Thông tư 17/2009/TT-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
86
lượt xem
2
download

Thông tư 17/2009/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17/2009/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành để sửa đổi Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước thành viên thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại hàn Dân quốc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 17/2009/TT-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 17/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ S A I QUY T NNH S 02/2007/Q -BTM NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2007 C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I V VI C BAN HÀNH QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T X HÀNG HÓA M U AK HƯ NG CÁC ƯU ÃI THEO HI P NNH V THƯƠNG M I HÀNG HÓA THU C HI P NNH KHUNG V H P TÁC KINH T TOÀN DI N GI A CHÍNH PH CÁC NƯ C THÀNH VIÊN THU C HI P H I CÁC QU C GIA ÔNG NAM Á VÀ CHÍNH PH I HÀN DÂN QU C Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Hi p nh v Thương m i Hàng hóa thu c Hi p nh khung v H p tác kinh t toàn di n gi a Hi p h i các qu c gia ông Nam Á (ASEAN) và i Hàn Dân Qu c ã ký s a i t i Phetchaburi, Thái Lan ngày 26 tháng 02 năm 2009; B trư ng B Công Thương s a i Quy t nh s 02/2007/Q -BTM ngày 08 tháng 01 năm 2007 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành Quy ch c p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa M u AK hư ng các ưu ãi theo Hi p nh v Thương m i Hàng hóa thu c Hi p nh khung v H p tác kinh t toàn di n gi a Chính ph các nư c thành viên thu c Hi p h i các qu c gia ông Nam Á và Chính ph i Hàn Dân Qu c như sau: i u 1. N i dung s a i Bãi b Ph l c IV – Hư ng d n th c hi n i u 6 c a Ph l c I, ban hành kèm theo Quy ch c p C/O M u AK thu c Quy t nh s 02/2007/Q -BTM ngày 08 tháng 01 năm 2007 B trư ng B Thương m i và thay th b ng Ph l c IV ban hành kèm theo Thông tư này. i u 2. i u kho n thi hành Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Th tư ng, các Phó th tư ng Chính ph ; TH TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh , TP tr c thu c TW; - Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng TW và Ban Kinh t TW; - Vi n KSND t i cao; - Toà án ND t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; Nguy n C m Tú - B Tư pháp (C c Ki m tra Văn b n); - Công báo; - Ki m toán Nhà nư c; - Website Chính ph ; - Website B Công Thương; - Các S Công Thương; - B Công Thương: B trư ng, các Th trư ng, các V , C c, các ơn v tr c thu c; - Lưu: VT, XNK (09).
  2. PH L C IV HƯ NG D N TH C HI N I U 6 C A PH L C I (ban hành kèm theo Thông tư s 17 /2009/TT-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) i u 1. Danh m c Hàng hoá 1. M i Bên s áp d ng i u 6 c a Ph l c I i v i hàng hoá ư c li t kê trong danh m c riêng kèm theo ây. T ng s m t hàng trong danh m c riêng c a t ng nư c s g m m t trăm (100) m t hàng có mã s hàng hóa c p HS 6 s . 2. Hàn Qu c có th ngh s a i danh m c ư c nêu t i kho n 1 c a i u này, và s ư c các Nư c Thành viên ASEAN xem xét m t cách thi n chí. S a i này s ư c thông qua n u ư c Hàn Qu c và Bên liên quan nh t trí. i u 2. Quy t c Xu t x quy nh cho hàng hóa áp d ng i u 6 c a Ph l c I 1. “Hàng hoá xác nh” nêu t i kho n 1, i u 1 c a Ph l c này và b t kỳ s a i nào sau ó, ư c tái nh p khNu dư i d ng hàng hoá không tr i qua b t kỳ quá trình gia công nào ngoài các công o n s n xu t trong ph m vi lãnh th c a Bên tái nh p khNu xu t khNu như ư c quy nh t i i u 8 c a Ph l c I s ư c xem là có xu t x t lãnh th c a Bên ó, v i i u ki n là: a) T ng giá tr nguyên li u u vào không có xu t x t i ó[1] không vư t quá 40% giá FOB c a thành phNm i v i hàng hoá mà ư c xem là có xu t x t i ó; và b) Giá tr các nguyên v t li u ư c xu t khNu t m t Bên không dư i 60% c a t ng giá tr các nguyên v t li u ư c s d ng trong quá trình s n xu t thành phNm 2. Tr khi ư c quy nh khác như ư c nêu trong Ph l c này, các quy t c liên quan trong Ph l c I s ư c áp d ng, v i nh ng s a i thích h p, i v i các m t hàng áp d ng i u 6 c a Ph l c I. i u 3. Th t c c p C/O i v i hàng hóa áp d ng i u 6 c a Ph l c I 1. C/O M u AK c a hàng hoá áp d ng i u 6 c a Ph l c I s do cơ quan có thNm quy n[2] c a Bên xu t khNu c p theo quy nh t i Ph l c V c a Quy ch này. 2. Cơ quan có thNm quy n c p C/O c a Bên xu t khNu ph i ghi rõ trên C/O M u AK r ng hàng hoá ó áp d ng i u 6 c a Ph l c I. 3. Ngo i tr nh ng quy nh khác trong Ph l c này, các quy t c liên quan trong Ph l c V s ư c áp d ng, v i nh ng s a i thích h p i v i hàng hoá áp d ng i u 6 c a Ph l c I. 4. Hàn Qu c s h tr cơ quan h i quan c a Bên nh p khNu ti n hành ki m tra hàng hoá áp d ng i u 6 c a Ph l c I phù h p v i các i u 14, 15 và 16 c a Ph l c V. i u 4. Cơ ch T v c bi t 1. Khi m t Bên xác nh r ng m t hàng hoá áp d ng i u 6 c a Ph l c I ư c nh p khNu vào lãnh th c a Bên ó v i s lư ng tăng lên và theo các i u ki n s gây ra ho c e d a gây ra t n th t nghiêm tr ng i v i ngành s n xu t trong nư c c a Bên ó, thì Bên ó s ư c t do ng ng áp d ng i u 6 c a Ph l c I i v i hàng hoá ó trong m t kho ng th i gian ư c xem là c n thi t ngăn ch n ho c i phó v i t n th t ó ho c e d a s gây ra t n th t i v i ngành s n xu t trong nư c c a Bên ó.
  3. 2. M t Bên mu n ng ng áp d ng i u 6 c a Ph l c I theo kho n 1 c a i u này s thông báo cho Hàn Qu c hai (02) tháng trư c khi b t u giai o n ng ng th c hi n và cho Hàn Qu c cơ h i trao i thông tin v i Bên ó liên quan n vi c ng ng th c hi n này. 3. Th i h n ư c c p n trong kho n 1 c a i u này có th ư c gia h n v i i u ki n là Bên ó ang có hành ng ng ng th c hi n (sau ây ư c g i là “Bên Ng ng Th c hi n”) ã xác nh r ng vi c ng ng th c hi n s ti p t c ư c xem là c n thi t ngăn ch n ho c i phó v i t n th t ó. 4. Trong nh ng trư ng h p khNn c p, khi mà vi c trì hoãn có th gây ra t n th t khó có th kh c ph c, vi c ng ng áp d ng i u 6 c a Ph l c I theo kho n 1 c a i u này có th ư c th c hi n t m th i mà không c n ph i thông báo trư c hai (02) tháng cho phía Hàn Qu c, v i i u ki n là thông báo ó ph i ư c làm trư c khi vi c ng ng áp d ng i u 6 c a Ph l c I ó có hi u l c. 5. Khi m t Bên ã ra quy t nh ư c c p n trong kho n 1 c a i u này và các quy nh ư c nêu trong kho n 2 c a i u này ã ư c áp ng, Bên liên quan có th ơn phương và vô i u ki n ng ng áp d ng i u 6 c a Ph l c I, bao g m các n i dung sau: a) Không có nghĩa v ph i ch ng minh r ng có t n th t nghiêm tr ng; b) Không có nghĩa v ph i tham v n trư c; c) Không có b t kỳ h n ch nào i v i th i h n ho c t n su t i v i vi c ng ng áp d ng; và d) Không có nghĩa v ph i b i thư ng. i u 5. Rà soát hàng năm 1. Các Bên s rà soát vi c th c hi n và áp d ng theo i u 6 c a Ph l c I t i y ban Th c hi n, t ch c h p theo i u 5.3.6. c a Hi p nh khung. th c hi n quy nh này: a) Bên xu t khNu s cung c p cho y ban Th c hi n m t b n tư ng trình ng n g n v vi c áp d ng i u 6 c a Ph l c I, bao g m m t b ng th ng kê s li u xu t khNu c a t ng m t hàng ư c nêu trong B ng ính kèm cho các Bên nh p khNu trong th i gian m t năm v trư c; và b) Bên nh p khNu s cung c p theo yêu c u c a y ban Th c hi n các thông tin liên quan n vi c t ch i ngh dành i x ưu ãi thu quan, n u có, bao g m s lư ng C/O M u AK không ư c ch p nh n, và lý do t ch i dành ưu ãi. 2. y ban Th c hi n có th ngh cung c p thêm thông tin n u ư c xem là c n thi t rà soát vi c th c hi n và áp d ng theo i u 6 c a Ph l c I t Bên xu t khNu. 3. Sau khi xem xét k t qu vi c rà soát như ư c quy nh t i kho n 1 c a i u này, y ban Th c hi n có th ưa ra xu t n u xét th y c n thi t. i u 6. Kh năng Hu b Cam k t T i b t kỳ th i i m nào sau năm (05) năm k t khi Hi p nh v Thương m i Hàng hoá có hi u l c, m t Nư c Thành viên ASEAN s ư c quy n hu b vi c áp d ng Ph l c này khi Bên ó xác nh, trên cơ s rà soát và tuỳ theo ý mình, r ng l i ích c a Bên ó ã b t n h i nghiêm tr ng do h u qu c a vi c áp d ng i u 6 c a Ph l c I. i u7
  4. B t kỳ tranh ch p nào liên quan n vi c hi u, th c hi n ho c áp d ng Ph l c này s không ph i tuân theo các th t c và cơ ch như ư c nêu trong Hi p nh v Cơ ch Gi i quy t Tranh ch p thu c Hi p nh khung v H p tác kinh t toàn di n gi a Chính ph Hàn Qu c và các Chính ph c a các nư c thành viên ASEAN. i u8 Không có quy nh nào trong Ph l c này s nh hư ng n quy n và nghĩa v c a các Bên theo Hi p nh v Thương m i Hàng hoá, bao g m c i u 9 (Các Bi n pháp T v ) ư c nêu trong Hi p nh. 100 M T HÀNG GIC Ư C HƯ NG ƯU ÃI THU QUAN AKFTA STT HS 2002 Mô t hàng hóa HS 2007 Mô t hàng hóa 1 292390 - Lo i khác 2923.90 - Lo i khác 2 420212 - - M t ngoài b ng nh a ho c 4202.12 - - M t ngoài b ng nh a ho c v t v t li u d t: li u d t: 3 420219 - - Lo i khác: 4202.19 - - Lo i khác: 4 420291 - - M t ngoài b ng da thu c, da 4202.91 - - M t ngoài b ng da thu c, da t ng t ng h p ho c b ng da láng: h p ho c b ng da láng 5 420292 - - M t ngoài b ng nh a ho c 4202.92 - - M t ngoài b ng nh a ho c v t li u v t li u d t: d t: 6 420299 - - Lo i khác: 4202.99 - - Lo i khác: 7 420321 - - Thi t k c bi t dùng cho 4203.21 - - Thi t k c bi t dùng cho th th thao thao 8 610719 - - T các nguyên li u d t 6107.19 - - T các nguyên li u d t khác: khác: 9 610799 - - - T lông c u ho c lông 6107.99 - - T các nguyên li u d t khác: ng v t lo i m n 10 610899 - - T các nguyên li u d t 6108.99 - - T các nguyên li u d t khác: khác: 11 611720 - Nơ thư ng, nơ con bư m và ex6117.80 - Các lo i hàng ph tr khác: cà v t: 12 620321 - - T lông c u ho c lông ex6203.29 - - T các nguyên li u d t khác ng v t lo i m n 13 620510 - T lông c u ho c lông ng ex6205.90 - T các nguyên li u d t khác v t lo i m n 14 621120 - B qu n áo trư t tuy t 6211.20 - B qu n áo trư t tuy t 15 621141 - - T lông c u ho c lông 6211.41 - - T lông c u ho c lông ng v t ng v t lo i m n lo i m n 16 621142 - - T bông: 6211.42 - - T bông 17 621210 - Xu chiêng: 6212.10 - Xu chiêng: 18 621220 - Gen và qu n gen: 6212.20 - Gen và qu n gen: 19 621290 - Lo i khác 6212.90 - Lo i khác 20 621310 - Lo i khác ex6213.90 - T các lo i nguyên li u d t khác
  5. STT HS 2002 Mô t hàng hóa HS 2007 Mô t hàng hóa 21 621320 - T bông 6213.20 - T bông 22 621390 - T các lo i nguyên li u d t ex6213.90 - T các lo i nguyên li u d t khác khác 23 621410 - T tơ t m ho c ph li u tơ 6214.10 - T tơ t m ho c ph li u tơ t m t m 24 621420 - T lông c u ho c lông ng 6214.20 - T lông c u ho c lông ng v t v t lo i m n lo i m n 25 621430 - T xơ t ng h p 6214.30 - T xơ t ng h p 26 621490 - T các lo i nguyên li u d t 6214.90 - T các nguyên li u d t khác khác 27 630251 - - T bông 6302.51 - - T bông 28 630253 - - T s i nhân t o 6302.53 - - T s i nhân t o 29 630291 - - T bông 6302.91 - - T bông 30 630293 - - T s i nhân t o 6302.93 - - T s i nhân t o 31 630391 - - T bông 6303.91 - - T bông 32 630392 - - T s i t ng h p 6303.92 - - T s i t ng h p 33 630419 - - Lo i khác: 6304.19 - - Lo i khác: 34 630492 - - Không thu c hàng d t kim 6304.92 - - Không d t kim ho c móc, t bông ho c móc, t bông 35 640110 - Giày, dép có g n mũi kim 6401.10 - Giày, dép có g n mũi kim lo i b o lo i b o v v 36 640191 - - Giày c cao n ug i ex6401.99 - - Lo i khác 37 640192 - - Giày c cao quá m t cá chân 6401.92 - - Giày c cao quá m t cá chân nhưng chưa n u g i nhưng chưa n u g i 38 640199 - - Lo i khác ex6401.99 - - Lo i khác 39 640212 - - Giày ng trư t tuy t, giày 6402.12 - - Giày ng trư t tuy t, giày ng ng trư t tuy t vi t dã và giày trư t tuy t vi t dã và giày ng g n ng g n ván trư t ván trư t 40 640219 - - Lo i khác 6402.19 - - Lo i khác 41 640230 - Giày, dép khác, có mũi b ng ex6402.91 - - Giày c cao quá m t cá chân: kim lo i b o v ex6402.99 - - - Lo i khác 42 640291 - - Giày c cao quá m t cá ex6402.91 - - Giày c cao quá m t cá chân: chân: 43 640299 - - Lo i khác ex6402.99 - - Lo i khác 44 640312 - - Giày ng trư t tuy t, giày 6403.12 - - Giày ng trư t tuy t, giày ng ng trư t tuy t vi t dã và giày trư t tuy t vi t dã và giày ng g n ng g n ván trư t ván trư t 45 640319 - - Lo i khác: 6403.19 - - Lo i khác: 46 640330 - - Giày, dép c t g , không có trong ho c không có mũi 6403.91 - - Giày c cao quá m t cá chân: b ng kim lo i b o v
  6. STT HS 2002 Mô t hàng hóa HS 2007 Mô t hàng hóa 6403.99 - - Lo i khác 47 640340 - Giày, dép khác, có mũi b ng 6403.40 - Giày, dép khác, có mũi b ng kim kim lo i b o v lo i b o v 48 640351 - - Giày c cao quá m t cá 6403.51 - - Giày c cao quá m t cá chân: chân: 49 640359 - - Lo i khác: 6403.59 - - Lo i khác 50 640391 - - Giày có c cao quá m t cá 6403.91 - - Giày c cao quá m t cá chân: chân: 51 640399 - - Lo i khác: 6403.99 - - Lo i khác 52 640411 - - Giày, dép th thao, giày 6404.11 - - - Giày, dép có g n inh vào tennis, giày bóng r , giày th ho c các lo i tương t d c, giày luy n t p và các lo i tương t 6404.11 - - - Lo i khác 53 640419 - - Lo i khác 6404.19 - - Lo i khác 54 640420 - Giày, dép có ngoài b ng 6404.20 - Giày, dép có ngoài b ng da da thu c ho c da t ng h p thu c ho c da t ng h p 55 640510 - Có mũ giày b ng da thu c 6405.10 - Có mũ giày b ng da thu c ho c da ho c da t ng h p t ng h p 56 640520 - Có mũ giày b ng v t li u d t 6405.20 - Có mũ giày b ng v t li u d t 57 640590 - Lo i khác 6405.90 - Lo i khác 58 640610 - Mũ giày và các b ph n c a 6406.10 - Mũ giày và các b ph n c a mũ mũ giày, tr mi ng lót b ng v t giày, tr mi ng lót b ng v t li u c ng li u c ng trong mũ giày: trong mũ giày: 59 640620 - ngoài và gót giày b ng 6406.20 - ngoài và gót giày b ng cao su cao su ho c plastic ho c plastic 60 640691 - - B ng g 6406.91 - - B ng g 61 640699 - - B ng v t li u khác: 6406.99 - - B ng v t li u khác: 62 701510 - Các lo i kính dùng cho kính 7015.10 - Các lo i kính dùng cho kính hi u hi u ch nh ch nh 63 711311 - - B ng b c, ã ho c chưa m 7113.11 - - B ng b c, ã ho c chưa m ho c ho c dát ph kim lo i quý dát ph kim lo i quý khác: khác: 64 711319 - - B ng kim lo i quý khác, ã 7113.19 - - B ng kim lo i quý khác, ã ho c ho c chưa m ho c dát ph kim chưa m ho c dát ph kim lo i quý: lo i quý: 65 711320 - B ng kim lo i cơ b n dát ph 7113.20 - B ng kim lo i cơ b n dát ph kim kim lo i quý: lo i quý: 66 711610 - B ng ng c trai t nhiên ho c 7116.10 - B ng ng c trai t nhiên ho c nuôi nuôi c y c y 67 711620 - B ng á quý ho c á bán quý 7116.20 - B ng á quý ho c á bán quý (t (thiên nhiên, t ng h p ho c tái nhiên, t ng h p ho c tái t o) t o)
  7. STT HS 2002 Mô t hàng hóa HS 2007 Mô t hàng hóa 68 711711 - - Khuy măng sét và khuy r i: 7117.11 - - Khuy măng sét và khuy r i: 69 711719 - - Lo i khác: 7117.19 - - Lo i khác: 70 711790 - Lo i khác: 7117.90 - Lo i khác: 71 847310 - Các b ph n và ph tùng c a 8473.10 - B ph n và ph tùng c a máy các lo i máy thu c nhóm thu c nhóm 84.69: 84.69: 72 901380 - Các b ph n, thi t b và d ng 9013.80 - Các b ph n, thi t b và d ng c c quang h c khác: quang h c khác: 73 910112 - - Ch có m t hi n th b ng ex9101.19 - - Lo i khác quang i n t 74 910119 - - Lo i khác ex9101.19 - - Lo i khác 75 910121 - - Có b ph n lên giây t 9101.21 - - Có b ph n lên giây t ng ng 76 910129 - - Lo i khác 9101.29 - - Lo i khác 77 910199 - - Lo i khác 9101.99 - - Lo i khác 78 910211 - - Ch có m t hi n th b ng cơ 9102.11 - - Ch có m t hi n th b ng cơ h c h c 79 910212 - - Ch có m t hi n th b ng 9102.12 - - Ch có m t hi n th b ng quang quang i n t i nt 80 910291 - - Ho t ng b ng i n: 9102.91 - - Ho t ng b ng i n: 81 910299 - - Lo i khác: 9102.99 - - Lo i khác 82 911110 -V ng h b ng kim lo i 9111.10 -V ng h b ng kim lo i quý quý ho c kim lo i m kim lo i ho c kim lo i m kim lo i quý quý 83 911120 -V ng h b ng kim lo i cơ 9111.20 -V ng h b ng kim lo i cơ b n, b n, ã ho c chưa ư c m ã ho c chưa ư c m vàng ho c m vàng ho c m b c b c 84 911180 -V ng h lo i khác 9111.80 -V ng h lo i khác 85 911190 - B ph n 9111.90 - B ph n 86 911290 - B ph n 9112.90 - B ph n 87 911310 - B ng kim lo i quý ho c kim 9113.10 - B ng kim lo i quý ho c kim lo i lo i m kim lo i quý m kim lo i quý 88 911320 - B ng kim lo i cơ b n, ã 9113.20 - B ng kim lo i cơ b n, ã ho c ho c chưa m vàng ho c b c chưa m vàng ho c b c 89 911390 - Lo i khác: 9113.90 - Lo i khác: 90 911410 - Lò xo, k c dây tóc 9114.10 - Lò xo, k c dây tóc 91 911420 - Chân kính 9114.20 - Chân kính 92 911430 -M ts 9114.30 -M ts 93 911440 - Mâm và tr c 9114.40 - Mâm và tr c 94 911490 - Lo i khác: 9114.90 - Lo i khác: 95 940490 - Lo i khác: 9404.90 - Lo i khác:
  8. STT HS 2002 Mô t hàng hóa HS 2007 Mô t hàng hóa 96 950210 - - Búp bê, có ho c không m c 9503.00.21 - - Búp bê, có ho c không có trang qu n áo ph c 97 950291 - - - Qu n áo và ph ki n hàng 9503.00.22 - - - Qu n áo và ph tùng qu n áo, may m c, gi y dép, mũ và v t gi y và mũ i u khác 98 950341 9503.00.60 - chơi hình con v t ho c sinh v t - - Lo i nh i không ph i hình ngư i 99 950349 - - Lo i khác ex9503.00.99 - - Lo i khác 100 950390 - Lo i khác: ex9503.00.99 - - Lo i khác 9503.00.91 --B chơi m (abaci), máy may chơi; máy ch chơi 9503.00.92 - - Dây nh y 9503.00.93 - - Hòn bi Ghi chú: Ti n t "ex" s d ng trong Danh m c này nghĩa là mã s thu ư c ghi c t bên trái ch bao g m m t ph n phân nhóm có liên quan. [1] “T ng giá tr c a nguyên v t li u u vào không có xu t x t i ó” có nghĩa là giá tr c a b t kỳ nguyên v t li u u vào không có xu t x t i ó ã ư c c ng g p vào cũng như b t kỳ nguyên v t li u nào ư c c ng g p vào và t t c các chi phí khác ư c c ng g p bên ngoài lãnh th Hàn Qu c và các Nư c Thành viên ASEAN, bao g m c chi phí v n chuy n. [2] i v i Hàn Qu c, cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa có nghĩa là cơ quan h i quan Hàn Qu c.
Đồng bộ tài khoản