Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
75
lượt xem
7
download

Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH về hợp đồng lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2003/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2003 THÔNG TƯ C A B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 21/2003/TT-BL TBXH NGÀY 22/9/2003 HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A NGHN NNH S 44/2003/N -CP NGÀY 09/5/2003 C A CHÍNH PH V H P NG LAO NG Thi hành Ngh nh s 44/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v h p ng lao ng (sau ây g i t t là Ngh nh s 44/2003/N -CP), sau khi có ý ki n tham gia c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và c a các B , ngành có liên quan, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành như sau: I. HÌNH TH C, N I DUNG VÀ LO I H P Đ NG LAO Đ NG 1. Hình th c h p ng lao ng theo i u 3 c a Ngh nh s 44/2003/N -CP ư c quy nh c th như sau: a) H p ng lao ng không xác nh th i h n, h p ng lao ng xác nh th i h n t 12 tháng n 36 tháng, h p ng lao ng có th i h n t 3 tháng n dư i 12 tháng ph i ký k t b ng văn b n theo M u s 1 kèm theo Thông tư này. Ngư i s d ng lao ng chuNn b h p ng lao ng theo m u quy nh trên kh gi y A4 và óng d u giáp lai gi a các trang s d ng trong ơn v . Trư ng h p m t bên ký k t h p ng lao ng là ngư i nư c ngoài thì n i dung h p ng ph i b ng ti ng Vi t, sau ph n ti ng Vi t có th thêm ph n ti ng nư c ngoài do hai bên th a thu n. N i dung b ng ti ng Vi t có giá tr pháp lý. B nh p ng lao ng có th vi t b ng bút m c các m u (tr m u ) ho c ánh máy. b) H p ng lao ng có th i h n dư i 03 tháng ho c h p ng lao ng giúp vi c gia ình hai bên có th giao k t h p ng lao ng mi ng, nhưng ph i b o m n i dung theo qui nh t i kho n 1 i u 29 c a B Lu t Lao ng. c) H p ng lao ng trong doanh nghi p nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, diêm nghi p có th gi m b t m t s n i dung cho phù h p v i i u ki n c a doanh nghi p. d) Ngoài h p ng lao ng hai bên có th ký h p ng trách nhi m v tài s n ư c giao.
 2. 2. Vi c áp d ng các lo i h p ng lao ng theo i u 4 c a Ngh nh s 44/2003/N -CP ư c quy nh c th như sau: a) Ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng căn c vào th i h n c a công vi c áp d ng m t trong các lo i h p ng lao ng quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u 4 c a Ngh nh s 44/2003/N -CP; Riêng i v i ngư i ã ngh hưu, hai bên ư c ký k t nhi u l n lo i h p ng lao ng theo mùa v ho c theo m t công vi c nh t nh có th i h n dư i 12 tháng. b) H p ng lao ng xác nh th i h n ã ký k t trư c ngày 01 thnág 01 năm 2003 mà n th i i m ó ang còn hi u l c thi hành, thì ư c tính là h p ng lao ng th nh t áp d ng quy nh t i kho n 4 i u 4 c a Ngh nh s 44/2003/N -CP. II. GIAO K T, THAY Đ I N I DUNG H P Đ NG LAO Đ NG 1. Ngư i có thNm quy n giao k t h p ng lao ng v i ngư i lao ng theo i u 5 c a Ngh nh s 44/2003/N -CP, ư c quy nh c th như sau: - i v i doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam là T ng Giám c ho c Giám c doanh nghi p; - i v i h p tác xã là Ch nhi m h p tác xã, i v i Liên hi p h p tác xã là Giám c Liên hi p h p tác xã; - i v i các cơ quan, t ch c, các chi nhánh, các văn phòng i di n (g i chung là t ch c) c a qu c t ho c nư c ngoài óng t i Vi t Nam là ngư i ng u t ch c (Trư ng chi nhánh, Trư ng văn phòng, Trư ng i di n...). - i v i cá nhân, h gia ình là ngư i tr c ti p s d ng lao ng. Trư ng h p nh ng ngư i có thNm quy n không tr c ti p giao k t h p ng lao ng thì có th u quy n cho ngư i khác b ng văn b n, tr trư ng h p ã qui nh v phân c p qu n lý nhân s . Riêng i v i ngư i s d ng lao ng là cá nhân thì không ư c u quy n. 2. H p ng lao ng ký v i ngư i ã ngh hưu ang hư ng b o hi m xã h i hàng tháng và ngư i làm vi c có th i h n dư i 03 tháng, thì ngoài ti n lương theo c p b c công vi c, ngư i lao ng còn ư c ngư i s d ng lao ng thanh toán các kho n sau: - B o hi m xã h i = 15%; - B o hi m Y t = 2%; - Ngh hàng năm = 4%; - Ti n tàu xe i l i khi ngh phép do hai bên th a thu n không th p hơn 9%. T l % nêu trên ư c tính so v i ti n lương theo h p ng lao ng.
 3. 3. Th t c thay i n i dung h p ng lao ng theo kho n 2 i u 8 c a Ngh nh s 44/2003/N -CP ư c ti n hành theo trình t như sau: - Bên xu t yêu c u nêu n i dung c n thay i và thông báo cho bên kia bi t b ng văn b n. - Bên nh n ư c văn b n yêu c u ph i ch ng g p bên xu t th a thu n v n i dung c n thay i, ch m nh t trong th i h n 3 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n yêu c u; - Trư ng h p hai bên th a thu n ư c vi c thay i n i dung h p ng lao ng, thì ti n hành ký k t ph l c h p ng lao ng theo M u s 2 ban hành kèm theo Thông tư này. - Trư ng h p hai bên không th a thu n ư c vi c thay i n i dung h p ng lao ng, thì ti p t c th c hi n h p ng lao ng ã giao k t ho c th a thu n ch m d t theo qui nh t i kho n 3 i u 36 c a B Lu t Lao ng. III. CH M D T H P NG LAO NG, TR C P THÔI VI C VÀ B I THƯ NG CHI PHÍ ÀO T O 1. Th i gian báo trư c ch m d t h p ng lao ng th c hi n như sau: a) Trư ng h p ch m d t h p ng lao ng theo i u 36 c a B Lu t Lao ng thì hai bên không ph i báo trư c. b) Trư ng h p ơn phương ch m d t h p ng lao ng quy nh t i i u 37 ho c i u 38 c a B Lu t Lao ng, thì bên có quy n ơn phương ph i th c hi n vi c báo trư c cho bên kia b ng văn b n. S ngày báo trư c c a ngư i lao ng ư c qui nh t i kho n 2, kho n 3 i u 37; c a ngư i s d ng lao ng t i kho n 3 i u 38 c a B Lu t Lao ng. S ngày báo trư c là ngày làm vi c. Riêng trư ng h p ngư i lao ng b k lu t sa th i thì không ph i báo trư c. 2. Các trư ng h p ư c tr c p thôi vi c và không ư c tr c p thôi vi c theo kho n 1 i u 14 c a Ngh nh s 44/2003/N -CP ư c quy nh c th như sau: a) Các trư ng h p ư c tr c p thôi vi c: - Ngư i lao ng ch m d t h p ng theo i u 36; i u 37; các i m a, c, d kho n 1 i u 38; kho n 1 i u 41; i m c kho n 1 i u 85 c a B Lu t Lao ng. - Ngư i lao ng làm vi c trong doanh nghi p nhà nư c ư c tuy n d ng trư c khi có ch h p ng lao ng, thì khi ngh vi c ư c tính tr c p thôi vi c như ngư i ã ký h p ng lao ng. - Ngư i lao ng b ch m d t h p ng lao ng do doanh nghi p, cơ quan, t ch c ch m d t ho t ng quy nh t i i m kho n 1 i u 38 c a B Lu t Lao ng là các trư ng h p: Doanh nghi p, cơ quan, t ch c ư c c p có thNm quy n quy t nh gi i th , tòa án tuyên b phá s n, gi y phép ho t ng ã h t h n, doanh nghi p vi
 4. ph m pháp lu t b cơ quan có thNm quy n rút gi y phép ho t ng ho c thu h i gi y phép ăng ký kinh doanh. b) Các trư ng h p không ư c tr c p thôi vi c: - Ngư i lao ng b sa th i theo i m a và i m b, kho n 1 i u 85 c a B Lu t Lao ng. - Ngư i lao ng ơn phương ch m d t h p ng lao ng mà vi ph m v lý do ch m d t ho c th i h n báo trư c quy nh t i i u 37 c a B Lu t Lao ng. - Ngư i lao ng ngh vi c hư ng ch hưu trí hàng tháng theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 145 c a B Lu t Lao ng. - Ngư i lao ng ch m d t h p ng lao ng theo kho n 1 i u 17 và i u 31 c a B Lu t Lao ng ã ư c hư ng tr c p m t vi c làm. 3. Cách tính và chi tr ti n tr c p thôi vi c ư c th c hi n như sau: Công th c tính tr c p thôi vi c t ng doanh nghi p: Ti n tr c p T ng th i gian làm vi c x Ti n lương làm căn c x 1/2 = thôi vi c t i doanh nghi p tính tr c p thôi vi c Trong ó: - T ng th i gian làm vi c t i doanh nghi p là s năm ngư i lao ng làm vi c t i doanh nghi p ư c làm tròn theo nguyên t c qui nh t i kho n 5 i u 14 c a Ngh nh s 44/2003/N -CP. - Ti n lương làm căn c tính tr c p thôi vi c là ti n lương bình quân c a 6 tháng li n k trư c khi ch m d t h p ng lao ng, bao g m ti n lương c p b c, ch c v và ph c p khu v c, ph c p ch c v (n u có) qui nh t i i u 15 c a Ngh nh s 114/2002/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph . a) Trư ng h p ngư i lao ng th c hi n nhi u h p ng lao ng t i m t doanh nghi p mà khi k t thúc t ng h p ng chưa ư c thanh toán tr c p thôi vi c, thì doanh nghi p c ng th i gian làm vi c theo các h p ng lao ng và l y ti n lương bình quân 6 tháng li n k trư c khi ch m d t h p ng lao ng cu i cùng tính tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng. Trư ng h p trong các h p ng lao ng có m t h p ng lao ng ngư i lao ng ơn phương ch m d t trái pháp lu t, thì th i gian làm vi c theo h p ng lao ng ch m d t trái pháp lu t ngư i lao ng không ư c tr c p thôi vi c, còn các h p ng khác v n ư c hư ng tr c p thôi vi c. Ví d 1: Bà Vũ Th Tâm ch m d t h p ng lao ng t i Công ty Thăng Long sau khi ã th c hi n 3 h p ng lao ng: H p ng th nh t 14 tháng v i ti n lương bình quân 6 tháng cu i c a h p ng là 500.000 ng/tháng; h p ng th hai 18 tháng v i ti n lương bình quân 6 tháng cu i c a h p ng 600.000 ng/tháng và h p ng th ba 24 tháng v i ti n lương bình quân 6 tháng cu i c a h p ng 800.000 ng/tháng. Tr c p thôi vi c c a Bà Tâm ư c tính như sau:
 5. - T ng th i gian làm vi c là: 14 tháng + 18 tháng + 24 tháng = 56 tháng (làm tròn b ng 5 năm); - Tr c p thôi vi c là: 800.000 ng x 5,0 x 1/2 = 2.000.000 ng. Trư ng h p bà Tâm ch m d t h p ng lao ng th ba trái pháp lu t, thì h p ng th ba bà Tâm không ư c tr c p thôi vi c. Công ty Thăng Long ch c ng th i gian làm vi c theo h p ng th nh t và h p ng th hai tính tr c p thôi vi c là: - T ng th i gian làm vi c là: 14 tháng + 18 tháng = 32 tháng (làm tròn b ng 3 năm); - Tr c p thôi vi c là: 600.000 ng x 3 x 1/2 = 900.000 ng Công ty Thăng Long thanh toán cho bà Tâm s ti n tr c p thôi vi c sau 7 ngày, k t ngày ch m d t h p ng lao ng th ba. b) Trư ng h p ngư i lao ng làm vi c cho doanh nghi p nhà nư c nhưng có c th i gian làm vi c theo ch biên ch và có c th i gian làm vi c theo h p ng lao ng, thì c ng c hai th i gian ó tính tr c p thôi vi c. Ví d 2: Ông Nguy n Văn Toàn công nhân cơ khí (thang lương A1 nhóm II) làm vi c t i công ty B t tháng 4 năm 1991 n tháng 2 năm 1994 theo biên ch và làm vi c theo ch h p ng lao ng t tháng 3/1994. n tháng 6 năm 2003 ông Toàn ch m d t h p ng lao ng. T ng th i gian làm vi c c a ông Toàn là 147 tháng (quy tròn b ng 12,5 năm) có ti n lương bình quân 6 tháng cu i là 823.600 ng/tháng (h s 2,84). Kho n ti n tr c p thôi vi c c a ông Toàn ư c tính như sau: 823.600 ng x 12,5 x 1/2 = 5.147.500 ng. c) Trư ng h p ngư i lao ng làm vi c nhi u doanh nghi p nhà nư c do chuy n công tác trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995, thì tính tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng t ng doanh nghi p. Ti n lương c a ngư i lao ng trư c ngày 01 tháng 4 năm 1993 ư c quy i theo Ngh nh s 25/CP, 26/CP t i th i i m ngày 01 tháng 4 năm 1993. Ví d 3: Bà Lê Th Bê là công nhân xây d ng cơ b n (thang lương A6 nhóm II) có quá trình làm vi c t i 3 ơn v thu c doanh nghi p nhà nư c: T i Công ty Y theo biên ch t tháng 10 năm 1988 n tháng 12 năm 1990 (22 tháng quy tròn b ng 2 năm) v i ti n lương bình quân 6 tháng cu i quy i theo Ngh nh s 26/CP t i th i i m ngày 01 tháng 4 năm 1993 là 142.000 ng/tháng (h s 1,55); t i Công ty Z theo biên ch t tháng 1 năm 1991 n tháng 5 năm 1994 (41 tháng quy tròn b ng 3,5 năm) v i ti n lương bình quân 6 tháng cu i là 186.000 ng/tháng (h s 1,55); t i công ty X theo h p ng lao ng t tháng 6 năm 1994 và n ngày 31 tháng 5 năm 2003 ch m d t h p ng lao ng v i ti n lương bình quân 6 tháng cu i là 823.600 ng/tháng (h s 2,84). Th i gian làm vi c t i Công ty X là 108 tháng (quy tròn b ng 9 năm). Ti n tr c p thôi vi c c a bà Bê ư c tính như sau: - T i Công ty Y là: 142.000 ng x 2,0 x 1/2 = 142.000 ng - T i Công ty Z là: 186.000 ng x 3,5 x 1/2 = 325.500 ng
 6. - T i Công ty X là: 823.600 ng x 9 x 1/2 = 3.706.200 ng T ng c ng: 4.173.700 ng. Công ty X thanh toán toàn b kho n tr c p thôi vi c trên cho bà Bê, r i sau ó thông báo theo M u s 3 ban hành kèm theo Thông tư này Công ty Y và Công ty Z hoàn tr s ti n mà mình ã chi h . Trư ng h p Công ty Y ho c Công ty Z ã ch m d t ho t ng, thì Công ty X s ư c ngân sách nhà nư c hoàn tr theo hư ng d n c a B Tài chính. d) Trư ng h p sau khi sáp nh p, h p nh t, chia, tách doanh nghi p, chuy n quy n s h u, quy n qu n lý ho c quy n s d ng tài s n doanh nghi p mà ngư i lao ng ch m d t h p ng lao ng, thì ngư i s d ng lao ng k ti p ph i có trách nhi m tr tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng, k c th i gian làm vi c cho ngư i s d ng lao ng li n k trư c ó. Riêng doanh nghi p nhà nư c th c hi n phương án s p x p l i ho c chuy n i hình th c s h u (c ph n hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p), thì áp d ng theo qui nh c a Nhà nư c i v i các trư ng h p này. Ví d 4: Ông Bùi Văn An làm vi c doanh nghi p Nhà nư c A t tháng 6 năm 1990. n tháng 6 năm 1998 doanh nghi p này c ph n hóa tr thành công ty c ph n và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. n tháng 6 năm 2003 ông An ch m d t h p ng lao ng. Ông An có ti n lương bình quân 6 tháng trư c khi c ph n hóa là 300.000 ng/tháng và 6 tháng trư c khi ch m d t h p ng lao ng là 800.000 ng/tháng. Tr c p thôi vi c c a ông An ư c tính như sau: - Tr c p thôi vi c doanh nghi p nhà nư c là: 300.000 ng x 8 x 1/2 = 1.200.000 ng. - Tr c p thôi vi c công ty c ph n là: 800.000 ng x 5 x 1/2 = 2.000.000 ng. T ng c ng: 3.200.000 ng. Công ty c ph n ph i thanh toán toàn b s ti n tr c p thôi vi c cho ông An. Ngu n chi tr tr c p thôi vi c th c hi n theo i u 27 c a Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 09 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n. 4. Vi c b i thư ng chi phí ào t o theo i u 13 c a Ngh nh s 44/2003/N -CP ư c th c hi n như sau: a) Ngư i lao ng ư c ào t o trong nư c ho c ngoài nư c t kinh phí c a ngư i s d ng lao ng, k c kinh phí do phía nư c ngoài tài tr cho ngư i s d ng lao ng, sau khi h c xong ph i làm vi c cho ngư i s d ng lao ng m t th i gian do hai bên th a thu n. b) Ngư i lao ng t ý b vi c ho c ơn phương ch m d t h p ng lao ng, tr các trư ng h p quy nh t i i u 37 c a B Lu t Lao ng, khi chưa h c xong ho c h c xong không làm vi c cho ngư i s d ng lao ng th i gian như ã th a thu n, thì
 7. ph i b i thư ng m c chi phí ào t o bao g m các kho n chi phí cho ngư i d y, tài li u h c t p, trư ng l p, máy móc thi t b , v t li u th c hành và các chi phí khác h tr cho ngư i h c do ngư i s d ng lao ng tính có s th a thu n c a ngư i lao ng. Th a thu n nêu i m a và i m b trên ây ph i b ng văn b n có ch ký c a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng. IV. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; bãi b các văn b n sau ây: Quy t nh s 66/L TBXH-Q ngày 12 tháng 02 năm 1993 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v phát hành và qu n lý b n h p ng lao ng; Quy t nh s 207/L TBXH-Q ngày 02 tháng 4 năm 1993 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v m u h p ng lao ng; Thông tư s 21/L TBXH-TT ngày 12 tháng 10 năm 1996 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 198/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph v h p ng lao ng; Thông tư s 02/2001/TT-BL TBXH ngày 09 tháng 01 năm 2001 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i bãi b i m 4 M c III c a Thông tư s 21/L TBXH-TT ngày 12 tháng 10 năm 1996 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Không áp d ng cách tính tr c p thôi vi c quy nh t i Thông tư này tính l i tr c p thôi vi c i v i nh ng trư ng h p ã ch m d t h p ng lao ng trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. 3. nh kỳ 6 tháng và hàng năm các ơn v có s d ng lao ng theo h p ng lao ng ph i báo cáo S Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c Ban qu n lý Khu công nghi p a phương nơi có tr s chính c a ơn v v tình hình ký k t, s d ng, ch m d t h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ban qu n lý Khu công nghi p các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m giúp U ban nhân dân t ch c hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh ph n nh k p th i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t./. Nguy n Th H ng ( ã ký) M us 1 M U H P Đ NG LAO Đ NG Ban hành kèm theo Thông tư s 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i
 8. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc Tên ơn v :....... S :.................... H P NG LAO NG Chúng tôi, m t bên là Ông/Bà: Qu c t ch: Ch c v : i di n cho (1): i n tho i: a ch : Và m t bên là Ông/Bà: Qu c t ch: Sinh ngày....... tháng..... năm...... t i. Ngh nghi p (2): a ch thư ng trú: S CMTND: c p ngày...../...../...... t i S s lao ng (n u có):................ c p ngày......../...../...... t i Th a thu n ký k t h p ng lao ng và cam k t làm úng nh ng i u kho n sau ây: i u 1: Th i h n và công vi c h p ng - Loai h p ng lao ng(3): - T ngày . tháng . năm .. n ngày .. tháng năm - Th vi c t ngày tháng .. năm n ngày tháng .. năm..... - a i m làm vi c(4): - Ch c danh chuyên môn: Ch c v (n u có): - Công vi c ph i làm (5): i u 2: Ch làm vi c - Th i gi làm vi c (6) - ư c c p phát nh ng d ng c làm vi c g m:
 9. i u 3: Nghĩa v và quy n l i c a ngư i lao ng 1. Quy n l i: - Phương ti n i l i.làm vi c (7): - M c lương chính ho c ti n công (8): - Hình th c tr lương: - Ph c p g m (9): - ư c tr lương vào các ngày....... hàng tháng. - Ti n thư ng: - Ch nâng lương: - ư c trang b b o h lao ng g m: - Ch ngh ngơi (ngh hàng tu n, phép năm,l t t...): - B o hi m xã h i và b o hi m y t (10): - Ch ào t o (11): Nh ng th a thu n khác (12): 2. Nghĩa v : - Hoàn thành nh ng công vi c ã cam k t trong h p ng lao ng. - Ch p hành l nh i u hành s n xu t-kinh doanh, n i quy k lu t lao ng, an toàn lao ng.... - B i thư ng vi ph m và v t ch t (13): i u 4: Nghĩa v và quy n h n c a ngư i s d ng lao ng 1. Nghĩa v : -B o m vi c làm và th c hi n y nh ng i u ã cam k t trong h p ng lao ng. - Thanh toán y , úng th i h n các ch và quy n l i cho ngư i lao ng theo h p ng lao ng, th a ư c lao ng t p th (n u có). 2. Quy n h n:
 10. - i u hành ngư i lao ng hoàn thành công vi c theo h p ng (b trí, i u chuy n, t m ng ng vi c ) - T m hoãn, ch m d t h p ng lao ng, k lu t ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t, th a ư c lao ng t p th (n u có) và n i quy lao ng c a doanh nghi p. i u 5: i u kho n thi hành - Nh ng v n v lao ng không ghi trong h p ng lao ng này thì áp d ng qui nh c a th a ư c t p th , trư ng h p chưa có th a ư c t p th thì áp d ng quy nh c a pháp lu t lao ng. - H p ng lao ng ư c làm thành 02 b n có giá tr ngang nhau, m i bên gi m t b n và có hi u l c t ngày ..tháng năm ... Khi hai bên ký k t ph l c h p ng lao ng thì n i dung c a ph l c h p ng lao ng cũng có giá tr như các n i dung c a b n h p ng lao ng này. H p ng này làm t i.... ngày.... tháng.... năm..... Ngư i lao ng Ngư i s d ng lao ng (Ký tên) (Ký tên, óng d u) Ghi rõ H và Tên Ghi rõ H và Tên HƯ NG D N CÁCH GHI H P NG LAO NG 1. Ghi c th tên doanh nghi p, cơ quan, t ch c, ví d : Công ty Xây d ng Nhà Hà n i. 2. Ghi rõ tên ngh nghi p (n u có nhi u ngh nghi p thì ghi ngh nghi p chính), ví d : K sư. 3. Ghi rõ lo i h p ng lao ng, ví d 1: Không xác nh th i h n; ví d 2: 06 tháng. 4. Ghi c th a i m chính, ví d : S 2 - inh l - Hà N i; và a i m ph (n u có), ví d : S 5 - Tràng Thi - Hà N i. 5. Ghi các công vi c chính ph i làm, ví d : L p t, ki m tra, s a ch a h th ng i n; thi t b thông gió; thi t b l nh... trong doanh nghi p. 6. Ghi c th s gi làm vi c trong ngày ho c trong tu n, ví d : 08 gi /ngày ho c 40 gi /tu n. 7. Ghi rõ phương ti n i l i do bên nào m nhi m, ví d : xe ơn v ưa ón ho c cá nhân t túc. 8. Ghi c th ti n lương theo thang lương ho c b ng lương mà ơn v áp d ng, ví d : Thang lương A.1.Cơ khí, i n, i n t - Tin h c; Nhóm III; B c 4/7; H s 2,04; M c lương t i th i i m ký k t h p ng lao ng là 428.400 ng/tháng.
 11. 9. Ghi tên lo i ph c p, h s , m c ph c p t i th i i m ký k t h p ng lao ng, ví d : Ph c p trách nhi m Phó trư ng phòng; H s 0,3; M c ph c p 63.000 ng/tháng. 10. i v i ngư i lao ng thu c i tư ng óng b o hi m xã h i b t bu c thì ghi t l % ti n lương h ng tháng hai bên ph i trích n p cho cơ quan b o hi m xã h i, ví d : H ng tháng ngư i s d ng lao ng trích 6% t ti n lương tháng c a ngư i lao ng và s ti n trong giá thành tương ng b ng 17% ti n lương tháng c a ngư i lao ng óng 20% cho cơ quan b o hi m xã h i và 3% cho cơ quan B o hi m y t . i v i ngư i lao ng không óng b o hi m xã h i b t bu c thì kho n ti n b o hi m xã h i tính thêm vào ti n lương ngư i lao ng tham gia B o hi m t nguy n ho c t lo l y b o hi m, ví d : Kho n ti n b o hi m xã h i ã tính thêm vào ti n lương cho ngư i lao ng là 17% ti n lương tháng. 11. Ghi c th trư ng h p ơn v c i ào t o thì ngư i lao ng ph i có nghĩa v gì và ư c hư ng quy n l i gì, ví d : Trong th i gian ơn v c i h c ngư i lao ng ph i hoàn thành khoá h c úng th i h n, ư c hư ng nguyên lương và các quy n l i khác như ngư i i làm vi c, tr ti n b i dư ng c h i. 12. Ghi nh ng quy n l i mà chưa có trong B Lu t Lao ng, trong th a ư c lao ng t p th ho c ã có nhưng có l i hơn cho ngư i lao ng, ví d : i tham quan, du l ch, ngh mát, quà sinh nh t. 13. Ghi rõ m c b i thư ng cho m i trư ng h p vi ph m, ví d : Sau khi ào t o mà không làm vi c cho doanh nghi p thì ph i b i thư ng 06 (sáu) tri u ng; không làm vi c 02 năm thì b i thư ng 03 (ba) tri u ng. M us 2 M U PH L C H P Đ NG LAO Đ NG Ban hành kèm theo Thông tư s 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ..... , ngày..... tháng..... năm .... Tên ơn v :....... S :.................... PH L C H P NG LAO NG Chúng tôi, m t bên là Ông/Bà:............................ Qu c t ch:...................... Ch c v :...................................................................................................... i di n cho (1): ................................................. i n tho i:.....................
 12. a ch :......................................................................................................... Và m t bên là Ông/Bà:......................................... Qu c t ch:...................... Sinh ngày......... tháng....... năm...... t i......................................................... Ngh nghi p (2):........................................................................................... a ch thư ng trú:....................................................................................... S CMTND:....... c p ngày...../...../...... t i................................................... S s lao ng (n u có):.......... c p ngày......./....../.........t i......................... Căn c H p ng lao ng s .... ký ngày..../..../.... và nhu c u s d ng lao ng, hai bên cùng nhau th a thu n thay i m t s n i dung c a h p ng mà hai bên ã ký k t như sau: 1. N i dung thay i (ghi rõ n i dung gì, thay i như th nào.....): ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 2. Th i gian th c hi n (ghi rõ n i dung m c 1 nêu trên có hi u l c trong bao nhiêu lâu): ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Ph l c này là b ph n c a h p ng lao ng s ... , ư c làm thành hai b n có giá tr như nhau, m i bên gi m t b n và là cơ s gi i quy t khi có tranh ch p lao ng. Ngư i lao ng Ngư i s d ng lao ng (Ký tên) (Ký tên, óng d u) Ghi rõ H và Tên Ghi rõ H và Tên M us 3 M U THÔNG BÁO CHUY N TR TR C P THÔI VI C Ban hành kèm theo Thông tư s 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ..... , ngày..... tháng..... năm ....
 13. Tên ơn v :....... S :.................... Thông báo V/v chuy n tr tr c p thôi vi c Kính g i: Công ty B Căn c Ngh nh s 44/2003/N -CP ngày 09/5/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v h p ng lao ng; Căn c Thông tư s . c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i ... Ông (Bà): Nguy n Văn A ã ch m d t h p ng lao ng ngày... tháng.... năm. .. (Thông báo ho c Quy t nh kèm theo). Theo h sơ, Ông Nguy n Văn A có th i gian làm vi c t i Công ty B là... năm (t ngày... tháng... năm... n ngày... tháng... năm...). Công ty chúng tôi ã chi h kho n tr c p thôi vi c i v i th i gian làm vi c t i Công ty B v i s ti n là:.... ng. ngh Công ty B chuy n tr s ti n tr c p thôi vi c mà Công ty chúng tôi ã chi h theo s tài kho n....../. Giám c ho c th trư ng ơn v Ký tên, óng d u (Ghi rõ h và tên) Nơi nh n: - Như trên; - Lưu ơn v .
Đồng bộ tài khoản