intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

269
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  lao ® é n g­th¬ n g  binh v µ  x∙ h éi  S è  13/2003/TT­B L § T B X H  n g µ y  30 th¸ng 5 n¨ m  2003 H í ng d É n  th ù c  Ö n  m é t  è  ® i Ò u  c ñ a N g h Þ  ® Þ n h   hi s s è  114/2002/N§­C P  n g µ y 31  th¸ng 12 n¨ m   2002 c ñ a C h Ý n h  p h ñ   v Ò   Ò n l¬ n g  ® è i víi g êi lao ® é n g   µ m   Ö c trong  ti  n l vi d o a n h   g hi Ö p  h o ¹t ® é n g  theo L u Ë t d o a n h  n g hi Ö p n Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­   µy  th¸ng 12  CP ng 31    n¨m  2002  cña  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   ®Þ chiti   h   thih m s® cB LuËt Lao  ng  Ò   Òn l ng,sau      æi    Õn víi é, ngµnh  ªnquan,    ®é v ti  ¬   khitrao® ý ki       B li   Bé   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  Ò   Òn l ng  i víi   X∙      th   v ti  ¬ ®è     ngêi lao  ng  µm  Öc    ®é l vi trong  doanh  nghiÖp  ¹t ®éng  ho   theo  Ët  Lu doanh  nghiÖp    nh sau: I. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g.  § §èit ng,ph¹m      ông  Òn l ng   î   vi¸p d ti  ¬ theo  quy  nh  ¹ Th«ng   µy  µngêi ®Þ t i tn l     lao®éng  µm  Öc    l vi theo chÕ     îp ®ång    ng    ®é h   lao®é trong c¸ctæ      chøc  sau: 1/ Doanh    nghiÖp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  th l v ho   theo  Ët doanh  Lu   nghiÖp,bao    gå m: a) C«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n;   hh b) C«ng      Çn;   tycæ ph c)C«ng    îp danh;   tyh   d) Doanh    nghiÖp   ©n. tnh 2/     Tæ chøc  µ    ©n  ã    ínlao®éng, bao  å m:  îp      v c¸nh c thuªm       g H t¸cx∙,trang  tr¹  hîp t¸c, é    nh, c¸nh©n  µ    chøc  itæ      gia®×     , h v c¸ctæ  kh¸c. C¸c doanh  nghiÖp,c«ng    chøc,®¬n  Þ  µ    ©n  trªngäit¾t   ty,tæ    v v c¸nh nªu        lµdoanh    nghiÖp.   II. ¬ n g  t èi  L  thi Ó u Møc  ¬ng  èithiÓu  l t  theo  Òu  NghÞ   nh   è  §i 4,  ®Þ s 114/2002/N§­   îc CP ®   quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh sau: 1/ Møc ¬ng  èithiÓu    ông  õ ngµy  th¸ng 01    l t  ¸p d t  01    n¨m  2003  i víi êi ®è    ng   lao ®éng  µm    l c«ng  Öc  n  vi ®¬ gi¶n nhÊt  a    (ch qua  o  ¹o)víi®iÒu  Ön    ®µ t     ki lao ®éng  ×nh  êng  b th trong doanh  nghiÖp kh«ng  Êp  ¬n  th h møc  ¬ng  èithiÓu  l t  chung  µ 290.000  ng/th¸ng theo  l  ®å   quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 03/2003/N§­ CP   µy  th¸ng01  ng 15    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Khi Nhµ   íc ®iÒu    n  chØnh møc  ¬ng  èithiÓu  l t  chung  ×  ùc hiÖn  th th   theo  quy  nh  íi. ®Þ m
 2. 2 2/ C¨n  vµo  cø  n¨ng  Êt  su lao  ng,  Öu  ®é hi qu¶ s¶n  Êt, kinh  xu   doanh,   doanh  nghiÖp  îc quyÒn  nh    ®  ®Þ møc  ¬ng  èithiÓu  l t  cao  ¬n  h møc  ¬ng  èi l t  thiÓu chung  ChÝnh  ñ  do  ph quy  nh    µm  ®Þ ®Ó l c¨n  tr¶l ng  cø   ¬ cho  êi lao ng     ®éng.     III.thang l¬ n g, b ¶ n g  l¬ n g  v µ  p h ô  c Ê p  l¬ n g     1/ Thang l ng,  ¬ b¶ng ¬ng  l theo kho¶n 1, 3,  Òu  NghÞ   nh   è  §i 5,  ®Þ s 114/2002/N§­   îcquy  nh  ô  Ó    CP ®   ®Þ c th nh sau: a) Doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng    x d thang ¬ng, b¶ng ¬ng, tiªu l   l    chuÈn  Êp  Ëc  ü  Ët c«ng  ©n,  c b k thu   nh chøc  danh, tiªu chuÈn     chuyªn m«n,  nghiÖp  ô    v viªn chøc   µm  ¬  ë  ý  Õt  îp  ng  l c s k k h ®å lao  ng  µ  ®é v tho¶  c lao í    ®éng  Ëp  Ó,x¸c®Þnh  ü ¬ng,tr¶l ng  µ    Õt    Õ     t th     qu l    ¬ v gi¶i quy c¸cch ®é kh¸ccho    ngêilao®éng.      ViÖc  ©y  ùng  x d thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l ph¶i b¶o  ¶m     ® nguyªn  ¾c    t quy ®Þnh  ¹ kho¶n    Òu    ti   1,§i 5,NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­CP,  doanh  nghiÖp  ùa l  chän  ¬ng  ph ph¸p  ¹ phô  ôcsè  kÌm  ti  l   1  theo  Th«ng   µy  tn hoÆc     ông    ­ ¸p d c¸c ph ¬ng ph¸p kh¸cphïhîp ®Ó   ©y  ùng        x d thang ¬ng,b¶ng ¬ng. l   l b) Khix©y  ùng  µ     d v ban  µnh  h thang ¬ng,b¶ng ¬ng,doanh  l   l   nghiÖp  ph¶i  tham kh¶o    Õn  ý ki Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ©m   êivµ  ® l th   c«ng  è  b c«ng  khai trong    doanh  nghiÖp  íc khi ¸p tr       dông.   c) Doanh    nghiÖp ph¶i ®¨ng  ý  Ö   èng    k h th thang ¬ng, b¶ng ¬ng  íic¬  l   l v  quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     ng  l  n   lao ®é tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬i   ph tr     ¬ n  doanh  nghiÖp  ng  ôsë  Ýnh  ®ã tr   ch trong vßng  ét    m th¸ng kÓ   õ ngµy    t  thang ­ l ¬ng,b¶ng ¬ng  îcc«ng  è    ông.Hå   ¬    l ®  b ¸p d   s bao  å m   g c«ng      Þ, kÌm  v¨n ®Ò ngh   theo h Ö   èng    th thang ¬ng,b¶ng ¬ng  l   l doanh nghiÖp  ∙  ©y  ùng. ®x d 2/Phô  Êp ¬ng:   cl Ngoµi viÖc  ©y  ùng    x d thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l theo quy  nh   ®Þ nªu  trªn,   doanh nghiÖp  îc quyÒn  ®  quy  nh    ®Þ c¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng  ph c l hoÆc   dông  ¸p  chÕ     ô  Êp ¬ng  ChÝnh  ñ  ®é ph c l do  ph quy  nh  i víi ®Þ ®è    doanh nghiÖp  µ  íc nh n   ®Ó     tr¶cho  êilao®éng. ng       IV. Þ n h  m ø c  lao ® é n g.  § §Þnh  møc    ng  lao ®é theo kho¶n      Òu    2, 3, §i 5, NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/ N§­CP   îcquy  nh  ô  Ó    ®  ®Þ c th nh sau: 1/ Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng  Ö   èng    xd h th møc    ng    lao ®é ®Ó x¸c®Þnh  Õ   ¹ch lao®éng, tæ    k ho       chøc,sö  ông    ng  µ   ¬ng   d lao®é v tr¶l cho  êi ng   lao ®éng. ViÖc  ©y  ùng      x d møc     ng  lao ®é ph¶i b¶o  ¶m       ® c¸c nguyªn  ¾c    t quy ®Þnh  ¹ kho¶n    Òu    t i 2,§i 5,NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­CP. 2/ViÖc  ©y  ùng    xd møc    ng  îcthùc hiÖn    lao®é ®     nh sau:
 3. 3 a) Doanh    nghiÖp  µnh  Ëp  éi ®ång  nh  th lH  ®Þ møc    ng    chøc  lao ®é ®Ó tæ  x©y  ùng  d hoÆc   µ  r so¸t,®iÒu    chØnh, bæ     sung  Ö   èng  h th møc     ng    lao ®é ¸p dông trong doanh  nghiÖp. Thµnh  Çn  éi ®ång  å m   ã    ph h  g c Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp, m ét  è  µnh    ã      s th viªn c ®ñ n¨ng  ùc,tr×nh    l  ®é chuyªn m«n,  ü  Ët, k thu   nghiÖp  ô  Gi¸m  c  ùa chän  µ  idiÖn  v do  ®è l   v ®¹   Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ® c së  hoÆc   Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ©m  êi ® l th . b) C¨n  vµo  ùc  Õ  chøc  cø  th t tæ  s¶n  Êt, tæ  xu   chøc  lao  ng,  ®é doanh  nghiÖp  ùa chän  ¬ng  l  ph ph¸p  ©y  ùng  x d møc  lao  ng  ¹  ô  ôc sè  kÌm  ®é t iph l   2  theo Th«ng   µy    tn hoÆc     ông    ¬ng  ¸p d c¸cph ph¸p x©y  ùng    d møc    ng  lao®é kh¸c   phïhîp ®Ó   ©y  ùng     x d møc    ng  lao®é b¶o  ¶m     ® c¸cnguyªn t¾c  trªn.   nªu  c) H»ng    n¨m doanh  nghiÖp  chøc  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  tæ  ® gi¸t h th   møc   lao ®éng    öa  æi, bæ     ®Ó s ®   sung cho  ï hîp  íitæ  ph   v   chøc  s¶n  Êt,tæ  xu   chøc  lao®éng. N Õ u  møc    ng  ùc hiÖn  Êp  ¬n          lao®é th   th h 5% hoÆc   cao  ¬n  h 15%     so víimøc   îc giao, th×    ®    trong  êih¹n  th¸ng,doanh  th   3    nghiÖp ph¶i xem   Ðt,   x  ®iÒu chØnh  ¹cho  ïhîp. l  i ph     3/ Khi x©y  ùng, ®iÒu     d   chØnh, bæ     sung møc     ng, doanh  lao ®é   nghiÖp  ph¶i tham    kh¶o    Õn  ý ki Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   Ban  Êp  ch hµnh c«ng  oµn  ©m  êivµ  ® l th   c«ng  è b c«ng  khaitrongdoanh      nghiÖp. V. C h Õ  ® é  tr¶ l¬ n g 1/H×nh    thøc tr¶l ng:    ¬ H×nh thøc   ¬ng theo  Òu    tr¶ l §i 7, NghÞ   nh   è  ®Þ s 114/2002/N§­   îc CP ®   quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh sau:  a) TiÒn ¬ng    l theo thêigian (theo th¸ng,theo  Çn,theo ngµy           tu     hoÆc   theo  giê),¸p  ông  i víinh÷ng  êi lµm   d ®è     ng   c«ng    t¸cqu¶n  ý,chuyªn m«n,  ü  Ët, l    k thu   nghiÖp  ô;nh÷ng  êilµm    v  ng   c¸c c«ng  Öc  vi theo  ©y  d chuyÒn  c«ng  Ö,    ngh m¸y m ãc  ÕtbÞ   µ  ÷ng  êilµm    thi   v nh ng   c¸c c«ng  Öc  µ    ¬ng  êigian cã  Öu  vi m tr¶l th     hi qu¶  ¬n    ×nh  h c¸ch thøc tr¶l ng     ¬ kh¸c.   b) TiÒn ¬ng    l theo s¶n  È m,    ông  i víi   ©n    ph ¸p d ®è     nh c¸ hoÆc   Ëp  Ó  êi t th ng   lao ®éng,    c¨n  vµo  cø  møc     µn  µnh  è îng,chÊt l ng  ®é ho th sl    î s¶n  È m   îc ph ®  giao.  c)  Òn ¬ng  Ti l kho¸n, ¸p  ông  i  íic¸  ©n    d ®è v   nh hoÆc   Ëp  Ó  êi lao t th ng     ®éng, c¨n cø  µo  èil ng,chÊtl ng c«ng  Öc  µ  êigian ph¶ihoµn  µnh.     v kh  î    î   vi v th       th   C¨n  c¸c  ×nh  cø  h thøc   ¬ng  tr¶ l nªu trªn,doanh    nghiÖp  ùa  än  ×nh  l ch h thøc   ¬ng  ï hîp  íitÝnh  Êt  tr¶ l ph   v  ch c«ng  Öc  µ  iÒu  Ön  vi v ® ki s¶n  Êt,kinh xu     doanh, g ¾n   Òn ¬ng  íikÕt    ti l v  qu¶  c«ng  Öc, b¶o  ¶m   vi   ® khuyÕn  Ých  êi kh ng   lao ®éng  ©ng    n cao  Öu  hi qu¶,n¨ng  Êt lao ®éng. ViÖc  ùa chän    su       l  hoÆc  thay  ® æi  ×nh  h thøc tr¶l ng     ¬ ph¶ithÓ  Ön    hi trong hîp ®ång    ng  µ     lao ®é v tho¶  clao í    ®éng  Ëp  Ó. t th 2/Tr¶ ¬ng  µm   l l thªm  ê: gi Tr¶ ¬ng    êilao ®éng  µm  l khing     l thªm  ê theo kho¶n    vµ    Òu    gi     1, 2  3, §i 10, NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­   îcquy  nh  ô  Ó    CP ®   ®Þ c th nh sau:
 4. 4 a)  èi víilao ®éng   ¬ng  §     tr¶l theo  êigian,n Õu  µm  th     l thªm  µigiê tiªu ngo       chuÈn th× doanh     nghiÖp ph¶itr¶l ng  µm     ¬ l thªm  êtheo c¸ch tÝnh  gi       sau: TiÒn ¬ng  l = TiÒn ¬ng  x l 150%   hoÆc   x Sè  ê gi     µm  l thªm  ê gi giêthùc tr¶       200%   µm  l thªm   hoÆc  300% Trong  : ®ã ­ TiÒn ¬ng  ê thùc tr¶® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  Òn ¬ng  ùc tr¶cña    l gi         trªnc s ti l th     th¸ngm µ   êilao®éng  µm    ng     l thªm  ê (trõtiÒn l ng  µm  gi      ¬ l thªm  ê,tiÒn l ng    gi    ¬ tr¶ thªm    µm  Öc  µo  khil vi v ban  ªm,  Òn th ng  µ    ® ti   ë v c¸ckho¶n    Ëp thu nh kh¸ckh«ng    cã  Ýnh  Êt l ng) chiacho  è  ê thùc tÕ  µm  Öc  t ch  ¬     s gi     l vi trong th¸ng(kh«ng  Ó   è      ks giê lµm    thªm) nhng    kh«ng  qu¸ 208  ê,®èi  íic«ng  Öc  ã  iÒu  Ön    gi   v  vi c ® ki lao ®éng,  m«i  êng  ®éng  ×nh  êng  tr lao  b th hoÆc   156  ê,®èi  íic«ng  Öc  ã  gi   v  vi c ®iÒu  Ön    ng  Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i  ki lao®é ® bi   nh   h, nguy  Ó m.  êng  îp tr¶ hi Tr h   l ng  µy, th×  Òn ¬ng  ê thùc tr¶® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  Òn ¬ng  ùc ¬ ng   ti l gi         trªnc s ti l th   tr¶cña  µy  µm  Öc    õtiÒn ¬ng  µm    ng l vi ®ã (tr   l l thªm  ê,tiÒn ¬ng    gi   l tr¶thªm    khi lµm  Öc  µo  vi v ban  ªm,  Òn th ng  µ    ® ti   ë v c¸ckho¶n    Ëp thu nh kh¸ckh«ng  ã  Ýnh    ct chÊt l ng) chiacho  è  ê thùc tÕ  µm  Öc   ¬     s gi     l vi trong ngµy   (kh«ng  Ó   è  ê lµm  k s gi   thªm) nhng    kh«ng    giê,®èi víi qu¸ 8        c«ng  Öc  ã  iÒu  Ön    ng, m«i  ­ vi c ® ki lao ®é   tr êng    ng  ×nh  êng  lao ®é b th hoÆc   giê,®èi  íic«ng  Öc  ã  iÒu  Ön    6    v  vi c ® ki lao ®éng  Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i  ® bi   nh   h, nguy  Ó m; hi ­   Møc  150%,    ông  i víi êlµm  ¸p d ®è       gi thªm  µo  µy  êng; v ng th ­    Møc   200%,  dông  i  íigiê lµm    ¸p  ®è v     thªm  µo  µy  v ng nghØ   µng  Çn  h tu quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët Lao  ng; ®Þ t i 72  B Lu   ®é ­ Møc    300%,    ông  i víi ê lµm  ¸p d ®è       gi thªm  µo  µy  Ô,ngµy  v ng l   nghØ  ã  ­ ch ëng ¬ng  l (trong møc    300%   µy  ∙  n ® bao  å m   Òn ¬ng    g ti l tr¶cho  êigian nghØ   th     ® îchëng    nguyªn l ng   ¬ theo ®iÒu      vµ  cña  é  Ët Lao  ng);   73,74,75  78  B Lu   ®é thªm  îc quy  nh  ¹  ®  ­  êi giê lµm  Th     ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 109/2002/N§­   CP ngµy  th¸ng 12  27    n¨m  2002  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  m s® cña NghÞ   nh  è  ®Þ s 195/CP  µy  th¸ng 12  ng 31    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   Ët Lao  ng  Ò   chiti   h d thih m s® c B Lu   ®é v thêigiêlµm  Öc,thêigiênghØ  ¬i.    vi       ng Trêng  îp lµm  h  thªm  ê n Õu  îcbè  Ý nghØ  ï nh÷ng  ê lµm  gi   ®   tr   b  gi   thªm  × th   doanh  nghiÖp  chØ ph¶itr¶phÇn     chªnh  Öch  l 50%   Òn ¬ng  ê thùc tr¶cña  ti l gi      c«ng  Öc  ang  µm, n Õu   µm  vi ® l  l thªm  ê  µo  µy  ×nh  êng; 100%,  Õu   gi v ng b th   n lµm thªm  ê vµo  µy  gi   ng nghØ   h»ng  Çn; 200%,  Õu  µm  tu   n l thªm  ê vµo  µy  gi   ng lÔ,ngµy    nghØ  ã  ëng ¬ng. ch l   VÝ   ô    Òn ¬ng  µ    d 1. Ti l v c¸c kho¶n    Ëp  thu nh kh¸c thùc tr¶trong th¸ng cña           anh  (lµm  Öc  A  vi trong ®iÒu  Ön    ng  ×nh  êng  íisè  µy  µm  Öc    ki lao ®é b th v   ng l vi thùc tÕ    b»ng  è  µy  µm  Öc  ña  s ng l vi c doanh  nghiÖp  än  µ 24  µy/th¸ng)lµ ch l   ng    1.013.600 ®ång    (trong®ã   Òn th ng  µ150.000  ng; tiÒn l ng      ti   ë l   ®å    ¬ tr¶thªm    khi lµm  Öc  µo  vi v ban  ªm   µ57.600  ng; tiÒn ¨n gi÷a ca  µ180.000  ng; tiÒn ® l  ®å        l  ®å     hç  î ¬ng  Ön ®i  ¹lµ50.000  ng): tr ph ti   l     i ®å ­TiÒn ¬ng    l th¸ngthùc tr¶(gåm  Òn l ng  µ         ti  ¬ v c¸ckho¶n  ô  Êp ¬ng) lµ: ph c l   
 5. 5 1.013.600  ng  (150.000  ng  57.600  ng  180.000  ng    ®å ­  ®å +  ®å +  ®å + 50.000  ng) = 576.000  ng. ®å    ®å ­TiÒn ¬ng  êthùc tr¶lµ:   l gi       576.000  ng     µy  8  ê)=  ®å :(24 ng x  gi   3.000  ng. ®å   ­TiÒn ¬ng  µm    l l thªm  giêvµo  µy  êng  îctr¶lµ: 1    ng th ®   3.000  ng x  ®å   150%  x  giê  4.500  ng.   1   =  ®å   Trêng  îp anh  ® îcbè  ÝnghØ  ïgiêlµm  h  A    tr   b    thªm  × doanh  th   nghiÖp chØ   ph¶itr¶phÇn     chªnh  Öch  víi Òn l ng  ña  l so    ti  ¬ c c«ng  Öc  ang  µm,1  êlµ: vi ® l   gi    4.500  ng     ®å ­3.000  ng  1.500  ng. ®å =  ®å VÝ   ô    Òn ¬ng  ê thùc tr¶cña  d 2. Ti l gi      anh  nh  Ý  ô    Õu  µm  A  v d 1, n l thªm    1 giê vµo  µy    ng nghØ  µng  Çn  × ® îctr¶6.000  ng  h tu th       ®å (3.000 ®ång  200%       x  x 1  ê).Trêng  îp  gi   h anh    îc bè  Ý nghØ   ï giê lµm  A ®   tr   b    thªm  ×  th doanh nghiÖp  chØ  ph¶itr¶phÇn     chªnh  Öch  víitiÒn ¬ng  ña  l so    l c c«ng  Öc  ang  µm  µo  vi ® lv ngµy  ×nh  êng,1  êlµ3.000  ng (6000  ng   b th   gi     ®å   ®å ­3.000  ng); ®å VÝ   ô    Òn ¬ng  ê thùc tr¶cña  d 3. Ti l gi      anh  nh  Ý  ô    Õu  µm  A  v d 1, n l thªm   1 giê  µo  µy  Ô, ngµy  v ng l   nghØ   ã  ëng ¬ng  ×  îc tr¶ 9.000  ng  ch l th ®     ®å (3.000  ®ång  300%   1  ê). êng  îp anh  ® îcbè  Ý nghØ   ï giê lµm  x  x  gi   Tr h  A    tr   b    thªm  ×  th doanh  nghiÖp ph¶itr¶phÇn     chªnh  Öch  víi Òn l ng  ña  l so    ti  ¬ c c«ng  Öc  ang  vi ® lµm  µo  µy  ×nh  êng,1  êlµ6.000  ng  v ng b th   gi     ®å (9.000 ®ång     ­3.000  ng). ®å s¶n  È m, n Õu   µi giê tiªuchuÈn  b)  èi víilao ®éng   ¬ng  §     tr¶ l theo  ph ngo       doanh  nghiÖp  ã  c yªu  Çu  µm  c l thªm  è îng,khèil ng  sl    î s¶n  È m,  ph c«ng  Öc  vi ngoµi ®Þnh     møc  hoÆc   ÷ng  nh c«ng  Öc  vi ph¸tsinh  a    nh     ch x¸c ®Þ trong  Õ   k ho¹ch s¶n  Êt,kinh doanh    xu     n¨m, m µ     doanh  nghiÖp  Çn  µm  c l thªm  êth× ®¬n   gi     gi¸tiÒn l ng  ña  ÷ng     ¬ c nh s¶n  È m,  ph c«ng  Öc  µm  vi l thªm  îctr¶b»ng  ®   150%     so víi®¬n    Òn ¬ng  ña    gi¸ti l c s¶n  È m   µm  ph l trong giê tiªuchuÈn, n Õu  µm        l thªm  vµo  µy  êng;b»ng  ng th   200%,  Õu  µm  n l thªm  µo  µy  v ng nghØ  µng  Çn;b»ng  h tu   300%,  Õu  µm  n l thªm  µo  µy  Ô,ngµy  v ng l   nghØ  ã  ëng ¬ng. ch l VÝ   ô    ¬n    Òn ¬ng  ña  d 4. § gi¸ti l c s¶n  È m   lµm  ph B  trong giê tiªuchuÈn  µ     l  1.000  ng/s¶n  È m,  êng  îp  ®å ph tr h doanh  nghiÖp yªu  Çu   µm  c l thªm ngoµi   ®Þnh møc   µ  µigiê tiªuchuÈn  ×  n    Òn ¬ng  ña  v ngo       th ®¬ gi¸ti l c s¶n  È m   µm  ph l thªm  îctr¶nh  ®     sau: ­ 1.500  ng/s¶n  È m,  Õu    ®å ph n s¶n  È m   îc lµm  ph ®  thªm  µo  µy  êng  v ng th (1.000 ®ång  150%);   x  ­ 2.000  ng/s¶n  È m,  Õu    ®å ph n s¶n  È m   îc lµm  ph ®  thªm  µo  µy  v ng nghØ   h»ng  Çn  tu (1.000 ®ång  200%);   x  ­ 3.000  ng/s¶n  È m,  Õu   ®å ph n s¶n  È m   îc lµm  ph ®  thªm  µo  µy  Ô, v ng l   ngµy  nghØ  ã  ëng ¬ng  ch l (1.000 ®ång  300%).   x  3/Tr¶ ¬ng  µm  Öc  µo   l l vi v ban  ªm: ® TiÒn ¬ng  ña  êilao ®éng  µm  Öc  µo  l c ng     l vi v ban  ªm   ® theo  kho¶n    Òu  4, §i 10,NghÞ   nh  è    ®Þ s 114/2002/N§­  ® îcquy  nh  ô  Ó    CP     ®Þ c th nh sau: a)  èivíilao ®éng   ¬ng  §     tr¶l theo  êigian,n Õu  µm  Öc  µo  th     l vi v ban  ªm,  ® th× doanh    nghiÖp ph¶itr¶l ng  µm  Öc  µo     ¬ l vi v ban  ªm   ® theo c¸ch tÝnh      sau:
 6. 6   Òn ¬ng Ti l TiÒn ¬ng l Sè   ê gi   lµm  Öc  µo vi v = giêthùc tr¶       x 130% x   µm  Öc  µo  l vi v ban  ªm ® ban  ªm ® Trong  : ®ã ­TiÒn ¬ng  êthùc tr¶® îctÝnh    l gi        theo tiÕta,®iÓ m   nªu       2  trªn; ­ Møc    130%   å m   Òn l ng  ê thùc tr¶lµm  Öc  µo  g ti  ¬ gi      vi v ban  µy  µ  ng v 30%   tiÒn l ng  êthùc tr¶lµm  Öc  µo   ¬ gi      vi v ban  ªm; ® ­ Thêigiê lµm  Öc  µo       vi v ban  ªm   ® theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  6, NghÞ   nh   ®Þ sè 195/CP  µy  th¸ng 12  ng 31    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ  îc x¸c ®Þnh  õ 22  c Ch ph ®     t  giê ngµy    h«m   íc ®Õ n   giê ngµy  tr   6    h«m   sau  i  íic¸c tØnh, thµnh  è  õ ®è v       ph t   Thõa  Thiªn ­ Hu Õ   ëra phÝa  ¾c;  õ 21  ê ngµy     tr     B t   gi   h«m   íc ®Õ n   giê ngµy  tr   5    h«m  sau  i víi   ®è     tØnh,thµnh  è  õ§µ  ½ ng  ëvµo  Ýa  c¸c   ph t   N tr   ph Nam; VÝ   ô  .TiÒn ¬ng  ùc tr¶cña  d 5  l th     c«ng  Öc  ang  µm  µo  vi ® l v ban  µy  giê ng 1    lµ2.000  ng, n Õu  êilao ®éng  µm  Öc  µo    ®å   ng     l vi v ban  ªm   ×  Òn l ng  giê ® th ti  ¬ 1    vµo ban  ªm   îctr¶lµ: ® ®   2.000  ng  130%   1  ê=  ®å x  x  gi   2.600  ng. ®å b) §èivíi   ng   ¬ng        ®é tr¶l lao theo s¶n  È m:   ph §¬n    Òn l ng  gi¸ti  ¬ §¬n    Òn l ng  ña      gi¸ti  ¬ c s¶n   cña s¶n  È m   µm  = ph l phÈ m   µm  l trong giêtiªu x     130% vµo  ban  ªm ® chuÈn  µo  v ban  µy ng VÝ   ô    ¬n    Òn ¬ng  µm  d 6. § gi¸ti l l trong giê tiªuchuÈn  µo      v ban  µy  ña  ng c s¶n  È m     µ 1.000  ng  ×  n    Òn ¬ng  ña  ph C l  ®å th ®¬ gi¸ti l c s¶n  È m       µm  ph ®ã khil vµo ban  ªm   µ1.300  ng  ® l  ®å (1.000 ®ång x 130%)  µ    vµo  è îng s¶n       v c¨n cø  sl   phÈ m   µm  µo  l v ban  ªm     ® ®Ó thanh     ¬ng  to¸ntr¶l theo thùc tÕ  ùc hiÖn.     th   c) Trêng  îp ngêilao ®éng  µm    h     l thªm  ê vµo  gi   ban  ªm   × tiÒn l ng  µm  ® th    ¬ l thªm  ê® îctÝnh      gi     tr¶nh sau: ­§èivíi   ng   ¬ng        ®é tr¶l lao theo thêigian:    TiÒn ¬ng  µm  l l TiÒn ¬ng  l 150%   Sè  êlµm  gi   thªm  êvµo  = giêthùc tr¶ x 130% gi        x hoÆc   x thªm  µo  v ban  ªm ® 200%   ban  ªm ® hoÆc   300% VÝ   ô  .Ng êilao ®éng  µm  Öc  µo  d 7     l vi v ban  ªm   giê® îctr¶2.600  ng  ® 1        ®å (vÝ  ô    Õu  µm  d 5),n l thªm  µo  v ban  ªm   ña  µy  êng  × 1  ê® îctr¶lµ: ® c ng th th   gi       2.600  ng  150%   1  ê  3.900  ng. ®å x  x  gi  =  ®å ­§èivíi   ng   ¬ng        ®é tr¶l lao theo s¶n  È m:     ph    §¬n    Òn l ng  ña  gi¸ti  ¬ c §¬n    Òn l ng  ña    gi¸ti  ¬ c   150%   hoÆc  
 7. 7 s¶n  È m   µm  ph l thªm    = s¶n  È m   µm  µo  ph lv x 200%   vµo ban  ªm ® ban  ªm ® hoÆc   300%                             VÝ   ô  . §¬n    Òn ¬ng  ña  d 8  gi¸ti l c s¶n  È m     µm  µo  ph C l v ban  ªm   îc tr¶ ® ®   1.300  ng  Ý  ô    Õu  ®å (v d 6),n s¶n  È m     îclµm  ph C®   thªm  µo  v ban  ªm   ña  µy  ® c ng th ng  × ®¬n    Òn l ng  îctr¶lµ: ê th   gi¸ti  ¬ ®       1.300  ng  150%   1.950  ng. ®å x  =  ®å d) TiÒn ¬ng  µm    l l thªm  ê,lµm  Öc  µo  gi   vi v ban  ªm   ® quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti  2, 3 nªu    îc lÊy  trªn®   trong  ü  Òn ¬ng  qu ti l n¨m  øng  íikÕ   ¹ch  v   ho s¶n  Êt,kinh xu     doanh.Trêng  îp ph¸tsinh sè îng,khèil ng c«ng  Öc  íicha    nh    h     l   î   vi m   x¸c®Þ trong  quü  Òn ¬ng  Õ   ¹ch  ti l k ho n¨m, doanh nghiÖp  Çn  µm  c l thªm  ê,lµm  Öc  µo  gi   vi v ban  ªm   × tiÒn l ng  µm  ® th    ¬ l thªm  ê,lµm  Öc  µo  gi   vi v ban  ªm   µy  îcbæ   ® n ®   sung  vµo  ü  Òn l ng  ña  qu ti  ¬ c doanh  nghiÖp  µ  ¹ch to¸nvµo    µnh  vh     gi¸th hoÆc   Ý u  ph l th«ng. Møc   ¬ng  µm  tr¶l l thªm  ê   gi  b»ng 150%;  200%;  300%,  µm  Öc  µo    l vi v ban ®ªm  b»ng  130%  quy  nh   ¹  iÓ m     nªu    µ møc   ¾t  éc  ®Þ t i® 2, 3  trªnl   b bu doanh  nghiÖp  ph¶itr¶khilµm      thªm  ê,lµm  Öc  µo  gi   vi v ban  ªm,  ® cßn møc  cao  ¬n  h th× ngêisö  ông    ng  µ  êilao®éng     d lao®é v ng     tho¶ thuËn.   4/Ch Õ     ©ng  Ëc ¬ng:   ®é n bl Ch Õ     ©ng  Ëc ¬ng  ®é n bl theo kho¶n    Òu      2,§i 6,NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/ N§­CP   îcquy  nh  ô  Ó    ®  ®Þ c th nh sau: a) H»ng n¨m,  cø  µo  c¨n  v nhu  Çu c c«ng  Öc,t×nh  ×nh  vi   h s¶n  Êt,kinh xu     doanh,sau      khitham kh¶o    Õn  ý ki Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc     Ban chÊp  µnh  h c«ng  oµn  ©m   êi  ® l th ,doanh nghiÖp  Ëp  Õ   ¹ch  µ  chøc  l k ho v tæ  n©ng  Ëc ¬ng  i víi êilao®éng  µm  Öc  bl ®è     ng     l vi trong doanh    nghiÖp.   b) Ng êilao ®éng  ã      iÒu  Ön  íi®©y   ×  îcxÐt n©ng  Ëc ­      c ®ñ c¸c ® ki d   th ®     bl ¬ng  h»ng  n¨m: ­Cã   êigian lµm  Öc  ¹ doanh    th     vi t   i nghiÖp  t  Êt 1  Ý nh   n¨m  ®ñ  th¸ng); ( 12  ­ Thêng    xuyªn hoµn  µnh    th c«ng  Öc  îcgiao vÒ   è îng,chÊt l ng theo vi ®     sl    î     hîp ®ång    ng  ∙  ý  Õt;   lao®é ® k k ­ Kh«ng    trong thêigian thihµnh  û  Ëtlao®éng        k lu     theo quy  nh  ña  é     ®Þ cB LuËt Lao  ng  µ  éiquy    ng  ña    ®é v n   lao®é c doanh  nghiÖp.   c)Ch Õ     ©ng  Ëc ¬ng  i víi êilao®éng    ®é n bl ®è    ng     ph¶i® îcthÓ  Ön     hi trong  hîp ®ång    ng  µ    lao ®é v tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó.KhuyÕn  Ých  êisö  ông  í    t th   kh ng   d lao ®éng  ©ng  Ëc ¬ng  ím  i víi êilao ®éng  µin¨ng,®ãng  ãp  Òu    n bl s ®è     ng     t    g nhi vµo  Öu  hi qu¶  s¶n  Êt,kinhdoanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp. 5/Quy  Õ    ¬ng:   ch tr¶l Theo  kho¶n    Òu    4, §i 5, NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­CP, doanh nghiÖp  cã tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng  µ    xd v ban  µnh  h quy  Õ    ¬ng, khuyÕn  Ých  êi ch tr¶l   kh ng   lao®éng  ©ng    n cao n¨ng  Êt,chÊtl ng,hiÖu  su    î   qu¶,tµin¨ng,b¶o  ¶m   µihoµ       ® h  gi÷a lîÝch     i doanh nghiÖp  µ  êilao®éng. v ng      
 8. 8 V I. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1/Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m:   ­ X ©y  ùng,ban  µnh  µ  ¨ng  ý  ¨ng  Ö   èng    d   h v® k® h th thang ¬ng,b¶ng ¬ng  l   l ¸p  ông  d trong doanh    nghiÖp  íic¬  v   quan  qu¶n  ýnhµ  íc vÒ     ng  l  n   lao ®é tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬idoanh  ph tr     ¬ n  nghiÖp  ng  ôsë  Ýnh.Trêng  ®ã tr   ch   hîp  öa  æi, bæ   s®   sung  Ö   èng  h th thang ¬ng, b¶ng ¬ng  ×  l   l th doanh nghiÖp  ph¶i®¨ng  ý  Çn  öa  æi,bæ     k ph s ®   sung  ; ®ã ­ X ©y  ùng,ban  µnh  ô  Êp ¬ng, h Ö   èng    d   h ph c l   th møc    ng, quy  Õ   lao ®é   ch tr¶l ng, tiÒn th ng,tiªuchuÈn  Êp  Ëc  ü  Ëtc«ng  ©n, chøc   ¬    ë     c b k thu   nh   danh,tiªu    chuÈn  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô    v viªnchøc      ông  ®Ó ¸p d trongdoanh    nghiÖp. §èivíihîp t¸cx∙,trang tr¹  hîp t¸c, é    nh, c¸ nh©n  ã           itæ      gia ®× , h    c thuªm ín    lao ®éng    kh«ng  Êt thiÕtph¶ix©y  ùng  nh       d thang ¬ng, b¶ng ¬ng, ®Þnh  l   l   møc   lao ®éng    theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ôc  I µ  nªu    µ   ã  Ó  Ën  ông  ®Þ tim II  IV  v trªnm c th v d hoÆc   ùquy  nh  t  ®Þ cho  ïhîp; ph   ­  µ   R so¸t,söa  æi, bæ     ®   sung  éi quy  n  lao  ng,  ®é tho¶  c lao  ng  Ëp  í  ®é t thÓ,hîp ®ång    ng     lao®é cho  ïhîp víi ÷ng  éidung  ph       nh n  quy  nh  trªn; ®Þ nªu  ­ Trùc  Õp phæ   Õn  Þp  êi®Õ n   êilao ®éng    Ýnh    ti   bi k th   ng     c¸c ch s¸ch,chÕ     ®é   ña  µ   íc vÒ     ng, tiÒn ¬ng, thu nhËp; c¸c quy  nh  ña  c Nh n   lao ®é   l       ®Þ c doanh  nghiÖp  Ò   v thang ¬ng,b¶ng ¬ng,phô  Êp ¬ng;    Èn  Êp  Ëc  ü  Ët l   l   cl  tiªuchu c b k thu   c«ng  ©n;  nh chøc danh, tiªuchuÈn     chuyªn m«n, nghiÖp  ô    v viªnchøc; ®Þnh     møc    ng; quy  Õ    ¬ng,tiÒn th ng. lao®é   ch tr¶l    ë   2/ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o  ë  ®¹ S Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh vµ  héicã    X∙    tr¸chnhiÖ m:   ­ H íng dÉn        c¸c doanh  nghiÖp  éc quyÒn  thu   qu¶n  ýthùc hiÖn    Ýnh  l    c¸c ch s¸ch,chÕ     ña  µ   ícvÒ     ng, tiÒn l ng,thu nhËp;   ®é c Nh n   lao®é    ¬       ­ TiÕp  Ën, vµo      nh   sæ theo  âib¶n  ¨ng  ý  Ö   èng  d  ® k h th thang ¬ng,b¶ng ­ l   l ¬ng  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  ng    a   µn  éc  Òn  ®ã trªn®Þ b thu quy qu¶n  ý.Trêng  l  hîp thang ¬ng,b¶ng ¬ng  ña    l   l c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd kh«ng theo  ng    ®ó quy ®Þnh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  t i§i 5,  ®Þ s 114/2002/N§­   ×  CP th trong  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  Ën  îcb¶n  ¨ng  ý,Së   nh ®   ® k   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiph¶ith«ng    X∙      b¸o cho    doanh  nghiÖp  öa  ¹ ; s li ­ KiÓ m       tra,thanh    Öc  ùc hiÖn    Õ   ,  Ýnh  travi th   c¸cch ®é ch s¸ch ®èi víi êi      ng   lao®éng    trong doanh    nghiÖp  éc quyÒn  thu   qu¶n  ý. l VII. Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  §i  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ¨ng  15    t  ® c«ng  b¸o.   C¸c  quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy  t n kh«ng  dông  i  íingêi lao ®éng  µm  ¸p  ®è v      l viÖc  trong  ÷ng  nh doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ët  Lu doanh  nghiÖp  éc thu   ®èi îng,ph¹m    dông  t  vi¸p  Th«ng   è  t s 12/2003/TT­BL§TBXH   µy  th¸ng 5  ng 30    n¨m  2003  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi híng  Én  ùc hiÖn  ét  v X∙    d th   m sè  iÒu  ña  ® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 114/2002/N§­   µy  th¸ng12  CP ng 31    n¨m  2002  ña  c
 9. 9 ChÝnh  ñ  Ò   Òn l ng  i víingêilao ®éng  µm  Öc  ph v ti  ¬ ®è        l vi trong doanh    nghiÖp  nhµ  íc. n B∙ibá    Th«ng   è  t s 10/L§TBXH­TT  µy  th¸ng 4  ng 19    n¨m 1995  íng  Én  h d thùc  Ön  ét  è  iÒu  ña  hi m s® c NghÞ   nh   è  ®Þ s 197/CP  µy  th¸ng 12  ng 31    n¨m   1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   Òn ¬ng  µ  c Ch ph v ti l v Th«ng   sè  t 05/L§TBXH­TT  µy    ng 22 th¸ng3    n¨m 1995  íng dÉn  ©ng  Ëc ¬ng  i víi h  n bl ®è     c«ng  ©n, viªnchøc  nh    trong  c¸cdoanh    nghiÖp  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h
 10. 10 P h ô  l ô c 1 P h ¬ n g  p h¸p  © y  d ù n g   x thang l¬ n g, b¶ n g  l¬ n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è 13    ts   /2003/TT­ BL§TBXH   ngµy    30 th¸ng5    n¨m 2003  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi)   X∙  C¨n  nguyªn t¾c  ©y  ùng  cø    xd thang ¬ng,b¶ng ¬ng,®iÒu  Ön  chøc  l   l   ki tæ  s¶n  Êt,kinh doanh,tæ  xu       chøc    ng, doanh  lao ®é   nghiÖp  Õn hµnh  ©y  ùng  ti   xd thang ¬ng, b¶ng ¬ng  i  íilao  ng  l   l ®è v   ®é qu¶n  ý,lao  ng  l  ®é chuyªn m«n,  ü  k thuËt nghiÖp  ô  µ    v v lao  ng  ùc tiÕp  ®é tr   s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  theo  ×nh  ù tr t  sau: 1.Ph © n   Ých    t c«ng  Öc. vi   ­ TiÕn  µnh  èng    y        h th kª ®Ç ®ñ c¸c c«ng  Öc  vi theo  õng  t chøc  danh  ang   ® sö  ông  d trong doanh    nghiÖp; ­ Thu  Ëp  ÷ng    th nh th«ng      ÕtvÒ   õng  Þ  Ýc«ng  Öc  ô  Ó    tinchiti   t v tr   vi c th ®Ó x¸c ®Þnh  Öm   ô  Ýnh, nhiÖ m   ô  ô, c¸c m èi    nhi v ch   v ph     quan  Ö   ña  õng  hct chøc  danh  c«ng  Öc  µ    nh    cÇu  vi v x¸c ®Þ c¸c yªu  chuyªn m«n   Ò   ×nh ®é   äc  Ên,   v tr   h v   kinh nghiÖm   µm  Öc,kiÕn    l vi   thøc,kü    n¨ng,thÓ  Êt ®iÒu  Ön  µm  Öc  Çn    ch   ki l vi c thiÕt.  ña  õng c«ng  Öc. .c t   . vi 2.§¸nh      Þ c«ng  Öc.   gi¸gi¸tr   vi Trªn c¬  ë  ©n  Ých    s ph t c«ng  Öc,tiÕn  µnh  ¸nh      Þ c«ng  Öc  vi   h ® gi¸gi¸tr   vi ®Ó     nh  ÷ng  Þ  Ý c«ng  Öc ¬ng  ù nhau  ã  Ó  îctËp  îp thµnh  x¸c ®Þ nh v tr   vi t t  c th ®   h  nhã m   µm  ¬  ë    nh  l c s x¸c®Þ thang ¬ng,b¶ng ¬ng  l   l cho  çi  ã m.  m nh C¸c  íc®¸nh  b  gi¸gi¸trÞc«ng  Öc        vi nh sau: a) LËp    danh s¸ch  yÕ u   è c«ng  Öc  c¸c  t  vi theo  ã m   Õu  è c«ng  Öc  nh y t  vi chñ  Õu  Ò:  y v +  Õn  Ki thøc vµ  Ü    k n¨ng;   +  Ý  ùc; Tr l   +  Ó   ùcvµ  êng      ng; Th l   c ®é lao®é +  M«i  êng; tr +  Tr¸chnhiÖm.    Trong  çi  ã m   Õu  è c«ng  Öc,doanh  m nh y t  vi   nghiÖp    nh  ô  Ó    x¸c ®Þ c th c¸c yÕu  è thµnh  Çn  t  ph theo    c¸cmøc    õ thÊp  n   ®é t   ®Õ cao.  C¸c  Õu  è c«ng  Öc  y t  vi lµc¬  ë    s¸nh gi÷a c¸cvÞ  Ýc«ng  Öc    s ®Ó so        tr   vi trong doanh    nghiÖp.  b)  ùa  än  L ch c¸c  Þ   Ý    ¸nh      ¬  ë  v tr ®Ó ® gi¸:trªnc s danh  s¸ch    Õu  è c¸c y t  c«ng  Öc,®¸nh      Þ c«ng  Öc  vi   gi¸gi¸tr   vi cho  õng  Þ  Ý riªngbiÖt trong doanh  t v tr         nghiÖp,®ång  êiso    th   s¸nh c¸cyªu cÇu      chuyªn m«n  ña  õng vÞ  Ý.   c t   tr c) §¸nh    µ  gi¸v cho  iÓ m   ® c¸c møc     ña  ®é c c¸c  Õu   è ®Ó   ¸nh    µ  y t  ® gi¸v cho  iÓ m     Õu  è thµnh  Çn  ® c¸c y t  ph theo    c¸c møc   ,    ¬  ë      nh   ®é trªnc s ®ã x¸c ®Þ thang  iÓ m     Õu  èphïhîp víi õng c«ng  Öc. ® c¸cy t        t  vi   d)  © n   i  C ®è thang  iÓ m   ÷a  yÕ u   è  ® gi c¸c  t nh»m   ¸nh    ® gi¸møc    ®é phøc  t¹p hay    Þ cña  çi  Õu  è    gi¸tr   my t trong tæng  Ó    Õu  è  Êu  µnh  th c¸c y tc th c«ng  viÖc,tõ®ã   iÒu     ® chØnh  ¹thang  iÓ m   l i ® cho  îp lý. h 
 11. 11 3.Ph © n   ¹ch    ng c«ng  Öc. vi Sau    ©n  Ých,®¸nh      Þ tõng  khiph t   gi¸gi¸tr   c«ng  Öc,tiÕn hµnh  ã m     vi     nh c¸c c«ng  Öc  ã  vi c chøc  n¨ng  µ  v yªu  Çu  Õn  c ki thøc, kÜ     n¨ng  ¬ng  ù  t t nhau. M çi    nhã m   c«ng  Öc  îcqui®Þnh  µnh  ét  ¹ch c«ng  Öc  ú theo  Çm  vi ®     th m ng   vi tu   t quan  träng cña  ã m     nh c«ng  Öc.Tr×nh  ù ph©n  ¹ch  vi   t  ng c«ng  Öc  Õn  µnh  vi ti h theo   c¸cbícsau:      ­  Ëp  îp c¸cc«ng  Öc   T h   vi riªnglÎ µnh    ã m      th c¸cnh c«ng  Öc; vi   ­ThiÕtlËp c¸cmøc  ¹ch c«ng  Öc  µ    Èn  ©n  ¹ch;       ng   vi v tiªuchu ph ng   ­Qui ®Þnh  ét  ¹ch c«ng  Öc     m ng   vi cho  çi nhã m   m  c«ng  Öc. vi 4.ThiÕt lËp      thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l cho  õng  ¹ch  t ng c«ng  Öc. vi Thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l theo  ¹ch  ng c«ng  Öc  vi x¸c  nh   ®Þ theo  ×nh  ù tr t  sau: a) X¸c  nh     ®Þ c¸c  Õ u   è ¶nh  ëng,  y t  h bao  å m:  g kh¶ n¨ng  ¹nh  c tranh tiÒn     l ng  víic¸c doanh  ¬ so      nghiÖp  kh¸c;c¸c qui®Þnh  ña      c ph¸p  Ët,tr ch Õt  µ so  lu   í   l  víimøc  ¬ng  èithiÓu  µ   íc qui ®Þnh;    l t  Nh n     n¨ng  Êt lao ®éng; kiÕn  su       thøc,kÜ     n¨ng,kinh nghiÖ m       hoÆc   © m     th niªnc«ng    ña  êi lao ®éng  t¸cc ng     trong doanh    nghiÖp;c¸ch×nh     thøc khuyÕn  Ých  Ön  ã,c¸ckho¶n  Òn th ng..   kh hi c     ti   ë . b)  Õt  Ëp  Thi l thang  ¬ng,  l b¶ng   ¬ng:    ¬  ë c¸c th«ng    ∙    l trªn c s   tin® thu thËp  îcvµ    Õu  è ¶nh  ëng  ∙  ®   c¸cy t  h ® xem   Ðt,viÖc  ÕtlËp thang ¬ng,b¶ng  x  thi     l   l ng  Õn hµnh  ¬ ti   theo tr×nh tù:      ­ X¸c  nh  è  ¹ch l ng    ®Þ s ng  ¬ trong doanh    nghiÖp  th«ng  qua  Öc  Êy th«ng  vi l   tintõkh©u  ©n  ¹ch c«ng  Öc.    ph ng   vi ­ X¸c  nh  è  Ëc ¬ng    ®Þ sb l trong m çi  ¹ch c¨n cø  µo  Öc  Ýnh    iÓ m     ng     v vi t c¸c ® u  Õ  th theo  Õt  k qu¶  µm  Öc  µ  l vi v xem   Ðt  x møc    ®é phøc  ¹p cÇn  ã  i  íi t  c ®è v   thang ¬ng,b¶ng ¬ng. l   l ­Quy Õt  nh    ®Þ møc ¬ng  l theo ng¹ch vµ      theo bËc.  
 12. 12 P h ô  l ô c 2 p h ¬ n g  p h¸p x © y  d ù n g  m ø c  lao ® é n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è 13    ts   /2003/TT­ BL§TBXH   ngµy    30 th¸ng5    n¨m 2003  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi)   X∙  Trªn c¬  ë    s nguyªn t¾c  ©y  ùng    xd møc    ng, ®iÒu  Ön  chøc    lao®é   ki tæ  s¶n xuÊt,tæ    chøc    ng, doanh  lao ®é   nghiÖp  Õn  µnh  ©y  ùng  ti h x d møc     ng   lao ®é chitiÕttheo c¸cph¬ng        ph¸p sau:   1/  ¬ng   Ph ph¸p  © n   Ých: ph t  Møc  lao  ng  îc x©y  ùng  ®é ®  d b»ng c¸ch  ph©n  chiaqu¸ tr×nh s¶n  Êt,qu¸ tr×nh lao®éng, c¸cbícc«ng  Öc      é       xu            vi ra c¸cb phËn  îp thµnh  µ  h  v nghiªncøu    ©n  è ¶nh  ëng  n   êigian hao  Ý    c¸c nh t  h ®Õ th     ph lao ®éng    ùc hiÖn    é  Ën  îp  µnh  .    ®Ó th   c¸c b ph h th ®ã Trªn c¬  ë      nh     s ®ã x¸c ®Þ c¬  Êu  µ  ×nh    îp  ý ®Ó   ùc  Ön    íc c«ng  Öc, hoµn  Ön    c v tr ®é h l   th hi c¸c b   vi   thi tæ chøc  s¶n  Êt,tæ  xu   chøc    ng, ¸p  ông    µnh  ùu khoa  äc,kü  Ët lao ®é  d c¸c th t  h   thu   míi,c¸c kinh nghiÖ m   ña  ÷ng  êis¶n  Êt tiªntiÕn.Tuú       c nh ng   xu       theo  iÒu  Ön  ® ki s¶n  Êt,doanh  xu   nghiÖp  ã  Ó  ©y  ùng  c th x d møc     ng  lao ®é b»ng  ¬ng  ph ph¸p  ph©n  Ých  t kh¶o    ©n  Ých  Ýnh    s¸t,ph t t to¸nhoÆc   s¸nh ®iÓn  ×nh,cô  Ó: so    h   th ­ Ph ¬ng  ph¸p  © n   Ých  ph t kh¶o    s¸t:Møc    ng  îcx©y  ùng        lao ®é ®   d c¨n cø vµo    µiliÖu kh¶o    ôp  c¸c t     s¸t(ch ¶nh  hoÆc   Ê m   ê)thêigian lµm  Öc.Ph ¬ng  b gi       vi   ph¸p  µy  êng  dông  n th ¸p  trong s¶n  Êt  µng  ¹tlínhoÆc     ©u  xu h lo     c¸c kh c«ng  viÖc  ã  Ýnh  Êt hµng  èi.C¸c  íc x©y  ùng  ct ch   kh   b  d møc     ng  lao ®é theo  ¬ng  ph ph¸p nµy      nh sau: +  ©n  Ých  µ  Ph t v nghiªncøu  Õt  Êu  íc c«ng  Öc,x¸c ®Þnh    ©n    k c b  vi     c¸c nh tè¶nh  ëng  n   êigian hoµn  µnh  ícc«ng  Öc;   h ®Õ th     th b  vi +  ùa  µo    Èn  D v tiªuchu hoÆc   µiliÖu nghiªncøu  t      kh¶o    ¹  ¬ilµm  Öc  s¸tt i   n vi x¸c ®Þnh  êigian cña  õng  é  Ën  ícc«ng  Öc  µ  êigian trong ca  µm    th     t b ph b   vi v th      l viÖc  ña  êi lao ®éng  êigian  Èn  Þ,  Õt  óc,t¸cnghiÖp, phôc  ô, c ng     (th   chu b k th       v  nghØ  ¬i, ng  nhu  Çu  Çn  Õt…). c c thi +  ïng  ¬ng  D ph ph¸p tÝnh        nh    to¸n®Ó x¸c®Þ møc  êigian,møc  th     s¶n îng. l ­  ¬ng  Ph ph¸p  © n   Ých  Ýnh  ph t t to¸n:Møc    ng  îcx©y  ùng  ùa    lao ®é ®  d d vµo  µiliÖu tiªuchuÈn  îcx©y  ùng  ½n  i   Èn  êigian,tiªuchuÈn  è  t      ®  d s (t ªuchu th      s l ng…), vËn  ông    ¬ng  î   d c¸c ph ph¸p  to¸n,sö  ông     d c¸c c«ng thøc    Ýnh    ®Ó t to¸n c¸c thêigian  Ýnh  µ  êigian     ch v th   kh¸c trong    møc.  ¬ng  Ph ph¸p  µy  êng    n th ¸p dông  i  íi®iÒu  Ön  ®è v   ki s¶n  Êt hµng  ¹t C¸c  íc x©y  ùng  xu   lo   . b  d møc     ng  lao ®é theo ph¬ng    ph¸p ph©n  Ých  Ýnh        t t to¸nnh sau: +  ©n  Ých  ícc«ng  Öc  Çn  nh  Ph t b  vi c ®Þ møc      é  Ën  îp thµnh  Ò   ra c¸cb ph h   v lao ®éng  òng   vÒ     c nh c«ng nghÖ,  ¹  á  ÷ng  é  Ën  õa  µ  lo i nh b b ph th v thay  Õ  th nh÷ng  é  Ën  ¹chËu  b ph l   b»ng  ÷ng  é  Ën    Õn ®Ó   ã  îckÕt  Êu  íc nh b ph tiªnti   c®  c b  c«ng  Öc  îp lý. vi h   +  ©n  Ých    ©n  è ¶nh  ëng  n   Ph t c¸c nh t  h ®Õ hao  Ý   êigian  µn  µnh  ph th   ho th tõng  é  Ën  ña  ícc«ng  Öc,trªnc¬  ë      nh  ×nh ®é   µnh nghÒ   b ph c b   vi     s ®ã x¸c®Þ tr   l   cña  êilao®éng  Çn  ã,m¸y  ãc, dông  ô  Çn  ïng,chÕ     µm  Öc  èi­ ng     c c  m   cc d   ®é l vi t   u  µ  chøc  ¬ilµm  Öc  îp lýnhÊt. v tæ  n  vi h    
 13. 13 +  ùa  µo  D v quy  ×nh c«ng  Ö   µ    Èn    ¹ thêigian cho  õng  tr   ngh v tiªuchu c¸clo i      t bé  Ën  ña  õng  íc c«ng  Öc.Tæng   éng    ph ct b  vi   c c¸c hao  Ý   êigian  µy  îc ph th   n ®  møc  êigian cho  ícc«ng  Öc. th     b  vi ­  ¬ng  Ph ph¸p  s¸nh  iÓn  ×nh:  so  ® h Møc     ng  îc x©y  ùng  ùa  lao ®é ®  d d trªnnh÷ng    hao  Ý  ph theo  møc  iÓn  ×nh.Møc  iÓn  ×nh  îcx©y  ùng  ® h   ® h ®  d theo  ph¬ng  ph¸p ph©n  Ých    t kh¶o    ã    khoa  äc  idiÖn  s¸t, c¨n cø  c h ®¹   cho  ã m   nh c«ng  viÖc  ã  ÷ng  Æc   ng  c nh ® tr c«ng  Ö   ngh hay  éidung  Õt  Êu  ×nh tù thùc hiÖn  n  k c tr       gièng nhau  ng    nh kh¸cnhau  Ò   Ých  ì.Ph ¬ng    vk c  ph¸p nµy  êng    ông  i víi   th ¸p d ®è     ®iÒu  Ön  ki s¶n  Êt nhá, ®¬n  Õc.C¸c  íc x©y  ùng  xu     chi   b  d møc     ng  lao ®é theo  ph¬ng  ph¸p so    s¸nh ®iÓn  ×nh      h nh sau: +  ©n  Ých  íc c«ng  Öc  Ph t b  vi ph¶ithùc hiÖn  µnh    ã m       th c¸c nh theo  ÷ng  nh ® Æc   ng  Êt  nh  Ò   Õt  Êu  µ  tr nh ®Þ vkc v quy  ×nh  tr c«ng nghÖ   ¬ng  i  èng  t ®è gi nhau.Trong  çi nhã m   än  ét    m  ch m hoÆc   ét  è  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh. m sb  vi ® h + X¸c  nh  ®Þ quy  ×nh c«ng  Ö   îp lývµ    iÒu  Ön  chøc  kü  tr   ngh h     c¸c ® ki tæ  –  thuËtthùc hiÖn  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh.     b  vi ® h +  ©y  ùng  X d møc     ng  lao ®é cho  íc c«ng  Öc  iÓn  ×nh  b  vi ® h b»ng  ¬ng  ph ph¸p ph©n  Ých    t kh¶o    s¸thoÆc   ©n  Ých  Ýnh  ph t t to¸n. +  ®Þnh  Ö   è  X¸c  h s quy  æi  i cho    ícc«ng  Öc  ® K  c¸cb   vi trongnhã m   íi   v  quy  ­ íc:h Ö   è  ña  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh    sc b  vi ® h b»ng  (tøclµK 1  1),h Ö   è  ña    1      =    s c c¸c bíc c«ng  Öc    vi cßn  ¹ litrong  ã m   îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  ©n  Ých  iÒu  nh ®   trªnc s ph t ® kiÖn  chøc,kü  Ëtcô  Ó  ña  õng  ícc«ng  Öc  ,    ©n  è¶nh  ­ tæ    thu   th c t b  vi ®ã c¸cnh t  h ëng  n   ®Õ hao  Ý   êigian  µn  µnh  µ  s¸nh  íibíc c«ng  Öc  iÓn  ph th   ho th v so  v    vi ® h×nh. N Õ u   iÒu  Ön  chøc  ü  Ët,c¸c nh©n  è ¶nh  ëng  ña  ícc«ng    ® ki tæ  k thu     t  h c b  viÖc    Ën  îh¬n  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh  × K i     th     1. + C¨n  vµo  cø  møc  ña  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh  µ    Ö   è  c b  vi ® h v c¸c h s quy  æi  ® K i     nh  ,x¸c®Þ møc    ng  lao®é cho  çi bícc«ng  Öc  m   vi trong nhã m     theo c«ng    thøc  sau:                              M                                sl1 M tgi =  tg1  K i       M x     hoÆc     M sli= ­ ­ ­ ­        ­ ­ ­ ­                               K i                                Trong  :  M tgilµmøc  êigian cho  çi bícc«ng  Öc   ®ã        th     m   vi itrongnhã m;   M tg1  µmøc  êigian cho  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh; l  th     b  vi ® h K i lµh Ö   è      s quy  æi  ® cho    ícc«ng  Öc  c¸cb   vi trong nhã m;   M slilµmøc     s¶n îng cho  çi bícc«ng  Öc   l  m   vi itrongnhã m;   M sl1  µmøc  l  s¶n îng cho  ícc«ng  Öc  iÓn  ×nh. l  b  vi ® h 2/ Ph ¬ng    ph¸p tæng  îp: Møc     ng  îc x©y  ùng  ùa      µi h  lao ®é ®  d d trªnc¸c t   liÖu  èng  vÒ   êigian  th kª  th   hao  Ý   ùc  Õ    µn  µnh  íc c«ng  Öc, ph th t ®Ó ho th b  vi   kinh nghiÖm   Ých  ü cña  êilµm  nh    t lu   ng   ®Þ møc    ng  µ  lao ®é v tham kh¶o    Õn  ý ki tham    ña    giac c¸cchuyªn gia®Ó     nh.     x¸c®Þ  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2