Thông tư 13/1998/TT-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
5
download

Thông tư 13/1998/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 13/1998/TT-TCHQ về việc hướng dẫn quản lý về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với loại hình nhập khẩu nguyên liệu vật liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/1998/TT-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/1998/TT-TCHQ Hà N i, ngày 14 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 13/1998/TT-TCHQ NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N QU N LÝ V THU NH P KH U VÀ THU GTGT Đ I V I LO I HÌNH NH P KH U NGUYÊN V T LI U Đ S N XU T HÀNG HOÁ XU T KH U Căn c đi m 3 Đi u 4 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. Căn c đi m 2 Đi u 14 Lu t thu giá tr gia tăng. Căn c đi m 21 Đi u 4 Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 18/11/1998 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng. Đ th c hi n th ng nh t vi c qu n lý thu nh p kh u và thu GTGT đ i v i lo i hình nh p kh u v t li u đ s n xu t hàng xu t kh u, T ng c c H i quan hư ng d n th c hi n như sau: I. PH M VI ÁP D NG 1. Lo i hình nh p kh u nguyên v t li u đ s n xu t hàng xu t kh u là hình th c mua đ t bán đo n, ch s h u nguyên v t li u nh p kh u là các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh trong nư c Vi t Nam (bao g m c các xí nghi p đ u tư, liên doanh) t đăng ký, t xây d ng m u, đ nh m c tiêu hao nguyên v t li u và ch u trách nhi m s n xu t ra s n ph m thì các doanh nghi p này t tìm th trư ng đ xu t kh u. 2. Nguyên v t li u nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u đư c xét hoàn thu nh p kh u và xét hoàn thu GTGT bao g m: V t tư, nguyên li u tr c ti p c u thành th c th s n ph m xu t kh u và các lo i v t tư, nguyên li u tham gia vào quá trình s n xu t hàng hoá xu t kh u nhưng không tr c ti p c u thành th c th s n ph m xu t kh u, gi y, ph n, bút v , bút g ch d u, đinh ghim qu n áo, m c sơn in, bàn ch i, keo, ch i quét keo, khung in lư i, k p t y, d u đánh bóng... mà đã đư c doanh nghi p xây d ng thành đ nh m c tiêu hao cho đơn v s n ph m. 3. Đ i v i công c lao đ ng nh p kh u đ ph c v s n xu t hàng xu t kh u như th t ch t, khuôn m u, k m, kéo, kim máy, tài li u k thu t, v t tư c a máy móc thi t b (ph tùng, d ng c )... thì không thu c di n đư c xét hoàn thu nh p kh u và hoàn thu GTGT theo quy đ nh trên. II. CH Đ QU N LÝ THU NH P KH U VÀ THU GTGT
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Nguyên v t li u nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u là đ i tư ng ch u thu nh p kh u và thu giá tr gia tăng và đư c hoàn thu nh p kh u và thu GTGT tương ng v i t l s n ph m xu t kh u trên cơ s đ nh m c s d ng nguyên v t li u. 2. Th i gian n h n n p thu nh p kh u và n p thu GTGT đ i v i nguyên li u nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u là 9 tháng (275 ngày) k t ngày đ i tư ng n p thu nh n đư c thông báo thu chính th c c a cơ quan h i quan v s thu ph i n p. a. Trong th i gian ân h n 275 ngày n u doanh nghi p đã th c xu t kh u s s n ph m thì doanh nghi p không ph i n p thu nh p kh u, thu GTGT đ i v i nguyên v t li u đã nh p kh u tương ng v i s s n ph m đã th c xu t trên cơ s đ nh m c s d ng nguyên v t li u. b. N u ngoài th i gian ân h n 275 ngày mà doanh nghi p chưa th c xu t kh u s n ph m ho c chưa xu t kh u h t s s n ph m tương ng ph i xu t kh u thì doanh nghi p ph i n p thu nh p kh u, thu GTGT đ i v i s nguyên v t li u tương ng v i s s n ph m chưa xu t kh u. S thu n p này chuy n vào tài kho n t m thu - th c ch t là treo đ theo dõi t o thu n l i cho vi c hoàn thu . Đ n khi có s n ph m th c xu t kh u thì doanh nghi p s đư c hoàn thu nh p kh u và thu GTGT đã n p. Trư ng h p doanh nghi p chưa n p thu nh p kh u, thu GTGT cho ph n nguyên li u tương ng kéo dài 275 ngày k t ngày th 276, m i ngày ch m n p thu s b ph t 0,1% (m t ph n nghìn) cho t i ngày th c xu t kh u s s n ph m tương ng s n xu t t nguyên v t li u nh p kh u. c. Ph n nguyên v t li u đư c phép tiêu th n i đ a thì doanh nghi p ph i n p thu nh p kh u và thu GTGT vào ngân sách Nhà nư c theo quy đ nh. 3. Th t c và th m quy n xét hoàn thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng và xét không thu thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng. a. H sơ hoàn thu (không thu thu ) nh p kh u, thu giá tr gia tăng bao g m: - Công văn đ ngh hoàn l i thu (không thu thu ) nh p kh u, thu giá tr gia tăng đã n p c a doanh nghi p, trong đó có phương án gi i trình c th v s lư ng hàng xu t kh u, m c tiêu hao nguyên v t li u nh p kh u, s thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng đã n p, s thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng xin hoàn; - H p đ ng xu t kh u hàng hoá ký k t v i nư c ngoài (trong đó có ghi rõ s lư ng, quy cách, ph m ch t, ch ng lo i... hàng xu t kh u) và h p đ ng nh p kh u nguyên li u, v t tư đ s n xu t hàng xu t kh u. - T khai h i quan hàng nh p kh u nguyên li u, v t tư đã thanh toán kho n h i quan. - T khai h i quan hàng xu t kh u có xác nh n th c xu t c a H i quan c a kh u. - Biên lai n p thu (gi y thông báo thu ); - H p đ ng u thác xu t kh u, nh p kh u (n u là xu t nh p kh u u thác).
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ nh m c tiêu hao nguyên li u, v t tư s d ng vào s n xu t s n ph m xu t kh u do doanh nghi p xây d ng và Giám đ c doanh nghi p ch u trách nhi m v cơ s pháp lý, tính chính xác đúng đ n c a đ nh m c đăng ký v i cơ quan h i quan (nơi làm th t c xu t kh u và nh p kh u s n ph m sau này). Vi c đăng ký đ nh m c v i cơ quan h i quan ph i đư c ti n hành trư c khi làm th t c nh p kh u. Trư ng h p đăng ký đ nh m c không đúng v i m c tiêu hao s n xu t th c t thì doanh nghi p ph i báo cáo ngay v i cơ quan h i quan nơi đã đăng ký đ nh m c đ làm căn c thanh kho n, hoàn thu cho lô hàng đã đăng ký. b. Cơ quan h i quan thu thu đư c g i vào m t tài kho n riêng c a C c H i quan t nh, thành ph t i Kho b c. Khi đ i tư ng đư c hoàn l i thu n p h sơ đ ngh xét hoàn thu thì C c H i quan t nh, thành ph căn c vào h sơ quy đ nh đ ki m tra, xem xét và ký quy t đ nh hoàn thu , không thu thu và th c hi n vi c hoàn l i thu cho đ i tư ng đư c hoàn thu t tài kho n t m thu ti n g i nói trên t i kho b c. III. T CH C TH C HI N 1. Th t c h i quan đ i v i lo i hình nh p kh u nguyên v t li u đ s n xu t hàng xu t kh u (theo hình th c mua đ t bán đo n) đư c th c hi n tương t như nh ng lô hàng kinh doanh xu t nh p kh u. Doanh nghi p nh p kh u nguyên v t li u đ s n xu t hàng xu t kh u ph i khai báo tính thu , đăng ký làm th t c theo quy đ nh hi n hành. Cơ quan h i quan làm th t c ki m tra, xác đ nh s thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng ph i n p, ra thông báo thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng v i kỳ h n là 275 ngày và theo dõi, qu n lý thanhkho n cho t ng lô hàng xu t nh p kh u theo quy đ nh. 2. Th t c giám sát và qu n lý nh p kh u nguyên v t li u s n xu t hàng xu t kh u th c hi n theo Quy ch s 126-TCHQ/GSQL ngày 08-04-1995 c a T ng c c H i quan (ph n giám sát, qu n lý nh p kh u nguyên v t li u đ s n xu t hàng xu t kh u) và các quy đ nh hi n hành c a B Tài chính, B Thương m i và T ng c c H i quan. 3. Do đ c đi m lo i hình nh p kh u nguyên v t li u đ s n xu t hàng xu t kh u v i th i gian ân h n n p thu 275 ngày, đ công tác qu n lý, theo dõi ch t ch , có hi u qu ngăn ng a nh ng trư ng h p l i d ng th i gian ân h n n p thu 275 ngày đ nh p kh u nguyên v t li u nhưng không s d ng đ s n xu t hàng xu t kh u ho c ch s d ng m t ph n nguyên v t li u đ s n xu t hàng xu t kh u, s còn l i tiêu th trong nư c thì ph i đư c phép c a B Thương m i (n u nguyên v t li u nh p kh u thu c di n qu n lý theo h n ng ch), trong trư ng h p này doanh nghi p ph i khai báo n p thu cho cơ quan h i quan nơi doanh nghi p đã đăng ký t khai nh p kh u trong th i h n hai (02) ngày k t ngày thay đ i m c đích s d ng. N u doanh nghi p l i d ng vi c s d ng nguyên v t li u nh p kh u đem tiêu th n i đ a thì ngoài vi c b x lý thu thu , ph t ch m n p thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng, doanh nghi p còn ph i b x lý vi ph m pháp lu t v thu . 4. Thông tư này có hi u l c k t ngày 01/01/1999. Các văn b n hư ng d n trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b .
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C c H i quan các t nh, thành ph t ch c tri n khai quán tri t th c hi n, trong quá trình th c hi n n u có v n đ gì vư ng m c thì báo cáo lên T ng c c H i quan đ k p th i ch đ o hư ng d n. Phan Văn Dĩnh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản