Thông tư 140/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
171
lượt xem
4
download

Thông tư 140/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 140/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/12/1997 và Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 140/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  tµi  ch Ý n h  S è  140/1999/TT­B T C  n g µ y  2 th¸ng 12   n¨ m  1999  íng  H d É n  b æ  su n g  vµ  öa ® æ i  m ét sè  Ó m   s ®i trong  h « n g  t sè 73 T C/T C T  T n g µ y 20/10/1997 vµ T h « n g   t sè 17/1999/TT­B T C  n g µy  5/2/1999 c ña B é  T µi ch Ý n h  h íng d É n  c h Õ  ® é  h o¸ ® ¬ n, ch ø n g  tõ ® èi víi µ n g   o¸ l  h h u  th«ng trªn thÞ tr g ên Thùc hiÖn Th«ng   73  tsè  TC/TCT  ngµy  20/10/1997 cña  TµichÝnh    Bé    h­ íng dÉn chÕ      ®é ho¸ ®¬n, chøng    tõ ®èi    víihµng   u  ho¸ l th«ng    trªnthÞ  êng, tr   Th«ng   17/1999/TT­ tsè  BTC  ngµy    5/2/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    söa  ®æi,bæ     sung  mét  ®iÓm   chÕ  ho¸ ®¬n, chøng        sè  vÒ  ®é      tõ®èi víihµng   u  ho¸ l th«ng    tr trªnthÞ  êng. §Ó     t¹o®iÒu kiÖn  cho    c¸cdoanh  nghiÖp s¶n  xuÊt kinh doanh      ®Èy  m¹nh  l th«ng  u  hµng ho¸,Bé      Tµi chÝnh híng dÉn     bæ sung  söa  vµ  ®æi mét sè  ®iÓm   sau: nh  1/VÒ     hµng  ®iÒu  ®éng    néibé: B∙ibá    mét  ®o¹n    t¹ ®iÓm   Th«ng   17/1999/TT­ i 3  tsè  BTC   : "Hµng    ho¸ ®iÒu  ®éng    tõ c¬  s¶n  néibé    së  xuÊt,kinh doanh      ®Õn       c¸c chi nh¸nh,cöa    hµng phô thuéc ®Ó     b¸n  cïng ®Þa   ë    ph¬ng (tØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng) ph¶icã      lÖnh  ®iÒu ®éng    vµ  néibé  phiÕu  xuÊtkho    kiªm vËn  chuyÓn      néibé. NÕu  ®iÒu    ®éng  ®Õn       c¸c chinh¸nh,cöa    hµng  ®Þa  ë  ph¬ng  kh¸c (tØnh,thµnh      phè    trùcthuéc Trung    ¬ng) ®Ó   th×    b¸n  ph¶ilËp      ho¸ ®¬n   gi¸ trÞgiat¨nghoÆc           ho¸ ®¬n    b¸n hµng." Thay  thÕ  b»ng  quy  ®Þnh  sau: nh  Hµng    ho¸ ®iÒu  ®éng    tõ c¬  s¶n  néibé    së  xuÊt,kinh doanh      ®Õn       c¸c chi nh¸nh,cöa    hµng  h¹ch to¸nb¸o      sæ,  h¹ch to¸nphô      thuéc vµ    ngîcl¹ hoÆc       i ®iÒu  ®éng  gi÷a c¸c chinh¸nh,cöa          hµng h¹ch    to¸nb¸o  sæ,  h¹ch    to¸nphô  thuéc    víi nhau  ph¶i cã    lÖnh  ®iÒu  ®éng    cña  së  néi bé  c¬  s¶n  xuÊt,kinh    doanh kÌm  theo phiÕu  xuÊt kho    kiªm vËn chuyÓn      néi bé. NÕu  ®iÒu  ®éng  ®Õn       c¸c chi nh¸nh h¹ch    to¸n®éc  ph¶ilËp    lËp    ho¸ ®¬n          gi¸trÞ gia t¨ng hoÆc  hãa ®¬n  b¸n  hµng. 2/VÒ     xuÊthµng    giao cho      ®¹ilý: B∙i bá    côm   "giao cho    tõ    ®¹i lý"quy ®Þnh   i®iÓm   Môc       t¹  1  A PhÇn     II Th«ng   73  tsè  TC/TCT  thay b»ng  vµ    quy ®Þnh    sau: míinh  C¬   s¶n  së  xuÊt,kinh doanh      xuÊt hµng    giao cho      ®¹ilýb¸n ®óng    gi¸do  c¬  s¶n  së  xuÊt,kinh doanh      quy ®Þnh, hëng    hoa hång ph¶icã      hîp ®ång      ®¹ilý kÌm theo phiÕu xuÊt kho    hµng    ®¹ilýdo  TµichÝnh  göib¸n      Bé    thèng  nhÊt ph¸t     hµnh (theomÉu     ®Ýnh  kÌm). C¸c  êng  xuÊt hµng  tr hîp    giao cho      ®¹ilýb¸n kh«ng thuéc  êng  quy  tr hîp  ®Þnh    trªnph¶ilËp ho¸ ®¬n                gi¸trÞgiat¨nghoÆc  hãa ®¬n    b¸n hµng. 3/VÒ     hµng    ho¸ tÞch  thu: B∙i bá quy ®Þnh  t¹ g¹ch ®Çu  dßng thø hai ®iÓm  1b Th«ng t i  sè  17/1999/TT­ BTC, thay b»ng    quy  ®Þnh  sau:
  2. 2 C¬  kinhdoanh  së    mua  hµng    ho¸ tÞch    thu ph¶icã:   ­Ho¸    ®¬n    b¸n hµng  tÞch  thu. Tæ  chøc, c¸ nh©n      kinh doanh    mua  hµng tÞch thu kh«ng  îc khÊu    ®   trõ thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng®Çu  vµo. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùctõ ngµy  1/1/2000.C¸c    quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   t sè  17/1999/TT­ BTC   ngµy 5/2/1999,Th«ng   73    t sè  TC/TCT  ngµy 20/10/1997    tr¸i víi  quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy ®Òu     b∙ibá.
  3. 3 §¬n  vÞ:.. . .......... . . .......... MÉu     sè:04/XK§L   ­3LL  §Þa  chØ:.. . .......... . . .......... Ban  hµnh theo TT  sè:. .ngµy.. .    . th¸ng..n¨m    . cña  TµichÝnh Bé    P hi Õ u  x u Êt k h o H µ n g  g öi b¸n ®¹i lý Ngµy...th¸ng.. .n¨m...   . . . Liªn1 u   l C¨n  hîp ®ång  cø    kinhtÕ    . . ....ngµy.. . .   sè:.. . ....  .. . . . th¸ng.. .  ... n¨m... . ..... . . ..... cña   .. . ...... víi   (tæ   chøc,   c¸   nh©n).. . ....... vÒ  . . .....  . . ......  viÖc.. . ............ . . ........... Hä    tªnngêivËn    chuyÓn: .. . .........Hîp    . . ........ . ®ång  (nÕu  . sè  cã).. . ..... . . ..... Ph¬ng   tiÖn   vËn  chuyÓn... . ..................................... . . .................................... XuÊt   t¹  i kho:. . ............................................... . . .............................................. NhËp   t¹  i kho:. . .............................................. . . .............................................. Sè  Tªn  nh∙n hiÖu,quy      c¸ch,phÈm   M∙    sè §¬n vÞ  Sè îng §¬n  Thµnh  l gi¸ TT chÊtvËtt(s¶n phÈm,         hµng  tÝnh tiÒn ho¸) A B C D 1 2 3 Céng: XuÊt,ngµy..     .th¸ng..n¨m... .   . NhËp, ngµy.. th¸ng..n¨m...     .   . NgêinhËn    hµng NgêilËp    Thñ  kho  NgêivËn    Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ
  4. 4 (Ký,hä    tªn) phiÕu xuÊt chuyÓn (Ký,hä      tªn, ®ãng  dÊu) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản