intTypePromotion=1

Thông tư 155/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
70
lượt xem
6
download

Thông tư 155/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 155/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm tại Thông tư số 60-TC/CĐKT ngày 1/9/1997 của Bộ Tài chính về công tác kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 155/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  155/1998/TT/BT C  n g µ y   08 th¸ng 12 n¨ m  1998 H í ng d É n   æ   u n g  m é t s è  ® i Ó m  t¹i b s  th«ng t 60 T C/C§ K T, n g µ y  01/09/1997 c ñ a b é  t µi h Ý n h   Ò  c«n g  t¸c Õ  to¸n,  c v  k   ki Ó m  to¸n ® è i víi  c¸c  o a n h  n g hi Ö p, t æ   h øc   ã   d c c v è n ® Ç u    n íc n g o µ i    Ö t N a m t ë Vi   § Ó   ¶m   b¶o  Öc  ©n  ñ  Òu  cña  Ët  Çu   íc ngoµi t¹  Öt  ®   vi tu th §i 37  Lu § tn    i Vi Nam,  iÓn khaithèng  Êt    tr     nh c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng    è  TC/C§KT  µy  t s 60  ng 01/09/1997  ña  é   µi chÝnh  µ    Õt  ÷ng  íng m ¾ c   c BT  v gi¶iquy nh v  cho    c¸c doanh  nghiÖp,tæ    chøc  ã  èn  u    ícngoµit¹  Öt Nam   c v ®Ç tn    iVi   trong viÖc  ¨ng  ý  µ     ® kv ¸p dông  Õ     Õ     ch ®é k to¸n,Bé   µi chÝnh  íng dÉn      T  h  bæ sung  ét  è  iÓ m     m s® sau ®©y: 1­ C¸c    doanh nghiÖp,tæ    chøc  ã  èn  u    ícngoµi(sau  y  äit¾t c v ®Ç tn     ®© g     lµ c¸c doanh     nghiÖp, tæ    chøc) ph¶i thùc  Ön      hi c«ng    Õ   t¸ck to¸n,kiÓm       to¸n theo  Ët  Çu    níc ngoµi t¹  Öt  Lu § t     iVi Nam,  c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè    t 60 TC/C§KT  ña  é  µichÝnh  µ  íng dÉn    c BT  vh   bæ sung  ¹ Th«ng   µy. t  i tn     Ò   Ö   èng  Õ     Õ       ông: 2­ V h th ch ®é k to¸n¸p d 2.1­ C¸c    doanh nghiÖp, tæ    chøc  ph¶i ¸p  ông  Õ     Õ    d ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  Öt Nam   Vi   ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1141  TC/Q§/C§KT  µy  ng 01/11/1995  µ    v c¸c Th«ng tsöa ® æi, bæ          sung  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1141 TC/Q§/ C§KT  ña  é  µichÝnh. c BT    Riªng      c¸c doanh nghiÖp b¶o  Ó m   ùc hiÖn  hi th   theo  Õ     Õ       ch ®é k to¸n ¸p dông cho    c¸c doanh nghiÖp b¶o  Ó m   Ön  µnh  hi hi h (QuyÕt  nh  è  ®Þ s 1296 TC/ Q§/C§KT  µy  ng 31/12/1996 cña  é  µichÝnh).   BT  2.2­Bé   µi chÝnh  Ïxem   Ðt ®Ó       T  s  x  c¸c doanh  nghiÖp,tæ    chøc  íithµnh  m  lËp,hoÆc       c¸cdoanh  nghiÖp,  chøc  ang  ¹t®éng  Õp tôc¸p dông  Õ    tæ  ® ho   ti       ch ®é   Õ     k to¸nth«ng  ông  d kh¸ctrong c¸ctr ng  îp sau:      ê h   Doanh  nghiÖp,tæ    chøc  ¹t®éng  ho   trong lÜnh  ùc    v kinh doanh  íih×nh    m  thµnh    Öt Nam,  ë Vi   hoÆc   éc  Ünh  ùc  thu l v kinh doanh  a  ã    ch c quy  nh,  íng ®Þ h  dÉn  Ò   Õ   v k to¸n,hoÆc   éc  Ünh  ùc  ¹t®éng  ang    thu l v ho   ® trong qu¸  ×nh x©y    tr   dùng  Õ     Õ   ch ®é k to¸n,nh: Ng ©n   µng, chøng     h   kho¸n, thuª mua   µichÝnh,     t    qu¶n  ýdù  . l   ¸n,. . 2.3 ­Doanh     nghiÖp,tæ    chøc  îclïthêi®iÓ m   ®     i chuyÓn  æi    ông  Õ   ® ¸p d ch ®é   Õ     ÖtNam: k to¸nVi   Nh÷ng  doanh nghiÖp, tæ    chøc  a  Þp  Èn  Þ     iÒu  Ön  Çn  ch k chu b c¸c ® ki c thiÕtcho  Öc    vi chuyÓn  æi    a  ã  ù  Óu  ÕtcÇn  ÕtvÒ   Õ     Õ   ® (nh ch c s hi bi   thi   ch ®é k to¸n ViÖt    Nam,  a  Þp  Ên  Ön  ©n  ch k hu luy nh viªn kÕ     to¸n,cha  öa  æi  îc   s® ®  phÇn  Ò m     Ýnh),sÏ ® îcBé   µi chÝnh  m vit      T   xem   Ðt  x cho  ï thêi®iÓ m   l    i chuyÓn  ® æi sang  dông  Õ     Õ   ¸p  ch ®é k to¸n ViÖt Nam   íithêih¹n  èi®a   µ ®Õ n   Õt      v    t   l  h ngµy  31/12/2000. 2.4    ­ Doanh nghiÖp, tæ    chøc  îc miÔn  ®  chuyÓn  æi  ® sang  dông  Ö   ¸p  H thèng  Õ     Õ     ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  ÖtNam: Vi  
  2. 2 ­  Õ u   N chØ  cßn  èi®a   n¨m   ¹t ®éng     Öt  t  3  ho   ë Vi Nam   Ýnh  õ  µy  t t ng 01/01/1999  h Õt  êih¹n  ¹t®éng  ña  Êy  Ðp  u  ,hoÆc   ña  Êy  do  th   ho   c Gi ph ®Ç t  c Gi phÐp  Æt    ® chinh¸nh  chøc  Ëts  ícngoµit¹ ViÖtNam; tæ  lu   n     i   ­ N Õ u   Ê m     ¹t®éng    ch døt ho   (do    Ó, ph¸  gi¶ith   s¶n,. . trong thêigian  èi . )    t  ®a  th¸ngtÝnh  õngµy  6    t  01/1/1999. 3   Ò   ùc hiÖn  ­V th   c«ng    Õ   t¸ck to¸n: 3.1 ­Chøng  õkÕ      t   to¸n: Chøng  õkÕ     µm    ghisæ   Õ     t   to¸nl c¨n cø    k to¸nph¶ilµb¶n  èc,cã  y       g   ®Ç ®ñ c¸c yÕu  è theo    nh.    t  qui®Þ B¶n photocopy hoÆc     fax kh«ng  ã    Þ ph¸p  ý c gi¸tr   l  ®Ó       Õ   ghisæ k to¸n. Nh÷ng  chøng  õ kÕ   t   to¸n ph¸tsinh th ng        ê xuyªn  õ bªn  µi ViÖt Nam   t  ngo     cña    c¸c bªn  ãp  èn  g v ph¶i® îc ®¨ng  ý  É u   íc trong hå  ¬  ¨ng  ý  Õ        km tr     s® k ch ®é kÕ     µ  to¸nv ph¶idÞch    Õng  Öt Nam     äichøng  õ vµ  ÷ng  éidung    ra ti Vi   tªng   t   nh n  nghiÖp  ô  v kinhtÕ      ph¸tsinh. 3.2­§¨ng  ý  ö  ông    Õ     íi ¬    ksd sæ k to¸nv   quan  Õ  a  ¬ng: c thu ®Þ ph a) §èivíi      doanh  nghiÖp,tæ    chøc  kh«ng  ùc hiÖn  th   c«ng    Õ     t¸ck to¸nb»ng  m¸y    Ýnh  vit ph¶i®¨ng  ý  ét  Ón    .   k m quy Sæ c¸i b) §èivíi      doanh  nghiÖp,tæ    chøc  ùc hiÖn  th   c«ng    Õ     t¸ck to¸nb»ng m¸y    vi tÝnh ph¶i®¨ng  ý  ét  Ón      ïng          k m quy Sæ c¸id ®Ó ghisæ b»ng    è  Öu tæng  tay s li   hîp cña    µikho¶n  Õ     c¸ct   k to¸n. ViÖc    è  Öu b»ng          ∙  îc ®¨ng  ý  íic¬  ghi s li   tay trªnSæ c¸i® ®   k v   quan  Õ  thu ®Þa   ¬ng  îc tiÕn  µnh  ph ®  h theo  ý  µ  qu v n¨m   ï  îp  íikú  Ëp  ph h v   l b¸o  c¸o  µi t  chÝnh.Sè    u     d ®Ç n¨m          µsè    èin¨m  ña  ghitrªnSæ C¸il   d cu   c n¨m  µichÝnh  íc t  tr   chuyÓn  sang. Hµng  ý    è    qu ghi s ph¸t sinh  ña  çi  µikho¶n    c m t  theo  è  s tæng  céng  è  s ph¸t sinh  ña  ý. Sè    cuèi quý, cuèi n¨m   îc x¸c  nh     c qu   d        ®  ®Þ theo  nguyªn t¾c  Ýnh  è    ña  õng tµi   t s dc t     kho¶n. c) C¬     quan  Thu Õ   a   ¬ng    Ën  Ò   è  ®Þ ph x¸c nh v s trang sæ,  ng  Êu      ®ã d gi¸p lai     trangsæ   íckhidoanh  c¸c   tr     nghiÖp,tæ    chøc  ö  ông. sd 3.3­N¬i nép      µi Ýnh:    b¸o c¸o t   ch B¸o    µichÝnh  ña  c¸o t   c doanh  nghiÖp,tæ    chøc  ã  èn  u    ícngoµi® ­ c v ®Ç tn     îc nép  é   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh; Côc    B K ho v§ t  T     Thu Õ,  ôc  èng    a   C Th kª ®Þ ph¬ng  ¬idoanh  (n   nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh);Ban  ® tr   ch   qu¶n  ýKhu  Õ   Êt,Khu  l  ch xu   c«ng nghiÖp,Khu    c«ng  Ö   ngh cao  Êp  c tØnh  ®èivíi (    doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng nghiÖp, Khu    c«ng nghÖ  cao) vµ    bªn  ã  èn  cv gãp  ªndoanh. li   4­ V Ò   n  Þ  Òn tÖ  ö  ông    ®¬ v ti   s d trongghichÐp  Õ      k to¸n: §¬n  Þ   Òn  Ö  ö  ông  v ti t s d trong    Ðp  Õ   ghi ch k to¸n lµ §ång  Öt     Vi Nam.  Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi cã  Ó  ö  ông  n  Þ   Òn  Ö  íc c v ®Ç t n     th s d ®¬ v ti t n   ngoµi(lo¹ ®¬n  Þ  Òn  Ö  ã   i   v ti t c kh¶  n¨ng chuyÓn  æi)        Õ     µ  ® ®Ó ghi sæ k to¸n v lËp  c¸o kÕ     ng  b¸o    to¸nnh ph¶i®¨ng  ý    k trong   Õ     Õ         ông  µ    ch ®é k to¸nxin ¸p d v ph¶i® îcBé  µichÝnh  Êp  Ën      T  ch thu b»ng    v¨n b¶n  íckhithùc hiÖn. tr       C¸c  n  Þ  Òn tÖ  ®¬ v ti   kh¸c víi n  Þ  Òn tÖ  Ýnh     ®¬ v ti   ch thøc ® îcchÊp  Ën     thu ph¶i® îcghitheo nguyªn tÖ  µ          v quy  æi    n  Þ  Òn tÖ  Ýnh  ® ra ®¬ v ti   ch thøc theo tû      gi¸giao dÞch  ùc tÕ  ña      th   c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh,hoÆc   û gi¸mua,      t    b¸n
  3. 3 thùc tÕ  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng  Ng ©n  µng  µ    b qu trªnth tr ngo   li   h do  h Nh nícViÖtNam       c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m     b t   i ph¸tsinhnghiÖp  ô    v kinh tÕ.   Xö   ýchªnh  Öch  û gi¸theo  l  l t    quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   TC/TCT  µy    t 74  ng 20 th¸ng 10    n¨m  1997  ña  é   µi chÝnh  Ò   íng  Én  ùc hiÖn  c BT  vh d th   quy  nh  Ò   ®Þ v thuÕ  i víi   ×nh  ®è     h c¸c thøc ®Ç u      ttheo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam.     tn      i   5­ Ò  ng«n  ÷  V  ng trong ghichÐp  Õ      k to¸n: Doanh nghiÖp, tæ    chøc  ph¶i sö  ông  Õng  Öt Nam    d ti Vi   trong    Ðp  ghi ch kÕ     µ  Ëp  c¸o tµichÝnh. Trong  êng  îp doanh  to¸nv l b¸o        tr h  nghiÖp,tæ    chøc  ö s dông  õ hai ng«n  ÷  ë lªn b ¾t  éc  t    ng tr     bu ph¶i cã  ét    m ng«n  ÷  µ tiÕng  Öt ng l   Vi   Nam. 6­  êng  îp  dông  Ö   èng  Õ     Õ   Tr h ¸p  H th ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  Öt Vi   Nam, doanh  nghiÖp,tæ    chøc  îcquyÒn  µ  ã  ®  v c tr¸chnhiÖ m    sau: 6.1­Chñ   ng  ùa chän    ®é l  chøng  õ kÕ   t   to¸n,h×nh    thøc    µ  µikho¶n  sæ v t   kÕ         ông  ïhîp víi ¹t®éng  ña  to¸n®Ó ¸p d ph         ho c doanh  nghiÖp,tæ    chøc;cã  Ó    th më  thªm  µikho¶n  Êp  trong  Ö   èng  µikho¶n  a  ã  ®èi víilo¹  µi t  c 2  h th t  ch c (     it   kho¶n  chØ  quy  nh    Êp    µn  é  µikho¶n  Êp    Êp  .c¸c sæ   Õ   ®Þ ë c 1),to b t   c 3, c 4,..    k ; to¸n chi tiÕt; b¸o        c¸o  Õ   k to¸n qu¶n  Þ    tr theo yªu  Çu  c qu¶n  ý cña  l  doanh  nghiÖp  (kh«ng ph¶i®¨ng  ý  íi é  µichÝnh).   k v  T   B 6.2­Trêng  îp  Çn      hc bæ sung  thªm  µikho¶n  Êp    t  c 1; thay ® æi    äitµi   tªng     kho¶n;bæ     sung  éidung    Ðp  ña  µikho¶n;hoÆc     n  ghich c t     bæ sung thªm chøng  tõkÕ     Çn  ×nh bµy  ýdo  µ    Ých  ô  Ó  Ò     éidung  µy    to¸nc tr   l   v gi¶i th c th v c¸cn   n trong   hå  ¬  ¨ng  ý  Õ     Õ       ông  µ  s® k ch ®é k to¸n¸p d v chØ  îcthùc hiÖn  ®    sau    îcBé  khi®   TµichÝnh  Êp  Ën    ch thu b»ng    v¨n b¶n. 7­ V Ò   êi®iÓ m     th   chuyÓn  æi  ® sang    ông  Õ     Õ     ÖtNam: ¸p d ch ®é k to¸nVi   Thêi®iÓ m     chuyÓn  æi    ông  Õ     Õ     Öt Nam   ¾t  u   õ ® ¸p d ch ®é k to¸nVi   b ®Ç t   ngµy  01/01/1999  cho  ÷ng  nh doanh  nghiÖp,tæ    chøc  ã  c n¨m  µichÝnh  µn¨m  t  l  d¬ng  Þch; hoÆc   ¹  êi®iÓ m   ¾t  u   ña  l   t ith   b ®Ç c n¨m   µichÝnh  t  1999  i  íi ®è v   nh÷ng doanh nghiÖp  ã  c n¨m  µi Ýnh  t  ch kh¸cn¨m  ¬ng  Þch.   d l     ñ  ôc®¨ng  ý  Õ     Õ       ông: 8­ Th t   k ch ®é k to¸n¸p d 8.1­§¨ng  ý  Çn  u:   k l ®Ç a) N Õ u     doanh nghiÖp,tæ    chøc    ông  ng  Ö   èng  Õ     Õ     ¸p d ®ó h th ch ®é k to¸n doanh  nghiÖp  Öt  Vi Nam   (kh«ng  ã  öa  æi;    cs ® bæ sung)  ×  th chØ   Çn  µm  c l c«ng    ¨ng  ý  íi é   µi chÝnh,göikÌm  v¨n ® k v  T   B    b¶n sao  Êy  Ðp  u  ,hoÆc   Gi ph ®Ç t  GiÊy  Ðp  ¹t®éng  µ  å  ¬  ña  Õ   ph ho   v h s c k to¸n tr ng    ë theo  quy  nh  õ ®iÓ m   ®Þ t  3.1.1, n   iÓ m    ®Õ ® 3.1.4t¹ Th«ng   è  TC/C§KT.   i ts 60  b) Trêng  îp ¸p dông  Ö   èng  Õ     Õ       h    h th ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  ÖtNam   Vi   cã    bæ sung,söa  æi  × cÇn  öikÌm    ® th   g  theo  é  å  ¬  ¨ng  ý  Õ     Õ     bhs® k ch ®é k to¸n b¶n    ×nh lýdo  µ  éidung      gi¶itr     v n   xinbæ sung,söa  æi.   ® c) Trêng  îp    dông  Õ     Õ       h xin ¸p  ch ®é k to¸nth«ng  ông  d kh¸c th×    trong hå    s¬  ¨ng  ý cÇn  râ lýdo  µ  ×nh bµy  µn  é  éidung  Ö   èng  Õ     ® k  nªu      v tr   to b n   h th k to¸n xin  dông  ¸p  (theo  íng  Én  ¹  iÓ m   ­  ôc     phÇn   I­  h d t i® 3  m D ­  II  Th«ng   60  t TC/C§KT). 8.2­§¨ng  ý    k chuyÓn  æi: ® a)  êng  îp  ¨ng  ý  Tr h® k chuyÓn  æi  õ chÕ     Õ   ® t  ®é k to¸n níc ngoµi sang       chÕ     Õ     ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  ÖtNam   µ  Vi   v kh«ng  ã  c thay ® æi  Ò   Õ     ­   v k to¸ntr
  4. 4 ëng  th×    chØ  Çn  öi c«ng  ®¨ng  ý  c g  v¨n  k chuyÓn  æi  Õ     Õ   ® ch ®é k to¸n (theo     m É u   ô  ôc sè  Th«ng   sè  TC/C§KT); b¶n  ph l   01  t 60    photocopy  ña  c c«ng    v¨n chÊp  Ën  Õ     Õ   thu ch ®é k to¸n lÇn  íc vµ    tr   nªu  â  è  Êy  Ðp  u  , hoÆc   r s Gi ph ®Ç t  GiÊy  Ðp  ¹t®éng  îccÊp. ph ho   ®  b)  êng  îp  ¨ng  ý  Tr h® k chuyÓn  æi  µ  ã    Þ     ® v c ®Ò ngh bæ sung, söa  æi    ® chÕ     Õ   ®é k to¸n ¸p  ông, hoÆc   ã  ù   d   c s thay ® æi  Ò   Õ     v k to¸n tr ng  ×  µi   ë th ngo   c«ng      Þ  v¨n ®Ò ngh chuyÓn  æi  Õ     Õ   µn    ông  Çn  ® ch ®é k to ¸p d c ph¶igi¶itr×nh      lýdo,néidung  Çn        c bæ sung,söa  æi  µ  µiliÖu li     ® v t     ªnquan  n   Õ     ëng  ®Õ k to¸ntr theo quy  nh.   ®Þ 8.3    ­ Xin  ï thêi®iÓ m   l    i chuyÓn  æi  ® sang  dông  Õ     Õ     Öt ¸p  ch ®é k to¸n Vi   Nam: Doanh nghiÖp, tæ    chøc  ph¶igöi c«ng  tr×nh bµy  â  ýdo    ï thêi    v¨n    r l   xin l     i h¹n chuyÓn  æi  Ìm  ® k b¶n  sao  Êy  Ðp  u  ,hoÆc   Êy  Ðp  ¹t®éng  Gi ph ®Ç t  Gi ph ho   vµ c«ng  chÊp  Ën  Õ     Õ   v¨n  thu ch ®é k to¸n lÇn  íc cho  é   µi chÝnh. Doanh    tr   BT    nghiÖp,tæ    chøc  ph¶icam   Õt  óc  Õn c¸cc«ng  Öc  Çn  Õt®Ó   ¶m       k x ti     vi c thi   ® b¶o chuyÓn  æi  ® sang  dông  Õ     Õ   ¸p  ch ®é k to¸n ViÖt Nam       trong thêih¹n  é   µi    BT  chÝnh  Êp  Ën. ch thu 8.4    êng  îp  Ôn  ­ Tr h mi chuyÓn  æi  ® sang  dông  Õ     Õ   ¸p  ch ®é k to¸n ViÖt     Nam: Doanh  nghiÖp, tæ    chøc  ph¶ilµm    c«ng  tr×nh bµy  â  ýdo    Ôn  v¨n    r l   xin mi chuyÓn  æi  Ìm  ® k b¶n  sao  Êy  Ðp  u  ,hoÆc   Êy  Ðp  ¹t®éng  µ  Gi ph ®Ç t  Gi ph ho   v c«ng  v¨n  Êp  Ën  Õ     Õ   ch thu ch ®é k to¸n lÇn  íc cho  é   µi chÝnh  µ  ã      tr   BT  v c x¸c nhËn  ña  ¬  c c quan  Êp  Êy  Ðp  u  ,hoÆc   Êy  Ðp  ¹t®éng  Õu  c Gi ph ®Ç t  Gi ph ho   (n chÊ m     ¹t®éng  gi¶i Ó,ph¸ s¶n). døtho   do    th     9    Ò   ñ tôc ®¨ng  ý  Õ     Õ     µ u  å  ¬  ¨ng  ý  Õ     Õ   ­ V th     k ch ®é k to¸nv l h s ® k ch ®é k to¸nt¹ Khu  Õ   Êt,Khu    i ch xu   c«ng nghiÖp  hoÆc   Khu c«ng  Ö   ngh cao: ­ §èivíi      doanh  nghiÖp,tæ    chøc  ¨ng  ý  Õ     Õ       ông  ¹ Ban   ® k ch ®é k to¸n¸p d ti  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt,hoÆc   l  ch xu   Khu  c«ng nghiÖp,Khu    c«ng  Ö   ngh cao  theo  ù  s uû  Òn  ña  é   µi chÝnh  ùc  Ön  quy c BT  th hi theo    c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t iC«ng v¨n  è  s 1067  TC/C§KT, ngµy    06/04/1998 cña  é  µichÝnh  Ò   Öc  Êp  Ën  Õ     BT  v vi ch thu ch ®é   Õ     ¹ c¸cKhu  Õ   Êtvµ  k to¸nt     i ch xu   Khu  c«ng nghiÖp. ­  å   ¬  ¨ng  ý  Õ     Õ   Hs® k ch ®é k to¸n thùc  Ön    hi theo quy  nh   ¹  iÓ m   ®Þ t i® 3.1.1 ®Õ n   iÓ m     ® 3.1.4 cña    Th«ng   è  TC/C§KT  µy  t s 60  ng 01/09/1997  bé  (4  ®ãng  Ón). quy ­ Sau    Êp  Ën  Õ     Õ       ông    khich thu ch ®é k to¸n¸p d cho  doanh  nghiÖp,hå  ¬   s chÕ     Õ     îcl nh  ®é k to¸n®  u  sau: ­01  é u  ¹ doanh    b l t  i nghiÖp  ¨ng  ý; ® k ­01  é u  ¹ c¬    b l t   quan  Õ; i Thu ­01  é u  ¹ Bé  µichÝnh;   b l t  T   i ­ 01  é u  ¹    b l ti Ban qu¶n  ý khu  Õ   Êt,khu  l  ch xu   c«ng nghiÖp, hoÆc       khu c«ng  Ö   ngh cao. 10    é   µi chÝnh  ­B T   yªu  Çu    c c¸c doanh nghiÖp, tæ    chøc  ph¶icã  ÷ng      nh biÖn  ph¸p tÝch  ùc      c ®Ó chuyÓn  æi  ® sang    ông  Õ     Õ     ÖtNam: ¸p d ch ®é k to¸nVi   ­ Tæ     chøc nghiªncøu, huÊn  Ön, ®µo  ¹okÕ     ëng, kÕ           luy   t   to¸ntr   to¸nviªn vµ c¸n  é  b qu¶n  ý vÒ     l   c¸c quy  nh   Ön  µnh  ña  µ   íc ViÖt Nam   Ò   ®Þ hi h c Nh n     v
  5. 5 c«ng    Õ   t¸ck to¸n,kiÓm     i  íidoanh    to¸n®è v   nghiÖp,tæ    chøc  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµivµ  Ö   èng  Õ     Õ       h th ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  ÖtNam. Vi   ­ ChuÈn  Þ   ètc¸c ®iÒu  Ön  Ët  Êt  Ò   Ö   èng  Õ   b t    ki v ch v h th k to¸n,sæ   Õ     k to¸n,x©y  ùng    d hoÆc   öa  æi  Çn  Ò m     Ýnh  s® ph m vi t cho  ï hîp  íiviÖc    ph   v  ¸p dông  Õ     Õ     ÖtNam. ch ®é k to¸nVi      11­ C¸c  ¬  c quan chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc,c¸c Côc  l  n   Thu Õ   a  ¬ng  ®Þ ph ph¶i tham    Ých  ùc    gia t c trong  Öc  íng  Én,  vi h d chØ   o, kiÓm       ®¹   tra c¸c doanh  nghiÖp,tæ    chøc  ã  èn  u    ícngoµithuéc diÖn  c v ®Ç tn       qu¶n  ýnh»m   ùc hiÖn  l  th   ®Çy    ®ñ theo quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v c«ng    Õ   t¸ck to¸n,kiÓm    i víi     to¸n®è     c¸c doanh  nghiÖp,tæ    chøc  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn   12   ­Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ã  qu¸ tr       c kh kh¨n,víng m ¾ c,    Þ      ®Ò ngh ph¶n  ¸nh vÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2