intTypePromotion=3

Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19) về việc hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc Công an nhân dân gây ra do Bộ Công an ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
39
download

Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19) về việc hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc Công an nhân dân gây ra do Bộ Công an ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 18/2004/tt-bca(v19) về việc hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc công an nhân dân gây ra do bộ công an ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19) về việc hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc Công an nhân dân gây ra do Bộ Công an ban hành

  1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2004/TT-BCA(V19) Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ C A B CÔNG AN S 18/2004/TT-BCA(V19) NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯ NG D N B I THƯ NG THI T H I CHO CÁC TRƯ NG H P BN OAN DO NGƯ I CÓ TH M QUY N TRONG HO T NG T T NG HÌNH S THU C CÔNG AN NHÂN DÂN GÂY RA Ngày 17/3/2003, U ban Thư ng v Qu c h i ra Ngh quy t s 388/NQ-UBTVQH11 v b i thư ng thi t h i cho ngư i b oan do ngư i có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s gây ra (sau ây vi t g n là Ngh quy t s 388). Ngày 25/3/2004, lãnh o B Công an, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Toà án nhân dân t i cao, B Tư pháp, B Qu c phòng và B Tài chính ã ký ban hành Thông tư liên t ch s 01/2004/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC hư ng d n th c hi n m t s quy nh c a Ngh quy t s 388 (sau ây vi t g n là Thông tư liên t ch s 01). th c hi n th ng nh t Ngh quy t s 388 và Thông tư liên t ch s 01 trong l c lư ng Công an nhân dân, B Công an hư ng d n vi c b i thư ng thi t h i i v i các trư ng h p b oan do ngư i có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s gây ra như sau: 1. Các trư ng h p ư c b i thư ng g m: a) Ngư i b Cơ quan i u tra ra quy t nh t m gi mà có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s hu b quy t nh t m gi vì ngư i ó không th c hi n b t kỳ hành vi vi ph m pháp lu t nào; b) Ngư i b Cơ quan i u tra ra quy t nh gia h n t m gi có phê chuNn c a Vi n Ki m sát nhân dân, nhưng h t th i h n gia h n t m gi có phê chuNn mà v n ti p t c b t m gi không có quy t nh t m gi , ho c tuy có quy t nh t m gi nhưng không ư c Vi n Ki m sát nhân dân phê chuNn, mà có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s hu b quy t nh t m gi vì ngư i b t m gi không th c hi n b t kỳ hành vi vi ph m pháp lu t nào; c) Ngư i thu c các trư ng h p hư ng d n t i i m a và i m b m c 1 c a Thông tư này b cơ quan Công an thu gi , t m gi , kê biên, t ch thu tài s n mà b thi t h i. 2. Ngư i thu c các trư ng h p quy nh t i i u 2 c a Ngh quy t s 388 và các trư ng h p ư c hư ng d n t i m c 2 Ph n I Thông tư liên t ch s 01 thì không ư c b i thư ng thi t h i.
  2. 3. Cơ quan Công an nhân dân có trách nhi m b i thư ng g m Cơ quan An ninh i u tra và Cơ quan C nh sát i u tra các c p ã ra quy t nh t m gi ngư i, ã ra l nh thu gi , kê biên tài s n ho c quy t nh t m gi , t ch thu tài s n; các ơn v An ninh ho c C nh sát là cơ quan khác ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra ã thu gi v t ch ng là tài s n. i v i vi c t m gi oan ngư i b b t theo quy t nh u thác i u tra quy nh t i i u 118 B Lu t T t ng hình s thì cơ quan ã quy t nh u thác i u tra có trách nhi m b i thư ng. N u cơ quan th c hi n vi c u thác mà t m gi không úng ngư i d n n oan thì cơ quan th c hi n u thác ch u trách nhi m b i thư ng. i v i vi c t m gi oan ngư i b b t trong trư ng h p ang b truy nã, n u ngư i b t m gi úng là ngư i ang b truy nã thì Cơ quan i u tra ã ra quy t nh truy nã có trách nhi m b i thư ng; n u ngư i b b t không ph i là ngư i ang b truy nã thì cơ quan ã ra quy t nh t m gi có trách nhi m b i thư ng. 4. Thi t h i ư c b i thư ng bao g m thi t h i v tinh th n và thi t h i v v t ch t theo các quy nh t i Ngh quy t s 388, Thông tư liên t ch s 01 và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. Ngư i b oan ư c ph c h i danh d ; n u do b oan mà m t vi c làm thì cơ quan trong Công an nhân dân ã gây ra oan trong ph m vi trách nhi m, quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i cơ quan, t ch c có liên quan t o i u ki n n nh cu c s ng cho ngư i b oan. Trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s xác nh ngư i b oan, cơ quan trong Công an nhân dân có trách nhi m b i thư ng thi t h i ph i xin l i, c i chính công khai cho ngư i b oan và th c hi n vi c ăng báo v n i dung c i chính công khai, khôi ph c danh d theo i u 4 c a Ngh quy t s 388 và hư ng d n t i m c 1 Ph n V Thông tư liên t ch s 01. Vi c xác nh thi t ha và m c ư c b i thư ng thi t h i do t n th t v tinh th n, tính m ng, s c kho , tài s n, thu nh p th c t và vi c tr l i tài s n c a ngư i b oan ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 5, 6, 7, 8 và 9 c a Ngh quy t s 388 và hư ng d n t i Ph n II c a Thông tư liên t ch s 01. 5. Th trư ng cơ quan trong Công an nhân dân có trách nhi m b i thư ng ph i ch u trách nhi m gi i quy t b i thư ng thi t h i và khôi ph c danh d cho các trư ng h p b oan theo úng các quy nh c a Ngh quy t s 388, Thông tư liên t ch s 01 và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Khi nh n ư c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n xác nh ngư i b oan và ơn yêu c u b i thư ng thi t h i c a ngư i b oan, thân nhân c a ngư i b oan ho c ngư i i di n h p pháp c a h , thì Th trư ng cơ quan trong Công an nhân dân có trách nhi m b i thư ng ph i khNn trương ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan thu th p tài li u c n thi t xác nh thi t h i x y ra do b oan và m c thi t h i cũng như d ki n kinh phí ph i n bù ch ng gi i quy t khi thương lư ng v i ngư i b oan, v i thân nhân c a ngư i b oan ho c i di n h p pháp c a h . Trình t gi i quy t b i thư ng thi t h i b ng thương lư ng th c hi n theo quy nh t i i u 11 c a Ngh quy t s 388 và hư ng d n t i m c 2 Ph n V c a Thông tư liên t ch s 01.
  3. Trư ng h p ngư i ư c b i thư ng không ng ý v i m c b i thư ng và yêu c u Toà án nhân dân xem xét, gi i quy t thì Th trư ng cơ quan trong Công an nhân dân có trách nhi m b i thư ng ho c ngư i ư c u quy n h p pháp ph i tham gia vào quá trình xem xét, gi i quy t v vi c t i Toà án. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày có quy t nh b i thư ng thi t h i (trong trư ng h p thương lư ng thành) ho c k t ngày nh n ư c b n án, quy t nh có hi u l c c a Toà án nhân dân v vi c b i thư ng thi t h i (trong trư ng h p ph i gi i quy t vi c b i thư ng t i Toà án), cơ quan trong Công an nhân dân có trách nhi m b i thư ng ph i tr ti n b i thư ng thi t h i cho ngư i b oan ho c thân nhân c a h . Vi c chi tr ư c th c hi n m t l n t i tr s cơ quan Công an nhân dân có trách nhi m b i thư ng ho c t i nhà c a ngư i b oan theo ngh c a h , tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác ho c các bên có tho thu n khác. i v i kho n c p dư ng cho nh ng ngư i mà b oan ang th c hi n nghĩa v c p dư ng quy nh t i kho n 3 i u 6 và kho n 3 i u 7 c a Ngh quy t s 388, n u ngư i ư c c p dư ng ng ý nh n b i thư ng m t l n thì ti n hành b i thư ng m t l n cho ngư i ó; n u h không ng ý nh n b i thư ng m t l n, thì th c hi n c p dư ng hàng tháng trong th i gian h ư c c p dư ng. 6. Ngư i ư c Th trư ng cơ quan trong Công an nhân dân có trách nhi m b i thư ng u quy n h p pháp th c hi n vi c xin l i ngư i b oan, ti n hành vi c thương lư ng b i thư ng thi t h i theo hư ng d n t i Ph n V c a Thông tư liên t ch s 01 ho c tham gia vào quá trình xem xét, gi i quy t vi c b i thư ng thi t h i t i Toà án, bao g m: - Phó Th trư ng Cơ quan i u tra các c p; Trư ng phòng, Phó trư ng phòng nghi p v c a Cơ quan i u tra B Công an; i trư ng, i phó c a Cơ quan i u tra Công an c p t nh ho c c a c a cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n, ư c Th trư ng Cơ quan i u tra u quy n. i v i Cơ quan C nh sát i u tra các c p, cán b ư c u quy n là ngư i thu c ơn v ho c b ph n ã tr c ti p th lý v án có ngư i b oan ư c b i thư ng thi t h i. - Phó Th trư ng các ơn v trong l c lư ng C nh sát nhân dân và l c lư ng An ninh nhân dân là cơ quan khác ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra, ư c Th trư ng các ơn v này u quy n. Vi c u quy n ph i ư c l p thành văn b n, có ch ký c a ngư i u quy n và óng d u cơ quan trong Công an nhân dân có trách nhi m b i thư ng. 7. Kinh phí b i thư ng thi t h i ư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm giao cho B Công an, V Tài chính có trách nhi m qu n lý, c p phát và thanh quy t toán kinh phí b i thư ng thi t h i cho Cơ quan i u tra, cơ quan khác ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra thu c Công an các c p th c hi n b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. Trình t , th t c v l p d toán, quy t toán kinh phí b i thư ng thi t h i và th t c chi tr ti n b i thư ng thi t h i th c hi n theo hư ng d n t i Ph n VI c a Thông tư liên t ch s 01 và các quy inh khác c a pháp lu t có liên quan.
  4. 8. Cơ quan i u tra, cơ quan khác ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra thu c Công an các c p c cán b theo dõi vi c gi i quy t b i thư ng thi t h i trong các trư ng h p x y ra oan c a cơ quan mình; l p s sách và m h sơ qu n lý y các tài li u có liên quan n vi c xem xét, gi i quy t b i thư ng thi t h i cho ngư i b oan trong t t ng hình s . H sơ gi i quy t b i thư ng thi t h i g m các tài li u sau ây: - Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n trong ho t ng t t ng hình s xác nh ngư i b oan và trách nhi m ph i b i thư ng thi t h i c a cơ quan Công an; - B n tóm t t n i dung s vi c d n n oan; - ơn yêu c u b i thư ng thi t h i c a ngư i b oan ho c thân nhân c a ngư i b oan ho c ngư i i di n h p pháp c a h ; - Biên b n thương lư ng gi a cơ quan trong Công an nhân dân có trách nhi m b i thư ng v i ngư i b oan, thân nhân c a ngư i b oan ho c ngư i i di n h p pháp c a h v b i thư ng thi t h i; - K t lu n giám nh ho c các tài li u khác xác nh thi t h i (n u có); - Quy t nh b i thư ng thi t h i c a Th trư ng cơ quan Công an có thNm quy n; b n án ho c quy t nh c a Toà án v vi c b i thư ng thi t h i (trong trư ng h p gi i quy t vi c b i thư ng t i Toà án); - Biên nh n ti n b i thư ng c a ngư i ư c b i thư ng, thân nhân c a h ho c ngư i i di n h p pháp, ngư i ư c u quy n c a ngư i ư c b i thư ng; - Tài li u v vi c c i chính công khai, ph c h i danh d cho ngư i b oan và các tài li u khác có liên quan. H sơ gi i quy t b i thư ng thi t h i ư c lưu tr , qu n lý, khai thác theo ch h sơ nghi p v . 9. Vi c b i thư ng thi t h i do b oan trong các trư ng h p sau ây s ư c hư ng d n b ng văn b n quy ph m pháp lu t khác: a) Ngư i b t m gi oan do b b t trong trư ng h p khNn c p mà l nh b t khNn c p ó ã ư c Vi n ki m sát nhân dân phê chuNn theo quy nh t i i u 81 c a B Lu t T t ng hình s ; b) Ngư i b oan trong trư ng h p thi hành hình ph t tù, thi hành hình ph t t hình và thi hành các hình ph t khác có liên quan n ch c năng, nhi m v c a l c lư ng Công an nhân dân như tr c xu t, qu n ch , c m cư trú...; c) Ngư i b oan trong các ho t ng t t ng hình s khác có liên quan tr c ti p n thNm quy n c a Vi n ki m sát nhân dân, Toà án nhân dân và các cơ quan khác không thu c l c lư ng Công an nhân dân như Quân i nhân dân, H i quan, Ki m lâm mà chưa xác nh rõ trách nhi m cơ quan nào ph i b i thư ng thi t h i.
  5. 10. T ng c c C nh sát có trách nhi m ph i h p v i T ng c c An ninh, T ng c c Xây d ng l c lư ng Công an nhân dân, V Tài chính, Thanh tra B ki m tra, ôn c các Cơ quan i u tra, cơ quan khác ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra thu c Công an các c p và Công an các ơn v , a phương có liên quan th c hi n Thông tư này. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c n y sinh, Công an các ơn v , a phương c n báo cáo v B (qua T ng c c C nh sát) có hư ng d n k p th i./. Lê H ng Anh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản