intTypePromotion=1

Thông tư 13/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
180
lượt xem
24
download

Thông tư 13/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 13/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. T h«ng t   cña Bé lao ®éng ­ th¬ng binh vµ x∙ héi  s è   1 3 / 2 0 0 5 / T T ­ B L § T B X H   n g µ y   2 5   t h ¸ n g   0 2   n ¨ m   2 0 0 5   h í n g   d É n  thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng theo  NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004  cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty Nhµ níc  thµnh c«ng ty cæ phÇn Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 11   n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   chuyÓn   c«ng   ty   Nhµ   níc   thµnh c«ng ty cæ phÇn (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh 187/2004/ N§­CP); sau khi cã   ý  kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh vµ  Tæng Liªn   ®oµn Lao  ®éng ViÖt Nam, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙   héi híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch  ®èi víi ng êi lao  ®éng   nh sau: I. nh÷ng quy ®Þnh chung 1. Th«ng t nµy ®îc ¸p dông ®èi víi ngêi lao ®éng ®ang  lµm viÖc t¹i c«ng ty Nhµ níc kh«ng thuéc diÖn Nhµ níc n¾m  gi÷  100% vèn  ®iÒu lÖ  thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP. 2. C«ng ty cæ phÇn cã  tr¸ch nhiÖm kÕ  thõa mäi nghÜa  vô   ®èi   víi   ngêi   lao   ®éng   theo   Kho¶n   1   §iÒu   8   cña   NghÞ  ®Þnh sè  187/2004/N§­CP bao gåm toµn bé  nh÷ng néi dung  ®∙  giao kÕt trong  hîp  ®ång lao  ®éng,  tho¶  íc lao  ®éng  tËp  thÓ (nÕu cã) gi÷a ngêi sö dông lao ®éng víi ngêi lao ®éng  vµ c¸c nghÜa vô kh¸c ®∙ ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh. 3.  Thêi gian   ®îc  tÝnh  ®Ó   chia sè   d  Quü   khen thëng,  Quü  phóc lîi b»ng tiÒn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 15 vµ  tµi  s¶n dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh ®îc ®Çu t b»ng nguån Quü  khen thëng, Quü phóc lîi quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4 §iÒu 10 cña  NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP lµ thêi gian thùc tÕ ngêi lao  ®éng  ®∙ lµm viÖc trong doanh nghiÖp  ®ã   ®Õn thêi  ®iÓm cã  quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. 4. Ngêi lao  ®éng  ®îc mua cå  phÇn u  ®∙i theo quy  ®Þnh  t¹i   Kho¶n  1   §iÒu   37   cña   NghÞ   ®Þnh  sè   187/2004/N§­CP   lµ   ngêi cã  tªn trong danh s¸ch thêng xuyªn cña doanh nghiÖp  t¹i thêi  ®iÓm  cæ phÇn  ho¸,  bao gåm: ngêi lao  ®éng   ®ang  lµm viÖc theo hîp  ®ång lao  ®éng kh«ng x¸c  ®Þnh thêi h¹n,  hîp ®ång lao ®éng x¸c ®Þnh thêi h¹n tõ ®ñ 12 th¸ng ®Õn 36   th¸ng,  kÓ  c¶ ngêi  ®ang t¹m ho∙n thùc  hiÖn  hîp  ®ång lao  ®éng, chê viÖc theo quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc doanh nghiÖp;   c«ng   nh©n,   viªn   chøc   ®îc   tuyÓn   dông   vµo   lµm   viÖc   tríc 
 2. ngµy 30/8/1990 (thêi  ®iÓm cã  hiÖu lùc thi hµnh Ph¸p lÖnh  hîp   ®ång   lao   ®éng)   mµ   cha   chuyÓn   sang   ký   hîp   ®ång   lao  ®éng. 5. Thêi gian  ®îc tÝnh  ®Ó  mua cæ phÇn theo gi¸  u  ®∙i  lµ tæng thêi gian (kh«ng kÓ th¸ng lÎ) ®∙ lµm viÖc thùc tÕ  t¹i doanh nghiÖp Nhµ  níc; c¬  quan,  ®¬n vÞ  thuéc khu vùc  Nhµ  níc;  ®¬n vÞ  thuéc lùc lîng vò  trang  ®Õn thêi  ®iÓm cæ  phÇn ho¸, kÓ  c¶ thêi gian ngêi lao  ®éng  ®∙ nhËn trî  cÊp  mÊt viÖc, th«i viÖc, hëng chÕ ®é xuÊt ngò hoÆc phôc viªn. 6. Thêi gian lµm viÖc  ®Ó  hëng trî  cÊp mÊt viÖc lµm,  trî  cÊp th«i viÖc theo Kho¶n 4 §iÒu 37 cña NghÞ   ®Þnh sè  187/2004/N§­CP   lµ   tæng   thêi   gian   ngêi   lao   ®éng   ®∙   lµm  viÖc thùc  tÕ  t¹i doanh  nghiÖp  Nhµ  níc;  c¬  quan,   ®¬n vÞ  thuéc   khu   vùc   Nhµ   níc;   ®¬n   vÞ   thuéc   lùc   lîng   vò   trang  (trõ   thêi   gian   ngêi   lao   ®éng   ®∙   nhËn   trî   cÊp   mÊt   viÖc  lµm, trî  cÊp th«i  viÖc,  hëng  chÕ   ®é  xuÊt  ngò  hoÆc  phôc  viªn). 7. Ngoµi thêi gian ngêi lao  ®éng  ®∙ lµm viÖc thùc tÕ  t¹i   doanh   nghiÖp   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   5,   6   môc   I   Th«ng   t  nµy, nÕu cã  nh÷ng thêi gian quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d, Kho¶n 3  §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§­CP ngµy 9 th¸ng 5 n¨m   2003 th×  còng  ®îc tÝnh lµ  thêi gian lµm viÖc thùc tÕ  t¹i  doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ. 8.   Thêi   gian   lµm   viÖc   cã   th¸ng   lÎ   ®îc   quy   ®Þnh   nh  sau: ­ Díi 01 th¸ng kh«ng ®îc tÝnh. ­ Tõ   ®ñ  01 th¸ng  ®Õn 06 th¸ng  ®îc tÝnh b»ng 06 th¸ng  lµm viÖc. ­ Tõ   ®ñ  06 th¸ng  ®Õn 12 th¸ng  ®îc tÝnh b»ng 01 n¨m  lµm viÖc. 9. Thêi  ®iÓm cæ phÇn ho¸ lµ  thêi  ®iÓm cã  quyÕt  ®Þnh  cña cÊp cã  thÈm quyÒn cho doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn  ho¸. I I .   c h Ý n h   s ¸ c h   ® è i   v í i   n g ê i   l a o   ® é n g   t ¹ i   t h ê i   ® i Ó m  doanh nghiÖp Nhµ níc chuyÓn thµnh  c«ng ty cæ phÇn Khi cã  quyÕt  ®Þnh cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn vÒ  viÖc  cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp, Gi¸m  ®èc doanh nghiÖp cæ phÇn  ho¸ cïng Ban §æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña doanh   nghiÖp lËp ph¬ng ¸n vÒ  lao  ®éng (trong ph¬ng ¸n cæ phÇn  ho¸),   tr×nh   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt     theo   quy 
 3. ®Þnh t¹i §iÒu 40 cña NghÞ   ®Þnh sè  187/2004/N§­CP vµ  gi¶i  quyÕt chÕ ®é cho ngêi lao ®éng nh sau: 1. LËp ph¬ng ¸n lao ®éng a.   LËp   danh   s¸ch   lao   ®éng   cña   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn  ho¸ t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸ theo biÓu mÉu sè 1 kÌm theo   Th«ng t nµy, bao gåm: ­ Lao  ®éng kh«ng thuéc  ®èi tîng ký  hîp  ®ång lao  ®éng  (Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng); ­ Lao  ®éng lµm viÖc theo hîp  ®ång lao  ®éng kh«ng x¸c  ®Þnh thêi h¹n (bao gåm c¶ lao  ®éng tuyÓn dông tríc ngµy  30/8/1990 nhng doanh nghiÖp cha chuyÓn sang ký  hîp  ®ång  lao ®éng); ­ Lao  ®éng lµm viÖc theo hîp  ®ång lao  ®éng x¸c  ®Þnh  thêi h¹n tõ ®ñ 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng; ­ Lao   ®éng  lµm viÖc  theo  mïa vô  hoÆc  theo  mét c«ng  viÖc nhÊt ®Þnh cã thêi h¹n díi 12 th¸ng. b. LËp danh s¸ch lao  ®éng  ®ñ   ®iÒu kiÖn nghØ hu theo  chÕ ®é hiÖn hµnh; c.  LËp danh  s¸ch  lao  ®éng  sÏ  chÊm  døt hîp   ®ång  lao  ®éng, bao gåm: hÕt h¹n hîp  ®ång lao  ®éng; tù  nguyÖn chÊm  døt hîp  ®ång lao  ®éng hoÆc lý  do kh¸c theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸; d. LËp danh s¸ch lao  ®éng kh«ng bè  trÝ   ®îc viÖc lµm  t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸ thuéc diÖn sÏ chÊm døt hîp ®ång  lao  ®éng. Trong  ®ã  cã  c¶ danh s¸ch lao  ®éng d«i d  theo  NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP ngµy 11/4/2002  cña ChÝnh phñ  vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh  nghiÖp Nhµ  níc  ®∙  ®îc söa  ®æi bæ sung t¹i NghÞ   ®Þnh sè  155/2004/N§­CP ngµy 10/8/2004 cña ChÝnh phñ  (sau  ®©y gäi  lµ  NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP  ®∙  ®îc söa  ®æi bæ sung) vµ  Th«ng t  sè  19/2004/TT­BL§TBXH ngµy 22/11/2004 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi díng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu  cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§­CP ®∙ ®îc söa ®æi bæ sung; ®. LËp danh s¸ch lao ®éng sÏ chuyÓn sang lµm viÖc t¹i   c«ng ty cæ phÇn, bao gåm: ­ Sè lao ®éng mµ hîp ®ång lao ®éng ®ang cßn thêi h¹n; ­ Sè lao ®éng ®ang nghØ theo 3 chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi   (èm ®au; thai s¶n; tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp) mµ   hîp ®ång lao ®éng ®ang cßn thêi h¹n; ­   Sè   lao   ®éng   cã   ®iÒu   kiÖn   vÒ   tuæi   ®êi,   søc   khoΠ thuéc   diÖn   ®i   ®µo   t¹o   l¹i   nghÒ   ®Ó   tiÕp   tôc   lµm   viÖc   ë  c«ng ty cæ phÇn theo nhu cÇu cña c«ng ty;
 4. ­ Danh s¸ch lao ®éng tõ tiÕt a ®Õn tiÕt ® trªn ®©y do   doanh   nghiÖp   tù   lËp   vµ   tæng   hîp   vµo   ph¬ng   ¸n   lao   ®éng  theo biÓu mÉu sè 2 kÌm theo Th«ng t nµy. 2. Gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng a. §èi víi ngêi lao  ®éng  ®ñ   ®iÒu kiÖn nghØ theo chÕ  ®é  hu trÝ  quy  ®Þnh t¹i tiÕt b  ®iÓm 1 phÇn II cña Th«ng t   nµy th×  Gi¸m  ®èc doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ vµ  c¬  quan b¶o  hiÓm x∙ héi n¬i doanh  nghiÖp   ®ãng  b¶o  hiÓm  x∙ héi  (gäi  t¾t lµ  c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi) gi¶i quyÕt mäi quyÒn lîi  vÒ  b¶o hiÓm x∙ héi cho ngêi lao  ®éng theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. b. C¸c trêng hîp hÕt h¹n hîp  ®ång lao  ®éng theo tiÕt   c ®iÓm 1 phÇn II th× Gi¸m ®èc doanh nghiÖp gi¶i quyÕt chÕ  ®é  trî  cÊp th«i viÖc cho ngêi lao  ®éng theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 42 cña Bé LuËt Lao ®éng vµ cã tr¸ch nhiÖm lµm ®Çy ®ñ   c¸c thñ  tôc  ®Ó  c¬  quan B¶o hiÓm x∙ héi gi¶i quyÕt quyÒn  lîi vÒ  b¶o hiÓm x∙ héi cho ngêi lao  ®éng theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. c. §èi víi sè lao ®éng kh«ng bè trÝ ®îc viÖc lµm theo  quy ®Þnh t¹i tiÕt d ®iÓm 1 phÇn II th× gi¶i quyÕt nh sau: c1. §èi víi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã quyÕt ®Þnh cæ   phÇn ho¸ tõ ngµy 31/12/2005 trë vÒ tríc: +   Ngêi   lao   ®éng   d«i   d  thuéc   ®èi   tîng   quy   ®Þnh   t¹i  NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§­CP ®∙ ®îc söa ®æi bæ sung th× ®îc  hëng chÝnh s¸ch theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy vµ  Th«ng   t sè 19/2004/TT­BL§TBXH ngµy 22/11/2004 cña Bé Lao ®éng ­  Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn NghÞ   ®Þnh 41/2002/N§­CP  ®∙  ®îc söa ®æi bæ sung nãi trªn; + Ngêi lao ®éng kh«ng thuéc ®èi tîng cña NghÞ ®Þnh sè  41/2002/N§­CP ®∙ ®îc söa ®æi bæ sung th× ®îc hëng c¸c chÕ  ®é   trî   cÊp   th«i   viÖc,   mÊt   viÖc   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt lao ®éng vµ ®îc hç trî tõ tiÒn thu cña Nhµ níc do cæ  phÇn   ho¸   doanh   nghiÖp   Nhµ   níc   hoÆc   Quü   hç   trî   s¾p   xÕp  doanh nghiÖp hç  trî  kinh phÝ   ®Ó  gi¶i quyÕt theo h íng dÉn  cña Bé Tµi chÝnh. c2.   §èi   víi   doanh   nghiÖp   Nhµ   níc   cã   quyÕt   ®Þnh   cæ  phÇn ho¸ sau ngµy 31/12/2005, c¸c quyÒn lîi cña ngêi lao  ®éng kh«ng  bè  trÝ   ®îc viÖc lµm  ®îc gi¶i  quyÕt  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. d. §èi víi ngêi lao  ®éng sÏ  chuyÓn sang lµm viÖc t¹i   c«ng ty cæ phÇn theo tiÕt  ®   ®iÓm 1 phÇn II th×  c¸c doanh   nghiÖp  cæ phÇn  ho¸ cã  tr¸ch  nhiÖm  lËp  danh  s¸ch vµ  lµm  thñ tôc ®Ó c¬ quan b¶o hiÓm x∙ héi tiÕp tôc thùc hiÖn chÕ   ®é b¶o hiÓm x∙ héi vµ cÊp sæ b¶o hiÓm x∙ héi (nÕu cha cÊp  sæ) theo quy ®Þnh vµ chuyÓn danh s¸ch cïng hå s¬ cña ngêi 
 5. lao  ®éng mµ  doanh nghiÖp  ®ang qu¶n lý  cho Héi  ®ång qu¶n  trÞ hoÆc Gi¸m ®èc c«ng ty cæ phÇn. ®. Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n   c¸c kho¶n nî  vÒ  b¶o hiÓm x∙ héi  ®èi víi c¬  quan b¶o hiÓm   x∙ héi vµ  thanh to¸n c¸c kho¶n nî  víi ngêi lao  ®éng tríc  khi chuyÓn  sang c«ng ty cæ phÇn hoÆc chÊm  døt  hîp   ®ång  lao ®éng. III. chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng khi  doanh nghiÖp ®∙ chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn 1.   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Gi¸m   ®èc   c«ng   ty   cæ   phÇn   cã  tr¸ch nhiÖm a. TiÕp nhËn sè  lao  ®éng quy  ®Þnh t¹i tiÕt  ®   ®iÓm 1  phÇn II cña Th«ng t nµy vµ toµn bé hå s¬ cã liªn quan cña  ngêi lao ®éng chuyÓn sang. b.   TiÕp   tôc   thùc   hiÖn   nh÷ng   cam   kÕt   trong   hîp   ®ång  lao  ®éng, tho¶ íc lao  ®éng tËp thÓ   ®∙  ®îc ký  kÕt tríc  ®ã  víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. c. Tæ chøc  ®µo t¹o l¹i nghÒ  cho ngêi lao  ®éng thuéc  diÖn  ®µo t¹o l¹i nghÒ   ®Ó  tiÕp tôc lµm viÖc  ë  c«ng ty cæ  phÇn. d.  §èi víi  nh÷ng  ngêi  lao  ®éng   ®îc  c«ng ty  cæ phÇn  tuyÓn dông míi th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ChÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng mÊt viÖc lµm 2.1. Ngêi lao  ®éng mÊt viÖc lµm trong 12 th¸ng kÓ  tõ   ngµy c«ng ty cæ phÇn ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh  doanh theo LuËt Doanh nghiÖp do thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i theo   tiÕt a Kho¶n 8, §iÒu 36 NghÞ   ®Þnh sè  187/2004/N§­CP  ®îc  gi¶i quyÕt nh sau: a.   §èi   víi   ngêi   lao   ®éng   bÞ   mÊt   viÖc   lµm   tõ   ngµy  31/12/2005 trë vÒ tríc: ­ Ngêi lao ®éng thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh  sè   41/2002/N§­CP   ®∙   ®îc   söa   ®æi   bæ   sung   th×   ®îc   hëng  chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i  NghÞ   ®Þnh   nµy   vµ   Th«ng   t  sè   19/2004/TT­BL§TBXH   ngµy  22/11/2004 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi. Nguån  chi tr¶ c¸c chÝnh s¸ch nµy do Quü  hç  trî  lao  ®éng d«i d hç trî. ­ C¸c  ®èi tîng lao  ®éng mÊt viÖc, th«i viÖc cßn l¹i  ®îc hëng  trî  cÊp  mÊt  viÖc,  th«i viÖc  theo  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt lao  ®éng. Kinh phÝ  hç  trî  tõ  tiÒn thu cña Nhµ 
 6. níc do cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc quy ®Þnh t¹i §iÒu  35 NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP. b.   §èi   víi   ngêi   lao   ®éng   bÞ   mÊt   viÖc   lµm   sau   ngµy  31/12/2005: Trong   12   th¸ng   kÓ   tõ   ngµy   C«ng   ty   cæ   phÇn   ®îc   cÊp  giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh,   nÕu   cã   nhu   cÇu   tæ  chøc l¹i s¶n xuÊt kinh doanh, thay  ®æi c«ng nghÖ  dÉn  ®Õn  ngêi lao  ®éng tõ  doanh nghiÖp Nhµ  níc chuyÓn sang bÞ  mÊt  viÖc lµm hoÆc  th«i  viÖc, kÓ  c¶ ngêi lao  ®éng tù  nguyÖn  th«i viÖc, th×  ngêi lao  ®éng  ®îc gi¶i quyÕt trî  cÊp mÊt  viÖc lµm theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 17 cña Bé  luËt  Lao ®éng; hoÆc trî cÊp th«i viÖc theo Kho¶n 1 §iÒu 42 cña  Bé luËt Lao ®éng. Nguån chi tr¶ trî  cÊp th«i viÖc, mÊt viÖc  ® îc hç  trî  tõ tiÒn thu cña Nhµ níc do cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp, hoÆc  quü  hç  trî  s¾p xÕp doanh nghiÖp quy  ®Þnh t¹i §iÒu 35 cña  NghÞ   ®Þnh sè  187/2004/N§­CP vµ  Môc VI (qu¶n lý, sö  dông  tiÒn thu tõ  cæ phÇn ho¸) cña Th«ng t  sè  126/2004/TT­BTC  ngµy 24/12/2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh sè 187/2004/N§­CP. 2.2.   Trêng   hîp   ngêi   lao   ®éng   tõ   c«ng   ty   Nhµ   níc  chuyÓn   sang   c«ng   ty   cæ   phÇn   bÞ   mÊt   viÖc   lµm   hoÆc   th«i  viÖc trong thêi gian tõ n¨m thø 2 ®Õn hÕt n¨m thø 5 kÓ tõ  ngµy c«ng ty cæ phÇn ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh  doanh   th×   ngêi   lao   ®éng   ®îc   trî   cÊp   mÊt   viÖc   lµm   theo  §iÒu 17 hoÆc trî  cÊp th«i viÖc theo §iÒu 42 cña Bé  luËt  Lao  ®éng. C«ng ty cæ phÇn cã  tr¸ch nhiÖm thanh to¸n 50%  tæng møc trî cÊp trªn theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng,  sè  cßn l¹i  ®îc thanh to¸n tõ  tiÒn thu cña Nhµ  níc do cæ  phÇn ho¸ c«ng ty Nhµ níc, Quü hç trî s¾p xÕp doanh nghiÖp  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 35 cña NghÞ   ®Þnh sè  187/2004/N§­ CP.   HÕt   thêi   h¹n   trªn   c«ng   ty   cæ   phÇn   cã   tr¸ch   nhiÖm  thanh  to¸n  toµn bé  trî  cÊp th«i viÖc hoÆc  mÊt  viÖc  cho  ngêi lao  ®éng kÓ  c¶ thêi gian tríc  ®ã  ngêi lao  ®éng  ®∙  lµm viÖc cho khu vùc Nhµ níc. 3.   ChÝnh   s¸ch   ®èi   víi   ngêi   lao   ®éng   thuéc   diÖn   ®µo  t¹o l¹i nghÒ ®Ó tiÕp tôc lµm viÖc ë c«ng ty cæ phÇn a. Trong thêi gian  ®µo t¹o l¹i nghÒ, c«ng ty cæ phÇn  tiÕp tôc tr¶ l¬ng cho ngêi lao  ®éng theo møc do hai bªn  tho¶ thuËn nhng kh«ng ®îc thÊp h¬n 70% møc l¬ng ghi trong  hîp  ®éng lao  ®éng  ®∙  ®îc ký  kÕt. Trêng hîp 70% møc l¬ng  ghi   trong   hîp   ®ång   lao   ®éng   mµ   thÊp   h¬n   møc   l¬ng   tèi  thiÓu chung lµ  290.000  ®ång/th¸ng theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh sè  203/2004/N§­CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu, th×  tr¶ b»ng møc l¬ng tèi thiÓu  ®ã.
 7. b. C«ng ty cæ phÇn tiÕp tôc  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi cho  ngêi lao  ®éng trong thêi gian  ®µo t¹o nghÒ  theo quy  ®Þnh  cña   ph¸p   luËt   (theo   møc   l¬ng   tho¶   thuËn   ghi   trong   hîp  ®ång häc nghÒ). c.  Thñ  tôc  vÒ  hîp  ®ång  häc  nghÒ  thùc  hiÖn  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. d. Nguån kinh phÝ  hç  trî   ®µo t¹o l¹i nghÒ  thùc hiÖn  theo quy  ®Þnh t¹i tiÕt b Kho¶n 1 §iÒu 35 cña NghÞ   ®Þnh  187/2004/N§­CP cña ChÝnh phñ  vÒ  tiÕt b  ®iÓm 1 Môc VI cña  Th«ng t sè 126/2004/TT­BTC nãi trªn. ®. Sau thêi gian  ®µo t¹o l¹i nghÒ  c«ng ty cæ phÇn cã  tr¸ch nhiÖm bè  trÝ  viÖc lµm cho ngêi lao  ®éng. Ngêi lao  ®éng ®îc ®µo t¹o l¹i nghÒ nÕu kh«ng lµm viÖc theo cam kÕt  th×  ph¶i båi thêng chi phÝ   ®µo t¹o vµ  c¸c kho¶n kh¸c nÕu  cã. IV. tæ chøc thùc hiÖn  1. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cïng Ban §æi míi   vµ Ph¸t triÓn Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm: x©y dùng ph¬ng  ¸n s¾p xÕp lao  ®éng, x¸c  ®Þnh sè  lao  ®éng cÇn thiÕt theo  yªu   cÇu   cña   s¶n   xuÊt   kinh   doanh,   x¸c   ®Þnh   sè   lao   ®éng  kh«ng bè  trÝ   ®îc viÖc lµm, sè  lao  ®éng chÊm døt hîp  ®ång  lao  ®éng t¹i thêi  ®iÓm cã  quyÕt  ®Þnh cæ phÇn ho¸, tr×nh  cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt vµ  gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch  ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ChËm nhÊt sau 30 ngµy kÓ  tõ  ngµy gi¶i quyÕt xong c¸c  chÝnh s¸ch  ®èi víi ngêi lao  ®éng, Gi¸m  ®èc doanh nghiÖp  cæ phÇn ho¸ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn viÖc  chuyÓn c«ng ty Nhµ  níc thµnh c«ng ty cæ phÇn cho c¸c c¬  quan cã thÈm quyÒn (mÉu sè 3 ®Ýnh kÌm). B¸o c¸o lµm thµnh  8 b¶n göi: C¬ quan phª duyÖt ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸; Bé Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi ; Bé Tµi chÝnh; Së Lao ®éng ­  Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Liªn  ®oµn lao  ®éng tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng   n¬i   cã   trô   së   chÝnh   cña   doanh  nghiÖp;   C«ng   ®oµn   ngµnh,   C¬   quan   B¶o   hiÓm   x∙   héi   n¬i   doanh nghiÖp  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi; mét b¶n lu t¹i doanh  nghiÖp. 2. C¬  quan B¶o hiÓm x∙ héi n¬i doanh nghiÖp  ®ãng b¶o  hiÓm x∙ héi cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hiÓm  x∙ héi  ®èi víi ngêi lao  ®éng tríc vµ  sau khi cæ phÇn ho¸  doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. 3. Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Ban §æi míi vµ  Ph¸t   triÓn   doanh   nghiÖp   cña   c¸c   Bé,   ngµnh,   c¸c   tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ Tæng c«ng ty Nhµ níc cã 
 8. tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Liªn  ®oµn lao  ®éng tØnh, thµnh   phè,   c«ng   ®oµn   ngµnh   híng   dÉn,   theo  dâi,   kiÓm   tra   viÖc  thùc hiÖn nh÷ng quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh sè  187/2004/N§­CP  vµ  c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã  liªn quan  ®èi víi ngêi lao  ®éng vµ tæng hîp t×nh h×nh b¸o c¸o vÒ Ban chØ ®¹o §æi míi   vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp (V¨n phßng ChÝnh phñ), Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi vµ Bé Tµi chÝnh. 4. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  Th«ng t  sè  15/2002/TT­BL§TBXH  ngµy 23/10/2002 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi h­ íng dÉn chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng khi chuyÓn doanh  nghiÖp  Nhµ  níc thµnh c«ng  ty cæ phÇn theo  NghÞ   ®Þnh sè  64/2002/N§­CP ngµy 19/6/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn  doanh nghiÖp Nhµ níc thµnh c«ng ty C« phÇn Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c   ®Ò   nghÞ  ph¸n ¸nh vÒ  Bé  Lao  ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙ héi  ®Ó  nghiªn   cøu gi¶i quyÕt.
 9. M©u  sè  1:  Ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   13/2005/TT­ BL§TBXH   ngµy   25   th¸ng   02   n¨m   2005   híng   dÉn   thùc   hiÖn  chÝnh   s¸ch   ®èi   víi   ngêi   lao   ®éng   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  187/2004/N§­CP   ngµy   16/11/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc  chuyÓn C«ng ty Nhµ níc thµnh C«ng ty cæ phÇn tªn c¬ quan Nhµ níc  Danh s¸ch ngêi lao ®éng  cã thÈm quyÒn Cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn tªn doanh nghiÖp ST Hä vµ  Tuæi Chøc  Tr×nh  H§L§ HÖ sè  Ngµy  Tæng sè  ¬i ë  N T tªn danh  ®é  ®ang  l¬ng  th¸ng  n¨m  hiÖn  c«ng  chuyªn  thùc  ®ang  n¨m  trong  t¹i viÖc  m«n  hiÖn hëng tuyÓn  KV Nhµ  Nam N÷ ®ang  nghiÖp  dông níc lµm vô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ............., ngµy......  th¸ng......n¨m........ Ngêi lËp biÓu Gi¸m ®èc doanh nghiÖp (Ký tªn, ®ãng dÊu) Híng dÉn ghi biÓu: Cét 6: ­ NÕu lµ viªn chøc th× ghi tr×nh ®é ®µo t¹o vµ   ngµnh chuyªn m«n            ­ NÕu lµ c«ng nh©n th× ghi nghÒ vµ bËc thî Cét 7: ­ NÕu thuéc lo¹i H§L§ kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n:  Ghi ký hiÖu A. ­ NÕu thuéc lo¹i H§L§ x¸c  ®Þnh thêi h¹n tõ  1­3   n¨m:  Ghi ký hiÖu B. ­ NÕu thuéc lo¹i H§L§ díi 1 n¨m:   Ghi ký hiÖu C.
 10. M©u  sè  2:  Ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   13/2005/TT­ BL§TBXH   ngµy   25   th¸ng   02   n¨m   2005   híng   dÉn   thùc   hiÖn  chÝnh   s¸ch   ®èi   víi   ngêi   lao   ®éng   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  187/2004/N§­CP   ngµy   16/11/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc  chuyÓn C«ng ty Nhµ níc thµnh C«ng ty cæ phÇn tªn c¬ quan Nhµ níc  Ph¬ng ¸n lao ®éng cã thÈm quyÒn tªn doanh nghiÖp §¬n vÞ tÝnh: Ngêi STT Néi dung Tæng  Ghi  sè chó I Tæng   sè   lao   ®éng   t¹i   thêi   ®iÓm   cã   quyÕt  ®Þnh CPH, chia ra: ­   Lao   ®éng   kh«ng   thuéc   diÖn   ký   H§L§   (G§,  PG§, KTT) ­ Lao ®éng tuyÓn dông tríc ngµy 30/8/1990 ­   Lao   ®éng   lµm   viÖc   theo   H§L§   kh«ng   x¸c  ®Þnh thêi h¹n ­ Lao ®éng lµm viÖc theo H§L§ x¸c ®Þnh thêi  h¹n tõ ®ñ 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng ­ Lao  ®éng lµm viÖc theo mïa vô  hoÆc theo  mét c«ng viÖc nhÊt  ®Þnh cã  thêi h¹n díi 12  th¸ng II Sè  ngêi lao  ®éng sÏ  nghØ viÖc khi cã  quyÕt  ®Þnh chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn 1 Sè  lao  ®éng  ®ñ   ®iÒu kiÖn nghØ hu theo chÕ  ®é hiÖn hµnh ­   Theo   N§   12/CP                                   ngµy  (26/1/1995) ­   Theo   N§   01/2003/N§­CP  (09/01/2003) ­   Theo   N§   41/2002/N§­CP  (11/4/2002) 2 Sè lao ®éng sÏ chÊm døt H§L§. Chia ra: ­ HÕt h¹n H§L§ ­ Tù nguyÖn chÊm døt H§L§ ­ Lý do theo quy ®Þnh PL 3 Lao  ®éng chê  nghØ viÖc theo quyÕt  ®Þnh cña   Gi¸m ®èc
 11. 4 Sè  lao  ®éng kh«ng  bè  trÝ   ®îc viÖc lµm t¹i  thêi ®iÓm CPH. Chia ra: ­ Sè L§ thùc hiÖn theo N§ 41/2002/N§­CP ­ Sè L§ thùc hiÖn theo Bé luËt Lao ®éng III Sè   lao   ®éng   cßn   h¹n   H§L§   sÏ   chuyÓn   sang  c«ng ty CP 1 Sè  lao  ®éng mµ  hîp  ®ång lao  ®éng  ®ang cßn  thêi h¹n. 2 Sè  lao  ®éng nghØ theo 3 chÕ   ®é  BHXH. Chia  ra ­ èm ®au ­ Thai s¶n ­ Tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp 3 Sè L§ t¹m ho∙n thùc hiÖn H§L§. Chia ra: ­ NghÜa vô qu©n sù ­ NghÜa vô c«ng d©n kh¸c ­ BÞ t¹m giam t¹m gi÷ ­ Do 2 bªn tho¶ thuËn (kh«ng qu¸ 3 th¸ng) 4 Sè L§ kh«ng bè trÝ  ®îc viÖc lµm, nhng cã ®ñ  ®iÒu kiÖn vÒ  tuæi  ®êi, søc khoÎ  cÇn  ®i  ®µo  t¹o ®Ó tiÕp tôc lµm viÖc ë c«ng ty CP (theo nhu cÇu cña c«ng ty) ........., ngµy...  th¸ng..... n¨m.... Ngêi lËp biÓu Gi¸m ®èc doanh nghiÖp (Ký tªn, ®ãng dÊu)  
 12. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu sè 3: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 13/2005/TT­BL§TBXH ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2005 híng dÉn  thùc hiÖn chÝnh s¸ch  ®èi víi ngêi lao  ®éng theo NghÞ   ®Þnh sè  187/2004/N§­CP ngµy 16/11/2004 cña  ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn C«ng ty Nhµ níc thµnh C«ng ty cæ phÇn b¸o c¸o c¸c chØ tiªu tæng hîp thùc hiÖn  tªn c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ níc tªn doanh nghiÖp Thø  Néi dung §¬n vÞ Tæng sè Ghi  tù chó 1 C¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ §ång Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty Cæ phÇn trong ®ã: a. Tû lÖ cæ phÇn cña Nhµ níc  % b. Tû lÖ cæ phÇn b¸n cho ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp  % c. Tû lÖ cæ phÇn b¸n ra ngoµi doanh nghiÖp  % 2 Gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp  §ång 3 Tæng sè cæ phÇn b¸n theo gi¸ u ®∙i cho ngêi lao ®éng trong  Cæ  doanh nghiÖp  phÇn a. Tæng gi¸ trÞ ®îc u ®∙i §ång b. Tû träng so víi tæng sè vèn Nhµ níc  % 4 Tæng sè  lao  ®éng t¹i thêi  ®iÓm cã  quyÕt  ®Þnh CPH cña cÊp  Ngêi cã thÈm quyÒn a. Sè lao ®éng sÏ chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn Ngêi b. Sè lao ®éng d«i d Ngêi c. Sè lao ®éng chÊm døt H§L§ vµ tù nguyÖn th«i viÖc Ngêi 5 Tæng kinh phÝ thùc tÕ chi tr¶ cho lao ®éng d«i d §ång a. Tõ nguån cña doanh nghiÖp  §ång b. Tõ nguån cña quü hç trî lao ®éng d«i d §ång c. Tõ nguån thu cña Nhµ níc do CPH C«ng ty Nhµ níc  §ång
 13. 13 6 Tæng kinh phÝ  thùc tÕ chi tr¶ trî  cÊp th«i viÖc, mÊt viÖc  §ång theo BLL§ 7 Tæng sè lao ®éng cÇn ®µo t¹o l¹i Ngêi Tæng kinh phÝ cÇn hç trî cho ®µo t¹o l¹i §ång
 14. 14 ........., ngµy... th¸ng..... n¨m.... Ngêi lËp biÓu Gi¸m ®èc doanh nghiÖp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2