Thông tư 129/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
203
lượt xem
37
download

Thông tư 129/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 129/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với thu nhập sau thuế của hoạt động xổ số kiến thiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 129/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   S è   1 2 9 / 2 0 0 3 / T T ­ B T C   n g µ y   2 3   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m  2003 Híng dÉn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi thu nhËp sau thuÕ cña ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt C¨n cø NghÞ ®Þnh   sè 59/CP ngµy 3/10/1996 cña ChÝnh   phñ vÒ Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh   ®èi víi Doanh nghiÖp nhµ níc vµ NghÞ ®Þnh sè 27/1999/N§­ CP ngµy 20/4/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung   NghÞ ®Þnh sè 59/CP cña ChÝnh phñ; ­ C¨n cø ®iÓm 3, §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP   ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh   LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp;   Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi thu   nhËp sau thuÕ cña ho¹t ®éng XSKT nh sau: 1. §èi tîng ¸p dông:  C¸c C«ng ty XSKT tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh xæ sè  kiÕn thiÕt theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc. 2. Lîi nhuËn thùc hiÖn cña C«ng ty XSKT:  Lîi   nhuËn   thùc   hiÖn   cña   C«ng   ty   XSKT   bao   gåm   lîi  nhuËn  tõ   ho¹t  ®éng   kinh   doanh,   lîi   nhuËn   ho¹t  ®éng   tµi  chÝnh vµ lîi nhuËn kh¸c. 2.1   Lîi   nhuËn   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   lµ   kho¶n   chªnh  lÖch   gi÷a   tæng   doanh   thu   trõ   ®i   gi¸   thµnh   toµn   bé   s¶n  phÈm   ®∙   tiªu   thô   vµ   thuÕ   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt  ( trõ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp). 2.2 Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ sè thu lín h¬n  sè chi cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, bao gåm c¸c ho¹t ®éng  cho thuª tµi s¶n, mua, b¸n tr¸i phiÕu, chøng kho¸n, mua  b¸n   ngo¹i   tÖ,   l∙i   tiÒn   göi   ng©n   hµng   thuéc   vèn   kinh  doanh,   l∙i   cho   vay   thuéc   c¸c   nguån   vèn   vµ   quü,   l∙i   cæ  phÇn vµ l∙i do gãp vèn liªn doanh, hoµn nhËp sè d  kho¶n  dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t chøng kho¸n. 2.3 Lîi nhuËn kh¸c lµ nh÷ng kho¶n thu nhËp kh¸c lín  h¬n c¸c chi phÝ kh¸c, bao gåm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh«ng cã  chñ nî, thu håi l¹i c¸c kho¶n nî khã ®ßi ®∙ ®îc xo¸ nî  ( ®ang theo dâi ë ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n); c¸c kho¶n  vËt t, tµi s¶n thõa sau khi ®∙ bï trõ hao hôt mÊt m¸t,  c¸c vËt t  cïng lo¹i; chªnh lÖch thanh lý, nhîng b¸n tµi  s¶n ( lµ sè thu vÒ nhîng b¸n trõ gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ  kÕ to¸n tµi s¶n vµ c¸c chi phÝ thanh lý, nhîng b¸n); c¸c  kho¶n   lîi   nhuËn   n¨m   tríc   ph¸t   hiÖn   n¨m   nay;   sè   d  hoµn  nhËp c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, ph¶i thu 
  2. 2 khã ®ßi, kho¶n tiÒn trÝch b¶o hµnh s¶n phÈm cßn thõa khi  hÕt b¶o hµnh. 3. Ph©n phèi lîi nhuËn:  Lîi nhuËn thùc hiÖn cña C«ng ty XSKT, sau khi chuyÓn  lç theo §iÒu 20 cña LuËt thuÕ  thu  nhËp  doanh nghiÖp  vµ  nép   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   theo   luËt   ®Þnh ®îc   ph©n  phèi nh sau: 3.1. Bï kho¶n lç cña c¸c n¨m tríc kh«ng ®îc trõ vµo  lîi nhuËn tríc thuÕ; 3.2.  Tr¶  tiÒn vi  ph¹m ph¸p  luËt  nhµ níc  nh  vi ph¹m  c¸c luËt thuÕ, LuËt giao th«ng, LuËt m«i trêng, LuËt th­ ¬ng m¹i vµ Quy chÕ hµnh chÝnh, sau khi ®∙ trõ tiÒn båi  thêng tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n g©y ra (nÕu cã); 3.3. Trõ c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ®∙ chi nhng kh«ng  ®îc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu  thuÕ; 3.4. TrÝch bæ sung vµo vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp  theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   30/2002/TT­BTC   ngµy  27/3/2002 cña Bé Tµi chÝnh,  3.5.   PhÇn lîi nhuËn cßn l¹i ®îc ph©n phèi theo quy  ®Þnh nh sau: a. TrÝch 10% vµo quü dù phßng tµi chÝnh. Khi sè d cña  quü   nµy   b»ng   25%   vèn   Nhµ   níc   cã   t¹i   doanh   nghiÖp   th×  kh«ng ph¶i trÝch n÷a; ChØ tiªu vèn Nhµ níc cã t¹i doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn  trªn sæ kÕ to¸n cña doanh nghiÖp (kh«ng bao gåm vèn nhËn  gãp liªn doanh, liªn kÕt) gåm: ­ Nguån vèn kinh doanh (Tµi kho¶n 411) ­ Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n (Tµi kho¶n 441) ­ QuÜ ®Çu t ph¸t triÓn  (Tµi kho¶n 414)  b.  TrÝch   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   30%   vµo   quü   ®Çu   t  ph¸t  triÓn cña doanh nghiÖp cho nhu cÇu ®Çu t ph¸t triÓn ho¹t  ®éng xæ sè; c.   TrÝch   lËp   quü   khen   thëng   vµ   quü   phóc   lîi.   Møc  trÝch tèi ®a cho 2 quü c¨n cø vµo tû suÊt lîi nhuËn trªn  vèn nhµ níc ( lµ sè trung b×nh céng cña sè d vèn nhµ níc  t¹i thêi ®iÓm 1/1 vµ cuèi mçi quý cña n¨m), nh sau: ­   3   th¸ng   l¬ng   thùc   hiÖn   cho   c¸c   trêng   hîp   doanh  nghiÖp cã tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn Nhµ níc n¨m nay b»ng  hoÆc cao h¬n n¨m tríc. ­ 2 th¸ng l¬ng thùc hiÖn, nÕu tû suÊt lîi nhuËn n¨m  nay thÊp h¬n n¨m tríc.
  3. 3 Gi¸m   ®èc   doanh   nghiÖp,   sau   khi   lÊy   ý   kiÕn   tham   gia  cña Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn quyÕt ®Þnh tû lÖ ph©n chia sè  tiÒn vµo mçi quü. Trêng   hîp   C«ng   ty   XSKT   phÊn   ®Êu   t¨ng   møc   lîi   nhuËn  n¨m sau cao h¬n n¨m tríc th× ®îc trÝch thªm kh«ng qóa 1  th¸ng l¬ng thùc hiÖn vµo mçi quü khen thëng vµ phóc lîi. d.   Thu   vµo   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   phÇn   cßn   l¹i   sau   khi  C«ng ty XSKT trÝch ®ñ c¸c quü theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm  a,  b,   c  môc   3.5   ®Ó   phôc   vô   cho   môc   tiªu   ®Çu   t  c«ng   tr×nh  phóc lîi x∙ héi trªn ®Þa bµn.  Trêng hîp  C«ng  ty XSKT  cã nhu cÇu  ®Çu t  ph¸t  triÓn  ho¹t ®éng xæ sè mµ Quü ®Çu t ph¸t triÓn kh«ng ®¸p øng ®ñ  th× C«ng ty XSKT lËp dù ¸n, tr×nh  UBND  tØnh, thµnh  phè  quyÕt ®Þnh ®Ó l¹i nguån thu nµy ®Ó bæ sung vèn cho C«ng  ty XSKT. 4. Tæ chøc thu tµi chÝnh ®èi víi thu nhËp sau thuÕ cña  ho¹t ®éng XSKT vµo ng©n s¸ch nhµ níc: 4.1 Kª khai nép kho¶n thu tµi chÝnh cña C«ng ty XSKT:  C«ng ty XSKT cã tr¸ch nhiÖm lËp tê khai t¹m nép kho¶n thu  tµi chÝnh  göi  cho  Côc  thuÕ  vµ Së Tµi chÝnh  tØnh, thµnh  phè. Thùc hiÖn t¹m nép kho¶n thu tµi chÝnh hàng quý cùng  với  tạm nộp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.  4.2   ViÖc   nép,   h¹ch   to¸n,   quyÕt   to¸n   kho¶n   thu   tµi  chÝnh cña C«ng ty XSKT, ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh ®èi  víi   viÖc   nép,  h¹ch   to¸n,   quyÕt   to¸n   kho¶n  thu  kh¸c   cña  C«ng ty XSKT nép ng©n s¸ch. 5. Sö dông c¸c Quü doanh nghiÖp: ViÖc sö dông c¸c quü doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo  quy ®Þnh  hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh.  6. HiÖu lùc thi hµnh :  Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ ¸p dông tõ n¨m tµi chÝnh 2004 Riªng   n¨m   2004   lµ   n¨m   ®Çu   tiªn   thùc   hiÖn   ®ång   thêi  c¸c luËt thuÕ míi, do vËy c¸c C«ng ty XSKT ®îc phÐp kh«ng  sö dông chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn nhµ níc khi  x¸c ®Þnh møc trÝch lËp quü khen thëng vµ phóc lîi mµ thùc  hiÖn trÝch lËp 2 quü ë møc tèi ®a.  Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  c¸c   ®¬n   vÞ   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó   nghiªn   cøu   xem  xÐt, híng dÉn bæ sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản