g, ti Ò n thë n g  C Trªn c¬  ë  Ö   èng    s h th thang ¬ng, b¶ng ¬ng, chÕ     ô  Êp ¬ng    l   l   ®é ph c l ban hµnh  ¹ NghÞ   nh  è  ti  ®Þ s 26/CP  µy  5­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ¹m  ®Þ t thêichÕ     Òn l ng  íitrongc¸cdoanh    ®é ti  ¬ m      nghiÖp  îc¸p dông: ®    1.Thang ¬ng,b¶ng ¬ng   l   l a.  Ën   µnh  ã m   I thang ¬ng  theo  V h nh II   , l A1  NghÞ   nh   è  ®Þ s 26/CP   ®Ó xÕp  ¬ng  i  íic«ng  ©n   l ®è v   nh qu¶n  ý vËn  µnh,  öa  ÷a  êng  ©y,  Ý  l  h s ch ® d th nghiÖ m  ÕtbÞ  iÖn  ¹m biÕn    µ  ¹m bïthuéc h Ö   èng  thi   ® tr   ¸p v tr       th truyÒn    iÖn  t¶i® 500 KV. b. V Ën  ông    d b¶ng ¬ng  theo  l B1  NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP    Õp ¬ng  i ®Ó x l ®è   víi  C«ng  ©n    Ën  µnh  ¹m  Õn    ¹m  ï 500  theo    nh viªnv h tr bi ¸p,tr b   kv  c¸c chøc  danh  sau: BËc 1 2 3 4 5 ­Trëng  Ýp   k 2,73 2,98 3,23 3,48 3,73 ­Trùc  Ýnh   ch 2,54 2,73 2,98 3,23 3,48 ­Trùc  ô   ph 2,34 2,54 2,73 2,98 3,23 2.Ch Õ     ô  Êp ¬ng   ®é ph c l a. Phô  Êp    c khu  ùc,¸p  ông  i  íic«ng  ©n    v  d ®è v   nh viªnqu¶n  ývËn  µnh, l  h   söa  ÷a,thÝ  ch   nghiÖm   ÕtbÞ  iÖn  µm  Öc    Ö   èng    iÖn  thi   ® l vi trªnh th t¶i® 500    KV theo nguyªn t¾c      sau: ­ TuyÕn  êng  ©y  i    ® d ® qua khu  ùc  µo  ×  dông  v n th ¸p  møc   ô  Êp    ph c khu vùc    ®ã theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  t s 15/L§TBXH­TT  µy  6­ ng 2­ 1993  ña  é  cB
  2. 2 Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi.Trêng  îp nµo  Õn  êng  ©y  i    X∙    h  tuy ® d ® qua,nh­   ng Th«ng   è  ts 15/L§TBXH­TT  a  ch quy  nh  ô  Êp  ®Þ ph c khu  ùc  × Bé   v th   N¨ng ­ l îng ®Ò   Þ  é    ngh B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héixem   Ðt gi¶i   X∙    x     Õt.quy ­ C¸ch tÝnh tr¶ phô  cÊp  khu vùc theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng  t è  i  s 15/L§TBXH­TT  µy  6­ ng 2­ 1993  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng   X∙      dÉn  ùc hiÖn  ô  Êp  th   ph c khu  ùc  µ  v v Th«ng   è  t s 05/LB­ ngµy  2­ TT  4­ 1994  ña  c LiªnBé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi­Ban      X∙ h    Tæ chøc     é  Ýnh  ñ    ­c¸n b Ch ph ­ TµichÝnh.   b.  ô   Êp  Ph c thu  ót,¸p  ông    h d c¸c møc  70%, 50%, 30%, 20%  ¬ng  Êp  l c bËc, chøc  ô  i víi   v ®è     C«ng  ©n      ®éi qu¶n  ý,vËn  µnh,söa  ÷a  nh viªnc¸c tæ    l  h   ch ® êng  ©y; c«ng  ©n    µm  Öc      ¹m  d   nh viªn l vi ë c¸c tr LÆp,    èt vËn  µnh    c¸c ch   h nh sau: ­Møc    70%     ông  i víi ¸p d ®è   Tr¹m  äc  ¹c,tr¹m Nh   ©n  éc tØnh  Ng L     Xu thu   Thanh  Ho¸ Tr¹m  ícS¬n, tr¹m Gi»ng  éc tØnh  Ph      thu   Qu¶ng  Nam      ½ ng ­§∙N Tr¹m  äc  åi  ¹m  ¾c   Ng H tr § Uy,  èt vËn  µnh  ¾c     éc  ch   h § Lei thu tØnh Kon  Tum Tr¹m   Rø  éc tØnh  IA  thu   Gia    ¹m    Ð   éc tØnh  Rai Tr C N thu   §ak  Lak. ­Møc    50%     ông  i víi ¸p d ®è   : Tr¹m  ú  K Anh  éc tØnh  µ   Ünh thu   HT Tr¹m  ¹ch  thuéc tØnh  õa  B M∙    Th Thiªn­Hu Õ    Tr¹m  µ   ©n,  ¹m  Ho Xu tr Qu¶ng  ¬n,  ¹m  S tr Qu¶ng  Ýn,  ¹m    § ¾c   T tr t¶iba  N«ng  éc tØnh  thu   §ak Lak Chèt vËn  µnh    h Gi»ng,chètvËn  ¹nh  ícS¬n  éc tØnh      h Ph   thu   Qu¶ng  Nam    ­ §∙N ½ ng   Chèt vËn  µnh    h §ak  thuéc tØnh  T«    Kon  Tum Chèt vËn  µnh    ­Pl©ycu  éc tØnh    h Ch Sª   thu   Gia  Lai ­Møc    30%     ông  i víi ¸p d ®è   Chèt vËn  µnh  ôc  ¬n, chètvËn  µnh  È m   û,chètvËn  µnh      h M S    h C Thu     h Yªn C¸tthuéc tØnh      Thanh Ho¸ Tr¹m Yªn  µnh, tr¹m  Th   Nam   µn, chètvËn  µnh  §    h Ngh Üa  µn  éc tØnh  § thu   Ngh Ö   An Tr¹m  è  ¹ch,tr¹m L Ö   û  éc tØnh  B Tr     Thu thu   Qu¶ng  ×nh B Tr¹m  Cam   é  éc tØnh  L thu   Qu¶ng  Þ Tr Tr¹m  Phong  ¬n  éc tØnh  õa  S thu   Th Thiªn­Hu Õ    Tr¹m  ï N¸  éc tØnh  B   thu   S«ng  Ð B Chèt vËn  µnh  ú    h K Anh  éc tØnh  µ   Ünh thu   HT Chèt vËn  µnh    h Kr«ng  N«,  ètvËn  µnh  ch   h §ak  N«ng  éc tØnh  thu   §ak  Lak Chèt vËn  µnh    h Kon  Tum   éc tØnh  thu   Kon  Tum Tr¹m  Õn    bi ¸p 500  Pl©ycu  éc tØnh  KV  thu   Gia  Lai.
  3. 3 ­Møc    20%     ông  i víi ¸p d ®è   Tr¹m  ¹c S¬n, chètvËn  µnh  ¹c S¬n  éc tØnh  µ   ×nh L      h L  thu   Ho B Tr¹m  ï Hµ   Ünh  éc tØnh  µ   Ünh B  T thu   HT Chèt vËn  µnh  §ån,chètvËn  µnh  ång  íithuéc tØnh    h Ba      h § H    Qu¶ng  ×nh B Chèt vËn  µnh    h Bu«n  Thuétthuéc tØnh  Mª      §ak  Lak Tr¹m  è    ètvËn  µnh  ång  µithuéc tØnh  B La,ch   h § Xo     S«ng  Ð. B Thêi h¹n  ëng  ô  Êp    h ph c thu  ót lµ 3  h     n¨m.  C¸ch  Ýnh    ô  Êp  t tr¶ ph c theo  th«ng   è  t s 16/L§TBXH­TT  µy  6­ ng 2­ 1993  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  v X∙  éi híng  Én  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp  hót vµ  h  d th   ch ®é ph c thu    Th«ng   è  t s 05/LB­   TT ngµy  2­ 4­ 1994  ña    é   c Liªn B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi­ Ban  chøc  v X∙      tæ  c¸n bé   µichÝnh.   ­T   c. Phô   Êp u  ng, ¸p  ông    c l ®é  d møc   l ng  èithiÓu  i  íic«ng  ©n  0,6 ¬ t   ®è v   nh viªn qu¶n  ý,vËn  µnh, söa  ÷a, thÝ    l  h   ch   nghiÖ m   êng  ©y  µ  ¹m  ® d v tr 500      KV ë ®Þa  µn  éc vïng nóicao  õng  Ëm,  ng  Çy; b thu      r r ®å l ¸ dông  p  møc  0,4 ¬ng  èithiÓu  i  íic«ng  ©n   l t  ®è v   nh viªn qu¶n  ý,vËn    l  hµnh,söa  ÷a,thÝ    ch   nghiÖm  êng  ©y  µ  ¹m 500  ë  a  µn  éc vïng ® d v tr   KV  ®Þ b thu     trungdu,®ång     b»ng. C¸ch  Ýnh    ô  Êp  t tr¶ph c theo Th«ng   è  t s 19/L§TBXH­TT  µy  6­ ng 2­ 1993  cña  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp    X∙      th   ch ®é ph c l ®éng. u  d. Phô  Êp  c  ¹i    c ®é h , nguy  Ó m,  dông  hi ¸p  møc   l ng  èithiÓu  i  íi 0,4 ¬ t   ®è v   c«ng  ©n    µm  Öc  ¹ tr¹m biÕn    nh viªnl vi t     i ¸p 500    ¹m bï,tr¹m lÆp; C«ng  ©n   kv,tr         nh viªnsöa  ÷a  êng  ©y    ch ® d 500kv,lµm  Öc        vi ë trªncao  õ 20m   ëlªn. t  tr     C¸ch  Ýnh  t tr¶phô  Êp    c theo  Th«ng   è  ts 23/L§TBXH­TT  µy  6­ ng 2­ 1993  ña  é   c B Lao  ng  ®é ­ Th¬ng    binh  µ  héi híng  Én  ùc  Ön  Õ     ô  Êp  c  ¹i,nguy  v X∙    d th hi ch ®é ph c ®é h   hiÓ m   µ  v Th«ng   è  ts 05/LB­ ngµy  2­ TT  4­ 1994  ña    é   c LiªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éi­Ban  chøc    é   é  µichÝnh.   X∙ h    tæ  c¸n b ­B T   e. Phô  Êp    c tr¸chnhiÖ m,    ông    ¸p d møc   ¬ng  èithiÓu  i víi tr ng  0,2 l t  ®è     tæ  ë c¸ctæ    qu¶n  ývËn  µnh  êng  ©y  l  h ® d 500KV. C¸ch  Ýnh    ô  Êp  t tr¶ph c theo  Th«ng   è  t s 17/L§TBXH­TT  µy  6­ ng 2­ 1993  cña  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp    X∙      th   ch ®é ph c tr¸chnhiÖm   µ    v Th«ng  t05/LB­ ngµy  2­ TT  4­ 1994  ña    é   c LiªnB Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héi­Ban  chøc    é   é  µichÝnh.   X∙     tæ  c¸n b ­B T   3.Ch Õ     Òn th ng  Ën  µnh  toµn:   ®é ti   ë v h an  ¸ dông  p  møc  20%  ¬ng  Êp  Ëc, chøc  ô  i  íic«ng  ©n      l c b  v ®è v   nh viªn s¶n xuÊt  iÖn,  ® qu¶n  ý vËn  µnh  Ö   èng  l  h h th truyÒn    iÖn  õ  t¶i® t 110    ë lªn, KV tr     c«ng  ©n    µm  Öc  ¹    ¹m  Õn  110    ëlªn,c«ng  ©n    nh viªnl vi t i tr bi ¸p  c¸c KV tr     nh viªn söa  ÷a  Ý  ch th nghiÖm  ÕtbÞ  iÖn  õ110  trëlªn. thi   ® t  KV    C¨n  vµo  i t ng ® îchëng  µ  cø  ®è  î     v møc   Òn  ëng  ti th nªu trªn. é     N¨ng îng B l  x©y  ùng  d quy  Õ   ëng, ph¹t®Ó   ö  ông  îp lývµ  ã  Öu  ch th    sd h     c hi qu¶  ån  Òn ngu ti   th ng  µy. ën Quy  Õ   ëng  ©y  ùng    ÷ng  ch th xd trªnnh nguyªn t¾c    sau: ­ C¨n  vµo  Öu    cø  hi qu¶  ng  ãp  ña  õng  êilao ®éng  Ó  Ön    ®ã gct ng     th hi qua n¨ng  Êt chÊt l ng  su    î c«ng  Öc:ngêi hoµn  µnh  vi     th c«ng  Öc  êng  vi th xuyªn    b¶o
  4. 4 ®¶m   toµn,æn   nh  an    ®Þ cho s¶n  Êt kinh doanh  µ  xu     v sinh ho¹tth×  îcth ng;     ®  ë   ngêi kh«ng  µn  µnh    ho th c«ng  Öc    vi ®Ó x¶y  sù  è  iÖn, g©y  Öth¹icho  ra  c ®   thi     s¶n  Êtkinhdoanh  µ  xu     v sinh ho¹tth× bÞ  ¹t;       ph ­ChÊp  µnh  éiquy,kû  Ëtcña    h n    lu   doanh  nghiÖp; ­ Quy  Õ     ch ph¶itham    kh¶o    Õn  ña  chøc  ý ki c tæ  c«ng  oµn  íc khiban  ® tr     hµnh. II. æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  T 1. Bé    N¨ng îng ban  µnh  l  h quy  Õ   ëng  Ën  µnh  toµn  ch th vh an  sau    ã    khic ý kiÕn  èng  Êt cña  é  th nh   B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  Trªn c¬  ë    ông    s ¸p d quy  Õ   ëng  ãitrªn, é   ch th n    N¨ng îng cïng víi é     B l      Lao B ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi tiÕn  µnh  v X∙    h kh¶o    ¸nh    Öu  s¸t® gi¸hi qu¶  ña  Õ   c ch ®é   ëng  Ën  µnh  toµn    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  th vh an  ®Ó tr   t  ph cho  Ðp    ông  ph ¸p d ®èi víi µn  é íi iÖn  èc     to b l   ® Qu gia. 2. Thang ¬ng, b¶ng ¬ng  µ  Õ     ô  Êp ¬ng  îc thùc  Ön  õ l   l v ch ®é ph c l ®  hi t   ngµy  01­ 01­ 1995. 3.Ch Õ     ëng  Ën  µnh  toµn  iÖn  ùc hiÖn  õ01­ 1995.   ®é th vh an  ® th   t   04­ Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héinghiªncøu    Õt.   X∙      gi¶i quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản