Thông tư 170/2004/TT-BQP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
67
lượt xem
4
download

Thông tư 170/2004/TT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 170/2004/TT-BQP về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương do Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 170/2004/TT-BQP

 1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 170/2004/TT-BQP Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ C A B QU C PHÒNG S 170/2004/TT-BQP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 119/2004/N -CP NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2004 C A CHÍNH PH V CÔNG TÁC QU C PHÒNG CÁC B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH VÀ CÁC NA PHƯƠNG Ngày 11 tháng 5 năm 2004, Chính ph ban hành Ngh nh s 119/2004/N -CP v công tác qu c phòng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các a phương (sau ây g i t t là Ngh nh 119/CP; các b , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các a phương g i t t là các B , ngành, a phương) Căn c vào kho n 1 i u 22 c a Ngh nh 119/CP, B Qu c phòng hư ng d n th c hi n m t s n i dung ch y u như sau: I. NHI M V , QUY N H N C A CÁC B , NGÀNH V CÔNG TÁC QU C PHÒNG 1. T i kho n 1 i u 4 Ngh nh 119/CP quy nh: "ch o, t ch c tuyên truy n giáo d c qu c phòng (GDQP) toàn dân và th c thi n công tác GDQP toàn dân cho cán b công ch c và ngư i lao ng trong các cơ quan; ơn v thu c B , ngành qu n lý; ph i h p v i B Qu c phòng th c hi n b i dư ng ki n th c qu c phòng (KTQP) cho các i tư ng cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t", th c hi n các n i dung, nhi m v trên, các B , ngành c n tri n khai nh ng công vi c sau: 1.1. Ch o th c hi n vi c tuyên truy n, giáo d c cho cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c B , ngành qu n lý b ng các hình th c, bi n pháp, n i dung phù h p v i c i m tính ch t ho t ng công tác, s n xu t, kinh doanh c a t ng cơ quan, ơn v nh m làm cho cán b , công ch c và ngư i lao ng có nh n th c úng v âm mưu, th o n c a các th l c thù ch, nêu cao ý th c c nh giác và trách nhi m i v i nhi m v xây d ng và b o v T qu c t i cơ quan, ơn v doanh nghi p c a mình. 1.2. Căn c vào n i dung, chương trình, giáo trình GDQP và b i dư ng KTQP do B Qu c phòng, B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, H c vi n Chính tr qu c gia H Chí Minh, H c vi n Hành chính qu c gia ban hành; t ng B , ngành và t ng c p xây d ng k ho ch, xác nh n i dung, hình th c và công tác b o m th c hi n nhi m v GDQP, b i dư ng KTQP có hi u qu thi t th c. 1.3. Th c hi n t t vi c b trí, phân công cán b ch ch t các c p, các ngành h c t p môn GDQP và th c hi n b i dư ng KTQP theo phân c p và quy nh c a Chính ph .
 2. 2. T i kho n 2 i u 4 Ngh nh 119/CP quy nh: "K t h p ch t ch gi a phát tri n tinh t - xã h i v i tăng cư ng qu c phòng - an ninh. L p k ho ch và th c hi n nhi m v ng viên các ngu n l c c a B , ngành s n sàng áp ng yêu c u b o v T qu c xã h i ch nghĩa trong m i tình hu ng", th c hi n nhi m v trên, yêu c u các B , ngành tri n khai nh ng công vi c sau: 2.1. Ph i h p v i B Qu c phòng ánh giá, l p quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i k t h p v i qu c phòng trên các vùng chi n lư c và l p k ho ch ng viên n n kinh t qu c dân áp ng yêu c u nhi m v qu c phòng trong các tình hu ng. Trong quy ho ch kinh t - xã h i c a ngành c n g n v i yêu c u xây d ng, tích lũy ti m l c áp ng cho qu c phòng theo ph m vi ch c năng c a ngành, lĩnh v c. 2.2. Th c hi n các k ho ch và nhu c u qu c phòng ã ư c B K ho ch và u tư phân b hàng năm và t xu t, ôn c ki m tra vi c th c hi n cơ s v các m t nhân l c, v t tư, thi t b , v n chuy n, ào t o cán b , nhân viên chuyên môn k thu t cho quân i, thi t k và t ch c s n xu t s n phNm ph c v cho qu c phòng. 2.3. Ch o xây d ng và th c hi n k ho ch ng viên n n kinh t qu c dân ph n chuyên ngành mình theo ch tiêu, nhi m v ư c Chính ph giao. K ho ch này ph i áp ng nhu c u qu c phòng v l c lư ng, v t ch t, phương ti n theo quy nh, b o m nhu c u t i thi u c a nhân dân khi có chi n tranh, chuy n nhanh n n kinh t t th i bình sang tình tr ng khNn c p ho c th i chi n m t cách có t ch c, có k ho ch, h n ch n m c th p nh t m i thi t h i do ch gây ra. 3. T i Kho n 3 i u 4 Ngh nh 119/CP quy nh: "Ph i h p v i B qu c phòng và các B , ngành liên quan xây d ng n n qu c phòng toàn dân, th tr n qu c phòng toàn dân; xây d ng cơ quan, ơn v cơ s v ng m nh toàn di n, góp ph n xây d ng t nh, thành ph thành khu v c phòng th (KVPT) v ng ch c", th c hi n nhi m v nêu trên, các B , ngành c n ph i h p ch d o th c hi n nh ng n i dung sau: 3.1. Ph i h p v i B Qu c phòng và các B , ngành liên quan hư ng d n các cơ quan qu n lý ngành thu c U ban nhân dân t nh, thành ph trong xây d ng KVPT, k t h p kinh t v i qu c phòng, xây d ng k ho ch B, k ho ch ng viên, chuNn b cơ s h u c n, k thu t t i ch ; ch o vi c di n t p theo chuyên ngành v qu c phòng - an ninh (QPAN) và tham gia di n t p cùng các ban, ngành theo s ch o c a U ban nhân dân các c p. 3.2. Ch o các cơ quan, ơn v thu c ph m vi qu n lý c a B , ngành tham gia v i các quân khu, a phương xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n, xây d ng th tr n, QPTD g n v i th tr n an ninh nhân dân (ANND) nh t là trên các a bàn tr ng i m, xung y u. 3.3. Gi i quy t các ki n ngh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v nh ng v n liên quan n ch c năng, nhi m v c a ngành, lĩnh v c. 3.4. Ph i h p v i U ban nhân dân và cơ quan quân s a phương (QS P) các t nh (thành ph ), huy n (qu n) t ch c ki m tra và ôn c hư ng d n các cơ s thu c B , ngành qu n lý các a phương th c hi n nhi m v xây d ng t nh thành ph thành KVPT v ng ch c.
 3. 4. T i kho n 4 i u 4 Ngh nh 119/CP quy nh: "Ch o các cơ quan, ơn v thu c B , ngành ph i h p v i cơ quan quân s a phương th c hi n công tác t ch c hu n luy n và ho t ng c a l c lư ng t v , qu n lý, huy ng l c lư ng d b ng viên, tuy n quân và tham gia xây d ng l c lư ng vũ trang a phương. Th c hi n công tác phòng th dân s , ng viên công nghi p huy ng ti m l c khoa h c công ngh c a Nhà nư c cho công tác qu c phòng", th c hi n nhi m v nêu trên, các B , ngành c n t p trung tri n khai nh ng công vi c sau: 4.1. Ch o các cơ quan, ơn v thu c quy n trong t ch c, hu n luy n và ho t ng c a l c lư ng t v theo Pháp l nh DQTV và hư ng d n c a cơ quan quân s a phương nơi t tr s . 4.2. Ph i h p ch t ch v i cơ quan quân s a phương và ơn v quân i nh n ngu n, ăng ký, qu n lý ngu n ng viên s n sàng nh p ngũ; th c hi n nhi m v tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ; s p x p, biên ch ; qu n lý quân nhân d b theo Pháp l nh v D b ng viên (DB V). Ch o vi c th c hi n Pháp l nh v ng viên công nghi p ( VCN) i v i các cơ quan, ơn v thu c quy n. 4.3. Căn c ch tiêu c a Chính ph giao v ng viên phương ti n, thi t b , v xây d ng các ơn v chuyên môn d b l p k ho ch ng viên c a ngành mình, t ch c tri n khai th c hi n k ho ch ó; hư ng d n và theo dõi các ơn v cơ s th c hi n nhi m v theo các ch tiêu ư c phân b . 4.4. T ch c và huy ng l c lư ng th c hi n công tác phòng th dân s a phương, cơ s nh t là trong vi c phòng ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, ch h a, h a ho n, c u h , c u n n. 4.5. T ch c nghiên c u ng d ng thành t u khoa h c công ngh và huy ng ti m l c khoa h c công ngh c a ngành, lĩnh v c v a b o m cho nhi m v phát tri n kinh t , xã h i v a s n sàng áp ng yêu c u qu c phòng khi c n thi t. 5. T i kho n 5 i u 4 Ngh nh 119/CP quy nh: "Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v b o m ngân sách i v i s nghi p c ng c qu c phòng, xây d ng l c lư ng vũ trang nhân dân; th c hi n chính sách h u phương quân i và các chính sách khác có liên quan n công tác qu c phòng", th c hi n t t nhi m v trên, các B , ngành c n tri n khai nh ng công vi c sau: 5.1. Ch o th c hi n vi c l p, ch p hành và quy t toán ngân sách b o m cho công tác qu c phòng, quân s c a B , ngành hàng năm theo quy nh c a Lu t ngân sách và các văn b n hư ng d n thi hành. 5.2. Theo ph m vi ch c năng c a B , ngành, nghiên c u xu t tham gia ý ki n v i Nhà nư c trong vi c ban hành các chính sách kinh t , xã h i có liên quan n vi c c ng c qu c phòng, xây d ng l c lư ng vũ trang nhân dân 5.3. Theo dõi, ôn c các cơ quan, ơn v thu c quy n th c hi n các chính sách v c ng c qu c phòng, xây d ng l c lư ng vũ trang, chính sách h u phương quân i, chính sách i v i l c lư ng t v , DB V và các chính sách khác có liên quan n nhi m v qu c phòng, quân s theo quy nh c a pháp lu t
 4. 6. T i kho n 6 i u 4 Ngh nh 119/CP quy nh: "Ph i h p v i cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng hàng năm và t ng th i kỳ ti n hành công tác thanh tra, ki m tra, sơ k t, t ng k t vi c th c hi n nhi m v qu c phòng", th c nhi m v trên yêu c u các B , ngành c n ph i h p th c hi n nh ng công vi c sau: 6.1. Căn c vào k ho ch thanh tra hàng năm c a Thanh tra Chính ph và Thanh trai Qu c phòng v th c hi n công tác Qu c phòng, Th trư ng các B , ngành ch o cơ quan ho c cán b chuyên trách, kiêm nhi m công tác qu c phòng và cơ quan thanh tra c a B , ngành mình xây d ng k ho ch, ch ng ph i h p t ch c thanh tra k t qu th c hi n công tác qu c phòng hàng năm và t ng th i kỳ theo úng k ho ch ã xác nh. 6.2. Cơ quan, cán b làm công tác qu c phòng các B , ngành xu t v i lãnh o B , ngành ch o, t ch c th c hi n nhi m v qu c phòng và n m ch c k t qu tri n khai th c hi n các cơ quan, ơn v thu c quy n b o m cho công tác thanh tra, ki m tra ư c ch t ch và t hi u qu thi t th c. 6.3. Hàng năm, cơ quan Thanh tra Qu c phòng ch trì ph i h p v i cơ quan ch c năng có liên quan c a B Qu c phòng xây d ng k ho ch và t ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n công tác qu c phòng B , ngành, a phương theo ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao. 6.4. Căn c vào hư ng d n c a B Qu c phòng các B , ngành t ch c sơ k t, t ng k t ánh giá k t qu th c hi n công tác qu c phòng c a B , ngành mình; trong báo cáo ki m i m k t qu th c hi n nhi m v hàng năm c a B , ngành ph i có n i dung ánh giá k t qu th c hi n nhi m v qu c phòng. II. NHI M V , QUY N H N C A CÁC NA PHƯƠNG V CÔNG TÁC QU C PHÒNG 1. T i kho n 1 i u 5 Ngh nh 119/CP quy nh: "T ch c tuyên truy n GDQP toàn dân và th c hi n công tác GDQP toàn dân, b i dư ng KTQP cho cán b các c p và GDQP cho h c sinh, sinh viên theo quy nh c a pháp lu t", th c hi n t t nhi m v trên yêu c u các a phương c n tri n khai th c hi n các nhi m v sau: 1.1. Ch o, quán tri t t ch c th c hi n t t Ch th s 62/CT-TW ngày 12/02/2001 c a B Chính tr , Ngh nh s 15/2001/N -CP ngày 01/5/2001 c a Chính ph v công tác GDQP. Vi c GDQP toàn dân các a phương c n ti n hành b ng nhi u hình th c, n i dung thi t th c, phong phú, hi u qu giáo d c qu c phòng cao thích h p v i t ng i tư ng và c i m c th c a a phương. C n k t h p và phát huy có hi u qu các phương ti n thông tin i chúng; t ch c các ho t ng văn hóa, văn ngh , h i th o khoa h c, th thao qu c phòng... giáo d c, nh t là vào các ngày l , ngày k ni m, các ho t ng c a các t ch c oàn th . V công tác t ch c; theo s ch o c a t nh y (thành y), s i u hành c a U ban nhân dân và H i ng GDQP, cơ quan quân s các c p ph i ph i h p ch t ch v i các ban, ngành, oàn th , trư c h t là các cơ quan văn hóa thông tin, tuyên truy n th ng nh t n i dung, bi n pháp và phương th c ti n hành nâng cao ch t lư ng công tác GDQP toàn dân.
 5. 1.2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o S giáo d c và ào t o ch trì ph i h p v i cơ quan quân s t nh, thành ph tri n khai th c hi n nghiêm túc chương trình môn h c GDQP trong các trư ng trung h c ph thông; ph i h p v i các B , ngành th c hi n vi c GDQP cho h c sinh, sinh viên trong các trư ng i h c; cao ng và d y ngh trên a bàn. Ph i h p v i các ơn v quân i óng quân a phương giúp các nhà trư ng th c hi n môn h c GDQP. Ch o cơ quan quân s a phương ph i h p v i cơ quan; t ch c c cán b thu c di n qu n lý tham gia các l p b i dư ng KTQP do c p trên t ch c. U ban nhân dân các c p ch o ch t ch vi c b i dư ng KTQP cho cán b theo phân c p 1.3. Thư ng xuyên duy trì n n p công tác và nâng cao hi u qu ho t ng c a H i ng GDQP các a phương t ch c này phát huy vai trò tham mưu, tư v n cho U ban nhân dân cùng c p v công tác GDQP. 2. T i kho n 2 i u 5 Ngh nh 119/CP quy nh: "Ch o t ch c th c hi n vi c k t h p phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i, i ngo i v i qu c phòng, an ninh; g n qu c phòng v i an ninh; qu c phòng - an ninh v i kinh t , xây d ng cơ s chính tr v ng m nh toàn di n làm nòng c t xây d ng khu v c phòng th v ng ch c; qu n lý, b o v các công trình qu c phòng, căn c h u phương và các khu v c quân s a phương", th c hi n nhi m v trên yêu c u các a phương ph i chú tr ng k t h p và ch o th c hi n các nhi m v sau: 2.1. Khi xây d ng các d án v phát tri n kinh t - xã h i (ng n h n, trung h n ho c dài h n), các S , ngành a phương ph i trao i và th ng nh t v i cơ quan quân s cùng c p, b o m cho các d án v a áp ng yêu c u v phát tri n kinh t - xã h i, v a b o m yêu c u v c ng c qu c phòng và xây d ng khu v c phòng th . Khi thNm nh các d án có liên quan n lĩnh v c quân s , qu c phòng, U ban nhân dân c n tham kh o ý ki n c a cơ quan quân s a phương cùng c p và xin ý ki n c a cơ quan quân s c p trên c a cơ quan quân s a phương cùng c p theo quy nh c a pháp lu t. Trong ch o, i u hành, cơ quan quân s ph i th c hi n úng Quy ch v k t h p qu c phòng v i phát tri n kinh t xã h i theo Quy t nh s 285/2003/Q - BQP ngày 28/1/12003 c a B trư ng B Qu c phòng. 2.2. Ch o vi c xây d ng và i u ch nh, b sung k p th i các k ho ch b o m kinh t - xã h i cho năm u chi n tranh c a các s , ban, ngành (K ho ch B) trên cơ s quy t tâm phòng th c a cơ quan quân s . Các quy t tâm, phương án tác chi n c a cơ quan quân s cũng ph i ư c i u ch nh, b sung k p th i trên cơ s nh ng phát tri n m i v kinh t - xã h i c a a phương mình. 2.3. U ban nhân dân các c p ch o cơ quan quân s và công an trong vi c g n ho t ng quân s v i ho t ng b o v ANCT - TTATXH a phương cơ s , b o m th c hi n úng ch c năng, nhi m v c a t ng l c lư ng 2.4. Ch o vi c xây d ng khu v c phòng th m t cách toàn di n c v chính tr kinh t , văn hóa, xã h i và qu c phòng an ninh. Thư ng xuyên chăm lo xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n theo Ch th s 58/TTg ngày 15/02/1993 c a Th tư ng Chính ph , làm cơ s , i u ki n xây d ng khu v c phòng th các a phương có chi u sâu và ngày càng v ng ch c.
 6. 3. T i kho n 3 i u 5 Ngh nh 119/CP quy nh: "Th c hi n các bi n pháp v xây d ng, b o v ti m l c qu c phòng c a a phương, xây d ng l c lư ng vũ trang a phương, xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân g n v i th tr n an ninh nhân dân trong khu v c phòng th ; ng viên n n kinh t qu c dân áp ng yêu c u nhi m v qu c phòng c a a phương và c nư c trong m i tình hu ng", th c hi n nhi m v trên, U ban nhân dân các a phương và cơ quan QS P các c p c n tri n khai th c hi n nh ng nhi m v sau ây: 3.1. U ban nhân dân các c p ch o vi c xây d ng, không ng ng tăng cư ng ti m l c quân s và b o v các ti m l c y s n sàng huy ng khi có các tình hu ng x y ra. 3.2. Ch o cơ quan k ho ch và u tư ph i h p v i cơ quan quân s và các ngành liên quan xây d ng và k p th i i u ch nh b sung k ho ch khi có tình tr ng khNn c p ho c chuy n a phương t th i bình sang th i chi n. 4. T i kho n 4 i u 5 Ngh nh 119/CP quy nh: "Ch o, t ch c xây d ng, hu n luy n và b o m ho t ng tác chi n c a B i a phương, Dân quân t v , l c lư ng D b ng viên; th c hi n công tác tuy n quân và ng viên theo quy nh c a pháp lu t", th c hi n nhi m v trên các a phương ph i th c hi n nh ng nhi m v sau: 4.1. T p trung c ng c , xây d ng cơ quan quân s a phương, các ơn v B DP v ng m nh toàn di n; nh t là năng l c làm tham mưu cho c p y, chính quy n và t ch c th c hi n công tác qu c phòng, quân s a phương và ch huy LLVT thu c quy n trong xây d ng SSC và C ; cơ quan QS P các c p ph i trung tâm ch trì. hi p ng v i các ban, ngành, oàn th tham mưu cho c p y chính quy n các c p xây d ng n n qu c phòng toàn dân và th tr n QPTD a phương. 4.2. Xây d ng các ơn v B i a phương "Cách m ng, chính quy, tinh nhu , t ng bư c hi n i" i phó th ng l i m i tình hu ng x y ra trên a bàn và là nòng c t phát tri n l c lư ng khi a phương chuy n lên các tr ng thái SSC . 4.3. Xây d ng l c lư ng Dân quân t v v ng m nh, r ng kh p 4.3.1. Các a phương c n ch o quán tri t th c hi n t t Ch th s 16/CT-TW ngày 05/10/2002 c a Ban Bí thư Trung ương ng (Khóa IX) v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i l c lư ng DQTV và DB V trong tình hình m i. Coi tr ng công tác giáo d c và các bi n pháp nâng cao ch t lư ng v chính tr cho DQTV; tăng cư ng lãnh o, ch o c a c p y, chính quy n cơ s i v i công tác DQTV; c ng c , ki n toàn i ngũ cán b xã i và cán b BCHQS các cơ quan, t ch c theo Pháp l nh DQTV. Ti p t c nghiên c u xây d ng T v trong các doanh nghi p ngoài qu c doanh, nh t là các doanh nghi p c ph n, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Chú tr ng xây d ng DQTV các vùng biên gi i, h i o, vùng sâu, vùng xa và tr ng i m n i a. 4.3.2. Ch o vi c t p hu n cán b và giáo d c chính tr , hu n luy n quân s cho l c lư ng DQTV theo các quy nh c a B Qu c phòng.
 7. 4.3.3. Nâng cao ch t lư ng ho t ng x lý các tình hu ng úng ch c năng nhi m v và có hi u qu . Duy trì ch t ch ch SSC theo Ch th , Ch l nh v SSC c a B Qu c phòng, nh t là DQTV biên gi i, bi n, o và các cơ s có di n bi n ph c t p v an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. 4.4. V công tác tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ: 4.4.1. Ti n hành công tác giáo d c, tuyên truy n sâu r ng trong nhân dân và thanh niên v Lu t Nghĩa v quân s và trách nhi m, nghĩa v c a công dân trong vi c th c hi n Lu t Nghĩa v quân s . 4.4.2. Ch o và tri n khai th c hi n vi c ăng ký th ng kê ngu n s n sàng nh p ngũ. 4.4.3. Ch o và tri n khai th c hi n t t công tác tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ. 4.4.4. Ch o và t ch c giao quân úng lu t, b o m s lư ng, ch t lư ng cao, úng th i gian, an toàn và ti t ki m. 4.4.5. Sơ k t, t ng k t sau t ng t và hàng năm v công tác tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ. 4.5. V công tác ng viên. 4.5.1. Tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c và trách nhi m c a các c p, các ngành i v i công tác ng viên quân i, ng viên công nghi p theo quy nh c a Pháp l nh v DB V, Pháp l nh VCN và các văn b n hư ng d n thi hành. 4.5.2. T ch c, ch d o t t vi c ăng ký, qu n lý ngu n ng viên. L p k ho ch xây d ng và huy ng l c lư ng DB V theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 4.5.3. T ch c hu n luy n, di n t p, ki m tra trình SSC i v i các ơn v DB V thu c a phương qu n lý. Bàn giao quân nhân d b cho các ơn v quân i. Ti n hành công tác giáo d c chính tr v i l c lư ng DB V và t ch c hu n luy n, di n t p theo k ho ch 4.5.4. Th c hi n vi c b o m h u c n trang b k thu t và tài chính cho công tác xây d ng l c lư ng DB V. 4.5.5. T ch c, ch o kh o sát, xây d ng k ho ch VCN; ch o vi c hoàn ch nh dây chuy n s n xu t, s a ch a trang b và qu n lý duy trì các dây chuy n ó. T ch c hu n luy n, di n t p VCN và b i dư ng chuyên môn cho ngu n lao ng. 4.5.6. ChuNn b các i u ki n c n thi t khác s n sàng huy ng các l c lư ng DB V và ng viên công nghi p. 4.5.7. Th c hi n các bi n pháp huy ng l c lư ng DB V, VCN và các phương ti n k thu t ph c v cho huy ng khi có l nh. 4.5.8. Sơ, t ng k t sau t ng t công tác và hàng năm v ng viên quân i.
 8. 4.6. V i quân nhân xu t ngũ: Th c hi n vi c ti p nh n, ăng ký vào ngu n DB V, ưu tiên ào t o ngh và s p x p vi c làm theo các quy nh c a Chính ph . 5. T i kho n 5 i u 5 Ngh nh 119/CP quy nh: "Ch o l c lư ng b i a phương, dân quân t v , d b ng viên ph i h p v i b i biên phòng, c nh sát bi n, công an nhân dân và các l c lư ng khác gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, làm công tác v n ng qu n chúng và t ch c các l c lư ng th c hi n công tác phòng th dân s a phương", th c hi n nhi m v trên các a phương và cơ quan QS P các c p c n quan tâm ch o nh ng n i dung sau: 5.1. Ch o l c lư ng vũ trang thu c quy n ph i h p ch t ch v i công an th c hi n nhi m v gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i a phương, cơ s theo Quy t nh s l07/2003/Q -TTg ngày 02/6/2003 c a Th tư ng Chính ph ban hành quy ch ph i h p gi a B Công an và B Qu c phòng th c hi n nhi m v b o v an ninh qu c gia, tr t t an toàn xã h i trong tình hình m i và các Thông tư hư ng d n thi hành kèm theo. 5.2. Ch o l c lư ng vũ trang tham gia công tác v n ng qu n chúng, xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n theo các Ch th c a Th tư ng Chính ph và B trư ng B Qu c phòng. 5.3. Ch o vi c xây d ng k ho ch và huy ng l c lư ng vũ trang a phương, th c hi n t t Ngh nh s 65/2002/N -CP ngày 01/7/2002 c a Chính ph v công tác phòng không nhân dân và nhi m v phòng ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, các s c nghiêm tr ng x y ra trên a bàn. 6. T i kho n 6, i u 5 Ngh nh s 119/CP quy nh: "Th c hi n nhi m v xây d ng, b o m h u c n t i ch , b o m ngân sách chi cho công tác qu c phòng a phương. Thi hành m i ch trương, chính sách v c ng c qu c phòng, xây d ng quân i nhân dân, dân quân t v , d b ng viên theo quy nh c a pháp lu t. Th c hi n chính sách h u phương quân i, ng viên s c ngư i, s c c a a phương cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c", th c hi n nhi m v trên các a phương c n t p trung tri n khai th c hi n nh ng n i dung sau: 6.1. Xây d ng h th ng t ch c và b o m h u c n a phương, h u c n nhân dân áp ng nhu c u c l c lư ng vũ trang trong các tình hu ng. B o m ngân sách chi cho công tác qu c phòng a phương theo Lu t ngân sách nhà nư c. Vi c l p d toán, ch p hành và quy t toán ngân sách b o m cho công tác qu c phòng a phương th c hi n theo Ngh nh s 10/2004/N -CP ngày 07/01/2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý, s d ng ngân sách và tài s n c a Nhà nư c i v i m t s ho t ng thu c lĩnh v c qu c phòng an ninh và các văn b n hư ng d n thi hành có liên quan. 6.2. T ch c quán tri t và ch o vi c th c hi n m i ch trương, chính sách, pháp lu t v c ng c qu c phòng, xây d ng l c lư ng vũ trang; th c hi n chính sách h u phương quân i, chính sách i v i DQTV, DB V theo quy nh c a pháp lu t. C c Tài chính cùng các cơ quan ch c năng giúp B Qu c phòng ph i h p v i B Tài chính trình Chính ph i u ti t, h tr cho công tác qu c phòng a phương các t nh
 9. tr ng i m qu c phòng mi n núi, vùng sâu, vùng xa, kinh t , xã h i còn nhi u khó khăn, chưa cân i ư c ngân sách áp ng chi cho nhi m v qu c phòng. 7. T i kho n 7 i u 5 Ngh nh 119/CP quy nh: "Th c hi n công tác thanh tra, ki m tra, sơ k t, t ng k t v công tác qu c phòng a phương hàng năm và t ng th i kỳ", th c hi n nhi m v trên các a phương c n ch o tri n khai m t s n i dung sau: 7.1. U ban nhân dân các c p ch o th c hi n vi c thanh tra, ki m tra công tác qu c phòng i v i các S , ngành và a phương thu c quy n. Ch o cơ quan quân s cùng c p báo cáo k t qu vi c th c hi n nhi m v qu c phòng, quân s theo quy ch làm vi c c a U ban nhân dân c p mình. 7.2. Thanh tra qu c phòng các t nh (thành ph ) giúp B Ch huy quân s t ch c thanh tra vi c th c hi n nhi m v qu c phòng các a phương, S , ngành thu c ph m vi qu n lý c a mình, báo cáo Thanh tra Nhà nư c t nh (thành ph ) theo quy nh. 7.3. Thanh tra Nhà nư c c p huy n ph i h p v i cơ quan quân s cùng c p ti n hành thanh tra th c hi n công tác qu c phòng c a a phương, cơ s mình qu n lý theo quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân cùng c p. 7.4. Hàng năm, U ban nhân dân các c p ti n hành sơ k t 6 tháng và t ng k t năm v th c hi n công tác qu c phòng a phương, cơ s mình và báo cáo k t qu lên U ban nhân dân c p trên. Vi c t ng k t công tác qu c phòng t ng th i kỳ c a U ban nhân dân các c p ư c th c hi n theo ch th c a Th tư ng Chính ph , hư ng d n c a B Qu c phòng và B Tư l nh quân khu. III. T CH C B MÁY VÀ GI I QUY T QUAN H CÔNG TÁC C A CÁC B , NGÀNH VÀ CÁC NA PHƯƠNG V CÔNG TÁC QU C PHÒNG 1. T i kho n 1 i u 6 Ngh nh s 119/CP quy nh: "T ch c b máy cơ quan, cán b làm công tác qu c phòng" Vi c ki n toàn h th ng cơ quan, cán b chuyên trách, kiêm nhi m công tác qu c phòng các b , ngành và các a phương th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch gi a B Qu c phòng, B N i v . Trong Thông tư này làm rõ m t s i m sau: 1.1. Vi c quy t nh bi t phái sĩ quan, i u ng, ti p nh n sĩ quan bi t phái th c hi n theo các i u 6, 7, 8 c a Ngh nh s 165/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph v bi t phái sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam. 1.2. Vi c theo dõi, t ng h p công tác qu c phòng các b , ngành và các a phương do cơ quan thư ng tr c c a B Qu c phòng m nhi m. Ch c năng nhi m v , t ch c biên ch c a cơ quan thư ng tr c c a B Qu c phòng do B T ng tham mưu xu t trình B Qu c phòng xem xét, quy t nh. 1.3. Vi c t ch c Ban ch huy quân s các B , ngành và các cơ quan, t ch c th c hi n theo Pháp l nh Dân quân t v (s 19/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 c a U ban Thư ng v Qu c h i) và các văn b n hư ng d n thi hành.
 10. 2. T i i u 7, i u 8 Ngh nh 119/CP quy nh: "Các m i quan h c a các B , ngành, a phương v công tác qu c phòng", th c hi n các quan h ó, yêu c u các B , ngành, a phương c n gi i quy t t t các m i quan h sau: 2.1. Hàng năm B qu c phòng có ch th và các văn b n hư ng d n th c hi n công tác qu c phòng cho các b , ngành, a phương th ng nh t ch o th c hi n. Căn c ch th , hư ng d n c a B Qu c phòng và B Tư l nh quân khu, cơ quan cán b làm công tác qu c phòng B ngành và cơ quan quân s các c p tham mưu giúp lãnh o các B , ngành, U ban nhân dân cùng c p quán tri t và t ch c th c hi n nhi m v qu c phòng a phương, cơ s mình. Căn c ch th và hư ng d n c a B Qu c phòng, ngư i ng u cơ quan ho c cán b làm công tác qu c phòng tham mưu cho lãnh o B , ngành ban hành các văn b n và tri n khai th c hi n nhi m v qu c phòng B , ngành mình. 2.2. Hàng quý, B qu c phòng t ch c h i báo trao i, n m tình hình th c hi n công tác qu c phòng i v i m t s b , ngành. Th i gian h i báo c a t ng quý, cơ quan thư ng tr c c a B Qu c phòng có trách nhi m hi p ng c th . nh kỳ 6 tháng và m t năm, các B , ngành Trung ương t ng h p k t qu th c hi n nhi m v qu c phòng v B Qu c phòng (qua cơ quan Thư ng tr c là C c Dân quân t v - B T ng tham mưu) t ng h p báo cáo Chính ph . 2.3. Cơ quan quân s a phương các c p (t nh, huy n và xã) ph i thư ng xuyên theo dõi, n m ch c vi c ch o, t ch c th c hi n công tác qu c phòng a phương; ng th i là cơ quan ch trì ph i h p v i các cơ quan, ban, ngành, oàn th tham mưu, xu t giúp c p y, chính quy n trong vi c lãnh o, ch o th c hi n công tác qu c phòng a phương theo ph m vi ch c năng nhi m v t ng c p. 2.4. Hàng năm U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo b ng văn b n k t qu th c hi n công tác qu c phòng c a t nh (thành ph ) v i B Qu c phòng (qua cơ quan thư ng tr c c a B Qu c phòng) t ng h p báo cáo Chính ph , ng th i g i B Tư l nh các quân khu theo dõi, ch o th c hi n. 2.5. Căn c tình hình phát tri n kinh t xã h i và nhi m v qu c phòng c a t nư c trong t ng th i kỳ, B qu c phòng báo cáo Chính ph m h i ngh toàn qu c bàn v công tác qu c phòng ho c t ng k t m t s chuyên v công tác qu c phòng b , ngành, a phương theo k ho ch c a B Qu c phòng và Chính ph . 3. T i i u 9 Ngh nh s 119/CP quy nh v : "Quan h gi a B Tư l nh quân khu và cơ quan quân s a phương v i U ban nhân dân các c p", gi i quy t các quan h công tác ó yêu c u các quân khu, a phương c n tri n khai th c hi n m t s n i dung sau: 3.1. Căn c vào yêu c u nhi m v qu c phòng (theo ch th , ch l nh, k ho ch, hư ng d n c a B Qu c phòng) và tình hình th c ti n c a các a phương, hàng năm B Tư l nh các quân khu c n t ch c h i ngh liên t ch v i cán b ch ch t các t nh, thành ph trên a bàn quân khu ánh giá k t qu lãnh o, ch o th c hi n công tác qu c phòng quân s a phương và quán tri t tri n khai th c hi n nhi m v năm t i; thành ph n, n i dung, th i gian phương pháp t ch c tri n khai nhi m v qu c phòng do B Tư l nh quân khu xác nh.
 11. 3.2. Căn c tình hình th c ti n và s ch o c a quân khu v nhi m v qu c phòng, quân s hàng năm, U ban nhân dân các t nh (thành ph ) tr c thu c Trung. ương m h i ngh v i lãnh o các s , ngành và U ban nhân dân các huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c ánh giá k t qu công tác qu c phòng và tri n khai nhi m v qu c phòng năm sau. 3.3. Hăng năm, cơ quan QS P các c p giúp U ban nhân dân cùng c p ánh giá k t qu công tác qu c phòng trên a bàn, d ki n nhi m v qu c phòng năm sau lên U ban nhân dân và cơ quan quân s c p trên. i v i nh ng v n quan tr ng tr c ti p liên quan n công tác quân s qu c phòng (d án xây d ng cơ s h t ng các khu v c phòng th then ch t, căn c chi n u, căn c h u phương do c p trên xác nh trong quy t tâm phòng th ; s d ng B i a phương, l c lư ng DB V, DQTV khi a phương có di n bi n ph c t p v an ninh tr t t ho c trong các tình hu ng khNn c p...); U ban nhân dân các c p trao i th ng nh t v i cơ quan quân s c p trên trư c khi ki n ngh v i B Tư l nh quân khu, B Qu c phòng ho c Chính ph ( i v i nh ng v n vư t quá quy n h n c a cơ quan quân s c p trên tr c ti p). IV. QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC QU C PHÒNG T i i u 11, 12 và i u 13 c a Ngh nh s 119/CP quy nh: "Trách nhi m c a Th trư ng các B , ngành và Ch t ch U ban nhân dân các a phương th c hi n trách nhi m i v i công tác qu c phòng". Yêu c u các B , ngành, các a phương c n ch o th c hi n t t m t s n i dung sau: 1. Ngư i ng u các B , ngành và các cơ quan t ch c ngoài vi c ch o t ch c th c hi n t t công tác qu c phòng B , ngành, cơ quan, t ch c mình có trách nhi m ch o, ôn c ki m tra các cơ quan, ơn v thu c quy n t i các a phương trong vi c th c hi n các nhi m v qu c phòng a phương có liên quan; ng th i theo dõi n m ch c tình hình k t qu th c hi n công tác qu c phòng c a các cơ quan, ơn v thu c ph m vi qu n lý c a ngành, lĩnh v c. K p th i phát hi n, xu t v i Th tư ng Chính ph và B trư ng B Qu c phòng nh ng v n c n s a i, b sung cho phù h p v i tình hình th c ti n, b o m hoàn thành t t nhi m v c a ngành, lĩnh v c v áp ng yêu c u nhi m v qu c phòng c a B , ngành và a phương. 2. B Tư l nh các quân khu có trách nhi m giúp B Qu c phòng th c hi n qu n lý nhà nư c v qu c phòng các a phương trên a bàn quân khu hư ng d n v i U ban nhân dân các a phương trong quân khu th ng nh t nh ng n i dung, ch trương, bi n pháp th c hi n công tác qu c phòng và th c hi n theo 6 n i dung qu n lý nhà nư c v công tác qu c phòng ã ư c quy nh t i i u 10 c a Ngh nh s 119/CP c a Chính ph . 3. Cơ quan quân s a phương c p t nh, c p huy n và c p xã (t nh i, huy n i và xã i), là trung tâm ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ban, ngành có liên quan tham mưu xu t v i H ND, U ban nhân dân cùng c p xây d ng; ban hành các văn b n ch o th c hi n công tác qu c phòng a phương theo quy nh c a pháp lu t. Ngoài ch c năng nhi m v ch y u là ch o, ch huy, t ch c xây d ng, hu n luy n và b o m tác chi n c a l c lư ng vũ trang a phương thu c quy n còn có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan, oàn th tham mưu; xu t giúp Ch t ch U ban nhân dân cùng c p ch o t ch c th c hi n công tác qu c phòng và qu n lý nhà nư c v công tác qu c phòng a phương.
 12. 4. U ban nhân dân các a phương th c hi n trách nhi m qu n lý Nhà nư c v qu c phòng a phương mình theo quy nh t i i u 13 Ngh nh 119/CP. V. CÔNG TÁC B O M CH , CHÍNH SÁCH TH C HI N CÔNG TÁC QU C PHÒNG T i i u 16, 17, 18 Ngh nh 119/CP quy nh vi c: "B o m ngân sách chi cho công tác qu c phòng; d toán, ch p hành, quy t toán ngân sách và ch , chính sách th c hi n công tác qu c phòng". Các quy nh trên th c hi n theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch gi a B Qu c phòng - B Tài chính - B N i v . Riêng vi c b o m kinh phí, ch chính sách i v i công tác DQTV th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh DQTV và các văn b n hư ng d n thi hành kèm theo. VI. T CH C CH O TH C HI N 1. Nh ng n i dung hư ng d n trên ây ch nêu nh ng v n cơ b n, ch y u có liên quan n công tác qu c phòng các B , ngành và a phương. Trong quá trình th c hi n, căn c vào c i m c a t ng B , ngành, a phương c n nghiên c u v n d ng và c th hóa cho sát v i th c ti n a phương, cơ s . 2. B t ng tham mưu ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan c a B Qu c phòng nghiên c u xu t v i B Qu c phòng quy nh ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c c a b ph n Thư ng tr c giúp B Qu c phòng theo dõi, ch o công tác qu c phòng các b , ngành, a phương; các cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng ch o th c hi n công tác qu c phòng B , ngành, a phương ư c quy nh trong Ngh nh 119/CP theo s phân công c a B Qu c phòng. 3. Hàng năm và t ng th i kỳ Thanh tra qu c phòng c a B Qu c phòng l p k ho ch, giúp B t ch c thanh tra k t qu th c hi n công tác qu c phòng các B , ngành, a phương, k p th i u n n n kh c ph c nh ng khuy t i m, t n t i góp ph n tăng cư ng hi u l c qu n lý Nhà nư c v qu c phòng và ưa công tác qu c phòng các B , ngành a phương vào n n n p. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 1915/QP-TT ngày 11/10/1994 c a B qu c phòng hư ng d n th c hi n Ngh nh 19/CP ngày 12/3/1994 c a Chính ph v công tác qu c phòng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các a phương. Th trư ng các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các T ng c c, các cơ quan ch c năng có liên quan c a B Qu c phòng, Tư l nh các quân khu, quân ch ng, binh ch ng và cơ quan quân s a phương các c p ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có v n gì khó khăn, vư ng m c c n ph n ánh k p th i v B Qu c phòng có bi n pháp ch o, gi i quy t. Ph m Văn Trà ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản