intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 15/BYT-TT của Bộ Y tế

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

196
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 811/BYT-QĐ ngày 1/11/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý và điều hành kinh phí của các chương trình y tế quốc gia phòng chống sốt rét, phòng chống bướu cổ, tiêm chủng mở rộng và phòng chống bệnh AIDS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/BYT-TT của Bộ Y tế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña bé trëng bé y tÕ sè 15/BYT-TT ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1993 Híng dÉn thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 811/BYT-Q§ ngµy 1/11/1993 cña bé trëng bé y tÕ vÒ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh kinh phÝ cña c¸c ch¬ng tr×nh y tÕ quèc gia phßng chèng sèt rÐt, phßng chèng bíu cæ, tiªm chñng më réng vµ phßng chèng AIDS Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 811/BYT-Q§ ngµy 1/11/1993 cña Bé trëng Bé Y tÕ vÒ viÖc s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu qu¶n lý Tµi chÝnh cña c¸c ch¬ng tr×nh y tÕ Quèc gia Phßng chèng Sèt rÐt, Phßng chèng Bíu cæ, Tiªm chñng më réng vµ Phßng chèng AIDS ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp kinh phÝ; Bé trëng Bé Y tÕ híng dÉn mét sè ®iÓm cô thÓ vÒ chÕ ®é qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh nguån kinh phÝ cña c¸c ch¬ng tr×nh trªn nh sau: A- Nh÷ng quy ®Þnh chung: I. Kinh phÝ cña ch¬ng tr×nh y tÕ Quèc gia (CTYTQG) lµ mét bé phËn cña Ng©n s¸ch Nhµ níc, Chñ nhiÖm CTYTQG cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh ®Ó ®¶m b¶o c¸c môc tiªu ®îc giao theo chÕ ®é Tµi chÝnh - KÕ to¸n ®¬n vÞ Sù nghiÖp do Nhµ níc quy ®Þnh. II. Kinh phÝ cña mçi ch¬ng tr×nh y tÕ quèc gia bao gåm: 1. Nguån kinh phÝ Sù nghiÖp do Nhµ níc cÊp. 2. Nguån viÖn trî cña c¸c tæ chøc Quèc tÕ cho ho¹t ®éng cña c¸c CTYTQG vÒ thuèc, ho¸ chÊt, trang thiÕt bÞ, vËt t chuyªn dïng, c¸c sinh phÈm, test, kits thö nghiÖm HIV. 3. C¸c nguån kh¸c III. §Ó ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn qu¶n lý kinh phÝ cña Nhµ níc cÊp cho c¸c CTYTQG ®îc chÆt chÏ. Thñ trëng ®¬n vÞ ®îc giao qu¶n lý kinh phÝ cña ch¬ng tr×nh lµ thµnh viªn cña Ban chñ nhiÖm CTYTQG vµ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông c¸c nguån kinh phÝ ®îc giao cã hiÖu qu¶. B. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ: I. X©y dùng dù to¸n vµ kÕ ho¹ch ph©n bæ ng©n s¸ch: 1. Hµng n¨m, Ban chñ nhiÖm CTYTQG lËp kÕ ho¹ch hµnh ®éng c¶ n¨m vÒ chuyªn m«n - kü thuËt; c¨n cø vµo kÕ ho¹ch nµy ®Ó x©y dùng dù to¸n kinh phÝ cña ch¬ng tr×nh bao gåm: - PhÇn kinh phÝ Nhµ níc cÊp - Nguån kinh phÝ viÖn trî quèc tÕ (Theo néi dung A.II.2)
  2. 2 - C¸c nguån kh¸c. Dù to¸n kinh phÝ nµy gåm c¸c chi tiÕt: - PhÇn hiÖn vËt (thuèc, thiÕt bÞ, vËt t, ho¸ chÊt... ) tõ nguån viÖn trî; phÇn hiÖn vËt do c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý kinh phÝ cña ch¬ng tr×nh (QLKPCT) ®îc giao tr¸ch nhiÖm mua. - PhÇn tiÒn chi t¹i Trung ¬ng; phÇn tiÒn cÊp uû quyÒn vÒ ®Þa ph¬ng. 2. Sau khi Ng©n s¸ch n¨m cña c¸c CTYTQG ®· ®îc Nhµ níc th«ng b¸o chÝnh thøc, Ban chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh x©y dùng dù kiÕn ph©n bæ kinh phÝ ®îc Nhµ níc cÊp, c¸c kho¶n viÖn trî vµ c¸c nguån kh¸c (kÓ c¶ c¸c nguån cÊp bæ sung cña Nhµ níc) cho c¸c nhiÖm vô chi cña khèi Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng, cã chia ra cho tõng Bé, Ngµnh, TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng vµ cã c¸c chi tiÕt vÒ thêi gian, vÒ kinh phÝ, vÒ hiÖn vËt ®îc ph©n phèi trong kú. 3. Néi dung cña c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng chuyªn m«n kü thuËt, dù to¸n Ng©n s¸ch vµ ph©n bæ Ng©n s¸ch cña Ban chñ nhiÖm c¸c CTYTQG ph¶i ®- îc l·nh ®¹o Bé Y tÕ duyÖt. 4. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ph©n bæ Ng©n s¸ch vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng cña Ban chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh ®îc l·nh ®¹o Bé duyÖt, hµng quý Thñ trëng ®¬n vÞ QLKPCT chñ ®éng x©y dùng dù to¸n kinh phÝ göi lªn Bé Y tÕ ®Ó tæng hîp vµ ®Ò nghÞ Nhµ níc cÊp ph¸t. II. §iÒu hµnh vµ ph©n phèi kinh phÝ thuèc, vËt t, thiÕt bÞ, hãa chÊt: 1. Thñ trëng ®¬n vÞ QLKPCT thùc hiÖn nh÷ng viÖc sau: Trªn c¬ së kÕ ho¹ch ph©n bæ Ng©n s¸ch vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng c¸c CTYTQG ®· ®îc l·nh ®¹o Bé Y tÕ duyÖt, c¨n cø theo c¸c chÕ ®é qui ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý Tµi chÝnh, qu¶n lý gi¸ vµ chÕ ®é ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, chñ ®éng tiÕn hµnh viÖc: 1.1. Ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ mua thuèc, hãa chÊt, vËt t, thiÕt bÞ... phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c chuyªn m«n - kü thuËt cña ch¬ng tr×nh. 1.2. CÊp ph¸t thuèc, ph¬ng tiÖn, dông cô, vËt t, ho¸ chÊt... (kÓ c¶ c¸c kho¶n viÖn trî) cho c¸c ®¬n vÞ, ®Þa ph¬ng vµ c¸c ngµnh cã liªn quan. Riªng ®èi víi c¸c tØnh miÒn Trung - T©y Nguyªn - Nam Bé, tïy theo hoµn c¶nh cô thÓ cña mçi ch¬ng tr×nh c¸c tØnh cã thÓ nhËn vËt t, thuèc, hãa chÊt... t¹i c¸c ViÖn khu vùc vµ Ph©n viÖn theo sù chØ ®¹o thèng nhÊt cña Ban chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh. 1.3. Trùc tiÕp chi cho mét sè néi dung chi cña ch¬ng tr×nh theo quy ®Þnh cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Y tÕ. 1.4. §«n ®èc c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c c¬ së thùc hiÖn quyÕt to¸n. §¬n vÞ QLKPCT cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n phÇn chi trùc tiÕp cho ch¬ng tr×nh. 2. Trong trêng hîp cÇn thiÕt chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh Y tÕ Quèc gia cã thÓ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch trong ph¹m vi Ng©n s¸ch cña ch¬ng tr×nh ®îc cÊp. 3. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch Ng©n s¸ch cña CTYTQG ®· ®îc Nhµ níc phª duyÖt, Ban chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh chuÈn bÞ sè liÖu ph©n bæ cho tõng ®Þa ph¬ng ®Ó Bé Y tÕ ®Ò nghÞ Bé Tµi chÝnh cÊp ñy quyÒn vÒ c¸c Së Y tÕ,
  3. 3 ®ång thêi ban chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh th«ng b¸o ngay cho c¸c ®¬n vÞ QLKPCT, UBND tØnh, TP trùc thuéc Trung ¬ng, Së Tµi chÝnh vµ Së Y tÕ ®Þa ph¬ng biÕt ®Ó cïng tham gia qu¶n lý. III. Qu¶n lý viÖn trî: Khi ®îc th«ng b¸o c¸c kho¶n viÖn trî cña CTYTQG Phßng chèng Sèt rÐt, Phßng chèng Bíu cæ, Tiªm chñng më réng vµ Phßng chèng AIDS: - NÕu lµ hiÖn vËt, Vô KH-TCKT sÏ th«ng b¸o cho c¸c Chñ nhiÖm dù ¸n hîp t¸c quèc tÕ (HTQT) vµ chñ nhiÖm CTYTQG ®ång thêi th«ng b¸o cho ®¬n vÞ QLKPCT ®Ó lµm thñ tôc tiÕp nhËn vµ qu¶n lý. - NÕu lµ tiÒn th× chuyÓn vÒ tµi kho¶n cña Bé Y tÕ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng. Sau ®ã ph©n bæ cÊp ph¸t cho tõng ®Þa ph¬ng, c¬ së theo kÕ ho¹ch cña Chñ nhiÖm dù ¸n HTQT ®îc Ban chñ nhiÖm CTYTQG cã liªn quan th«ng qua. IV. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn: ¤ng Vô trëng Vô KH-TCKT vµ Ban chñ nhiÖm c¸c CTYTQG c¨n cø vµo chÕ ®é qu¶n lý Tµi chÝnh - kÕ to¸n ®¬n vÞ sù nghiÖp vµ kÕ ho¹ch ph©n bæ ®· ®îc l·nh ®¹o Bé duyÖt thêng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc qu¶n lý, sö dông nguån kinh phÝ, c¸c nguån viÖn trî, c¸c nguån kinh phÝ kh¸c cña c¸c CTYTQG ®îc Nhµ níc cÊp kinh phÝ ®Æt t¹i ®¬n vÞ trùc thuéc Bé còng nh t¹i c¸c ®Þa ph¬ng, ngµnh ®îc ph©n phèi, sö dông kinh phÝ. C. §iÒu kho¶n thi hµnh: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ban hµnh. Vô KH-TCKT, Vô VSPD, ViÖn Sèt rÐt - KST - CT, BÖnh viÖn Néi tiÕt, ViÖn VSDT, V¨n phßng Bé Y tÕ vµ Ban chñ nhiÖm c¸c CTYTQG ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp kinh phÝ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× khã kh¨n ®Ò nghÞ ®¬n vÞ b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n ®Ó l·nh ®¹o Bé xem xÐt gi¶i quyÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2