Thông tư 21/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
542
lượt xem
39
download

Thông tư 21/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 21/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 21/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦   c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   2 1 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   2 2   t h ¸ n g   3   n ¨ m  2 0 0 5   H í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   q u i   c h Õ   c « n g   k h a i   t µ i   c h Ý n h   ® è i  víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch vµ c¸c tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî  C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  192/2004/Q§­TTg ngµy 16/11/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ban   hµnh   Qui   chÕ   c«ng   khai   tµi   chÝnh  ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ  níc, c¸c  ®¬n vÞ  dù   to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch hç  trî, c¸c dù   ¸n  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n cã  sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  n ­ íc, c¸c doanh nghiÖp  nhµ  níc, c¸c quü  cã  nguån tõ  ng©n   s¸ch nhµ  níc vµ  c¸c quü  cã  nguån tõ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp   cña nh©n d©n. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh   ®èi   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   dù   to¸n   ng©n   s¸ch,   c¸c   tæ   chøc   ® îc   ng©n s¸ch nhµ níc hç trî nh sau: I­ C«ng khai tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ  dù to¸n ng©n s¸ch: 1. C«ng khai ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m: 1.1. §èi víi ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn:  Thñ  trëng  ®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp trªn c«ng bè  c«ng khai  dù   to¸n   thu   ­   chi   ng©n   s¸ch   nhµ   níc,   kÓ   c¶   phÇn   ®iÒu  chØnh  gi¶m  hoÆc bæ sung (nÕu cã)  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn  giao; nguån kinh phÝ  kh¸c vµ  ph©n bæ cho c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp díi trùc thuéc (trong  ®ã  cã  dù  to¸n cña  ®¬n vÞ  m×nh trùc  tiÕp  sö  dông),  c¸c  ®¬n vÞ   ®îc  ñy quyÒn  (phÇn  kinh phÝ ñy quyÒn ­ nÕu cã): a) Néi dung c«ng khai:  ­ C«ng khai c¸c c¨n cø, nguyªn t¾c ph©n bæ.  ­ C«ng khai sè liÖu: Theo BiÓu sè 1 ®Ýnh kÌm.  b) H×nh thøc c«ng khai:  Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ  (thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm  yÕt); ®ång thêi th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c ®¬n vÞ cÊp  díi trùc thuéc vµ c¸c ®¬n vÞ ®îc ñy quyÒn (nÕu cã). c) Thêi ®iÓm c«ng khai: 
 2. 2 ChËm   nhÊt   sau   30   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   cã   thÈm  quyÒn giao  ®Çu n¨m vµ   ®iÒu chØnh gi¶m hoÆc bæ sung trong  n¨m (nÕu cã).  1.2.  §èi  víi  ®¬n  vÞ  dù  to¸n  trùc  tiÕp sö   dông kinh  phÝ:   Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n trùc tiÕp sö  dông kinh  phÝ ng©n s¸ch nhµ níc c«ng bè c«ng khai dù to¸n thu ­ chi  ng©n   s¸ch   nhµ   níc,   kÓ   c¶   phÇn   ®iÒu   chØnh   gi¶m   hoÆc   bæ  sung (nÕu cã) ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao vµ nguån kinh  phÝ kh¸c: a) Néi dung c«ng khai:  ­ C«ng khai dù  to¸n mét sè  néi dung chi chñ  yÕu: Chi  mua s¾m trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc, chi söa ch÷a  lín TSC§, chi héi nghÞ. ViÖc c«ng khai c¸c néi dung chi  kh¸c do thñ trëng ®¬n vÞ qui ®Þnh. ­ C«ng khai sè liÖu: Theo BiÓu sè 2 ®Ýnh kÌm. b) H×nh thøc c«ng khai:  Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ  (thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm  yÕt); ®ång thêi c«ng bè trong héi nghÞ c¸n bé, c«ng chøc,   viªn chøc cña ®¬n vÞ. c) Thêi ®iÓm c«ng khai:  ChËm nhÊt sau 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc  ®¬n vÞ  dù  to¸n  cÊp   trªn   hoÆc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   giao   ®Çu   n¨m   vµ   ®iÒu  chØnh gi¶m hoÆc bæ sung trong n¨m (nÕu cã).  2. C«ng khai quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc: 2.1. §èi víi ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn:  Thñ  trëng  ®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp trªn c«ng bè  c«ng khai  quyÕt to¸n kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc, kinh phÝ kh¸c: a) Néi dung c«ng khai: ­ C«ng khai quyÕt to¸n  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª  duyÖt, theo BiÓu sè 3 ®Ýnh kÌm.  ­ C«ng  khai  quyÕt  to¸n  do  ®¬n vÞ   phª duyÖt  cho  c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp díi trùc thuéc, theo BiÓu sè  4  ®Ýnh  kÌm. b) H×nh thøc c«ng khai:  Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ  (thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm  yÕt);   ®ång   thêi   th«ng   b¸o   b»ng   v¨n   b¶n   cho   c¸c   ®¬n   vÞ  trùc thuéc. c) Thêi ®iÓm c«ng khai: 
 3. 3 ChËm   nhÊt   sau   30   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   cã   thÈm  quyÒn phª duyÖt.  2.2.  §èi  víi  ®¬n  vÞ  dù  to¸n  trùc  tiÕp sö   dông kinh  phÝ: Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n trùc tiÕp sö  dông kinh  phÝ  ng©n s¸ch  nhµ  níc, kinh phÝ  kh¸c  c«ng  bè  c«ng  khai  quyÕt to¸n ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt:  a) Néi dung c«ng khai: ­ C«ng khai quyÕt to¸n mét sè  néi dung chi chñ  yÕu:  Chi mua s¾m trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc, chi söa  ch÷a   lín   TSC§,   chi   héi   nghÞ.   ViÖc  c«ng   khai   quyÕt  to¸n   c¸c néi dung chi kh¸c do thñ trëng ®¬n vÞ quy ®Þnh. ­ C«ng khai sè liÖu: Theo BiÓu sè 3 ®Ýnh kÌm. b) H×nh thøc c«ng khai: Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ  (thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm  yÕt); ®ång thêi c«ng bè trong héi nghÞ c¸n bé, c«ng chøc,   viªn chøc cña ®¬n vÞ. c) Thêi ®iÓm c«ng khai: ChËm nhÊt sau 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc  ®¬n vÞ  dù  to¸n  cÊp trªn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.  3. C«ng khai c¸c viÖc thu vµ  sö  dông c¸c kho¶n  ®ãng  gãp cña tæ chøc, c¸ nh©n: Thñ  trëng   ®¬n vÞ   dù  to¸n  cã  c¸c kho¶n  thu   ®ãng  gãp  cña tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i  thùc  hiÖn c«ng khai  theo  quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 2, Môc II cña Th«ng t nµy.  II­ C«ng khai tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî: 1. C«ng khai kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc hç trî: 1.1. C«ng khai ph©n bæ dù to¸n kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ   níc hç trî: 1.1.1. §èi víi tæ chøc cÊp trªn: Thñ  trëng tæ chøc cÊp trªn c«ng bè  c«ng khai dù  to¸n  kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî, kÓ  c¶ phÇn  ®iÒu chØnh  gi¶m hoÆc  bæ sung  (nÕu  cã)  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  giao,  nguån   kinh   phÝ   kh¸c   vµ   ph©n   bæ   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   cÊp   díi  trùc thuéc (trong ®ã cã dù to¸n cña ®¬n vÞ m×nh trùc tiÕp  sö dông):  a) Néi dung c«ng khai:
 4. 4 ­ C«ng khai c¸c c¨n cø, nguyªn t¾c ph©n bæ.  ­ C«ng khai sè liÖu : Theo BiÓu sè 5 ®Ýnh kÌm. b) H×nh thøc c«ng khai: Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ  (thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm  yÕt); ®ång thêi th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c ®¬n vÞ cÊp  díi trùc thuéc. c) Thêi ®iÓm c«ng khai: ChËm   nhÊt   sau   30   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   cã   thÈm  quyÒn giao  ®Çu n¨m vµ   ®iÒu chØnh gi¶m hoÆc bæ sung trong  n¨m (nÕu cã).  1.1.2. §èi víi ®¬n vÞ trùc tiÕp sö dông kinh phÝ: Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp sö  dông kinh phÝ  ng©n  s¸ch nhµ  níc hç  trî  c«ng bè  c«ng khai dù  to¸n kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ níc hç trî, kÓ c¶ phÇn ®iÒu chØnh gi¶m hoÆc  bæ sung (nÕu cã) ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao vµ nguån kinh  phÝ kh¸c: a) Néi dung c«ng khai: Theo BiÓu sè 6 ®Ýnh kÌm. b) H×nh thøc c«ng khai: Niªm yÕt c«ng khai t¹i trô së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ   (thêi   gian   niªm   yÕt   Ýt   nhÊt   lµ   90  ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm yÕt);  ®ång thêi c«ng bè  trong héi  nghÞ c¸n bé, c«ng chøc. c) Thêi ®iÓm c«ng khai:  ChËm   nhÊt   sau   30   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   cã   thÈm  quyÒn giao  ®Çu n¨m vµ   ®iÒu chØnh gi¶m hoÆc bæ sung trong  n¨m (nÕu cã).  1.2. C«ng khai quyÕt to¸n kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc  hç trî: 1.2.1. §èi víi tæ chøc cÊp trªn: Thñ   trëng   tæ   chøc   cÊp   trªn   c«ng   bè   c«ng   khai   quyÕt  to¸n kinh phÝ ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî, kinh phÝ kh¸c  (nÕu cã): a) Néi dung c«ng khai: ­ C«ng khai quyÕt to¸n  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª  duyÖt. Theo BiÓu sè 7 ®Ýnh kÌm. ­ C«ng khai quyÕt to¸n do tæ chøc phª duyÖt cho c¸c  ®¬n vÞ cÊp díi trùc thuéc. Theo BiÓu sè 8 ®Ýnh kÌm. b) H×nh thøc c«ng khai:  Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ  (thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm  yÕt); ®ång thêi th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c ®¬n vÞ cÊp  díi trùc thuéc.
 5. 5 c) Thêi ®iÓm c«ng khai:   ChËm nhÊt sau 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt.  1.2.2. §èi víi ®¬n vÞ trùc tiÕp sö dông kinh phÝ:  Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp sö  dông kinh phÝ  ng©n  s¸ch nhµ  níc hç  trî  c«ng bè  c«ng khai quyÕt to¸n  ®∙  ®îc  cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt: a) Néi dung c«ng khai: Theo BiÓu sè 7 ®Ýnh kÌm. b) H×nh thøc c«ng khai:   Niªm yÕt c«ng khai t¹i trô  së  lµm viÖc cña  ®¬n vÞ  (thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm  yÕt);  ®ång thêi c«ng bè  trong héi nghÞ  c¸n bé, c«ng chøc  cña ®¬n vÞ. c) Thêi ®iÓm c«ng khai:   ChËm nhÊt sau 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt.  2. C«ng khai viÖc thu vµ  sö  dông c¸c kho¶n  ®ãng gãp  cña tæ chøc, c¸ nh©n (nÕu cã): Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thùc hiÖn c«ng khai viÖc thu vµ  sö dông c¸c kho¶n ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n: 2.1. C«ng khai thu: a) Néi dung c«ng khai: ­ C«ng khai c¨n cø thu, môc ®Ých thu. ­ C«ng khai ®èi tîng thu, møc thu. b) H×nh thøc c«ng khai:   Niªm yÕt c«ng khai t¹i trô  së  lµm viÖc cña  ®¬n vÞ  (thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm  yÕt);  ®ång thêi c«ng bè  trong héi nghÞ  c¸n bé, c«ng chøc  cña ®¬n vÞ. c) Thêi ®iÓm c«ng khai:   ChËm nhÊt sau 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy cã  v¨n b¶n th«ng  b¸o cña cÊp cã  thÈm quyÒn cho phÐp huy  ®éng  ®ãng gãp cña  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n. 2.2. C«ng khai quyÕt to¸n sö dông c¸c kho¶n thu:  a) Néi dung c«ng khai: Theo BiÓu sè 9 ®Ýnh kÌm. b) H×nh thøc c«ng khai: Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ  (thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm  yÕt);  ®ång thêi c«ng bè  trong héi nghÞ  c¸n bé, c«ng chøc  cña ®¬n vÞ.
 6. 6 c) Thêi ®iÓm c«ng khai:  ChËm nhÊt sau 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc  ®¬n vÞ  dù  to¸n  cÊp trªn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.  III­ ChÕ ®é b¸o c¸o, kiÓm tra, gi¸m s¸t  vµ xö lý vi ph¹m: 1. ChÕ   ®é  b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai tµi  chÝnh:  1.1. §¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp I, tæ chøc ®îc ng©n  s¸ch nhµ níc hç trî:  B¸o   c¸o   tæng   hîp   t×nh   h×nh,   kÕt   qu¶   thùc   hiÖn   c«ng  khai   ph©n   bæ   dù   to¸n   ®îc   giao,   kÓ   c¶   phÇn   ®iÒu   chØnh  gi¶m, bæ sung (nÕu cã), c«ng khai quyÕt to¸n göi c¬  quan  tµi chÝnh cïng cÊp (®èi víi ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I), göi c¬   quan tµi chÝnh cña cÊp ng©n s¸ch ®∙ thùc hiÖn hç trî (®èi  víi tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî). Néi dung b¸o  c¸o theo BiÓu sè 10 ®Ýnh kÌm. ­   B¸o   c¸o   c«ng   khai   ph©n   bæ   dù   to¸n   n¨m,   göi   tríc  ngµy 30 th¸ng 4 hµng n¨m.  ­ B¸o c¸o c«ng khai ph©n bæ dù  to¸n  ®iÒu chØnh gi¶m  hoÆc bæ sung, göi sau 30 ngµy, kÓ tõ ngµy ® îc cÊp cã thÈm  quyÒn giao.  ­   B¸o   c¸o   c«ng   khai   quyÕt   to¸n   n¨m   tríc,   göi   tríc  ngµy 1 th¸ng 10 hµng n¨m.   1.2.   §¬n   vÞ   sö   dông   ng©n   s¸ch   göi   b¸o   c¸o   ®∙   c«ng  khai vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai dù to¸n ®îc  giao, kÓ  c¶ phÇn  ®iÒu chØnh gi¶m, bæ sung (nÕu cã); c«ng  khai quyÕt to¸n ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt cho ®¬n vÞ  dù to¸n cÊp trªn. §¬n vÞ  dù  to¸n cÊp I, tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc  hç trî quy ®Þnh thêi gian göi b¸o c¸o ®∙ c«ng khai vµ b¸o   c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai ph©n bæ dù  to¸n, c«ng  khai quyÕt to¸n  ®èi víi  ®¬n vÞ  cÊp díi trùc thuéc, nhng  ph¶i b¶o ®¶m thêi h¹n göi b¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh, kÕt  qu¶  thùc hiÖn c«ng khai ph©n bæ dù to¸n, c«ng khai quyÕt  to¸n cho c¬  quan tµi chÝnh, theo quy  ®Þnh  ®iÓm 1.1, Môc  III trªn ®©y. 2. KiÓm tra, gi¸m s¸t thùc hiÖn: C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬   quan kh¸c ë Trung ¬ng, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, ®¬n vÞ dù  to¸n   cÊp   trªn,   MÆt   trËn   tæ   quèc   ViÖt   Nam,   c¸c   tæ   chøc  chÝnh trÞ  ­ x∙ héi, c¸c tæ chøc  ®oµn thÓ  trong c¬  quan, 
 7. 7 ®¬n vÞ  vµ  nh©n  d©n chÞu tr¸ch  nhiÖm  kiÓm tra,  gi¸m  s¸t  viÖc thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh cña c¸c c¬  quan,  ®¬n  vÞ. 3. Xö lý vi ph¹m:  3.1.  C¸c  hµnh vi  vi ph¹m  quy  ®Þnh  cña ph¸p  luËt  vÒ  c«ng khai tµi chÝnh lµ nh÷ng hµnh vi sau ®©y: ­   C«ng   khai   kh«ng   ®Çy   ®ñ   néi   dung,   h×nh   thøc,   thêi  gian quy ®Þnh. ­ C«ng khai sè liÖu sai sù thËt; ­ C«ng khai nh÷ng sè  liÖu thuéc bÝ  mËt nhµ  níc theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ­   Kh«ng   thùc   hiÖn   b¸o   c¸o   hoÆc   b¸o   c¸o   chËm   thêi   gian, b¸o c¸o sai sù thËt.   3.2.  Tæ chøc,   ®¬n  vÞ, c¸  nh©n vi  ph¹m c¸c  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt  vÒ  c«ng  khai  tµi chÝnh th×  tïy theo  tÝnh  chÊt, møc ®é mµ xö lý kû luËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt   vÒ  xö  lý  kû  luËt vµ  tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña c«ng chøc;  xö ph¹t hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m vÒ b¸o c¸o   vµ   c«ng   khai   tµi   chÝnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  185/2004/N§­CP ngµy 4/11/2004 cña ChÝnh phñ vÒ xö lý ph¹t  vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kÕ   to¸n,   Th«ng   t  sè  120/2004/TT­BTC ngµy 15/12/2004 cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  híng  dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 185/2004/N§­CP  ngµy 4/11/2004 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p   luËt kh¸c cã liªn quan; hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh   sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. IV­ ChÊt vÊn vµ tr¶ lêi chÊt vÊn: 1. ChÊt vÊn: C¸c tæ chøc,  ®¬n vÞ, c¸ nh©n thuéc  ®èi t îng  ®îc tiÕp  nhËn th«ng tin c«ng khai tµi chÝnh theo c¸c qui  ®Þnh cña  Th«ng t nµy cã quyÒn chÊt vÊn c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ vÒ   c¸c néi dung c«ng khai tµi chÝnh. 2. Tr¶ lêi chÊt vÊn: Thñ  trëng  c¸c  ®¬n  vÞ  dù  to¸n,  c¸c  tæ chøc   ®îc ng©n  s¸ch hç  trî  cã  tr¸ch nhiÖm c«ng khai tµi chÝnh theo qui  ®Þnh   cña   Th«ng   t  nµy   ph¶i   tr¶   lêi   chÊt   vÊn   vÒ   c¸c   néi  dung c«ng khai tµi chÝnh. ViÖc tr¶ lêi chÊt vÊn ph¶i  ®îc  thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ  göi tíi tæ chøc, c¸ nh©n chÊt  vÊn. Thñ   trëng   ®¬n   vÞ   bÞ   chÊt   vÊn   ph¶i   tr¶   lêi   cho   tæ  chøc, c¸ nh©n chÊt vÊn chËm nhÊt sau 10 ngµy, kÓ  tõ  ngµy 
 8. 8 tiÕp nhËn néi dung chÊt vÊn. Trêng hîp néi dung chÊt vÊn  phøc   t¹p,   cÇn   nhiÒu   thêi   gian   ®Ó   chuÈn   bÞ   tr¶   lêi   th×  ph¶i cã  v¨n b¶n hÑn ngµy tr¶ lêi cô  thÓ  cho tæ chøc, c¸  nh©n chÊt vÊn, nhng kh«ng qu¸ 45 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­ îc néi dung chÊt vÊn. V­ Tæ chøc thùc hiÖn:  Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o,   thay   thÕ   Th«ng   t  sè   83/1999/TT­BTC  ngµy 01/7/1999 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c«ng  khai tµi chÝnh  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c  ®Ò  nghÞ  c¸c  ®¬n vÞ  ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  xem xÐt  söa ®æi, bæ sung cho phï hîp.
 9. 9 BiÓu sè 1 CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc §¬n vÞ: Ch¬ng: T H ¤ N G   B ¸ O   C ¤ N G   K H A I   D ù   T O ¸ N   T H U ­   C H I   N G ¢ N   S ¸ C H   § ¦ î C   G I A O  V µ   P H ¢ N   B æ   C H O   C ¸ C   § ¥ N   V Þ   T R ù C   T H U é C   n¨m... (Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn) §V tÝnh: ®ång STT Tæng sè Tæng sè  Trong ®ã ®∙ ph©n  ¬n  § §¬n  ®îc  bæ vÞ... vÞ... giao A Dù to¸n thu I Tæng sè thu         1  Thu phÝ, lÖ phÝ         (Chi tiÕt theo tõng lo¹i     phÝ, lÖ phÝ)       Thu ho¹t  ®éng SX, cung øng    2 dÞch vô       (Chi tiÕt theo tõng lo¹i     h×nh SX,  dÞch vô)         Thu   viÖn   trî   (chi   tiÕt    3 tõng dù ¸n)       4 Thu sù nghiÖp kh¸c          ( Chi tiÕt theo tõng lo¹i     thu )       II Sè thu nép NSNN         1 PhÝ, lÖ phÝ         (Chi tiÕt theo tõng lo¹i     phÝ, lÖ phÝ)       Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch    2 vô       (Chi tiÕt theo tõng lo¹i     h×nh SX,  dÞch vô)       3   Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c          (Chi tiÕt theo tõng lo¹i     thu)       Sè ®îc ®Ó l¹i chi theo chÕ  III ®é 1  PhÝ, lÖ phÝ        
 10. 10 (Chi tiÕt theo tõng lo¹i     phÝ, lÖ phÝ)       Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch   2 vô       (Chi tiÕt theo tõng lo¹i     h×nh SX,  dÞch vô)       3  Thu viÖn trî         4 Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c          (Chi tiÕt theo tõng lo¹i     thu)       Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ  B níc I Lo¹i ..., kho¶n …         1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n         2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n         3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín         4   Chi kh¸c         II Lo¹i ..., kho¶n … Dù to¸n chi nguån kh¸c (nÕu   C cã)       1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n         2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n         3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín         4   Chi kh¸c         Ghi chó:  Nªu râ c¸c c¨n cø vµ nguyªn t¾c ph©n bæ. Ngµy.... th¸ng....  n¨m....... Thñ trëng ®¬n vÞ
 11. 11 BiÓu sè 2 CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc §¬n vÞ: Ch¬ng: TH¤NG B¸O  C ¤ N G   K H A I     D ù   T O ¸ N   T H U   ­   C H I  n¨m... (Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n trùc tiÕp sö dông kinh phÝ NSNN) §V tÝnh: ®ång Dù to¸n ®îc  Ghi chó STT ChØ tiªu giao A Dù to¸n thu I Tæng sè thu     1  Thu phÝ, lÖ phÝ     (Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ,   lÖ phÝ)     Thu ho¹t  ®éng SX, cung øng dÞch  2 vô     (Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh   SX,  dÞch vô)       Thu   viÖn   trî   (chi   tiÕt   theo  3 tõng dù ¸n)     4 Thu sù nghiÖp kh¸c      (Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu)     II Sè thu nép NSNN     1 PhÝ, lÖ phÝ     (Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ,   lÖ phÝ)     2 Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô     (Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh   SX,  dÞch vô)     3   Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c      (Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu)     III Sè ®îc ®Ó l¹i chi theo chÕ ®é     1  PhÝ, lÖ phÝ     (Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ,   lÖ phÝ)     2 Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô     (Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh   SX,  dÞch vô)    
 12. 12 3  Thu viÖn trî     4 Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c      (Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu)     B Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc I Lo¹i..., kho¶n....     1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n     2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n     3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín     4   Chi kh¸c     II Lo¹i ..., kho¶n …     C Dù to¸n chi nguån kh¸c (nÕu cã) 1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n     2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n     3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín     4   Chi kh¸c     Ngµy.... th¸ng....   n¨m… Thñ trëng ®¬n vÞ
 13. 13 BiÓu sè 3 CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc §¬n vÞ: Ch¬ng: TH¤NG B¸O C ¤ N G   K H A I   Q U Y Õ T   T O ¸ N   T H U   ­   C H I   N G U å N   N S N N ,   N G U å N   K H ¸ C  n¨m... (Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn vµ ®¬n vÞ  dù to¸n trùc tiÕp sö dông kinh phÝ NSNN) §¬n vÞ tÝnh: §ång STT ChØ tiªu Sè liÖu  Sè liÖu  b¸o c¸o  quyÕt to¸n  quyÕt  ®îc duyÖt to¸n A QuyÕt to¸n thu     I Tæng sè thu     1  Thu phÝ, lÖ phÝ     (Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ,     lÖ phÝ)   Thu ho¹t  ®éng SX, cung øng dÞch    2 vô   (Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh     SX,  dÞch vô)     Thu   viÖn   trî   (chi   tiÕt   theo    3 tõng dù ¸n)   4 Thu sù nghiÖp kh¸c      (Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu)     II Sè thu nép NSNN     1 PhÝ, lÖ phÝ     (Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ,     lÖ phÝ)   2 Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô     (Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh     SX,  dÞch vô)   3   Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c      (Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu)     III Sè ®îc ®Ó l¹i chi theo chÕ ®é     1  PhÝ, lÖ phÝ    
 14. 14 (Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ,     lÖ phÝ)   2 Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô     (Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh     SX,  dÞch vô)   3  Thu viÖn trî     4 Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c      (Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu )     B QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc 1 Lo¹i ..., kho¶n.....      ­ Môc:        + TiÓu môc.....        + TiÓu môc....     2 Lo¹i..., kho¶n....     C QuyÕt to¸n chi nguån kh¸c      ­ Môc:        + TiÓu môc...        + TiÓu môc....     *  Ghi   chó:      QuyÕt   to¸n   chi   nguån   NSNN   bao   gåm   c¶  nguån viÖn trî Ngµy.... th¸ng....   n¨m… Thñ trëng ®¬n vÞ
 15. 15 BiÓu sè 4 CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc §¬n vÞ: Ch¬ng: TH¤NG B¸O C¤NG KHAI DUYÖT QUYÕT TO¸N THU ­ CHI  N G U å N   N S N N ,   N G U å N   K H ¸ C  n¨m... (Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn) §V tÝnh: ®ång STT ChØ tiªu §¬n vÞ trùc thuéc §¬n vÞ A §¬n vÞ … Sè  Sè liÖu  Sè  Sè liÖu  liÖu  liÖu  b¸o  ®îc  b¸o  ®îc  c¸o duyÖt c¸o duyÖt A QuyÕt to¸n thu I Tæng sè thu         1  Thu phÝ, lÖ phÝ         (Chi tiÕt theo tõng lo¹i   phÝ, lÖ phÝ)         Thu   ho¹t   ®éng   SX,   cung   øng  2 dÞch vô         (Chi tiÕt theo tõng lo¹i   hinh SX, dÞch vô)           Thu   viÖn   trî   (chi   tiÕt  3 theo tõng dù ¸n)         4 Thu sù nghiÖp kh¸c          (Chi tiÕt theo tõng lo¹i   thu)         II Sè thu nép NSNN         1 PhÝ, lÖ phÝ         (Chi tiÕt theo tõng lo¹i   phÝ, lÖ phÝ)         Ho¹t  ®éng SX, cung øng dÞch  2 vô         (Chi tiÕt theo tõng lo¹i   hinh SX, dÞch vô)         3   Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c          (Chi tiÕt theo tõng lo¹i   thu)        
 16. 16 Sè   ®îc   ®Ó   l¹i   chi   theo   chÕ  III ®é         1  PhÝ, lÖ phÝ         (Chi tiÕt theo tõng lo¹i   phÝ, lÖ phÝ)         Ho¹t  ®éng SX, cung øng dÞch  2 vô         Chi tiÕt theo tõng lo¹i   hinh SX, dÞch vô         3  Thu viÖn trî         4 Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c          (Chi tiÕt theo tõng lo¹i   thu)         QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ  B níc 1 Lo¹i..., kho¶n....          ­ Môc:            + TiÓu môc.....            + TiÓu môc.....         2 Lo¹i..., kho¶n....         C QuyÕt to¸n chi nguån kh¸c          ­ Môc:            + TiÓu môc....            + TiÓu môc....         Ngµy.... th¸ng....   n¨m… Thñ trëng ®¬n vÞ
 17. 17 BiÓu sè 5 CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc §¬n vÞ: Ch¬ng: T H ¤ N G   B ¸ O   C ¤ N G   K H A I   D ù   T O ¸ N   T H U   ­   C H I   N G ¢ N   S ¸ C H   N H µ   N ¦ í C  N G U å N   K H ¸ C   V µ   P H ¢ N   B æ   C H O   C ¸ C   § ¥ N   V Þ   T R ù C   T H U é C  n¨m... (Dïng cho c¸c tæ chøc ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî) §V tÝnh: ®ång STT Tæng sè Tæng sè  Trong ®ã ®îc  ®∙ ph©n §¬n vÞ §¬n vÞ  giao bæ A ... Dù to¸n thu nguån kh¸c  A (nÕu cã) 1 Thu héi phÝ         2 Thu kh¸c         Dù to¸n chi ng©n s¸ch  B nhµ níc I Lo¹i ..., kho¶n … 1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n             Chi   nghiÖp   vô   chuyªn    2 m«n          Chi mua s¾m, söa ch÷a    3 lín       4   Chi kh¸c         II Lo¹i ..., kho¶n …         1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n             Chi   nghiÖp   vô   chuyªn    2 m«n          Chi mua s¾m, söa ch÷a    3 lín       4   Chi kh¸c         Dù to¸n chi nguån kh¸c  C (nÕu cã) 1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n             Chi   nghiÖp   vô   chuyªn    2 m«n          Chi mua s¾m, söa ch÷a    3 lín       4   Chi kh¸c        
 18. 18 Ngµy.... th¸ng....   n¨m… Thñ trëng ®¬n vÞ
 19. 19 BiÓu sè 6 CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc §¬n vÞ: Ch¬ng: TH¤NG B¸O  C ¤ N G   K H A I     D ù   T O ¸ N   T H U   ­   C H I   n¨m... (Dïng cho tæ chøc, ®¬n vÞ cÊp díi cña c¸c tæ chøc ®îc  ng©n s¸ch nhµ níc hç trî) §V tÝnh: ®ång STT ChØ tiªu Dù to¸n ®îc  Ghi  giao chó A Dù to¸n thu nguån kh¸c (nÕu cã) 1 Thu héi phÝ      2 Thu kh¸c     B Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc I Lo¹i ..., kho¶n …     1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n     2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n     3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín     4   Chi kh¸c     II Lo¹i ..., kho¶n …     1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n     2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n     3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín     4   Chi kh¸c     C Dù to¸n chi nguån kh¸c (nÕu cã) 1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n     2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n     3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín     4   Chi kh¸c     Ngµy.... th¸ng....   n¨m… Thñ trëng ®¬n vÞ
 20. 20 BiÓu sè 7 CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc §¬n vÞ: Ch¬ng: TH¤NG B¸O C ¤ N G   K H A I   Q U Y Õ T   T O ¸ N   T H U   ­   C H I   N G U å N   N S N N ,   N G U å N   K H ¸ C  n¨m... (Dïng cho c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ cÊp díi  cña c¸c tæ chøc ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî) §¬n vÞ tÝnh: §ång STT ChØ tiªu Sè liÖu b¸o  Sè liÖu  c¸o quyÕt  quyÕt to¸n  to¸n ®îc duyÖt A QuyÕt to¸n thu I Tæng sè thu     1 Thu héi phÝ     2 Thu kh¸c     QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ  B níc 1 Lo¹i ..., kho¶n.....      ­ Môc:        + TiÓu môc....        + TiÓu môc....      ­ Môc:        + TiÓu môc....        + TiÓu môc....     2 Lo¹i..., kho¶n....     C QuyÕt to¸n chi nguån kh¸c  ­ Môc:        + TiÓu môc....        + TiÓu môc...      ­ Môc:        + TiÓu môc....        + TiÓu môc....     ...     * Ghi chó:    Nguån NSNN bao gåm c¶ nguån viÖn trî
Đồng bộ tài khoản