Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
115
lượt xem
5
download

Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. T h«ng t c ñ a B é  lao ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  x∙ h éi  S è  16/2003/TT­B L § T B X H  n g µ y  03 th¸ng 6 n¨ m  2003 H í ng d É n   ù c hi Ö n   h Õ  ® é   êi ê  µ m   Ö c,  th c th  gi l vi th êi ê n g h Ø   g ¬ i ® è i víi g êi lao ® é n g   µ m    gi n  n l c¸c  c«n g  vi Ö c c ã  t Ý nh th êi v ô  v µ     gia c«n g  h µ n g  x u Ê t  h È u   k theo ® ¬ n  ® Æ t  h µ n g Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 109/2002/N§­   µy  CP ng 27/12/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  öa  æi,    v vi s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh   è  ®Þ s 195/CP   ngµy  31/12/1994  ña  Ýnh  ñ    nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ét  c Ch ph qui®Þ chiti   h   thih m sè  iÒu  ña  é   Ët Lao  ng  Ò   êigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ  ¬i;sau  ® c B Lu   ®é v th     vi       ng khi cã    Õn    ý ki tham    ña  é     Õ,  é   µi Ch Ýnh,  gia c B Y T B T   Tæng  Liªn ®oµn    Lao   ®éng  ÖtNam   µ    ¬  Vi   v c¸cc quan  ã  ªnquan,Bé  c li     Lao  ng    ¬ng  ®é ­Th binh vµ      X∙ héihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     êigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ   ¬i®èi  íi     th   ch ®é th     vi       ng   v  ngêilao ®éng  µm       l c¸c c«ng  Öc  vi s¶n  Êt cã  Ýnh  êivô  µ    xu   t th   v gia c«ng  µng   h xuÊtkhÈu    theo ®¬n  Æt  µng      ® h nh sau: I. h ¹ m  vi v µ  ® è i tî ng ¸p d ô n g    p 1.Ph¹m      ông  ña    vi¸p d c Th«ng   µy  tn bao  åm     g c¸cdoanh  nghiÖp,c¬  ë      s s¶n xuÊtkinhdoanh  äichung  µdoanh     (g   l  nghiÖp)sau:   ­ Doanh nghiÖp  µnh  Ëp,ho¹t®éng  th l   theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ   íc, Nh n   bao  å m:  g doanh nghiÖp  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,kinh doanh;doanh  xu       nghiÖp  ¹t ho   ®éng c«ng  ch;doanh  Ý  nghiÖp  éc lùcl ng vò  thu    î   trang; ­ Doanh  nghiÖp  µnh  Ëp, ho¹t ®éng  th l    theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp, bao    gå m:  c«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,c«ng      Çn, c«ng    îp danh,doanh    hh  tycæ ph   tyh     nghiÖp   ©n; tnh   ­ Doanh  nghiÖp  ¹t ®éng  ho   theo  Ët  Çu   níc ngoµi t¹iViÖt  Lu § t      Nam ,   bao  å m:  g doanh nghiÖp  ªndoanh  µ  li   v doanh nghiÖp 100%   èn  u    níc v ®Ç t   ngoµi; ­ Doanh  nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi; ch tr      ­ Hîp      ¹t®éng  t¸cx∙ho   theo  Ët Hîp      ã  ö  ông    ng  Lu   t¸cx∙c s d lao®é theo  Õ   ch ®é   îp ®ång    ng; h  lao®é ­ Hé   s¶n  Êt,kinhdoanh    Ó,tæ  îp t¸c. xu     c¸th   h   2.§èit ng ¸p dông  µngêilao ®éng  ã  îp ®ång    ng    nh  êi    î     l     ch  lao®é x¸c®Þ th   h¹n  õ  n¨m  n   n¨m  µ  îp  ng  t 1  ®Õ 3  v h ®å lao  ng  ®é kh«ng    nh   êih¹n, x¸c ®Þ th     thuéc c¸cdoanh     nghiÖp  t¹ Kho¶n  trªn, nªu    i 1    bao  å m: g ­  µ m   ¸c  L c c«ng  Öc  ã  Ýnh  êivô  vi c t th   trong  s¶n  Êt  xu n«ng  l©m   ng  ­  ­  nghiÖp, ®ßi  ái ph¶i thu  ¹ch    h    ho ngay hoÆc  sau    khi thu  ¹ch  ho ph¶i chÕ   Õn    bi ngay  kh«ng    ©u  µi® îc; ®Ó l d  
  2. ­ C¸c c«ng  Öc  vi gia c«ng  µng  Êt  Èu  h xu kh theo  n   Æt   µng  êng  ®¬ ® h th phô  éc vµo  êi®iÓ m     ñ  µng    Çu. thu   th   c¸cch h yªu c ii. êi ê l µ m  vi Ö c, th êi ê n g h Ø  n g ¬ i  th  gi  gi 1.Thêi giê  µm  Öc  ña  ®èi îng    îcquy  nh         l vi c c¸c  t trªn®   ®Þ nh sau: 1.1 Qu ü   êigiê    Èn  µm  Öc    th   tiªuchu l vi trong  n¨m: TQ   [T ­(Tt+  P   TL )]x n     (giê) =  N    T +    t +  Q :Quü   êigiêtiªuchuÈn  µm  Öc  T  th       l vi trongn¨m  ña  êilao®éng;   c ng     +  N : S è  µy  T   ng trong n¨m  Ýnh    t theo n¨m  ¬ng  Þch  µ 365  µy;hoÆc   µ d l l  ng   l  366  µy  Õu  µn¨m  Ën; ng n l  nhu +  t: Tæng   è  µy  T  s ng nghØ   µng  Çn  h tu trong n¨m  îc x¸c ®Þnh    ®   theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  é  ËtLao ®éng; t i 72  B lu     +  P :Sè  µy  T   ng nghØ  µng  h n¨m  µ12,14  l     hoÆc   ngµy  µ  îct¨ngtheo 16  v®      th© m     µm  Öc  niªnl vi theo  quy  nh  ¹  Òu    Òu  cña  é  ËtLao  ng  ®Þ ti §i 74,§i 75  B Lu   ®é vµ  Kho¶n    ôc    ña  2,m II Th«ng   è  c ts 07/L§TBXH­TT  µy  ng 11/4/1995; +  L:Sè  µy  T   ng nghØ  Ô  l trong n¨m  µ  ngµy;   l  8  + n: Sè   ê lµm  Öc  ×nh  êng  t   gi   vi b th trong m ét  µy  µ 8  ê;riªng ®èi  íi   ng l   gi     v  ngêilao ®éng  µm    Ò,     l c¸c ngh c«ng  Öc  Æc   ÖtnÆng   äc,®éc  ¹i, vi ® bi   nh   h  nguy  hiÓ m  theo Danh  ôc  Bé   m do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héiban  µnh  µ 6  v X∙    h l  giê. VÝ   ô1:C«ng  ©n  lµm  Öc  n¨m  d  nh A  vi 15  trong ®iÒu  Ön    ng  ×nh     ki lao ®é b th ng  ê cho  C«ng    Quü   êigiê tiªuchuÈn  µm  Öc  ty X.  th       l vi n¨m  2003  ña  c c«ng  nh©n  tÝnh    A  nh sau:   15 c c«ng  ©n  lµ:12 + ­Sè  µy    ng nghØ  µng  h n¨m  ña  nh A    =  ngµy. 15    5   Trong  :  12  µy  îcx¸c®Þnh  ®ã +  ng ®     theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 74                 Bé  ËtLao  ng;               lu   ®é + 15/5  µ sè  µy  l   ng nghØ   t¨ng theo  © m     th niªn ® îc x¸c  nh      ®Þ theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  é  ËtLao  ng.   t i 75  B lu   ®é   ­LËp    b¶ng  Ýnh  t sau:   1. Sè  µy  ng trongn¨m    (theod¬ng  Þch)   l : TN  = 365 2. Tæng  è  µy  s ng nghØ  µng  Çn  h tu trong n¨m   :   Tt   =  52 2003 3. Sè  µy  ng nghØ  µng  h n¨m : Tp  =  15 4. Sè  µy  ng nghØ  Ô l : TL  =  8 5. Sè  giê lµm viÖc b×nh th ng trong m ét  : ê t =  n  8  ngµy 2
  3. TQ  =[365­(52+15+8)]x8=      2320  ê gi VËy  ü   êigiêtiªuchuÈn  µm  Öc  ña  Qu th       l vi c c«ng  ©n  n¨m  nh A  2003  µ l  2320  ê. gi VÝ   ô2: C«ng  ©n  lµm  Ò   Æc   Öt nÆng   äc  d  nh B  ngh ® bi   nh cho C«ng      ty Y ®∙  n¨m. Quü   êigiê tiªuchuÈn  µm  Öc  15    th       l vi n¨m  2003  ña  c c«ng  ©n  tÝnh  nh B  nh sau:  15 c c«ng  ©n  lµ:16 + ­Sè  µy    ng nghØ  µng  h n¨m  ña  nh B    =  ngµy. 19    5 Trong  :  ­  ngµy  îcx¸c®Þnh  ®ã    16  ®   theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 74                  Bé  ËtLao  ng;                  lu   ®é ­ 15/5  µ sè  µy  l   ng nghØ   t¨ng theo  © m     th niªn ® îc x¸c  nh      ®Þ theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  é  ËtLao  ng. t i 75  B lu   ®é ­LËp    b¶ng  Ýnh  t sau:   1. Sè  µy  Ýnh  ng t theo n¨m  ¬ng  Þch   d l : TN  = 365 2. Tæng  sè ngµy  nghØ   µng tuÇn  h trong :   Tt   =  52 n¨m 2003 3. Sè  µy  ng nghØ  µng  h n¨m : Tp  =  19 4. Sè  µy  ng nghØ  Ôl : TL  =  8 5. Sè   ê  µm  Öc  ×nh  êng  gi l vi b th trong  ét  : m t   n  =  6  ngµy                      Q  =[365­(52+19+8)]x6=                     T     1716  êgi VËy  ü   êigiêtiªuchuÈn  µm  Öc  ña  Qu th       l vi c c«ng  ©n  n¨m  nh B  2003  µ l  1716  ê gi 1.2.  è  ê tiªuchuÈn  µm  Öc  µng  µy:  S gi     l vi h ng Hµng  n¨m,  cø  µo  ü   êigiê tiªuchuÈn  µm  Öc  c¨n  v Qu th       l vi trong n¨m  Q )   (T   ®∙  Ýnh    t ë trªn,doanh    nghiÖp  Ëp  Õ   ¹ch    nh  è  ê tiªuchuÈn  µm  l k ho x¸c ®Þ s gi     l viÖc  µng  µy  ña  êilao®éng  h ng c ng     theo c¸ctr ng  îp sau:    ê h   a. Ngµy  µm  Öc  ×nh  êng  µ 8  ê;hoÆc   µ 6  ê ®èi  íingêi lao   l vi b th l   gi   l   gi   v     ®éng  µm    Ò,  l c¸cngh c«ng  Öc  Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i  vi ® bi   nh   h, nguy  Ó m; hi b. Ngµy  µm  Öc  Òu  ¬n  giê nhng    l vi nhi h 8    kh«ng qu¸  giê;hoÆc   Òu  12    nhi h¬n  giê nhng  6    kh«ng    giê ®èi víi êilao ®éng  µm    Ò,  qu¸ 9        ng     l c¸c ngh c«ng  Öc  vi ® Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i nguy  Óm; bi   nh   h,   hi 3
  4. c.Ngµy  µm  Öc    giê nhng  t  ¬n  giê;hoÆc     giê nhng  t    l vi trªn4    Ý h 8    trªn3    Ý h¬n  giê ®èi víi êilao®éng  µm    Ò,  6        ng     l c¸cngh c«ng  Öc  Æc   ÖtnÆng  äc, vi ® bi   nh   ®éc  ¹i nguy  Óm ; h,   hi d.Cho    nghØ  änngµy. tr         ô    C«ng  ©n  theo vÝ  ô  cã  ü   êigiêti   Èn  V Ý d 3:   nh A    d 1  Qu th     ªuchu trong n¨m     2003  µ2320  ê.C«ng    ph©n    è  êti   Èn  µm  Öc  µng  µy  ña  l  gi   tyX  bæ s gi   ªuchu l vi h ng c c«ng  ©n  n¨m  nh A  2003      nh sau: C¸c  Th¸ng  Sè  êtiªuchuÈn  µm  gi     l Sè  µy  ng Tæng  è  s Ghi chó   theo d¬ng    viÖc  lµm  Öc  vi giê  lÞch  hµng  µy  ng trong  lµm  Öc  vi th¸ng trong   th¸ng Th¸ng  1 8 25 200 NghØ  1  ngµy  tÕtd¬ng  Þch   l Th¸ng  2 7 10 70 NghØ  4  ngµy  tÕt© m   Þch   l NghØ  trän 11  ngµy  µm  Öc l vi Th¸ng  3 7 26 182 Th¸ng  4 9 25 225 NghØ   ngµy  ChiÕn  ¾ng  th   Th¸ng  5 11  êtõthø hai®Õ n   gi         26 287 NghØ   ngµy  thø n¨m    Quèc  tÕ  lao   10  ê  µo   s¸u,thø  gi  v thø     ®éng b¶y hµng  Çn   tu Th¸ng  6 10  êtõthø hai®Õ n   gi         25 245 thø s¸u 9  êvµo  b¶y gi   thø  Th¸ng  7 7 23 161 4  ngµy  nghØ   hµng n¨m Th¸ng  8 8 15 120 11 ngµy nghØ   hµng n¨m   Th¸ng  9 6 20 120 NghØ  trän 5  ngµy  µm  Öc l vi NghØ   ngµy  Quèc kh¸nh Th¸ng10 11  ê  õthø hai®Õ n   gi  t       27 282 thø s¸u 8  êvµo  b¶y gi   thø  Th¸ng  11 9  êtõthø     n     gi      hai®Õ thø 25 212 b¶y  ña  tuÇn  u   c 2  ®Ç th¸ng 8  êvµo    µy  µm  gi   c¸cng l viÖc kh¸ctrong th¸ng     Th¸ng  12 8 27 216 4
  5. T æng 2320 1.3.C¸c    nguyªn  ¾c  ö  ông  ü   êigiê tiªuchuÈn  µm  Öc: t sd Qu th       l vi   a.Trong    n¨m, tæng  è  êti   Èn  µm  Öc  îclËp kÕ   ¹ch x¸c®Þnh     s gi   ªuchu l vi ®     ho     theo híng dÉn  ¹ Kho¶n      åm  thêigiênghØ  ¬itrongngµy  îctÝnh      t i 1.2 trªn(g c¶      ng     ®  lµ thêigiê lµm  Öc) kh«ng  îc vîtqu¸ Quü   êigiê ti   Èn  µm  Öc      vi   ®     th     ªuchu l vi trong   n¨m  Q )®∙    nh  ¹Kho¶n    ; (T   x¸c®Þ t   i 1.1trªn b. Sè   ê tiªuchuÈn  µm  Öc  µng  µy  t  ¬n  giê;hoÆc   t  ¬n      gi     l vi h ng Ý h 8    Ýh 6 giê  i  íingêi lao  ng  µm    ®è v     ®é l c¸c nghÒ, c«ng  Öc  Æc   Öt nÆng   äc, vi ® bi   nh   ®éc  ¹i, h  nguy  Ó m,  Õu  ∙  îclËp  Õ   ¹ch x¸c ®Þnh  hi n ® ®   k ho     theo  íng dÉn  h  nªu  ¹ t  i §iÓ m   vµ  Ó m   kho¶n    , × kh«ng  c  §i d  1.2trªn    th ph¶itr¶l ng  õng  Öc;    ¬ ng vi VÝ   ô    d 4: Trong th¸ng 2, C«ng      è  Ý cho     tyX b tr   c«ng  ©n  lµm  Öc    nh A  vi 7 giê/ngµy trong 10  µy  µm  Öc,sau        ng l vi   ®ã cho  nghØ   än 11  µy  µm  Öc. tr   ng l vi   C«ng    ∙  è  Ýtheo ®óng  Õ   ¹ch ®∙  Ëp nªu  ¹ VÝ   ô  trªn,   Ëy: ty® b tr     k ho   l   t   d 3  i  v  nh ­Sè  êlµm  Öc  t  ¬n  víi giêcña  µy lµm  Öc  ×nh  êng  µ:   gi   vi Ý h so    8    ng   vi b th l     giê­7  ê=  giê;1  ênµy    8     gi   1    gi   kh«ng  ph¶itr¶l ng  õng  Öc;    ¬ ng vi   ­Sè  µy    ng nghØ  Öc  µ11  µy  òng  vi l   ng c kh«ng  ph¶itr¶l ng  õng  Öc.    ¬ ng vi   c. Sè   ê tiªuchuÈn  µm  Öc  µng  µy  ∙  îc lËp  Õ   ¹ch  µ   ùc   gi     l vi h ng ® ®   k ho m th   tÕ kh«ng  è  Ýcho  êilao®éng  µm  Öc  × ph¶itr¶l ng  õng  Öc;   b tr   ng     l vi th      ¬ ng vi VÝ   ô    d 5: Th¸ng    t×nh  ×nh  3, do  h s¶n  Êt kinh doanh  xu     C«ng      è  Ý  tyX  b tr cho c«ng  ©n    µm  Öc  giê/ngµy trong 13  µy  µm  Öc,sau      nh A l vi 5      ng l vi   ®ã cho nghØ   än 10  µy  µm  Öc.Nh   Ëy,so  íikÕ   ¹ch  ∙  îcC«ng    lËp    tr   ng l vi   v   v   ho ®®  ty   ra cho  c«ng  ©n  vµo  nh A  th¸ng3  t¹ VÝ   ô  trªn, × :   nªu    d 3  i    th ­ Sè  ê lµm  Öc  ùc tÕ Ýt  ¬n  víi è  ê tiªuchuÈn  µm  Öc  µng     gi   vi th     h so    gi    s l vi h ngµy  µ:7  ê­5  ê=  giê;2  ênµy  l   gi   gi   2    gi   ph¶itr¶l ng  õng  Öc;    ¬ ng vi ­Sè  µy  õng  Öc  víi Õ   ¹ch lµ10  µy;10  µy  µy    ng ng vi so    ho     ng   ng n ph¶itr¶l k    ­ ¬ng  õng  Öc. ng vi d. Sè   ê tiªuchuÈn  µm  Öc  µng  µy  Òu  ¬n  giê,hoÆc   Òu    gi     l vi h ng nhi h 8    nhi h¬n  giê ®èi  íingêi lao ®éng  µm    6    v     l c¸c nghÒ, c«ng  Öc  Æc   Öt nÆng   vi ® bi   nhäc,®éc  ¹i    h, nguy  Ó m,  ∙  îc x¸c ®Þnh  ¹  Ó m   kho¶n    , th×  è  hi ®®    ti §i b  1.2 trªn  s giê chªnh  Öch    l ®ã kh«ng  Ýnh  µo  t v tæng  è  ê  µm  s gi l thªm  trong  n¨m,  ng  nh ph¶itr¶tiÒn ¬ng  µ  ùc hiÖn    Õ        l v th   c¸c ch ®é kh¸c li     ªnquan  n   µm  ®Õ l thªm  ê gi   theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng  sè  /2003/TT­ t 15  BL§TBXH   µy  ng 03/6/2003   cña  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi vÒ   Öc  íng  Én  ùc  Ön  µm  v X∙    vi h d th hi l thªm  giê theo qui ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh  sè  109/2002/N§­  ngµy CP 27/12/2002 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph 5
  6. VÝ   ô    d 6: Trong  th¸ng 4, C«ng      è  Ý cho     tyX b tr   C«ng  ©n  lµm  Öc    nh A  vi 9 giê/ngµy tõ thø    n   b¶y      hai®Õ thø  theo  ng  Õ   ¹ch  ña  ®ó k ho c C«ng    tynªu  ¹  Ý   ti V dô  trªn.Nh   Ëy, sè  ê lµm  Öc  Òu  ¬n  víi8  ê lµm  Öc  ×nh  ­ 3    v   gi   vi nhi h so    gi   vi b th êng  µ:9  ê ­   giê =  giê.M ét  ê nµy  l   gi     8    1    gi   kh«ng  Ýnh  µo  t v tæng  è  ê lµm   s gi   thªm trong n¨m,  ng  nh ph¶i tr¶ tiÒn ¬ng  µ  ùc  Ön    Õ        l v th hi c¸c ch ®é kh¸c li     ªn quan  n   µm  ®Õ l thªm  ê  gi theo  ng  ®ó quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  /2003/TT­ t 15  BL§TBXH   µy  ng 03/6/2003  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivÒ   Öc    X∙    vi híng dÉn  thùc hiÖn lµm  thªm giê theo qui ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  sè  109/2002/N§­   µy  CP ng 27/12/2002 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph e. Sè   ê lµm  Öc  ùc tÕ  µng  µy  îtqu¸  è  ê tiªuchuÈn  ∙  îc   gi   vi th   h ng v   s gi     ®®  lËp  Õ   ¹ch  k ho theo  íng  Én  ¹  h d ti Kho¶n  trªnth×  è  ê ®ã   îc tÝnh  µ giê 1.2    s gi   ®   l    lµm  thªm    éng  µo  ®Ó c v tæng  è  ê lµm  s gi   thªm trong n¨m, ®ång  êitr¶tiÒn l     th      ­ ¬ng  µ  ùc hiÖn    Õ     v th   c¸cch ®é kh¸cli     ªnquan  n   µm  ®Õ l thªm  ê theo ®óng    gi     quy ®Þnh  ¹ Th«ng   è  /2003/TT­ ti  ts 15  BL§TBXH   µy  ng 03/6/2003 cña  é    B Lao  ng  ®é ­  ¬ng  Th binh  µ  héi vÒ   Öc  íng  Én  ùc  Ön  µm  v X∙    vi h d th hi l thªm  ê  gi theo    qui ®Þnh  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 109/2002/N§­   µy  CP ng 27/12/2002 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph VÝ   ô  .Trong  d 7  th¸ng 7, C«ng    bè  Ý cho     tyX  tr   c«ng  ©n  lµm  Öc    nh A  vi 8 giê/ngµy. Nh   Ëy, so  íikÕ   ¹ch  ∙  îc C«ng    Ëp  cho      v   v   ho ®®  ty l ra  C«ng  ©n    nh A vµo  th¸ng 7  ¹  Ý   ô  nªu    ×  è  µm  Öc  Òu  ¬n  víisè  ê tiªu   t i d 3  V trªnth s l vi nhi h so    gi     chuÈn  µm  Öc  µ:8  ê­7  ê =  giê.M ét  ê nµy  îc tÝnh  vµo  l vi l   gi   gi   1    gi   ®    tæng  è  s giê lµm    thªm  trong n¨m, ®ång  êiph¶itr¶tiÒn l ng  µ  ùc hiÖn    Õ         th       ¬ v th   c¸cch ®é kh¸c li     ªnquan  n   µm  ®Õ l thªm  ê  gi theo  ng  ®ó quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  / t 15  2003/TT­ BL§TBXH   µy  ng 03/6/2003  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    vÒ   Öc  íng dÉn  ùc hiÖn  µm  vi h   th   l thªm  ê theo    nh  ña  gi   qui®Þ c NghÞ   nh  è   ®Þ s 109/2002/N§­   µy  CP ng 27/12/2002 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph f.Tæng   è  ê tiªuchuÈn  µm  Öc  µ  è  ê lµm    s gi     l vi v s gi   thªm trong m ét  µy    ng kh«ng  qu¸  giê;riªng ®èi  íingêi lao ®éng  µm    Ò,  12      v     l c¸c ngh c«ng  Öc  Æc   vi ® biÖtnÆng  äc,®éc  ¹i nguy  Óm    nh   h,   hi kh«ng    giê; qu¸ 9  g. Tæng   è  ê    Èn  µm  Öc  µ  ê  µm  s gi tiªuchu l vi v gi l thªm  trong  ét  Çn  m tu kh«ng  îcvîtqu¸   giê;riªng®èi víi êilao ®éng  µm    Ò,  ®       64         ng     l c¸c ngh c«ng  Öc  vi ® Æc   ÖtnÆng  äc,®éc  ¹i nguy  Óm  bi   nh   h,   hi kh«ng    giê; qu¸ 48  VÝ   ô  : Do   d 8   yªu  Çu  t  Êt,trong th¸ng 5  µ  c ®é xu       v th¸ng 6, C«ng    cã     ty X  nhu  Çu  c ph¶ilµm    thªm  ê.C«ng    îcphÐp  è  Ýnh  gi   ty®   b tr   sau: ­ Th¸ng    5, chØ  îc tæ  ®   chøc  µm  Öc  l vi theo  ng  Õ   ¹h  ∙  ®ó k ho ® nªu  ¹  Ý   ti v dô    kh«ng  îc tæ  3,   ®   chøc  µm  l thªm  ê v×  gi   tæng  è  ê lµm  Öc  s gi   vi trong tuÇn     (11giê/ngµyx  µy)+    ê/ngµy x  ngµy)=  giê   64  ; lµ:    4ng   (10 gi   2  ­Th¸ng  cã  Ó  è  Ýlµm    6  th b tr   thªm  çi ngµy  giêtõthø    n   s¸u. m  1      hai®Õ thø  h. Tæng   è  ê lµm    s gi   thªm trong m ét    n¨m  i  íim çi  êi lao ®éng  ùc ®è v   ng     th   hiÖn ®óng  theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng t è  15  /2003/TT­ i  s BL§TBXH  ngµy  03/6/2003  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi vÒ   Öc  íng  Én  ùc v X∙    vi h d th   6
  7. hiÖn  µm  l thªm  ê theo    nh  ña  gi   qui ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 109/2002/N§­   µy  CP ng 27/12/2002 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 2.Thêigiê nghØ   ¬i cña  ®èi îng    îcquy  nh          ng   c¸c  t trªn®   ®Þ nh sau: 2.1.Hµng  Çn,ngêilao®éng  îcnghØ  t  Êt 1  µy  giêli   ôc).   tu      ®  Ý nh   ng (24    ªnt   Trong  ÷ng  nh th¸ngthêivô      hoÆc   ph¶igÊp  ótgia c«ng  µng  Êt khÈu    r    h xu   theo  ®¬ n   Æt   µng, n Õ u   ® h   kh«ng  ùc  Ön  îc nghØ   µng  Çn  ×  th hi ®   h tu th ph¶i b¶o    ® ¶m   µng  h th¸ng cã  t  Êt 4  µy    Ý nh   ng nghØ  cho  êilao ®éng; ng     2.2.Ch Õ       ®é nghØ  trong    ca, nghØ   ÷a    gi ca, nghØ  chuyÓn  Õp  ÷a ti gi   hai ca  i  íitõng  êi lao  ng  ùc  Ön    ®è v   ng   ®é th hi theo  ng    nh   ña  é   ®ó qui ®Þ cB LuËt lao ®éng  ∙  öa  æi, bæ      ®s ®   sung.T rong  êng  îp ngêilao®éng  µm  Öc    tr h      l vi trongngµy    giê,th× tr cgiêlµm  Öc  9,ph¶ibè  Ýcho  ä    trªn10      í     vi thø      tr   h nghØ thªm  Ýt nhÊt30  óttÝnh  µo  êlµm  Öc;     ph   v gi   vi 2.3.Doanh    nghiÖp  ph¶ibè  Ý®Ó   êilao ®éng  îcnghØ    tr   ng     ®  hoÆc   nghØ   bï ®ñ     µy  Ô,tÕt,nghØ   µng    c¸c ng l     h n¨m  µ    µy  v c¸c ng nghØ  ã  ëng ¬ng  ch l kh¸c  ®óng  theo qui®Þnh  ña  é  ËtLao  ng  ∙  öa  æi,bæ      c B lu   ®é ® s ®   sung. iii.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1.Tr¸ch  Ö m   ña    nhi c doanh  nghiÖp;  ­Hµng    n¨m, c¨n cø  µo  Õ   ¹ch s¶n  Êtkinh doanh,chñ  ng  Ëp kÕ       v k ho   xu       ®é l   ho¹ch thêigiêlµm  Öc,thêigiênghØ  ¬itrong n¨m. KhilËp kÕ   ¹ch ph¶ilÊy     vi       ng           ho      ý  Õn  ña  ki c Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc  Ban  Êp  µnh  ch h c«ng  oµn  ® l©m  êi ¹doanh  th     ti nghiÖp; ­ Th«ng  kÕ   ¹ch  êigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ   ¬itrong ph¹m      b¸o  ho th     vi       ng     vi doanh  nghiÖp    êilao®éng  Õttr ckhithùc hiÖn.Tho¶  Ën  íi êilao ®Ó ng     bi   í         thu v  ng     ®éng    µm  khi l thªm  ê theo  gi   quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 15/2003/TT­ BL§TBXH   ngµy  03/6/2003  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi vÒ   Öc  íng  Én  v X∙    vi h d thùc  Ön  µm  hi l thªm  ê theo    nh  ña  gi   qui ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 109/2002/N§­   CP ngµy 27/12/2002 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph ­  µng  H n¨m,  Õu   n doanh nghiÖp  ùc  Ön  Õ     êigiê  µm  Öc, th hi ch ®é th   l vi   thêigiê nghØ  ¬itheo     ng   quy  nh  ¹ Th«ng   µy  × ph¶i®¨ng  ý  íi ë    ®Þ ti  tn th     k v   Lao S ®éng  Th¬ng  ­ binh vµ  héi®Þa   ¬ng    X∙    ph theo  É u   Ìm  m k theo  Th«ng   µy.Tr­ tn   êng  îp x¸c ®Þnh  è  ê lµm  Öc  ×nh  êng  µng  µy  µ8  ê;hoÆc   µ6  h   s gi   vi b th h ng l   gi   l  giê  i  íingêi lao  ng  µm    ®è v     ®é l c¸c nghÒ,  c«ng  Öc  Æc   Öt nÆng   äc, vi ® bi   nh   ®éc  ¹i  h, nguy  Ó m   ×   hi th  kh«ng  ph¶i®¨ng  ý.   k 2.Tr¸ch  Ö m   ña  ë    nhi c S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    éi®Þa  ¬ng:  v X∙ h   ph   ­ Phèi hîp  íiLiªn ®oµn      v    Lao  ng  ®é tØnh, thµnh  è    ph phæ   Õn  bi Th«ng   t nµy  n     ®Õ c¸c doanh  nghiÖp  ng    a   µn; th ng  ®ã trªn®Þ b   ê xuyªn ®«n  c, kiÓm     ®è   7
  8. tra,gi¸m    Öc  ùc hiÖn;®ång  êiph¶it¨ng cêng    s¸tvi th     th      c«ng    t¸cthanh    Öc  travi thùc hiÖn,n Õu    Ön    ¹m  × ph¶ixö  ýnghiªm      ph¸thi viph th     l  minh; ­ TiÕp  Ën    nh b¶n  ¨ng  ý  Õ   ¹ch thêigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ  ¬i ® k k ho       vi       ng   theo  íng  Én  ña Th«ng   nµy. T¹o  iÒu  Ön  Ën  î  h d c t   ® ki thu l icho  c¸c doanh  nghiÖp  chøc  tæ  s¶n  Êt,kinhdoanh; xu     ­ Tæng  îp vµ  c¸o ®Þnh  ú  th¸ng,m ét    h   b¸o    k 6    n¨m  Ò   é   v B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh  µ  héi viÖc  ùc hiÖn  v X∙    th   Th«ng   µy  ña    t n c c¸c doanh  nghiÖp  ng  ®ã trªn®Þa  µn.   b 3.Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ  µy  ¨ng  15  k t ng ® C«ng   b¸o.   B∙i bá    Th«ng   sè  t 14/1999/TT­ BL§TBXH   µy  ng 18/5/1999  ña  é     c B Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi híng  Én  ùc hiÖn  Õ     êigiê lµm  Öc, v X∙    d th   ch ®é th     vi   thêigiê nghØ  ¬i®èi víingêilao ®éng  µm       ng          l c¸c c«ng  Öc  vi s¶n  Êt cã  Ýnh  xu   t thêivô  µ      v giac«ng  µng  ÊtkhÈu  h xu   theo ®¬n  Æt  µng   ® h Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi®Ó     Õt.   X∙    gi¶i quy 8
  9. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA (MÉu  hµnh  Ìm    ban  k theoTh«ng  sè  /2003/TT­ t  16  BL§TBXH,  µy  ng 03/6/2003  cña Bé  ®éng   ¬ng    µ    éi   Lao  ­Th binhv X∙h ) C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  vi Ö t na m Bé,   Ngµnh,   ®Þa   Ph­ ¬ng:.. . ...   . . .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph            .         Sè:  .. . ................   . . ................ .. . ..ngµy  . . .. h   . . ... ¨m.. . ... . . .  ., .. . ..t ¸ng.. . ... n   . . .. . ® ¨ n g k ý   k Õ  h o ¹ ch T h ê i gi ê l µ m  vi Ö c,  th êi ê n g h Ø  n g ¬ i  gi n¨m... . ........ . . ........ Tªn  doanh  nghiÖp : Lo¹ih×nh    s¶n  Êt  xu kinh  doanh : Ngh Ò,  c«ng  Öc  vi s¶n  Êt  xu theo  êivô, ho Æc   c«ng  Êt  Èu: th     gia  xu kh 1/  ü   êi giê    Qu th   tiªu chuÈn   µm   Öc  l vi trong n¨m   . . ..tÝnh  ×nh   .. . ...   b qu © n  cho  ét  êi lao  ng   µm  Öc  m ng   ®é l vi trong  iÒu  Ön  ® ki lao  ng   ×nh   ®é b thêng: TQ = 2/K Õ   ¹ch  © n     ü   êigiê    Èn  µm  Öc    ho ph bæ Qu th   tiªuchu l vi trong  n¨m:   Sè  ê    gi tiªu Sè  µy  µm   ng l Tæng   è  s Ghi  ó ch Th¸ng chuÈn  viÖc  giê  lµm  Öc  µng   vi h trong th¸ng lµm  Öc vi ngµy  1 2 3 4  5 1 2 ... 11 12 Tæng TQ = §¹idiÖn    c«ng  oµn ® Ngµy        th¸ng       n¨m  Ng êi  ö  ông  ®éng  s d lao  (Ký     ãng  Êu) tªn­§ d (Ký     ãng  Êu)   tªn­§ d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản