Thông tư 145/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
101
lượt xem
7
download

Thông tư 145/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 145/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 145/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  145/1998/TT­B T C  n g µ y  4 th¸ng 11 n¨ m  1998 H í ng  BT s d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h  s è    h 22/1998/N§­C P  n g µ y   24/4/1998 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  vi Ö c  Ò n  b ï thi Öt h ¹i hi  h µ  n íc thu  ®  k N h å i ® Ê t ® Ó   ö  d ô n g  v µ o  m ô c   Ý c h   u è c  p h ß n g, an  ninh,  s ® Q lîiÝ c h  Q u è c     gia, lîiÝ c h  c«n g  c é n g    C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/4/1998 cña  Ýnh  ñ    Ch ph vÒ   Öc  n   ï thiÖth¹ikhiNhµ   ícthu håi®Êt    ö  ông  µo  ôc  ch  vi ®Ò b       n      ®Ó s d vm ®Ý Quèc  phßng,an    ninh,lîÝch  èc    îÝch    i Qu gia,l   i c«ng  éng;vµ    Õn  c   ý ki tham    gia cña    é,  ¬  c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  ùcthuéc  Ýnh  ñ, trong ®ã   ã  tr   Ch ph    c Bé   ©y   ùng,  é   X d B N«ng  nghiÖp  µ   v ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n, Tæng   ôc  Þa    c§ chÝnh,Ban  Ët tgi¸ChÝnh  ñ,UBND       v      ph   c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng,Bé  µichÝnh  íng dÉn      T  h  nh sau: P h Ç n  a p h ¬ n g  p h¸p x¸c ® Þ n h  h Ö  s è  k ® Ó  ® Þ n h gi¸ ® Ê t ® Ò n  b ï thi Öt h ¹i   I. h ¹ m  vi v µ   è i tî ng ¸p  ô n g, c¨n cø  x¸c ® Þ n h  h Ö   è  K    P ® d s v µ  gi¸ ® Ê t  Ý nh ® Ò n  b ï thi Öt h ¹i:   t 1­ H Ö   è  ph¹m    µ  i t ng ¸p dông:   s K,  viv ®è  î     1.1­H Ö   è  quy  nh  ¹  Òu  cña    s K  ®Þ ti§i 8  NghÞ   nh  è  ®Þ s 22/1998/N§­   CP ngµy  24/4/1998  ña  Ýnh  ñ  µ h Ö   è  c Ch ph l   s quan  Ö   û lÖ  ÷a    t  Ýnh  h t   gi gia ®Ê t theo kh¶ n¨ng  sinh lîhoÆc        i gi¸chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  ùc tÕ  íi nh   sd ®Ê th   v   gi¸®Êt  UBND     do  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ (sau  y   äichung  ®© g   lµUBND   Êp    c tØnh)quy  nh.   ®Þ H Ö   è    ã  Ó  ính¬n  hoÆc   á  ¬n  tuú  éc  µo  ù  s K c th l   1  nh h 1  thu v s chªnh  lÖch  ÷a gi¸®Êt  UBND   Êp  gi     do  c tØnh  Õt  nh  íigi¸®Êt  Ýnh  quy ®Þ v    t theo    kh¶ n¨ng  sinhlîhoÆc     t  ùc tÕ     i gi¸®Ê th   chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t. nh   sd ®Ê   1.2­H Ö   è  t¹ Th«ng   µy    ông      nh    t  Ýnh  n   ï   s K    i tn ¸p d ®Ó x¸c®Þ gi¸®Ê t ®Ò b   thiÖth¹icho  êibÞ    åi®Êt     ng   thu h   theo quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Ýnh    ®Þ ti   6  t kho¶n  Òn ti   nép  ©n   ng s¸ch  µ   íc theo  Òu  cña  Nh n   §i 14  NghÞ   nh   è  ®Þ s 22/1998/N§­   CP ngµy 24/4/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  n   ï thiÖth¹ikhiNhµ   ícthu håi c Ch ph v vi ®Ò b       n      ®Êt  ö  ông  µo  ôc  ch  èc  sd vm ®Ý Qu phßng, an    nhinh,lî Ých  èc    î Ých    i Qu gia,l   i c«ng  éng.Trong  êng  îp ngêibÞ    åi®Êt  c   tr h    thu h   chØ  îc®Ò n   ïchiphÝ  u   ®  b    ®Ç tvµo  t,th×    Þ chiphÝ   ùc tÕ  îc tÝnh    ®Ê   gi¸tr     th   ®   theo        Þ chiphÝ   ¹ gi¸c¸c gi¸tr     ti  thêi®iÓ m     åi®Êt.    thu h     1.3­ Tæ     chøc, c¸ nh©n  îc Nhµ   íc giao  t, cho     ®  n  ®Ê   thuª ®Êt  ã    c tr¸ch  nhiÖ m   n   ï thiÖth¹ivÒ   t  ®Ò b       ®Ê theo    t  îctÝnh  gi¸®Ê ®   theo  íng dÉn  ¹ Th«ng  h  t i tnµy    cho  µn  é  Ön  Ých  t  îcgiao,® îcthuª. to b di t ®Ê ®     
 2. 2 2­ C¨n  x¸c®Þnh  Ö   è    cø    h s K: H Ö   è      s K ®Ó x¸c  inh    t  Ýnh  n   ï  Öt h¹ido  ñ    Þch  ® gi¸ ®Ê t ®Ò b thi     Ch t UBND   Êp  c tØnh  Õt  nh  quy ®Þ cho  õng  ù    t d ¸n theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Gi¸m  c  ë   ®è S Tµi chÝnh    Ët gi¸cã  ù    ­ v     s tham    ña    µnh  ªnquan; c¨n  ®Ó     gia c c¸c ng li     cø  x¸c ®Þnh  å m: g 2.1­Gi¸c¸clo¹ ®Êt  UBND   Êp       i do  c tØnh  quy  nh    vµo  ®Þ c¨n cø  khung    gi¸ c¸c lo¹  t   i ®Ê ban  µnh  h theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 17/8/1994  ña  Ýnh  c Ch phñ  îchíng dÉn  ¹ Th«ng   ªnBé  è  ®    t i tli   s 94TT  ngµy  /LB  14/11/1994 cña  é  µi   BT  chÝnh    é   ©y  ùng    ­B X d ­ Tæng   ôc  Þa  Ýnh    c§ ch ­ Ban  Ët    Ýnh  ñ  ∙  V gi¸Ch ph ® bao  µ m   Ö  sè    h h K quy  nh   ®Þ trong NghÞ   nh   è  ®Þ s 17/1998/N§­   µy  CP ng 21/3/1998  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 302/TTg  µy  ng 13/5/1996  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph 2.2­Gi¸®Êt  Ýnh     t theo  kh¶  n¨ng sinh lîhoÆc        i gi¸chuyÓn  îng quyÒn  nh   sö  ông  t  ùc  Õ    a   ¬ng. Gi¸ chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  d ®Ê th t ë ®Þ ph    nh quy sd ®Ê thùc  Õ  µ gi¸chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  t l    nh quy sd ®Ê trung  ×nh    õng  Þ  Ý, b ët v tr   tõng lo¹ ® êng  è  i víi t  «  Þ,ë  õng h¹ng  t  ña  õng x∙®èi víi t   i   ph ®è    ®Ê ® th   t   ®Ê c t         ®Ê n«ng  nghiÖp  µ  t  v ®Ê khu  ©n    d c n«ng th«n t¹ thêi®iÓ m     åi®Êt    a  ­      i thu h   ë ®Þ ph ¬ng. Trong  êng  îp kh¶  tr h  n¨ng  sinhlîcña  t  µ       i ®Ê v gi¸chuyÓn  Òn  ö  ông  quy s d ®Êt    nh  Õn  ng  æn ®Þ (bi ®é trong ph¹m    íi   vid   15%)  × UBND   Êp  th   c tØnh  ã  Ó  c th quy  nh  Ö   è  m ét  Çn      ông  Ýnh  n   ïthiÖth¹icho  Òu  ù    ®Þ h s K  l ®Ó ¸p d t ®Ò b      nhi d ¸n trongkho¶ng  êigian æn   nh  .   th     ®Þ ®ã 3­ Gi¸®Êt    Ýnh  n   ïthiÖth¹i:    ®Ó t ®Ò b     Gi¸®Êt  Ýnh  n   ïthiÖth¹i® îcx¸c®Þnh    ¬  ë    t  UBND     t ®Ò b         trªnc s gi¸®Ê do  cÊp  tØnh ban  µnh  h theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  ©n  íi Ö   è    ®Þ c Ch ph nh v   s K: h ­  èi víi®Êt  §   n«ng nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp, ®Êt  µm  èi, ®Êt  ã    l mu   c m Æt   ícnu«itrång thuû  n      s¶n,h Ö   è  ® îcx¸c ®Þnh  ñ  Õu    ¬  ë    s K      ch y trªnc s quan  h Ö   û lÖ  ÷a    t  Ýnh  t   gi gi¸®Ê t theo  kh¶ n¨ng sinh  î víigi¸®Êt  UBND   Êp  l      i do  c tØnh  quy  nh.  ®Þ ChØ     nh  Ö   è      ¬  ë  x¸c ®Þ h s K trªnc s quan  Ö   û lÖ  ÷a    h t   gi gi¸ chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  ùc tÕ  íi   t  UBND   Êp  nh   sd ®Ê th   v   ®Ê do  gi¸ c tØnh    quy ®Þnh       ÷ng  ¬i viÖc  khi ë nh n  chuyÓn  îng  nh quyÒn  ö  ông  t  ∙  Ôn    sd ®Ê ® di ra phæ   Õn. bi ­ §èivíic¸c lo¹  t         i ®Ê kh¸c,h Ö   è  ® îcx¸c ®Þnh    ¬  ë    s K      trªnc s quan  Ö   û h t  lÖ  ÷a    gi gi¸chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  ùc  Õ  íigi¸®Êt  UBND   nh quy sd ®Ê th t v     do  cÊp tØnh  quy  nh. ®Þ II. h ¬ n g   h¸p x¸c ® Þ n h  h Ö   è  K   Ó  ® Þ n h  gi¸ ® Ê t t Ý nh   P p s ®   ® Ò n  b ï thi Öt  ¹i. h 1­  Ö   è    îc x¸c ®Þnh  H s K®     theo quan  Ö   û lÖ  ÷a    t  Ýnh  h t   gi gi¸®Ê t theo  kh¶  n¨ng  sinh lîvíi   t  UBND   Êp        ®Ê do  i gi¸ c tØnh  quy  nh. ®Þ
 3. 3 B íc1:X¸c  nh    Þs¶n îng,chiphÝ  µ    Ëp.     ®Þ gi¸tr   l    v thu nh ­ Gi¸ trÞ s¶n îng      nh    t  n   ï ®Êt      l ®Ó x¸c ®Þ gi¸®Ê ®Ò b   n«ng nghiÖp,®Êt    l©m  nghiÖp,®Êt  µm  èi,®Êt  ã  Æt   ícnu«itrång thuû    l mu   cm n      s¶n  µgi¸trÞs¶n  l      l ng trung b×nh    îctrong n¨m    ét  n  Þ  Ön  Ých  Êt ®Þnh  ña  î    thu ®     trªnm ®¬ v di t nh   c tõng  ¹ng  t  h ®Ê trong  iÒu  Ön  ® ki s¶n  Êt  ×nh  êng  µ  xu b th v kh¶ n¨ng canh    t¸c trungb×nh    a  ¬ng.   ë ®Þ ph ­ Chi  Ý   îp  ýlµ toµn  é    Ý   Ët chÊt vµ    Ý   Ò     ng    ph h l     b chiph v     chiph v lao ®é tÝnh  µnh  Òn  th ti cho  n  Þ  Ön  Ých  Êt  nh  ña  õng  ¹ng  t, tÝnh  ®¬ v di t nh ®Þ ct h ®Ê   theo møc    Ý  chiph trung b×nh    a  ¬ng  ¹ thêi®iÓ m   n   ï.Chi phÝ  îp   ë ®Þ ph ti     ®Ò b     h  lýcô  Ó  ña  õng  ¹  t  ña  çi  ¹  ©y  ång vµ  t  µm  èi do  ë   µi   th c t lo i®Ê c m lo i c tr   ®Ê l mu   S T   chÝnh    Ët    ×nh UBND   Êp  ­ V gi¸tr   c tØnh  Õt  nh    µm    x¸c ®Þnh   quy ®Þ ®Ó l c¨n cø    gi¸®Êt    theo kh¶    n¨ng sinh lî .  i ­ Thu  Ëp  µ hiÖu  è  ÷a    Þ s¶n îng    nh l  s gi gi¸tr   l trung  ×nh  b thu  îc trong ®    n¨m  íichiphÝ   îp  ýtrªncïng  n  Þ  Ön  Ých  Êt  nh  ña  õng  ¹ng  v    h l    ®¬ v di t nh ®Þ ct h ®Êt. Gi¸ n«ng    s¶n, l©m    s¶n, thuû    s¶n, gi¸c¸c chiphÝ   Ët chÊt vµ    Ý       v    chiph lao ®éng      nh    Þs¶n îng,chiphÝ  µ    Ëp  µgi¸trung b×nh    ®Ó x¸c ®Þ gi¸tr   l    v thu nh l       cña  n«ng s¶n, l©m    s¶n, thuû    s¶n, c¸c chiphÝ   Ët chÊt,chiphÝ     ng        v     lao ®é ë thÞ  êng  a  ¬ng  ¹ thêi®iÓ m     nh  Ö   è  tr ®Þ ph t    i x¸c®Þ h s K. B íc2:X¸c  nh    t      ®Þ gi¸®Ê theo kh¶    n¨ng  sinhlî .  i Thu  Ëp nh Gi¸®Êt    theo kh¶    n¨ng  sinh lî =       i           Êt tiÒn  öiNg ©n   µng  µ         L∙isu   g  h Nh níc       (%/n¨m)kh«ng  ú  ¹n.   kh B íc3:X¸c  nh  Ö   è  ®Ó   nh    t  n   ïthiÖth¹i     ®Þ h s K  ®Þ gi¸®Ê ®Ò b    .      t   Gi¸®Ê theo kh¶    n¨ng  sinhlî  i H Ö   è    s K =      Gi¸®Êt  UBND   Êp          do  c tØnh  ban  µnh h                   theo khung    Ch Ýnh  ñ    gi¸do  ph quy  nh  ®Þ VÝ   ô:  ¹ix∙A,  ha  t  d T     1  ®Ê n«ng  nghiÖp  ¹ng    çi  h I,m n¨m  ã  vô  c 3  (chiªm  xu©n, mïa,®«ng).Cã     è  Öu ®iÒu            c¸cs li   tranh sau: ­S¶n îng l ng  ùc,rau,®Ëu    l  ¬ th     quy  ãc 18  Ên; th   t ­Gi¸thãc 2000  ng/1kg;      ®å ­Chi phÝ  îp lý=     h     60%; ­    ha  t  Gi¸ 1  ®Ê n«ng nghiÖp  ¹ng    UBND   Êp  h I do  c tØnh quy  nh  µ ®Þ l  193.000.000 ®ång.  
 4. 4 ­ L∙isuÊt tiÒn göiNg ©n  µng  µ   íckh«ng  ú  ¹n  0,5%/th¸ng(6%/         h Nh n   k h =    n¨m). X¸c  nh  Ö   è      nh    n   ï cho  ha  t  ®Þ h s K ®Ó ®Þ gi¸®Ò b   1  ®Ê n«ng nghiÖp  h¹ng     Inh sau: B íc1:X¸c  nh    Þs¶n îng,chiphÝ  îp lývµ    Ëp.     ®Þ gi¸tr   l    h     thu nh ­Gi¸trÞs¶n îng =  tÊn  2000®/kg =      l   18  x    36.000.000 ®ång   ­Chi phÝ  îp lý=  tÊn  60%   2000®/kg =     h     18  x  x    21.600.000 ®ång   ­Thu  Ëp  gi¸trÞs¶n îng ­chiphÝ  îp lý   nh =      l      h    =  36.000.000 ­21.000.000 =       14.400.000 ®ång   B íc2:X¸c  nh    t      ®Þ gi¸®Ê theo kh¶    n¨ng  sinhlî :  i 14.400.000 ®   = 240.000.000 ®ång        6%     B íc3:X¸c  nh  Ö   è  ®Ó   nh    t  n   ïthiÖth¹i:     ®Þ h s K  ®Þ gi¸®Ê ®Ò b      240.000.000 ®ång   H Ö   è  = s K     = 1,2       193.000.000 ®ång         V Ëy  Ö   è  cña    t  h s K  gi¸®Ê n«ng  nghiÖp  ¹ng   µ:1,2 h Il   2­  Ö   è  ® îc x¸c ®Þnh  H s K      theo quan  Ö   û lÖ  ÷a gi¸chuyÓn  Òn   h t   gi     quy sö  ông  t  ùc tÕ  íi   t  UBND   Êp  d ®Ê th   v   ®Ê do  gi¸ c tØnh  quy  nh. ®Þ B íc1:Thu  Ëp  µ  ö  ýth«ng    è  Öu:    th v x l   tin, li s ­ Thu  Ëp      th gi¸chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  ùc  Õ    a   ­ nh quy sd ®Ê th t ë ®Þ ph ¬ng; ­ LËp  Óu    bi tæng  îp ph¶n  gi¸®Êt  h  ¸nh    chuyÓn  îng thùc tÕ,s ¾p  Õp  nh      x theo thêigian vµ  a  µn.      ®Þ b B íc2:X¸c  nh        ®Þ gi¸chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  ùc tÕ  ña  t  nh   sd ®Ê th   c ®Ê bÞ    åi. thu h ­ §èi víi®Êt  «   Þ,ph¶iso       ® th     s¸nh:lo¹  êng  è, ®iÒu  Ön  ¬  ë  ¹  i ® ph   ki c s h   tÇng  «   Þ,vÞ  Ý ®Êt, kÝch  íc,diÖn  Ých  t, h×nh  ¹ng,kh¶  ® th   tr     th   t ®Ê   d   n¨ng  ö  s dông  t.v.v. ®Ê
 5. 5 ­ §èivíi®Êt       khu  ©n        ïng ven  «  Þ,®Ç u   èi  d c ë c¸c v   ® th   m giao th«ng  µ    v trôc ® êng    giao th«ng  Ýnh, khu  ¬ng  ¹i,khu  lÞch,khu  ch   th m  du    c«ng nghiÖp  kh«ng  n»m  trong  «   Þ, ph¶i so  ® th     s¸nh:lo¹  t, vÞ   Ý ®Êt, m ôc   ch  ö    i®Ê   tr     ®Ý s dông,®iÒu  Ön  ¬  ë  ¹ tÇng  µ    ki c s h   v kh¶ n¨ng  sinhlî . . .   ivv B íc3:X¸c  nh  Ö   è  theo c«ng      ®Þ h s K    thøc sau:     Gi¸chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  ùc tÕ    a  ­   nh   sd ®Ê th   ë ®Þ ph ¬ng  H Ö   è   = s K           t  UBND   Êp      Gi¸®Ê do  c tØnh  ban  µnh  h theo             khung    t  Ch Ýnh  ñ  gi¸®Ê do  ph quy  nh  ®Þ H Ö   è  gi¸chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  µ    t  UBND   s K,    nh quy sd ®Ê v gi¸®Ê do  cÊp tØnh  ban  µnh  ¹  h ti c«ng thøc    îc tÝnh  trªn®   cho  õng  Þ  Ý cña  õng  ¹  t v tr   t lo i ® êng  è  ph theo  õng  ¹  «   Þ  t lo i th hoÆc   ® theo  õng  ¹ng  t, ®èi  íi®Êt  t h ®Ê   v  n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp,®Êt  µm  èi vµ  t    l mu   ®Ê khu  ©n    d c n«ng  th«n. 3. X¸c  nh   Ö   è    µ    t  n   ï cho  ét  è  êng  îp  Æc     ®Þ h s K v gi¸®Ê ®Ò b   m s tr h® biÖt: 3.1­  Êt n«ng   §   nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp,®Êt  µm  èi,®Êt  ã  Æt   ­   l mu   cm n íc nu«i trång  û      thu s¶n    ÷ng  ¬i m µ   Öc  ë nh n  vi chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  ∙  Ôn    ® di ra phæ   Õn  µ  ∙  ×nh  µnh    bi v ® h th gi¸chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  nh   sd ®Êt  ã  Ó    nh  Ö   è  b»ng  ét  c th x¸c®Þ h s K  m trong 2  ¬ng    ph ph¸p trªn, ng    t     nh gi¸®Ê tÝnh  n   ï thiÖth¹ib»ng    t  n   ï tÝnh  ®Ò b      gi¸®Ê ®Ò b   theo kh¶ n¨ng sinh lî  éng    ic , thªm  ét  m kho¶n  Òn  èi®a   ti t   b»ng  60%   Çn  ph chªnh  Öch  ÷a    t  Ýnh  l gi gi¸®Ê t theo    gi¸chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  íigi¸®Ò n   ï tÝnh  nh   sd ®Ê v     b  theo kh¶ n¨ng  sinhlîcña    i m¶nh  t  .    ®Ê ®ã    3.2­ §Êt    ÷ng  ¬i míi ®«   Þ    ë nh n     th ho¸,(tõ tr c n¨m      í  1993  cßn  µ n«ng  l  th«n)hoÆc   t    ña  é    nh  ã    ®Ê ë c h gia®× c khu«n    éng;trong ®ã   ã  t  viªnr     c ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m    l nghiÖp  ×  îc ®Ò n   ï theo  th ®   b  møc   Ön  Ých  t    îc c¬  di t ®Ê ë ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho  Ðp  ïng  µm  t  .Ph Çn  Ön  Ých    ph d l ®Ê ë   di t cßn l¹ ® îc ®Ò n   ï theo    t    i  b  gi¸®Ê n«ng  nghiÖp, l©m    nghiÖp  µ  îc céng  v®  thªm  ét  m kho¶n  Òn tèi®a  ti     b»ng  30%   Çn  ph chªnh  Öch  ÷a gi¸®Ò n   ï cho  t    ña  l gi     b  ®Ê ë c khu«n      íi   t  n   ï®Êt  viªn®ã v   ®Ê ®Ò b   gi¸ n«ng  nghiÖp. 3.3­ §Êt    n«ng  nghiÖp trong  «   Þ  îc ®Ò n   ï  ® th ®   b theo    t  gi¸ ®Ê n«ng  nghiÖp  µ  v c«ng  thªm  ét  m kho¶n  Òn tèi®a  ti     b»ng  30%   Çn  ph chªnh  Öch  ÷a l gi   gi¸®Ò n   ï cho  t      b  ®Ê ë trong ®«  Þ  ña    th c khu  t    Òn kÒ   íigi¸®Êt  n   ï ®Ê ë li   v     ®Ò b   ®Êt n«ng  nghiÖp. P h Ç n  b n éi  u n g  v µ  c h Õ  ® é  q u ¶ n   ý c¸c k h o ¶ n   hi p h Ý    d l c p h ô c   ô  ch o  c«n g  t¸c ® Ò n  b ï gi¶i h ã n g  m Æ t  b » n g v    p
 6. 6 I/.N é i d u n g  chi   Néi dung      chicho  c«ng    chøc  n   ïgi¶i ãng  Æt   t¸ctæ  ®Ò b     ph m b»ng  å m: g 1­    iÓn khaithµnh  Ëp  éi®ång  n   ï gi¶iphãng  Æt   Chi tr     l h  ®Ò b     m b»ng  µ  v c¸cc«ng    Èn  Þ    t¸cchu b kh¸ccã  ªnquan.   li   2­ Chi kh¶o    iÒu    Ò   ×nh  ×nh  s¸t® tra v t h kinh  Õ, x∙ héi,vÒ   ùc  ¹ng t       th tr   ®Êt  ai,tµis¶n  éc ph¹m    ù  ®    thu   vid ¸n. 3­ Chi cho     c«ng    Óm    ¸nh    t  ai,tµis¶n  ùc tÕ  Þ   Öt t¸cki kª,® gi¸®Ê ®     th   b thi   h¹ibao  å m:  ng  äc  èc    nh    g ®ã c m x¸c®Þ ranh  í®Êt  Þ    åi, Ëp hå  ¬  Æt   gi   i b thu h     s m l b»ng  Çn      o  c  Ön  Ých  t,kiÓm    è îng vµ    Þ nhµ  öa, c gi¶ito¶,® ®¹ di t ®Ê   kª s l   gi¸tr   c  vËt kiÕn  óc,hoa  µ u   µ  µis¶n    tr   m v t  kh¸c bÞ   Öth¹ikhiNhµ   íc thu  åi ®Êt    thi       n  h  cña  õng  chøc, hé    nh,    ©n  Þ   Öth¹i; t tæ    gia ®× c¸ nh b thi       ê khai,híng  Én  ph¸tt     d ngêibÞ   Öth¹ikª khai; Óm    i chiÕu  ÷a tê khaivíi Õt    thi        ki tra®è   gi        k qu¶  Óm    ki tra ®¸nh    ùc tÕ      nh  gi¸th   ®Ó x¸c®Þ møc    Öth¹ivíi õng tr ng  îp cô  Ó;tÝnh  ®é thi       t   ê h   th   to¸n gi¸trÞ thiÖth¹ivÒ   t  ai  µ  öa  Ët kiÕn  óc hoa  µ u   µ  µis¶n          ®Ê ® nh c v   tr   m v t  kh¸c.v.v . 4­ Chi cho  Öc  Ëp  ¬ng    n   ï,gi¶iphãng  Æt      vi l ph ¸n ®Ò b     m b»ng bao  å m:  g lËp ph¬ng    n   ïtõkh©u    ¸n ®Ò b     ban  u   Ýnh      ®Ç t to¸nc¸cchØ    n   ï®Õ n   Ëp  tiªu®Ò b   l ph¬ng   ¸n, tham  gia  ¬ng  ®Ò n   ï, thÈm   nh   ¬ng  ®Ò n   ï, phª ph ¸n  b  ®Þ ph ¸n  b    duyÖt ph¬ng    n   ï.v.v   ¸n ®Ò b . 5­ KiÓ m     íng dÉn  ùc hiÖn  Ýnh    tra,h   th   ch s¸ch ®Ò n   ï,gi¶iquyÕt  ÷ng    b    nh víng m ¾ c     trongc«ng    n   ïvµ  chøc  ùc hiÖn      n   ï.   t¸c®Ò b   tæ  th   chitr¶®Ò b 6­ Thuª v¨n phßng  µ  v trang thiÕtbÞ   µm  Öc  ña  éi  ng  n   ï,     l vi c H ®å ®Ò b   Héi  ng  Èm   nh   i  íinh÷ng  ù  cã  ®å th ®Þ ®è v   d ¸n  quy    ö  ông  t  ínm µ   m« s d ®Ê l   kh«ng  Ó  Ën  ông  îcc¬  ë  µm  Öc  Ön  ã  ña    ¬  th t d ®   s l vi hi c c c¸cc quan  µthµnh    l  viªn Héi ®ång.   7­ Chi inÊn  µ          v v¨n phßng  È m. ph 8­ C¸c    kho¶n  kh¸c cã  ªnquan  n   n   ï gi¶iphãng  Æt     li   ®Õ ®Ò b     m b»ng  ña  c dù  ¸n. II/.M ø c  chi   Tuú  theo  Ýnh  Êt,® Æc   iÓ m   ña  çi  ù    ñ   Þch  éi  ng  t ch   ® c m d ¸n,Ch t H ®å ®Ò n   ï tháa  Ën  íichñ  ù  vÒ   b  thu v   d ¸n  møc     chicho  õng  ¹t®éng  ô  Ó    t ho   c th ®Ó ® a  µo  ù  v d to¸n,     sau: nh 1­ §èivíi         kho¶n    ∙  ã  nh  c¸c chi® c ®Þ møc,    Èn  c¬  tiªuchu do  quan  µ   ­ Nh n íccã  Èm  Òn    th quy ban  µnh; vÝ  ô: viÖc  o  c    nh  èc  í ®Êt  ai, h   d  ® ®¹ x¸c ®Þ m gi   i ®  tµis¶n  ×    th theo  nh  ®Þ møc     Ön  µnh  ña  chihi h c Tæng   ôc  Þa  Ýnh  µ  ña  c§ ch vc Bé   ©y  ùng.v.v. chic«ng    Ý,    X d    , t¸cph chicho  b¸o  viªntrong héi nghÞ   Ëp  c¸o       t huÊn,chihéinghÞ.v.v.      theo chÕ     Ön  µnh  Bé  µichÝnh    ®é hi h do  T   quy  nh. ®Þ
 7. 7 2­  èi víic¸c kho¶n    §     chikh«ng  ã  nh  c ®Þ møc,    Èn    iÒu    tiªuchu nh ® tra, kh¶o    ùc tÕ,lËp  ¬ng    n   ï gi¶iphãng  Æt   s¸tth     ph ¸n ®Ò b     m b»ng,tham    ¬ng    gia ph ¸n  n   ï,thÈm   nh  µ  ®Ò b   ®Þ v phª  Öt  ¬ng  ®Ò n   ï v.v.tuú  Æc   iÓ m   duy ph ¸n  b    ® ® cña  õng  ù      thùc tÕ    çi  a   ¬ng,Chñ   Þch  éi ®ång  n   ï t d ¸n;c¨n cø    ë m ®Þ ph   t H  ®Ò b   gi¶iphãng  Æt     m b»ng  tho¶  Ën  íichñ  ù  ®Ó   Õt  nh  thu v   d ¸n  quy ®Þ cho  õng  ù  t d ¸n hoÆc   Ýnh    t theo ®¬n    chñ  Þch    gi¸do  t UBND   Êp  c tØnh  Õt ®Þnh. quy   §èi víic¸n  é      b tham  éi ®ång  n   ï,héi ®ång  Èm   nh  ¬ng    H  ®Ò b     th ®Þ ph ¸n ®Ò n   ï    ãng  Æt   b gi¶iph m b»ng, tuú  Æc   iÓ m   õng  ù  cã  Ó      ® ® t d ¸n  th chi theo  ®Þnh  møc    ô  Ó  ña  õng viÖc  chic th c t   hoÆc     chitheo  Õ     ch ®é kiªm  Ö m.  Õ u   nhi N lµc¸n bé    êng  ∙  îchëng  nh  Êt cña    é    êng  × ® îchëng      x∙,ph ®®   ®Þ su   c¸n b x∙,ph th     thªm  Çn  åidìng tr¸chnhiÖ m   ph b      theo  Õ     ch ®é kiªm  Ö m.  èivíi   é  nhi §     b tham  c¸n gia c«ng    n   ï gi¶iphãng  Æt   t¸c®Ò b     m b»ng kh«ng  éc  i  îng  ëng ¬ng  thu ®è t h l hoÆc   î Êp, ®Þnh  Êt tõ ng©n  tr  c  su     s¸ch Nhµ   íc,th× ® îcchitheo  Õ     îp   n     ch ®é h   ®ång    ng. lao®é 3­      n  µiliÖu,v¨n  Chi in Ê t     phßng  È m,  ph x¨ng    Ëu  Çn  ôc  ô    xe, h c ph v v.v. ® îctÝnh    theo nhu  Çu  ùc tÕ  ña  õng dù    c th   c t   ¸n. 4­ Trong  êng  îp héi®ång  n   ï gi¶iphãng  Æt     tr h   ®Ò b     m b»ng ph¶ithuªvµ     lËp  phßng  µm  Öc  ×  îc chi:tiÒn  v¨n  l vi th ®     thuªv¨n    phßng, trang thiÕtbÞ   µm       l viÖc.v.v.  theo ®¬n    ùc tÕ  ¹ ®Þa  ¬ng.   gi¸th   t   i ph III/.L Ë p  d ù     to¸n c hi  µ  thanh q u y Õ t  v to¸n 1­    ã  Õt  nh  Khi c quy ®Þ thu  åi ®Êt, chñ  ù  cã  h    d ¸n  tr¸ch nhiÖ m   Ëp  ù    ld to¸n kinh phÝ   ¶m       ® b¶o cho c«ng    chøc  ùc hiÖn  n   ï,gi¶iphãng  t¸ctæ  th   ®Ò b     m Æt  b»ng. Ph Çn     kinh  Ý   µy  ph n n»m   trong tæng  è  s kinh  Ý   n   ï    ph ®Ò b gi¶i phãng  Æt   m b»ng  ña  ù    ñ   ù  tho¶  Ën  íiChñ   Þch  éi  ng   c d ¸n.Ch d ¸n  thu v   t H ®å ®Ò n   ï gi¶iphãng  Æt   b    m b»ng    ®Ó b¸o  c¸o Gi¸m  c  ë   µi chÝnh    Ët    ®è S T   ­ V gi¸ xem   Ðt,thÈm  nh,  Õu  µdù    u    éc nguån  èn  ña  x  ®Þ n l   ¸n ®Ç tthu   v c NSNN   hoÆc   Héi ®ång  n   ïduyÖt,n Õu  ù    u      ®Ò b     d ¸n ®Ç tkh«ng  éc nguån  èn  thu   v NSNN,    trªn c¬  ë    ñ  ù    s ®ã ch d ¸n tæng  îp chung  µo  ¬ng    n   ï tr×nh cÊp  ã  Èm   h  v ph ¸n ®Ò b     c th quyÒn  phª  Öt,nhng  duy   møc   èi®a  t   kh«ng  îc vîtmøc   ù    ®   d to¸ntrong chiphÝ     ®Ò n   ïcña  ù    îcduyÖt. b  d ¸n ®   2­ Trêng  îp c«ng    n   ïgi¶i ãng  Æt     h  t¸c®Ò b     ph m b»ng  îcgiao cho  ®    doanh  nghiÖp, th×    doanh  nghiÖp  Ëp  ù    l d to¸n kinh phÝ   µ    v tho¶  Ën  íichñ  ù    thu v   d ¸n b¸o    c¸o Gi¸m  c  ë   µi chÝnh    Ët    ®è S T   ­ V gi¸xem   Ðt,thÈm  nh    x  ®Þ ®Ó tæng  îp  h vµo  ¬ng  ®Ò n   ï gi¶iphãng  Æt   ph ¸n  b    m b»ng  ×nh  Êp  ã  Èm   Òn    tr c c th quy phª duyÖt,nhng    møc  èi®a  t   kh«ng  îcvîtmøc  ù    ®   d to¸ntrong chiphÝ  n   ï cña     ®Ò b   dù    îcduyÖt. ¸n ®   3­ C¨n  vµo  ù    îcduyÖt  µ  cÇu  ùc hiÖn  Öm   ô  n     cø  d to¸n®   v yªu  th   nhi v ®Ò bï,gi¶iphãng  Æt      m b»ng, Chñ   ù  chi trùc tiÕp    d ¸n      cho    c¸c kho¶n ph¸tsinh.     Trong  êng  îp  a  Ëp  ¬ng  ®Ò n   ï gi¶iphãng  Æt   tr h ch l ph ¸n  b    m b»ng, cha  Ëp  ù    ld to¸nchi,nhng  ã     c nhu  Çu    c ph¸tsinh chith× chñ  ù    îct¹m      d ¸n ®   øng  íc®Ó     tr   chi cho  éidung  ô  Ó,nhng  n  c th   møc  ¹m  t øng    ù    a  îcduyÖt  khid to¸nch ®   kh«ng  îc ®  vît30%   ù      d to¸nkinhphÝ    cho  c«ng    µy  ña  ù    îcduyÖt. t¸cn c d ¸n ®   4­ Sau    Õt  óc  khi k th c«ng  Öc  n   ï gi¶iphãng  Æt   vi ®Ò b     m b»ng, chË m     nhÊt  µ 30  µy, Chñ   ù  ph¶i cã  l   ng   d ¸n    b¸o c¸o  Õt  quy to¸n chiphÝ   n   ï gi¶i    ®Ò b     phãng  Æt   m b»ng  ña  c c«ng  ×nh. tr
 8. 8 B¸o c¸o quyÕt to¸n ph¶i thÓ   Ön  ng  ÷ng  éi dung      hi ®ó nh n  quy  nh   ®Þ trongTh«ng   µy  µ        tn v c¸cv¨n b¶n  kh¸ccã  ªnquan.   li   P h Ç n  c l Ë p p h ¬ n g  ¸n ® Ò n  b ï v µ  vi Ö c tha m  gia p h ¬ n g  ¸n ® Ò n  b ï ® è i v íi ù  ¸n ® Ç u  t b » n g  n g u å n  v è n  d n g © n  s¸ch trung ¬ n g I. Ë p   h ¬ n g  ¸n ® Ò n   ï   L p b thi Öt h ¹i gi¶i p h ã n g  m Æ t  b » n g:     1­ Chñ   ù    µthµnh    ña  éi®ång  n   ï gi¶iphãng  Æt     d ¸n l   viªnc h   ®Ò b     m b»ng,   cã  tr¸chnhiÖ m    : ­ LËp  ¬ng    n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt     ph ¸n ®Ò b        m b»ng  µ  v cung  Êp    c c¸c tµiliÖu cÇn  Õt®Ó   éi ®ång  n   ïgi¶i ãng  Æt      thi   H   ®Ò b     ph m b»ng  xem   Ðt; x ­ B¸o    éi®ång  Èm  nh  ¬ng    n   ï gi¶iphãng  Æt     c¸o h   th ®Þ ph ¸n ®Ò b     m b»ng  xem   Ðt  Èm   nh,    ¬  ë    ×nh  x th ®Þ trªnc s ®ã tr UBND   Êp  c tØnh phª  Öt  duy hoÆc   Héi ®ång  Èm  nh    th ®Þ tho¶ thuËn      ®Ó UBND   Êp  Ön    Öt. c huy phª duy 2­ Ph¬ng    n   ï® îclËp thµnh    Çn:   ¸n ®Ò b       haiph  Ph Çn      I:X¸c  nh  ®Þ møc  n   ï do  ñ  ù    ö  ông  t  ®Ò b   ch d ¸n s d ®Ê ph¶ichitr¶     gå m: ­ § Òn  ï thiÖth¹ivÒ   t    b      ®Ê cho  µn  é  Ön  Ých  t  håigiao    to b di t ®Ê thu    cho chñ  ù    ö  ông; d ¸n s d ­  Òn   ï thiÖth¹ivÒ   µis¶n  § b      t  bao  å m   c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹ g c¶    tr kc h  tÇng  ü  Ëtvµ  µi k thu   t   s¶n    t  ¹m  însö  ông  trªn®Ê t m   d trong qu¸ tr×nh thi       c«ng;   ­ C¸c    kho¶n  î Êp  i sèng  µ  tr  c ®ê   v s¶n  Êt theo  xu   quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  ®Þ ti  25  §iÒu  cña  26  NghÞ   nh  è  ®Þ s 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/4/1998 cña  Ýnh  ñ    Ch ph ; ­ Kinh  Ý   ¶m     ph ® b¶o cho  Öc  chøc  ùc  Ön  n   ï gi¶iphãng  vi tæ  th hi ®Ò b     m Æt  b»ng  quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 27  NghÞ   nh   è  ®Þ s 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/4/1998 cña  Ýnh  ñ    Ch ph ; Ph Çn  : II X¸c  nh  ®Þ møc   n   ï,trî Êp  ®Ò b     c cho  õng  ñ  ö  ông  t  Þ  t ch s d ®Ê b thu  åi;trong  êng  îp  êi sö  ông  t  h  tr h ng   d ®Ê c«ng  ch  ña    Þ   Ý c x∙ b thu  åi th×  h  phÇn        Ý   u    vµo  t  chi tr¶ chi ph ®Ç t ®Ê cho  ä  h kh«ng  îc tÝnh  µo  ¬ng    ®  v ph ¸n ®Ò n   ï m µ   ùc hiÖn  b   th   theo quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  §iÒu  cña  4  9  NghÞ   nh  è  ®Þ s 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/4/1998 cña  Ýnh  ñ    Ch ph . II­ Ö c    Vi tha m  gia  h ¬ n g  ¸n ® Ò n   ï  è i víi ù  ¸n ® Ç u  t  p b®  d b » n g   g u å n  v è n N g © n  s¸ch Trun g  ¬ n g: n
 9. 9 Kho¶n  §iÒu  cña  6  34  NghÞ   nh  è  ®Þ s 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/2/1998  cña  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh:  .Riªng  íic¸c  ù  ®Ç u    b»ng  ©n   ®Þ "..  v  d ¸n  t Ng s¸ch   Trung  ng;  íc khi ® îc UBND   ¬ tr       tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ phª duyÖt,Chñ   Þch  ù  ph¶ib¸o    t d ¸n    c¸o  ¬ng  ®Ò n   ï víiBé   µi chÝnh  Õt ph ¸n  b    T   bi   ®Ó  tham      Õn.”vµ  gia ý ki   Kho¶n  §iÒu  µy  9  n quy  nh:  èivíidù  cã  ªn ®Þ “§     ¸n  li   quan  n   Òu  a   ¬ng,  íc    ®Õ nhi ®Þ ph tr khi UBND   tØnh, thµnh  è   ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ phª  duyÖt, chñ  ù  ph¶i b¸o    d ¸n    c¸o  ¬ng  ®Ò n   ï  íiBé   µi ph ¸n  b v  T   chÝnh    èng  Êt gi¶i ®Ó th nh     Õt.” Ên    µy  îcthùc hiÖn    quy  V ®Ò n ®     nh sau: 1­ Bé  µichÝnh    T  chØ  o  ®¹ tham    ¬ng    n   ïthiÖth¹i®èi víi giaph ¸n ®Ò b       : ­ C¸c  ù  c¶it¹o,n©ng  Êp    d ¸n      c hoÆc   ©y  ùng  íi ® êng  èc  é;C¸c  x d m  Qu l  dù    u    ©y  ùng    ¸n ®Ç tx d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kh¸cthuéc nhã m       A; ­ C¸c  ù    ©y  ùng    d ¸n x d c«ng  ×nh thuû  îtheo  Õn  éc nhã m   m µ   tr   l  i tuy thu   B  viÖc    åi®Êt  µ  ùc hiÖn  n   ï cã  ªnquan  õ haitØnh,thµnh  è  ë thu h   v th   ®Ò b   li   t      ph tr   lªn. 2­ C¸c  ù   cßn  ¹  c¸c  é,  ¬  d ¸n  l ido  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  thu ChÝnh  ñ, c¸c tæ  ph     chøc    ë Trung  ng  µ c¬  ¬ l   quan  ñ  ch qu¶n  ña  ù  (chñ  c d ¸n  qu¶n  u  )chÞu  ®Ç t  tr¸chnhiÖ m    tham    ¬ng    n   ï. giaph ¸n ®Ò b 3­  ñ   ù    Ch d ¸n ph¶ib¸o    ¬    c¸o c quan  ñ  ch qu¶n  ña  ù    ¬  c d ¸n,c quan tham   giaph¬ng    n   ïvÒ     éidung    ¸n ®Ò b   c¸cn   sau: ­ X¸c  nh  Ö   è      nh    t, ®Þnh      µis¶n    ®Þ h s K ®Ó ®Þ gi¸®Ê   gi¸c¸c t   kh¸c ®Ó     tÝnh  n   ïthiÖth¹i® îcthÓ  Ön    Çn   ña  ¬ng    n   ï; ®Ò b        hi ë ph Ic ph ¸n ®Ò b ­ ViÖc  ùc hiÖn  Ýnh    th   ch s¸ch ®Ò n   ïvµ  ç  î ña  ù    îcthÓ  Ön      b   h tr  c d ¸n ®   hi ë Ph Çn   ña  ¬ng    n   ï. Ic ph ¸n ®Ò b Bé  µichÝnh  T  hoÆc   ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  ù    ã  d ¸n c tr¸chnhiÖ m    tham      giaý kiÕn  b»ng    v¨n b¶n  Ë m   Êt 15  µy,sau    Ën  îcb¸o    ña  ñ   ù  ch nh   ng   khinh ®   c¸o c Ch d ¸n. 4­  ñ   Þch  Ch t UBND   Êp  c tØnh  Þu  ch tr¸ch nhiÖm     phª  Öt  ¬ng    duy ph ¸n ®Ò n   ï thiÖth¹igi¶iphßng  Æt   b       m b»ng hoÆc   ñ   Þch  Ch t UBND   Êp  c tØnh  ã  c thÓ  ©n  Êp  ph c phª  Öt  ¬ng  ®Ò n   ï gi¶iphãng  Æt   duy ph ¸n  b    m b»ng  cho  Êp  c huyÖn  ú theo  Ýnh  Êt,® Æc   iÓ m   µ  tu   t ch   ® v quy    ña  õng  m« c t c«ng  ×nh,trong tr     tr ng  îp  µy  ñ   Þch  ê h n Ch t UBND   Êp  Ön  Þu  c huy ch tr¸chnhiÖ m   Ò     v phª  Öt  duy cña  × nh. m 5­ ThÈ m   nh  ¬ng    n   ïthiÖth¹i   ®Þ ph ¸n ®Ò b    : 5.1­Trêng  îp  éi ®ång  n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt     h h  ®Ò b        m b»ng  µnh  th lËp ë  Êp  Ön  µ  ñ  Þch    c huy v Ch t UBND   Êp  Ön    Öt  ¬ng    n   ï, c huy phª duy ph ¸n ®Ò b   th×  íc khi tr×nh  ñ   Þch  tr     Ch t UBND   Êp  Ön  c huy phª  Öt,ph¬ng  ®Ò n   ï duy   ¸n  b  ph¶i® îchéi®ång  Èm  nh  Êp      th ®Þ c tØnh  Èm  nh. th ®Þ 5.2­ Trêng  îp  éi ®ång  n   ï  µnh  Ëp    Êp    h h  ®Ò b th l ëc huyÖn  ng  ñ  nh Ch tÞch  UBND   Êp  c tØnh    Öt ph¬ng    n   ïth× thùc hiÖn  phª duy   ¸n ®Ò b       theo Kho¶n      2 §iÒu  NghÞ   nh  è  32  ®Þ s 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/4/1998 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph
 10. 10 5.3­Trêng  îp  éi®ång  n   ï ® îc thµnh  Ëp    Êp    h h  ®Ò b     l ë c tØnh; trªnc¬  ë    s phª  Öt  ña  éi®ång  n   ï,Chñ   ù  tr×nh héi®ång  Èm  nh  duy c h   ®Ò b   d ¸n     th ®Þ xem   xÐt thÈm  nh  µm  ¬  ë  ×nh Chñ  Þch    ®Þ l c s tr   t UBND   Êp  c tØnh    Öt. phª duy P h Ç n  D V Ò  m é t s è  n é i d u n g  k h¸c 1.V Ò   iÒu  Ön    îc®Ò n   ïthiÖth¹ivÒ   t   ® ki ®Ó ®   b      ®Ê quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t i 6: §iÓ m  ®  Kho¶n  6  §iÒu  6  NghÞ  ®Þnh  sè  22/1998/N§­  ngµy  CP 24/4/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh:  ã  Êy  ê mua,  ®Þ "C gi t   b¸n  µ  µ  µis¶n  nh v t   g ¾n   Òn víiquyÒn  ö  ông  t  íc ngµy  th¸ng 10  li     sd ®Ê tr   15    n¨m  1993”.Trêng  îp   h  nµy,ph¶icã    Ën  ña      x¸cnh c UBND     êng,thÞ  Ên. x∙,ph   tr 2.V Ò   n   ïthiÖth¹inhµ,c«ng  ×nh kiÕn  óclµnhµ  Êp    ®Ò b        tr   tr     c IV Kho¶n 4  Òu 17  §i NghÞ   nh  22/1998/N§­   µy  ®Þ CP ng 24/4/1998  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh:  èivíinhµ, c«ng  ×nh cã  Ó    êivµ    ®Þ “§       tr   th th¸o r   di chuyÓn  ®Õ n   ç    íi ®Ó   ¾p  Æt   ×  ch ë m   l® th chØ   n   ï chi phÝ   ®Ò b     th¸o dì,vËn     chuyÓn,  l¾p  Æt  µ    Ý  ® v chiph hao  ôt trong qu¸ tr×nh th¸odì,vËn  h          chuyÓn, l¾p  Æt".   ®   Tuy nhiªn,®Ó   èng  Êt theo    th nh   quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  §iÒu  µy  ×  µ  Êp  1  n th nh c IV  µ  µ  ¹m  îc®Ò n   ï100%   v nh t ®   b  theo gi¸x©y  ùng  íit¹ ®Þa  ¬ng.    d m    i ph 3.V Ò   n   ïthiÖth¹icho  êithuªnhµ    éc së  ÷u  µ   íc.   ®Ò b      ng     ë thu   h Nh n Ng êi®ang    µ    éc së  ÷u  µ   íckh«ng  îc®Ò n   ïthiÖth¹i   thuªnh ë thu   h Nh n   ®  b     vÒ   µ    ng  îc®Ò n   ï chiphÝ   ù c¶it¹o,söa  ÷a,n©ng  Êp; ® îc mua   nh ë nh ®   b    t      ch   c   nhµ    ë hoÆc     µ    éc së  ÷u  µ   íct¹ n¬ikh¸c víi Ön  Ých  thuªnh ë thu   h Nh n   i        di t kh«ng  thÊp  ¬n  ¬ië  ò  h n   c theo møc    nhµ      gi¸b¸n  ë hoÆc       µ    gi¸thuªnh ë theo quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v mua   b¸n  µ  v kinh doanh  µ    µ  îc ®Ò n   ï di chuyÓn    nh ë v ®   b    chç  . Trong  êng  îp  ñ  µ  ë  tr h ch nh kh«ng  mua   µ  nh hoÆc   kh«ng  Õp  ôc thuª ti t     nhµ    éc  ë  ÷u  µ   íc th×  îc hç  îb»ng  Òn    ¹o lËp  ç    íi, ë thu s h Nh n   ®   tr  ti ®Ó t   ch ë m   møc   ç  î h tr b»ng  60%   Þ gi¸®Êt  µ  tr     v 60%   Þ gi¸nhµ  ang  tr     ® thuªquy  nh  ¹   ®Þ t  i Kho¶n  §iÒu  cu¶  5  25  NghÞ   nh   è  ®Þ s 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/4/1998  ña c ChÝnh  ñ. ph 4­  Òn  ï cho  § b  doanh nghiÖp: doanh    nghiÖp  Þ   µ   íc thu  åi ®Êt, b Nh n   h    viÖc  n   ïthùc hiÖn    ®Ò b     nh sau: 4.1­§ Òn  ïthiÖth¹ivÒ   t:   b      ®Ê a. Thùc  Ön    hi theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 13  NghÞ   nh  ®Þ 22/1998/N§­ CP   µy  ng 24/4/1998  ña  Ýnh  ñ  i  íitr ng  îp    µ   íc giao  t, c Ch ph ®è v   ê h khi Nh n   ®Ê   cho thuª®Êt,doanh      nghiÖp  ph¶inép  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê b»ng  Òn  ti kh«ng  ã  c nguån  èc  õng©n  g t  s¸ch Nhµ   íc.   n b.  êng  îp    îc Nhµ   íc giao  t, cho  Tr h khi ®   n  ®Ê   thuª ®Êt    doanh nghiÖp  kh«ng ph¶i nép  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê hoÆc   ép  Òn  ö  ông  t  µ  n   ï n ti s d ®Ê v ®Ò b   thiÖth¹ib»ng  Òn  ã  ån  èc  õ  ©n     ti c ngu g t ng s¸ch  µ   íc th×    Þ   Nh n   khi b thu  åi h 
 11. 11 kh«ng  îc®Ò n   ïthiÖthaÞ  Ò   t,nhng  îc®Ò n   ïchiphÝ  u    µo  t  ®  b    v ®Ê   ®  b    ®Ç tv ®Ê khi® îc Nhµ   íc giao  t,cho     n  ®Ê   thuª®Êt  µ       Ý   µy    m c¸c chiph n kh«ng  ph¶itiÒn     cã  ån  èc  õ ng©n  ngu g t   s¸ch Nhµ   íc.Trong  êng  îp nµy,sau    Þ     åi   n  tr h    khib thu h   ®Êt  doanh nghiÖp  îcgiao hoÆc     t  íi,th×  Öc  n   ï cho  t  íi ®    thuª®Ê m   vi ®Ò b   ®Ê m   ® îcgiao,® îcthuªdo  ñ  ù    ö  ông  t    åicña          ch d ¸n s d ®Ê thu h   doanh nghiÖp      chitr¶, nhng  møc   n   ï tèi®a   ®Ò b     chØ  b»ng  møc   Öth¹i®Êt  ña  thi     c doanh  nghiÖp  ∙  ® bÞ    åi. thu h 4.2­§ Òn  ï thiÖth¹ivÒ   µis¶n:§îc ®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ   µis¶n  µ      b      t     b      t  v chi phÝ     di chuyÓn  ¬  ë  c s s¶n  Êt kinh doanh, n Õu  xu       ph¶idi chuyÓn. Chi  Ý          ph di chuyÓn  îc®Ò n   ï theo  ùc tÕ    ®  b  th   ph¸tsinh theo  n    ¹ thÞ  êng  a   ­   ®¬ gi¸t i   tr ®Þ ph ¬ng. 4.3­V Ò   î Êp: ViÖc  n   ï theo  Õ     î Êp  õng  Öc    tr  c  ®Ò b   ch ®é tr  c ng vi cho    c¸n bé c«ng  ©n    ña  nh viªn c doanh  nghiÖp  Þ   b thu  åi ®Êt  h  ph¶i ngõng    s¶n  Êt xu   kinh doanh  n   ócs¶n  Êt kinh doanh  ël¹ ho¹t®éng  ×nh  êng  ¹ ®Þa     ®Õ l   xu     tr       i b th ti   ®iÓ m   íitheo  m  quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti  2  25  ®Þ s 22/1998/N§­   CP ngµy  24/4/1998 cña  Ýnh  ñ  íi êigian tèi a    Ch ph v     th     kh«ng    ét  ® qu¸ m n¨m. 5­ § Òn  ïcho  n  Þ  µnh  Ýnh  ù    b  ®¬ v h ch s nghiÖp: ­  Ò   t: Thùc  Ön  V ®Ê   hi theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 13  NghÞ   nh  è  ®Þ s 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/4/1998 cña  Ýnh  ñ.Trêng  îp sau    Þ    åi   Ch ph   h  khib thu h   ®Êt,®¬n  Þ  îc giao  t  íi,th×  Öc  n   ï cho  Ön  Ých  t  îc giao   v®  ®Ê m   vi ®Ò b   di t ®Ê ®     míi do  ñ  ù  sö  ông  t    ch d ¸n  d ®Ê thu  åi cña  n  Þ      ng  h  ®¬ v chitr¶,nh møc   èi®a   t  chØ  b»ng  møc  Öth¹i®Êt  ña  n  Þ  Þ    åi. thi     c ®¬ v b thu h ­V Ò   µi   t  s¶n:§îcthùc hiÖn  n   ïthiÖth¹inh  i víi      ®Ò b       ®è     doanh  nghiÖp. 6­  èi víinhµ, c«ng  ×nh  Õn  óc kh¸c cha  ã  Êy  Ðp  ©y  ùng  §     tr ki tr     c gi ph x d m µ     ©y  ùng  µvïng n«ng  khix d l    th«n nay  ëthµnh  «  Þ,khiNhµ   ícthu håi tr   ® th     n      ®Êt  îc®Ò n   ï theo  ®  b  quy  nh  ¹  iÓ m   Kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti® a  2  18  NghÞ   nh   ®Þ sè 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/4/1998 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 7­  Òn   ï thiÖth¹i®èi  íic©y  ©u  § b     v  l n¨m:  Møc   n   ï thiÖth¹i®èi  íi ®Ò b      v  c©y  ©u  l n¨m  îctÝnh  ®  b»ng    Þ hiÖn  ã  ña  ên  ©y  gi¸tr   c c v c (kh«ng  bao  µ m   Þ h tr   gi¸®Êt) t¹  êi®iÓ m       ith   thu  åi ®Êt  h  theo  êigi¸cña  a   ¬ng, gi¸nµy    th     ®Þ ph    do UBND   Êp  c tØnh  Õt  nh  quy ®Þ cho  ï hîp víithùc tÕ    Þ  êng  a   ¬ng  ph         ë th tr ®Þ ph t¹ thêi®iÓ m     åi®Êt.    i thu h   C ©y   ©u  l n¨m  bao  å m   c©y  g c¶  c«ng nghiÖp, c©y  qu¶, c©y  Êy gç,   ¨n    l    lÊy lµ.v.v  ©y  õng  îc quy  nh  ¹    .cr ®  ®Þ tiKho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  1  2  ®Þ s 74/CP  ngµy  25/10/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët  Õ   ö  ®Þ chi ti     Lu thu s dông  t  ®Ê n«ng  nghiÖp. 8­ V Ò   ù    á,®¬n    d ¸n nh   gi¶n:dù    á,®¬n    ¸n nh   gi¶n lµnh÷ng  ù    ã  Ön     d ¸n c di tÝch  t    åidíi0,5 ha  Õu  µ ®Êt  ®Ê thu h       n l  n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp hoÆc   thu håi®Êt    ña  íi10  é     ë c d   h n»m   än  g trong m ét  ã m,  ét    êng, thÞ  Ên   x m x∙,ph   tr   m µ   ñ  ù    ch d ¸n tho¶  Ën  îcvíingêibÞ     åi®Êt  Ò   n   ï thiÖth¹ith× thu ®       thu h   v ®Ò b        kh«ng  ph¶ithµnh  Ëp  éi ®ång  n   ï thiÖth¹igi¶iphãng  Æt     l h  ®Ò b        m b»ng. Chñ     dù    ã  ¸n c tr¸chnhiÖm   c¸o ph¬ng    n   ï víi   b¸o    ¸n ®Ò b     UBND   Ën, huyÖn, thÞ    qu     x∙, thµnh  è  éc tØnh    Öt. ph thu   phª duy
 12. 12 9­ §èivíi ÷ng  ù    ang  ùc hiÖn  ë       nh d ¸n ® th   d dang  Öc  n   ïthiÖth¹i: vi ®Ò b     §èivíinh÷ng  ù  ®ang  ùc hiÖn  ë     d ¸n  th   d dang sau  µy  ng NghÞ   nh  è  ®Þ s 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/4/1998 cña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùcth×:   Ch ph c hi l   ­ §èivíinh÷ng  ù  ®∙       d ¸n  phª  Öt  ¬ng  ®Ò n   ï thiÖth¹ivµ  ang  duy ph ¸n  b     ® thùc hiÖn  Öc      Òn ®Ò n   ï,th× thùc hiÖn  n   ïtheo  ¬ng    ∙  ­   vi chitr¶ti   b      ®Ò b   ph ¸n ® ® îcphª duyÖt;    ­ §èi víidù  ®∙        ¸n  phª  Öt  ¬ng  ®Ò n   ï thiÖth¹inhng  a  ùc duy ph ¸n  b     ch th   hiÖn  Öc      Òn ®Ò n   ï,th× tuú thuéc vµo  ×nh  ×nh  ùc tÕ  ñ   Þch  vi chitr¶ti   b        t h th   Ch t UBND   Êp  c tØnh  Õt ®Þnh  ¬ng    n   ï. quy   ph ¸n ®Ò b 10. Sè   Òn  n   ï thiÖth¹ivÒ   t  ép  ©n    ti ®Ò b       ®Ê n ng s¸ch Nhµ   íc theo      n  quy ®Þnh  ¹  Òu  cña  ti §i 14  NghÞ   nh  è  ®Þ s 22/1998/N§­   îc ®Ó   ¹ toµn  é    CP ®   li  b cho ng©n  s¸ch  a   ¬ng. UBND   Êp  ®Þ ph   c tØnh quy  nh  û lÖ  ®Þ t   (%)  iÒu  Õtcho  ® ti   c¸ccÊp  ©n    ng s¸ch ë  a  ¬ng  ×nh.  è    µy    ép  ©n    ®Þ ph m S thu n khin ng s¸ch Nhµ   ­   n ích¹ch to¸nvµo  ¬ng ¬ng       Ch t øng;Lo¹i10      Kho¶n  M ôc  5  029   Óu m ôc  cña  ­ti   15  m ôc  ôcng©n  l  s¸ch Nhµ   íchiÖn  µnh.   n  h P h Ç n  E T æ  c h ø c th ù c hi Ö n 1­  UBND     c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   o  ë   µi ®¹ S t   chÝnh    Ët    ñ  ×x¸c ®Þnh      ¹  t  ùa      ®∙  íng dÉn  ­ V gi¸ch tr     gi¸c¸c lo i®Ê d trªnc¨n cø  h   t¹ Th«ng   µy,lµm  ¬  ë  Ýnh    t    Ýnh  n   ïthiÖth¹i   i tn   cst gi¸®Ê ®Ó t ®Ò b    . 2­ Së  µichÝnh­ V Ët      T    gi¸kh¶o      a  µn  a  ¬ng  : s¸ttrªn®Þ b ®Þ ph ®Ó ­ X¸c  nh    ®Þ kh¶ n¨ng sinh lî cña  t     i ®Ê n«ng nghiÖp theo  õng  ¹ng  t  t h ®Ê trång c©y  µng    h n¨m, ®Êt  ång c©y  ©u    tr   l n¨m    Êtc¶    ïng cô  Ó  ë t   c¸cv   th cho  n   ®Õ tõng    éc  a   µn  a   ¬ng    µm  ån   Öu cÇn  Õtx¸c ®Þnh   x∙ thu ®Þ b ®Þ ph ®Ó l ngu tli   thi     h Ö   è  s K; ­ Thu  Ëp    th th«ng      t  tingi¸®Ê chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  ùc tÕ  nh   sd ®Ê th   ë  a   ¬ng  ®Þ ph theo  õng  Þ  Ý,lo¹  êng  è  ña  õng  «  Þ,tõng    t v tr   i ® ph c t ® th   x∙,th«n;   trªnc¬  ë    Ëp    s ®ã l b¶ng  tæng  îp  h theo  âi sù  Õn  ng    t    Þ  êng  d   bi ®é gi¸®Ê ë th tr ®Þa  ¬ng. ph 3­ Khi cã  Õt  nh    åi®Êt,Së  µi chÝnh    Ët    ñ  ×phèi     quy ®Þ thu h     T  ­ V gi¸ch tr     hîp víi   µnh  ã  ªnquan,chñ  u  ,®¹idiÖn  êicã  t  Þ    åix¸c     ng c¸c c li     ®Ç t    ng   ®Ê b thu h     ®Þnh  Ö   è  ®Ó   Ýnh    t  n   ï th«ng  cho  ñ  ù    Õttr ckhi h s K  t gi¸®Ê ®Ò b   b¸o  ch d ¸n bi   í     tr×nh UBND   Êp    c tØnh    Öt.Chñ  ù    ã  phª duy   d ¸n c tr¸chnhiÖm          Õn    b¸o c¸o xiný ki tham  gia  ña  é,  µnh  ñ  c B ng ch qu¶n  ña  ù    é   µi chÝnh  ôc  c d ¸n,B T   (C Qu¶n  ý l  c«ng  s¶n)®Ó     tham    i víi ù    u    gia ®è     ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn  ©n  d ngu v Ng s¸ch Trung    ¬ng  µ   é  µichÝnh  ã  m BT  c tr¸chnhiÖ m    tham    ¬ng    n   ï. giaph ¸n ®Ò b Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  t c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ý. Qu¸  15    t ng k   tr×nh thùc hiÖn  ã  íng m ¾ c,    Þ    é, ngµnh        cv   ®Ò ngh c¸cB   ë Trung  ng,c¸ctØnh, ¬      thµnh  è  ph ph¶n  vÒ   é   µi chÝnh  ôc  ¸nh  B T   (C Qu¶n  ýc«ng  l  s¶n) ®Ó     Õt   gi¶iquy   kÞp  êi th .
 13. 13           
Đồng bộ tài khoản