Thông tư 23/2008/TT-BCA-C11

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
81
lượt xem
15
download

Thông tư 23/2008/TT-BCA-C11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 23/2008/TT-BCA-C11 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 23/2008/TT-BCA-C11

  1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 23/2008/TT-BCA-C11 Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A NGHN NNH S 146/2007/N -CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2007 QUY NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C GIAO THÔNG Ư NG B Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính; Căn c Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007 quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ; Căn c Ngh quy t s 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 01 năm 2008; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14/11/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; B Công an hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007 quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b như sau: 1. Tư c quy n s d ng gi y phép lái xe, ch ng ch b i dư ng ki n th c pháp lu t v giao thông ư ng b a) Vi c tư c quy n s d ng gi y phép lái xe, ch ng ch b i dư ng ki n th c pháp lu t v giao thông ư ng b (sau ây vi t g n là gi y phép lái xe) ch ư c áp d ng i v i ngư i có hành vi vi ph m mà theo Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007 quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b (sau ây vi t g n là Ngh nh s 146/2007/N -CP) ph i b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe có th i h n ho c không th i h n. Th i h n tư c quy n s d ng gi y phép lái xe ư c tính t th i i m t m gi gi y phép lái xe. Trư ng h p m t ngư i cùng m t lúc th c hi n nhi u hành vi vi ph m mà các hành vi này u có quy nh là b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe thì ch áp d ng tư c quy n s d ng gi y phép lái xe i v i hành vi có quy nh b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe có th i h n dài nh t. b) Trư ng h p ngư i có hành vi vi ph m b áp d ng hình th c x ph t tư c quy n s d ng gi y phép lái xe quy nh t i Ngh nh s 146/2007/N -CP, nhưng ngư i ó có gi y phép lái xe h ng th p hơn lo i xe ang i u khi n ho c th i gian s d ng còn l i c a gi y phép lái xe ít hơn th i h n b tư c thì v n ra quy t nh tư c quy n s d ng gi y phép lái xe ó. Ví d : n u ngư i có gi y phép lái xe h ng B1 mà i u khi n ôtô t i có tr ng t i thi t k trên 3500kg vi ph m thì v n ra quy t nh tư c quy n s d ng gi y phép lái xe h ng B1 ó; n u gi y phép lái xe còn th i gian s d ng 30 ngày, nhưng quy nh là b tư c quy n s d ng gi y phép lái xe là 60 ngày thì v n ra quy t nh tư c quy n s d ng gi y phép lái xe ó là 60 ngày. 2. X ph t ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe môtô, xe g n máy khi tham gia giao thông có i mũ b o hi m nhưng không cài quai mũ b o hi m Ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe môtô, xe g n máy khi tham gia giao thông có i mũ b o hi m nhưng không cài quai mũ b o hi m thì b coi là không i mũ b o hi m khi tham gia giao thông và ph i b x ph t theo quy nh t i i m g kho n 3 i u 9 Ngh nh s 146/2007/N -CP và m c 4 Ngh quy t s 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 01 năm 2008; trong quy t nh x ph t ph i ghi rõ hành vi i mũ b o hi m nhưng không cài quai mũ b o hi m.
  2. 3. X ph t hành vi i u khi n xe l p bánh l p không úng kích c ; t ý thay i kích thư c thành thùng xe a) Xe l p bánh l p không úng kích c ư c hi u là xe ó có m t ho c nhi u l p xe có kích c không úng v i kích c l p xe ghi trong b ng thông s thi t k k thu t xe c a nhà s n xu t, gi y ăng ký xe, s ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Ngư i có hành vi i u khi n xe l p bánh l p không úng kích c ph i b x ph t theo quy nh t i i m kho n 2 i u 19 Ngh nh s 146/2007/N -CP; b) Thay i kích thư c thành thùng xe ư c hi u là thay i chi u cao c a thành thùng xe so v i kích thư c thi t k c a nhà s n xu t, gi y ăng ký xe, s ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Ngư i có hành vi t ý thay i kích thư c thành thùng xe ph i b x ph t theo quy nh t i i m e kho n 2 i u 19 Ngh nh s 146/2007/N -CP. Trư ng h p kích thư c thành thùng xe ã c i t o ư c ghi trong s ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng, nhưng không úng kích thư c ghi trong ăng ký xe, thì ngư i t ý thay i kích thư c thành thùng xe ó b x ph t v hành vi không làm th t c i l i gi y ăng ký xe khi xe ã ư c c i t o ( i m e kho n 4 i u 34 Ngh nh s 146/2007/N -CP). 4. X ph t hành vi ngư i i u khi n xe môtô, xe g n máy không mang theo gi y ăng ký xe, không mang theo gi y phép lái xe ( i m b, c kho n 2 i u 24 Ngh nh s 146/2007/N -CP); ngư i i u khi n xe ôtô không mang theo gi y ăng ký xe, gi y phép lái xe, gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng ( i m b kho n 3 i u 24 Ngh nh s 146/2007/N -CP) T i th i i m ki m tra ngư i i u khi n phương ti n mà ngư i ó trình bày là có gi y ăng ký xe, gi y phép lái xe, gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng (sau ây vi t g n là gi y t ) nhưng không mang theo gi y t ó, thì gi i quy t như sau: a) Trư ng h p x ph t theo th t c ơn gi n thì ra quy t nh x ph t v hành vi không có gi y t ; n u ngư i vi ph m chưa ch p hành quy t nh x ph t mà xu t trình ư c gi y t , thì ngư i ã ra quy t nh x ph t ph i h y b quy t nh x ph t ó và ra quy t nh x ph t v hành vi không mang theo gi y t . b) Trư ng h p x ph t theo th t c có l p biên b n vi ph m hành chính và t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính thì gi i quy t như sau: - N u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ã b t m gi , nhưng chưa bàn giao cho ngư i có trách nhi m qu n lý mà ngư i vi ph m xu t trình ư c gi y t thì h y b biên b n vi ph m hành chính ã l p; ng th i, l p biên b n v hành vi không mang theo gi y t và tr l i tang v t, phương ti n b t m gi cho ngư i vi ph m; ra quy t nh x ph t v hành vi không mang theo gi y t . - N u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ã bàn giao cho ngư i có trách nhi m qu n lý và chưa ra quy t nh x ph t nhưng ngư i vi ph m xu t trình ư c gi y t , thì cán b x lý vi ph m ph i báo cáo b ng văn b n v i ngư i có thNm quy n x ph t v vi c ngư i vi ph m ã xu t trình ư c gi y t ó. Căn c h sơ v vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n x ph t ra quy t nh x ph t v hành vi không mang theo gi y t . N u ã ra quy t nh x ph t mà sau ó ngư i vi ph m m i xu t trình ư c gi y t thì ngư i có thNm quy n x ph t không thay i quy t nh x ph t ó. 5. X ph t hành vi ngư i i u khi n xe ôtô ch khách, ôtô ch ngư i ch vư t quá ngư i s ngư i quy nh (kho n 3 i u 27 Ngh nh s 146/2007/N -CP) Cách tính s ngư i vư t quá (X) ti n hành x ph t theo quy nh t i kho n 3 i u 27 Ngh nh s 146/2007/N -CP ư c th c hi n như sau: X = T ng s ngư i trên xe khi ki m tra – (s ngư i ho c s ch ghi trên gi y ăng ký xe + s ngư i ch thêm c a lo i xe mà chưa n m c b x ph t) Ví d : i v i xe 45 ch ng i n u ch 49 ngư i (quá 04 ngư i) thì không b x ph t; n u ch 54 ngư i thì cách tính s ngư i vư t quá ti n hành x ph t là:
  3. X = 54 ngư i – (45 ngư i + 04 ngư i) = 05 ngư i. 6. ình ch lưu hành phương ti n vi ph m hành chính (kho n 1 i u 49 Ngh nh s 146/2007/N - CP) a) i v i phương ti n vi ph m hành chính là xe mô tô, xe g n máy thì vi c ình ch lưu hành phương ti n vi ph m hành chính ư c th c hi n b ng hình th c t m gi xe mô tô, xe g n máy ó. b) i v i phương ti n vi ph m hành chính là ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng thì vi c ình ch lưu hành phương ti n vi ph m hành chính ư c th c hi n b ng hình th c t m gi ăng ký phương ti n ( ăng ký xe), bi n s ăng ký g n phía trư c c a xe, s ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng ho c t m gi phương ti n. - T m gi ăng ký xe, bi n s ăng ký g n phía trư c c a xe, s ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng trong các trư ng h p sau ây: + i u khi n xe ch y quá t c quy nh trên 35km/h ( i m a kho n 8 i u 8 Ngh nh s 146/2007/N -CP). + i u khi n xe ôtô ch khách, ôtô ch ngư i mà ch vư t trên 50% n 100% ho c trên 100% s ngư i (hành khách) ư c phép ch c a phương ti n theo quy nh t i kho n 3 i u 27 Ngh nh s 146/2007/N -CP. Ví d : xe 4 ch ng i, n u ch t 8 ngư i n 9 ngư i thì ư c coi là ch vư t trên 50% n 100%, n u ch t 10 ngư i tr lên thì ư c coi là ch vư t trên 100%; xe 45 ch ng i, n u ch t 72 ngư i n 94 ngư i thì ư c coi là vư t trên 50% n 100%, n u ch t 95 ngư i tr lên thì ư c coi là ch vư t trên 100%. + i u khi n xe không ăng ký tham gia kinh doanh v n t i khách mà ch khách ( i m a kho n 6 i u 27 Ngh nh s 146/2007/N -CP). + ngư i ng, ng i, n m trên mui xe, nóc xe, trong khoang ch a hành lý khi xe ang ch y ( i m b kho n 6 i u 27 Ngh nh s 146/2007/N -CP). - T m gi phương ti n ư c áp d ng i v i các trư ng h p vi ph m quy nh t i các i m a, b và c kho n 1 i u 49 Ngh nh s 146/2007/N -CP, tr các trư ng h p nêu trên. c) Nh ng ngư i quy nh t i i u 46 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002 ( ã ư c s a i, b sung) có thNm quy n ra quy t nh ình ch lưu hành phương ti n vi ph m hành chính (m u s 01 ban hành kèm theo Thông tư này). Trư ng h p ình ch lưu hành phương ti n b ng hình th c t m gi ăng ký xe, bi n s ăng ký g n phía trư c c a xe, s ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng thì ngư i vi ph m ph i t b o qu n phương ti n ó. Khi l p biên b n vi ph m hành chính ph i ghi rõ trong th i h n 05 ngày, k t ngày ình ch lưu hành phương ti n, ngư i vi ph m ưa phương ti n b ình ch lưu hành v nơi b o qu n. Trong th i h n phương ti n b ình ch lưu hành (tr th i gian ưa phương ti n v nơi b o qu n) mà cá nhân, t ch c ưa phương ti n ó tham gia giao thông, thì ngư i i u khi n phương ti n ó b x ph t v hành vi không g n bi n s theo quy nh t i i m d kho n 2 i u 19 Ngh nh s 146/2007/N - CP. d) Th i h n ình ch lưu hành phương ti n ư c tính t th i i m t m gi phương ti n ho c t m gi ăng ký xe, bi n s ăng ký g n phía trư c c a xe, s ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Trư ng h p m t ngư i cùng m t lúc th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính mà các hành vi này u có quy nh là b ình ch lưu hành phương ti n thì ch áp d ng quy nh ình ch lưu hành phương ti n có th i h n dài nh t.
  4. i v i hành vi vi ph m mà Ngh nh s 146/2007/N -CP có quy nh khung th i h n ình ch lưu hành phương ti n, thì ngư i có thNm quy n ra quy t nh ình ch lưu hành phương ti n ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân c a ngư i vi ph m quy t nh th i h n ình ch lưu hành phương ti n. 7. V th t c x ph t a) Th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ( ã ư c s a i, b sung), i u 48 Ngh nh s 146/2007/N -CP và ph i áp d ng các bi u m u x ph t do B Công an quy nh; b) V th t c thu, n p ti n ph t ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ( ã ư c s a i, b sung), i u 47 Ngh nh s 146/2007/N -CP và các văn b n hư ng d n thi hành. 8. V y quy n x ph t vi ph m hành chính Nh ng ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b c a l c lư ng Công an nhân dân ư c quy nh t i i u 44 c a Ngh nh s 146/2007/N -CP có th y quy n cho c p phó c a mình th c hi n thNm quy n x ph t vi ph m hành chính. Vi c y quy n ph i ư c th c hi n b ng văn b n (m u s 02 ban hành kèm theo Thông tư này) và ph i ghi rõ ph m vi, n i dung, th i h n y quy n. C p phó ư c y quy n x ph t ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trư c c p trư ng, trư c pháp lu t và không ư c y quy n cho b t kỳ cá nhân nào khác. 9. T ch c th c hi n a) T ng c c trư ng T ng c c C nh sát ch u trách nhi m ch o, ki m tra, hư ng d n vi c th c hi n Thông tư này; b) Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o Công an các ơn v , a phương thu c quy n t ch c th c hi n nghiêm túc Thông tư này; nh kỳ 6 tháng, hàng năm ho c t xu t ti n hành ki m tra công tác x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b và báo cáo k t qu v B (qua T ng c c C nh sát); c) Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; nh ng quy nh trư c ây c a B Công an v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b trái v i Thông tư này u bãi b . T ng c c trư ng các T ng c c, th trư ng các ơn v tr c thu c B trư ng, C c trư ng C c c nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Giám c Công các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c S C nh sát phòng cháy và ch a cháy thành ph H Chí Minh có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n Thông tư này n u có khó khăn, vư ng m c n y sinh, Công an các ơn v , a phương báo cáo v B (qua T ng c c C nh sát) có hư ng d n k p th i./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG TRUNG TƯ NG Tr n i Quang
  5. M US 01/Q (ban hành theo Thông tư s 23/2008/TT-BCA-C11 ngày 14/10/2008) (1) ……………………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc (2) ……………………. -------------- S : ……………./Q …………, ngày ……..tháng …….. năm ……... QUY T NNH ình ch lưu hành phương ti n vi ph m hành chính Căn c i u 49 Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007 quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ; Căn c Biên b n vi ph m hành chính s …………. l p ngày ……/…../....................................... Tôi: …………………………………………………….. C p b c: ................................................... Ch c v : .............................................................................................................................. ơn v công tác: ................................................................................................................... QUY T NNH: i u 1. ình ch lưu hành phương ti n i v i: Ông/bà (ho c t ch c) .......................................................................................................... Nơi cư trú: ........................................................................................................................... CMND (ho c h chi u) s : …………………………….. ngày c p: .............................................. ã có hành vi vi ph m quy nh t i i m ………. kho n …….. i u ……….. Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007 quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b . i u 2. Hình th c ình ch lưu hành phương ti n (m t trong hai hình th c dư i ây) a) T m gi phương ti n: Lo i xe: …………………………………; Bi n s ăng ký .......................................................... Ngư i i u khi n: ...............................; a ch .....................................................................
  6. Tình tr ng phương ti n b t m gi (có biên b n t m gi phương ti n kèm theo).......................... ............................................................................................................................................ b) T m gi ăng ký phương ti n, bi n s ăng ký, s CNK ATKT và BVMT: - ăng ký phương ti n s : ………………, ngày c p: ………………., nơi c p: ............................ - Bi n s ăng ký (bi n s trư c): ......................................................................................... - S CNK ATKT và BVMT s : ................., ngày c p:...................., nơi c p: ........................... i u 3. Th i h n ình ch lưu hành phương ti n: …………………………………. ngày (t ngày ………/………../…….. n ngày ………../………../………..) i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và ư c l p thành 03 b n có n i dung và giá tr như nhau, 01 b n giao cho ngư i (t ch c) vi ph m, 01 b n g i nơi t m gi phương ti n vi ph m, 01 b n lưu h sơ cơ quan x lý vi ph m hành chính. …………….. (3) ………………. (Ký, ghi rõ h tên, c p b c) Nơi nh n: - Như i u 4. - Lưu. (1) Cơ quan ch qu n (2) Cơ quan ngư i ra quy t nh (3) Ch c danh ngư i ra quy t nh. M US 02/Q (ban hành theo Thông tư s 23/2008/TT-BCA-C11 ngày 14/10/2008) (1) ……………………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc (2) ……………………. -------------- S : ……………./Q …………, ngày ……..tháng …….. năm ……... QUY T NNH v vi c y quy n x lý vi ph m hành chính
  7. (Trong lĩnh v c giao thông ư ng b ) Căn c i u 41 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002 ( ã ư c s a i, b sung); Tôi: …………………………………………………….. C p b c: ................................................... Ch c v : .............................................................................................................................. ơn v công tác: ................................................................................................................... QUY T NNH: i u 1. y quy n x lý vi ph m hành chính cho ng chí ........................................................ C p b c: .............................................................................................................................. Ch c v : .............................................................................................................................. ơn v công tác: ................................................................................................................... i u 2. N i dung y quy n (ghi rõ ph m vi, n i dung, th i h n y quy n). ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. ng chí …………………………………………………. ch u trách nhi m v quy t nh x lý vi ph m hành chính c a mình trư c c p trư ng, trư c pháp lu t và không ư c y quy n cho b t c cá nhân nào khác. NGƯ I Y QUY N (Ký và ghi rõ h tên) Nơi nh n: - Ngư i ư c y quy n; - Lưu. (1) Cơ quan ch qu n (2) Cơ quan c a ngư i ra quy t nh.
Đồng bộ tài khoản