Thông tư 128/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
100
lượt xem
7
download

Thông tư 128/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 128/2004/TT-BTC về mẫu tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 128/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 128/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 128/2004/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2004 S A I THÔNG TƯ S 127/2003/TT-BTC NGÀY 22/12/2003 VÀ THÔNG TƯ S 88/2004/TT-BTC NGÀY 01/09/2004 C A B TÀI CHÍNH V M U T KHAI T QUY T TOÁN THU THU NH P DOANH NGHI P VÀ HƯ NG D N L P T KHAI T QUY T TOÁN THU THU NH P DOANH NGHI P Căn c Lu t thu thu nh p doanh nghi p ư c Qu c h i khoá XI thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p và Ngh nh s 152/2004/N -CP ngày 6/8/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 164/2003/N - CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính. B Tài chính ban hành m u t khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p và vi c l p t khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p kèm theo Thông tư này thay th cho m u t khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p và hư ng d n l p t khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p ban hành kèm theo Thông tư s 88/2004/TT- BTC ngày 1/9/2004 s a i, b sung Thông tư s 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hư ng d n thi hành Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p; m u t khai thu thu nh p doanh nghi p và hư ng d n l p t khai thu thu nh p doanh nghi p ban hành kèm theo Thông tư s 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hư ng d n thi hành Quy t nh s 197/2003/Q -TTg ngày 23/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thí i m th c hi n cơ ch cơ s s n xu t, kinh doanh t khai, t n p thu . Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ s kinh doanh ph n ánh k p th i v B Tài chính ư c gi i thích ho c hư ng d n b sung. Ngày n p t khai (Do cơ quan thu ghi)
 2. M u s : 04/TNDN C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam c l p- T do- H nh phúc T KHAI T QUY T TOÁN THU THU NH P DOANH NGHI P [01] Kỳ tính thu :..... t ........ n............. [02] Mã s thu : [03] Tên cơ s kinh doanh: [04] a ch tr s : [05] Qu n/Huy n: [06] T nh/Thành ph : [07] i n tho i [08] Fax: [09] E-mail: [10] Ngành ngh kinh doanh chính : ơn v ti n: ng Vi t Nam STT Ch tiêu Mã S s ti n (1) (2) (3) (4) A K t qu kinh doanh ghi nh n theo báo cáo tài chính 1 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v A1 Trong ó: - Doanh thu bán hàng hoá, d ch v xu t khNu A2 2 Các kho n gi m tr doanh thu (A3=A4+A5+A6+A7) A3 a Chi t kh u thương m i A4 b Gi m giá hàng bán A5 c Giá tr hàng bán b tr l i A6 d Thu tiêu th c bi t, thu xu t khNu, thu giá tr gia tăng A7 theo phương pháp tr c ti p ph i n p 3 Doanh thu ho t ng tài chính A8 4 Chi phí s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v A9
 3. (A9=A10+A11+A12) a Giá v n hàng bán A10 b Chi phí bán hàng A11 c Chi phí qu n lý doanh nghi p A12 5 Chi phí tài chính A13 Trong ó: Chi phí lãi ti n vay dùng cho s n xu t, kinh doanh A14 6 L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh A15 (A15=A1-A3+A8-A9-A13) 7 Thu nh p khác A16 8 Chi phí khác A17 9 L i nhu n khác (A18=A16-A17) A18 T ng l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p 10 A19 (A19=A15+A18) B Xác nh thu nh p ch u thu theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p i u ch nh tăng t ng l i nhu n trư c thu thu nh p doanh B1 nghi p 1 (B1= B2+B3+...+B18) a Các kho n i u ch nh tăng doanh thu B2 b Chi phí c a ph n doanh thu i u ch nh gi m B3 c Thu thu nh p ã n p cho ph n thu nh p nh n ư c nư c B4 ngoài d Chi phí kh u hao TSC không úng quy nh B5 e Chi phí lãi ti n vay vư t m c kh ng ch theo quy nh B6 g Chi phí không có hoá ơn, ch ng t theo ch quy nh B7 h Các kho n thu b truy thu và ti n ph t v vi ph m hành chính B8 ã tính vào chi phí i Chi phí không liên quan n doanh thu, thu nh p ch u thu thu B9 nh p doanh nghi p k Chi phí ti n lương, ti n công c a ch doanh nghi p tư nhân, B10 thành viên h p danh, ch h cá th , cá nhân kinh doanh và ti n thù lao tr cho sáng l p viên, thành viên h i ng qu n tr c a công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n không tr c ti p tham gia i u hành s n xu t kinh doanh
 4. l Ti n lương, ti n công không ư c tính vào chi phí h p lý do vi B11 ph m ch h p ng lao ng m Chi phí ti n ăn gi a ca vư t m c quy nh B12 n Chi trang ph c vư t m c quy nh B13 o Chi cho lao ng n vư t m c quy nh B14 p Chi phí qu n lý kinh doanh do công ty nư c ngoài phân b B15 vư t m c quy nh q L chênh l ch t giá h i oái do ánh giá l i các kho n n B16 ph i thu, n ph i tr mà th i gian n t 12 tháng tr xu ng có ngu n g c ngo i t t i th i i m cu i năm tài chính r Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân khánh ti t, chi B17 phí giao d ch i ngo i, chi hoa h ng môi gi i, chi phí h i ngh và các lo i chi phí khác vư t m c quy nh s Các kho n i u ch nh làm tăng l i nhu n trư c thu khác B18 2 i u ch nh gi m t ng l i nhu n trư c thu thu nh p B19 doanh nghi p (B19=B20+B21+B22+B23+B24) a L i nhu n t ho t ng không thu c di n ch u thu thu nh p B20 doanh nghi p b Gi m tr các kho n doanh thu ã tính thu năm trư c B21 c Chi phí c a ph n doanh thu i u ch nh tăng B22 d Lãi chênh l ch t giá h i oái do ánh giá l i các kho n n B23 ph i thu, n ph i tr mà th i gian n t 12 tháng tr xu ng có ngu n g c ngo i t t i th i i m cu i năm tài chính e Các kho n i u ch nh làm gi m l i nhu n trư c thu khác B24 3 T ng thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p chưa tr B25 chuy n l (B25=A19+B1-B19) 3.1 Thu nh p t ho t ng SXKD (tr thu nh p t chuy n quy n B26 s d ng t, chuy n quy n thuê t) 3.2 Thu nh p t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t B27 4 L t các năm trư c chuy n sang (B28=B29+B30) B28 L t ho t ng SXKD (tr l t chuy n quy n s d ng t, 4.1 B29 chuy n quy n thuê t) 4.2 L t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t B30 5 T ng thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p ( ã tr B31 chuy n l ) (B31=B32+B33) 5.1 Thu nh p t ho t ng SXKD (tr thu nh p t ho t ng B32
 5. chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t) (B32=B26 B29) 5.2 Thu nh p t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n B33 quy n thuê t (B33=B27 B30) Xác nh s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong kỳ C tính thu 1 Thu TNDN tính theo thu su t ph thông (=B31x28%) C1 Trong ó: Thu thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t C2 (C2=B33x28%) Thu thu nh p b sung t thu nh p chuy n quy n s d ng 2 C3 t, chuy n quy n thuê t Thu TNDN chênh l ch do DN hư ng thu su t khác m c 3 C4 thu su t 28% Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m trong kỳ 4 C5 tính thu S thu thu nh p ã n p nư c ngoài ư c tr trong kỳ 5 C6 tính thu Thu thu nh p doanh nghi p phát sinh ph i n p trong kỳ 6 C7 tính thu (C7=C1+C3-C4-C5- C6) D. Ngoài các Ph l c c a t khai này, chúng tôi g i kèm theo các tài li u sau: 1  Biên lai ho c ch ng t ch ng minh ã n p thu thu nh p t i nư c ngoài B n ăng ký th i gian mi n thu , gi m thu theo hư ng d n t i i m 2  3.4, m c II, ph n E Thông tư s 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 Văn b n phân b chi phí qu n lý kinh doanh c a Công ty nư c ngoài 3 cho cơ s thư ng trú t i VN  Văn b n tho thu n c a B Tài chính v kho n chi phí trích trư c tính 4 vào chi phí h p lý.  Văn b n c a Chính ph cho tính vào chi phí h p lý các kho n chi t 5 thi n, tài tr cho các oàn th , t ch c xã h i và ng h các a phương.  Các văn b n khác liên quan n vi c xác nh doanh thu, chi phí và thu 6 nh p ch u thu trong kỳ tính thu .  Tôi cam oan là các s li u i n vào t khai thu này là chính xác và ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t v s li u ã kê khai. ....., ngày...... tháng.... năm 200..... i di n theo pháp lu t c a cơ s kinh doanh (Ký tên, óng d u, ghi rõ h tên và ch c v )
 6. Ghi chú: Các ch tiêu B29, B30, C3, C4, C5, C6 n u có s li u kê khai Doanh nghi p ph i có Ph l c kèm theo t khai này. Trương Chí Trung ( ã ký) PH L C Ban hành kèm theo T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p Ph l c s 1 (Kèm theo T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm.......) V vi c chuy n l theo quy nh t i i u 46 Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p Tên cơ s kinh doanh:.................................................................................... Mã s thu :.................................................................................................... I. K ho ch chuy n l phát sinh các kỳ tính thu trư c: ơn v ti n: ng Vi t Nam Năm S l S l S l S l S l chuy n S l phát chuy n chuy n chuy n sang năm chuy n sinh sang năm sang năm sang năm 20... sang năm 2... 20... 20... 20... (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 20.. 20.. II. Xác nh s l ư c chuy n trong kỳ tính thu : Năm phát S l S l ã chuy n S l ư c chuy n S l còn ư c sinh l phát trong kỳ tính thu chuy n sang các sinh trong các kỳ tính này kỳ tính thu sau thu trư c (1) (2) (3) (4) (5) 20..
 7. 20... 20... 20... T ng c ng: Chú ý: - Cơ s kinh doanh chuyên kinh doanh nhà , k t c u h t ng, công trình ki n trúc có s l t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t ph i l p b ng k ho ch chuy n l và ch ư c chuy n vào thu nh p t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t c a các kỳ tính thu sau. - Dòng t ng c ng c a c t (4) B ng xác nh s l ư c chuy n trong kỳ tính thu là s li u ghi vào ch tiêu mã s B29 ho c mã s B30 (n u là b ng xác nh s l ư c chuy n trong kỳ tính thu c a ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t) c a T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. Ph l c s 2 (Kèm theo T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm ....) S thu thu nh p doanh nghi p ph i n p t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t trong kỳ tính thu Tên cơ s kinh doanh:................................................................................. Mã s thu :................................................................................................. ơn v ti n: ng Vi t Nam STT Ch tiêu S ti n Doanh thu t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n 1 thuê t Chi phí t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê 2 t Thu nh p t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n 3 thuê t (3)=(1)-(2) S l t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t 4 t nh ng năm trư c ư c chuy n Thu nh p ch u thu TNDN t ho t ng chuy n quy n s d ng t, 5 chuy n quy n thuê t (5)=(3)-(4) Thu thu nh p doanh nghi p ph i n p t ho t ng chuy n quy n s 6 d ng t, chuy n quy n thuê t theo thu su t 28% (6)=(5)x28% 7 Thu nh p còn l i sau khi n p thu TNDN (7)=(5)-(6)
 8. 8 T su t thu nh p còn l i trên chi phí (t l %) (8)=(7): (2) Thu thu nh p b sung t chuy n quy n s d ng t, chuy n 9 quy n thuê t theo bi u thu su t lu ti n t ng ph n (Chi ti t) T ng s thu TNDN ph i n p t ho t ng chuy n quy n s 10 d ng t, chuy n quy n thuê t (10)=(6)+(9) Ghi chú: - Doanh nghi p căn c vào các T khai thu thu nh p doanh nghi p t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t trong năm (n u có) kê khai vào nh ng ch tiêu trên ph l c này. Nh ng c t ch tiêu nào không có s li u thì b tr ng không ghi. - S li u dòng (9) "Thu thu nh p b sung t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t theo bi u thu su t lu ti n t ng ph n" ư c ghi vào ch tiêu mã s C3 t i T khai t quy t toán thu Thu nh p doanh nghi p Ph l c s 3 (Kèm theo T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm ....) Thu thu nh p doanh nghi p đư c mi n, gi m đ i v i cơ s kinh doanh m i thành l p t d án đ u tư và cơ s kinh doanh di chuy n đ a đi m theo quy đ nh t i Đi u 36 Ngh đ nh s 164/2003/NĐ-CP Tên cơ s kinh doanh:.................................................................................... Mã s thu :.................................................................................................... A. Xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu 1. i u ki n ưu ãi: q M i thành l p: q Cơ s s n xu t m i thành l p ngoài Khu công nghi p (KCN), Khu ch xu t (KCX) q D án u tư th c hi n t i Khu công nghi p, Khu ch xu t: q Cơ s kinh doanh phát tri n h t ng q Cơ s d ch v trong KCX q Cơ s s n xu t trong KCN q Cơ s d ch v trong KCN q Doanh nghi p ch xu t trong lĩnh v c s n xu t: q D án u tư theo hình th c BOT, hình th c BTO, hình th c BT
 9. q Ngành ngh thu c Danh m c A q a bàn thu c Danh m c B q a bàn thu c Danh m c C q a bàn thu c ô th lo i c bi t và lo i 1 q a bàn khác q S lao ng s d ng bình quân trong năm: ...........ngư i/năm q S lao ng là ngư i dân t c thi u s :..........ngư i , chi m: .....% t ng s lao ng c a cơ s kinh doanh q Di chuy n a i m theo quy ho ch q n a bàn thu c Danh m c B q n a bàn thu c Danh m c C q n a bàn khác 2. M c ưu ãi thu : - Thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi:.......% - Th i h n áp d ng thu su t ưu ãi...... năm, k t năm....... (năm b t u ho t ng SXKD) - Th i gian mi n thu .... năm, k t năm.... (năm b t u có thu nh p ch u thu ) - Th i gian gi m 50% s thu ph i n p: .........năm, k t năm....... B. Xác nh s thu ư c ưu ãi ơn v ti n: ng Vi t Nam Ch tiêu S ti n 3. Xác nh s thu TNDN chênh l ch do cơ s kinh doanh hư ng thu su t ưu ãi 3.1.T ng thu nh p ch u thu ư c hư ng thu su t ưu ãi 3.2. Thu TNDN tính theo thu su t ưu ãi 3.3. Thu TNDN tính theo thu su t ph thông (28%) 3.4. Thu TNDN chênh l ch
 10. (Ch tiêu 3.4 = ch tiêu 3.3 ch tiêu 3.2) 4. Xác đ nh s thu đư c mi n, gi m trong kỳ tính thu : 4.1. T ng thu nh p ch u thu đư c mi n thu ho c gi m thu 4.2. Thu su t thu TNDN đang áp d ng (%) 4.3. Thu thu nh p doanh nghi p ph i n p 4.4. T l thu TNDN đư c mi n ho c gi m (%) 4.5. Thu Thu nh p doanh nghi p đư c mi n, gi m Chú ý: - T i ph n " i u ki n ưu ãi" n u cơ s kinh doanh thu c trư ng h p nào thì ánh d u (x) vào ô q; nh ng i u ki n không áp ng thì b tr ng không ghi. - Ch tiêu 3.4. "Thu TNDN chênh l ch" t i Ph l c này ư c t p h p ghi vào ch tiêu "Thu TNDN chênh l ch do DN hư ng thu su t khác m c thu su t 28%" (Mã s C4) c a T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. N u s li u ch tiêu này là s âm (nh hơn 0) thì ghi trong ngo c (). - Ch tiêu 4.5. "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m" t i Ph l c này ư c t p h p ghi vào ch tiêu "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu " (Mã s C5) c a T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. Ph l c s 4 (Kèm theo T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm .... ) Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m i v i các cơ s kinh doanh ho t ng trong các khu kinh t ; cơ s kinh doanh m i thành l p t d án c bi t khuy n khích u tư; cơ s khám ch a b nh, giáo d c, ào t o và nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài m i thành l p theo quy nh t i i u 37 Ngh nh s 164/2003/N -CP Tên cơ s kinh doanh:............................................................................. Mã s thu :.............................................................................................. A. Xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu 1. i u ki n ưu ãi: - Quy t nh s ..... ngày... ..tháng ... .năm.... c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và quy nh m c ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p i v i: q Khu kinh t : ......................................................................... q Cơ s kinh doanh m i thành l p t d án c bi t khuy n khích u tư q Cơ s khám ch a b nh, giáo d c, ào t o và nghiên c u khoa h c có v n u tư
 11. nư c ngoài m i thành l p. 2. M c ưu ãi thu : - Thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi:.......% - Th i h n áp d ng thu su t ưu ãi:...... năm, k t năm...... - Th i gian mi n thu : ........ năm, k t năm........ - Th i gian gi m 50% s thu ph i n p: ........ năm, k t năm ...... B. Xác nh s thu ư c ưu ãi ơn v ti n: ng Vi t Nam Ch tiêu S ti n 3. Xác nh s thu TNDN chênh l ch do cơ s kinh doanh hư ng thu su t ưu ãi 3.1.T ng thu nh p ch u thu ư c hư ng thu su t ưu ãi 3.2. Thu TNDN tính theo thu su t ưu ãi 3.3. Thu TNDN tính theo thu su t ph thông (28%) 3.4. Thu TNDN chênh l ch (Ch tiêu 3.4 = ch tiêu 3.3 ch tiêu 3.2) 4. Xác nh s thu ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu : 4.1. T ng nguyên giá TSCĐ dùng cho s n xu t, kinh doanh trong kỳ tính thu 4.2. T ng giá tr TSCĐ đ u tư m i đã đưa vào s n xu t kinh doanh 4.3. T ng thu nh p ch u thu trong năm 4.4. T ng thu nh p ch u thu đư c mi n thu ho c gi m thu 4.5. Thu su t thu TNDN đang áp d ng (%) 4.6. Thu thu nh p doanh nghi p ph i n p 4.7. T l thu TNDN đư c mi n ho c gi m (%) 4.8. Thu Thu nh p doanh nghi p đư c mi n, gi m Chú ý: - T i ph n " i u ki n ưu ãi" n u cơ s kinh doanh thu c trư ng h p nào thì ánh d u (x) vào ô q; nh ng i u ki n không có thì b tr ng không ghi.
 12. - Ch tiêu 3.4. "Thu TNDN chênh l ch" t i Ph l c này ư c t p h p ghi vào ch tiêu "Thu TNDN chênh l ch do DN hư ng thu su t khác m c thu su t 28%" (Mã s C4) c a T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. N u s li u ch tiêu này là s âm (nh hơn 0) thì ghi trong ngo c (). - Ch tiêu 4.8. "Thu Thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m" t i Ph l c này ư c t p h p ghi vào ch tiêu "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu (Mã s C5) c a T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. Ph l c s 5 (Kèm theo T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm ....) Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m i v i cơ s kinh doanh u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t theo quy nh t i i u 38 Ngh nh s 164/2003/N -CP Tên cơ s kinh doanh:..................................................................................... Mã s thu :...................................................................................................... A. Xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu 1. i u ki n ưu ãi: - Ngành ngh , a bàn u tư: q Ngành ngh thu c Danh m c A. q a bàn thu c Danh m c B q a bàn thu c Danh m c C q a bàn khác - D án u tư: qL p t dây chuy n s n xu t m i q u tư m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t Trong đó, d án đ u tư bao g m các h ng m c đ u tư: - H ng m c đ u tư : .......................................... - H ng m c u tư:............................................ - H ng m c đ u tư:............................................ - Th i gian ăng ký b t u th c hi n mi n, gi m thu :.................... 2. M c ưu ãi thu :
 13. - Thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi:.......% - Th i h n áp d ng thu su t ưu ãi:...... năm, k t năm...... - Th i gian mi n thu : ........ năm, k t năm........ - Th i gian gi m 50% s thu ph i n p: ........ năm, k t năm ...... B. Xác nh s thu ư c ưu ãi ơn v ti n: ng Vi t Nam Ch tiêu S ti n 3. Xác nh s thu TNDN chênh l ch do cơ s kinh doanh hư ng thu su t ưu ãi 3.1.T ng thu nh p ch u thu ư c hư ng thu su t ưu ãi 3.2. Thu TNDN tính theo thu su t ưu ãi 3.3. Thu TNDN tính theo thu su t ph thông (28%) 3.4. Thu TNDN chênh l ch (Ch tiêu 3.4 = ch tiêu 3.3 ch tiêu 3.2) 4. Xác nh s thu ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu : 4.1. T ng nguyên giá TSCĐ dùng cho s n xu t, kinh doanh trong kỳ tính thu 4.2. T ng giá tr TSCĐ đ u tư m i đã đưa vào s n xu t kinh doanh 4.3. T ng thu nh p ch u thu trong năm 4.4. Thu nh p tăng thêm do đ u tư mang l i đư c mi n ho c gi m 4.5. Thu su t thu TNDN đang áp d ng (%) 4.6. Thu thu nh p doanh nghi p ph i n p 4.7. T l thu TNDN đư c mi n ho c gi m (%) 4.8. Thu Thu nh p doanh nghi p đư c mi n, gi m Chú ý: - T i ph n " i u ki n ưu ãi" n u cơ s kinh doanh thu c trư ng h p nào thì ánh d u (x) vào ô q; nh ng i u ki n không có thì b tr ng không ghi. - Ch tiêu 3.4. "Thu TNDN chênh l ch" t i Ph l c này ư c t p h p ghi vào ch tiêu "Thu TNDN chênh l ch do DN hư ng thu su t khác m c thu su t 28%" (Mã
 14. s C4) c a T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. N u s li u ch tiêu này là s âm (nh hơn 0) thì ghi trong ngo c (). - Ch tiêu 4.8. "Thu Thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m" t i Ph l c này ư c t p h p ghi vào ch tiêu "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu " (Mã s C5) c a T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. Ph l c s 6 (Kèm theo T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm ....) Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m i v i cơ s s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu theo quy nh t i i u 39 Ngh nh s 164/2003/N -CP Tên cơ s kinh doanh:............................................................................... Mã s thu :................................................................................................ A. Xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu 1. i u ki n ưu ãi: q Năm u th c hi n xu t khNu tr c ti p q Xu t khNu m t hàng m i có tính năng kinh t -k thu t, tính năng s d ng khác v i m t hàng trư c ây. q Xu t khNu ra th trư ng m t qu c gia m i có doanh thu xu t khNu t trên 50% t ng doanh thu. q Duy trì th trư ng xu t khNu n nh v s lư ng ho c giá tr hàng hoá xu t khNu trong 3 năm liên t c.. q u tư vào a bàn thu c Danh m c B q u tư vào a bàn thu c Danh m c C 2. M c mi n, gi m thu : q Mi n thu i v i ph n thu nh p có ư c do xu t khNu q Gi m 50% s thu ph i n p i v i ph n thu nh p có ư c do xu t khNu q Gi m 25% s thu ph i n p i v i ph n thu nh p có ư c do xu t khNu q Gi m 20% s thu ph i n p i v i ph n thu nh p có ư c do xu t khNu B. Xác nh s thu ư c mi n gi m ơn v ti n: ng Vi t Nam
 15. Ch tiêu S ti n 3. Xác nh s thu TNDN ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu : 3.1.Thu nh p ch u thu có ư c do xu t khNu 3.2.Thu su t thu thu nh p doanh nghi p 3.3.Thu TNDN ph i n p c a ph n thu nh p có ư c do xu t khNu 3.4. T l thu TNDN ư c mi n ho c gi m (%) 3.5. Thu TNDN ư c mi n, gi m Chú ý: - T i ph n " i u ki n ưu ãi" và "M c mi n, gi m thu " n u cơ s kinh doanh thu c trư ng h p nào thì ánh d u (x) vào ô q; trư ng h p không có thì b tr ng không ghi. - Ch tiêu 3.5."Thu TNDN ư c mi n, gi m" t i Ph l c này ư c t p h p ghi vào ch tiêu "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu " (Mã s C5) c a T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. Ph l c s 7 (Kèm theo T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm ....) Thu TNDN đư c mi n đ i v i ph n thu nh p t ho t đ ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; d ch v thông tin khoa h c và công ngh theo quy đ nh t i kho n 1, Đi u 40 Ngh đ nh s 164/2003/NĐ-CP Tên cơ s kinh doanh:............................................................................... Mã s thu :................................................................................................ A. Xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu 1. i u ki n ưu ãi: - Ch ng nh n ăng ký ho t ng nghiên c u khoa h c s ..........ngày..................... - Gi y phép kinh doanh s ............ ngày............................................... - Cơ quan quan qu n lý Nhà nư c v khoa h c có thNm quy n xác nh n: s ........ ngày.................. Ngư i ký:............................................ Ch c v :............................... 2. N i dung mi n thu : q Mi n thu đ i v i ph n thu nh p t các h p đ ng nghiên c u khoa h c q Mi n thu i v i ph n thu nh p t h p ng d ch v khoa h c và công ngh B. Xác nh s thu ư c mi n
 16. ơn v ti n: ng Vi t Nam Ch tiêu S ti n 3. Xác nh s thu TNDN ư c mi n trong kỳ tính thu : 3.1. Ph n Thu nh p t các h p ng nghiên c u khoa h c 3.2. Ph n thu nh p t các h p ng d ch v khoa h c và công ngh 3.3. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p 3.4. Thu TNDN ư c mi n Tài li u kèm theo: - Có b n li t kê các H p ng nghiên c u khoa h c - Có b n li t kê các H p ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh Chú ý: - T i ph n "N i dung mi n thu " n u cơ s kinh doanh thu c trư ng h p nào thì ánh d u (x) vào ô q; nh ng trư ng h p không có thì b tr ng không ghi. - Ch tiêu 3.4. "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n" t i Ph l c này ư c t p h p ghi vào ch tiêu "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu " (Mã s C5) c a T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. Ph l c s 8 (Kèm theo T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm ....) Thu TNDN ư c mi n i v i ph n thu nh p t doanh thu bán s n phNm s n xu t th , s n phNm làm ra t công ngh m i l n u tiên áp d ng t i Vi t nam theo quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 40 Ngh nh s 164/2003/N -CP Tên cơ s kinh doanh:................................................................................... Mã s thu :.................................................................................................... A. Xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu 1. i u ki n ưu ãi: q S n phNm s n xu t th . - Quy t nh u tư l p t dây chuy n s n xu t s : ............ ngày................. - Th i gian s n xu t theo quy trình s n xu t: ..............tháng............... - Ngày b t u s n xu t th ngày......... tháng......... năm......... q S n phNm làm ra t công ngh l n u tiên áp d ng t i Vi t Nam.
 17. - Quy t nh u tư l p t dây chuy n s n xu t theo công ngh m i s ....... ngày..... - Th i gian s n xu t theo quy trình công ngh m i:.......... tháng ...................... - Ngày b t u s n xu t theo quy trình công ngh m i: ngày... tháng... năm........ 2. N i dung mi n thu : q Mi n thu cho ph n thu nh p t doanh thu bán s n phNm s n xu t th theo quy trình s n xu t, nhưng th i gian mi n thu t i a không quá 6 tháng, k t ngày b t u s n xu t th . q Mi n thu cho ph n thu nh p t doanh thu bán s n phNm làm ra t công ngh m i l n u tiên áp d ng t i Vi t Nam theo quy trình s n xu t, nhưng th i gian mi n thu t i a không quá 1 năm, k t ngày b t u s n xu t theo quy trình công ngh m i. B. Xác nh s thu ư c mi n ơn v ti n: ng Vi t Nam Ch tiêu S ti n 3. Xác nh s thu TNDN ư c mi n trong kỳ tính thu : 3.1. Doanh thu bán s n phNm 3.2. T ng chi phí s n xu t s n phNm 3.3. Thu nh p t doanh thu bán s n phNm 3.4. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p 3.5. Thu TNDN ư c mi n Chú ý: - T i ph n " i u ki n ưu ãi" và "N i dung mi n thu " n u cơ s kinh doanh thu c trư ng h p nào thì ánh d u (x) vào ô q; trư ng h p không có thì b tr ng không ghi. - Ch tiêu 3.5. "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n" t i Ph l c này ư c t p h p ghi vào ch tiêu "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu " (Mã s C5) c a T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. Ph l c s 9 (Kèm theo T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm ....) Thu TNDN ư c mi n i v i ph n thu nh p t vi c th c hi n các h p ng d ch v k thu t tr c ti p ph c v nông nghi p theo quy nh t i kho n 4, i u 40 Ngh nh s 164/2003/N -CP
 18. Tên cơ s kinh doanh:.................................................................................. Mã s thu :................................................................................................... A. Xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu 1. i u ki n ưu ãi: q Th c hi n h p ng d ch v k thu t tr c ti p ph c v nông nghi p 2. N i dung mi n thu : q Mi n thu i v i ph n thu nh p t h p ng d ch v k thu t tr c ti p ph c v nông nghi p B. Xác nh s thu ư c mi n ơn v ti n: ng Vi t Nam Ch tiêu S ti n 3. Xác nh s thu TNDN ư c mi n trong kỳ tính thu : 3.1. Doanh thu t các h p ng d ch v k thu t tr c ti p ph c v nông nghi p 3.2. T ng chi phí th c hi n các h p ng d ch v k thu t tr c ti p ph c v nông nghi p 3.3. Thu nh p t các h p ng d ch v k thu t tr c ti p ph c v nông nghi p 3.4. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p 3.5. Thu TNDN ư c mi n Tài li u kèm theo: - Có b n li t kê các h p đ ng đã th c hi n trong kỳ tính thu Chú ý: - T i ph n " i u ki n ưu ãi" và "N i dung mi n thu " n u cơ s kinh doanh thu c trư ng h p nào thì ánh d u (x) vào ô q; trư ng h p không có thì b tr ng không ghi. - Ch tiêu 3.5. "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n" t i Ph l c này ư c t p h p ghi vào ch tiêu "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu " (Mã s C5) c a T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. Ph l c s 10 (Kèm theo T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm ....)
 19. Thu TNDN ư c mi n i v i ph n thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v c a cơ s kinh doanh dành riêng cho lao ng là ngư i tàn t t và ph n thu t ho t ng d y ngh cho ngư i tàn t t, ngư i dân t c thi u s , tr em hoàn c nh c bi t khó khăn, i tư ng t n n xã h i theo quy nh t i kho n 5, kho n 6, kho n 7 i u 40 Ngh nh s 164/2003/N -CP Tên cơ s kinh doanh:................................................................................... Mã s thu :.................................................................................................... A. Xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu 1. i u ki n ưu ãi: q Cơ s kinh doanh dành riêng cho ngư i tàn t t + Gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n s : .................ngày:.............. + T ng s lao ng s d ng thư ng xuyên trong năm:................ngư i + T ng s lao ng là ngư i tàn t t:......... ngư i, chi m: ....%/t ng s lao ng q Cơ s d y ngh dành riêng cho ngư i dân t c thi u s , cho ngư i tàn t t, tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn và i tư ng t n n xã h i. + Gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n s ..........ngày....................... (Cơ s kinh doanh ph i l p danh sách các h c viên là ngư i tàn t t, ngư i dân t c thi u s , tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn, i tư ng t n n xã h i và ph i xu t trình khi có yêu c u c a cơ quan thu ) 2. N i dung mi n thu : q Mi n thu cho ph n thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh c a cơ s kinh doanh dành riêng cho ngư i tàn t t q Mi n thu cho ph n thu nh p t ho t ng d y ngh dành riêng cho ngư i tàn t t, ngư i dân t c thi u s , tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn, i tư ng t n n xã h i B. Xác nh s thu ư c mi n ơn v ti n: ng Vi t Nam Ch tiêu S ti n 3. Xác nh s thu TNDN ư c mi n trong kỳ tính thu : 3.1. Thu nh p ư c mi n thu 3.2. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p 3.3. Thu TNDN ư c mi n
 20. Chú ý: - T i ph n " i u ki n ưu ãi" và "N i dung mi n thu " n u cơ s kinh doanh thu c trư ng h p nào thì ánh d u (x) vào ô q; trư ng h p không có thì b tr ng không ghi. - Ch tiêu 3.3. "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n" t i Ph l c này ư c t p h p ghi vào ch tiêu "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu " (Mã s C5) c a T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. h l c s 11 (Kèm theo T khai t quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm....) Thu TNDN ư c mi n cho các Nhà u tư góp v n dư i các hình th c: b ng sáng ch , bí quy t k thu t quy trình công ngh , d ch v k thu t theo quy nh i u 43 và gi m thu cho ph n thu nh p t ho t ng chuy n như ng ph n v n góp c a nhà u tư nư c ngoài cho các doanh nghi p thành l p theo pháp lu t Vi t Nam theo quy nh t i i u 44 c a Ngh nh s 164/2003/N -CP Tên cơ s kinh doanh:.................................................................................. Mã s thu :................................................................................................... A. Xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu 1. i u ki n ưu ãi: q Nhà u tư nư c ngoài chuy n như ng v n góp cho các doanh nghi p nhà nư c ho c các doanh nghi p thành l p theo pháp lu t Vi t Nam. q Nhà u tư góp v n dư i các hình th c: b ng sáng ch , bí quy t k thu t quy trình công ngh , d ch v k thu t 2. N i dung mi n, gi m thu : q Mi n thu thu nh p doanh nghi p cho nhà u tư góp v n dư i các hình th c: b ng sáng ch , bí quy t k thu t quy trình công ngh , d ch v k thu t. q Gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p cho ph n thu nh p t ho t ng chuy n như ng ph n v n góp c a nhà u tư nư c ngoài cho các doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam B. Xác nh s thu ư c mi n, gi m ơn v ti n: ng Vi t Nam Ch tiêu S ti n 3. Xác nh s thu TNDN ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu :
Đồng bộ tài khoản