Thông tư 13/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
124
lượt xem
16
download

Thông tư 13/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 13/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N GI M THU GIÁ TRN GIA TĂNG IV IM TS HÀNG HÓA, DNCH V DOANH NGHI P KINH DOANH G P KHÓ KHĂN Căn c Lu t Thu giá tr gia tăng s 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Ngh quy t s 21/2008/QH12 c a Qu c h i khoá 12 v d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 16/2009/Q -TTg ngày 21/01/2009 c a Th tư ng Chính ph ban hành m t s gi i pháp v thu nh m th c hi n ch trương kích c u u tư và tiêu dùng, ngăn ch n suy gi m kinh t , tháo g khó khăn i v i doanh nghi p; B Tài chính hư ng d n th c hi n gi m thu GTGT như sau: i u 1. Gi m 50% m c thu su t thu GTGT i v i m t s hàng hoá, d ch v thu c nhóm áp d ng thu su t 10% quy nh t i i m 3 m c II ph n B Thông tư s 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 sau ây: 1. Than á, than cám, than c c, than bùn và than óng c c, óng bánh; 2. Hoá ch t cơ b n g m các lo i hoá ch t ghi trong Danh m c hoá ch t (Ph l c ban hành kèm theo Thông tư này). 3. S n phNm cơ khí là tư li u s n xu t (tr s n phNm cơ khí tiêu dùng) bao g m: a) Các lo i máy móc, thi t b như: máy n , máy phay, máy ti n, máy bào, máy cán kéo, t, d p; các lo i thi t b ng b , thi t b r i, thi t b o i n, n áp trên 50 KVA, thi t b o nư c, k t c u d m c u, khung kho và s n phNm k t c u b ng kim lo i; phương ti n v n t i; các lo i ph tùng, bán thành phNm c a các lo i s n phNm nói trên làm b ng kim lo i. b) Các s n phNm là công c s n xu t nh như: kìm, búa, cưa, c, x ng, cu c, li m hái, b ngh là s n phNm cơ khí, inh. c) Lư i rào b ng thép t B27 n B41, dây thép gai, t m l p b ng kim lo i, dây cáp ch u l c b ng kim lo i, băng t i b ng kim lo i.
 2. d) T óng c t, t b o v , t i u khi n, t o lư ng trung th , cao th ; tr m bi n th , tr m ki- t trung th , cao th ; c u dao cách ly trung th , cao th ; u cáp, u h p n i cáp ng m trung th , cao th ; c u chì (12KV, 24KV, 36KV t 6A tr lên). 4. Ô tô các lo i. 5. Linh ki n ô tô g m ng cơ, h p s , b ly h p và các b ph n c a các m t hàng này. 6. Tàu, thuy n. 7. Khuôn úc các lo i bao g m các lo i khuôn dùng làm công c s n xu t ra các s n phNm hàng hoá. 8. V t li u n bao g m thu c n , dây cháy ch m, kíp n và các d ng ư c ch bi n thành s n phNm n chuyên d ng nhưng không thay i tính năng tác d ng c a v t li u n . 9. á mài. 10. Ván ép nhân t o ư c s n xu t t các nguyên li u như tre, n a, b t g , dăm g , s i g , mùn cưa, bã mía, tr u ư c ép thành t m, không bao g m s n phNm g dán và g ép t g t nhiên. 11. S n phNm bê tông công nghi p, g m d m c u bê tông, d m và khung nhà bê tông, c c bê tông, c t i n bê tông, ng c ng tròn bê tông và h p bê tông các lo i, pa-nen và các lo i c u ki n bê tông c t thép úc s n phi tiêu chuNn (tr g ch bê tông), bê tông thương phNm (v a bê tông). 12. L p và b săm l p c t 900 - 20 tr lên. 13. ng thu tinh trung tính ( ng tuýp và ng ư c nh hình như ng tiêm ng thu c tiêm, ng nghi m). 14. S n phNm luy n, cán, kéo kim lo i en, kim lo i màu, kim lo i quý, tr vàng nh p khNu. S n phNm luy n cán, kéo, kim lo i en, kim lo i màu, kim lo i quý bao g m nh ng s n phNm tr c ti p c a công nghi p luy n cán kéo d ng nguyên li u ho c s n phNm, như: s n phNm kim lo i d ng th i, thanh, t m, dây. Nh ng s n phNm luy n cán kéo ã s n xu t ch bi n thành các s n phNm khác thì thu su t ư c xác nh theo m t hàng. 15. Máy x lý d li u t ng và các b ph n, ph tùng c a máy (bao g m c máy vi tính các lo i và các b ph n c a máy vi tính, máy in chuyên dùng cho máy vi tính), tr b ph n lưu gi i n. 16. B c x p; n o vét lu ng, l ch, c ng sông, c ng bi n; ho t ng tr c v t, c u h .
 3. 17. V n t i (không bao g m v n t i qu c t ) g m v n t i hàng hoá, hành lý, hành khách, v n t i du l ch b ng ư ng hàng không, ư ng b , ư ng s t và ư ng thu , tr ho t ng môi gi i, i lý ch hư ng hoa h ng và không phân bi t cơ s tr c ti p v n t i hay thuê l i. 18. Kinh doanh khách s n; d ch v du l ch theo hình th c l hành tr n gói. 19. In, tr in ti n. i u 2. L p hóa ơn i v i hàng hóa, d ch v gi m thu GTGT Khi l p hoá ơn bán hàng hóa, d ch v thu c di n gi m thu su t thu GTGT theo hư ng d n t i i u 1 Thông tư này, t i dòng thu su t thu GTGT ghi “10% x 50%”; ti n thu GTGT; t ng s ti n ngư i mua ph i thanh toán. Ví d : Công ty A bán 60 b máy vi tính cho Công ty B theo h p ng ký k t gi a hai bên, giá bán chưa có thu GTGT là 5.200.000 ng/b . Máy vi tính thu c i tư ng ư c gi m 50% m c thu su t thu GTGT. Do ó khi l p hoá ơn GTGT giao cho Công ty B, Công ty A ghi như sau: T i c t “Hàng hóa, d ch v ” ghi: “Máy vi tính” Giá bán ghi: 5.200.000 ( ng) x 60 (cái) = 312.000.000 ng Thu su t thu GTGT: “10% x 50%” Ti n thu GTGT: 15.600.000 ng T ng giá thanh toán: 327.600.000 ng. Căn c hóa ơn GTGT, Công ty A kê khai thu GTGT u ra, Công ty B kê khai kh u tr thu GTGT theo s thu ã gi m ghi trên hóa ơn là 15.600.000 . i u 3. T ch c th c hi n và hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và áp d ng i v i hàng hóa, d ch v nêu t i i u 1 Thông tư này t ngày 01/02/2009 n h t ngày 31/12/2009. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các ơn v , cơ s kinh doanh ph n ánh k p th i v B Tài chính ư c gi i quy t k p th i./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP TW ng và các Ban c a ng; - VP QH, VP Ch t ch nư c; - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP;
 4. - Vi n ki m sát NDTC; Toà án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - UBND, S TC các t nh, TP tr c thu c TW; - C c thu các t nh, TP tr c thu c TW; Hoàng Anh Tu n - Các ơn v thu c B ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT; TCT (VT, CS). PH L C DANH M C CÁC LO I HOÁ CH T CƠ B N (Ban hành kèm theo Thông tư s 13/2009/TT-BTC ngày 22 /01/2009) CÔNG TH C HOÁ H C TÊN HOÁ CH T HAY KÝ HI U A - CÁC HOÁ CH T CÔNG NGHI P I - Các lo i axit 1 - Axit clohydric HCl 2 - Axit nitric HNO3 3- Axit flosilicic H2SiF6 4- Axit flohydric HF 5- Axit phot phoric H3PO4 6- Axit sulfuric và oleum H2SO4 và H2SO4nSO3 II - Các lo i Oxit 7 - Crom oxit & anhydride cromic Cr2O3 & CrO3 8 - Chì oxit PbO2 9- ng oxit I và II Cu2O & CuO 10 - K m oxit ZnO 11 - Magie oxit MgO 12 - Nhôm oxit Al2O3 13 - Niken oxit NiO
 5. 14 - S t III oxit Fe2O3 15 - Titan dioxit và Imenit làm gi u TiO2 và TiO2.FeO 16 - Mangan dioxit MnO2 III - Các lo i hydroxit NH4OH và NH3 17 - Amoni hydroxit (amon hydroxit) và amoniac l ng Al(OH)3 18 - Nhôm hydroxit NaOH 19 - Xút IV - Các lo i mu i vô cơ NH4Cl 20 - Amoni clorua (amon clorua) NH4HCO3 21- Amoni bicacbonat (amon bicacbonat) BaCl2 22 - Bari clorua BaCO3 23 - Bari cacbonat AgNO3 24 - B c nitrat CaCO3 25 – Canxi cacbonat CaCl2 26 - Canxi clorua CaC2 27 - Can xi carbua ( t èn) CaHPO4 28 - Canxi hydro photphat Ca3(PO4)2 29 - Canxi phot phat CaF2 30 - Canxi florua CaSiO3 31 - Canxi metasilicat (CMS) Ca (OCl)2.4H2O 32 - Canxi hypoclorit (b t tNy) CoCl2.6H2O 33- Coban clorua ng m 6 phân t nư c CoSO4.7H2O 34 – Coban sunfat ng m 7 phân t nư c PbCrO4; ZnCr2O7 35 - Chì cromat và k m dicromat Pb(NO3)2 36 - Chì nitrat
 6. 37 - ng clorua ng m 2 phân t nư c CuCl2.2H2O 38 - ng sunfat ng m 5 phân t nư c CuSO4.5H2O 39 - K m clorua ZnCl2 40 - K m sunfat ng m 7 phân t nư c ZnSO4.7H2O 41 - K m cromat ZnCrO4 42 - Kali clorat KClO3 43 - Kali bicromat K2Cr2O7 44 - Kali nitrat KNO3 45 - Kali hydrophotphat K2HPO4 46 - Kali photphat K3PO4 47 - Magiê clorua ng m 6 phân t nư c MgCl2.6H2O 48 - Magiê cacbonat MgCO3 49 - Magiê sunfat ng m 7 phân t nư c MgSO4.7H2O 50 - Natri cacbonat (soda) Na2CO3 51- Natri hydrocacbonat NaHCO3 52 - Natri sunfat Na2SO4 53 - Natri sunfit Na2SO3 54 - Natri hydrosunfit NaHSO3 55 - Natri thiosunfat ng m 5 phân t nư c Na2S2O3.5H2O 56 - Natri bicromat Na2Cr2O7 57- Natri bicromat ng m 2 phân t nư c Na2Cr2O7.2H2O 58 - Natri hypoclorit (nư c javen) NaOCl 59 - Natri florua NaF 60 - Natri flosilicat Na2SiF6 61 - Natri hydrophotphat Na2HPO4
 7. 62 - Natri photphat Na3PO4 63 - Natri tripolyphotphat Na5P3O10 64 - Natri silicat d ng c c và d ng keo Na2On.SiO2 65 – Natri sunfur Na2S 66 - Natri borat Na3BO3 67 - Natri nhôm clorua và natri nhôm clorua ng m 6 Na3AlCl3 và phân t nư c Na3AlCl3.6H2O 68 - Nhôm nitrat Al(NO3)3 69 - Nhôm sunfat (phèn ơn) Al2(SO4)3.18H2O 70 - Nhôm kali sunfat (phèn kép) AlK(SO4)2.12H2O 71 - S t III clorua FeCl3 72 - S t sunfat ng m 7 phân t nư c FeSO4.7H2O 73 - S t amoni sunfat (s t amon sunfat) hay phèn s t FeNH4(SO4)2.2H2O amoni) Fe4[Fe(CN)6]3 74 - Xanh Berlin (Berlin blue) CS2 75 - Sunfua cacbon V- Khí k ngh và á kim Cl2 76 - Clo l ng và khí CO2 77 - Cacbonic (r n, l ng và khí) N2 78 - Nitơ l ng và khí O2 79 - Oxy S 80 - Lưu huỳnh C 81 - Graphit ã làm giàu P 82 - Ph t pho vàng và VI - M t s s n phNm h u cơ: C2H2
 8. 83 - Khí axetylen C10H8 84 - Naphtalen C6H6 85 - Benzen C8H10 86 - Xylen C2H5OH 87 - Etyl alcol C3H5(OH)3 88 - Glyxerin C6H5OH 89 - Phenol C10H17OH 90 - Terpineol C10H18(OH)2.H2O 91- Tecpinhydrat HCHO 92- Formalin CH3COOH 93- Axit axetic H n h p c a các axit h u cơ m ch vòng thơm 94- Axit humic CH3(CH2)16COOH 95- Axit stearic C6H4(COOH)2 96- Axit terephthalic C6H4(OH)(COOH) 97- Axit salixylic C6H5Cl 98- Monocloruabenzen Ba(C17H35COO)2 99- Bari stearat Mg(C17H35COO)2 100- Magiê stearat B- HOÁ DƯ C VÀ HOÁ CH T TINH KHI T TK và TKP I- Axit tinh khi t và tinh khi t phân tích H3BO3 101- Axit boric HCl 102- Axit clohydric HNO3 103- Axit nitric H2SO4 104- Axit sunfuric H3PO4 105- Axit photphoric
 9. II- Oxit TK và TKP 106- Canxi oxit CaO 107- ng oxit I và II Cu2O và CuO 108- K m oxit ZnO Các lo i hydroxit TK và TKP 109- Amoni hydroxit (amon hydroxit) NH4OH 110- Bari hydroxit ng m 8 phân t nư c Ba(OH)2.8H2O 111- Canxi hydroxit Ca(OH)2 112- Nhôm hydroxit Al(OH)3 Các lo i mu i hoá ch t TK và TKP 113- Amoni bicacbonat (Amon bicacbonat) NH4HCO3 114- Amoni clorua (Amon clorua) NH4Cl 115- Amoni nitrat (Amon nitrat) NH4NO3 116- Amoni hydrophotphat (Amon hydrophotphat) (NH)2H2PO4 117- Amoni dihydrophotphat (Amon dihydrophotphat) NH4H2PO4 118- Bari clorua ng m 2 phân t nư c BaCl2.2H2O 119- Bari nitrat Ba(NO3)2 120- Bari sunfat ng m 5 phân t nư c BaSO4.5H2O 121- Bac nitrat AgNO3 122- Canxi cacbonat CaCO3 123- Canxi clorua CaCl2 124- Canxi nitrat ng m 4 phân t nư c Ca (NO3)2.4H2O 125- ng clorua ng m 2 phân t nư c CuCl2.2H2O 126- ng cacbonat; ng hydroxit CuCO3 ; Cu(OH)2 127- ng sunfat ng m 5 phân t nư c CuSO4.5H2O
 10. 128- Kali clorua KCl 129- Kali bicromat K2Cr2O7 130- Kali hydrophotphat K2HPO4 131- Kali nitrat KNO3 132- Kali permanganat KMnO4 133- Kali fericyanua K3Fe(CN)6 134- Kali ferocyanua ng m 3 phân t nư c K4Fe(CN)6.3H2O 135- Kali sunfat K2SO4 136- K m clorua ZnCl2 137- K m sunfat ng m 7 phân t nư c ZnSO4.7H2O 138- Magiê clorua MgCl2 139- Magiê sunfat MgSO4 140- Magiê cacbonat MgCO3 141- Natri borat ng m 10 phân t nư c Na2B4O7.10H2O 142- Natri hydrocacbonat NaHCO3 143- Natri cacbonat Na2CO3 144- Natri clorua NaCl 145- Natri kali cacbonat NaKCO3 146- Natri florua NaF 147- Natri flosilicat Na2SiF6 148- Natri hydrophotphat Na2HPO4 149- Natri photphat Na3PO4 150- Natri tripohyphotphat Na5P3O10 151- Natri bisunfit NaHSO3 152- Natri sunfit Na2SO3
 11. 153- Natri thiosunfat Na2S2O3 154- Natri sunfat Na2SO4 155- Nhôm clorua AlCl3 156- Nhôm sunfat ng m 18 phân t nư c Al2(SO4)3.18H2O 157- Nhôm kalisunfat ng m 12 phân t nư c AlK(SO4)2.12H2O 158- S t II amoni sunfat ng m 6 phân t nư c Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O (S t II amon sunfat ng m 6 phân t nư c) 159-S t III amoni sunfat ng m 12 phân t nư c FeNH4(SO4)2.12H2O (S t III amon sunfat ng m 12 phân t nư c) 160- S t II clorua FeCl2 161- S t II sunfat FeSO4 M t s s n phNm h u cơ 162- Axeton C3H6O2 163- Benzen C6H6 164- Toluen C7H8 165- Xylen C8H10 166- Metanol CH3OH 167- Etanol C2H5OH 168- Butanol C4H9OH 169- Glixerin C3H8O3 170- Phenol C6H5OH 171- Tecpyneol C10H17OH 172- Tecpyhydrat C10H18 (OH)2.H2O 173- Formalin HCHO 174- Axit axetic CH3COOH
 12. 175- Axit salixilic C7H6O3 176- Butyl axetat C4H9COOCH3 177- Tetra clorua cacbon CCl4 178- Axit oxalic ng m 2 phân t nư c C2H2O4.2H2O 179- Axit monocloroaxetic ClCH2COOH 180- Axit stearic C17H35COOH 181- Amoni axetat (Amon axetat) NH4CH3COO 182- Amoni oxalat (Amon oxalat) (NH4 )2C2O4.2H2O 183- Kali oxalat K2C2O4 .H2O 184- Natri axetat NaCH3COO 185- Natri oxalat Na2C2O4 186- Magie sterat Mg(C17H35COO)2 187- Dioctyl phthalate (DOP) C24H38O4 188- 2-Ethyl hexanol (2-EH) C8H18O 189- Tetra isopropyl titanat (TPT) C12H28O4Ti 190 Amoni oxalat (Amon oxalat) (NH4) HSO3 191 Antimoan trioxit Sb2O3 192 Asen trioxit (Th ch tín) As2O3 193 Axit orthoboric H3BO3 194 Bari sunfat BaSO4 195 Cadimi sunfua CdS 196 Canxi sunfat CaSO4 197 Chì II sunfat PbSO4 198 Coban II oxit CoO 199 Kali cacbonat K2CO3 200 Kali clorua KCl 201 Kali cromat K2CrO4 202 Kali dihydro photphat KH2PO4 203 Kali hydroxit KOH
 13. 204 Kali iodat KIO3 205 Kali pemanganat KMnO4 206 K m cacbonat ZnCO3 207 K m nitrat Zn(NO3)2 208 Liti hydroxit LiOH 209 Magiê nitrat ng m 6 phân t nư c Mg(NO3)2.6H2O 210 Mu i axetylen (Noir axetylen) C 211 Natri dihydro photphat ng m 2 phân t nư c NaH2PO4.2H2O 212 Natri hyposunfit Na2S2O4 213 Natri nitrit NaNO2 214 Natri photphat Na3PO4 215 Natri pyrosunfit Na2S2O5 216 Natri tetraborat ng m 10 phân t nư c Na2B4O7.10H2O 217 Nhôm amoni sunfat ng m nư c (Nhôm amon sunfat Al2(SO4)3.(NH4)2SO4.nH2O ng m nư c) 218 Niken clorua NiCl2 219 Niken sunfat ng m 7 phân t nư c NiSO4.7H2O 220 Poly alumin clorua (PAC) [Aln(OH)mCl3n-m.xH2O] Hóa ch t H u cơ k thu t và tinh khi t 222 Anhydrit phtalic (AP) C6H4(CO)2O 223 Axit citric C3H4(OH)(COOH)3 224 Axit béo t ng h p t d u m C17-21 (dùng làm thu c tuy n qu ng trong công nghi p tuy n khoáng) 225 Axit glutamic C3H5NH2(COOH)2 226 Axit oleic C17H33COOH 227 Axit oxalic HOOC-COOH 228 Butyl acetat CH3COO(CH2)3CH3 229 Chì II acetat ng m 3 phân t nư c Pb(CH3COO)2.3H2O 230 Etyl benzen C2H5C6H5 231 Kali acetat CH3COOK 232 Kali natri tartrat KNaC4H4O6.4H2O 233 Linear alkylbenzene (LAB) 234 Linear alkylbenzene sunfonate (LAS) 235 Naphtalen C10H8 236 Naphtol C10H7OH
 14. 237 Natri salixilat C7H5O3Na 238 Trinatri citrat Na3C6H5O7.5,5H2O 239 Vinyl clorua monome (VCM) CH2=CH-Cl
Đồng bộ tài khoản