Thông tư 1248/2000/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
86
lượt xem
12
download

Thông tư 1248/2000/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 1248/2000/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc sửa đổi, bổ sung điểm 6 Mục I Thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC ngày 18/9/1999 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 1248/2000/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G  T c ñ a  æ n g  c ô c ® Þ a   h Ý n h  S è  1248/2000/TT­T C § C    T c n g µ y 21  th¸ng 8 n¨ m  2000 S ö a   æ i  b æ  s u n g   i Ó m   M ô c  I  ® ® 6  c ñ a  h « n g  t s è  1417/1999/TT­T C § C  n g µ y 18  T th¸ng 9 n¨ m  1999 c ñ a  T æ n g  c ô c § Þ a  ch Ý n h  h í ng d É n    h µ n h  N g h Þ   Þ n h   thi ® s è  17/1999/N§­C P  n g µ y  29 th¸ng  n¨ m  1999 c ñ a C h Ý n h   h ñ   3  p v Ò   ñ t ô c ch uy Ó n  ® æ i, ch uy Ó n   h î ng, c h o  thuª, th n    ch o  thuª l¹i,th õ a k Õ     q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t v µ  th Õ  ch Ê p,  ã p  v è n  g b » n g    tr Þ q u y Ò n   ö  d ô n g  ® Ê t gi¸ s ­ C¨n  LuËt §Êt  ai ngµy  th¸ng 7    cø    ®  14    n¨m 1993  µ  Ët söa  æi, bæ   v Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng12  m s® c Lu       02    n¨m  1998; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 29    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ñ  ôc  ph v th t chuyÓn  æi,  ® chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,cho    thuª l¹    i , thõa  Õ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp, gãp  èn  k quy sd ®Ê v th ch   v b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t; ®Ê ­  C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  th¸ng 02  CP ng 11    n¨m  2000  cña  Ýnh  ñ  Ò     µnh  Ët söa  æi, bæ   Ch ph v thih Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  m s® c Lu §Êt ®ai;   ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 34/CP  µy  th¸ng 4  ng 23    n¨m 1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  c Tæng   ôc  c §Þa  Ýnh; ch Tæng   ôc  Þa  Ýnh  íng  Én  öa  æi, bæ   c§ ch h d s®   sung  iÓ m   M ôc    ña  ® 6  Ic Th«ng   sè  t 1417/1999/TT­ TC§C   µy  th¸ng 9  ng 18    n¨m 1999  ña  c Tæng   ôc  c §Þa  Ýnh  íng dÉn    µnh  ch h  thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  th¸ng3   CP ng 29    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ñ  ôc chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho  c Ch ph v th t   ®   nh   thuª,  cho thuª l¹ thõa  Õ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp, gãp  èn   i   k quy sd ®Ê v th ch   v b»ng    Þ  gi¸tr quyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê nh sau: §i Ò u    öa  æi,bæ   1. S ®   sung  iÓ m   M ôc  ® 6  I: Söa  æi, bæ   ®   sung  éidung  íng dÉn  ¹  iÓ m   M ôc   ña  n  h  ti ® 6  Ic Th«ng   è  ts 1417/1999/TT­TC§C   Ò   Öc  Êp  Êy  v vi c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh quy sd ®Ê nh sau: "6.ViÖc  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    êisö  ông  t    c gi   nh quy s d ®Ê khing   d ®Ê thùc hiÖn    Òn   c¸cquy Khi c¬    quan  µ  íc cã  Èm   Òn  µm  ñ  ôc ®Ó   êi sö  ông  t  nh n   th quy l th t   ng   d ®Ê thùc  Ön    Òn  hi c¸c quy theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­   ×  CP th ®ång   êi tr×nh  ¬   th   c quan  µ   íc  ã  Èm   nh n c th quyÒn   Êp  Êy  c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê hoÆc   chøng  Ën  Õn  ng  t  ai    Êy  nh bi ®é ®Ê ® trªngi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t. quy s d ®Ê ThÈ m   Òn  Êp  Êy  quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îc thùc hiÖn  nh quy sd ®Ê ®     nh  sau: a. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  cho    ñ  ö  ông  t  µ: c¸cch s d ®Ê l
  2. 2 ­Tæ     chøc  ö  ông  t; sd ®Ê ­ Hé     nh, c¸ nh©n  ö  ông    ¹  t  ¹  éithµnh  è,néithÞ      gia ®×    sd c¸c lo i®Ê t i   n ph     x∙ vµ  t  ,®Êt  ®Ê ë   chuyªn dïng t¹ thÞ  Ên.       tr i b. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Êp  Êy  nh d c huy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  cho    ñ  ö  ông  t  µ: c¸cch s d ®Ê l ­  é   H gia  nh,  nh©n   ö  ông  t  µo  ôc   ch  ®× c¸  sd ®Ê v m ®Ý s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«i trång thuû        s¶n, lµm  èi  ¹    mu t i n«ng th«n  µ  ¹  Þ  v ti th trÊn; ­Hé     nh, c¸nh©n  ö  ông  t  ,®Êt    gia®×     sd ®Ê ë   chuyªn dïng t¹ n«ng       i th«n" §i Ò u  Tæ   2.  chøc  ùchiÖn th   Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. Trong  t n c hi l   15  k t  k  qu¸  ×nh  tr thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c   ×    n cv   th ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   k th   Tæng  ôc  Þa  Ýnh  c§ ch ®Ó     Õt. gi¶i quy
Đồng bộ tài khoản