Thông tư 16/2002/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
6
download

Thông tư 16/2002/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/2002/TT-BLĐTBXH về Pháp lệnh Người cao tuổi do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26 thàng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2002/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2002/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2002 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 16/2002/TT-BL TBXH NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2002 V VI C HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 30/2002/N -CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2002 C A CHÍNH PH QUY NNH VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH NGƯ I CAO TU I Căn c Ngh nh s 30/2002/N -CP ngày 26 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph quy nh và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh ngư i cao tu i, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh này như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG Ngư i cao tu i là công dân Vi t Nam t 60 tu i tr lên và ngư i cao tu i nư c ngoài ang s ng t i Vi t Nam. II. CH KHÁM, CH A B NH Ngư i cao tu i t 100 tu i tr lên ư c c p mi n phí th b o hi m y t v i m nh giá 50.000 ng/ngư i/năm ho c khám, ch a b nh mi n phí theo cơ ch th c thanh th c chi t i các cơ s y t quy nh t i i u 1 c a Quy t nh s 139/2002/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 15/10/2002 v vi c khám, ch a b nh cho ngư i nghèo. III. CH TR C P XÃ H I 1. Ngư i cao tu i cô ơn, không nơi nương t a, không có ngu n thu nh p ư c hư ng tr c p xã h i hàng tháng t i c ng ng t i thi u b ng 45.000 /ngư i/tháng ho c ư c nuôi dư ng t i cơ s b o tr xã h i thu c Nhà nư c qu n lý v i m c sinh ho t phí t i thi u b ng 100.000 /ngư i/tháng. Ngoài ra, ngư i ư c nuôi dư ng t i cơ s b o tr xã h i nêu trên còn ư c hư ng tr c p v tư trang, v t d ng ph c v sinh ho t hàng ngày, thu c ch a b nh thông thư ng và mai táng phí khi ch t. 2. Ngư i cao tu i t 90 tu i tr lên không có lương hưu, không có tr c p xã h i, không có thu nh p m b o cu c s ng thì ư c xem xét hư ng tr c p xã h i hàng tháng t i c ng ng t i thi u b ng 45.000 /ngư i/tháng.
  2. 3. Ngư i cao tu i t 60 tu i tr lên tàn t t n ng không còn kh năng lao ng thu c di n nghèo ư c xem xét hư ng tr c p xã h i hàng tháng t i c ng ng t i thi u b ng 45.000 /ngư i/tháng. 4. Trư ng h p ngư i cao tu i còn v (ho c ch ng) nhưng già y u, không còn ngư i ph ng dư ng ho c còn ngư i ph ng dư ng nhưng không kh năng ph ng dư ng, gia ình thu c di n h nghèo thì ư c xem xét hư ng tr c p xã h i hàng tháng t i c ng ng t i thi u b ng 45.000 /ngư i/tháng. 5. Th t c, trình t và cơ quan có thNm quy n xem xét nh ng ngư i ư c hư ng tr c p xã h i th c hi n theo Thông tư s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28/7/2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c m t s i u c a Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09/3/2000 c a Chính ph v chính sách c u tr xã h i (sau ây g i t t là Thông tư s 18/2000/TT-BL TBXH). IV. M T S CH ƯU ÃI KHÁC 1. Ngư i cao tu i ư c mi n các kho n óng góp các ho t ng xã h i như: Qu phòng ch ng thiên tai; Qu an ninh qu c phòng, Qu xã h i, Qu t thi n theo Ngh nh s 177/1999/N -CP c a Chính ph ngày 22 tháng 12 năm 1999 v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Qu xã h i, Qu t thi n và các kho n óng góp khác t i a phương nơi ngư i cao tu i cư trú, tr trư ng h p ngư i cao tu i t nguy n tham gia óng góp. 2. Ngư i cao tu i khi i ôtô buýt công c ng, t u ho , xem bi u di n văn ngh , th thao, thăm danh lam th ng c nh ư c ưu tiên ch ng i thu n ti n. 3. Ngư i cao tu i ư c U ban nhân dân c p xã tr giúp v sân bãi, d ng c , phương ti n th thao ngư i cao tu i ho t ng th d c th thao, dư ng sinh, văn hoá, phù h p v i tâm lý và kh năng c a ngư i cao tu i. U ban nhân dân c p xã có hình th c m ng Ngư i cao tu i thi t th c phù h p th c t và phong t c t p quán c a a phương. 4. Ngư i cao tu i khi tr c ti p t ch c các ho t ng t o thu nh p và vi c làm ư c U ban nhân dân c p xã t o i u ki n vay v n v i lãi su t ưu ãi theo chính sách tín d ng c a Nhà nư c và mi n gi m thu theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. V. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m ch trì và ph i h p v i thư ng tr c M t tr n T qu c, H i ngư i cao tu i xây d ng k ho ch hàng năm tr giúp ngư i cao tu i; l p danh sách ngư i cao tu i thu c di n tr c p xã h i thông qua H i ng xét duy t, ngh U ban nhân dân c p huy n quy t nh theo các m u bi u hư ng d n t i Thông tư s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c phòng T ch c Lao ng Xã h i c p huy n; Cơ s b o tr xã h i; S Lao ng - Thương binh và Xã h i th c hi n
  3. trách nhi m theo quy nh t i Thông tư s 18/2000/TT-BL TBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u, xem xét, gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản