Thông tư 20/2001/TT-GTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
4
download

Thông tư 20/2001/TT-GTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 20/2001/TT-GTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu vận tải đường biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 20/2001/TT-GTVT của Bộ Giao thông vận tải

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  Giao th«ng v Ë n  t¶i è  20/2001/TT­G T V T    S n g µ y 12  th¸ng 11 n¨ m   2001 H í ng d É n  th ù c  Ö n  c h Õ  ® é   hi th êi ê lµ m  vi Ö c, th êi ê n g h Ø   g ¬ i ® è i víi  gi  gi n  thuy Ò n  viªn lµ m  vi Ö c  trªn  µ u v Ë n    ® ê n g  bi Ó n t t¶i Thihµnh  Òu  cña  é  Ët lao®éng  µ  Òu  NghÞ   nh  è    §i 80  B Lu     v §i 12  ®Þ s 195/ CP   µy  ng 31/12/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph "Quy  nh     Õtvµ  íng  Én     ®Þ chi ti   h d thi hµnh  ét  è  iÒu  ña  é   Ët  ®éng  Ò   êigiê lµm  Öc  µ  êigiê  m s® c B Lu lao  v th     vi v th   nghØ  ¬i"; ng   Sau    ã    Õn  khic ý ki tho¶ thuËn  ¹ C«ng    è    ti  v¨n s 3144/L§TBXH  µy  ng 15 th¸ng 10    n¨m  2001  ña  é   c B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi,Bé   v X∙    Giao  th«ng  Ën    v t¶iquy  nh  Õ     êigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ  ¬i®èi víi ®Þ ch ®é th     vi       ng       thuyÒn    µm  Öc    µu vËn    êng  Ón    viªnl vi trªnt   t¶i® bi nh sau: I. è i tî ng, h ¹ m  vi ¸p d ô n g  v µ  thu Ë t n g ÷ :  §  p 1. Th«ng   µy    ông    tn ¸p d cho ThuyÒn  ëng, c¸c sü  tr     quan,c¸c thuyÒn       viªn vµ  ÷ng  êikh¸c n»m   nh ng     trong ®Þnh      biªn(sau  y  äichung  µthuyÒn  ®© g   l  viªn)   lµm  Öc      µu chë  µng,tµu chë  vi trªnc¸ct   h    kh¸ch ®ang  ¹t®éng    êng  Ón    ho   trªn® bi thuéc c¸cdoanh     nghiÖp s¶n  Êtkinh doanh  xu     sau: ­Doanh    nghiÖp  µ  íc; nh n ­C¸c    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   c v ®Ç tn     doanh  c¸c nghiÖp  trongkhu    chÕ   Êt,khu  xu   c«ng  nghiÖp,khu    c«ng  Ö   ngh cao;   ­C¸c    doanh  nghiÖp  éc phÇn  thu   kinhtÕ    kh¸c; 2.Nh÷ng  Ëtng÷  ïng trong Th«ng   µy  Óu      thu   d    tn hi nh sau:  a."Thêigiêlµm  Öc"lµkho¶ng  êigian,kh«ng  Ýnh       vi     th     t giao nhËn    µ     ca,m thuyÒn    Õn hµnh    viªnti   c¸c c«ng  Öc    µu theo  ù  ©n  vi trªnt   s ph c«ng  ña  c ThuyÒn   tr ng. ë b. "Thêigiê nghØ   ¬i"lµ kho¶ng  êigian ngoµithêigiê lµm  Öc         ng     th         vi trªn tÇu; II. h ê i gi ê l µ m  vi Ö c, th êi ê n g h Ø  n g ¬ i  T  gi 1. ThuyÒn  viªn lu©n    phiªn thay    nhau  µm  Öc  l vi theo    Ó   ngµy  ca, k c¶  nghØ  µng  Çn,ngµy  Ô    ¶m   h tu   l ®Ó ® b¶o  µnh  ×nh ch¹ytÇu  µ  ùc hiÖn    h tr     v th   c¸c c«ng  Öc  vi theo yªu cÇu  ña  Ën    êng  Ón.    c v t¶i ® bi 2. Thêigiê lµm  Öc       vi kh«ng  îtmøc  èi®a  v  t   quy  nh  ¹ ®iÓ m     êigiê ®Þ ti   3, th     nghØ  ¬ikh«ng  íi ng   d møc  èi Óu quy  nh  ¹ ®iÓ m   t  thi   ®Þ t  i 4; 3.Thêigiêlµm  Öc  èi a:      vi t   ® a.12  êtrong m ét  µy  ªm     êli   ôc);   gi     ng ® (24 gi   ªnt
  2. 2 b.270  êtrong m ét    gi     th¸ng; 4.ThêigiênghØ  ¬itèi Óu:      ng     thi a.12  êtrong m ét  µy  ªm     êli   ôc);   gi     ng ® (24 gi   ªnt b.420  êtrong m ét    gi     th¸ng; 5. Thêigiê nghØ  ¬it¹ tÇu  îcchiatèi®a  µnh  lÇn,m çi  Çn       ng   i  ®      th 2    l nghØ   Ýt  Êt 6  êvµ  nh   gi   kho¶ng  êigian gi÷a 2  Çn  th       l nghØ  Òn lÒ  íi giê. li   d   12  6. ThuyÒn  ëng  ã  Òn    tr c quy huy  ng  ®é thuyÒn    µm  Öc  viªnl vi ngay  Ëp tøc l    ®Ó   ¶m   ® b¶o  toµn, tµis¶n    Çu, hoÆc   an     trªnt   nh»m  cøu  Çu  t hay cøu  êi ng   ®ang  gÆp   ¹n. n 7. C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ô  Ó  êisö  ông    ng    cø  t h c th ng   d lao ®é hoÆc   êi® îc ng     uû  Òn  è  ÝnghØ  ï®ñ   è  µy  quy b tr   b   s ng nghØ  theo  Õ     µ   ch ®é m thuyÒn    a  viªnch ® îchëng  ®∙  ùc hiÖn    do  th   quy  nh  ¹ ®iÓ m     iÓ m   thuéc phÇn    µy. ®Þ t i 1,® 3    IIn Sè  µy  ng nghØ  theo chÕ     µy    ®é n bao  å m:  µy  g Ng nghØ  µng  Çn,nghØ   h tu   phÐp n¨m,  µy  ng nghØ   Ô,nghØ   Ò   Öc  l  v vi riªng cã  ëng ¬ng  µ    Õ      h l v c¸c ch ®é nghØ kh¸ctheo ®óng      quy  nh  Ön  µnh  ña  é  Ët Lao  ng. ®Þ hi h c B Lu   ®é III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. C¨n  vµo    cø  quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy, ngêi sö  ông    ng  tn    d lao ®é hoÆc   ngêi ® îc uû  Òn  ã      quy c tr¸chnhiÖm   èng  Êt  íithuyÒn    Ò   Õ   ¹ch    th nh v   viªn v k ho thêigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ   ¬i vµ  a  µo  îp  ng    ng,     vi       ng   ® v h ®å lao ®é hoÆc   tho¶ íclao®éng  Ëp  Ó.      t th 2. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh    t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.B∙ibá  15  k t  k   Th«ng   è  ts 309/L§TL  µy  ng 30/11/1962 cña  é    B Giao th«ng  Ën  . v t¶i Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B Giao  th«ng  Ën        Õt. v t¶i ®Ó gi¶iquy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản