Thông tư 22/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

1
198
lượt xem
9
download

Thông tư 22/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 22/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và xin cấp giấy phép sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  X∙ h éi s è  22/TT­L§ T B X H  n g µ y  8  th¸ng 11 n¨ m  1996  í ng d É n  vi Ö c k hai b¸o, ® ¨n g  k ý   µ  xin c Ê p  gi Ê y  h v p h Ð p  s ö  d ô n g  c¸c lo¹i ¸ y,   m thi Õt b Þ , v Ë t t v µ  c¸c  h Ê t c ã  yªu c Ç u   c n g hiª m  n g Æ t  v Ò  a n   µ n lao  é n g to ® C¨n  §iÒu    cø  96,185  µ  v 186  ña  é  ËtLao  ng  µy  c B lu   ®é ng 23/6/1994; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 96/CP  µy  ng 7/12/1993 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh   ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héi;   X∙  Bé   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  Öc    X∙      vi khaib¸o,®¨ng  ý  µ     kv xincÊp  Êy phÐp  ö  ông    ¹ m¸y,thiÕtbÞ, vËt tvµ    Êt cã    Çu     gi   sd c¸clo i            c¸cch   yªu c nghiªm ngÆt  Ò   toµn    ng    v an  lao®é nh sau: I. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g  § TÊt  c¸c doanh  c¶    nghiÖp,c¬    quan, tæ    chøc,c¸ nhËn  äit¾t lµ c¬  ë)    (g       s   díi y  ã  ö  ông    ¹    ®© c s d c¸c lo im¸y,thiÕtbÞ, vËt tvµ    Êt (gäit¾t lµc¸c ®èi          c¸c ch             t ng)cã  î   yªu  Çu  c nghiªm  ngÆt  Ò   toµn    ng  éc  v an  lao ®é thu danh  ôc  Bé   m do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi quy  nh  ¹  ô  ôc I ban  µnh  Ìm  v X∙    ®Þ ti Ph l     h k theo  Th«ng   nµy, ®Ò u   t   ph¶i thùc  Ön  Öc    hi vi khai b¸o, ®¨ng  ý  µ    Êp  Êy      k v xin c gi phÐp  ö  ông  íi ¬  sd v   quan  c Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng: traNh n   an  lao®é ­C¸c    doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n ­ C¸c    doanh nghiÖp  éc c¸cthµnh  Çn  thu     ph kinh tÕ    kh¸c,c¸chîp t¸cx∙,tæ          s¶n  Êt,c¸ctæ  xu     chøc,c¸nh©n;    ­C¸c    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   c v ®Ç tn     doanh  c¸c nghiÖp  trongkhu    chÕ   Êt,khu  xu   c«ng  nghiÖp; ­ C¸c  ¬    c quan, tæ    chøc  íc ngoµihoÆc   chøc  èc  Õ  ng  ¹  Öt n    tæ  qu t ®ã ti Vi   Nam; ­ C¸c  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp, kinh    doanh, dÞch  ô  éc  ¬    v thu c quan  µnh  h chÝnh  ù  s nghiÖp,®oµn  Ó  ©n  ©n  µ  chøc  Ýnh  Þ,x∙héikh¸c;   th nh d v tæ  ch tr       ­C¸c  ¬    c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  Ýnh  Þx∙héikh¸c. ch tr         II.K h ai b¸o, ® ¨n g  k ý   µ  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  s ö  d ô n g  c¸c lo¹i ¸ y,    v  m thi Õt  b Þ ,  Ë t t v µ  c¸c c h Ê t c ã   v yªu c Ç u  n g hiª m  n g Æ t  v Ò  an  to µ n lao ® é n g 1.Khaib¸o:     a. Khaib¸o  µsù        l   kª khai,b¸o    ña  ¬  ë  íiThanh    µ   ícvÒ       c¸o c c s v   traNh n   an toµn    ng  éc Bé  lao®é thu   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihoÆc   éc Së      X∙    thu   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivÒ   è îng,chÊt l ng vµ  ôc  ch  ö  ông      X∙    s l    î   m ®Ý sd c¸c ®èi t ng cã    Çu   î   yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   toµn    ng. v an  lao®é
  2. 2 b.  èi t ng  §   î ph¶i khai b¸o      bao  å m:  g c¸c  i  îng  éc  ®è t thu danh  ôc     m quy ®Þnh  ¹  ô  ôc 1  îcban  µnh  Ìm  ti Ph l   ®   h k theo  Th«ng   µy  µ   a  îckhaib¸o, tn m ch ®      ®¨ng  ý  µ  Êp  Êy  Ðp  ö  ông  kvc gi ph sd hoÆc   ∙  îc khaib¸o,®¨ng  ý  µ  Êp  ®®      kvc giÊy phÐp  ö  ông  ng    sd nh chuyÓn  n   ¬  ë  ®Õ c s kh¸c. c.Thñ  ôckhaib¸o.   t    C¸c  ¬  ë  c s ph¶ikhaib¸o c¸c®èi t ng cã    Çu           î   yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   toµn  v an  lao ®éng    theo  É u   m quy  nh  ¹  ô   ôc 2  îc ban  µnh  Ìm  ®Þ ti Ph l   ®   h k theo  Th«ng    t nµy  íi v  Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  traNh n   an  lao®é theo quy  nh    ®Þ sau: ­ C¬   ë  õc¬  ë  éc    s (tr   s thu khu  Õ   Êt)ph¶ikhaib¸o    i îng  ch xu       c¸c ®è t theo   thø  ù tõ 1  n   cña  t     ®Õ 16  danh  ôc  ¹ Phô  ôc1  îcban  µnh  Ìm  m ti   l ®   h k theo  Th«ng  tnµy  íi   v  Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  éc Së   traNh n   an  lao ®é thu   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éitØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬il gi÷vµ  ö  ông  i   X∙ h     ph tr     ¬ n  u    s d ®è   t ng cña  ¬  ë      îcxem  Ðt cÊp  Êy phÐp; î  c s ®ã ®Ó ®   x  gi   ­ C¬   ë    s ph¶ikhaib¸o    i t ng theo  tù tõ 17­ cña      c¸c ®è  î   thø      22  danh  ôc  ¹ m ti   Phô   ôc 1  îc ban  µnh  Ìm  l ®   h k theo Th«ng   µy  íiThanh    µ   íc vÒ     tn v   traNh n   an toµn    ng  éc  é   lao ®é thu B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ®Ó   îc xem   Ðt, v X∙    ®  x  cÊp  Êy phÐp. gi   ­ C¬   ë  éc c¸c khu  Õ   Êt ph¶ikhaib¸o  Êtc¶  i t ng thuéc danh    s thu     ch xu       t   ®è  î     m ôc  ¹ Phô  ôc1  t  i l   ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   µy  íi tn v   Thanh    µ   ícvÒ     traNh n   an toµn    ng  éc  é   lao ®é thu B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ®Ó   îc xem   Ðt v X∙    ®  x  cÊp  Êy phÐp. gi   2.Xin cÊp  Êy phÐp  ö  ông    gi   sd a. Xin  Êp  Êy  Ðp  ö  ông  µ thñ  ôc hµnh  Ýnh  ¾t  éc  ùc c gi ph sd l  t  ch b bu th   hiÖn  i víi   ¬  ë  íckhi® a  µo  ö  ông    i t ng thuéc danh  ôc  ­ ®è     c s tr     v s d c¸c c¸c®è  î     m ® îcquy  nh  ¹ Phô  ôc1  îcban  µnh  Ìm    ®Þ t i l ®   h k theo Th«ng   µy.   tn b.§èit ng m µ   ¬  ë     î   c s ph¶ixincÊp  Êy phÐp  ö  ông     gi   sd bao  å m: g ­ §èit ng thuéc danh  ôc     î     m quy  nh  ¹ Phô  ôc1  îcban  µnh  Ìm  ®Þ t  i l ®   h k theo  Th«ng   µy  a  îcThanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  Êp  Êy phÐp; tn ch ®   traNh n   an  lao®é c gi   ­ §èit ng ®∙  îccÊp  Êy phÐp  ö  ông  µ      î   ®   gi   sd m sau    îctiÕn hµnh  ®ã ®     trung  tu,®¹ituvµ    ¹o;       c¶it ­ §èit ng thuéc lo¹ l¾p  Æt  è  nh  ∙  îccÊp  Êy phÐp  µ      î    i   ® c ®Þ ®®  gi   m sau    ®ã ® îc chuyÓn  n   ¾p  Æt     a   iÓ m     ®Õ l ® ë ®Þ ® kh¸c hoÆc   õ  ¬  ë    t c s kh¸c chuyÓn    ®Õ n. c.Thñ  ôcxincÊp  Êy phÐp  ö  ông:   t   gi   sd C¬   ë  öihå  ¬    Êp  Êy phÐp  ö  ông  í Thanh    µ   ícvÒ     s g   s xinc gi   sd t  i traNh n   an toµn    ng  lao®é theo quy  nh      ®Þ nh sau: +  Êp  Êy phÐp  Çn  u: C gi   l ®Ç C¬   ë  öihå  ¬    Êp  Êy  Ðp  ö  ông  Çn  u   í Thanh    µ   s g   s xin c gi ph sd l ®Ç t   i traNh nícvÒ   toµn    ng  ¬i®∙  Ën  n    an  lao ®é n   nh ®¬ khaib¸o.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp      s xinc gi   sö  ông  d bao  å m: g ­ §¬n    Êp  Êy  Ðp  ö  ông    xin c gi ph sd theo  É u   ¹  ô  ôc 3  îc ban  µnh  m ti Ph l   ®   h kÌm  theo Th«ng   µy;   tn ­Lý  Þch m¸y,thiÕtbÞ  Ìm   l       (k theo c¸cb¶n  Ï);    v
  3. 3 ­Quy  ×nh vËn  µnh,l¾p  Æt  Õu  ã)vµ  ö  ýsù  è;   tr   h   ® (n c   x l   c ­ Biªn b¶n  Óm   nh  ü  Ët an  µn  ña      ki ®Þ k thu   to c Trung  ©m   Óm   nh  ü  t ki ®Þ k thuËtan  µn  îcthµnh  Ëp    to ®   l theo  Õt  nh  quy ®Þ hoÆc  theo  ù  s tho¶  Ën  ña  thu c Bé Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  +  Gia  ¹n giÊy phÐp: h    Tríckhih Õt  ¹n m ét     h  th¸ngc¬  ë  öihå  ¬      ¹n  Êy phÐp  ö  ông    s g   s xingiah gi   sd tí  iThanh    µ   íc vÒ   toµn  tra Nh n   an  lao  ng  ¬i ®∙  Êp  Êy  Ðp  Çn  Çn   ®é n  c gi ph lg nhÊt.Hå   ¬      ¹n giÊy phÐp  ö  ông    s xingiah     sd bao  å m: g ­ §¬n      ¹n  Êy  Ðp    xin gia h gi ph theo  É u   îc quy  nh  ¹  ô  ôc 3    m ®  ®Þ ti Ph l   ban hµnh  Ìm  k theo Th«ng   µy;   tn ­GiÊy  Ðp  ö  ông  ∙  îccÊp  Çn  Çn  Êt;   ph s d ®®   lg nh ­ Biªn b¶n  Óm   nh  ü  Ët an  µn      ki ®Þ k thu   to øng  íithêigian    Êp  Êy v    xin c gi   phÐp  ña  c Trung  ©m   Óm   nh   ü  Ët toµn  îc thµnh  Ëp  t ki ®Þ k thu   ®  l theo  Quy Õt  ®Þnh hoÆc   theo sù    tho¶ thuËn  ña  é    c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi;   X∙  ­B¶n      bæ sung  ýlÞch thiÕtbÞ  Õu  ã). l      (n c +  Êp  ¹giÊy phÐp: C l  i   ViÖc  Êp  ¹giÊy phÐp    ông  c l  i   ¸p d cho    êng  îp sau: c¸ctr h  ­ Sau      khitrung tu,®¹i tu vµ    ¹o theo          c¶it   quy  nh  ña      Èn, ®Þ c c¸c tiªuchu   quy  ¹m  ü  Ëtan  µn; ph k thu   to ­Tõ  ¬  ë    c s kh¸cchuyÓn  n;   ®Õ ­ Sau    ¾p  Æt   i îng  éc  ¹  ¾p  Æt   è  nh    a   iÓ m     khi l ® ®è t thu lo i l® c ®Þ ë ®Þ ® míi. C¬   ë  s ph¶igöihå  ¬    Êp  ¹ giÊy  Ðp  í Thanh    µ   íc vÒ         s xin c l   i ph t  i traNh n   an toµn    ng  lao ®é theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc  phÇn    ña  ®Þ ti  c  1  IIc Th«ng   µy.Hå   tn   s¬    Êp  ¹giÊy phÐp  xinc l   i   bao  å m: g ­§¬n    Êp  ¹giÊy phÐp    xinc l   i   theo m É u   îcquy  nh  ¹ Phô  ôc3  îcban    ®  ®Þ t  i l  ®   hµnh  Ìm  k theo Th«ng   µy;   tn ­GiÊy  Ðp  ∙  îccÊp  Çn  Çn  Êt;   ph ® ®   lg nh ­ Lý  Þch m¸y,thiÕtbÞ  Ìm   l      (k theo    c¸c b¶n  Ï). êng  îp sau    v  Tr h  khitrung tu,    ®¹ituhoÆc     ¹oph¶ikÌm     c¶it     theo tµiliÖu kü  Ëtcã  ªnquan;       thu   li   ­Quy  ×nh vËn  µnh,l¾p  Æt  Õu  ã)vµ  ö  ýsù  è;   tr   h   ® (n c   x l   c ­ Biªn b¶n  Óm   nh  ü  Ët an  µn  ña      ki ®Þ k thu   to c Trung  ©m   Óm   nh  ü  t ki ®Þ k thuËttoµn  îcthµnh  Ëp    ®  l theo  Õt  nh  quy ®Þ hoÆc   theo  ù  s tho¶  Ën  ña  é   thu c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  3.§¨ng  ý  µ  Êp  Êy phÐp  ö  ông   k v c gi   sd a. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc ®Çy     å  ¬    Êp    th   20  k t  nh ®  ®ñ h s xin c giÊy phÐp  ña  ¬  ë,Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng    c cs  traNh n   an  lao ®é xem   Ðt,®¨ng  x  ký  µ  Êp  Êy  Ðp.  êng  îp  vc gi ph Tr h kh«ng  ã    iÒu  Ön  Êp  Êy  Ðp   c ®ñ ® ki c gi ph Thanh    µ   íc vÒ   toµn    ng  tra Nh n   an  lao ®é th«ng b¸o cho  ¬  ë  c s b»ng  v¨n    b¶n nªu  â lýdo    ¬  ë  ¾c  ôc      ãt. r     ®Ó c s kh ph c¸csais b.GiÊy  Ðp  ö  ông.   ph s d
  4. 4 GiÊy  Ðp  ö  ông  Thanh    µ   íc vÒ   toµn    ng  Êp  µ ph sd do  traNh n   an  lao ®é c l  giÊy  Ðp  îcban  µnh  Ìm  ph ®  h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1407/Q§­ L§TBXH   µy    ng 8 th¸ng11    n¨m  1996  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h Nh÷ng  Êy phÐp  Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  ∙  Êp  íc gi   do  traNh n   an  lao®é ® c tr   khiban  µnh    h Th«ng   µy  Én  tn v cßn  Öu  ùccho  n   Õt  ¹n giÊy phÐp. hi l   ®Õ h h     III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1.Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  é    traNh n   an  lao®é B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    X∙  éichÞu  h  tr¸chnhiÖ m:   a. Tæ     chøc  iÓn khaithùc hiÖn  ¨ng  ý  µ  Êp  Êy  Ðp  tr       ® k v c gi ph theo  Èm   th quyÒn  îcgiao t¹ Th«ng   µy. ®    i tn b. H íng  Én,  Óm     Öc  ¨ng  ý  µ  Êp  Êy  Ðp  ña    d ki tra vi ® kvc gi ph c Thanh    tra Nhµ   ícvÒ   toµn    ng  éc c¸cSë  n   an  lao®é thu     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h c. §Þnh  ú    k tæng  îp  h b¸o  l∙nh®¹o  é   c¸o    B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héivÒ   ×nh  ×nh  ¨ng  ý  µ  Êp  Êy  Ðp   t h ® k v c gi ph trong ph¹m    níc.2. Së       vic¶      Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi chÞu  v X∙    tr¸chnhiÖ m     chØ   o  ®¹ Thanh    µ   íc traNh n   vÒ   toµn    ng  éc Së  ùc hiÖn    Ö m  ô  an  lao®é thu   th   c¸cnhi v sau: a. Tæ     chøc  iÓn khaithùc  Ön  Öc  ¨ng  ý  µ  Êp  Êy  Ðp  tr     hi vi ® kvc gi ph theo  thÈm  Òn  îcgiao t¹ Th«ng   µy. quy ®      i tn b.  íng  Én,  «n  c  µ  Óm     Öc  H d ® ®è v ki tra vi khai b¸o  ¨ng  ý  µ    Êp    ® k v xin c giÊy phÐp  ö  ông  i víi   ¬  ë    a  µn  a  ¬ng.   sd ®è     c s trªn®Þ b ®Þ ph c¸c c.§Þnh  ú  µng  ý  c¸o Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  é    kh qu b¸o    traNh n   an  lao ®é B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivÒ   ×nh  ×nh    X∙    t h khaib¸o,®¨ng  ý  µ  Êp  Êy     k v c gi phÐp  ö  ông    a  ¬ng. sd ë ®Þ ph Trícm ¾t  ÷ng  ë    nh S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Þa  ¬ng  a  ã    X∙    ph ch c kh¶ n¨ng  ùc hiÖn  Ö m   ô  îc quy  nh  ¹  th   nhi v®  ®Þ tikho¶n  m ôc  I ña  2  II c Th«ng   t nµy ph¶i b¸o    c¸o  íiBé   v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi.Nh÷ng  Ö m   ô  v X∙    nhi v nµy  Ïdo  s   Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  é   traNh n   an  lao ®é B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héithùc hiÖn. X∙      C¸c  é, Ngµnh, ®Þa  ¬ng  ã  B    ph c tr¸chnhiÖm     chØ  o,®«n  c    ¬  ë  ®¹   ®è c¸cc s thuéc quyÒn  ùc  Ön  Öc  th hi vi khai b¸o, ®¨ng  ý  µ    Êp  Êy  Ðp      k v xin c gi ph theo  ®óng  quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. tn c hi l     k Nh÷ng quy  nh  íc ®©y   Ò   ®Þ tr   v khai b¸o,®¨ng  ý  µ  Êp  Êy  Ðp  ö      kvc gi ph s dông    i t ng cã    Çu  c¸c®è  î   yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   toµn    ng  u     á. v an  lao®é ®Ò b∙i b   Ph ô   ôc  l 1:
  5. 5 D a n h  m ô c  c¸c lo¹im ¸ y, thi Õt b Þ , v Ë t t v µ  c¸c c h Ê t c ã     yªu c Ç u  n g hiª m  n g Æ t  v Ò  a n   µ n lao  é n g to ® (KÌm  theo Th«ng   è    ts 22/TT­L§TBXH   µy  th¸ng11  ng 8    n¨m  1996 cña  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi)   X∙ h 1. Nåi h¬i c¸c lo¹      i (bao  å m   bé    Ötvµ  é  © m   íc)cã  suÊt g c¶  qu¸ nhi   b h n   ¸p    lµm  Öc  nh  vi ®Þ møc  ña  ¬itrªn0,7 kg/cm2. c h      2.Nåi ®un  ícnãng  ã  Öt®é      n  c nhi   m«i  Êtlính¬n  ch     115    ®é C; 3. C¸c  ×nh  Þu  lùc cã  suÊt  µm  Öc  nh   b ch ¸p    ¸p  l vi ®Þ møc  cao  ¬n    h 0,7 kg/cm2  (kh«ng  Ó     Êt thuû  Ünh),trõc¸c b×nh  ã  k ¸p su   t     c dung  Ých  á  ¬n    t nh h 25 lÝt Õu  tÝch sè gi÷a dung tÝch (tÝnh b»ng lÝt) íi  n  v  ¸p suÊt (tÝnh b»ng  kg/cm2) kh«ng  ính¬n    l  200  µ    ×nh  v c¸cb kh«ng  µm  l b»ng  kim  ¹ ; lo i 4.B Ó   tÐc)vµ  ïngdïng      (xi   th   ®Ó chøa,chuyªn chë  Ý    áng hoÆc         kh ho¸ l   c¸c chÊt láng cã    Êt lµm  Öc      ¸p su   vi cao  ¬n    h 0,7 kg/cm2  hoÆc   Êt láng,chÊt r¾n  ch       d¹ng  ét kh«ng  ã  suÊtnhng    b  c ¸p  khith¸o ra  ïng  Ý  ã  suÊt cao  ¬n     d kh c ¸p    h 0,7 kg/cm2; 5.H Ö   èng  ¹nhc¸clo¹   õh Ö   èng  ¹nhcã    th l     itr   th , l   m«i  Êtlµm  Öc  ch   vi b»ng  ­ n íc,kh«ng  Ý; h Ö   èng  ¹nh cã îng    kh   th l   l m«i  Êt n¹p  µo  á  ¬n  kg  i  íi ch   v nh h 5  ®è v   m«i  Êt lµm  ¹nh thuéc  ã m     á  ¬n  ch   l  nh 1, nh h 2,5  ®èi  íim«i  Êt lµm  ¹nh kg  v  ch   l  thuéc nhã m   (theo ph©n  ¹ t¹ tiªuchuÈn  ÖtNam     2    lo i      i Vi   TCVN   4206­86); 6. §êng  ng  Én  ¬iníc,nícnãng  Êp  ét  µ  cã  êng  Ýnh  µitõ   è d h      c m v 2  ® k ngo     51  m   ëlªn,   êng  ng  Én  Êp  I µ  Êp  cã  êng  Ýnh  µitõ 76  m tr     ® c¸c è d c II  c IV  ® v k ngo     m m   ëlªn(theo ph©n  ¹ t¹ quy  ¹m  ÖtNam   tr       lo     ii ph Vi   QPVN   77); 09­ 7.C¸c  êng  ng  Én  Ý  t;   ® è d kh ®è 8.C Ç n   ôcc¸clo¹   Ç n   ôc«t«,cÇn  ôcb¸nh  èp,cÇn  ôcb¸nh  Ých,   tr     iC : tr     tr   l  tr   x   cÇn  ôc® êng  ¾t,cÇn  ôcth¸p,cÇn  ôcch©n  ,  Çn  ôcc«ng  tr   s  tr     tr   ®Õ c tr   x«n,cÇn    trôcthiÕu nhi;     9.C Ç u   ôc: Çu  ôcl¨n, Çu  ôctreo;   tr   c tr     c tr   10.Cæng   ôc:   tr   cæng  ôc, öa  tr   n cæng  ôc; tr 11.Trôc c¸p;     12.Pal¨ng®iÖn;     13.Xe  êi iÖn  ¹ytrªnray;   t  ® ch     14.Têi®iÖn  ïng ®Ó   ©ng       d n t¶itheo ph¬ng  ¼ng  øng;   th ® 15.Têi(thñc«ng,®iÖn) dïng ®Ó   ©ng  êi;           n ng 16.M¸y  Ën    v th¨ng; 17.Chaidïng ®Ó         chøa,chuyªn chë  Ý  Ðn, khÝ    áng,khÝ  µ        kh n   ho¸ l   ho tan cã    Êtlµm  Öc  ¸p su   vi cao  ¬n    h 0,7 KG/cm2; 18.H Ö   èng  iÒu  Õ, n¹p khÝ,khÝ    áng,khÝ  µ    th ® ch       ho¸ l   ho tan; 19.Thang    m¸y    ¹ ; c¸clo i 20.Thang  èn;   cu 21.C¸c  ¹ thuèc næ;   lo   i  
  6. 6 22.Ph¬ng  Ön næ   Ýp,d©y    ti   (k   næ,  ©y  d ch¸ychË m...)   Ph ô   ôc  l 2: M É u  ® ¬ n  b¸o  è i tî ng c ã  yªu c Ç u  n g hiª m  n g Æ t  v Ò  a n  to µ n  ® lao ® é n g (KÌm  theo Th«ng   è    ts 22/TT­L§TBXH   µy  th¸ng11  ng 8    n¨m  1996 cña  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi)   X∙ h (Tªn c ¬   ë.........)       s               é ng  ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m C        è:.. . ....                          éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc    S . . ...                         § l    do   .. ph V/v khaib¸o ®èi t ng             î       cã    Çu  yªu c nghiªm  ngÆt vÒ   toµn    ng  an  lao®é   ..   µy..      .ng . .th¸ng.. . n   . . . ¨m199 K Ý nh   öi: g  Thanh    µ   ícv Ò   toµn  ®éng traNh n   an  lao  (Bé  Æc   ë  ho S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    éi) v X∙ h ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 22/TT­ L§TBXH   µy  ng 8/11/1996  ña  é   c B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng binh  µ  héi vÒ   Öc  íng  Én  v X∙    vi h d khai b¸o,®¨ng  ý  µ    Êp  Êy      k v xin c gi phÐp  ö  ông    ¹  sd c¸c lo im¸y, thiÕtbÞ,  Ët   vµ    Êt cã      vt c¸c ch   yªu  Çu  c nghiÖm   ngÆt  Ò   toµn    ng; v an  lao®é ­§¬n  Þ    v hoÆc     ©n: (Ghirâ tªn®¬n  Þ  c¸nh        v hoÆc   êikhaib¸o) ng     Trô  ë  Ýnh... . ..................... s ch . ...................... §iÖn  ¹i . ........  tho . . ........Fax.. . ........... . . . . .......... Xin khai b¸o    ¹  i  îng  ã    c¸c lo i®è t c yªu  Çu  c nghiªm ngÆt  Ò   toµn    v an  lao ®éng sau  y: ®© Sè  Tªn  i t ng cã    ®è  î   yªu M∙  N¨m     §Æc   Ýnh  ü  Ët t k thu M ôc   TT cÇu nghiªm ngÆt  Ò   hiÖu v s¶n  ®Ých  ö  s an  dông toµn    ng lao®é xuÊt ThiÕtkÕ   Thùc  Õ t
  7. 7                        C¬   ë  ý    µ  ng  Êu s k tªnv ®ã d Ghi chó:Trong  Çn  Æc   Ýnh  ü  Ët     ph ® t k thu ­  èi víinåi h¬i ghi râ  suÊt lµm  Öc, c«ng  Êt h¬i,lo¹  §           ¸p    vi   su     inhiªn liÖu    ®èt. ­  èi víithiÕtbÞ   Þu  lùc ghi râ  suÊt lµm  Öc, dung  Ých,m«i  §     ch ¸p      ¸p    vi   t   chÊtlµm  Öc;   vi ­§èivíi      m¸y  ¹nhghirâ c«ng  Êt,lo¹ m«i  Êtlµm  Öc; l      su     i ch   vi ­§èivíi ÕtbÞ  ©ng    â trängt¶i tÇm  íi      thi   n ghir      , v; ­§èivíi      thang  m¸y    â søc  ghir   chøa,vËn  èc;   t ­ §èi víivËt liÖu næ     â           ghi r c«ng næ,  èc ®é   t   næ,  kh¶ n¨ng truyÒn    næ, thêigian b¶o      qu¶n.
  8. 8 P h ô   ôc  l 3: M É u  ® ¬ n  xin c Ê p  (c Ê p l¹i o Æ c    h gia h ¹ n)  Ê y p h Ð p  s ö  d ô n g  c¸c  è i t­ gi ® î ng c ã  yªu c Ç u  n g hiª m  n g Æ t v Ò  a n   µ n lao  é n g to ® (KÌm  theo Th«ng   è    ts 22/TT­L§TBXH   µy  th¸ng11  ng 08    n¨m  1996 cña  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi)   X∙ h  (Tªn c ¬  s ë......)                       é ng  ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m C       Sè:.. . ..       . . ... .   éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc § l    do   ph    .ngµy.. .th¸ng..   ..   . . . .n¨m  . 199... § ¬ n  xin  Ê p  (c Ê p l¹i o Æ c  gia h ¹ n) gi Ê y p h Ð p  s ö  d ô n g  c¸c ® è i tî ng c ã  c  h yªu c Ç u   g hiª m   g Æ t   Ò  an  to µ n lao ® é n g n n v K Ý nh   öi: g   Thanh    µ   ícv Ò   toµn  ®éng traNh n   an  lao  (Bé  Æc   ë  ho S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    éi) v X∙ h ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 22/TT­L§TBXH   µy  ng 8/11/1996  ña  é   c B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héivÒ   Öc  íng dÉn  v X∙    vi h   khaib¸o,®¨ng  ý  µ  Êp  Êy  Ðp     k v c gi ph sö  ông    ¹  d c¸c lo im¸y,thiÕtbÞ, vËt tvµ    Êt cã  cÇu           c¸c ch   yªu  nghiÖ m   ngÆt  Ò   v an  µn    ng; to lao®é §¬n  Þ  v hoÆc     ©n: (ghirâ tªn®¬n  Þ  c¸nh        v hoÆc   êixincÊp  Êy phÐp) ng     gi   Trô  ë  Ýnh:.. . ........................ s ch . ....................... . §iÖn  ¹i . ........Fax... . ............. tho : . .......  .. . ............ . Xin cÊp  Êy phÐp  ö  ông    gi   sd cho    i t ng cã    Çu  c¸c®è  î   yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   v an  µn    ng  to lao®é sau  Ìm (k theo hå  ¬    Êp  Êy phÐp):   s xinc gi   Sè  Tªn  i t ng cã  ®è  î   M∙  N¨m     §Æc   Ýnh  ü  M ôc   t k Lý    do TT yªu cÇu    nghiªm  hiÖu s¶n  thuËt ®Ých  ö  xincÊp  s   dông giÊy  ngÆt  Ò   v an  xuÊt ThiÕt Thùc    phÐp toµn    ng lao®é kÕ tÕ              
  9. 9 § Ò   Þ  ngh Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  traNh n   an  lao ®é xem   Ðt vµ  Êp  Êy  x   c gi phÐp  ö  ông  sd cho    i t ng trªn. c¸c®è  î   C¬   ë  ý    µ  ng  Êu  s k tªnv ®ã d Ghi chó:Trong  Çn  Æc   Ýnh  ü  Ët     ph ® t k thu ­ §èi víinåi h¬i ghi râ  suÊt lµm  Öc,c«ng  Êt h¬i,lo¹  nhiªn liÖu             ¸p    vi   su     i      ®èt. ­ §èivíi ÕtbÞ  Þu    ùcghirâ ¸p suÊt lµm  Öc,dung       thi   ch ¸p l           vi   tich,  m«i  Êt ch   lµm  Öc; vi ­§èivíi      m¸y  ¹nhghirâ c«ng  Êt,lo¹ m«i  Êtlµm  Öc; l      su     i ch   vi   ­§èivíi ÕtbÞ  ©ng    â trängt¶i tÇm  íi      thi   n ghir      , v; ­§èivíi      thang  m¸y    â søc  ghir   chøa,vËn  èc;    t  ­ §èivíivËt liÖu næ     â           ghir c«ng næ,  èc ®é   t   næ,  kh¶ n¨ng truyÒn  næ,    thêigian b¶o      qu¶n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản