Thông tư 22/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
62
lượt xem
2
download

Thông tư 22/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22/2001/TT-BTC về việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư do Bộ Tài Chính ban hành, để sửa đổi Thông tư 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo NĐ 51/1999/NĐ-CP của CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22/2001/TT-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 4 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 22/2001/TT-BTC NGÀY 03 THÁNG 04 NĂM 2001 V VI C S A Đ I THÔNG TƯ S 146/1999/TT-BTC NGÀY 17/12/1999 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N TH C HI N VI C MI N THU , GI M THU CHO CÁC Đ I TƯ NG ĐƯ C HƯ NG ƯU ĐÃI Đ U TƯ THEO NGH Đ NH S 51/1999/NĐ-CP NGÀY 8/7/1999 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH LU T KHUY N KHÍCH Đ U TƯ TRONG NƯ C (S A Đ I) S 03/1998/QH1O Căn c các Lu t thu , Pháp l nh thu hi n hành; Căn c Ngh đ nh s 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i) s 03/1998/QH10; Căn c Ngh đ nh s 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 c a Chính ph v giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p nhà nư c; B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n ưu đãi v thu cho các đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi đ u tư theo quy đ nh c a Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c như sau: A - NH NG QUY Đ NH CHUNG I. Thông tư này áp d ng đ i v i các đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi v thu theo Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c, bao g m: 1. Doanh nghi p nhà nư c; 2. Doanh nghi p nhà nư c chuy n thành công ty c ph n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n; 3. Doanh nghi p nhà nư c giao cho t p th ngư i lao đ ng, bán cho t p th , cá nhân ho c pháp nhân theo quy đ nh t i Ngh đ nh s l03/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 c a Chính ph ; 4. Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty h p danh; 5. Doanh nghi p tư nhân, 6. H p tác xã, Liên hi p h p tác xã;
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. Cơ s giáo d c, đào t o tư th c, dân l p, bán công; cơ s y t tư nhân, dân l p; cơ s văn hoá dân t c đư c thành l p và ho t đ ng h p pháp theo quy đ nh c a pháp lu t, 8. Doanh nghi p c a các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, h i ngh nghi p có đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t; 9. Cá nhân, nhóm kinh doanh ho t đ ng theo Ngh đ nh s 66-HĐBT ngày 2/3/1992 c a H i đ ng B trư ng và h kinh doanh cá th đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 c a Chính ph v đăng ký kinh doanh; 10. Công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam, mua c ph n, góp v n vào các doanh nghi p Vi t Nam. II. Các đ i tư ng nêu t i các đi m 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 M c I nêu trên (g i chung là cơ s s n xu t kinh doanh) có d án đ u tư đáp ng các đi u ki n v lao đ ng, ngành ngh , lĩnh v c, đ a bàn đư c hư ng ưu đãi đ u tư và đã đư c c p gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư thì đư c hư ng ưu đãi v thu , ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t (g i chung là ưu đãi v thu ) theo hư ng d n t i ph n B Thông tư này khi: - Ho t đ ng đúng ngành ngh đã đăng ký kinh doanh; - Đã đăng ký n p thu v i cơ quan thu ; - Th c hi n đ y đ các quy đ nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê. B. CÁC ƯU ĐÃI V THU I. V THU SU T THU THU NH P DOANH NGHI P 1. Đ i tư ng áp d ng: Các đ i tư ng nêu t i các đi m 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 M c I Ph n A Thông tư này đư c hư ng ưu đãi v thu su t thu thu nh p doanh nghi p quy đ nh t i Đi u 20 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP theo các m c thu su t ưu đãi dư i đây: 2. M c thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu đãi: 2.1. Thu su t 25% đ i v i d án đ u tư vào ngành ngh quy đ nh t i Danh m c A ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP; 2.2. Thu su t 25% đ i v i d án đ u tư th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c B ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP; 2.3. Thu su t 20% đ i v i d án đ u tư vào ngành ngh quy đ nh t i Danh m c A và th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c B ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP;
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.4. Thu su t 20% đ i v i d án đ u tư th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP; 2.5. Thu su t 15% đ i v i d án đ u tư vào ngành ngh quy đ nh t i Danh m c A và th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. Cơ s s n xu t, kinh doanh nêu t i đi m 1 M c I Ph n B Thông tư này, ngoài ngành ngh kinh doanh đư c hư ng ưu đãi v thu su t thu thu nh p doanh nghi p, còn có các ngành ngh kinh doanh khác, thì cơ s ph i theo dõi h ch toán riêng ph n thu nh p ch u thu c a ngành ngh đư c hư ng thu su t ưu đãi v i ph n thu nh p ch u thu c a các ngành ngh kinh doanh khác và kê khai n p thu thu nh p doanh nghi p riêng theo đúng các m c thu su t quy đ nh đ i v i t ng ngành ngh mà cơ s có kinh doanh. Trư ng h p cơ s không theo dõi h ch toán riêng đư c ph n thu nh p ch u thu c a t ng ngành ngh kinh doanh có m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p khác nhau thì toàn b thu nh p c a cơ s ph i kê khai theo m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p cao nh t mà cơ s đang th c hi n theo quy đ nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p. Đ i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh th c hi n d án đ u tư m r ng quy mô, đ u tư chi u sâu thì các m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu đãi nêu t i đi m 2 M c I Ph n B Thông tư này đư c áp d ng trong th i gian d án đ u tư đư c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p và ch áp d ng đ i v i ph n thu nh p tăng thêm do đ u tư này mang l i. H t th i gian trên, toàn b ph n thu nh p t th c hi n d án đ u tư m r ng quy mô, đ u tư chi u sâu ph i th c hi n kê khai theo các m c thu su t quy đ nh t i Lu t thu thu nh p doanh nghi p. II. V TH I GIAN VÀ M C MI N, GI M CÁC LO I THU 1. V thu thu nh p doanh nghi p 1.1. Đ i v i các d án đ u tư thành l p cơ s s n xu t, kinh doanh m i: a. Đ i tư ng áp d ng. Cơ s s n xu t, kinh doanh m i thành l p theo d án đ u tư, doanh nghi p nhà nư c chuy n thành công ty c ph n theo Ngh đ nh s 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 c a Chính ph , doanh nghi p nhà nư c giao cho t p th ngư i lao đ ng, doanh nghi p nhà nư c bán cho t p th , cá nhân ho c pháp nhân theo Ngh đ nh s 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 c a Chính ph đư c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p theo quy đ nh t i Đi u 21 c a Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP theo th i gian và các m c ưu đãi dư i đây: b. Th i gian và m c mi n thu , gi m thu : - Đư c mi n hai năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho hai năm ti p theo đ i v i d án đáp ng m t đi u ki n quy đ nh t i Đi u 15 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP;
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đư c mi n hai năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho b n năm ti p theo đ i v i d án đáp ng c hai đi u ki n quy đ nh t i Đi u 15 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP; - Đư c mi n ba năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho năm năm ti p theo đ i v i d án đ u tư vào ngành ngh quy đ nh t i Danh m c A và th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c B ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP; - Đư c mi n ba năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho b y năm ti p theo đ i v i d án đ u tư đáp ng c hai đi u ki n quy đ nh t i Đi u 15 và đư c th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c B ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP; - Đư c mi n b n năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho b y năm ti p theo đ i v i d án đ u tư vào ngành ngh quy đ nh t i Danh m c A và th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP; - Đư c mi n b n năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho chín năm ti p theo đ i v i d án đ u tư đáp ng c hai đi u ki n quy đ nh t i Đi u 15 và đư c th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. Các m c ưu đãi mi n thu , gi m thu nêu trên ch áp d ng đ i v i ph n thu nh p ch u thu c a ngành ngh , lĩnh v c kinh doanh đư c hư ng ưu đãi đ u tư. Trư ng h p, cơ s s n xu t kinh doanh không h ch toán riêng đư c ph n thu nh p ch u thu c a ngành ngh , lĩnh v c kinh doanh đư c hư ng ưu đãi đ u tư, thì ph n thu nh p ch u thu đư c hư ng ưu đãi mi n thu , gi m thu xác đ nh tương ng theo t l (%) doanh thu c a ngành ngh , lĩnh v c kinh doanh đư c hư ng ưu đãi đ u tư v i t ng doanh thu c a cơ s s n xu t kinh doanh. Đ i v i cơ s s n xu t, kinh doanh m i thành l p theo d án đ u tư có thu nh p ch u thu ngay t năm hoàn thành đ u tư đưa vào s n xu t, kinh doanh, nhưng th i gian ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a năm đ u dư i 6 tháng thì doanh nghi p có th đăng ký th i gian mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p v i cơ quan thu đ a phương b t đ u t năm ti p sau. Đ i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh đang ho t đ ng có d án đ u tư thành l p cơ s s n xu t, kinh doanh m i thu c di n đư c hư ng ưu đãi đ u tư thì vi c ưu đãi v thu thu nh p doanh nghi p th c hi n như sau: - N u cơ s s n xu t, kinh doanh m i thành l p là đơn v đư c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, th c hi n h ch toán k t qu kinh doanh và th c hi n đăng ký, kê khai, n p thu thu nh p doanh nghi p v i cơ quan thu thì đơn v đư c áp d ng th i gian và m c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i đi m 1.1.b M c II Ph n B Thông tư này; - N u cơ s s n xu t, kinh doanh m i thành l p là đơn v h ch toán ph thu c và th c hi n đăng ký, kê khai, n p thu thu nh p doanh nghi p t p trung t i cơ s s n xu t,
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. kinh doanh chính thì th i gian và m c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p th c hi n đ i v i cơ s s n xu t, kinh doanh chính theo hư ng d n t i đi m 1.2 M c II ph n B Thông tư này. Cơ s s n xu t, kinh doanh đư c thành l p do chia, tách, sáp nh p, h p nh t, chuy n đ i s h u, đ i tên t nh ng cơ s s n xu t, kinh doanh đang ho t đ ng trư c đây (bao g m c trư ng h p gi i th doanh nghi p tư nhân đ thành l p doanh nghi p tư nhân m i ho c tham gia thành l p công ty trách nhi m h u h n v i tư cách là Ch t ch H i đ ng thành viên hay Giám đ c công ty trong cùng m t đ a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) thì không thu c đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi v thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i M c I và đi m 1.1 M c II Ph n B Thông tư này; 1.2. Đ i v i d án đ u tư m r ng quy mô, đ u tư chi u sâu: a. Đ i tư ng áp d ng: Cơ s s n xu t, kinh doanh th c hi n d án đ u tư m r ng, đ u tư chi u sâu đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh thu c ngành ngh quy đ nh t i Danh m c A Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP đư c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p cho ph n thu nh p tăng thêm do đ u tư này mang l i theo quy đ nh t i Đi u 23 c a Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP theo th i gian và m c ưu đãi dư i đây: b. Th i gian và m c ưu đãi: - Đư c mi n m t năm và gi m 50% s thu ph i n p trong b n năm ti p theo; - Đư c mi n ba năm và gi m 50% s thu ph i n p trong năm năm ti p theo đ i v i d án đ u tư th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c B ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP; - Đư c mi n b n năm và gi m 50% s thu ph i n p trong b y năm ti p theo đ i v i d án đ u tư th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. Th i gian mi n thu , gi m thu đ i v i d án đ u tư m r ng quy mô, đ u tư chi u sâu đư c xác đ nh theo m t trong hai cách sau đây: - Tính t năm d án đ u tư hoàn thành đưa vào s n xu t, kinh doanh; - Tính t năm ti p sau năm d án đ u tư hoàn thành đưa vào s n xu t, kinh doanh. Đ i v i nh ng d án đ u tư có th i gian th c hi n trên m t năm và chia ra làm nhi u h ng m c đ u tư thì cơ s s n xu t, kinh doanh đư c áp d ng th i gian tính mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p theo t ng h ng m c đ u tư hoàn thành đưa vào s n xu t, kinh doanh ho c tính chung cho c d án đ u tư hoàn thành đưa vào s n xu t, kinh doanh. Căn c vào tình hình th c hi n d án đ u tư và th i gian tính mi n thu , gi m thu nêu trên, cơ s s n xu t, kinh doanh đăng ký v i cơ quan thu th i gian mi n thu ,
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. gi m thu c th đ i v i đơn v mình. B n đăng ký th i gian mi n thu , gi m thu đư c l p và g i cơ quan thu cùng v i b n sao gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư. Cơ s s n xu t, kinh doanh ph i h ch toán riêng ph n thu nh p tăng thêm do đ u tư mang l i đ xác đ nh s thu thu nh p doanh nghi p đư c mi n, gi m. Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh không h ch toán riêng đư c ph n thu nh p tăng thêm do đ u tư m r ng quy mô, đ u tư chi u sâu thì thu nh p ch u thu tăng thêm đư c xác đ nh căn c theo t l gi a giá tr tài s n c đ nh đ u tư m i đưa vào s d ng trên t ng giá tr còn l i c a tài s n c đ nh (bao g m c giá tr c a tài s n đ u tư m i đưa vào s d ng) t i th i đi m xét mi n thu , gi m thu . 1.3. Đ i v i d án BOT, BTO: a. Đ i tư ng áp d ng: Cơ s s n xu t, kinh doanh m i thành l p t d án đ u tư th c hi n theo hình th c h p đ ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT) ho c h p đ ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (BTO) đư c ưu đãi v thu thu nh p doanh nghi p theo quy đ nh t i Đi u 22 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP theo th i gian và m c ưu đãi dư i đây: b. Th i gian và m c ưu đãi: Mi n thu b n năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p trong chín năm ti p theo đ i v i ph n thu nh p có đư c do th c hi n d án đ u tư theo hình th c BOT và BTO cho các cơ s s n xu t, kinh doanh nêu t i đi m I.3.a M c II Ph n B Thông tư này. Cơ s s n xu t kinh doanh ngoài thu nh p t các d án BTO ho c BOT còn có thu nh p t các ho t đ ng s n xu t kinh doanh khác thì cơ s ph i h ch toán riêng k t qu kinh doanh c a t ng ho t đ ng đ th c hi n ch đ ưu đãi v thu cũng như vi c kê khai n p thu theo quy đ nh riêng đ i v i t ng ho t đ ng mà cơ s có kinh doanh. 1.4. Ưu đãi v thu thu nh p doanh nghi p b sung: Các cơ s s n xu t, kinh doanh m i thành l p t d án đ u tư ho c cơ s s n xu t, kinh doanh th c hi n d án đ u tư m r ng quy mô, đ u tư chi u sâu n u d án đ u tư thu c ngành ngh quy đ nh t i Danh m c A ho c d án đ u tư th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c B ho c Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP, thì đư c mi n thu thu nh p doanh nghi p b sung theo quy đ nh t i Đi u 24 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP 1.5. Ưu đãi b sung v thu thu nh p doanh nghi p đ i v i cơ s s n xu t kinh doanh hàng xu t kh u: a. Đ i tư ng áp d ng: Cơ s s n xu t, kinh doanh hàng xu t kh u thu c đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi đ u tư, ngoài các ưu đãi v thu thu nh p doanh nghi p quy đ nh t i các Đi u 20, 21, 22, 23 và 24 c a Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP còn đư c hư ng thêm ưu đãi v thu thu
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nh p doanh nghi p quy đ nh t i Đi u 27 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP theo th i gian và m c ưu đãi dư i đây: b. Th i gian và m c ưu đãi: b.1. Đư c gi m 50% s thu ph i n p cho ph n thu nh p có đư c trong các trư ng h p: + Năm đ u tiên xu t kh u đư c th c hi n b ng cách xu t kh u tr c ti p; + Năm đ u tiên xu t kh u m t hàng m i có tính năng kinh t - k thu t, tính năng s d ng khác v i m t hàng trư c đây doanh nghi p đã xu t kh u; + Năm đ u tiên xu t kh u ra th trư ng m t qu c gia m i, ho c lãnh th m i khác v i th trư ng trư c đây. b.2. Đư c gi m 50% s thu ph i n p cho ph n thu nh p tăng thêm do xu t kh u trong năm tài chính đ i v i cơ s có doanh thu xu t kh u năm sau cao hơn năm trư c; b.3. Đư c gi m 20% s thu ph i n p cho ph n thu nh p có đư c do xu t kh u trong năm tài chính đ i v i các trư ng h p: + Có doanh thu xu t kh u đ t t tr ng trên 50% t ng doanh thu; + Duy trì th trư ng xu t kh u n đ nh v s lư ng ho c giá tr hàng hoá xu t kh u trong ba năm liên t c trư c đó. b.4. Đư c gi m thêm 25% s thu ph i n p cho ph n thu nh p có đư c do xu t kh u trong năm tài chính đ i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh đư c hư ng ưu đãi v thu theo hư ng d n t i ti t b.1 , b.2 và b.3 đi m này, n u d án đ u tư th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c B ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. b.5. Đư c mi n toàn b s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p cho ph n thu nh p có đư c do xu t kh u trong năm tài chính đ i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh đư c hư ng ưu đãi v thu theo hư ng d n t i ti t b.1 , b.2 và b.3 đi m này, n u th c hi n d án đ u tư t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. Đ có cơ s th c hi n các m c ưu đãi b sung v thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i đi m 1.5 M c II Ph n B Thông tư này, cơ s s n xu t kinh doanh hàng xu t kh u ph i h ch toán riêng đư c ph n thu nh p đư c hư ng ưu đãi theo t ng trư ng h p nêu trên. Trư ng h p không h ch toán riêng đư c ph n thu nh p đư c hư ng ưu đãi theo quy đ nh đ i v i xu t kh u nêu trên thì ph n thu nh p này đư c xác đ nh tương ng v i t l (%) doanh thu xu t kh u theo quy đ nh v i t ng doanh thu c a cơ s s n xu t, kinh doanh. 2. V thu s d ng đ t 2.1. Đ i tư ng áp d ng:
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cơ s s n xu t, kinh doanh đư c Nhà nư c giao đ t đ th c hi n d án đ u tư thu c di n đư c hư ng ưu đãi đ u tư đư c mi n thu , gi m thu s d ng đ t (bao g m thu s d ng đ t nông nghi p và thu nhà, đ t) quy đ nh t i Đi u 19 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP theo th i gian và m c ưu đãi dư i đây: 2.2. Th i gian và m c ưu đãi: a. Cơ s s n xu t, kinh doanh đư c Nhà nư c giao đ t đ th c hi n d án đ u tư thu c ngành ngh quy đ nh t i Danh m c A ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP đư c mi n thu , gi m thu s d ng đ t, k t khi đư c giao đ t như sau: - Đư c gi m 50% thu s d ng đ t trong b y năm đ i v i d án đ u tư thu c ngành ngh quy đ nh t i M c II Danh m c A ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ- CP; - Đư c mi n thu s d ng đ t trong su t th i gian th c hi n d án đ i v i d án đ u tư thu c ngành ngh quy đ nh t i M c I Danh m c A ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. b. Cơ s s n xu t, kinh doanh đư c Nhà nư c giao đ t đ th c hi n d án đ u tư t i đ a bàn quy đ nh t t Danh m c B ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP đư c mi n n p thu s d ng đ t, k t khi đư c giao đ t như sau: - Đư c mi n b y năm đ i v i d án t i đ a bàn quy đ nh t i M c II Danh m c B ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. - Đư c mi n mư i năm đ i v i d án t i đ a bàn quy đ nh t i M c I Danh m c B ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. c. Cơ s s n xu t, kinh doanh đư c Nhà nư c giao đ t đ th c hi n d án đ u tư t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c B ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP, đ ng th i đáp ng đi u ki n quy đ nh t i Đi u 15 Ngh đ nh 51/1999/NĐ-CP đư c mi n n p thu s d ng đ t, k t khi đư c giao đ t như sau: - Đư c mi n mư i m t năm đ i v i d án đ u tư thu c ngành ngh quy đ nh t i Danh m c A ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP; - Đư c mi n mư i lăm năm đ i v i d án đáp ng đ ng th i hai đi u ki n quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u 15 Ngh đ nh 51/1999/NĐ-CP. d. Cơ s s n xu t, kinh doanh đư c Nhà nư c giao đ t đ th c hi n d án đ u tư t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP đư c mi n n p thu s d ng đ t, k t khi đư c giao đ t như sau: - Đư c mi n mư i m t năm đ i v i d án t i đ a bàn quy đ nh t i M c II Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. - Đư c mi n mư i lăm năm đ i v i d án t i đ a bàn quy đ nh l i M C I Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đư c mi n thu s d ng đ t trong su t th i gian th c hi n d án đ i v i d án đ u tư thu c ngành ngh quy đ nh t i Danh m c A và đư c th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. Hàng năm, trong th i h n ưu đãi v thu s d ng đ t, cơ s s n xu t, kinh doanh ph i t xác đ nh và tính vào chi phí s n xu t kinh doanh s thu s d ng đ t còn ph i n p sau khi tr đi s thu s d ng đ t đư c mi n, gi m theo các m c đã hư ng d n t i đi m 2.2 M c II Ph n B Thông tư này. 3. V thu nh p kh u 3.1. Đ i tư ng áp d ng: Cơ s s n xu t, kinh doanh th c hi n d án đ u tư thu c ngành, ngh quy đ nh t i Danh m c A ho c d án đ u tư th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c B và Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 5 l/1999/NĐ-CP, đư c mi n thu nh p kh u đ i v i thi t b , máy móc t o thành tài s n c đ nh quy đ nh t i Đi u 26 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP theo m c ưu đãi dư i đây. 3.2. M c ưu đãi: Thi t b , máy móc t o thành tài s n c đ nh lo i trong nư c chưa s n xu t đư c ho c trong nư c đã s n xu t đư c nhưng chưa đáp ng đư c yêu c u ch t lư ng đư c mi n thu nh p kh u, bao g m: Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng (n m trong dây chuy n công ngh ) nh p kh u đ t o tài s n c đ nh c a doanh nghi p ho c m r ng quy mô đ u tư, đ i m i công ngh . Phương ti n v n chuy n chuyên dùng đưa đón công nhân. Thi t b , máy móc và phương ti n chuyên dùng nêu trên mu n đư c hư ng mi n thu nh p kh u ph i đư c cơ quan có th m quy n quy t đ nh cho hư ng ưu đãi đ u tư ch p nh n và ph i đăng ký v i h i quan c a kh u đ th c hi n. 4. V thu chuy n l i nhu n (thu nh p) ra nư c ngoài 4.1. Đ i tư ng áp d ng: Ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam, ngư i nư c ngoài góp v n, mua c ph n khi chuy n thu nh p h p pháp ra nư c ngoài đư c ưu đãi v thu chuy n l i nhu n (thu nh p) ra nư c ngoài quy đ nh t i kho n 4 Đi u 1 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP theo m c ưu đãi dư i đây: 4.2. M c ưu đãi: N p m t kho n thu b ng 5% s thu nh p h p pháp chuy n ra nư c ngoài. Cách xác đ nh s thu ph i n p, th t c n p thu th c hi n theo M c V Ph n C Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính. 5. V thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nhà đ u tư là cá nhân đư c mi n thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao theo quy đ nh t i Đi u 25 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. III. MI N, GI M TI N S D NG Đ T 1. Đ i tư ng áp d ng: Cơ s s n xu t, kinh doanh đư c nhà nư c giao đ t đ th c hi n ho t đ ng s n xu t, kinh doanh đư c ưu đãi v mi n, gi m ti n s d ng đ t ph i n p quy đ nh t i Đi u 17 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP theo m c ưu đãi dư i đây. 2. M c ưu đãi: a. Đư c gi m 50% ti n s d ng đ t, n u d án đ u tư thu c ngành, ngh , lĩnh v c quy đ nh t i Danh m c A ph l c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/199/NĐ-CP b. Đư c gi m 75% ti n s d ng đ t, n u d án đ u tư đư c th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c B ph l c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. c. Đư c mi n n p ti n s d ng đ t trong các trư ng h p: - D án đ u tư thu c ngành, ngh , lĩnh v c quy đ nh l i Danh m c A và đư c th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c B ph l c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP; - D án đ u tư đư c th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c C ph l c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP; Các m c ưu đãi v ti n s d ng đ t nêu trên đư c xác đ nh m t l n t i th i đi m cơ s s n xu t, kinh doanh đư c giao đ t và ph i tính s ti n s d ng đ t ph i n p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh. IV. MI N, GI M TI N THUÊ Đ T 1. Đ i tư ng áp d ng: Cơ s s n xu t, kinh doanh đư c nhà nư c cho thuê đ t đ ho t đ ng s n xu t kinh doanh, đư c ưu đãi v ti n thuê đ t quy đ nh t i Đi u 18 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ- CP theo th i gian và m c ưu đãi dư i đây. 2. Th i gian và m c ưu đãi: a. Cơ s s n xu t, kinh doanh đư c nhà nư c cho thuê đ t đ th c hi n d án đ u tư ho t đ ng s n xu t kinh doanh, n u d án đ u tư đáp ng các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 15 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP đư c mi n ti n thuê đ t, k t khi ký h p đ ng thuê đ t như sau: - Đư c mi n ba năm đ i v i d án đ u tư đáp ng m t đi u ki n quy đ nh t i Đi u 15 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP;
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đư c mi n sáu năm đ i v i d án đ u tư đáp ng đ hai đi u ki n quy đ nh t i Đi u 15 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP; b. Cơ s s n xu t, kinh doanh đư c nhà nư c cho thuê đ t đ th c hi n d án đ u tư ho t đ ng s n xu t kinh doanh, n u d án đ u tư th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c B ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP đư c mi n n p ti n thuê đ t, k t khi ký h p đ ng thuê đ t như sau: - Đư c mi n b y năm đ i v i d án t i đ a bàn quy đ nh t i M c II Danh m c B ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. - Đư c mi n mư i năm đ i v i d án t i đ a bàn quy đ nh t i M c I Danh m c B ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. c. Cơ s s n xu t, kinh doanh đư c nhà nư c cho thuê đ t đ th c hi n d án đ u tư ho t đ ng s n xu t kinh doanh, n u d án đ u tư th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c B ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP, đ ng th i đáp ng đi u ki n quy đ nh t i Đi u 15 Ngh đ nh 51/1999/NĐ-CP đư c mi n ti n thuê đ t, k t khi ký h p đ ng thuê đ t như sau: - Đư c mi n mư i m t năm đ i v i d án đ u tư thu c ngành ngh quy đ nh t i Danh m c A ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP; - Đư c mi n mư i ba năm đ i v i d án đ u tư đáp ng đ ng th i hai đi u ki n quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u 15 Ngh đ nh 51/1999/NĐ-CP. d. Cơ s s n xu t, kinh doanh đư c nhà nư c cho thuê đ t đ th c hi n d án đ u tư ho t đ ng s n xu t kinh doanh, n u d án đ u tư th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP đư c mi n n p ti n thuê đ t, k t khi ký h p đ ng thuê đ t như sau: - Đư c mi n mư i m t năm đ i v i d án t i đ a bàn quy đ nh t i M c II Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. - Đư c mi n mư i lăm năm đ i v i d án t i đ a bàn quy đ nh t i M c I Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. - Đư c mi n ti n thuê đ t trong su t th i gian th c hi n đ i v i d án đ u tư thu c ngành ngh quy đ nh t i Danh m c A và th c hi n t i đ a bàn quy đ nh t i Danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. Hàng năm, trong th i h n đư c ưu đãi v ti n thu đ t, cơ s s n xu t, kinh doanh ph i t xác đ nh và tính vào chi phí s n xu t kinh doanh s ti n thuê đ t ph i n p Ngân sách nhà nư c, sau khi tr đi s ti n thuê đ t đư c ưu đãi theo các m c hư ng d n t i đi m 2 M c IV Ph n B Thông tư này. C. T CH C TH C HI N I. Đ I V I CÁC CƠ S S N XU T KINH DOANH
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Sau khi đư c c p gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư, các cơ s s n xu t kinh doanh th c hi n d án đ u tư thu c di n đư c hư ng ưu đãi v thu theo hư ng d n t i Thông tư này ph i g i b n sao h p l gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu thu trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày đư c c p gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư đ làm căn c th c hi n các ưu đãi v thu cho cơ s theo đúng quy đ nh t i Đi u 37 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. Hàng năm, căn c theo gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư đã đư c c p, cơ s s n xu t, kinh doanh t xác đ nh các kho n đư c ưu đãi v thu , các kho n còn ph i n p vào Ngân sách nhà nư c và th c hi n kê khai, n p Ngân sách nhà nư c theo t ng kỳ cũng như quy t toán c năm v i cơ quan thu theo ch đ qui đ nh. 2. Riêng đ i v i các cơ s s n xu t kinh doanh thu c di n đư c hư ng ưu đãi v thu theo hư ng d n t i đi m 3 M c II và M c III Ph n B Thông tư này thì trình t , th t c ưu đãi v thu th c hi n như sau: - Đ i v i cơ s s n xu t, kinh doanh đư c hư ng ưu đãi v thu theo hư ng d n t i đi m 3 M c II ph i có đơn đ ngh và g i b n sao gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư kèm theo b n gi i trình kinh t k thu t v danh m c máy móc, thi t b , phương ti n v n t i chuyên dùng (n m trong dây chuy n công ngh ), phương ti n v n t i chuyên dùng đưa đón công nhân cho cơ quan H i quan c a kh u nơi cơ s th c t nh p kh u. Cơ quan H i quan c a kh u nơi cơ s nh p kh u các lo i máy móc thi t b phương ti n v n t i, th c hi n vi c mi n thu nh p kh u t ng l n cho cơ s theo th c t nh p kh u (trư ng h p nh p kh u u thác thì cơ s nh p kh u u thác xu t trình h sơ trên kèm theo c h p đ ng nh p kh u u thác cho cơ quan H i quan). - Đ i v i cơ s s n xu t, kinh doanh đư c hư ng ưu đãi v thu theo hư ng d n t i M c III thì h sơ và th m quy n xét mi n, gi m ti n s d ng đ t th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 115/2000/'TT-BTC ngày 11/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng đ t. 3. Trong quá trình th c hi n d án, các cơ s s n xu t kinh doanh không đáp ng đ nh ng đi u ki n đ đư c hư ng ưu đãi v thu theo m c đã đăng ký vì lý do khách quan ho c ch quan thì cơ s ph i thông báo b ng văn b n v i cơ quan đã quy t đ nh c p ưu đãi đ u trong th i h n 30 ngày, k t khi d án không còn đ đi u ki n hư ng ưu đãi đ u tư theo quy đ nh đ đi u ch nh gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư cho phù h p v i đi u ki n hư ng ưu đãi th c t . 4. Cơ s s n xu t kinh doanh có hành vi gian d i đ đư c hư ng ưu đãi v thu theo Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c ho c khi thay đ i đi u ki n đ u tư không khai báo thì ph i b i thư ng thi t h i và hoàn tr các kho n ưu đãi v thu đã đư c hư ng. Ngoài ra, tuỳ theo m c đ vi ph m mà cơ s s n xu t kinh doanh còn b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. II. Đ I V I CƠ QUAN THU THU 1. Cơ quan thu thu (bao g m cơ quan thu , cơ quan H i quan dư i đây g i chung là cơ quan thu ) căn c vào các kho n ưu đãi v thu đã đư c ghi rõ trong Gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư đ xác đ nh s thu đư c mi n, gi m khi các cơ s s n xu t kinh
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. doanh đã th c hi n đ y đ các nghĩa v hư ng d n t i Ph n A Thông tư này và đã g i cho cơ quan thu b n sao h p l Gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư cùng các gi y t c n thi t khác theo hư ng d n t i Ph n B Thông tư này. 2. Trư ng h p phát hi n m c ưu đãi đ u tư ghi trong Gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư đã c p cho cơ s s n xu t, kinh doanh không phù h p v i đi u ki n hư ng ưu đãi đ u tư theo th c t , thì cơ quan thu t m th i áp d ng các m c ưu đãi v thu theo đúng đi u ki n th c t , đ ng th i thông báo l i cho cơ s bi t và đ ngh cơ quan c p gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư đi u ch nh m t ph n ho c rút b toàn b ưu đãi đ u tư theo quy đ nh t i Đi u 34 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. Hàng năm, khi th c hi n quy t toán thu cơ quan thu ph i xác đ nh chính th c các kho n ưu đãi v thu mà cơ s s n xu t, kinh doanh đư c hư ng ưu đãi đ u tư, s còn ph i n p Ngân sách nhà nư c c a cơ s s n xu t, kinh doanh và thông báo cho cơ s bi t đ n p đ s còn thi u trong th i h n quy đ nh, ho c s n p th a so v i s ph i n p đã ghi trong thông báo c a cơ quan thu đ gi m tr vào s ph i n p c a kỳ ti p theo. 3. Cơ quan thu trong quá trình ki m tra quy t toán thu , n u phát hi n cơ s s n xu t, kinh doanh có hành vi khai man, tr n thu , thì không đư c gi i quy t ưu đãi v thu cho cơ s s n xu t, kinh doanh. Cơ quan thu ph i th c hi n truy thu đ s thu đ i v i cơ s s n xu t, kinh doanh có hành vi khai man, tr n thu và áp d ng các bi n pháp x ph t theo lu t đ nh. 4. Cơ quan thu các c p ph i m h sơ, s theo dõi, lưu gi đ y đ các tài li u liên quan đ n các d án đư c hư ng ưu đãi v thu theo hư ng d n t i Thông tư này. Hàng năm cơ quan thu th c hi n báo cáo v B Tài chính (T ng c c thu ) s đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi đ u tư theo Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c và s thu và thu ngân sách nhà nư c khác th c t đã mi n, gi m cùng v i báo cáo k t qu th c hi n thu ngân sách nhà nư c c a năm trên đ a bàn. 5. Cán b thu , h i quan, cá nhân khác l i d ng ch c v , quy n h n c ý làm trái quy đ nh t i Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP và hư ng d n t i Thông tư này, gây thi t h i cho Ngân sách Nhà nư c, thì tuỳ theo m c đ vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. III. HI U L C THI HÀNH 1. Các cơ s s n xu t, kinh doanh đang hư ng ưu đãi theo Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c trư c ngày 22 tháng 6 năm 1994 ho c theo Ngh đ nh s 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c đư c ti p t c hư ng các ưu đãi v đ u tư cho đ n h t th i gian còn l i theo Gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư đã c p. Ưu đãi v thu l i t c ghi trong gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư đư c chuy n thành ưu đãi v thu thu nh p doanh nghi p k t ngày 1/1/1999 ưu đãi v thu doanh thu ghi trong Gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư đư c th c hi n đ n h t ngày 31/12/1998. 2. Đ i v i các d án có Gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư theo Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c trư c ngày 22 tháng 6 năm 1994 ho c theo Ngh đ nh s 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích đ u tư
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. trong nư c thu c di n đư c hư ng các ưu đãi b sung v thu s d ng đ t, ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t, thu thu nh p doanh nghi p, thu nh p kh u quy đ nh t i Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP, n u đư c cơ quan có th m quy n c p gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư b sung thì ch đư c hư ng ưu đãi cho th i gian ưu đãi còn l i, k t ngày Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP có hi u l c thi hành. 3. Cơ s s n xu t, kinh doanh đang hư ng các m c ưu đãi v thu theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP, n u trong quá trình ho t đ ng có s thay đ i v đi u ki n hư ng ưu đãi thì ph i thông báo cho cơ quan có th m quy n xem xét đi u ch nh, b sung ho c ch m d t ưu đãi trư c th i h n theo đúng quy đ nh t i Đi u 34 Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP. 4. Trư ng h p có s thay đ i v ch s h u (ho c qu n lý) đ i v i các d án đư c hư ng ưu đãi v thu theo hư ng d n t i Thông tư này thì ch s h u (ho c qu n lý) m i ti p t c đư c hư ng m c ưu đãi v thu đã ghi trong gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư trong th i gian còn l i c a d án và có trách nhi m th c hi n đ y đ các nghĩa v mà ch s h u (ho c qu n lý) cũ đã cam k t. 5. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Thông tư s 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i). Đ i v i các d án đ u tư đã đư c c p gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư và đã áp d ng các m c ưu đãi v thu theo hư ng d n t i Thông tư 146/1999/TT-BTC, n u m c ưu đãi không phù h p v i hư ng d n t i Thông tư này làm nh hư ng t i quy n l i c a nhà đ u tư thì cơ quan thu xem xét gi i quy t cho các d án đ u tư trên đư c hư ng theo các m c ưu đãi v thu hư ng d n t i Thông tư này cho th i gian ưu đãi còn l i, k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. Các kho n ưu đãi v thu cho các d án đ u tư đã th c hi n trư c ngày Thông tư này có hi u l c, n u m c ưu đãi không phù h p v i m c ưu đãi theo hư ng d n t i Thông tư này thì không x lý truy thu ho c hoàn tr . Vũ Văn Ninh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản