Thông tư 139/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
73
lượt xem
3
download

Thông tư 139/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 139/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ tích luỹ trả nợ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 139/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 139/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 8 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N K TOÁN ÁP D NG CHO QU TÍCH LU TR N - Căn c Lu t K toán ngày 17/06/2003; - Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; - Căn c Ngh đ nh s 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài; - Căn c Ngh đ nh s 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t K toán áp d ng trong lĩnh v c k toán nhà nư c; - Căn c Quy t đ nh s 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch cho vay l i t ngu n vay, vi n tr nư c ngoài c a Chính ph ; - Căn c Quy t đ nh s 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành ch đ k toán hành chính s nghi p; - Căn c Thông tư s 54/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009 c a B trư ng B Tài chính v vi c hư ng d n l p, s d ng và qu n lý Qu Tích lu tr n . B Tài chính hư ng d n k toán áp d ng cho Qu Tích lu tr n như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Nhi m v c a k toán Qu Tích lu tr n K toán Qu Tích lu tr n có nhi m v thu nh p, x lý, ki m tra, giám sát và phân tích thông tin v tình hình thu h i v n cho vay l i trong nư c t ngu n vay/vi n tr nư c ngoài c a Chính ph và các kho n thu phí b o lãnh c a Chính ph đ đ m b o vi c tr n các kho n vay nư c ngoài v cho vay l i c a Chính ph , đ ng th i t o m t ph n ngu n x lý các r i ro có th x y ra trong trư ng h p Chính ph b o lãnh cho các doanh nghi p và t ch c tín d ng vay nư c ngoài và các kho n chi cho ho t đ ng qu n lý qu . 2. Phương pháp k toán Qu Tích lu tr n K toán Qu Tích lu tr n ph i th c hi n theo phương pháp ghi kép và theo các quy đ nh trong Lu t K toán, Ngh đ nh 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t K toán trong lĩnh v c k toán Nhà nư c và Ch đ k toán hành chính s nghi p ban hành theo Quy t đ nh s 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 c a B trư ng B Tài chính. 3. Đơn v tính s d ng trong k toán Qu Tích lu tr n a) Đơn v ti n t là đ ng Vi t Nam (ký hi u qu c gia là “đ”, ký hi u qu c t là “VND”). Trong trư ng h p phát sinh ngo i t , ph i ghi theo nguyên t và đ ng Vi t Nam theo t giá quy đ nh t i ph n Ph l c s 02 “H th ng tài kho n k toán” c a Thông tư này; b) Khi l p báo cáo tài chính t ng h p, báo cáo qu n tr t ng h p, n u có s li u báo cáo trên 9 ch s thì đư c l a ch n s d ng đơn v ti n t rút g n là nghìn đ ng, n u trên 12 ch s thì đư c l a ch n s d ng đơn v ti n t rút g n là tri u đ ng, n u trên 15 ch s thì đư c l a ch n s d ng đơn v ti n t rút g n là t đ ng. Khi s d ng đơn v ti n t rút g n, đư c làm tròn s b ng cách: Ch s sau ch s đơn v ti n t rút g n n u b ng năm (5) tr lên thì đư c tăng thêm m t (1) đơn v ; n u nh hơn năm (5) thì không tính. 4. Kỳ k toán Qu Tích lu tr n Kỳ k toán g m kỳ k toán năm, kỳ k toán quý, đư c quy đ nh như sau:
  2. a) Kỳ k toán năm là mư i hai tháng, tính t đ u ngày 01 tháng 01 đ n h t ngày 31 tháng 12 năm dương l ch; b) Kỳ k toán quý là ba tháng, tính t đ u ngày 01 tháng đ u quý đ n h t ngày cu i cùng c a tháng cu i quý. 5. Ki m tra k toán và t ki m tra tài chính k toán Hàng năm, Qu Tích lu tr n ph i th c hi n t ki m tra tài chính k toán theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/08/2004 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành “Quy ch t ki m tra tài chính, k toán t i các cơ quan đơn v có s d ng Ngân sách nhà nư c”. 6. Trách nhi m qu n lý tài kho n giao d ch và ho t đ ng c a Qu Tích lu tr n Qu Tích lu tr n đư c m tài kho n giao d ch b ng ngo i t và ti n Vi t Nam t i ngân hàng thương m i có uy tín c a Vi t Nam và do B trư ng B Tài chính u quy n cho C c trư ng C c Qu n lý n và Tài chính đ i ngo i (sau đây g i t t là C c trư ng C c Qu n lý n ) đ ng tên ch tài kho n giao d ch và qu n lý theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. 7. Trách nhi m qu n lý, s d ng, cung c p thông tin, tài li u k toán a) Qu Tích lu tr n ph i xây d ng quy ch qu n lý, s d ng, b o qu n tài li u k toán, trong đó quy đ nh rõ trách nhi m và quy n h n đ i v i t ng b ph n và t ng ngư i làm k toán; ph i b o đ m đ y đ cơ s v t ch t, phương ti n qu n lý, b o qu n tài li u k toán; b) Qu Tích lu tr n ph i có trách nhi m cung c p thông tin, tài li u k toán cho cơ quan nhà nư c có th m quy n th c hi n ch c năng theo quy đ nh c a pháp lu t. Các cơ quan đư c cung c p tài li u k toán ph i có trách nhi m gi gìn, b o qu n tài li u k toán trong th i gian s d ng và ph i hoàn tr đ y đ , đúng h n tài li u k toán đã s d ng; c) Vi c cung c p thông tin, tài li u cho các đ i tư ng do C c trư ng C c Qu n lý n quy t đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t. Vi c khai thác, s d ng tài li u k toán ph i đư c s đ ng ý b ng văn b n c a C c trư ng C c Qu n lý n ho c ngư i đư c u quy n. 8. T ch c b máy k toán Qu Tích lu tr n là m t đơn v k toán và ph i t ch c b máy k toán theo quy đ nh t i Đi u 48 Ngh đ nh s 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t K toán trong lĩnh v c k toán nhà nư c. Qu Tích lu tr n ph i b trí ngư i làm k toán trư ng (ho c ngư i ph trách k toán, trong trư ng h p chưa có ngư i đ tiêu chu n, đi u ki n k toán trư ng) đ giao d ch v i Ngân hàng, kho b c Nhà nư c theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/06/2005 c a B Tài chính và B N i v v hư ng d n tiêu chu n, đi u ki n, th t c b nhi m, bãi mi n, thay th và x p lương k toán trư ng, ph trách k toán trong các đơn v k toán thu c lĩnh v c k toán nhà nư c. II. QUY Đ NH C TH 1. H th ng ch ng t k toán 1.1. L p ch ng t k toán - M i nghi p v kinh t , tài chính liên quan đ n ho t đ ng c a Qu Tích lu tr n đ u ph i l p ch ng t k toán. Ch ng t k toán ch l p 1 l n cho m t nghi p v kinh t , tài chính phát sinh; - N i dung ch ng t ph i rõ ràng, trung th c v i n i dung nghi p v kinh t , tài chính phát sinh; - Ch vi t trên ch ng t ph i rõ ràng, không t y xoá, không vi t t t; - S ti n vi t b ng ch ph i kh p, đúng v i s ti n vi t b ng s ; - Ch ng t k toán ph i đư c l p đ s liên theo quy đ nh cho m i ch ng t . Đ i v i ch ng t l p nhi u liên ph i đư c l p m t l n cho t t c các liên theo cùng m t n i dung b ng máy tính, máy ch ho c vi t l ng b ng gi y than. Trư ng h p đ c bi t ph i l p nhi u liên nhưng không th
  3. vi t m t l n t t c các liên ch ng t thì có th vi t hai l n nhưng n i dung t t c các liên ch ng t ph i gi ng nhau. Các ch ng t k toán đư c l p b ng máy vi tính ph i đ m b o n i dung quy đ nh và tính pháp lý cho ch ng t k toán. Các ch ng t k toán dùng làm căn c tr c ti p đ ghi s k toán ph i có đ nh kho n k toán. 1.2. Ký ch ng t k toán M i ch ng t k toán ph i có đ ch ký theo ch c danh quy đ nh trên ch ng t m i có giá tr th c hi n. Riêng ch ng t đi n t ph i có ch ký đi n t theo quy đ nh c a pháp lu t. T t c các ch ký trên ch ng t k toán đ u ph i ký b ng bút bi ho c bút m c, không đư c ký b ng m c đ , b ng bút chì, ho c d u kh c s n ch ký, ch ký trên ch ng t k toán dùng đ chi ti n ph i ký theo t ng liên. Ch ký trên ch ng t k toán c a m t ngư i ph i th ng nh t và ph i gi ng v i ch ký đã đăng ký theo quy đ nh, trư ng h p không đăng ký ch ký thì ch ký l n sau ph i th ng nh t v i ch ký các l n trư c đó. Ch ký c a C c trư ng C c Qu n lý n (ho c ngư i đư c u quy n), c a k toán trư ng (ho c ngư i đư c u quy n) và d u đóng trên ch ng t ph i phù h p v i m u d u và ch ký còn giá tr đã đăng ký t i Ngân hàng, kho b c Nhà nư c. Ch ký c a k toán viên trên ch ng t ph i gi ng ch ký trong s đăng ký m u ch ký. K toán trư ng (ho c ngư i đư c u quy n) không đư c ký “th a u quy n” c a C c trư ng C c Qu n lý n . Ngư i đư c u quy n không đư c u quy n l i cho ngư i khác. Qu Tích lu tr n ph i m s đăng ký m u ch ký c a th qu , các nhân viên k toán, k toán trư ng (và ngư i đư c u quy n), C c trư ng C c Qu n lý n (và ngư i đư c u quy n). S đăng ký m u ch ký ph i đánh s trang, đóng d u giáp lai do C c trư ng C c Qu n lý n (ho c ngư i đư c u quy n) qu n lý đ ti n ki m tra khi c n. M i ngư i ph i ký ba ch ký m u trong s đăng ký. Không đư c ký ch ng t k toán khi chưa ghi ho c chưa ghi đ n i dung ch ng t theo trách nhi m c a ngư i ký. Vi c phân c p ký trên ch ng t k toán do Th trư ng đơn v quy đ nh phù h p v i lu t pháp, yêu c u qu n lý, đ m b o ki m soát ch t ch , an toàn tài s n. 1.3. Trình t luân chuy n và ki m tra ch ng t k toán T t c các ch ng t k toán do Qu l p ho c t bên ngoài chuy n đ n đ u ph i t p trung vào b ph n k toán c a Qu . B ph n k toán ph i ki m tra toàn b ch ng t k toán đó và ch sau khi ki m tra, xác minh tính pháp lý c a ch ng t thì m i dùng nh ng ch ng t đó đ ghi s k toán. Trình t luân chuy n ch ng t k toán bao g m các bư c sau: - L p, ti p nh n, x lý ch ng t k toán; - K toán viên, k toán trư ng ki m tra và ký ch ng t k toán ho c trình C c trư ng C c Qu n lý n ký duy t theo quy đ nh trong t ng m u ch ng t (n u có); - Phân lo i, s p x p ch ng t k toán, đ nh kho n và ghi s k toán; - Lưu tr , b o qu n ch ng t k toán. Trình t ki m tra ch ng t k toán: - Ki m tra tính rõ ràng, trung th c, đ y đ c a các ch tiêu, các y u t ghi chép trên ch ng t k toán; - Ki m tra tính h p pháp c a nghi p v kinh t , tài chính phát sinh đã ghi trên ch ng t k toán; Đ i chi u ch ng t k toán v i các tài li u khác có liên quan; - Ki m tra tính chính xác c a s li u, thông tin trên ch ng t k toán. Khi ki m tra ch ng t k toán n u phát hi n có hành vi vi ph m chính sách, ch đ , các quy đ nh v qu n lý kinh t , tài chính c a Nhà nư c, ph i t ch i th c hi n (xu t qu , thanh toán,…) đ ng th i báo cáo ngay b ng văn b n cho C c trư ng C c Qu n lý n bi t đ x lý k p th i theo đúng pháp lu t hi n hành.
  4. Đ i v i nh ng ch ng t k toán l p không đúng th t c, n i dung và ch s không rõ ràng thì ngư i ch u trách nhi m ki m tra ho c ghi s ph i tr l i, yêu c u làm thêm th t c và đi u ch nh sau đó m i làm căn c ghi s . 1.4. Danh m c ch ng t k toán áp d ng cho Qu Tích lu tr n STT TÊN CH NG T S HI U A Ch ng t k toán đ c thù c a Qu Tích lu tr n 1 H p đ ng ng v n C01-Q 2 H p đ ng vay v n cho vay l i C02-Q 3 H p đ ng vay v n C03-Q 4 H p đ ng ti n g i/u thác đ u tư C04-Q B Ch ng t k toán ban hành theo các văn b n pháp lu t khác 1 Gi y báo Có 2 Gi y báo N 3 Sao kê ngân hàng 4 U nhi m chi 5 H p đ ng u quy n cho vay l i v n 6 H p đ ng qu n lý tài s n ............. M u và gi i thích các ch ng t k toán đ c thù quy đ nh t i Ph l c s 01 kèm theo Thông tư này. 2. H th ng tài kho n k toán 2.1. Tài kho n và h th ng tài kho n k toán Tài kho n k toán là phương pháp k toán dùng đ phân lo i và h th ng hóa các nghi p v kinh t , tài chính phát sinh theo n i dung kinh t và theo trình t th i gian. Tài kho n k toán ph n nh thư ng xuyên, liên t c, có h th ng tình hình thu, chi c a Qu tích lu tr n . Tài kho n k toán đư c m cho t ng đ i tư ng k toán có n i dung kinh t riêng bi t. Toàn b các tài kho n k toán s d ng trong k toán Qu hình thành h th ng tài kho n k toán. H th ng tài kho n k toán áp d ng cho Qu tích lu tr n do B Tài chính quy đ nh th ng nh t v lo i tài kho n, s lư ng tài kho n, ký hi u, tên g i và n i dung ghi chép c a t ng tài kho n. H th ng tài kho n k toán Qu tích lu tr n đư c xây d ng theo nguyên t c d a vào b n ch t và n i dung ho t đ ng c a Qu tích lu tr n có v n d ng nguyên t c phân lo i và mã hóa c a h th ng tài kho n áp d ng cho các đơn v thu c lĩnh v c k toán nhà nư c, nh m: - Ph n ánh đ y đ các ho t đ ng thu chi c a Qu , phù h p v i mô hình t ch c và tính ch t ho t đ ng; - Đáp ng yêu c u x lý thông tin và th a mãn đ y đ nhu c u ho t đ ng c a Qu và c a cơ quan qu n lý. H th ng tài kho n k toán Qu tích lu tr n g m các tài kho n trong B ng Cân đ i tài kho n và tài kho n ngoài B ng Cân đ i tài kho n.
  5. Các tài kho n trong B ng Cân đ i tài kho n ph n ánh toàn b các nghi p v kinh t , tài chính phát sinh theo các đ i tư ng k toán g m tài s n, ngu n hình thành tài s n và quá trình v n đ ng c a tài s n t i Qu tích lu tr n . Nguyên t c ghi s các tài kho n trong B ng Cân đ i tài kho n đư c th c hi n theo phương pháp “ghi kép" nghĩa là khi ghi vào bên N c a m t tài kho n thì đ ng th i ph i ghi vào bên Có c a m t ho c nhi u tài kho n khác ho c ngư c l i. Tài kho n ngoài B ng Cân đ i tài kho n ph n ánh nh ng ch tiêu kinh t đã ph n ánh các tài kho n trong B ng Cân đ i tài kho n nhưng c n theo dõi đ ph c v cho yêu c u qu n lý, như: Nguyên t các lo i. Nguyên t c ghi s các tài kho n ngoài B ng Cân đ i tài kho n đư c th c hi n theo phương pháp “ghi đơn" nghĩa là khi ghi vào m t bên c a m t tài kho n thì không ph i ghi đ i ng v i bên nào c a các tài kho n khác. 2.2. Phân lo i h th ng tài kho n k toán H th ng tài kho n k toán áp d ng cho Qu tích lu tr n do B Tài chính quy đ nh g m 13 tài kho n trong b ng và 01 tài kho n ngoài B ng Cân đ i tài kho n. - Tài kho n c p 1 g m 3 ch s th p phân; - Tài kho n c p 2 g m 4 ch s th p phân (3 ch s đ u th hi n Tài kho n c p 1, ch s th 4 th hi n Tài kho n c p 2); Tuỳ theo yêu c u qu n lý chi ti t mà Qu tích lu tr n có th b sung thêm các tài kho n c p 3 chi ti t. Tài kho n c p 3 g m 5 ch s th p phân (3 ch s đ u th hi n Tài kho n c p 1, ch s th 4 th hi n Tài kho n c p 2, ch s th 5 th hi n Tài kho n c p 3). - Tài kho n ngoài B ng Cân đ i tài kho n g m 3 ch s , b t đ u là ch s 0. 2.3. Danh m c h th ng tài kho n k toán áp d ng cho Qu tích lu tr n STT S HI U TÊN TÀI KHO N GHI CHÚ TÀI KHO N LO I TÀI KHO N 1 - TÀI S N NG N H N 1 112 Ti n g i Ngân hàng, kho b c Chi ti t theo 1121 Ti n Vi t Nam t ng TK t i 1122 Ngo i t t ng NH, KB theo t ng mã 2 131 Ti n g i có kỳ h n nguyên t 1311 Ti n Vi t Nam 1312 Ngo i t LO I TÀI KHO N 2 - TÀI S N DÀI H N 3 221 y thác đ u tư 4 231 Cho vay 2311 Cho NSNN vay 2312 Cho Ngân hàng phát tri n vay Chi ti t theo
  6. 2313 ng v n cho các d án cho vay l i t ng d án 2314 ng v n cho các d án đư c b o lãnh LO I TÀI KHO N 3 - THANH TOÁN 5 311 T m ng Chi ti t theo 3111 T m ng ho t đ ng qu yêu c u 3112 T m ng qu n lý qu qu n lý 6 312 Ph i thu 3121 Ph i thu lãi ti n cho vay 3122 Ph i thu lãi ti n g i 3123 Ph i thu phí 3124 Ph i thu cơ c u n 3128 Ph i thu khác 7 331 Ph i tr ngân sách LO I TÀI KHO N 4 - CÁC KHO N CHÊNH L CH 8 413 Chênh l ch t giá 9 414 Chênh l ch cơ c u n LO I TÀI KHO N 5 - CÁC KHO N THU 10 541 Thu ho t đ ng Qu 5411 Thu h i g c, lãi cho vay t ngu n cho vay l i 5412 Thu phí b o lãnh 5413 Thu phí cam k t, phí qu n lý theo hi p đ nh 5418 Thu khác 11 542 Thu qu n lý Qu 5421 Thu lãi t đ u tư 5422 Thu lãi ti n g i 5423 Thu chênh lêch t ho t đ ng cơ c u n 5428 Thu khác
  7. LO I TÀI KHO N 6 - CÁC KHO N CHI 12 641 Chi ho t đ ng Qu 6411 Chi tr n ngân sách 6412 Các kho n cho vay không thu h i đư c xoá n 6418 Chi khác 13 642 Chi qu n lý Qu LO I TÀI KHO N 0 - TÀI KHO N NGOÀI B NG 01 007 Ngo i t các lo i Chi ti t theo t ng lo i ngo i t Gi i thích n i dung, k t c u và phương pháp ghi chép các tài kho n k toán, theo quy đ nh t i Ph l c s 02 kèm theo Thông tư này. 3. H th ng s k toán 3.1. S k toán S k toán dùng đ ghi chép, h th ng và lưu gi toàn b các nghi p v liên quan đ n thu, chi Qu Tích lu tr n . S k toán bao g m: S k toán t ng h p và S k toán chi ti t. Thông tin trên s k toán ph i b o đ m ph n ánh đ y đ , k p th i, chính xác, trung th c, liên t c và có h th ng toàn b ho t đ ng thu, chi c a Qu . B ph n k toán Qu không đư c đ ngoài s k toán b t kỳ kho n thu, chi nào. Vi c m s , khóa s , s a ch a s k toán th c hi n theo đúng quy đ nh c a Lu t K toán và Ngh đ nh s 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t K toán áp d ng trong lĩnh v c k toán nhà nư c. S k toán ph i đư c qu n lý ch t ch , phân công rõ ràng trách nhi m cá nhân gi và ghi s . S k toán giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó ph i ch u trách nhi m v nh ng đi u ghi trong s trong su t th i gian gi và ghi s . Khi có s thay đ i nhân viên gi và ghi s , k toán trư ng ho c ngư i ph trách k toán ph i t ch c bàn giao trách nhi m qu n lý và ghi s k toán gi a nhân viên k toán cũ v i nhân viên k toán m i. Nhân viên k toán cũ ph i ch u trách nhi m v toàn b nh ng đi u ghi trong s trong su t th i gian gi và ghi s . Nhân viên k toán m i ch u trách nhi m t ngày nh n bàn giao. Biên b n bàn giao ph i đư c k toán trư ng ho c ngư i ph trách k toán ký xác nh n. S k toán ph i ghi k p th i, rõ ràng, đ y đ theo các n i dung c a s . Thông tin, s li u ghi vào s k toán ph i chính xác, trung th c, đúng v i ch ng t k toán. Vi c ghi s k toán ph i theo trình t th i gian phát sinh c a nghi p v kinh t , tài chính. Thông tin, s li u ghi trên s k toán c a năm sau ph i k ti p thông tin, s li u ghi trên s k toán c a năm trư c li n k . S k toán ph i ghi liên t c t khi m s đ n khi khoá s . 3.2. Hình th c k toán Qu Tích lu tr n áp d ng hình th c k toán Ch ng t ghi s . a) Đ c trưng cơ b n c a hình th c k toán Ch ng t ghi s Đ c trưng cơ b n c a hình th c k toán Ch ng t ghi s là vi c ghi s k toán t ng h p đư c căn c tr c ti p t “Ch ng t ghi s ". Ch ng t ghi s dùng đ phân lo i, h th ng hoá và xác
  8. đ nh n i dung ghi N , ghi Có c a nghi p v kinh t , tài chính đã phát sinh. Vi c ghi s k toán d a trên cơ s Ch ng t ghi s s đư c tách bi t thành hai quá trình riêng bi t: + Ghi theo trình t th i gian nghi p v kinh t , tài chính phát sinh trên S đăng ký Ch ng t ghi s ; + Ghi theo n i dung kinh t c a nghi p v kinh t , tài chính phát sinh trên S Cái. b) Các lo i s k toán: + Ch ng t ghi s ; + S đăng ký Ch ng t ghi s ; + S Cái; + Các S k toán chi ti t. c) N i dung và trình t ghi s k toán theo hình th c k toán Ch ng t ghi s N i dung và trình t ghi s k toán theo hình th c Ch ng t ghi s t i Qu Tích lu tr n tuân th theo quy đ nh t i Ch đ k toán hành chính s nghi p ban hành theo Quy t đ nh 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 c a B trư ng B Tài chính. 3.3. Danh m c s k toán áp d ng cho Qu Tích lu tr n STT TÊN S Ký hi u m u s 1 2 3 1 Ch ng t ghi s S01a- Q 2 S đăng ký ch ng t ghi s S01b-Q 3 S Cái S02- Q 4 S chi ti t ti n g i Ngân hàng, kho b c S03- Q 5 S theo dõi cho vay S04- Q 6 S chi ti t các tài kho n S05- Q 7 S thu ho t đ ng Qu S06- Q 8 S thu qu n lý Qu S07- Q 9 S chi ho t đ ng Qu S08- Q 10 S chi qu n lý Qu S09-Q M u s k toán, gi i thích n i dung và phương pháp ghi s k toán th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c s 03 kèm theo Thông tư này. 4. H th ng báo cáo tài chính 4.1. Trách nhi m c a Qu Tích lu tr n trong vi c l p, n p báo cáo tài chính Qu tích lu tr n có trách nhi m l p, n p báo cáo tài chính đ nh kỳ hàng quý, năm cho B trư ng B Tài chính. Hàng năm có trách nhi m l p báo cáo Quy t toán vi c s d ng Qu tích lu tr n trình B trư ng B Tài chính phê duy t và g i các đơn v có liên quan trong B Tài chính đ ph i h p th c hi n. 4.2. Yêu c u l p và trình bày báo cáo tài chính Vi c l p báo cáo tài chính ph i b o đ m s trung th c, khách quan, đ y đ , k p th i, ph n ánh đúng tình hình tài s n, thu, chi c a đơn v .
  9. Vi c l p báo cáo tài chính ph i căn c vào s li u sau khi khoá s k toán. Báo cáo tài chính ph i đư c l p đúng n i dung, phương pháp và trình bày nh t quán gi a các kỳ báo cáo. Báo cáo tài chính ph i đư c ngư i l p, k toán trư ng và C c trư ng C c qu n lý n ký, đóng d u trư c khi n p ho c công khai. 4.3. Kỳ h n l p báo cáo tài chính Báo cáo tài chính c a Qu tích lu tr n đư c l p vào cu i kỳ k toán quý, năm. 4.4. Th i h n n p báo cáo tài chính - Báo cáo tài chính Quí ph i n p cho B trư ng B Tài chính ch m nh t vào ngày 10 c a tháng đ u quý sau; - Báo cáo quy t toán năm ph i n p cho B trư ng B Tài chính và g i t i các đơn v có liên quan (Kho b c Nhà nư c, V Ngân sách Nhà nư c) ch m nh t 30 ngày, sau ngày k t thúc kỳ k toán năm; 4.5. Danh m c báo cáo tài chính áp d ng cho Qu tích lu tr n STT Ký hi u bi u Tên báo cáo Kỳ h n l p Nơi nh n 1 B01- Q B ng cân đ i tài kho n Quý, năm B trư ng B Tài chính, Kho b c Nhà nư c, V Ngân sách Nhà nư c 2 B02- Q Báo cáo thu, chi Qu tích lu tr Quý, năm nt n 3 B03- Q Thuy t minh báo cáo tài chính Năm nt Ngoài ra Qu tích lu tr n còn ph i l p báo cáo nhanh (hàng tháng) theo yêu c u qu n lý c a B trư ng B Tài chính. M u báo cáo tài chính và gi i thích phương pháp l p báo cáo tài chính th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c s 04 kèm theo Thông tư này. III - T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. Các quy đ nh trư c đây trái v i Thông tư này đ u b bãi b . 2. V trư ng V Ch đ k toán và Ki m toán, C c trư ng C c Qu n lý n và Tài chính đ i ngo i và th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m tri n khai hư ng d n th c hi n Thông tư này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - Toà án Nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; Tr n Xuân Hà - Các cơ quan TW c a các đoàn th ; - Ki m toán Nhà nư c; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Các đơn v thu c B Tài chính; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu VT, V CĐKT
Đồng bộ tài khoản