Thông tư 21/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
416
lượt xem
17
download

Thông tư 21/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 21/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 198/CP của Chính phủ về hợp đồng lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 21/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi s è   21/L§T B X H­T T  n g µ y     12 th¸ng 10 n¨ m  1996  í ng d É n  th ù c  Ö n  m é t  è h hi s §i Ò u  c ñ a N g h Þ  ® Þ n h  s è  198/CP  ñ a C h Ý n h  p h ñ c v Ò   î p ® å n g  lao ® é n g h Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 198/CP  µy  ng 31/12/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ét  è  Òu  ña  é   Ët lao ®éng  ng   chiti   h   thih m s §i c B Lu     ®é vÒ   îp ®ång    ng; sau    ã    Õn  ña  é   µi chÝnh,Tæng  ªn®oµn   h  lao ®é   khic ý ki c B T     li   lao ®éng  Öt Nam,  ét  è  é,  µnh  ã  ªnquan, Bé     Vi   m s B ng c li     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éihíng dÉn  ùc hiÖn  ét  è  iÒu  Ò   îp ®ång    ng.   X∙ h     th   m s® vh  lao®é I. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi  § k h « n g  ¸p d ô n g  h î p ® å n g  lao ® é n g C¸c  êng  îp kh«ng    ông  îp ®ång    ng  ∙  tr h  ¸p d h  lao®é ® quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t  i 2 §iÒu  cña  1  NghÞ   nh  è  ®Þ s 198/CP,nay  íng dÉn    h  thªm    nh sau: 1. Ng êi® îc bæ   Ö m   ÷ chøc  ô        nhi gi   v gi¸m  c, phã  ®è   gi¸m  c, kÕ     ­ ®è   to¸ntr ëng trong doanh    nghiÖp  µ   íc bao  å m:  Nh n   g Tæng  gi¸m  c, Gi¸m  c, Phã  ®è   ®è   tæng  gi¸m  c,  ã   ®è Ph gi¸m  c,  Õ   ®è k to¸n tr ng  ña   ë c Tæng   c«ng    µ   íc, ty nh n   doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp  nh n   l hoÆc   doanh  nghiÖp  µ  íckh¸c;Gi¸m  c, nh n     ®è   Phã gi¸m  c, kÕ     ëng    n  Þ  µnh    ña  ®è   to¸ntr c¸c®¬ v th viªnc Tæng  c«ng    µ  íc tynh n   theo quy  nh  ña  Ët doanh    ®Þ c Lu   nghiÖp  µ  ícngµy  nh n   20/4/1995; 2. Ng êi® îc bæ   Ö m   ÷ chøc  ô        nhi gi   v gi¸m  c, phã  ®è   gi¸m  c, kÕ     ­ ®è   to¸ntr ëng trong c¸cc¬  ë      s s¶n  Êtkinh doanh  éc c¬  xu     thu   quan  §¶ng,®oµn  Ó    th qu¶n  lý; 3. Chñ   Þch  µ    µnh    éi ®ång    t v c¸c th viªnH   qu¶n  Þ hoÆc   éi ®ång  tr   H  qu¶n  lýcña    doanh  nghiÖp  éc m äi  µnh  Çn  thu   th ph kinhtÕ.   II. × n h  thøc, é i d u n g, lo¹i î p ® å n g  lao ® é n g  H  n  h 1.H×nh    thøc,néidung  îp ®ång    ng  ∙     h  lao ®é ® quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   ®Þ t  i 2  ®Þnh  è  s 198/CP,nay  íng dÉn    h  thªm    nh sau: Hîp  ng  ®å lao  ng  ý  Õt  ®é k k b»ng  v¨n b¶n ph¶i theo    b¶n  îp  ng    h ®å lao ®éng  Bé   do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ph¸thµnh  v X∙      theo quy  nh  ¹ ®Þ t i Quy Õt  nh  è  ®Þ s 207/L§TBXH­Q§   µy  ng 02/4/1993  ña  é   ëng  é   c B tr B Lao  ng  ®é ­ Th¬ng    binh  µ  héivÒ   Öc    µnh, qu¶n  ývµ  ö  ông  v X∙    vi ph¸th   l  s d b¶n  îp ®ång  h  lao®éng.   Së   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    X∙      ph tr     ­ ¬ng  ã  c tr¸chnhiÖm     cung  Êp  Þp  êib¶n  îp  ng    ng  c k th   h ®å lao ®é cho    n   c¸c ®¬ vÞ   ng    a   µn; kiÓm     µ  ö  ý viÖc  n  µnh  ®ã trªn ®Þ b   tra v x l   Êh b¶n  îp  ng    h ®å lao ®éng  kh«ng  ng  Èm  Òn  ®ó th quy hoÆc   ö  ông  sd b¶n  îp ®ång    ng    íi h  lao ®é tr¸v   i quy  nh  ña  ®Þ c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 207/L§TBXH­Q§   ãitrªn. n 
  2. 2 2. Lo¹ihîp ®ång    ng      lao ®é quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti §i 3  ®Þ s 198/CP,  nay  íng dÉn  h  thªm    nh sau: a) C«ng  Öc  ã  Ýnh  Êt th ng  vi c t ch   ê xuyªn,æn   nh  õ 1    ®Þ t   n¨m  ëlªn® îc tr       hiÓu  µc«ng  Öc    îcthùc hiÖn  Õt  µy  µy  l  vi ®ã ®     h ng n qua  µy  ng kh¸c li   ôc tõ 1    ªnt     n¨m  ëlªn. tr   b) Nh÷ng  îp ®ång    ng  ∙  ý  Õt  ã  êih¹n 3    h  lao®é ® k k c th     th¸ng®Õ n   íi n¨m    d  1  ®Ó   µm  l c«ng  Öc  ã  Ýnh  Êt th ng  vi c t ch   ê xuyªn,æn   nh  õ 1    ®Þ t   n¨m  ëlªn,th×  tr     chË m   Êt 3  nh   th¸ng kÓ   õ ngµy    t  ban  µnh  h Th«ng   µy  êisö  ông    ng  tn ng   d lao ®é ph¶ichuyÓn    sang  ý  îp ®ång    ng  kh  lao ®é kh«ng    nh  êih¹n  Õu  x¸c ®Þ th   (n c«ng  viÖc kh«ng  n  nh  îc thêigian  Õt  óc) hoÆc   îp  ng    ng    Ê ®Þ ®    k th   h ®å lao ®é x¸c ®Þnh  êih¹n  õ 1  th   t   n¨m  n   n¨m  Õu  ®Õ 3  (n c«ng  Öc  n  nh  îc thêigian vi Ê ®Þ ®      kÕt  óc). th III.Giao k Õ t, thay ® æ i, t¹ m h o∙n, h Ê m  d øt    c h î p ® å n g  lao ® é n g 1. Giao  Õt  îp ®ång    ng  ∙    k h  lao ®é ® quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ ti   4  ®Þ 198/ CP,  nay  íng dÉn  h  thªm    nh sau: Hîp  ng    ng  îcgiao kÕt  ÷a ngêisö  ông    ng  íi êilao ®å lao ®é ®     gi    d lao ®é v  ng     ®éng. a) Ng êisö  ông    ng  µ doanh     d lao ®é l  nghiÖp,c¬    quan,tæ    chøc  ã   c tc¸ch  ph¸p  ©n  ×  êi cã  Èm   Òn  ý  îp  ng    ng  µ ®¹idiÖn  nh th ng   th quy k h ®å lao ®é l    ph¸p  nh©n  theo ph¸p luËt. ¹idiÖn  ña         § c ph¸p nh©n    theo ph¸p luËtbao  å m:      g ­ §èivíi      doanh nghiÖp  µ  íclµTæng  nh n     gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n   Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ  íc ®éc  Ëp,doanh  nh n   l  nghiÖp  µ  íc kh¸c theo nh n       quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  cña  Ët  2  28  Lu doanh  nghiÖp  µ   íc;Gi¸m  c  Nh n   ®è doanh nghiÖp  ¹ch to¸n®éc  Ëp trùcthuéc Tæng  h   l      c«ng    µ  íc. tynh n C¸c  doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch to¸nphô  éc trùcthuéc Tæng  th viªnh     thu       c«ng  tynhµ  ícviÖc  ý  Õt  îp ®ång    ng    n  kk h  lao ®é theo  ù  ©n  Êp  s ph c quy  nh  ®Þ trong  §iÒu  Ö  ña  l c Tæng  c«ng    tyhoÆc   û  Òn  ña  u quy c Tæng  c«ng  ty. ­ §èivíidoanh       nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµilµ Tæng   c v ®Ç t n      gi¸m  c  ®è (gi¸m  ®èc) doanh    nghiÖp,trõtr ng  îp §iÒu  Ö     ê h   l doanh  nghiÖp  ã  c quy  nh  ®Þ kh¸c. ­ §èi víidoanh       nghiÖp, tæ    chøc  éc  µnh  Çn  thu th ph kinh tÕ    kh¸c,c¬  ë   s s¶n  Êt  xu kinh  doanh, dÞch  ô  éc  ¬    v thu c quan  §¶ng, ®oµn  Ó     th qu¶n  ý lµ l    Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) doanh  ®è   nghiÖp  hoÆc   êi® øng  u   chøc. ng   ®Ç tæ  ­  èi víic¬  §     quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  Ýnh  Þ ­    éi lµ thñ  ëng  ¬  ch tr   x∙ h     tr c quan,tæ    chøc  hoÆc   theo sù  ©n  Êp    ph c qu¶n  ýnh©n  ù. l  s Trêng  îp ngêicã  Èm  Òn  trªnkh«ng  ùctiÕp ký  Õt  îp ®ång  h    th quy nªu    tr    k h  lao  ng  ×  ã  Ó  û  ®é th c th u quyÒn  cho  êi kh¸c  ng   b»ng v¨n b¶n, trõ tr ng  îp    ê h  ph©n  Êp  c qu¶n  ý. l b)  êisö  ông    ng  µ c¸ nh©n  ×  êiký  îp ®ång    ng  µ Ng   d lao ®é l    th ng   h   lao ®é l  ngêitrùctiÕp sö  ông    ng  µ      d lao®é v kh«ng  îcuû  Òn. ®   quy 2. Hîp  ng    ng  ý  íingêinghØ   u, ngêilao ®éng  µm  Öc      ®å lao ®é k v    h     l vi cho ®¬n  Þ, c¸ nh©n  ö  ông  íi lao ®éng  v    sd d  10    hoÆc   µm  l c«ng  Öc  ã  êih¹n  íi vi c th   d  
  3. 3 03 th¸ng th×  µi tiÒn ¬ng, ngêi lao ®éng    ngo   l      cßn  îc ngêi sö  ông    ng  ®   d lao ®é thanh to¸n c¸c quyÒn  î kh¸c b»ng     l i   30%   ña  Òn ¬ng  iÒn c«ng) ghi trong c ti l (t        hîp ®ång    ng, bao  å m:   lao®é   g ­B¶o  Ó m    éi=    hi x∙h   15% ­B¶o  Ó m  tÕ  2%      hi y  =  ­NghØ   µng  h n¨m  4% =  ­ Riªng tiÒn tµu xe  i  ¹ khinghØ  Ðp  i víi êilao ®éng  haibªn          ® l    i ph ®è    ng     do    tho¶  Ën, ® îc ghi trong hîp  ng    ng  thu         ®å lao ®é hay tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó, í    t th   nhng kh«ng      Òn l ng  iÒnc«ng)ghitrong hîp ®ång    ng. qu¸ 9% ti  ¬ (t         lao®é Trong    ùc hiÖn  îp ®ång    ng, ngêi sö  ông    ng  ∙    khith   h  lao ®é    d lao ®é ® gi¶i quyÕt  îckho¶n  µo    ®  n khithanh    Òn l ng  íi êilao ®éng  îctrõkho¶n  to¸nti  ¬ v   ng     ®   ®ã. 3. Ng êilao ®éng  n  ¬ng  Ê m     îp ®ång    ng  ×       ®¬ ph ch døt h   lao ®é th ph¶ibåi    th ng  Ý   o  ¹onghÒ   Õu  ã) theo  ê ph ®µ t   (n c   quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti§i 9  ®Þ s 198/CP,nay  íng dÉn      h  nh sau: Ng êi lao ®éng  îc ®µo  ¹onghÒ   ¹  n  Þ     ®  t  ti ®¬ v hoÆc   îc cö  i  o  ¹oë  ®   ® ®µ t   trong níc hay  µi níc do  êi sö  ông    ng  Þu  Ý   o  ¹ohoÆc      ngo     ng   d lao ®é ch ph ®µ t   ngêi sö  ông    ng  îc c¬   d lao ®é ®   quan, tæ    chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi tµitrîphÝ     n      ®µo  ¹onghÒ,  µ   n  ¬ng  Ê m     îp ®ång    ng  ×  t  m ®¬ ph ch døt h   lao ®é th ph¶ibåith    ­ êng  Ý  o  ¹otrongc¸ctr ng  îp sau: ph ®µ t      ê h   ­Ng êi® îc®µo  ¹onghÒ   ùý  á       t  t   b kh«ng  äc  Õt  h h kho¸; ­ Ng êilao ®éng       kh«ng  µm  Öc  l vi cho  êisö  ông    ng    Õt  ¹n  ng   d lao ®é khih h kho¸®µo  ¹onghÒ;   t  ­ Ng êi lao ®éng  ã  Õp  ôc lµm  Öc  ng       c ti t   vi nh kh«ng    êih¹n  ∙  ®ñ th   ® cam   kÕt  trong hîp ®ång    ng     lao ®é hoÆc   îp ®ång  äc  Ò,  õtr ng  îp bÊt kh¶  h  h ngh tr   ê h     kh¸ng.. . PhÝ   o  ¹o nghÒ   å m     ®µ t   g c¸c kho¶n    Ý   chi ph cho gi¶ng  ¹y,tµiliÖu  äc  d   h tËp,tr ng  íp,  ê l   m¸y  ãc  ÕtbÞ, vËt liÖu thùc hµnh,¨n ë, ®i  ¹     m thi                 l itiªuvÆt,tiÒn ,     l ng,häc  ¬  bæng  v.v. . . Møc   åi th ng  Ý   o   ¹o do  b  ê ph ®µ t   doanh  nghiÖp  Ýnh, ® îc hai bªn  t     tho¶  thuËn  µ    â  v ghi r trong  b¶n  îp  ng  h ®å lao  ng  ®é hoÆc  trong  îp  ng  äc  h ®å h nghÒ. 4. Nh÷ng  êng  îp ngêilao ®éng  îctrî Êp    Öc    Ê m     îp   tr h     ®    c th«ivi khich døt h   ®ång    ng  ∙  lao ®é ® quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti   1  10  NghÞ   nh  è  ®Þ s 198/CP,   nay  íng  Én  ô  Ó  h d c th thªm  ét  è  êng  îp  êi lao ®éng  îc trîcÊp    m s tr h ng     ®    th«i viÖc    nh sau: a)  êi lao  ng  Þ   ö  ý kû  Ët sa    Ng   ®é b x l   lu   th¶itheo quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® c kho¶n  §iÒu  cña  é  Ëtlao®éng; 1  85  B lu     b) Ng êilao ®éng  Þ   îc®∙iquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña       b ng     ®Þ ti  c  1  37  Bé  Ëtlao ®éng. Ng îc®∙i® îchiÓu  µkhingêilao ®éng  Þ  i xö  µn nhÉn, lu           l       b ®è   t     bÞ  óc  ¹m  n   ©n  È m,  x ph ®Õ nh ph danh  ù; d c) B¶n  ©n    th hoÆc     nh  ña  êilao ®éng  ùc sù  ã  gia ®× c ng     th   kh kh¨n kh«ng    thÓ  Õp  ôc thùc hiÖn  îp ®ång, quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  ti t     h    ®Þ ti ® d  1  37  Bé  Ëtlao®éng. Thùc  ù  ã  lu       s kh kh¨n lµc¸ctr ng  îp sau:      ê h  
  4. 4 ­ B¶n  ©n    th hoÆc     nh  gia ®× chuyÓn  ç    n   êng  ót¹ tØnh,thµnh  ch ë ®Õ th tr   i     phè  kh¸cm µ   i  ¹lµm  Öc    ® l  i vi gÆp   Òu  ã  nhi kh kh¨n; ­B¶n  ©n  µ    nh  îcphÐp    ícngoµi®Þnh  ;   th v gia®× ®   ra n     c ­  êi lao  ng  Ng   ®é ph¶i ch¨m  ãc  î hay  ång, bè,  Ñ   ; bè   Ñ   î   s v  ch   m ®Î   m v   (chång)hoÆc     con  Þ  n  au  Ðo  µitrªn3  bè® k d     th¸ng. d)  êi lao  ng  êng  Ng   ®é th xuyªn kh«ng  µn  µnh  ho th c«ng  Öc  vi theo  îp h  ®ång    ng  lao ®é quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  é   Ëtlao ®éng. ®Þ ti® a  1  38  B lu       Thêng  xuyªn kh«ng  µn  µnh    ho th c«ng  Öc  vi theo  îp ®ång    ng, cô  Ó  µ h  lao ®é   th l   c¸ctr ng  îp sau:  ê h   ­ §èivíi ¹ hîp ®ång    ng       i   lo   lao ®é kh«ng    nh  êih¹n  x¸c®Þ th   hoÆc   îp ®ång   h  lao  ng    nh  êih¹n  õ 1  n   n¨m,  Õu   Õt  µy  µy  ®é x¸c ®Þ th   t   ®Õ 3  n h ng n qua  µy  ng kh¸c li   ôc trªn2    ªnt     th¸ng ngêilao ®éng       kh«ng  µn  µnh  èil ng vµ  Êt l ho th kh  î   ch  ­ îng c«ng  Öc  lçib¶n  ©n, th×  îc coilµ th ng  vi do    th   ®       ê xuyªn kh«ng  µn  µnh    ho th c«ng  Öc  vi theo hîp ®ång    ng;    lao®é ­ §èivíilo¹  îp ®ång    ng  ã  êih¹n  õ 3       i   h lao ®é c th   t   th¸ng ®Õ n   íi n¨m  ×   d  1  th   thêigian li   ôckh«ng  µn  µnh      ªnt   ho th c«ng  Öc  µ20  µy; vi l   ng ­ §èi víilo¹  îp  ng    ng  ã  êih¹n  íi3       i h ®å lao ®é c th   d   th¸ng th×  êigian  ªn   th   li   tôckh«ng  µn  µnh    ho th c«ng  Öc  µ10  µy. vi l   ng Khèi l ng  µ  Êt l ng c«ng  Öc  ãitrªn® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  nh    î v ch  î   vi n         trªnc s ®Þ møc  lao  ng  ∙    ®é ® ghi trong tho¶  c tËp  Ó  µnh  í  th ng hoÆc  tho¶  c tËp  Ó  í  th doanh nghiÖp. ®)  Doanh nghiÖp,c¬    quan, tæ    chøc  Ê m     ¹t®éng  ch døt ho   quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m   ,  ® kho¶n  §iÒu  cña  é   Ëtlao ®éng, lµ c¸c tr ng  îp sau:doanh  1  38  B lu          ê h     nghiÖp,c¬    quan,tæ    chøc  îccÊp  ã  Èm  Òn  Õt  nh    Ó,Toµ  ®  c th quy quy ®Þ gi¶ith   ¸n tuyªnbè        ph¸ s¶n,giÊy  Ðp  ¹t®éng  ∙  Õt  êih¹n,chñ    ph ho   ® h th     doanh nghiÖp  rótgiÊy phÐp      kinh doanh  îcc¬    ®   quan  ã  Èm  Òn  ng    c th quy ®å ý hoÆc   n  Þ  ®¬ v viph¹m    ph¸p luËtbÞ  ¬      c quan  ã  Èm  Òn  ótgiÊy phÐp  ¹t®éng. c th quy r     ho   5. Ng êi lao ®éng  µ c«ng  ©n         l  nh viªnchøc trong doanh    nghiÖp  µ  íc nh n   cha chuyÓn  sang  ý  îp ®ång    ng, khith«iviÖc  kh  lao ®é      kh«ng  lçi ña  êi do   c ng   lao  ng,  ×  êi sö  ông    ng  ã  ®é th ng   d lao ®é c tr¸ch nhiÖ m     tho¶  Ën  íihä  Ò   thu v   v kho¶n  î Êp    Öc,cø  çi n¨m  µm  Öc  ¹ ®¬n  Þ  t  Êt lµnöa  tr c th«ivi   m   l vi t   i v Ý nh     th¸ngl  ­ ¬ng  éng  íiphô  Êp ¬ng, n Õu  ã. §ång  êi,ngêi sö  ông    ng  íng c v  c l   c  th    d lao ®é h  dÉn  ä  µm  ñ  ôc ®Ó   ëng  h l th t   h quyÒn  î b¶o  Ó m     éi theo  Òu  Ö    li  hi x∙ h   §i l b¶o hiÓ m     éihiÖn  µnh. x∙h   h 6. C«ng  ©n      nh viªnchøc trong doanh    nghiÖp  µ   ícchuyÓn  Nh n   sang giao  kÕt  îp ®ång    ng  h  lao ®é theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  ®Þ ti§i 12  ®Þ 198/CP, híng     dÉn  ô  Ó    c th nh sau: C«ng  ©n,    nh viªn chøc  éc  ùc l ng  êng  thu l  î th xuyªn (biªn chÕ   ò)  ang    c® lµm  Öc  vi trong c¸c doanh     nghiÖp  µ  íc cha  nh n   chuyÓn  sang  ý  îp ®ång    kh  lao ®éng  hoÆc   ∙  ® chuyÓn  sang  ý  îp  ng    ng  ã  êih¹n  õ 1  k h ®å lao ®é c th   t   n¨m  ë tr   lªn hay  íi1    d   n¨m,  ×  êi sö  ông  th ng   d lao  ng  ®é ph¶i chuyÓn  ä    h sang  ý  îp kh  ®ång    ng  lao ®é kh«ng    nh  êih¹n,trong vßng  th¸ng kÓ   õ ngµy    x¸c ®Þ th       3    t  ban hµnh  Th«ng   µy. tn
  5. 5 I V. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý.   tn c hi l     k 2.  ë   S Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi cã  v X∙    tr¸ch nhiÖ m   óp  û       gi U ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  chøc  íng  Én, ®«n  c, kiÓm     Öc  ùc   ph tæ  h d  ®è   travi th   hiÖn  Th«ng   µy. tn 3. Th«ng   µy  îc phæ   Õn  n   êi lao ®éng, c¸c ®¬n  Þ  ö  ông    tn ®   bi ®Õ ng        vsd lao®éng.   Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ×  íng m ¾ c     Þ  qu¸ tr     n cgv   ®Ò ngh ph¶n  ¶nh  Þp  k thêivÒ   é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éinghiªncøu    Õt.   X∙ h     gi¶iquy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản