intTypePromotion=1

Thông tư 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
145
lượt xem
10
download

Thông tư 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  169/1998/TT­B T C   n g µ y   B T S 22 th¸ng 12 n¨ m  1998 H íng d É n   h Õ  ® é   c thu Õ  ¸p d ô n g  ® èi víi c¸c t æ  ch øc,  c¸ n h © n  n íc n g o µi h o¹t ® é n g  kinh d o a n h  t¹i Öt na m  kh« n g  thuéc c¸c  Vi   h × n h  thøc ® Ç u  t theo  u Ët § Ç u  t  L n íc n g o µi t¹i Öt  a m  Vi n C¨n  LuËt thuÕ          02/1997/QH9  cø    Gi¸trÞgia t¨ngsè  ngµy 10/5/1997;LuËt     thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  03/1997/QH9  sè  ngµy  10/5/1997; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  28/1998/ND­ CP   sè    ngµy  11/5/1998 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh  chi  tiÕt  hµnh LuËt thuÕ  Gi¸ trÞ gia t¨ng;  thi  NghÞ  ®Þnh  sè  30/1998/ND­   CP ngµy  th¸ng 5  13    n¨m 1998  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh      chitiÕt thi  hµnh LuËt thuÕ      thu nhËp doanh  nghiÖp; C¨n  c¸cv¨n b¶n  cø      quy  ph¹m  ph¸p luËthiÖn      hµnh  li   cã  ªnquan; Bé    TµiChÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn    nghÜa  thuÕ    vô  ¸p dông        ®èi víi tæ  c¸c chøc kinh tÕ  c¸ nh©n      vµ    níc ngoµi tiÕn    hµnh ho¹t®éng    kinh doanh  i   t¹ ViÖt  nam   kh«ng  thuéc c¸ch×nh      thøc ®Çu      ttheo LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖt nam     i     nh  sau: A. P h¹ m  vi ¸p d ô n g. I.  §èi tîng ¸p  ô n g  T h « n g   d t: NghÜa  thuÕ  vô  híng dÉn  i   t¹ Th«ng     tnµy    ¸p dông        chøc,c¸ ®èi víi tæ  c¸c     nh©n    nícngoµiho¹t®éng      s¶n xuÊt kinh doanh  i     t¹ ViÖt nam     kh«ng thuéc c¸c     h×nh  thøc ®Çu      ttheo LuËt §Çu         tnícngoµit¹ ViÖtnam.      i   II. h « n g  t n µy k h« n g    T ¸p d ô n g  ® èi víi c¸c ® èi    tîng  sa u ® © y: ­ Tæ     chøc, c¸ nh©n        níc ngoµi söa    ch÷a m¸y bay, tµu    biÓn cho    c¸c tæ  chøc,c¸nh©n      ViÖtnam         t¹ nícngoµi. i   ­ Tæ     chøc,c¸nh©n        nícngoµithùc hiÖn      cung  cÊp  hµng      ho¸ t¹ cöa  i khÈu  ViÖt nam     hoÆc  cöa khÈu    nícngoµicho  chøc,c¸ nh©n    tæ      ViÖt nam     theo hîp  ®ång  mua    ¬ng    b¸n th m¹ithuÇn    tóy. ­  nh©n    C¸  níc ngoµi vµo    ViÖt nam  lµm viÖc    së  trªn c¬  hîp  ®ång    lao ®éng  víitæ  ký    chøc    c¸ nh©n  ViÖt nam     hoÆc   c¸c tæ  do    chøc    c¸ nh©n    níc ngoµigöi®Õn       lµm viÖc    t¹ ViÖtnam   îctr¶tiÒn l i   ®      ¬ng,tiÒn c«ng.C¸c   îng       ®èi t   nµy  nghÜa  nép  cã  vô  thuÕ    thu nhËp    c¸nh©n.  Trêng  Nhµ    hîp  níc céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam       gia nhËp  mét  tæ chøc quèc  hoÆc   kÕt  tÕ  ký  §iÒu    ícquèc  víi tÕ   mét hay nhiÒu quèc      giamµ trong §iÒu      lÖ,§iÒu    ícquèc  tham    quy  tÕ  giacã  ®Þnh  kh¸cli     ªnquan  ®Õn  vÊn 
 2. 2 ®Ò  híng dÉn  iTh«ng   nµy  t¹  t th×  dông  ¸p  theo    c¸c quy ®Þnh  cña §iÒu    lÖ, §iÒu    ícquèc  vµ      tÕ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn    thùc hiÖn    §iÒu    lÖ,§iÒu    ícquèc tÕ  ®∙  tham  gia. III.Tron g  T h « n g  t n µy, c¸c tõ  g ÷  d íi © y  ® îc hi Ó u     n  ® n h  sau: 1. "Nhµ    thÇu" lµ tæ      chøc  hoÆc     c¸ nh©n    níc ngoµi tiÕn    hµnh      c¸c ho¹t ®éng  s¶n xuÊt kinh doanh  iViÖt  t¹  Nam  kh«ng  thuéc    c¸c h×nh  thøc ®Çu     t theo LuËt ®Çu        tnícngoµit¹    i ViÖt Nam.    ViÖc thùc hiÖn    kinh doanh    cña Nhµ  thÇu  thÓ  îcthùc hiÖn    së      cã  ®     trªnc¬  c¸c hîp ®ång  îcký  ®   gi÷a hä    chøc    víi tæ  hoÆc     c¸nh©n  ViÖtNam       díi®©y        gäit¾tlµBªn  ViÖtNam   hîp ®ång.   ký    "Nhµ thÇu" còng    bao gåm   c¸c tæ  c¶    chøc,c¸ nh©n        nícngoµicung    cÊp  c¸c"dÞch  dÇu    vô  khÝ" theo LuËt dÇu        khÝ. 2. "Nhµ    thÇu  phô" lµtæ      chøc,c¸ nh©n      tiÕn hµnh    cung  cÊp    c¸c dÞch  vô  cho  Nhµ  thÇu hoÆc   thùc hiÖn    mét  phÇn  c«ng viÖc cña Nhµ thÇu. 3."Bªn ViÖtNam   kÕt          ký  hîp ®ång"  bao  gåm: .C¸c  chøc,ph¸p nh©n  îcthµnh      tæ      ®   lËp theo luËtph¸p ViÖtNam;         . C¸c    c«ng    ªndoanh, xÝ  ty li     nghiÖp  100%  vèn    níc ngoµivµ      c¸c bªn    hîp doanh    ho¹t®éng  theo LuËt §Çu         tnícngoµit¹ ViÖtNam;     i   .C¸c    Nhµ  thÇu  dÇu  khÝ  kÕt    ký  c¸c "Hîp ®ång    dÇu  khÝ"  theo  LuËt dÇu    khÝ; .C¸c    ng©n hµng  ªndoanh,chinh¸nh  li       ng©n hµng    nícngoµit¹ ViÖtNam      i   do  Ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖtNam     cÊp  giÊy phÐp;   .C¸c      chinh¸nh  C«ng      tynícngoµi® îcphÐp        ho¹t®éng    t¹ ViÖtNam; i   .C¸c  chøc      tæ  nícngoµi® Æt      t¹ ViÖtNam; i   .C¸c  chøc,c¸nh©n    tæ      kh¸cë    ViÖtNam.   4. "Hîp ®ång      Nhµ thÇu" lµ hîp      ®ång  îc ký  ®   kÕt gi÷a Nhµ thÇu    víiBªn  ViÖtNam   kÕt      ký  hîp ®ång. 5. "Hîp ®ång      nhµ thÇu phô"    ®ång  îc ký  lµ hîp  ®   gi÷a Nhµ    thÇu phô    víi Nhµ  thÇu. 6. "ChuyÓn    giao c«ng  nghÖ       " lµ h×nh thøc mua   b¸n  vµ  c«ng  nghÖ     trªn c¬  Hîp  së  ®ång  chuyÓn  giao c«ng    nghÖ  ® îctho¶ thuËn          ®∙      phïhîp víi quy  c¸c ®Þnh  cña  ph¸p luËt.Bªn    b¸n  nghÜa  chuyÓn  cã  vô  giao    c¸c kiÕn thøc  tæng  hîp cña  c«ng  nghÖ  hoÆc   cung  cÊp    c¸c m¸y mãc,  thiÕtbÞ,    dÞch   vô, ®µo  t¹o.   .kÌm  . theo    c¸c kiÕn  thøc c«ng nghÖ   cho bªn mua   bªn  vµ  mua   nghÜa  cã  vô thanh   to¸ncho  bªn  ®Ó   b¸n  tiÕp thu,sö      dông    c¸c kiÕn thøc c«ng    nghÖ  ®ã  theo  c¸c  ®iÒu  kiÖn  tho¶ thuËn  ghi nhËn  vµ    trong  Hîp ®ång  chuyÓn  giao  c«ng  nghÖ. ChuyÓn  giao c«ng    nghÖ  bao  gåm: a) ChuyÓn  giao    c¸c ®èi  îng  h÷u  t së  c«ng nghiÖp: S¸ng    chÕ,    gi¶iph¸p  h÷u  Ých, kiÓu    d¸ng c«ng nghiÖp  nh∙n hiÖu  vµ    hµng    ho¸ ®ang  trong thêih¹n       ® îcph¸p luËtViÖtnam           b¶o  vµ  îcphÐp  hé  ®   chuyÓn giao.
 3. 3 b) ChuyÓn    giao c¸cbÝ      quyÕt  c«ng  vÒ  nghÖ,      c¸cgi¶iph¸p kü    thuËt,quy    tr×nh c«ng  nghÖ,    tµiliÖu thiÕtkÕ   bé  thiÕtkÕ   thuËt,c«ng    s¬  vµ    kü    thøc,   th«ng  kü  sè  thuËt,b¶n    ®å  thuËt,phÇn  m     vÏ,s¬  kü    mÒ m¸y  tÝnh (®îcchuyÓn    giao theo Hîp  ®ång  chuyÓn  giao c«ng  nghÖ), th«ng    liÖu      tin d÷  vÒ c«ng  nghÖ  chuyÓn  giao  (sau ®©y           gäit¾t lµ c¸c th«ng    thuËt)cã  tinkü    kÌm  hoÆc   kh«ng  kÌm  theo m¸y    mãc  thiÕtbÞ.   c)ChuyÓn    giao c¸cgi¶i       ph¸p hîp lýho¸ s¶n         xuÊt,® æi      míic«ng  nghÖ. d) Thùc    hiÖn    c¸c h×nh  thøc  dÞch  hç    vô  trîchuyÓn giao c«ng    nghÖ    ®Ó Bªn nhËn  ® îc n¨ng    cã    lùc c«ng nghÖ  nh»m     s¶n  t¹ora  phÈm  vµ/hoÆc dÞch  vô    víichÊtl   îcx¸c®Þnh   îng ®     trong Hîp    ®ång  bao gåm: ­ Hç      trî trong viÖc      lùachän c«ng  nghÖ,  híng dÉn    l¾p  Æt  ® thiÕtbÞ, vËn      hµnh      thö c¸cd©y truyÒn thiÕtbÞ    nh»m     ¸p dông c«ng nghÖ  îcchuyÓn  ®   giao; ­ T vÊn qu¶n    lý c«ng nghÖ,   vÊn  t qu¶n    lý kinh doanh, híng    dÉn thùc  hiÖn    c¸cquy tr×nh c«ng    nghÖ  îcchuyÓn  ®   giao; ­ §µo      t¹o huÊn luyÖn, n©ng    cao tr×nh    ®é chuyªn m«n   qu¶n    vµ  lý cña  c«ng  nh©n, c¸n bé  thuËtvµ    qu¶n          kü    c¸n bé  lý®Ó n¾m  v÷ng  c«ng nghÖ  îc ®   chuyÓn giao. e) M¸y mãc, thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn  thuËt kÌm  kü    theo mét hoÆc  mét sè  néidung  trªn.   nªu  B. N g h Ü a  v ô  thu Õ  ® èi víi h µ  th Ç u, N h µ  th Ç u p h ô    N n íc n g o µi thùc hi Ö n  c h Õ  ® é  k Õ  to¸n Vi Öt n a m. I. g h Ü a  v ô    N thu Õ  : 1. ThuÕ       Gi¸ trÞ gia t¨ng (ThuÕ    GTGT):  Nhµ  thÇu, Nhµ     thÇu phô    níc ngoµithùc hiÖn      nép  thuÕ  GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ  quy  ®Þnh  i t¹  LuËt thuÕ    GTGT   c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn    hiÖn hµnh.   Gi¸tÝnh    thuÕ GTGT       lµgi¸Nhµ  thÇu hoÆc  Nhµ  thÇu  phô  îcthanh    ®   to¸n do cung øng hµng ho¸,dÞch  cho    vô  Bªn ViÖt nam   hîp    ký  ®ång hoÆc  cho  Nhµ thÇu,kh«ng    bao gåm   thuÕ GTGT.  Mét  tr sè  êng    thÓ    hîp cô  gi¸tÝnh  thuÕ  îcx¸c®Þnh  sau: ®     nh    +  Nhµ thÇu nhËn thanh to¸n mét    phÇn      gi¸trÞ hîp ®ång    díih×nh  thøc  hµng    dÞch  kh¸c th×    ho¸ vµ  vô    gi¸tÝnh  thuÕ              gi¸trÞ gia t¨nglµgi¸bao  gåm  c¶  gi¸trÞ hµng      ho¸,dÞch  cung    vô  øng cho Nhµ  thÇu theo  tho¶ thuËn  ihîp  t¹  ®ång.   VÝ     dô: Nhµ  thÇu  cung  A  cÊp cho  Bªn ViÖt nam     dÞch  gi¸m    vô  s¸tkhèil  ­ îng x©y dùng, tæng  tiÒn    sè  Bªn  ViÖt nam     ph¶ithanh    to¸n cho    Nhµ thÇu    lµ 100.000USD   Bªn  vµ  ViÖt nam     cßn ph¶icung    cÊp  chç    ¨n nghØ  cho  chuyªn 2    gia cña    Nhµ  thÇu.Gi¸tÝnh      thuÕ  GTGT   trong tr   êng    hîp nµy    lµ:100.000 USD   +    chiphÝ    ¨n nghØ  cña  chuyªn gia. 2      +  Nhµ thÇu hîp    t¸ckinh doanh    víiBªn ViÖt nam   hîp    ký  ®ång  thùc  vµ  hiÖn ph©n chia kÕt    qu¶ kinh doanh    díih×nh  thøc chia doanh    thu th× theo  ®Þnh  nhËn  kú  doanh  ® îc chia quy  thu      ®Þnh  i t¹ Hîp ®ång, Bªn    nhËn  doanh 
 4. 4 thu ® îcchiaph¶iph¸thµnh              ho¸ ®¬n thuÕ              gi¸trÞ gia t¨ng ®èi víiphÇn doanh  thu  îc chia göiBªn  ®       ViÖt nam   hîp    ký  ®ång. C¨n  ho¸ ®¬n    cø    thanh to¸n,Bªn    nhËn  doanh  h¹ch    thu  to¸n doanh  vµ  thu  thuÕ  GTGT   ®Çu   lµm  së  ra  c¬  tÝnh  sè thuÕ GTGT   ph¶inép.     2. ThuÕ     Thu nhËp doanh nghiÖp (ThuÕ TNDN): Nhµ    thÇu, Nhµ    thÇu  phô thùc hiÖn    nép  thuÕ TNDN  theo  quy ®Þnh  i t¹ LuËt thuÕ      TNDN   c¸cv¨n vµ      b¶n  híng dÉn    hiÖn hµnh. 2.1.Riªng  nhËp    thu  chÞu  thuÕ  cña H∙ng  hµng kh«ng    níc ngoµicã      ho¹t ®éng  vËn  chuyÓn  hµng kh«ng    t¹ ViÖtnam     thu nhËp    i   lµsè    mµ h∙ng ®ã    ­   thu ® îc tõ ho¹t®éng        vËn chuyÓn  hµng  kh«ng  iViÖt nam,  îc tÝnh    së  t¹    ®   trªn c¬  ph©n   bæ tæng  thu  sè  nhËp  thu  îc cña  ®   h∙ng      ®ã tõ ho¹t®éng    vËn  chuyÓn  hµng  kh«ng    trªntoµn  thÕ    gií cho    i ho¹t®éng  vËn  chuyÓn hµng  kh«ng  it¹ ViÖt     nam.  thu nhËp  Sè    ph©n    bæ cho   ho¹t®éng  vËn chuyÓn  hµng  kh«ng  it¹ ViÖt  nam  ¬ng  t øng      gi÷a  víitû lÖ  doanh  thu vËn    t¶ihµng kh«ng  i t¹ ViÖt nam     vµ  doanh    thu vËn  chuyÓn  cña h∙ng. Doanh  thu  vËn  chuyÓn  hµng  kh«ng  iViÖt  t¹  nam     tiÒn    lµ sè  cíc vËn  chuyÓn  thùc thu tÝnh      cho  l   sè îng hµnh  kh¸ch,hµng      ho¸ thùc xÕp      lªnm¸y  bay  cña h∙ng  t¹  ®ã  i c¶ng  hµng kh«ng  ë  ®i  ViÖt nam     ®Õn  c¶ng  hµng kh«ng  ®Õn   ë    nícngoµi­ lµc¶ng       ®Õn  cuèicïng cña      hµnh  kh¸ch,hµng      ho¸ theo    hîp ®ång  hoÆc   chøng    tõ vËn chuyÓn  b¶n  do  th©n  h∙ng  hµng kh«ng    nícngoµicã      ho¹t ®éng  vËn    t¶ihµng  kh«ng  i t¹ ViÖt nam     thùc hiÖn, kh«ng      ph¶ic¶ng      mµ hµnh  kh¸ch,hµng      ho¸ chØ  dõng    môc  l¹ ë  i ®Ých    qu¸ c¶nh  (transi )Trêng  h∙ng t . hîp    hµng kh«ng    nícngoµikh«ng    cung  cÊp      tµiliÖu lµm    ph©n      c¨n cø  bæ thu nhËp  chÞu  thuÕ th× thu nhËp  chÞu  thuÕ  îc x¸c ®Þnh  ®     b»ng      5% trªndoanh    thu vËn chuyÓn    t¹ ViÖtnam.  i   2.2.ThuÕ     suÊt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp:Thùc    hiÖn theo híng dÉn    t¹  i®iÓm   Môc  PhÇn  Th«ng   99/1998/TT­BTC   1  V  B  t sè    ngµy 14/7/1998 cña  Bé    TµichÝnh. Trêng      hîp,sæ s¸ch    kÕ to¸n cña    Nhµ thÇu  Nhµ  vµ  thÇu  phô kh«ng ®ñ  c¨n  ®Ó     cø  x¸c ®Þnh    thu nhËp chÞu  thuÕ  Nhµ  th×  thÇu, Nhµ    thÇu phô ph¶i  thùc hiÖn nép thuÕ thu nhËp theo ph¬ng  ph¸p  ®Þnh   Ên  theo híng dÉn    t¹i ®iÓm   môc   2  IphÇn    C cña Th«ng   tnµy. 3. C¸c  ithuÕ  lo¹  kh¸c nh thuÕ xuÊt khÈu  ,thuÕ nhËp khÈu, thuÕ    thu nhËp    c¸ nh©n...thùc hiÖn      theo quy ®Þnh  cña LuËt,Ph¸p    lÖnh thuÕ  c¸c vµ    v¨n b¶n    híng dÉn    hiÖn hµnh. II.T h ñ     tôc ®¨n g  ký vµ kª k hai né p  thu Õ: 1.Thñ      tôc®¨ng  thuÕ: ký    Trong  ph¹m    ngµy        hîp  vi 20  kÓ tõ khi ký  ®ång    víiBªn ViÖt nam     hoÆc   Nhµ thÇu;Nhµ    thÇu  hoÆc  Nhµ thÇu phô  ph¶itiÕn hµnh      ®¨ng  thuÕ  xin ký  vµ    cÊp  sè  m∙  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ ®Þa  ph¬ng    Æt    n¬i® v¨n phßng ®iÒu  hµnh.  Thñ    tôc®¨ng  nép  ký  thuÕ  gåm: +  khai ®¨ng  thuÕ  Tê    ký  theo mÉu   04­ sè  §K­TCT  ban hµnh kÌm theo  Th«ng   79/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy 12/6/1998 cña  TµichÝnh.   Bé   
 5. 5 +  B¶n sao Hîp ®ång  víiBªn  ký    ViÖt nam     hoÆc   víinhµ  ký    thÇu chÝnh.   §èivíi       Hîp  c¸c ®ång  dÞch  dÇu  vô  khÝ hoÆc  nh÷ng    hîp ®ång  c¸cnéidung  cã      vÒ  nghiÖp  kü  vô  thuËt th×  thÓ      cã  göi b¶n tãm    t¾t hîp ®ång    víinh÷ng    néi dung  chÝnh  bao  gåm  c¸c chØ  tiªu:môc     ®Ých  thùc hiÖn  hîp ®ång,  ph¬ng  thøc thanh  to¸n,thêih¹n      hîp ®ång,  nghÜa  vµ  vô  tr¸ch nhiÖm     cña c¸c bªn  tham    kÕt  gia ký  hîp ®ång.  C¸c  chøc, c¸ nh©n    tæ      níc ngoµi ph¶i chÞu      tr¸ch  nhiÖm  c¸cnéidung  vÒ      ®ã.  + B¶n sao GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc  giÊy phÐp hµnh nghÒ   c¬  do  quan  thÈm  cã  quyÒn cña ViÖtnam     cÊp   (nÕu  ). cã  + C«ng  chÊp  v¨n  nhËn  chÕ    to¸n cña  Tµi chÝnh. Thñ      ®é kÕ    Bé      tôc xin chÊp nhËn  chÕ  kÕ    ®é  to¸nthùc hiÖn  quy    nh  ®Þnh      ®èi víidoanh  nghiÖp  cã  vèn ®Çu      t níc ngoµi híng    dÉn  i t¹ Th«ng   60  t sè  TC/C§KT  ngµy  01/09/1997   cña  Tµi chÝnh  Bé    trong ®ã    GiÊy  phÐp  ®Çu    îcthay b»ng  t®     GiÊy phÐp kinh   doanh  hoÆc  giÊy  phÐp  hµnh  nghÒ   c¬  do  quan  thÈm   cã  quyÒn  cña ViÖt   Nam  cÊp    ( Thñ    tôc nµy kh«ng  dông  ¸p  ®èi    víiV¨n phßng    ®¹idiÖn  îc phÐp  ®   b¸n vËn    chuyÓn  cña  h∙ng hµng    kh«ng    nícngoµi).  Trong vßng  ngµy  tõ khinhËn  îctoµn  Hå  trªnc¬  5  kÓ      ®   bé  s¬    quan  thuÕ  sÏcÊp    giÊy x¸cnhËn  sè      m∙  nép thuÕ  cho   îng nép  ®èi t   thuÕ. Sau    khinhËn  îcgiÊy    ®   x¸c nhËn  sè  m∙  nép  thuÕ  c¬  do  quan  thuÕ cÊp,   Nhµ  thÇu ph¶isao      göimét  b¶n cho Bªn  ViÖt nam   hîp    ký  ®ång    ®Ó theo    dâi vµ    kª khaibæ     sung    quan  víic¬  thuÕ. GiÊy      x¸c nhËn  sè  m∙  thuÕ  c¬  do  quan  thuÕ  cÊp cho Nhµ thÇu      lµv¨n b¶n    x¸c nhËn Nhµ  thÇu    trùctiÕp thùc hiÖn        kª khainép    thuÕ. Bªn    ViÖtnam   hîp ®ång    ký    kh«ng ph¶inép    thay thuÕ    cho  Nhµ  thÇu    nícngoµi. 2.Kª    khainép    thuÕ:  Nhµ  thÇu, Nhµ     thÇu phô    níc ngoµi thùc    hiÖn  khai thuÕ  kª    nép thuÕ  GTGT,  thuÕ TNDN   theo ®óng híng dÉn  i     t¹ v¨n b¶n    ph¸p    luËtquy  ®Þnh  h­ vµ  íng dÉn    thùc hiÖn    LuËt thuÕ    GTGT   thuÕ  vµ  TNDN.  Riªng ®èi      víic¸c H∙ng hµng  kh«ng    níc ngoµicã      ho¹t®éng  vËn chuyÓn  hµng  kh«ng    t¹ ViÖtnam,  i   viÖc    kª khainép    thuÕ TNDN  thùc hiÖn  sau     nh  : ­ Trong    ph¹m    ngµy  vi10  ®Çu     c¸c th¸ng ®Çu     quý d¬ng  lÞch (th¸ng 1, 4,       7,10) V¨n      phßng   ®¹idiÖn  îcphÐp  vËn  ®   b¸n  chuyÓn  cña  h∙ng  hµng kh«ng  n­ ícngoµi,hoÆc   së          c¬  ®¹ilýcña  h∙ng hµng kh«ng    nícngoµithùc hiÖn        kª khai  thuÕ  TNDN   theo mÉu   01/ NT­  sè    TCT  ban hµnh  kÌm theo  Th«ng    t nµy    göi cho  quan  c¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng    Æt  n¬i® V¨n phßng  thùc hiÖn  vµ    nép  thuÕ  sè  ®∙    kª khaivµo    ng©n  s¸ch Nhµ      níc.Trêng      hîp c¸c H∙ng hµng  kh«ng    nícngoµi   cã  chøc        tæ  c¸c ®¹i lýb¸n  vËn chuyÓn, C¸c    h∙ng hµng  kh«ng   níc ngoµi ph¶i     nép  B¶ng      kª tªn,®Þa  chØ  cña      vËn  ®¹ilýb¸n  chuyÓn  Hîp  vµ  ®ång      ®¹ilý(B¶n  sao) cho  quan    c¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng    n¬iV¨n phßng  b¸n vËn  chuyÓn  cña  h∙ng  ® Æt         trô së. C¬ quan  thuÕ ®Þa  ph¬ng  c¨n  danh  cø  s¸ch      ®¹i lý qu¶n      lý thu thuÕ    ho¹t®éng      ®¹ilýtheo quy    ®Þnh.
 6. 6 c. n g h Ü a  v ô  thu Õ  ® èi víi h µ  thÇ u, N h µ  th Ç u p h ô    N n íc n g o µi k h « n g  thùc hi Ö n  c h Õ  ® é  k Õ  to¸n Vi Öt n a m   I. g h Ü a   ô  thu Õ:  N v 1. ThuÕ     GTGT:  Nhµ  thÇu, Nhµ    thÇu  phô    níc ngoµi cã    ho¹t®éng    kinh  doanh thuéc ®èi îng chÞu  t   thuÕ  GTGT, thùc hiÖn    nép thuÕ GTGT  theo ph­ ¬ng  ph¸p tÝnh      trùctiÕp trªngi¸trÞgiat¨ng.           Sè  thuÕ  GTGT   ph¶inép  Gi¸trÞgiat¨ngx    =          ThuÕ   suÊtthuÕ    GTGT. a­ Gi¸trÞ gia t¨ng cña            tõng ngµnh nghÒ  îcquy  ®   ®Þnh theo    phÇn  tû lÖ  tr¨m trªndoanh        thu tÝnh  thuÕ,cô    thÓ  sau: nh    STT  Ngµnh  nghÒ  kinh doanh    %  GTGT   tÝnh    trªn doanh thu 1  Th¬ng      c¶  m¹i ( kÓ  cung cÊp   ¬ng  níc,l thùc thùc     10 phÈm;       vËttho¸ phÈm  cho  Nhµ  thÇu  dÇu khÝ  ). 2  DÞch  vô 50 3  X©y, l¾p kh«ng bao thÇu vËt liÖu vµ/hoÆc  50 kh«ng cung cÊp  m¸y mãc  thiÕt bÞ;    kh¶o s¸t,   thiÕtkÕ,    gi¸m  s¸t. 4  X©y, l¾p cã bao thÇu vËt liÖu vµ/hoÆc  cã  30 cung  cÊp m¸y mãc  thiÕtbÞ.   5  S¶n  xuÊtkh¸c,vËn  .     t¶i 25 b­ ThuÕ  suÊt thuÕ    GTGT     : Thùc hiÖn theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  LuËt  8  thuÕ  GTGT   c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn    hiÖn hµnh. 2.ThuÕ       thu nhËp  doanh  nghiÖp  (thuÕ  TNDN): Nhµ thÇu,Nhµ    thÇu  phô  ph¶ithùc hiÖn      nép  thuÕ  TNDN   cho  ng©n  s¸ch  Nhµ  níc. Sè thuÕ TNDN   îcx¸c®Þnh  ®     theo tûlÖ          % trªndoanh    thu tÝnh  thuÕ  cña  tõng ngµnh    nghÒ kinh doanh  sau:   nh  STT  Ngµnh  nghÒ  kinh doanh    Tû  %   lÖ  ThuÕ   TNDN  tÝnh    trªn doanh thu 1  Th¬ng  m¹i  kÓ   cung  (  c¶  cÊp níc, ¬ng   l thùc    1 thùc phÈm;         vËt tho¸ phÈm  cho  Nhµ thÇu dÇu  khÝ ). 2   DÞch  vô 5 3  S¶n xuÊt,vËn  ,   t¶i x©y dùng (kÓ  kh¶o    c¶  s¸t, 2
 7. 7 thiÕtkÕ,    gi¸m  s¸t) 4     L∙itiÒn vay   10 5   Thu  nhËp  b¶n  quyÒn 10 Doanh    thu tÝnh thuÕ      ®Ó x¸c ®Þnh  GTGT   thuÕ  vµ  TNDN     lµ doanh    thu Nhµ  thÇu nhËn  îc kÓ  kho¶n  ®   c¶  thuÕ  chiphÝ  Bªn  vµ    do  ViÖt nam       tr¶thay  cho Nhµ  thÇu. Trêng      hîp,Nhµ thÇu nhËn  doanh thu kh«ng bao gåm  thuÕ  ph¶inép      th× doanh    thu tÝnh  thuÕ ph¶i® îcquy  æi      ® thµnh doanh    thuÕ  thu cã  theo c«ng    thøc sau:   Doanh    thu Doanh    thu thùc  tÝnh  thuÕ = nhËn 1­ (%    GTGT   + Tû  %     lÖ  TNDN   tÝnh    trªndoanh  x ThuÕ     suÊtthuÕ  tÝnh      trªndoanh  thu GTGT thu) VÝ     dô: Nhµ  thÇu    níc ngoµiA,  hîp ®ång    ký    x©y dùng  kh¸nh  Z,  s¹n  theo  ph¬ng thøc  ch×a  kho¸ trao tay,sè        tiÒn  kh¸nh    ph¶ithanh    s¹n Z    to¸ncho  Nhµ  thÇu  lµ200.000  A    USD,  ngoµira kh¸ch s¹n cßn          ph¶ichiphÝ      chç  vµ  ë  tiÒn ¨n    cho chuyªn    gia cña  Nhµ thÇu  víisè  A    tiÒn    lµ 50.000 USD.  Theo  Hîp ®ång,  Kh¸ch    chÞu  s¹n Z  tr¸chnhiÖm         tr¶c¸c kho¶n  thuÕ    mµ Nhµ   nícViÖt nam     ®¸nh  vµo    ho¹t®éng  kinhdoanh    cña  Nhµ thÇu  A.  ­Theo    c«ng  thøc trªn,    Doanh    thu tÝnh  thuÕ  cña  Nhµ  thÇu  A:     (200  000  50  +  000)  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­   263  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­=  158  USD.    ­(0,3 x    0,02) 1      0,1 +    Mét  tr sè  êng    hîp doanh    thu tÝnh  thuÕ  îcx¸c®Þnh  sau: ®     nh    ­ Nhµ    thÇu  Hîp  ký  ®ång  giao    bítmét  phÇn  viÖc cho    c¸c nhµ  thÇu phô  ViÖt nam     th× doanh  thu tÝnh  thuÕ cña Nhµ  thÇu  kh«ng  bao  gåm  phÇn    gi¸ trÞHîp    ®ång  c¸cnhµ  do    thÇu  phô ViÖtnam     thùc hiÖn.NÕu       Nhµ  thÇu phô    lµ tæ chøc   c¸ nh©n    níc ngoµi th×    doanh thu tÝnh  thuÕ    lµ toµn  doanh  bé  thu  Nhµ  thÇu  nhËn  îc.Nhµ  ®   thÇu  phô    nícngoµikh«ng    ph¶ithùc hiÖn      nép thuÕ  nÕu  xuÊt tr×nh ® îc chøng          tõ chøng  minh Nhµ  thÇu  nép  ®∙  thuÕ    trªndoanh  thu do    Nhµ  thÇu  phô    nícngoµithùc hiÖn.     ­ §èivíic¸c Hîp          ®ång  cho    thuªm¸y mãc,  thiÕtbÞ  ph¬ng    vµ  tiÖn vËn      t¶i doanh    thu tÝnh  thuÕ  kh«ng bao gåm       c¸cchiphÝ  bªn  do  cho      thuªtrùctiÕp chi     tr¶nh    b¶o  hiÓm  ph¬ng tiÖn,b¶o    dìng,chøng    nhËn ®¨ng  kiÓm  ngêi®iÒu  vµ    khiÓn ph¬ng  tiÖn,m¸y    mãc. ­      §èi víiho¹t®éng    chuyÓn  ph¸tnhanh    hµng ho¸,bu    phÈm  doanh    thu tÝnh  thuÕ    lµtoµn  doanh      îc. bé  thu thu ®
 8. 8 ­ L∙itiÒn vay            lµthu nhËp      tõ c¸c kho¶n cho vay      h×nh  díibÊt kú  thøc nµo    kÓ  thu nhËp    c¶    tõ chøng kho¸n,tr¸phiÕu.L∙itiÒn vay      i       bao gåm   c¸ckho¶n  c¶    phÝ    mµ Bªn  ViÖtnam   hîp ®ång    ký    ph¶itr¶theo quy        ®Þnh cña  Hîp  ®ång  vay.  ­ Thu    nhËp  b¶n quyÒn   lµtoµn  kho¶n  bé  thanh      to¸nmµ Nhµ  thÇu  nhËn  ® îcë    d¹ng    bÊt kú  nµo  viÖc  do  chuyÓn  giao c«ng    nghÖ;  chuyÓn  giao quyÒn    së h÷u  c«ng  nghiÖp; sö    dông  hoÆc  quyÒn  dông  sö  b¶n quyÒn      t¸cgi¶ cña  mét    t¸cphÈm     v¨n häc nghÖ  thuËthay    khoa häc  c¶  kÓ  phim  ®iÖn  ¶nh  hay    c¸c lo¹  ib¨ng  dïng trong ph¸tthanh  truyÒn      vµ  h×nh  th«ng  qua    hîp ®ång  b»ng  v¨n  b¶n  theo  quy  ®Þnh  cña  Ph¸p  luËt.Trêng      hîp,®èi îng  t thùc  hëng  thu nhËp  b¶n  quyÒn      lµc¸nh©n      th× c¸ nh©n  thùc hiÖn  ®ã    nép thuÕ  Thu  nhËp    c¸ nh©n  ®èi    víikho¶n  thu nhËp  b¶n quyÒn  theo quy  ®Þnh  cña  Ph¸p  lÖnh  thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao.  3.C¸c      lo¹ thuÕ  i kh¸c:   ThuÕ  xuÊt nhËp    khÈu, thuÕ  nhËp      thu  c¸ nh©n...thùc hiÖn  c¸c quy      nh    ®Þnh cña    c¸cLuËt,ph¸p lÖnh      thuÕ  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn    hiÖn hµnh.   II.T h ñ     tôc ®¨n g  ký vµ kª k hai né p  thu Õ:  1.Thñ      tôc®¨ng  thuÕ: ký    Trong vßng  ngµy  tõ khiký  10  kÓ      Hîp  ®ång    víiNhµ thÇu,Bªn    ViÖt nam     ký hîp ®ång thùc hiÖn  khai,®¨ng  víic¬    kª    ký    quan  thuÕ    vÒ ho¹t®éng    cña  Nhµ  thÇu  i t¹ ViÖt nam     theo mÉu   NT     02  ­ TCT  ban  hµnh kÌm theo Th«ng    t nµy. 2.Kª    khainép    thuÕ: Trong  vßng  ngµy  5  lµm viÖc  tõ ngµy  kÓ    thùc hiÖn    thanh    to¸ntiÒn cho  Nhµ  thÇu, Bªn    ViÖt nam   hîp    ký  ®ång      tù kª khaithuÕ    GTGT   thuÕ  vµ  TNDN   theo mÉu   03      sè  NT ­ TCT   ban  hµnh kÌm theo Th«ng  t nµy  thùc hiÖn  vµ    nép  sè thuÕ  kª khaivµo  ®∙      ng©n  s¸ch Nhµ    thuÕ    níc.Sè  GTGT   nép  ®∙  thay cho    Nhµ  thÇu    thuÕ  lµ sè  GTGT   ®Çu  vµo cña Bªn ViÖt nam   hîp ®ång  ® îc   ký    vµ    khÊu    trõ theo híng dÉn  i t¹ Th«ng   89/1998/TT­ t sè  BTC   ngµy  27/6/1998 cña  Bé    TµichÝnh      khix¸c®Þnh  thuÕ  sè  GTGT  ph¶inép    cña  Bªn ViÖtnam.   §èivíi       Nhµ  c¸c thÇu,Nhµ    thÇu phô    ho¹t®éng  trong lÜnh    vùc  t×m  kiÕm   th¨m  dÇu  dß  khÝ,  Tµi chÝnh  quyÒn  Bé    ñy  viÖc khÊu    thu  trõ vµ  thuÕ  cho  Tæng  c«ng    ty dÇu khÝ ViÖt nam.    C¬ quan  thu thuÕ ®Þa  ph¬ng  tr¸ch cã    nhiÖm  híng dÉn  kiÓm     vµ  tra®¬n  cña  vÞ  Tæng  c«ng    ty dÇu khÝ viÖc thùc  hiÖn khÊu    thu thuÕ  trõvµ    cho  ng©n  s¸ch.   III.Q u y Õt to¸n    thu Õ: ViÖc  quyÕt    to¸nthuÕ  îcthùc hiÖn  ®     theo tõng Hîp    ®ång. ChËm     nhÊt 10    ngµy          kÓ tõ khic¸c bªn thanh    lýNhµ  thÇu  êng  (tr hîp ®¨ng  nép  ký  thuÕ    trùc tiÕp)hoÆc     Bªn ViÖt nam     ph¶i quyÕt    to¸n sè    thuÕ  ph¶i nép    i quan    göi tí c¬    thuÕ.
 9. 9 Trêng      hîp khiquyÕt    to¸nthuÕ, sè    thuÕ ph¶inép      lính¬n  thuÕ  nép  sè  ®∙  th× ®èi îng  t nép  thuÕ ph¶inép      bæ sung  thuÕ  sè  cßn thiÕu vµo Ng©n  s¸ch  Nhµ    níctheo th«ng      b¸o cña  quan  c¬  thuÕ.  Trêng hîp    khi quyÕt to¸n thuÕ, sè      thuÕ  ph¶i nép    nhá h¬n  thuÕ  sè  ®∙  nép th×  Tµi chÝnh    Bé    sÏ hoµn  i thuÕ  l¹ sè    nép thõa cho ®èi  îng  t nép thuÕ.  Thñ    tôchoµn  thuÕ gåm         c¸ctµiliÖu sau ®©y:  ­ §¬n      xinhoµn  thuÕ  trong ®ã  râ lýdo      nªu      xinhoµn  thuÕ. Trêng      hîp Nhµ  thÇu  quyÒn  uû  cho  Bªn ViÖt nam     lµm        thñ tôc xinhoµn  thuÕ    th× ph¶icã    giÊy  uû quyÒn      hîp lÖ. ­Biªnb¶n      quyÕt to¸n,    thanh      lýhîp ®ång;  ­ X¸c    nhËn cña  quan  c¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng    thuÕ  vÒ sè  ph¶i nép  sè    vµ  thuÕ  nép  ®∙  cña  toµn  hîp ®ång; bé      ­X¸c    nhËn  cña  quan  c¬  Kho    b¹c Nhµ    sè  nícvÒ  thuÕ  nép. ®∙  Trong ph¹m    ngµy  tõngµy  vi30  kÓ    nhËn  îchå  trªn, TµichÝnh    ®   s¬   Bé    sÏ hoµn    thuÕ  l¹sè  i nép thõa vµo      tµikho¶n  cña Bªn  ViÖtNam.   d. X ö  lý vi p h¹ m  v µ gi¶i u y Õt k hi Õ u  n¹i.  q I. ö  lý   X vi p h¹ m:  C¸c  chøc,c¸ nh©n    tæ      nícngoµiho¹t®éng      kinh doanh  i   t¹ ViÖt nam       (bao  gåm   Nhµ  c¶  thÇu phô    níc ngoµi)vµ      c¸c Bªn  ViÖt Nam   hîp    ký  ®ång  tr¸ch cã    nhiÖm  thùc hiÖn    nghiªm chØnh    c¸c quy ®Þnh cña LuËt ph¸p  thuÕ    vÒ  hiÖn  hµnh  híng dÉn    vµ    t¹ Th«ng   i tnµy.  C¸c  hµnh      viviph¹m    luËtph¸p nh    kh«ng    kª khai,  ®¨ng  thuÕ,chËm   ký    nép  thuÕ,man    khaitrènthuÕ    xö        sÏbÞ  ph¹ttheo Ph¸p      luËthiÖn hµnh.   II.  Gi¶i q u y Õt  hiÕ u  n¹i: k   C¸c  khiÕu    thuÕ  n¹ivÒ  theo Th«ng   tnµy  c¬  do  quan  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    lýthu thuÕ  lý.     xö    NÕu  ngêikhiÕu      n¹icha  tho¶ m∙n    lýcña  quan    víixö    c¬  thuÕ  trùctiÕp qu¶n          lýthu thuÕ    thÓ    th× cã  göi®¬n khiÕu      n¹ití Tæng  i côc ThuÕ  vµ  Bé    Tµi chÝnh. QuyÕt    ®Þnh  lýcña  tr xö    Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    lµ quyÕt ®Þnh  cuèi cïng. Trong        khi chê quyÕt  ®Þnh   lý cña  xö    cÊp  thÈm   cã  quyÒn,  ngêi   khiÕu    n¹ivÉn  ph¶ithùc hiÖn      nghiªm chØnh kÕt luËn cña  quan  c¬  thuÕ ®Þa   ph¬ng    trùctiÕp qu¶n        lýthu thuÕ  ® a    ®∙  ra. C¸c khiÕu    thuÕ  ªnquan  n¹ivÒ  li   ®Õn     c¸cquy  ®Þnh  cña mét  HiÖp  ®Þnh  ký gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam       víiChÝnh  phñ mét    níc kh¸c sÏ ® îc gi¶iquyÕt           theo    tôc gi¶iquyÕt  c¸c thñ      khiÕu    tranh chÊp  quy  n¹ivµ    ®∙  ®Þnh  trong HiÖp    ®Þnh  ®ã.
 10. 10 e. T æ  c h ø c thùc hi Ö n. I.C¸c    Bªn ViÖt Nam   thùc hiÖn viÖc khÊu    trõ thuÕ  nép  vµ  thuÕ vµo  Ng©n   s¸ch Nhµ    níc thay cho Nhµ  thÇu    îc hëng  sÏ ®   mét  kho¶n      thïlao b»ng  0,8%  thuÕ  sè  thùc  thu  îc.Sè  tÕ  ®   tiÒn     thïlao nµy  îc khÊu      tiÒn ®   trõ tõ sè    thuÕ  thu  îc tr     ®   íc khi nép  vµo    tµikho¶n  cña Ng©n   s¸ch Nhµ    ® îc sö  níc vµ    dông    ®Ó trang tr¶i         chiphÝ  c¸c cho viÖc    thu,nép thuÕ  ®Ó   vµ  khen  ëng  th cho  c¸cc¸nh©n      tham      nép  giathu vµ  thuÕ.  II  .Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy 01/01/1999.Riªng kho¶n        l∙i tiÒn vay    chØ    ¸p dông        ®èi víi Hîp  c¸c ®ång  vay  tõngµy  ký    1/1/1999.  §èivíic¸c Hîp        ®ång  Nhµ  thÇu,Nhµ    thÇu  phô  îcký  ícngµy  ®   tr   1/1/1999  vµ ®ang  thùc hiÖn th×    c¸c kho¶n  tiÒn thanh to¸n cho    Nhµ  thÇu, Nhµ    thÇu  phô  ícngµy  tr   1/1/1999 thùc hiÖn      nghÜa  thuÕ  vô  theo c¸cv¨n b¶n        híng dÉn      t¹i thêi ®iÓm  thanh to¸n.  C¸c kho¶n thanh to¸n tõ ngµy    1/1/1999 thùc hiÖn  nghÜa  thuÕ  vô  theo híng dÉn  i   t¹ Th«ng     tnµy.Trêng      hîp,Nhµ  thÇu chÝnh  ®∙  nép  thuÕ  doanh    thu ®èi      víiho¹t®éng  x©y l¾p    trªntoµn  gi¸trÞ hîp ®ång  bé        tr   íc ngµy  1/1/1999,th×    Nhµ  thÇu  phô kh«ng  ph¶inép    thuÕ GTGT   ®èi    víisè  tiÒn ® îcNhµ      thÇu chÝnh thanh      to¸ntõngµy  1/1/1999.   Th«ng  tnµy  thay thÕ      c¸c Th«ng   tsau ®©y   cña  Tµi ChÝnh: Th«ng   Bé      t sè  TC/TCT  08  ngµy  5/2/1994  íng dÉn  thuÕ        H   vÒ  ®èi víi thu nhËp    tõ tiÒn b¶n    quyÒn    ; Th«ng    37  t sè  TC/TCT  ngµy  10/5/1995  íng  H dÉn  chÕ     ®é thuÕ    ¸p dông ®èi      chøc, c¸ nh©n    víic¸c tæ      níc ngoµi kinh doanh  i       t¹  kh«ng  VN thuéc  c¸c h×nh    thøc ®Çu    theo  t LuËt  ®Çu    t¹  t iVN,  Th«ng   sè  TC/TCT  t 61  ngµy  23/10/1996 H íng dÉn      nghÜa  thuÕ  vô  cña    Tæ chøc,c¸nh©n        nícngoµicã      ho¹t ®éng  cho    thuªm¸y  mãc, thiÕtbÞ  ph¬ng      vµ  tiÖn vËn    i   t¶it¹ VN;    Th«ng   83  tsè  TC/TCT  ngµy 25/12/1996  íng  H dÉn  thùc hiÖn    nghÜa  thuÕ  vô  doanh  vµ  thu  thuÕ      lîtøc cña    chøc    i c¸ctæ  c¸nh©n   nícngoµitiÕn hµnh        ho¹t®éng  cung  cÊp  dÞch  chuyÓn    vô  ph¸tnhanh  hµng    phÈm     ho¸ bu  t¹ VN.  i m É u  s è 0 1 nt­tct cé n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   c viÖt n a m §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc
 11. 11 tê k h ai n é p  thu Õ (Dïng cho   îng nép    ®èi t   thuÕ      lµc¸cH∙ng  hµng  kh«ng    nícngoµi) 1.Tªn    H∙ng  hµng  kh«ng    nícngoµi:   2.Quèc    tÞch:   3.§Þa    chØ    chÝnh: trôsë    §iÖn  tho¹i . ............ : . .......  : . ........... Fax . ......... . 4.§Þa    chØ    t¹ ViÖtNam   trôsë    i   (nÕu    cã): M∙  thuÕ:.. . ........ sè  . . ......  . §iÖn  tho¹i . ............ : . .................. : . ........... Fax . .................  . Tµikho¶n    tiÒn göisè:. . .........         . . .........mët¹ Ng©n  i hµng:. . ............. . . ...........  . 5.   Giai   ®o¹n   nép   thuÕ:   tõ:. . ........  . . ......... . ®Õn:.. . ................... . . ................... PhÇn   khaithuÕ: kª    Lo¹i   t¹m    Sè  kª Sè    luükÕ  khaitheo quý     n¨m Doanh  vËn  thu  chuyÓn cña H∙ng  i t¹ ViÖt  Nam Thu  nhËp  cña  toµn  h∙ng Thu nhËp chÞu thuÕ cña H∙ng  iViÖt t¹    Nam ThuÕ   Thu  nhËp  doanh  nghiÖp C¸c    lo¹ thuÕ  i kh¸c(nªucô      thÓ) Tæng   céng  thuÕ  sè  ph¶i nép       (Ghi b»ng    ch÷) Xin chÞu    tr¸chnhiÖm  nh÷ng    vÒ  ®iÓm     kª khaitrªn®©y        lµ®óng  thËt. sù  Ngµy              th¸ng    n¨m        Ng êilËp      tê khai (Ký,ghirâ hä        tªn) Chøc vô: M É u  s è 0 2 nt­tct
 12. 12 cé n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   c viÖt n a m §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc b ¶ n  kª n h µ  thÇ u (Dïng cho  êng      tr hîp Bªn  ViÖtNam     nép  thay cho    Nhµ  thÇu  NN) Tªn   Bªn   ViÖt   Nam   ký   hîp  ®ång:.. . ............................... . . .............................. §Þa  chØ:.. . .................................................. . . .................................................. M∙   sè  thuÕ:.. . ............................................... . . ............................................... Tµi   kho¶n   tiÒn   göi   sè.. . ...... më . . ......    t¹   Ng©n  i hµng... . ................ . . ................ Ngµnh   nghÒ   kinh  doanh:. . ...................................... . . ..................................... 1.Tªn    nhµ  thÇu: 2.Quèc    tÞch: 3.M∙  §TNT    sè  cña  Nhµ  thÇu      t¹ VN (nÕu  i cã): 4. GiÊy  phÐp  ho¹t ®éng  kinh 5.Hîp      ®ång  Nhµ thÇu: doanh    t¹ VN: i Sè giÊy phÐp... . .......   . . ...... Sè:.. . ......... . . ........ Ngµy cÊp... . ......... . . ......... NgÇy:.. . ....... . . ...... C¬ quan  cÊp... . ....... . . ....... 6. Môc        tiªuho¹t®éng  i   t¹  theo  7. §Þa  ®iÓm  tiÕn hµnh  VN hîp ®ång:   c«ng  viÖc theo hîp ®ång:     8.Tæng          gi¸trÞhîp ®ång: 9.Thêih¹n        hîp ®ång: 10.Tæng  lao®éng      sè    t¹ ViÖtNam i   11. Ph¬ng thøc ph©n  chia kÕt qu¶ kinh doanh (nÕu  hîp lµ    ®ång  ªndanh  ªnkÕt): li   li   12.Nhµ    thÇu  phô:                        Cã            Kh«ng
 13. 13 13. C¸c  i   lo¹ thuÕ bªn    tr¸chnhiÖm   VN cã    nép thay Nhµ    thÇu, Nhµ    thÇu  phô: Gi¸trÞgiat¨ng       Thu                 nhËp  doanh  nghiÖp Thu  nhËp    c¸nh©n         . . .....      . . ...           .. . .....     .. . ....   . . .. 14.TµiliÖu kÌm        theo: 1  . . .. .. . ... 2  . . .. .. . .. b¶ n  kª c¸c n h µ  thÇ u  p h ô STT Tªn  nhµ  Quèc  M∙  §TNT  i Sè    sè  t¹  hîp Gi¸trÞ     §Þa  Sè îng l   thÇu phô tÞch VN   (nÕu  cã) ®ång hîp  ®iÓm   lao®éng   ®ång thùc  hiÖn X¸c nhËn cña  quan  c¬  thuÕ:  Ngµy... . . . ..  th¸ng.. . . . ..  n¨m.... Ngµy nhËn  îctêkhai: ®     NgêilËp têkhai       NgêinhËn      tªn,   (ghirâ hä    chøc  (Ký,ghirâ hä        tªn) danh) Chøc  vô: (Ký    tªn,®ãng  dÊu) (MÉu  nµy    lËp thµnh  b¶n:01  02    b¶n    quan  göic¬  thuÕ, 01    b¶n u  i l t¹ doanh    nghiÖp)
 14. M É u  s è 0 3 N T­T C T   cé n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   c viÖt n a m §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc tê k h ai n é p  thu Õ ­Bªn    ViÖtNam   hîp ®ång:.. . ....................M sè:. . ...........   ký    . . ...................   ∙ . . ........... ­§Þa    chØ:.. . ....................................................... . . ....................................................... ­Tµikho¶n      tiÒn göisè:. . ..............         . . ..............Mët¹ Ng©n  i hµng:. . ............. . . ............ PhÇn   khainép  kª    thuÕ: Néi dung    Hîp ®ång  Ssè tiÒn Doanh      thu ThuÕ   GTGT ThuÕ   TNDN c«ng viÖc sè.. ngµy..   . . thanh    tÝnh  to¸n thiÕ kú  nµy Tû  Ên  GTGT lÖ  ThuÕ   suÊt ThuÕ     GTGT   Tû  Ên  lÖ  ThuÕ   ®Þnh  thuÕ  ph¶inép   ®Þnh  TNDN   ph¶i  GTGT GTGT TNDN nép ­Nhµ    thÇu  A .. . ........ . . ....... ­Nhµ    thÇu  B .. . ....... . . ....... Céng
 15. Tæng  thuÕ  sè  GTGT   thuÕ  vµ  TNDN   ph¶inép  nµy:. . .....................................   kú  . . .................................... (ViÕtb»ng    ch÷:. . .................................................................. . . .................................................................) Xin chÞu    tr¸chnhiÖm    nh÷ng  ®iÓm     kª khaitrªn®©y        lµ®óng  thËt. sù  KÕ   to¸n tr   ëng .. . . ngµy. . . h . . n . . . .. . . t ¸ng. . . ¨m. .  . Ng êilËp    biÓu (Ký    tªn®ãng  dÊu) N¬i göitêkhai:       ­C¬    quan  thuÕ ­§Þa    chØ C¬  quan  thuÕ  nhËn    têkhai:     (ghirâ hä    danh  ­NgêinhËn      tªn,chøc 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2