intTypePromotion=1

Thông tư 22/2002/TT-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
101
lượt xem
4
download

Thông tư 22/2002/TT-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 22/2002/TT-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22/2002/TT-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B a n  T æ  c h ø c ­ c¸n b é  C h Ý n h  p h ñ  s è  22/2002/TT­B T C C B c p   n g µ y 23  th¸ng 4 n¨ m  2002 h í ng d É n   Ö c x ö  lý c¸n b é ,  vi c«n g  ch øc, c¸n b é  trong d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc vi p h ¹ m  vi Ö c c Ê p  p h¸t,   s ö  d ô n g  v¨n b» n g, ch ø n g  c h Ø  kh« n g  h î p p h¸p Thùc  Ön    Õn  hi ý ki chØ  o  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ö  ýc¸n  ®¹ c Th t Ch ph v vi x l   bé, c«ng    chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   ícviph¹m  Ö  Êp  Nh n     vi c ph¸p,sö    dông  v¨n b»ng, chøng    chØ  kh«ng  îp  h ph¸p.C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l c¸n  é, c«ng  b  chøc  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 97/1998  N§­CP   µy  11­ ng 17­ 1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v xö  ýkû  Ëtvµ  l   lu   tr¸chnhiÖ m  ËtchÊt®èi víi   v       c«ng  chøc.Sau   thèng  Êt ý     khi  nh   kiÕn  íiBan    v  Tæ chøc  Trung  ng. Ban    ¬  Khoa    gi¸oTrung  ng  µ    ¬  ¬ v c¸c c quan  cã  ªnquan, Ban  chøc    bé  Ýnh  ñ  híng  Én  Öc  ö  ýc¸n  é,  li     tæ  ­ c¸n  Ch ph   d vi x l   b c«ng  chøc, c¸n  é    b trong doanh  nghiÖp  µ   íc vi ph¹m  Öc  Êp  Nh n     vi c ph¸t,sö    dông    v¨n b»ng,chøng    chØ kh«ng  îp ph¸p nh  h    sau: I­ è i tî ng   § 1­ C¸n  é, c«ng  b  chøc quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 1  Ph¸p  Önh  bé, c«ng  l c¸n    chøc. 2­ Tæng    Gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng Gi¸m  c, c¸c thµnh    éi ®ång  ®è     viªnH   qu¶n  trÞ,Gi¸m  c,  ã     ®è Ph Gi¸m  c,  Õ   ®è K to¸n tr ng, c¸c c¸n  é   ë     b qu¶n  ý kh¸c (bao  l    gå m   ëng  Tr ban,Phã  ëng    tr ban,tr ng    ë phßng,phã  ëng    tr phßng) vµ  ÷ng  êi   nh ng   lµm  c«ng      Õp trong c¸cdoanh  t¸cgi¸nti      nghiÖp  100%   èn  µ   íc;nh÷ng  êi v Nh n   ng   ® îc c¬    quan, doanh    nghiÖp  µ   íc cö  µm  idiÖn  Nh n   l ®¹   cho  Çn  èn  µ   íc ph v Nh n   gãp  trong c¸c doanh     nghiÖp  ªndoanh. Sau  y   äi chung  µ c¸n  é  li     ®© g   l  b trong  doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n II­ g u yªn t ¾ c c h u n g  N 1. ViÖc  ö  ýc¸n  é    x l   b c«ng  chøc, c¸n  é    b trong doanh    nghiÖp  µ   íc vi Nh n     ph¹m  Öc  Êp  vi c ph¸t, ö  ông     d s v¨n b»ng,chøng    chØ  kh«ng  îp ph¸p nh»m   ôc   h    m ®Ých      ôc,ng¨n ngõa  ÷ng  µnh      ¹m  ®Ó gi¸od     nh h viviph ph¸p luËtvµ  ÷g×n  Ët     gi   tr   tùkû  ¬ng   c trong qu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ   íc.   l  ch Nh n 2. C¸n  é, c«ng    b  chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   ícviph¹m  Öc  Nh n     vi cÊp ph¸t, ö  ông     d s v¨n b»ng,chøng    chØ kh«ng  îp ph¸p,sau    îcc¬  h    khi®   quan  cã  Èm   Òn  Õt  Ën  th quy k lu b»ng  v¨n b¶n, th×  ú    tu theo  Ýnh  Êt,møc       t ch   ®é vi ph¹m  ph¶i xö  ýtheo    l  quy  nh  ®Þ cu¶  Ët    ôc  µ    Lu gi¸o d v c¸c v¨n  b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  ËthiÖn  µnh; ®ång  êibÞ   Êp  ã  Èm  Òn    Õt  nh  ö  ý lu   h   th   c c th quy ra quy ®Þ x l  b»ng  ét  m trong c¸ch×nh     thøc kû  Ëttheo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.   lu       t i tn 3. Ng êi® øng  u   ¬      ®Ç c quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ýc¸n bé, c«ng  l      chøc,   c¸n bé    trong doanh    nghiÖp  µ   íccã  Nh n   tr¸chnhiÖ m   ö  ýnghiªm    x l  minh  µ  Þp  vk thêic¸c tr ng  îp      ê h c¸n  é  b c«ng chøc, c¸n  é    b trong doanh nghiÖp  µ   íc vi Nh n    
  2. 2 ph¹m  Öc  Êp  vi c ph¸t,sö  ông   d v¨n b»ng, chøng    chØ  kh«ng  îp  h ph¸p  éc  thu thÈm  Òn  quy qu¶n  ý. l 4­ Khixö  ýkû  Ëtc¸n bé      l   lu     c«ng  chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   ­ Nh n íc viph¹m  Öc  Êp    b»ng, chøng     vi c ph¸tv¨n    chØ  Çn  c xem   Ðt  õng  iÒu  Ön  xt ® ki cô  Ó    th ®Ó b¶o  ¶m   ù  ® s c«ng  minh,®óng  n.   ®¾ III­V¨n b » n g, c h ø n g  c h Ø  k h « n g  h î p p h¸p    b a o  g å m  c¸c lo¹i a u:  s 1.V¨n    b»ng  chøng  chØ    µm  ®ã l gi¶; 2. V¨n    b»ng,chøng    chØ  ∙  Þ   öa  i néidung  µ   ® b s ®è     m kh«ng  îcc¬  ®   quan  c¬  quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp. ph 3­ V¨n    b»ng,chøng    chØ  Êp    c ph¸tcho  ÷ng  êikh«ng    iÒu  Ön, nh ng   ®ñ ® ki   tiªuchuÈn    theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët hoÆc   Êp  lu   c ph¸t kh«ng  ng      ®ó quy ®Þnh  Ò   ñ tôchoÆc   Èm  Òn. v th     th quy IV­ C¸c h × n h  thøc x ö  l ý vi p h ¹ m   1. C¸n  é, c«ng    b  chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   ícviph¹m  Öc  Nh n     vi cÊp ph¸t, ö  ông   d s V¨n  b»ng,chøng    chØ kh«ng  îp ph¸p ngoµiviÖc  Þ    åi h      b thu h   V¨n b»ng,chøng    chØ cßn ph¶ibÞ  ö  ýb»ng  ét    x l  m trong c¸ch×nh     thøc kû  Ët   lu   theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ t i 1  39  Ph¸p  Önh    é,c«ng  l c¸n b   chøc. 1.1­KhiÓn    tr¸ch; 1.2­C¶nh    c¸o; 1.3­H¹  Ëc ¬ng;  b l 1.4­H¹  ¹ch;   ng 1.5­C¸ch    chøc; 1.6­Buéc    Öc.   th«ivi §èivíi   é  bÇu  ö      b do  c¸n c quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh    é, ®Þ ti  1  1  l c¸n b   c«ng chøc  ×  ¬  th c quan, tæ    chøc  ã  Èm  Òn  c th quy xem   Ðt b∙inhiÖ m,  û  Ët x   k lu   theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh    é,c«ng    ®Þ t  i 2  39  l c¸n b   chøc. 2. C¸c  ×nh    h thøc kû  Ët¸p dông  i víi   é,c«ng    lu     ®è     b   c¸n chøc,c¸n bé      trong   doanh  nghiÖp  µ   ícviph¹m  Öc  Êp      Nh n     vi c ph¸tv¨n b»ng,chøng    chØ kh«ng  îp h  ph¸p ® îcthùc hiÖn         nh sau: 2.1­H×nh    thøc khiÓn    tr¸ch® îc¸p dông       khi: 2.1.1­C¸n  é    b c«ng  chøc, c¸n  é    b trong doanh    nghiÖp  µ   íc sö  ông  Nh n   d V¨n b»ng,chøng    chØ  kh«ng  îp ph¸p,® a  µo  å  ¬    ©n  Êttr×nh víi ¬  h    v h s c¸nh xu     c quan  ã  Èm   Òn.  ¬   c th quy C quan  Ën  å  ¬    nh h s khiph¸thiÖn  cã    ra  tr¸chnhiÖ m     th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho  ¬  c quan  qu¶n  ýc¸n bé, c«ng  l      chøc,c¸n bé      trong   doanh nghiÖp  µ   ícbiÕt®Ó   ö  ýkû  Ët. Nh n     x l   lu
  3. 3 2.1.2­C¸n  é, c«ng    b  chøc,c«ng    chøng    Çn  u   ¾ c   viªnl ®Ç m khuyÕt ®iÓ m     do  Õu  thi tr¸ch nhiÖ m     trong  Öc  vi x¸c  Ën  ∙  ¹o ra  nh ® t   V¨n  b»ng, chøng    chØ   kh«ng  îp ph¸p. h  2.1.3­C¸n  é, c«ng    b  chøc  îc giao  ®  qu¶n  ý hå  ¬, cÊp  l  s   ph¸tv¨n    b»ng,  chøng chØ  ∙  è    ©y  ëngaÞ  ® c ýg tr   cho    ×nh thÈm      qu¸ tr   tra,x¸c minh V¨n b»ng,  chøng  chØ  kh«ng  îp ph¸p. h  2.2­H×nh    thøc c¶nh    îc¸p dông    c¸o ®     khi: 2.2.1­C¸n  é    b c«ng  chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   íc®∙  ö  ông  Nh n   s d V¨n b»ng, chøng    chØ kh«ng  îp ph¸p    Ëp  å  ¬  ù    Ón, xÐt tuyÓn, h  ®Ó l h s d thituy       häc  Ëp  ©ng  tn cao  ×nh ®é       ýluËn,nghiÖp  ô  tr   v¨n ho¸,l     v hoÆc     ©ng  ¹ch. thin ng C¬   quan  chøc  Ðt tuyÓn,thi Ón,thi ©ng  ¹ch hoÆc   ë   íp®µo   tæ  x     tuy     n ng   m l  t¹ocã    tr¸chnhiÖ m   quyÕt  nh    ra  ®Þ chØ  Ðt  Ón, thituyÓn, thin©ng  ¹ch x tuy        ng   hoÆc   nh  ®× chØ  äc  Ëp  µ  h t v th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  cho  ¬  c quan  qu¶n  ýc¸n l    bé,c«ng    chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   íc®Ó   ö  ýkû  Ët. Nh n   x l   lu 2.2.2­C¸n  é, c«ng    b  chøc, c¸n  é    b trong doanh    nghiÖp  µ   íc sö  ông  Nh n   d v¨n b»ng chøng  chØ  kh«ng  îp  h ph¸p  a  µo  å  ¬  ® v h s nh»m   µn  Ön    ho thi tiªu chuÈn    îc bæ   Ö m   µo  ®Ó ®   nhi v chøc  ô    o, kÓ   tr c ®©y   a  Þ     v l∙nh®¹   c¶  í   ch b ph¸t hiÖn  µ  ö  ý. vxl 2.2.3­C¸n  é, c«ng    b  chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   íc ® îc giao Nh n       qu¶n  ýhå  ¬, cÊp    b»ng, chøng  l  s   ph¸tv¨n    chØ  thiÕu  do  tr¸chnhiÖm,  µm      l sai lÖch  éi dung  å  ¬    Êp  b»ng  n  h s ®Ó c v¨n  chøng chØ cho  êi kh«ng    iÒu  ng   ®ñ ® kiÖn. 2.2.4­C¸n  é, c«ng    b  chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   íc®∙  Þ   û  Nh n   b k luËtkhiÓn    tr¸chdo  Êp    c ph¸t,sö  ông   d V¨n b»ng, chøng    chØ  kh«ng  îp  h ph¸p  nhng nay    ¹m. t¸ ph i 2.2.5­C«ng    chøng  viªn bÞ   û  Ët khiÓn    k lu   tr¸ch trong    c«ng chøng    v¨n b»ng, chøng    chØ  nay  iph¹m  t¸  trong  Öc  vi x¸c  Ën  nh v¨n b»ng, chøng    chØ   kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   C«ng chøng    Þ   û  Ëtc¶nh  do  viªnb k lu   c¸o  c«ng chøng    Ò   b»ng, saiv v¨n    chøng  chØ  × chuyÓn  th   sang  µm  l c«ng  Öc  vi kh¸cdo  ¬    c quan  è  Ý. b tr 2.2.6­C¸n  é, c«ng    b  chøc,c¸n  é    b trong doanh    nghiÖp  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn    Ën  å  ¬  ng  ∙    Ën  x¸c nh h s nh ® x¸c nh kh«ng  ng  íiv¨n b¶n  èc  ña  å  ®ó v    gch s¬  Ò     v v¨n b»ng,chøng    chØ. 2.3­H×nh    thøc h¹ bËc ¬ng  îc¸p dông     l ®    khi: 2.3.1­C¸n  é, c«ng    b  chøc, c¸n  é    b trong doanh    nghiÖp  µ   íc bÞ     Nh n   ph¸t hiÖn  ∙  ö  ông  ®sd V¨n  b»ng, chøng    chØ  kh«ng  îp  h ph¸p    Ðt  ©ng ¬ng  ®Ó x n l hoÆc     u  iÒu  Ön  i  o  ¹o,båidìng ë    êng  ®Ó ® ® ki ® ®µ t       c¸c tr trong h Ö   èng      th gi¸o dôc  èc  ©n,  Ö   èng  Ýnh  Þ,tr ng  ña  oµn  Ó, tr ng  ña  ¬  qu d h th ch tr   ê c ® th   ê c c quan  hµnh  Ýnh  µ   íc.Trêng  îp ngêisö  ông    ch Nh n   h   d v¨n b»ng chøng chØ  kh«ng  îp h  ph¸p  ∙  îc dù  ãa  äc  ×  ¬  ® ®   kh h th c quan  ã  Èm   Òn  quyÕt  nh  ö  ý c th quy ra  ®Þ x l  theo quy  Õ   o  ¹o, ch ®µ t   th«ng  (b»ng    b¸o  v¨n b¶n) tr¶c¸n bé,c«ng       chøc,c¸n bé     trong doanh    nghiÖp  µ   íc vÒ   n  Þ  íc kia cö  i  äc    ¬  Nh n   ®¬ v tr     ® h ®Ó c quan, tæ    chøc,®¬n  Þ    v (sau ®©y  äichung  µc¬    g  l   quan)xö  ýkû  Ët.   l   lu 2.3.2­Ng êicã      tr¸chnhiÖm     trong viÖc    qu¶n  ýhå  ¬,cÊp      l  s   ph¸tv¨n b»ng,  chøng chØ hoÆc   êi cã  ng   tr¸chnhiÖ m     c«ng chøng    Ën  å  ¬  b»ng  x¸c nh h s v¨n  chøng chØ  ∙  Þ   ö  ýkû  Ëtb»ng  ×nh  ® b x l   lu   h thøc c¶nh  nhng  Én  i ¹m; c¸o  v t¸  ph  
  4. 4 lµm    gia hoÆc   ù ý  öa  ÷a, bæ   t   s ch   sung  µm    Öch  å  ¬    Êp  ã  Èm   l sail h s ®Ó c c th quyÒn  Êp      c ph¸tv¨n b»ng  chøng chØ cho  êikh«ng    iÒu  Ön. ng   ®ñ ® ki 2.3.3­C¸n  é, c«ng    b  chøc  Þ     Ön  îdông  b ph¸thi l   i chøc  ô,quyÒn  ¹n  ña  v  hc m × nh    Êp      ®Ó c ph¸tv¨n b»ng  chøng  chØ    íi tr¸v   i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2.3.4­C¸n  é, c«ng    b  chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   íc®∙  Þ   ö  Nh n   b x lýt¹ ®iÓ m     ôc  Ph Çn  cña   i   2.2 m 2  IV  Th«ng   µy  Õu  i ¹m  ng    tn n t¸ ph nh ë møc  a    ch nghiªm  äng. tr 2.3.5­C¸n  é, c«ng    b  chøc, c¸n  é    b trong doanh    nghiÖp  µ   íc sö  ông  Nh n   d V¨n b»ng,chøng    chØ  kh«ng  îp ph¸p    ù  ú    ©ng  ¹ch  h  ®Î d k thin ng hoÆc     Ðt ®Ó x   n©ng  ¹ch ,n Õu  ∙  ng    ® c«ng  è  Õt  b k qu¶  ù    ng  a    Ö m  × c¬  d thinh ch bæ nhi th   quan  cã  Èm  Òn  û  á  Õt  nh  th quy hu b quy ®Þ c«ng  Ën  Õt  nh k qu¶; ®ång  êibÞ   ö  ý   th   x l   kû  Ëtb»ng  ×nh  lu   h thøc h¹ bËc ¬ng.    l 2.4­H×nh    thøc h¹ ng¹ch ® îc¸p dông          khi: C¸n  é   b c«ng  chøc, c¸n  é    b trong  doanh  nghiÖp  µ   íc sö  ông    Nh n   d V¨n b»ng, chøng    chØ  kh«ng  îp  h ph¸p    ù  ú    ©ng  ¹ch  ®Ó d k thin ng hoÆc     Ðt ®Ó x   n©ng  ¹ch,n Õu  ∙  ã  Õt  nh    Ö m   µo  ¹ch míith× c¬  ng   ® c quy ®Þ bæ nhi v ng       quan  ã  c thÈm   Òn  quyÕt  nh  quy ra  ®Þ thu  åi quyÕt  nh    Ö m,  a  Ò   ¹ch, h  ®Þ bæ nhi ® v ng   bËc ¬ng  ò;®ång  êibÞ  ö  ýkû  Ëtb»ng  ×nh  l c  th   x l   lu   h thøc h¹ bËc ¬ng.    l C¸c  êng  îp bÞ   ö  ýkû  Ëtquy  nh  ¹  iÓ m   µy  tr h   x l   lu   ®Þ ti ® n trong thêigian Ýt       nhÊt lµ03      n¨m  Ó   õkhicã  Õt ®Þnh  û  Ëtkh«ng  îctham      ú    k t     quy   k lu   ®  giac¸ck thi n©ng  ¹ch hoÆc   Ðt n©ng  ¹ch. ng   x  ng 2.5­H×nh    thøc c¸ch chøc  îc¸p dông      ®    khi: 2.5.1­C¸n  é, c«ng    b  chøc, c¸n  é    b trong doanh nghiÖp  µ   íc ®∙  ö  Nh n   s dông    v¨n b»ng kh«ng  îp ph¸p  a  µo  å  ¬    ©n    µm    ñ tôc bæ   h  ® v h s c¸ nh ®Ó l c¸c th     nhiÖ m  µo  v chøc  ô    o. v l∙nh®¹ 2.5.2­C¸n  é, c«ng    b  chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   íc®∙  è    î Nh n   c ý l   i dông  chøc  ô,quyÒn  ¹n  ña  ×nh    ¹ora c¸c v¨n b¶n  v  hcm ®Ó t         chøng chØ kh«ng  hîp ph¸p hoÆc     Õt ®Þnh  Êp          ra quy   c ph¸tv¨n b»ng chøng  chØ    íi tr¸v   i quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   2.5.3­Khi cã    râ rµng,chøng      c¨n cø      minh    é,c«ng  c¸n b   chøc,c¸nbé    trong   doanh nghiÖp  µ   íc ®∙  î dông  Nh n   l i   chøc  ô, quyÒn  ¹n  v  h can  Öp  n     thi ®Õ c¸ nh©n,  chøc    tæ  ®Ó b¶n  ©n  th hoÆc   êi kh¸c ® îc cÊp  ng      V¨n b»ng, chøng    chØ   kh«ng  îp ph¸p,kh«ng  ng  i t ng ® îccÊp  h    ®ó ®è  î     ph¸t. 2.6­H×nh    thøc buéc    Öc  îc¸p dông    th«ivi ®     khi: 2.6.1­C¸n  é, c«ng    b  chøc, c¸n  é    b trong doanh  nghiÖp  µ   íc ®∙  ö  Nh n   s dông  V¨n  b»ng,chøng    chØ  kh«ng  îp ph¸p    ã    iÒu  Ön  h  ®Ó c ®ñ ® ki tham      gia thi tuyÓn, xÐt tuyÓn  µ  ∙  îctuyÓn  ông  µm    é, c«ng     v®®  d l c¸n b   chøc,c¸n bé      trong   doanh  nghiÖp  µ   íc tõ sau    Nh n     khiPh¸p  Önh  l c¸n  é, c«ng  b  chøc  ã  Öu  ùc c hi l   (sau ngµy  th¸ng5    01    n¨m  1998). 2.6.2­C¸n  é,c«ng    b  chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   ícbÞ    åi Nh n   thu h   v¨n b»ng  µ   ¬    m c quan  qu¶n  ý, ö  ông    é,c«ng  l  d s c¸n b   chøc  Ðt thÊy  x  kh«ng    cßn ®ñ     Èn, tr×nh ®é   tiªuchu     chuyªn m«n     nghiÖp  ô    è  Ý sö  ông  v ®Ó b tr   d theo    yªu cÇu, nhiÖ m  ô.   v 2.6.3­Nh÷ng  êicè    îdông    ng   ý l  i chøc  ô,quyÒn  ¹n    µm    ùý  öa  v  h ®Ó l gi¶,t   s ch÷a, bæ     sung  µm    Öch  b»ng, chøng  l sail v¨n    chØ;  quyÕt  nh  Êp  ra  ®Þ c ph¸t  
  5. 5 v¨n b»ng    kh«ng  îp ph¸p  ©y  Ëu  h  g h qu¶  nghiªm  äng nhng  a  n   tr   ch ®Õ møc    truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 3. C¸n  é, c«ng    b  chøc, c¸n  é    b trong doanh nghiÖp  µ   íc cã  µnh    Nh n   h vi sau  y   ×  ú  ®© th tu theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ   dông  ét  t ch   ®é viph m ¸p  m trong c¸c    h×nh thøc kû  Ëtquy  nh  ¹ NghÞ   nh  è    lu   ®Þ ti   ®Þ s 97/1998/N§­   µy  th¸ng CP ng 17    11 n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ýkû  Ëtvµ  c Ch ph v x l   lu   tr¸chnhiÖm   Ët chÊt ®èi víi   v       c«ng chøc  hoÆc   Þ  ö  ýtheo quy  nh  ña  b x l    ®Þ c ph¸p luËt.   3.1­ Lµ m     c«ng    Ón  ông, xÐt  Ón  o  ¹o ®∙  è  ×nh      t¸ctuy d   tuy ®µ t   c t ®Ó cho nh÷ng  êi kh«ng      Èn, ®iÒu  Ön  ö  ông  ng   ®ñ tiªuchu   ki s d v¨n  b»ng, chøng    chØ   kh«ng  îp  h ph¸p  îc dù    Ón, xÐt  Ón, thin©ng  ¹ch  µ  îc ®i  o   ®   thituy   tuy     ng v ®   ®µ t¹o, åidìng.    b 3.2­Ng êicã      tr¸chnhiÖm     trong c¬    quan bao  che cho    é, c«ng  c¸n b   chøc,  c¸n bé    trong doanh    nghiÖp  µ   ícthuéc quyÒn  Nh n     qu¶n  ýsö  ông  l  d V¨n b»ng,  chøng chØ kh«ng  îp ph¸p. h  3.3­Xö  ýc¸n bé    l     c«ng  chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   ícviph¹m  Nh n     trong  Öc  Êp  vi c ph¸t,sö  ông   d V¨n b»ng, chøng    chØ  kh«ng  îp  h ph¸p  kh«ng  ®óng  møc      ¹m. ®é viph 3.4­TrïdËp  êi tè c¸o  bé, c«ng     ng     c¸n    chøc, c¸n  é    b trong doanh    nghiÖp  Nhµ   ícthuéc thÈm  Òn  n    quy qu¶n  ýcña  × nh  Ò   Öc  Êp  l  m v vi c ph¸t, ö  ông     d s v¨n b»ng chøng chØ  kh«ng  îp ph¸p. h  3.5­ Trùc  Õp    ti tham  gia s¶n  Êt,tiªuthô  xu     hoÆc  m«i  í    ô    gi itiªuth V¨n b»ng, chøng    chØ  kh«ng  îp  h ph¸p  hoÆc  s¶n  Êt,tiªuthô  xu     ph«i b»ng, ph«i       chøng chØ. 4. C¸n  é, c«ng    b  chøc,c¸n  é    b trong doanh    nghiÖp  µ   íc ®∙  Êp  Nh n   c ph¸t,   sö  ông    d v¨n b»ng,chøng    chØ kh«ng  îp ph¸p  h  nªn  ù gi¸cb¸o    ¬  t     c¸o c quan  Ò  v hµnh      ¹m  viviph hoÆc   Þp  êicã  Öc  µm  ¾c  ôc  îc hËu  k th   vi l kh ph ®   qu¶  ×  ã  th c thÓ xem   Ðt gi¶m  Ñ   x  nh møc    ö  ýkû  Ët. ®é x l   lu   êng  îp c¸n bé,c«ng  Tr h      chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   íckh«ng  Nh n   tù gi¸ckhaib¸o  íic¬       v   quan  Ò   µnh      ¹m  ña    ©n  vh viviph c c¸ nh trong viÖc  Êp    c ph¸t,sö  ông   d V¨n b»ng, chøng    chØ  kh«ng  îp  h ph¸p  µ   è  ×nh  m ct che  Êu  d hoÆc   Õp tôccã  ÷ng  µnh      ¹m  × sÏbÞ  ti     nh h viviph th     xem   Ðt ®Ó   ö  ýkû  Ëtë  x   x l   lu   møc    ®é nÆng  ¬n. h V­ T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Qu¸  ×nh tiÕn hµnh    tr     xem   Ðt kû  Ëtc¸n bé, c«ng  x   lu       chøc,c¸n bé      trong   doanh nghiÖp  µ   ícviph¹m  Öc  Êp  Nh n     vi c ph¸t, ö  ông   d s V¨n b»ng,chøng    chØ   kh«ng  îp ph¸p  îcthùc hiÖn  h  ®    theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 97/1998/N§­ CP   µy  11­ ng 17­ 1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ý kû  Ët vµ  c Ch ph v x l   lu   tr¸ch nhiÖ m   Ët   v  chÊt ®èi víi      c«ng  chøc  µ  v Th«ng   è  ts 05/1999/TT­ TCCP   µy  3­ ng 27­ 1999  ña  c Ban  Tæ  chøc ­ c¸n bé  ChÝnh  phñ  híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè  97/1998/N§­ CP. 2. Ng êi ® øng  u     ¬      ®Ç c¸c c quan, ®¬n  Þ  Çn    vc chØ  o  Õn  µnh  Óm   ®¹ ti h ki tra,thanh    Öc    tra vi qu¶n  ý cÊp  l  ph¸t,sö  ông    ¹   d c¸c lo iV¨n b»ng, chøng    chØ   kh«ng  îp ph¸p trong xÐt tuyÓn,thituyÓn,thin©ng  ¹ch vµ  o  ¹ocña    h             ng   ®µ t   c¸n
  6. 6 bé,c«ng    chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   íc,kÞp  êiph¸thiÖn    ­ Nh n   th     c¸c tr êng  îp saiph¹m    ö  ýkû  Ët. èit ng kiÓm    h   ®Ó x l   lu    î   § tra,thanh    ích Õt  µ: tratr   l 2.1­ C¸n  é, c«ng    b  chøc, c¸n  é     b trong doanh nghiÖp  µ   íc ® îc gií Nh n       i thiÖu ®Ó     øng  ö,bÇu  ö  c  c hoÆc     Ö m,    ¹tc¸cchøc  ô  bæ nhi ®Ò b     v trongtæ    chøc  chÝnh  Þ,tæ  tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi,c¬  ch tr         quan  µ   íc,doanh  Nh n   nghiÖp  µ   Nh nícë    Êp.   c¸cc 2.2­C¸n  é, c«ng    b  chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   íctrong diÖn  Nh n     quy  ¹ch,®ang  äc  Ëp      êng, trong h Ö   èng    ôc  èc  ©n,  ­ ho   h t ë c¸c tr     th gi¸od qu d tr êng  Ýnh  Þ,tr ng  ña  oµn  Ó,tr ng  ña  ¬  ch tr   ê c ® th   ê c c quan  µnh  Ýnh  µ   íc. h ch Nh n 2.3­ C¸n  é, c«ng    b  chøc, c¸n  é    b trong doanh nghiÖp  µ   íc tham    Nh n   gia xÐt tuyÓn,thi Ón,thi ©ng  ¹ch.      tuy     n ng 2.4­ C¸n  é, c«ng    b  chøc, c¸n  é    b trong doanh nghiÖp  µ   íc cã  Nh n   tr¸ch  nhiÖ m qu¶n  ý,cÊp      l    ph¸tv¨n b»ng  chøng chØ. 3­ § Ó   ùc hiÖn    th   nghiªm  óctheo  íng dÉn  ña  t  h  c Th«ng   µy,c¸cc¬  tn     quan  cÇn  ùc hiÖn: th   3.1­C¸c  é, ngµnh,tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  c¸o s¬    B      ph tr     ¬ c b¸o    bé  Ò   Öc  chøc  iÓn khaikiÓm     v vi tæ  tr     tra,thanh    ö  ý®èi  íic¸n bé, c«ng  tra,x l   v      chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  µ   ícviph¹m  Öc  Êp  Nh n     vi c ph¸t, ö  ông     d s v¨n b»ng chøng  chØ  kh«ng  îp  h ph¸p  vÒ     Ban   Tæ chøc    bé  Ýnh  ñ    ­ c¸n  Ch ph ®Ó tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ícngµy  12­ h      t  ph tr   31­ 2002. 3.2­§èivíi èi§¶ng,®oµn  Ó  c¸o göivÒ        kh     th b¸o      Ban  chøc  tæ  Trung  ng, ¬  Uû   ban  Óm    ki traTrung  ng    ¬ ®Ó tæng  îp b¸o c¸o Bé  Ýnh  Þ,Ban  Ý  . h       Ch tr   b th 4­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý.   tn c hi l   t   k 5. C¸c  ¬    c quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ýc¸n  é, c«ng  l  b   chøc trong doanh    nghiÖp  µ   íc vµ    ¬ng  Ön  Nh n   c¸c ph ti th«ng    i chóng  ã  tin®¹   c tr¸chnhiÖ m     phæ   biÕn  éng  i r r∙ Th«ng   µy  t n cho  bé  c¸n  c«ng chøc,c¸n bé      trong doanh    nghiÖp  Nhµ   ícbiÕt®Ó   ùc hiÖn. n    th   6. Trong    qu¸  ×nh  ùc  Ön  ã  ×  íng  ¾ c,    Þ   tr th hi c g v m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   v Ban    Tæ chøc  ­C¸n  é  Ýnh  ñ    b Ch ph ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2